(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÝ LUẬN VÀ LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT) THỰC HIỆN PHÁP LUẬT THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở VIỆT NAM

174 133 0
  • Loading ...
1/174 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:06

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÝ LUẬN VÀ LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT) THỰC HIỆN PHÁP LUẬT THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÝ LUẬN VÀ LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT) THỰC HIỆN PHÁP LUẬT THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÝ LUẬN VÀ LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT) THỰC HIỆN PHÁP LUẬT THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÝ LUẬN VÀ LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT) THỰC HIỆN PHÁP LUẬT THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở VIỆT NAM HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ THÚY BÌNH THùC HIÖN PH¸P LUËT THÕ CHÊP QUYÒN Sö DôNG §ÊT ë VIÖT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT Mã số: 62 38 01 01 Người hướng dẫn khoa học: TS ĐINH TRUNG TỤNG TS LÊ VĂN TRUNG HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu nêu luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định Tác giả Lê Thị Thúy Bình MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU TRONG LUẬN ÁN 1.1 Tổng quan công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.2 Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu luận án Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở VIỆT NAM 2.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò thực pháp luật chấp quyền sử dụng đất 2.2 Nội dung thực pháp luật chấp quyền sử dụng đất 2.3 Các điều kiện bảo đảm thực pháp luật chấp quyền sử dụng đất 2.4 Pháp luật thực pháp luật giao dịch có bảo đảm số nước giới giá trị vận dụng xây dựng, thực pháp luật chấp quyền sử dụng đất Việt Nam Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở VIỆT NAM 3.1 Thực trạng pháp luật chấp quyền sử dụng đất Việt Nam 3.2 Thực trạng thực pháp luật chấp quyền sử dụng đất Việt Nam (từ 2011 đến 2015) Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở VIỆT NAM 4.1 Quan điểm bảo đảm thực pháp luật chấp quyền sử dụng đất Việt Nam 4.2 Các giải pháp bảo đảm thực pháp luật chấp quyền sử dụng đất Việt Nam KẾT LUẬN DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC Đà CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 8 23 26 26 50 66 71 81 81 99 122 122 128 148 153 154 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLDS : Bộ luật Dân BLHS : Bộ luật Hình GCNQSDĐ : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất LĐĐ : Luật Đất đai NĐ-CP : Nghị định Chính phủ QSDĐ : Quyền sử dụng đất TAND : Tòa án nhân dân TCQSDĐ : Thế chấp quyền sử dụng đất TTLT : Thông tư liên tịch UBND : Ủy ban nhân dân VKSND : Viện Kiểm sát nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong trình phát triển kinh tế thị trường vận hành theo chế thị trường có quản lý Nhà nước hội nhập quốc tế ngày sâu rộng năm qua pháp luật nói chung, pháp luật đất đai, pháp luật dân nói riêng không ngừng phát triển, hoàn thiện Do tầm quan trọng ý nghĩa đặc biệt đất đai đời sống kinh tế - xã hội Điều 18 Hiến pháp năm 1992 - Hiến pháp thời kỳ đổi mới, quy định: Nhà nước thống quản lý toàn đất đai theo quy hoạch pháp luật, bảo đảm sử dụng mục đích có hiệu Nhà nước giao đất cho tổ chức cá nhân sử dụng ổn định lâu dài Tổ chức cá nhân có trách nhiệm bảo vệ, bồi bổ, khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm đất, chuyển quyền sử dụng đất (QSDĐ) Nhà nước giao theo quy định pháp luật [61] Để cụ thể hóa hiến pháp, luật ban hành sửa đổi bổ sung hoàn thiện theo yêu cầu thực tiễn Bộ luật Dân (BLDS) 1995, BLDS 2005; Luật Đất đai (LĐĐ) 2003; LĐĐ 2013; Luật Nhà 2005, Luật Nhà 2014; Luật Kinh doanh Bất động sản 2006, Luật Kinh doanh Bất động sản 2014; Luật Công chứng 2006, Luật Công chứng 2014 luật nêu trình bổ sung, sửa đổi hoàn thiện theo Hiến pháp năm 2013 Chính phủ ban hành Nghị định 181/2004/NĐ-CP, Nghị định 163/2006/NĐ-CP, Nghị định 71/2010/NĐ-CP, Nghị định 83/2010/NĐ-CP, Nghị định 43/2014/NĐ-CP Nghị định hướng dẫn thi hành quy định liên quan đến giao dịch bảo đảm tạo sở pháp lý cho giao dịch bảo đảm nói chung chấp quyền sử dụng đất (TCQSDĐ) nói riêng Hiến pháp, đạo luật văn pháp quy nêu xác định QSDĐ quyền tài sản Theo người sử dụng đất có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, chấp, thừa kế, tặng cho, tặng cho lại tính giá trị QSDĐ góp vốn vào sản xuất kinh doanh Trong quyền ấy, quyền TCQSDĐ pháp luật quy định biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ giao dịch dân sự, kinh doanh có sở pháp lý bảo đảm cho giao dịch có TCQSDĐ thực an toàn, hiệu quả, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp bên giao dịch Như vậy, mặt lý luận, có quy định TCQSDĐ tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng giao dịch dân sự, thương mại, kinh doanh v.v… kích thích phát triển kinh tế điều kiện phát triển kinh tế thị trường; xây dựng, hoàn thiện, bảo đảm thực pháp luật TCQSDĐ yêu cầu khách quan, cấp bách nước ta Về thực tiễn, nhờ quy định kịp thời, tương đối cụ thể TCQSDĐ, 30 năm qua việc thực pháp luật TCQSDĐ nước ta đạt kết quan trọng Thế chấp tài sản nói chung TCQSDĐ nói riêng biện pháp hữu hiệu để hạn chế rủi ro, bảo đảm thực nghĩa vụ giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại kinh tế thị trường Khi xác lập quan hệ chấp nói chung TCQSDĐ nói riêng, mục đích mà bên hướng tới bảo đảm an toàn giao dịch Đối với bên nhận chấp QSDĐ (thường tổ chức tín dụng) hợp đồng TCQSDĐ ràng buộc bên chấp giá trị QSDĐ để bên chấp có trách nhiệm thực nghĩa vụ Khi bên chấp không thực phần hay toàn nghĩa vụ bên nhận tài sản chấp QSDĐ xử lý tài sản chấp theo quy định pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp Các quy định pháp luật TCQSDĐ đạt mục đích hướng cho giao dịch xác lập, thực luôn bảo đảm an toàn, phù hợp với ý chí chủ thể hợp đồng Tuy nhiên, thực tiễn thực pháp luật TCQSDĐ giao dịch dân sự, thương mại thời gian qua bộc lộ nhiều khiếm khuyết, hạn chế Hình thức văn giao dịch yêu cầu công chứng, chứng thực; việc xác định chủ sử dụng tài sản TCQSDĐ chưa bảo đảm; việc quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) chưa chặt chẽ bên chấp dùng tài sản QSDĐ để chấp nhiều giao dịch thương mại khác nhau, mang tính chất lừa đảo không việc đơn lẻ Vấn đề xử lý tài sản chấp không kịp thời có nhiều bên nhận chấp không phát mại, bán đấu giá tài sản chấp QSDĐ để thu hồi nợ vấn đề xã hội quan tâm Do việc thực pháp luật TCQSDĐ không tuân thủ quy định pháp luật nên số lượng vụ án tranh chấp giao dịch có liên quan đến TCQSDĐ Tòa án không ngừng gia tăng Hiện việc áp dụng pháp luật để giải Tòa án nhiều bất cập, lúng túng chậm trễ phải tuân thủ trình tự tố tụng phức tạp Nguyên nhân hạn chế thực pháp luật TCQSDĐ bao gồm nguyên nhân khách quan chủ quan Các quy định pháp luật TCQSDĐ (gồm Nghị định, Thông tư hướng dẫn) bộc lộ bất cập trình thực hiện: có nhiều văn pháp luật liên quan đến tài sản chấp TCQSDĐ, văn hành vừa chồng chéo lại vừa không đầy đủ, thiếu quy định thống nhất; nhiều phát sinh thực tiễn không hướng dẫn điều chỉnh Thực trạng hệ thống pháp luật thực định gây khó khăn cho chủ thể xác lập, thực giao dịch TCQSDĐ nói riêng, mà ảnh hưởng tới việc áp dụng pháp luật Tòa án quan nhà nước có thẩm quyền Thực trạng pháp luật gây lúng túng cho Tòa án quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng pháp luật để giải tranh chấp xảy Từ thực tế cho thấy, việc nghiên cứu cách toàn diện, lý luận thực tiễn thực pháp luật TCQSDĐ; bảo đảm cho quy định TCQSDĐ thực triệt để cấp thiết, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn có tính thời Từ lý trên, nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài: "Thực pháp luật chấp quyền sử dụng đất Việt Nam" làm luận án tiến sỹ luật học chuyên ngành lý luận lịch sử nhà nước pháp luật, mã số: 62 38 01 01 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở làm sáng tỏ vấn đề lý luận, đánh giá thực trạng thực pháp luật TCQSDĐ luận án có mục đích nghiên cứu xác định quan điểm, đề xuất giải pháp bảo đảm thực pháp luật TCQSDĐ Việt Nam 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực mục đích nghiên cứu nêu trên, nhiệm vụ luận án là: - Trình bày tổng quan công trình nghiên cứu nước nước có liên quan đến đề tài thực pháp luật TCQSDĐ Việt Nam, đánh giá kết nghiên cứu công trình nghiên cứu có liên quan, xác định vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu luận án - Làm sáng tỏ sở lý luận thực pháp luật TCQSDĐ Trong phân tích, khái quát khái niệm, hình thức, vai trò, chủ thể, nội dung điều kiện bảo đảm thực pháp luật TCQSDĐ Việt Nam; tham chiếu kinh nghiệm số nước lĩnh vực - Đánh giá thực trạng pháp luật thực pháp luật TCQSDĐ nước ta năm qua - Luận chứng, xây dựng hệ quan điểm, đề xuất giải pháp bảo đảm thực pháp luật TCQSDĐ Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến thực TCQSDĐ, bao gồm chế độ sở hữu đất đai quyền sử dụng đất Việt Nam, quan niệm TCQSDĐ, pháp luật TCQSDĐ, từ phân tích, khái quát khái niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung, điều kiện bảo đảm thực pháp luật TCQSDĐ, pháp luật thực định TCQSDĐ thực trạng thực pháp luật TCQSDĐ, quan điểm, giải pháp bảo đảm thực pháp luật TCQSDĐ Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nội dung: Trên sở lý luận chung thực pháp luật luận án tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực pháp luật TCQSDĐ, đánh giá thực trạng pháp luật thực pháp luật TCQSDĐ đề xuất quan điểm, giải pháp bảo đảm thực pháp luật TCQSDĐ Việt Nam Phạm vi không gian: Nghiên cứu vấn đề lý luận, thực tiễn thực pháp luật TCQSDĐ Việt Nam, đồng thời có tham khảo pháp luật thực pháp luật TCQSDĐ số nước giới Phạm vi thời gian: Việc đánh giá thực trạng pháp luật thực pháp luật TCQSDĐ chủ yếu từ năm 2011 đến năm 2015 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở lý luận Luận án thực sở lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam Nhà nước pháp luật, quan điểm Đảng phát triển kinh tế thị trường hội nhập quốc tế Đặc biệt quan điểm đường lối, sách Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng hoàn thiện pháp luật dân sự, kinh tế, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), sở hữu đất đai, QSDĐ cá nhân tổ chức kinh doanh nói chung thị trường bất động sản, thị trường vốn v.v… Cơ sở lý luận luận án vấn đề lý luận chung pháp luật, hệ thống pháp luật, lý luận thực pháp luật, pháp chế XHCN 4.2 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu luận án tác giả vận dụng phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử triết học Mác - Lênin Đồng thời luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể sử dụng nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn bao gồm phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp hệ thống, phương pháp quy nạp, diễn dịch, phương pháp lịch sử logic, phương pháp điều tra xã hội học, phương pháp thống kê, so sánh… cụ thể sau: - Ở chương 1: Tác giả sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp hệ thống nghiên cứu tài liệu, công trình nghiên cứu khoa học công bố để làm rõ nội dung, kết nghiên cứu có liên quan đến đề tài, xác định vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu luận án - Ở chương 2: Sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp; phương pháp quy nạp, diễn dịch để nghiên cứu, phân tích, luận giải khái quát khái niệm, phạm trù có tính lý luận thực TCQSDĐ Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp so sánh đối chiếu nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng thực pháp luật giao dịch có bảo đảm số nước giá trị tham khảo cho Việt Nam - Ở chương 3: Sử dụng phương pháp thống kê, so sánh, phân tích tổng hợp để đánh giá thực trạng pháp luật thực TCQSDĐ Việt Nam - Ở chương 4: Sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp; phương pháp quy nạp, diễn dịch để luận giải quan điểm, đề xuất giải pháp bảo đảm thực TCQSDĐ Việt Nam Những đóng góp khoa học luận án Luận án công trình nghiên cứu cách tương đối có hệ thống vấn đề thực pháp luật TCQSDĐ Việt Nam có đóng góp lĩnh vực sau đây: Thứ nhất, luận án đưa khái niệm, đặc điểm thực pháp luật TCQSDĐ, chủ thể hình thức thực pháp luật; đặc biệt luận án nêu vai trò thực pháp luật TCQSDĐ trình phát triển kinh tế xã hội; phân tích làm rõ nội dung điều kiện bảo đảm thực pháp 156 20 Chính phủ (2014), Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đất đai, Hà Nội 21 Nguyễn Hồng Chuyên (2014), Thực pháp luật dân chủ cấp xã theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Luật học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 22 Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp (2015), Báo cáo tổng kết từ năm 2010 đến 2015, Hà Nội 23 Nguyễn Ngọc Điện (1999), Nghiên cứu tài sản Luật dân Việt Nam, Nxb Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh 24 Nguyễn Ngọc Điện (2012), Xây dựng chế định vật quyền - điều kiện để hoàn thiện pháp luật bảo đảm nghĩa vụ, Tài liệu hội thảo sửa đổi Bộ luật Dân sự, Nhà Pháp luật Việt - Pháp, Hà Nội 25 Nguyễn Minh Đoan (2010), Thực áp dụng pháp luật Việt Nam, Nxb, Chính trị quốc gia, Hà Nội 26 Bùi Đức Giang (2011), "Một số hạn chế chấp quyền đòi nợ theo quy định hành", Tạp chí Ngân hàng, (21), tr.9-10 27 Trần Văn Hà (2007), Giải tranh chấp đất đai đường Tòa án Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 28 Bùi Thị Hằng (1998), "Thế chấp quyền sử dụng đất đảm bảo thực hợp đồng tín dụng ngân hàng nước ta nay", Tạp chí Nhà nước pháp luật, (4), tr.18-19 29 Hoàng Thị Thúy Hằng (2012), Chế định vật quyền dự kiến sửa đổi phần "Tài sản quyền sở hữu" Bộ luật Dân (sửa đổi) Việt Nam", Tài liệu hội thảo, Hà Nội 30 Nguyễn Văn Hậu (2010), Chỉ dẫn pháp luật khiếu nại, tố cáo, tra, kiểm tra, điều tra, xử lý vi phạm lĩnh vực đất đai, Nxb Tư pháp, Hà Nội 157 31 Lê Thu Hiền (2003), Bảo đảm tiền vay ngân hàng - thực trạng giải pháp, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật, Hà Nội 32 Nguyễn Thúy Hiền (2006), Đăng ký cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm Việt Nam - Thực trạng giải pháp, Đề tài nghiên cứu khoa học, Bộ Tư pháp, Hà Nội 33 Nguyễn Văn Hoạt (1998), "Thế chấp tài sản việc đảm bảo thực hợp đồng tín dụng ngân hàng", Tạp chí Nhà nước pháp luật, (10), tr.5-6 34 Nguyễn Văn Hoạt (2004), "Một số vấn đề chấp quyền sử dụng đất", Tạp chí Nhà nước pháp luật, (02), tr.12-13 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2014), Giáo trình cao cấp lý luận trị, Tập 11, Nxb Lý luận trị, Hà Nội 36 Hồ Quang Huy (2010), "Vật quyền bảo đảm - vấn đề pháp lý đặt trình hoàn thiện pháp luật dân nước ta", Tạp chí Dân chủ pháp luật, (Số chuyên đề), tr.3-4 37 Trần Quang Huy (Chủ biên) (2005), Pháp luật đất đai- Bình luận giải tình huống, Nxb Tư pháp, Hà Nội 38 Trần Quang Huy (2009), "Pháp luật đất đai Việt Nam hành - Nhìn từ góc độ bảo đảm quyền người sử dụng đất", Tạp chí Luật học (8), tr.9-10 39 Trần Quang Huy (2011), "Các vấn đề pháp lý đất đai bất động sản Cộng hòa Liên bang Đức", Tạp chí Luật học, (9), tr.11-12 40 Nguyễn Huỳnh Huyện (2012), Thực pháp luật trợ giúp pháp lý điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Luật học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 41 Đỗ Xuân Lân (2011), Thực pháp luật người nghèo nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Luật học, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 42 Nguyễn Văn Mạnh (Chủ biên) (2006), Một số vấn đề lý luận thực tiễn thực pháp luật, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội 158 43 Do Thế Mãi (2008), "Nhận cầm cố/thế chấp sổ tiết kiệm Ngân hàng phát hành phải an toàn", Tạp chí Ngân hàng, (21), tr.21-22 44 Nguyễn Thị Nga (2005), "Bàn quy định chấp quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2003 Bộ luật Dân năm 1995", Tạp chí Nhà nước pháp luật, (4), tr.25-26 45 Nguyễn Thị Nga (2008), Pháp luật chấp quyền sử dụng đất Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Luật học, Viện Nhà nước Pháp luật, Hà Nội 46 Nguyễn Thị Nga (2008), "Về việc xây dựng luật đăng ký bất động sản", Tạp chí Luật học, (9), tr.31-32 47 Nguyễn Thị Nga (2008), "Những bất cập cần khắc phục pháp luật đăng ký, chấp quyền sử dụng đất", Tạp chí Nhà nước pháp luật, (11), tr.16-17 48 Nguyễn Thị Nga (2008), "Một số tồn tại, bất cập khó khăn, vướng mắc trình xử lý tài sản chấp quyền sử dụng đất ngân hàng thương mại nay", Tạp chí Nhà nước pháp luật, (22), tr.22-25 49 Nguyễn Thị Nga (2015), Pháp luật chấp quyền sử dụng đất tổ chức tín dụng Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội 50 Nguyễn Thị Nga (Chủ biên) (2015), Hỏi đáp Luật Đất đai, Nxb Tư pháp, Hà Nội 51 Phan Minh Ngọc (2007), "Nợ khó đòi ngành ngân hàng Trung Quốc - Một số liên hệ với Việt Nam", Tạp chí Ngân hàng, (2), tr.10-11 52 Phan Minh Ngọc (2008), "Hợp đồng chấp quyền sử dụng đất - số vấn đề lý luận thực tiễn", Dân chủ Pháp luật, (8), tr.8-9 53 Lê Đình Nghị (Chủ biên) (2009), Giáo trình Luật Dân Việt Nam, Tập 2, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 54 Phạm Duy Nghĩa (2004), Chuyên khảo luật kinh tế, (Chương trình sau đại học), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 159 55 Nhà Pháp luật Việt - Pháp (2008), Tài liệu hội thảo dự thảo Luật Đăng ký bất động sản, ngày 23 24/6/2008, Hà Nội 56 Nhà Pháp luật Việt - Pháp (2011), Bộ luật dân Cộng hòa Pháp (văn hợp đến ngày 18/6/2011), (Tài liệu dịch), Hà Nội 57 Nhà Pháp luật Việt - Pháp (2011), Kỷ yếu hội thảo sửa đổi Bộ luật Dân sự, ngày 12-13/5/2011, Hà Nội 58 Vũ Thành Nho (2009), Một số vướng mắc thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hợp đồng liên quan đến nhà quyền sử dụng đất, Tài liệu Tọa đàm, Hà Nội 59 Doãn Hồng Nhung (2002), "Xử lý tài sản chấp giá trị quyền sử dụng đất để bảo đảm tiền vay ngân hàng tổ chức tín dụng", Tạp chí Luật học, (3), tr.13-14 60 Nguyễn Văn Phương (2006), "Cần bảo đảm quyền chấp quyền sử dụng đất thuê lại khu công nghiệp", Tạp chí Dân chủ Pháp luật, (7), tr.11-12 61 Trần Văn Quang (2004), Chế định hòa giải pháp luật tố tụng dân Việt Nam-Cơ sở lý luận thực tiễn, Luận án Tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 62 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1992), Hiến pháp 1992, Hà Nội 63 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1995), Bộ luật Dân 1995, Hà Nội 64 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Luật Đất đai 2003, Hà Nội 65 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004), Bộ luật Tố tụng Dân 2004, Hà Nội 66 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004), Luật Phá sản 2004, Hà Nội 160 67 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Bộ luật Dân 2005, Hà Nội 68 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Nhà 2005, Hà Nội 69 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Luật Công chứng năm 2006, Hà Nội 70 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Bộ luật Hàng không dân dụng Việt Nam 2006, Hà Nội 71 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Luật Kinh doanh Bất động sản 2006, Hà Nội 72 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 Luật Nhà Điều 121 Luật Đất đai 2003, Hà Nội 73 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Tổ chức tín dụng 2010, Hà Nội 74 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2011), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Tố tụng dân 2011, Hà Nội 75 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật Đất đai năm 2013, Hà Nội 76 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Hiến pháp năm 2013, Hà Nội 77 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật Công chứng năm 2014, Hà Nội 78 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật nhà năm 2014, Hà Nội 79 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, Hà Nội 80 Nguyễn Cảnh Quý (2003), Hoàn thiện chế điều chỉnh pháp luật đất đai Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 161 81 Nguyễn Cảnh Quý (2012), Nhận thức thực pháp luật đất đai cán lãnh đạo quản lý cấp quyền Việt Nam nay, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 82 Nguyễn Như Quỳnh (2003), "Quy định chấp quyền sử dụng đất - bất cập đề xuất hoàn thiện", Tạp chí Luật học, (Số chuyên đề), tr.3-4 83 Nguyễn Văn Thông (Chủ biên) (2010), Hỏi - đáp giao dịch dân giải tranh chấp, Nxb Thống kê, Hà Nội 84 Lê Thị Thủy (Chủ biên) (2006), Các biện pháp bảo đảm tiền vay tài sản tổ chức tín dụng, Nxb Tư pháp, Hà Nội 85 Lê Thị Thu Thuỷ (2004), "Thế chấp quyền sử dụng đất vay vốn ngân hàng: Những vướng mắc cần khắc phục", Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, (6), tr.18-19 86 Tòa án nhân dân tối cao (2012), Quyết định giám đốc thẩm Hội đồng Thẩm phán, Tòa án nhân dân tối cao, Dân kinh doanh thương mại, Hà Nội 87 Tòa án nhân dân tối cao (2012), Quyết định giám đốc thẩm số 04/2012/KDTMGĐT ngày 17/4/2012 Hội đồng Thẩm phán, Hà Nội 88 Tòa án nhân dân tối cao (2014), Quyết định giám đốc thẩm số 38a/2014/KDTM-GĐT ngày 26/8/2014 Tòa Kinh tế, Hà Nội 89 Tòa án nhân dân tối cao (2014), Quyết định giám đốc thẩm số 42/2014/DS-GĐT ngày 22/4/2014 Tòa Dân sự, Hà Nội 90 Tòa án nhân dân tối cao (2014), Quyết định giám đốc thẩm số 67/2014/KDTM-GĐT ngày 25/12/2014 Tòa Kinh tế, Hà Nội 91 Tòa án nhân dân tối cao (2014), Quyết định giám đốc thẩm số 68/2014/KDTM-GĐT ngày 26/12/2014 Tòa Kinh tế, Hà Nội 92 Tòa án nhân dân tối cao (2015), Báo cáo tổng kết từ năm 2010 đến năm 2015, Hà Nội 93 Tổ chức quốc tế Pháp ngữ Việt Nam (2006), Bộ luật dân Pháp, Hà Nội 162 94 Trường Đại học Luật Hà Nội (1999), Từ điển giải thích thuật ngữ Luật học, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 95 Trường Đại học Luật Hà Nội (2005), Giáo trình Luật Đất đai, Nxb Tư pháp, Hà Nội 96 Trường Đại học Luật Hà Nội (2005), Giáo trình Luật dân Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội 97 Trường Đại học Luật Hà Nội (2007), Giáo trình Lý luận nhà nước pháp luật, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 98 Vũ Minh Tuấn (2006), Hợp đồng chấp quyền sử dụng đất ở, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 99 Nguyễn Quang Tuyến (2001), "Một số suy nghĩ xung quanh quy định hợp đồng chấp sử dụng đất Bộ luật Dân văn pháp luật hành", Tạp chí Luật học, (5), tr.13-14 100 Nguyễn Quang Tuyến (2003), Quyền sử dụng đất giao dịch dân thương mại, Luận án Tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 101 Nguyễn Quang Tuyến (2004), "Bàn thêm quy định chấp quyền sử dụng đất", Tạp chí Luật học, (5), tr.26-27 102 Nguyễn Quang Tuyến (2007), "Những tiêu chí thị trường bất động sản minh bạch", Tạp chí Luật học, (3), tr.33-34 103 Phạm Văn Tuyết (2010), Hoàn thiện pháp luật giao dịch bảo đảm, Đề tài khoa học cấp trường, Trường Đại học Luật, Hà Nội 104 Viện Ngôn ngữ (2007), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Từ điển bách khoa, Hà Nội 105 Vũ Thị Hồng Yến (2013), Tài sản chấp xử lý tài sản chấp theo quy định pháp luật dân Việt Nam hành, Luận án Tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 163 II Tài liệu tiếng Anh 106 European Bank for Reconstruction ang Development (EBRD) publications (2008), "Mortgages in transition economies, The legal framework for mortgages and mortgages securities", at page http://www.ebrd.com/pages 107 Jane P Malor, A James (1998), Business Law and The Legal regulatory environment, Irwin mac graw-hill 108 Jonh Carvan & Jonh Gooley (1996), A guide to Business Law, Eleventh edition 109 John B.Corgel, PH.D Halbert C.David C.Ling, PH.D (2010), Real Estate Prespectives - An introduction to real estate 110 Louise Gullifer (2009), Goode on legal problem of credit and security, Fourth edition, published in 2009 by Sweet & Maxwell, 100 Avenue Road, London, NW3 3PF part of Thomson Reuters (Professional) UK Limited 111 Robetrt W Emerson, John W.Harwick, Business Law (1997), Barrons educational series Inc, USA, p.408 112 UCITRAL (2009), Legislative Guide on Secured Transactions, Terminology and recommendations, United Nations, Vienna 113 Xiaoyang Zang (2010), "Real Estate Investment In China-Legal Review And Analysis Of Foreign Investors, Participation", at page http://www.austlii.edu.au/au/journals/MurUEJN/1995/15.html PHỤ LỤC Phụ lục KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (từ ngày 1/10/2012 đến 30/9/2013 49/63 tỉnh, thành phố) Đơn vị tính: đơn STT Địa phương 10 11 12 13 14 15 16 An Giang Bà Rịa-Vũng Tàu Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bắc Ninh Bến Tre Bình Định Bình Dương Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đà Nẵng Đắc Lắk Đăng ký giao dịch bảo đảm Tổng số Chia ĐK VBTB việc ĐKGDBĐ ĐK thay đổi xử lý tài sản BĐ(nếu Xóa đăng ký Số đơn Số giải có) thụ lý Số thụ Số giải Số thụ Số giải Số thụ Số giải Số thụ Số giải lý lý lý lý 78,917 78,917 49,226 49,226 1,603 1,603 5 28,083 28,083 32,996 32,954 17,271 17,229 228 228 11 11 15,486 15,486 26,659 26,659 19,026 19,026 99 99 2 7,532 7,532 286 17,619 65,643 15,084 27,404 286 83 17,619 10,917 65,643 35,859 15,084 8,040 27,404 15,642 83 10,917 35,859 8,040 15,642 72 78 345 46 129 72 78 345 46 129 16 67 28,365 20,928 28,358 16,930 20,928 13,660 16,927 13,660 675 20 674 20 1,809 28,509 57,696 1,809 1,340 28,508 16,131 57,696 33,344 1,340 16,130 33,344 533 209 533 209 Cung cấp thông tin GDBĐ 115 56 131 6,614 29,423 6,391 12,117 131 6,614 29,423 6,391 12,117 11 18 68 1 10,759 7,248 10,756 7,248 148 86 469 12,319 24,135 469 12,319 24,135 66 49 16 67 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Đắk Nông Điện Biên Đồng Nai Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Nội Hà Tĩnh Hải Dương Hải Phòng Hậu Giang Hồ Chí Minh Hòa Bình Hưng Yên Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận 4,356 4,356 2,577 2,577 104 104 7,228 7,228 5,335 5,335 58 58 2 1,637 27,517 1,637 1,179 27,436 16,549 1,179 16,477 243 243 5,813 76,201 8,897 5,813 3,627 63,614 42,989 8,897 5,626 3,627 35,263 5,626 16 769 119 10,512 10,512 5,704 5,704 12,177 7,295 2,183 1,543 68,001 41,300 5,309 3,072 8,870 5,119 110,332 59,101 0 41,950 24,204 12,178 2,183 68,001 5,310 8,870 110,332 41,950 9,337 9,337 5,626 1,675 1,675 1,833 1,833 0 450 10,723 450 10,691 23 16 632 119 640 32 640 1,530 23 31,909 3,151 1,530 27,290 3,151 406 6 4,802 4,802 7,294 1,543 41,300 3,071 5,119 59,101 24,204 38 68 141 49 141 1,199 38 68 141 49 141 1,199 0 10 4,845 638 26,547 2,095 3,696 51,088 0 10 16,537 4,845 638 26,547 2,095 3,696 51,088 16,537 13 81 45 15 5,626 3 3,708 3,708 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Tổng số 9,487 11,694 22,213 17,856 13,817 9,238 17,895 21,110 9,487 11,691 22,213 17,848 13,817 9,238 17,879 21,110 7,196 6,913 12,872 10,250 7,861 6,333 11,250 12,892 7,196 6,910 12,872 10,250 7,861 6,333 11,234 12,892 45 45 0 92 584 62 26 129 401 92 584 62 26 129 401 50,632 14,755 26,454 11,239 29,960 57 3,160 11,244 50,630 30,904 14,755 9,845 0 26,454 17,302 11,239 6,959 29,960 17,011 57 29 3,160 1,965 11,244 9,898 30,904 9,845 17,302 6,959 17,011 29 1,965 9,898 37 237 129 83 574 7 5,443 173 9,541 9,541 1,082,589 1,069,840 5,443 31 10 31 10 2,246 4,781 9,218 6,969 5,852 2,875 6,513 7,817 2,246 4,781 9,218 6,969 5,852 2,875 6,513 7,817 52 32 17 37 237 129 83 574 7 18 0 16 19,673 4,665 0 9,023 4,190 12,374 28 1,188 1,336 19,673 4,665 9,023 4,190 12,374 28 1,188 1,336 173 Nguồn: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm Bộ Tư pháp [21] 3,924 3,924 39 1382 2,761 Phụ lục KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (từ ngày 1/1/2014 đến 31/12/2014 53/63 tỉnh, thành phố) Đơn vị tính: đơn Cung cấp thông tin GDBĐ Chia Đăng ký giao dịch bảo đảm Tổng số STT Địa phương Số đơn thụ lý 10 11 12 13 14 15 An Giang Bà Rịa-Vũng Tàu Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bắc Ninh Bến Tre Bình Định Bình Dương Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đà Nẵng Số giải Chia ĐKGDBĐ Số thụ lý Số giải ĐK VBTB việc xử lý tài sản BĐ (nếu có) ĐK thay đổi Số thụ lý Số giải Số thụ lý Số giải Xóa đăng ký Số thụ lý Số giải Yêu cầu Giải 81,933 43,764 23,320 5,009 25,373 23,519 76,401 16,163 18,827 81,933 43,732 23,320 4,991 25,373 23,519 76,401 16,163 18,827 48,594 23,944 15,268 3,189 14,935 14,547 40,960 8,361 10,121 48,594 23,915 15,268 3,171 14,935 14,547 40,960 8,361 10,121 4,684 93 36 96 56 42 68 684 4,684 92 36 96 56 42 68 684 15 16 1 12 13 16 1 12 28,652 19,712 8,000 1,811 10,342 8,915 35,399 7,730 8,008 28,652 19,712 8,000 1,811 10,342 8,915 35,399 7,730 8,008 277 20 82 41 307 59 277 20 82 41 307 59 27,397 22,865 35,367 27,376 22,865 35,352 15,860 16,730 17,990 15,844 16,730 17,984 461 358 461 358 6 11,076 6,123 17,013 11,071 6,123 17,004 226 77 42 226 77 40 34,373 34,373 18,990 18,990 801 801 0 14,537 14,537 45 45 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Đắc Lắk Đắk Nông Điện Biên Đồng Nai Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Nội Hà Tĩnh Hải Dương Hải Phòng Hậu Giang Hồ Chí Minh Hòa Bình Hưng Yên Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình 111,676 37,882 111,676 37,879 65,319 22,256 65,319 22,255 351 128 351 127 64 10 64 10 45,942 15,488 45,942 15,487 239 36 239 36 61,883 75,411 35,115 5,259 8,466 76,524 26,990 40,138 37,184 11,919 173,252 10,467 61,883 75,411 35,115 5,259 8,466 76,352 26,990 40,138 37,184 11,919 170,889 10,467 39,329 41,617 20,598 2,795 5,965 42,637 17,443 22,936 20,377 7,269 100,093 6,032 39,329 41,617 20,598 2,795 5,965 42,530 17,443 22,936 20,377 7,269 99,062 6,032 21,700 204 110 138 4,703 517 49 145 3,144 57 21,700 204 110 138 4,700 517 49 145 2,898 57 20 0 33 21 93 20 0 30 21 90 850 33,570 14,407 2,461 2,363 29,151 9,022 17,153 16,660 4,642 69,922 4,378 850 33,570 14,407 2,461 2,363 29,092 9,022 17,153 16,660 4,642 68,839 4,378 379 102 0 105 21 350 7,613 379 102 0 105 21 350 7,613 104,119 23,832 3,288 94,097 5,948 104,119 23,832 3,288 94,097 5,941 51,238 11,185 2,170 54,638 2,985 51,238 11,185 2,170 54,638 2,978 4,496 281 296 4,496 281 296 10 10 48,383 12,640 1,117 39,168 2,666 48,383 12,640 1,117 39,168 2,666 116 46 98 116 46 98 122,242 122,242 69,615 69,615 592 592 0 52,035 52,035 50 50 69,581 21,457 68,615 21,457 41,804 12,411 40,838 12,411 1,073 35 1,073 35 1 1 26,703 9,010 26,703 9,010 132 132 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Tổng số 11,192 9,817 914 33,082 10,209 16,311 11,192 9,817 914 33,066 10,209 16,311 6,664 5,231 676 18,579 7,163 10,113 6,664 5,231 676 18,565 7,163 10,113 91 181 589 91 179 589 87 45 87 45 4,524 4,408 238 14,277 2,457 6,194 4,524 4,408 238 14,277 2,457 6,194 0 25 247 36 0 25 247 36 15,857 32,372 14,581 76,440 16,275 658 40,504 14,686 44,328 48 15,857 32,370 14,581 76,440 16,275 658 40,504 14,684 44,328 48 9,747 18,836 11,684 45,431 10,017 387 28,579 8,805 24,912 32 9,747 18,834 11,684 45,431 10,017 387 28,579 8,803 24,912 32 44 135 132 132 44 135 132 132 0 25 0 25 35 69 1,100 134 771 6 6,063 13,366 2,897 30,852 6,125 292 11,805 5,741 18,644 16 35 69 1,100 134 771 6,063 13,366 2,897 30,852 6,125 292 11,805 5,741 18,644 16 150 229 150 229 26,326 25,645 26,326 25,531 14,485 15,193 14,485 15,189 46 388 46 318 30 21 11,795 9,088 11,795 9,057 318 946 318 946 1,980,286 1,976,555 1,146,735 1,144,532 49,178 48,855 533 516 783,831 782,643 12,538 12,536 Nguồn: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm Bộ Tư pháp [21] Phụ lục THỐNG KÊ THỤ LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Đơn vị tính: vụ Số vụ án phải giải Số vụ án giải Công nhận Xét xử Đình thỏa thuận giải đương 240 616 350 STT Năm 2011 592 1352 1944 88 2012 650 2551 3201 226 472 972 512 2182 2013 1019 3645 4664 274 794 1369 728 3164 2014 1500 3633 5133 210 921 1286 763 3180 2015 1953 3016 4969 199 937 1026 786 2949 Cộng 5714 14211 19911 997 3364 5269 3139 12769 Cũ lại Mới thụ lý Tổng số Chuyển hồ sơ vụ án Nguồn: Tòa án nhân dân tối cao [92] Tổng số 1294
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÝ LUẬN VÀ LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT) THỰC HIỆN PHÁP LUẬT THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở VIỆT NAM, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÝ LUẬN VÀ LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT) THỰC HIỆN PHÁP LUẬT THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở VIỆT NAM, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÝ LUẬN VÀ LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT) THỰC HIỆN PHÁP LUẬT THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay