Nâng cao năng lực quản lý của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Hà Nội

172 169 0
  • Loading ...
1/172 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:08

2 MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG, SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU 11 Lý chọn đề tài 11 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 12 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 12 2.2 Câu hỏi nghiên cứu 13 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 14 Phương pháp nghiên cứu 15 Những đóng góp đề tài 15 5.1 Đóng góp lý luận 15 5.2 Đóng góp thực tiễn 16 Kết cấu luận án 17 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 18 1.1 Tổng quan công trình nghiên cứu có liên quan đến lực quản lý giám đốc doanh nghiệp nhỏ vừa 18 1.1.1 Các nghiên cứu nước 18 1.1.2 Các nghiên cứu nước 24 1.2 Hạn chế nghiên cứu trước định hướng nghiên cứu 31 1.2.1 Hạn chế 31 1.2.2 Định hướng nghiên cứu 32 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA 38 GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 38 2.1 Giám đốc doanh nghiệp nhỏ vừa 38 2.1.1 Doanh nghiệp nhỏ vừa 38 2.1.2 Khái niệm vai trò giám đốc doanh nghiệp 41 2.1.3 Đặc điểm giám đốc doanh nghiệp nhỏ vừa 44 2.2 Các yếu tố cấu thành lực quản lý giám đốc doanh nghiệp nhỏ vừa 45 2.2.1 Quan điểm lực nói chung 45 2.2.2 Khái niệm lực quản lý giám đốc doanh nghiệp nhỏ vừa 49 2.2.3 Các yếu tố cấu thành lực quản lý giám đốc doanh nghiệp nhỏ vừa 51 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực quản lý giám đốc doanh nghiệp nhỏ vừa 61 2.3.1 Yếu tố thuộc thân giám đốc doanh nghiệp 62 2.3.2 Yếu tố bên doanh nghiệp 62 2.3.3 Yếu tố bên doanh nghiệp 64 2.4 Mô hình nghiên cứu luận án 65 2.5 Các giả thuyết nghiên cứu 66 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU 69 3.1 Quy trình nghiên cứu 69 3.2 Các nguồn liệu phương pháp thu thập liệu 70 3.2.1 Dữ liệu sơ cấp 70 3.2.2 Dữ liệu thứ cấp 70 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 3.3 Nghiên cứu định tính: 71 3.3.1 Phương pháp chuyên gia 71 3.3.2 Phương pháp vấn sâu 73 3.4 Nghiên cứu định lượng 74 3.4.1 Thiết kế phiếu điều tra 74 3.4.2 Chọn mẫu khảo sát 80 3.4.3 Phương pháp xử lý liệu 81 3.4.4 Phương pháp phân tích xử lý liệu 82 3.5 Mô tả mẫu nghiên cứu 85 3.6 Phân tích đánh giá công cụ đo lường 87 3.6.1 Hệ số tin cậy Cronbach Alpha 87 3.6.2 Phân tích nhân tố khám phá 91 CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 98 4.1 Khái quát DNNVV địa bàn Hà Nội 98 4.1.1 Đặc điểm chung địa bàn nghiên cứu 98 4.1.2 DNNVV địa bàn Hà Nội 99 4.1.3 Các đặc trưng DNNVV địa bàn Hà Nội 101 4.2 Yêu cầu lực quản lý giám đốc DNNVV địa bàn Hà Nội đáp ứng trình hội nhập kinh tế quốc tế 104 4.3 Thực trạng lực quản lý giám đốc DNNVV địa bàn Hà Nội 107 4.3.1 Thực trạng kiến thức quản lý giám đốc DNNVV địa bàn Hà Nội 107 4.3.2 Thực trạng kỹ quản lý giám đốc DNNVV địa bàn Hà Nội 109 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 4.3.3 Thực trạng thái độ/phẩm chất cá nhân giám đốc DNNVV địa bàn Hà Nội 111 4.3.4 Đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố cấu thành lực quản lý giám đốc DNNVV địa bàn Hà Nội tới kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 114 4.4 Đánh giá chung lực quản lý giám đốc DNNVV địa bàn Hà Nội 118 4.4.1 Kết luận từ kết nghiên cứu 118 4.4.2 Điểm yếu lực quản lý giám đốc DNNVV địa bàn Hà Nội 120 4.4.3 Nguyên nhân điểm yếu 122 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 128 5.1 Định hướng phát triển DNNVV địa bàn Hà Nội 128 5.1.1 Quan điểm pháp triển doanh nghiệp nhỏ vừa Đảng Nhà nước trình hội nhập kinh tế quốc tế 128 5.1.2 Định hướng phát triển DNNVV địa bàn Hà Nội 131 5.2 Quan điểm nâng cao lực quản lý giám đốc DNNVV địa bàn Hà Nội đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế 133 5.3 Giải pháp nâng cao lực quản lý giám đốc DNNVV địa bàn Hà Nội 135 5.3.1 Nhóm giải pháp thân giám đốc DNNVV 135 5.3.2 Nhóm giải pháp DNNVV 146 5.3.3 Nhóm giải pháp sở đào tạo 148 5.4 Điều kiện đảm bảo thực giải pháp nâng cao lực quản lý giám đốc DNNVV địa bàn Hà Nội 151 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 5.4.1 Đối với Chính phủ 151 5.4.2 Đối đối lãnh đạo quyền Thành phố Hà Nội 153 5.4.3 Đối với hiệp hội, ngành nghề 153 KẾT LUẬN 155 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 157 TÀI LIỆU THAM KHẢO 158 PHỤ LỤC 163 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BQ Bình quân DN Doanh nghiệp DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa GRDP Tổng sản phẩm địa bàn HĐQT Hội đồng quản trị HĐTV Hội đồng thành viên KD Kinh doanh LĐ Lao động NN Nhà nước NSNN Ngân sách nhà nước QL Quản lý SX Sản xuất PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG, SƠ ĐỒ BẢNG Bảng 1.1 Sự khác kiến thức kỹ 20 Bảng 2.1 Phân loại doanh nghiệp nhỏ vừa 39 Bảng 2.2 Tổng hợp giả thuyết nghiên cứu luận án 67 Bảng 3.1 Tổng hợp thang đo mã hóa thang đo thực trạng yếu tố cấu thành lực quản lý giám đốc DNNVV 77 Bảng 3.2 Tổng hợp thang đo mã hóa thang đo kết hoạt động DNNVV 79 Bảng 3.3 Bảng thống kê số lượng phiếu điều tra 85 Bảng 3.4 Phân loại giám đốc DNNVV theo giới tính 85 Bảng 3.5 Phân loại giám đốc DNNVV theo độ tuổi 86 Bảng 3.6 Trình độ học vấn giám đốc DNNVV 86 Bảng 3.7 Độ tin cậy thang đo kiến thức quản lý 88 Bảng 3.8 Độ tin cậy thang đo kỹ quản lý 89 Bảng 3.9 Bảng tổng hợp độ tin cậy thang đo thái độ/phẩm chất 90 Bảng 3.10 Tiêu chuẩn Bartlett’s kiểm định KMO thang đo kiến thức quản lý 92 Bảng 3.11 Ma trận nhân tố xoay thang đo kiến thức quản lý 92 Bảng 3.12 Tiêu chuẩn Bartlett’s kiểm định KMO thang đo kỹ quản lý 93 Bảng 3.13 Ma trận nhân tố xoay thang đo kỹ quản lý 93 Bảng 3.15: Ma trận nhân tố xoay thang đo thái độ/phẩm chất cá nhân 94 Bảng 3.14 Tiêu chuẩn Bartlett’s kiểm định KMO thang đo thái độ/phẩm chất 95 Bảng 3.16 Bảng tổng hợp yếu tố cấu thành lực quản lý giám đốc DNNVV ảnh hưởng tới kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 96 Bảng 4.1 Số lượng DNNVV hoạt động sản xuất kinh doanh đến thời điểm 31/12/2011 địa bàn Hà Nội phân theo tiêu chí lao động 100 Bảng 4.2 Một số tiêu DNNVV phân theo tiêu chí lao động đến thời điểm 31/12/2011 101 Bảng 4.3 Cơ cấu tổng sản phẩm địa bàn giai đoạn 2009-2013 102 Bảng 4.4 Tốc độ tăng tổng sản phẩm địa bàn Hà Nội giai đoạn 2009-2013 103 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Bảng 4.5 Tỷ lệ lao động địa bàn Hà Nội qua đào tạo 104 Bảng 4.6 Yêu cầu kiến thức quản lý giám đốc DNNVV địa bàn 105 Hà Nội đáp ứng trình hội nhập kinh tế quốc tế 105 Bảng 4.7 Yêu cầu kỹ quản lý giám đốc DNNVV địa bàn 106 Hà Nội đáp ứng trình hội nhập kinh tế quốc tế 106 Bảng 4.8 Yêu cầu thái độ/phẩm chất cá nhân giám đốc DNNVV địa bàn Hà Nội đáp ứng trình hội nhập kinh tế quốc tế 107 Bảng 4.9 Tổng hợp đánh giá mức độ hiểu biết kiến thức quản lý giám đốc DNNVV địa bàn Hà Nội 108 Bảng 4.10 Tổng hợp kết đánh giá thực trạng kỹ quản lý giám đốc DNNVV địa bàn Hà Nội 110 Bảng 4.11 Tổng hợp kết đánh giá thực trạng thái độ/phẩm chất cá nhân giám đốc DNNVV địa bàn Hà Nội 112 Bảng 4.12 Ma trận hệ số tương quan 115 Bảng 4.13 Tóm tắt mô hình (Model Summary) 116 Bảng 4.14 Phân tích phương sai 116 Bảng 4.15 Hệ số hồi quy 117 Bảng 4.16 Kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu luận án 118 Bảng 4.17 Bảng tổng hợp thực trạng tiếu chí đánh giá lực quản lý giám đốc DNNVV địa bàn Hà Nội 121 Bảng 5.1 Khung lực quản lý chung cho giám đốc doanh nghiệp 136 HÌNH Hình 1.1 Mô tả lực cá nhân theo mô hình ASK 35 Hình 2.1 Mô hình nghiên cứu luận án 66 Hình 4.1 So sánh kết đánh giá mức độ hiểu biết kiến thức quản lý giám đốc DNNVV 109 Hình 4.2 So sánh kết đánh giá thực trạng kỹ quản lý giám đốc DNNVV địa bàn Hà Nội 111 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 10 Hình 4.3 So sánh kết đánh giá thực trạng thái độ/phẩm chất cá nhân giám đốc DNNVV địa bàn Hà Nội 113 Hình 4.4 Thực trạng lực quản lý yêu cầu đáp ứng trình hội nhập kinh tế quốc tế giám đốc DNNVV địa bàn Hà Nội 122 SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1 Quy trình nghiên cứu luận án 69 Sơ đồ 3.2 Quy trình nghiên cứu định tính 71 Sơ đồ 3.3 Quy trình xử lý liệu 81 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 11 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hội nhập kinh tế quốc tế xu tất yếu khách quan giới ngày Đối với nước phát triển (trong có Việt Nam) hội nhập kinh tế quốc tế đường tốt để rút ngắn khoảng cách tụt hậu so với nước khác có điều kiện phát huy lợi so sánh phân công lao động hợp tác quốc tế Trong trình hội nhập kinh tế quốc tế, doanh nghiệp Việt Nam nói chung đặc biệt DNNVV Việt Nam nói riêng đứng trước thách thức to lớn cần làm để trì phát triển hoạt động để tồn phát triển môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày sâu sắc Đặc biệt bối cảnh kinh tế giới biến đổi không ngừng, xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng, môi trường kinh doanh cạnh tranh toàn cầu ngày gay gắt khốc liệt, đặt yêu cầu thách thức lớn với doanh nghiệp Việt Nam đội ngũ cán quản lý doanh nghiệp Trong yêu cầu xây dựng đội ngũ giám đốc doanh nghiệp đại, có đầy đủ phẩm chất, kiến thức, hiểu biết có lực quản lý yêu cầu hết cấp thiết doanh nghiệp Việt Nam Trong bối cảnh khó khăn chung kinh tế nước toàn cầu, đặc biệt giai đoạn khủng hoảng tài suy thoái kinh tế vừa qua, DNNVV Việt Nam (chiếm tới 97,7% tổng số doanh nghiệp toàn quốc) phát triển có đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế giải vấn đề xã hội chứng tỏ tính động linh hoạt tận dụng hội để phát triển bối cảnh cạnh tranh hội nhập Tuy nhiên, DNNVV phải đối mặt với không khó khăn, vốn điểm yếu từ nội doanh nghiệp, thể tình trạng thiếu vốn, hiệu thấp, tăng trưởng chậm, thiếu bền vững,… Khắc phục điểm yếu này, có nhiều nguyên nhân giải pháp đồng khác Trong đó, vai trò giám đốc doanh nghiệp, người tổng chi huy toàn doanh nghiệp nhiều đánh giá, phân tích yếu tố có ý nghĩa định tới tồn phát triển doanh nghiệp Giám đốc doanh nghiệp người trực tiếp quản lý, điều hành toàn diện hoạt động doanh nghiệp, định thành công doanh nghiệp Đây đội ngũ cán quản lý đóng vai trò đầu tàu doanh PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 159 15 Hồ Bá Thâm (2002), Phát triển lực tư người cán lãnh đạo chủ chốt hệ thống trị đổi mới, Nhà xuất Chính trị quốc gia 16 Keen, K (2000), Năng lực, Giáo trình giảng dạy tại lớp Vie/96/029 Học viện Hành Quốc gia Hồ Chí Minh 17 Lê Anh Cường, Nguyễn Thị Lệ Huyền (2005), Nghệ thuật phương pháp lãnh đạo doanh nghiệp, Nhà xuất Lao động – Xã hội 18 Lê Thị Bừng chủ biên (2004), Mỗi người tiềm ẩn tài năng, NXB Thanh niên, Hà Nội 19 Nguyễn Cảnh Chất (2004), Tinh hoa quản lý, Nhà xuất Lao động – Xã hội 20 Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Văn Lê , Châu An, (2004) , Khơi dậy tiềm sáng tạo, NXB Giáo dục, Hà Nội 21 Nguyễn Đình Hương (2002), Giải pháp phát triển DNNVV Việt Nam, Nhà xuất trị quốc gia 22 Nguyễn Đức Hạt (2009), Nâng cao lực lãnh đạo cán nữ hệ thống trị, Nhà xuất Chính trị quốc gia 23 Nguyễn Thị Ngọc Huyền; Đoàn Thị Thu Hà (2007),Giáo trình Quản trị học, Nhà xuất Giao thông vận tải 24 Nguyễn Trọng Điều (1992), Hoàn thiện yêu cầu tiêu chuẩn cán lãnh đạo quản lý nhà nước nghiệp đổi mới, Trường đại học Kinh tế quốc dân 25 Phạm Minh Hạc chủ biên (1988), Tâm lý học, NXB Giáo dục, Hà Nội.Vũ Dũng (2000), Từ điển tâm lý học, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội 26 Phạm Quang Trung (2008), Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Hà Nội sau Việt Nam gia nhập WTO (giai đoạn 2006-2010)”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Đại học kinh tế quốc dân 27 Phạm Thị Minh Nghĩa(2008), Thực trạng giải pháp thúc đẩy phát triển DNNVV địa bàn thành phố Hà Nội điều kiện gia nhập WTO, Đề tài cấp Bộ 28 Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam (2011), Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2010, NXB Thông tin truyền thông, Hà Nội PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 160 29 Tổng cục thống kê (2010), Doanh nghiệp Việt Nam năm đầu kỷ 21, NXB Thống kê, Hà Nội 30 Tổng cục thống kê (2012), Doanh nghiệp nhỏ vừa giai đoạn 2006-2011, NXB Thống kê, Hà Nội 31 Tổng cục thống kê (2014), Niên giám thống kê 2013, NXB Thống kê, Hà Nội 32 Trần Thị Vân Hoa (2011), Nâng cao lực lãnh đạo cho giám đốc điều hành doanh nghiệp Việt Nam trình hội nhập quốc tế, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 33 Trần Xuân Sâm (1998), Xác định cấu tiêu chuẩn cán lãnh đạo chủ chốt hệ thống trị đổi mới, NXB Chính trị quốc gia 34 Vũ Dũng (2000), Từ điển tâm lý học, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội 35 Vũ Văn Dương, Trần Thuận Hải (1995), Nghệ thuật lãnh đạo – quản trị, Nhà xuất Đồng Nai 36 Vũ Văn Hiền (2007), Xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Nhà xuất Chính trị Quốc gia TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH 37 Alan Coetzer (2006), Manager as learning facilitators in small manufacturing firms, Journal of Small Business and Enterprise Development Vol 13 No 3, 2006 38 APEC (2000), Profile of SME and SME issues in APEC 1990-2000, APEC SEM Working group report, 39 Bass, B.M (1990), Handbook of leadership, New York: Free Press 40 Beck,T.; Demirguc, A and Levine, R (2003), Small and medium Enterprises, Growth and Porverty: Cross-country evidence, World bank, Washington, USA 41 DAYUE (2003), Development of SME Alternative Financing Mechanism, Final report, Beijing, China 42 Dave Bartram (2009), Advances in Global Leadership, Emerald Group Publishing Limitted PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 161 43 David Devins and Steven Johnson (2003), Training and Development Activities in SMEs:Some Findings from an Evaluation of the ESF Objective Programmes in Britain, International Small Business Journal 2003; 21;213 44 David Rae (2000), Understanding entrepreneurial leaning: a question of how?, International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, Vol iss pge 145 45 Eyre, E.C.; Pettinger, R (1999), Basic Management, Macmillan 46 George C.Sinnot, George H.Madison, George E.Pataki (2002), Report of the Competencies Workgroup, Department of Civil Service and Governor’s Office of Employee Relations 47 Government of Canada (2005), Key leadership Competencies, Public Works and Goverment Services, Canada 48 Hair & ctg (1998), Multivariate Data Analysis, Prentice-Hall International, Inc 49 Hooley, R and Admad, M (1990), Small and medium size enterprises and the development process in Four Asian countries: An overview, ADB, Malina 50 Janice Jones (2004), Training and development, and business growth: A study of Australian Manuafacturing Small – Medium Size Enterprises, Asian Pacific Journal of Human Resources; 42: 96 -121 DOI:10.1177/1038411104041535 51 Janson Cope, Gerald Watts (2000), Learning by doing-an exploration of experience, critical incidents and reflection in entrepreneurial learning, International Journal of Entreprenurial Behavioru and Research Vol Iss Pg 104 52 Juliet MacMahon and Eamnn Murphy (1999), Managerial effectiveness in small enterprises:implications for HRD, Journal of European Industrial Training 23/1[1999] 25-35 53 OECD (2004), Promoting SMEs for Development, Report of 2nd OECD conference of ministers responsible for SMEs, Istanbul, Turkey 54 OECD (2005), The role of SMEs and Entrepreneuship in OECD countries, OECD SME and Entrepreneuship Outlook 2005 55 Redmond, J L., Walker, E A., Simpson, M., Parker, C., & Morris, R J (2011), The Influence of Location on Small Firm Environmental Impact Management, PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 162 Paper presented at the Australian and New Zealand Academy of Management Conference Wellington, New Zealand 56 Richard E Boyatzis(1981), The Competenct Manager, Hohn Wiley & Sons 57 Robert A Peterson (1994), A Meta-analysis of Cronbach's Coefficient Alpha, Journal of Consumer Research 58 South Asia Enterprise Development Facility (2003), ASIA: Regional Experience Of SME 59 Thorsten Beck, Asli Demirguc and Ross Levine (2003) Small and Medium Enterprises, Grow and Poverty: Cross country evidence, World Bank, Washington, USA 60 Wynne, B., Stringer, D (1997), A Competency Based Approach to Training and Development, Boston, Mass.:Pitman Publishing 61 United Nations Economic Commission for Europe (2003), Small and Medium – sized enterprises in countries in Transition, UN publication, Geneva THÔNG TIN WEBSITE 62 http://thongkehanoi.gov.vn/a/thu-do-ha-noi-60-nam-xay-dung-va-phat-trien1412734991/ 63 http://baodientu.chinhphu.vn/Hoat-dong-dia-phuong/Ha-Noi-dat-duoc-nhungket-qua-quan-trong-va-toan-dien/217408.vgp 64 http://www.smeiift.com/sme/SME_Overseas.asp PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 163 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Định hướng vấn đề vấn chuyên gia Quan điểm cá nhân lực quản lý giám đốc DNNVVV gì? Bộ lực cá nhân ASK (thái độ/phẩm chất cá nhân, kỹ năng, kiến thức) sử dụng để đánh giá lực quản lý giám đốc doanh nghiệp không? Các kiến thức quản lý mà giám đốc DNNVV cần biết? Các kỹ quản lý mà giám đốc DNNVV cần có? Các đặc điểm cần thiết thái độ/phẩm chất cá nhân giám đốc DNNVV? PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 164 Phụ lục 2: Định hướng vấn sâu Những phát biểu người vấn cho chưa hiểu rõ ý nghĩa nó? Những phát biểu người vấn cho có từ ngữ khó hiểu thiếu rõ ràng dễ gây hiểu nhầm cho người vấn? Những phát biểu người vấn cho có từ ngữ gây miễn cưỡng phản cảm cho người vấn? Những phát biểu người vấn cho có hai hay nhiều trả lời sử dụng từ ngữ gợi ý trả lời? Những phát biểu người vấn cho sử dụng từ ngữ mâu thuẫn, hành văn thiếu mạch lạc Những phát biểu người vấn cho thông tin trả lời thông tin thiếu độ tin cậy? Những phát biểu người vấn cho sử dụng từ ngữ quen thuộc, chưa phù hợp ngữ cảnh? Những phát biểu người vấn cho dài dòng bắt người vấn phải ước đoán? Những phát biểu người vấn cho tương đồng (khó phân biệt)? 10 Người vấn nhận xét hình thức trình bày phát biểu trên? 11 Đánh giá yêu cầu tiêu chí cấu thành lực quản lý giám đốc DNNVV địa bàn Hà Nội đáp ứng yêu cầu trình hội nhập kinh tế quốc tế PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 165 Phụ lục 3: Bảng khảo sát lực quản lý giám đốc doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn Hà Nội Kính gửi Quý Ông/Bà, Để phục vụ cho đề tài nghiên cứu “Nâng cao lực quản lý giám đốc doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn Hà Nội”, tiến hành khảo sát thu thập thông tin khía cạnh cụ thể lực quản lý kiến thức quản lý, kỹ quản lý thái độ/phẩm chất cá nhân để phục vụ cho công tác phân tích, nghiên cứu lực quản lý giám đốc doanh nghiệp Vì vậy, xin gửi tới Ông/Bà phiếu khảo sát mong nhận hợp tác Ông/Bà việc trả lời câu hỏi sau Các phiếu hỏi sau điền thông tin tuyệt đối giữ bí mật sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học không sử dụng cho mục đích khác Trân trọng cảm ơn! PHẦN A: Thông tin chung Xin ông/bà đánh dấu X vào ô phù hợp cho câu hỏi sau: Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ Tuổi: ☐ 55 Trình độ học vấn cao ☐ Trung cấp, cao đẳng ☐ Đại học ☐ Thạc sĩ ☐ Tiến sĩ ☐ Khác Vị trí công tác ☐ Giám đốc ☐ Thành viên HĐQT,HĐTV ☐ Trưởng/phó phòng ban ☐ Vị trí quản lý khác Doanh nghiệp Chuyên ngành đào tạo: ……………………… Số năm kinh nghiệm quản lý:………………….năm Đã tham gia khóa đào tạo liên quan đến nghề giám đốc chuyên nghiệp: ☐ Có ☐ Không Doanh nghiệp có đưa yêu cầu lực quản lý giám đốc doanh nghiệp không: PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 166 ☐ Không ☐ Có Doanh nghiệp có tổ chức đánh giá lực quản lý giám đốc doanh nghiệp không: ☐ Không ☐ tháng lần ☐ năm lần ☐ Khác 10 Ngành nghề hoạt động kinh doanh công ty: ☐ Nông, lâm nghiệp thủy sản ☐ Công nghiệp xây dựng ☐ Thương mại dịch vụ ☐ Khác 11 Quy mô doanh nghiệp ☐ DN siêu nhỏ ☐ DN nhỏ ☐ DN vừa ☐ Khác 12 Loại hình hoạt động doanh nghiệp: ☐ Công ty Cổ phần ☐ Công ty TNHH ☐ Công ty Hợp danh ☐ Doanh nghiệp TN ☐ Khác Phần B: Đánh giá thực trạng lực quản lý giám đốc doanh nghiệp Thực trạng kiến thức quản lý giám đốc doanh nghiệp Ông/bà đánh giá thực trạng mức độ hiểu biết kiến thức quản lý giám đốc doanh nghiệp cách khoanh tròn vào ô thích hợp thể ý kiến, nhận định STT 1: Không hiểu biết 2: Ít hiểu biết Hiểu biết tốt Hiểu biết tốt Hiểu biết vừa phải Đánh giá KIẾN THỨC QUẢN LÝ 13 Kiến thức quản lý chiến lược doanh nghiệp 14 Kiến thức quản lý sản xuất tác nghiệp 15 Kiến thức quản lý quản trị tài DNNVV 16 Kiến thức quản lý nguồn nhân lực 17 Kiến thức quản lý công nghệ 18 Kiến thức quản lý marketing PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 167 Thực trạng kỹ quản lý giám đốc doanh nghiệp Ông/bà đánh giá thực trạng kỹ quản lý giám đốc doanh nghiệp cách khoanh tròn vào ô thích hợp thể ý kiến, nhận định 1: Kỹ 2: Kỹ Kỹ tốt 5: Kỹ tốt STT 3: Kỹ bình thường Đánh giá KỸ NĂNG QUẢN LÝ 19 Kỹ giải vấn đề 20 Kỹ sử dụng quyền lực gây ảnh hưởng 21 Kỹ tạo động lực cho nhân viên 22 Kỹ giao tiếp, đàm phán 23 Kỹ xử lý xung đột 24 Kỹ quản lý căng thẳng 25 Kỹ ủy quyền 26 Kỹ kiểm soát 27 Kỹ tin học 28 Kỹ sử dụng ngoại ngữ Thực trạng thái độ/phẩm chất giám đốc doanh nghiệp Ông/bà khoanh tròn vào ô thích hợp thể ý kiến đồng ý với nhận định mệnh đề sau nói vế thực trạng thái độ/phẩm chất giám đốc doanh nghiệp 1: Thái độ/phẩm chất Thái độ/phẩm chất 3: Thái độ/phẩm chất bình thường 4: Thái độ/phẩm chất tốt 5: Thái độ/phẩm chất tốt STT THÁI ĐỘ/PHẨM CHẤT Đánh giá Khát vọng, đam mê kinh doanh 29 Có tâm huyết với hoạt động kinh doanh PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 168 30 Có mong muốn mở rộng hoạt động kinh doanh 31 Có mong muốn tạo hoạt động kinh doanh Sáng tạo 32 Có ý tưởng sáng tạo 33 Ủng hộ ý tưởng sáng tạo nhân viên Nhìn nhận trở ngại hội cho thay 5 5 34 đổi sáng tạo Linh hoạt 35 36 37 Khả thích ứng với thay đổi môi trường kinh doanh Thay đổi định ban hành phù hợp với tình hình thực tế Chọn giải pháp phù hợp để giải vấn đề Tự tin, đoán 38 Tự tin vào lực thân 39 Kiên định với định Dám định tình khẩn cấp, 40 phức tạp Trách nhiệm 41 Có ý thức trách nhiệm với công việc 42 Tự nhận lỗi với định biết sửa sai 43 Chịu trách nhiệm với sai lầm nhân viên 5 Gương mẫu thực chuẩn mực đạo đức nghề 5 Đạo đức nghề nghiệp 44 45 46 Ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp nghiệp Yêu cầu nhân viên tuân thủ Khả chịu áp lực cao 47 Khả làm việc PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 169 48 Khả làm việc với cường độ cao 49 Khả xử lý nhiều công việc Có tinh thần hợp tác 50 Lắng nghe ý kiến nhân viên 54 Thể lòng tin với nhân viên 52 Cởi mở với nhân viên PHẦN C: Thực trạng kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp (Chỉ dành cho Giám đốc doanh nghiệp) Ông/bà đánh giá kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp cách khoanh tròn vào ô thích hợp thể ý kiến đồng ý 1: Kết 2: Kết 4: Kết tốt STT 3: Kết bình thường 5: Kết tốt KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐÁNH GIÁ 53 Thực kế hoạch doanh thu 54 Thực kế hoạch lợi nhận 55 Đánh giá chung việc thực kế hoạch giao Xin trân trọng cảm ơn PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 170 Phụ lục 4: Thông tin ngành nghề hoạt động DNNVV điều tra Frequency Valid Nông, lâm nghiệp thủy sản Percent 1.4 79 27.8 199 70.1 Khác Total 284 100.0 Công nghiệp xây dựng Thương mại dịch vụ Phụ lục 5: Loại hình DNNVV điều tra Frequency Valid Công ty cổ phần Percent 124 43.7 141 49.6 10 3.5 DN Tư nhân 2.5 Khác Total 284 100.0 Công ty TNHH Công ty Hợp danh PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 171 Phụ lục 6: Chuyên ngành đào tạo giám đốc DNNVV Frequency Valid Bác sĩ Percent Báo chí 2.8 Hóa dược 2.1 Không đào tạo 2.5 20 7.0 Kinh tế 111 39.1 Kỹ sư 53 18.7 Luật 3.2 Ngoại ngữ 10 3.5 Quản trị kinh doanh 57 20.1 284 100.0 Kiến trúc sư Sư phạm Total PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 172 Phụ lục 7: Số năm kinh nghiệm quản lý giám đốc DNNVV Frequency Percent Valid Percent Valid 2.8 2.8 106 37.3 37.3 35 12.3 12.3 45 15.8 15.8 31 10.9 10.9 2.8 2.8 8 2.8 2.8 1.1 1.1 10 2.1 2.1 11 1.4 1.4 12 2.1 2.1 13 7 15 1.4 1.4 16 4 17 7 18 4 20 1.8 1.8 21 7 22 1.8 1.8 23 7 284 100.0 100.0 Total PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 173 Phụ lục 8: Độ tin cậy thang đo kỹ quản lý sau loại biến Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 822 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Kỹ giải vấn đề Item Deleted Correlation Item Deleted 27.69 7.268 687 785 27.96 7.687 525 804 27.97 7.628 513 806 27.69 7.608 609 795 27.91 7.734 498 807 28.00 7.749 465 812 Kỹ ủy quyền 27.96 7.783 481 809 Kỹ tin học 28.12 7.986 449 813 28.12 7.432 504 808 Kỹ sử dụng quyền lực gây ảnh hưởng Kỹ tạo động lực cho nhân viên Kỹ giao tiếp, đàm phán Kỹ quản lý xung đột Kỹ quản lý căng thẳng Kỹ sử dụng ngoại ngữ PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực quản lý của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Hà Nội, Nâng cao năng lực quản lý của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Hà Nội, Nâng cao năng lực quản lý của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Hà Nội

Từ khóa liên quan

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay