(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở TỈNH ĐỒNG THÁP

27 177 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:03

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở TỈNH ĐỒNG THÁP(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở TỈNH ĐỒNG THÁP(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở TỈNH ĐỒNG THÁP(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở TỈNH ĐỒNG THÁP(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở TỈNH ĐỒNG THÁP HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH Vế TH TUYT HOA Quan hệ phát triển kinh tế nông thôn bảo vệ môi tr-ờng tỉnh đồng tháP Chuyờn ngnh: Kinh t chớnh tr Mó s: 62 31 01 02 TểM TT LUN N TIN S KINH T H NI - 2016 Cụng trỡnh c hon thnh ti Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS Phm Th Tỳy Phn bin 1: Phn bin 2: Phn bin 3: Lun ỏn c bo v trc Hi ng chm lun ỏn cp Hc vin hp ti Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh Vo hi gi ngy thỏng nm 2016 Cú th tỡm hiu lun ỏn ti Th vin Quc gia v Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh M U Tớnh cp thit ca ti ng Thỏp l va lỳa ln th ba ca Vit Nam Trong giai on phỏt trin va qua, kinh t nụng thụn (KTNT) ca tnh ó cú s phỏt trin ỏng k, nhiờn quỏ trỡnh phỏt trin ú, bo v mụi trng (BVMT) sinh thỏi cha c quan tõm tha ỏng Mụi trng nụng thụn ng Thỏp ang b xung cp vic s dng phõn bún v thuc bo v thc vt; lng cht thi t hot ng trng trt, chn nuụi gia sỳc, gia cm; vic phỏt trin nhanh v din tớch ln sn lng nuụi trng thy sn lm gia tng ụ nhim nc mt nc thi t cỏc ao cỏ khụng c x lý; nhiu im núng v mụi trng cỏc khu cụng nghip ng dng cụng ngh hin i cũn thp, cỏc cụng trỡnh x lý mụi trng cha c u t xõy dng hiu qu; ụ nhim mụi trng cỏc lng ngh ngy cng gia tng vỡ trỡnh cụng ngh sn xut lc hu, Vỡ vy, lm th no cú th cõn bng c gia phỏt trin KTNT v BVMT l ang t i vi cỏc cp, ngnh, a phng gii quyt c ny cn ỏnh giỏ ỳng v gii quyt tt mi quan h phỏt trin KTNT v BVMT nhm phỏt trin nụng nghip, nụng thụn bn vng ng Thỏp Do ú, "Quan h gia phỏt trin kinh t nụng thụn v bo v mụi trng tnh ng Thỏp" c la chn lm ti lun ỏn tin s kinh t, chuyờn ngnh Kinh t chớnh tr Mc ớch v nhim v nghiờn cu ca lun ỏn 2.1 Mc ớch nghiờn cu Mc ớch ca lun ỏn l phõn tớch, lun gii c s lý lun v thc tin v quan h gia phỏt trin KTNT v BVMT; ỏnh giỏ hin trng quan h gia phỏt trin KTNT v BVMT tnh ng Thỏp T ú, xut cỏc nh hng v gii phỏp nhm gii quyt tt mi quan h ny, phc v cho phỏt trin bn vng kinh t - xó hi ca tnh ng Thỏp thi gian ti 2.2 Nhim v nghiờn cu Th nht, phõn tớch v lm rừ quan h gia phỏt trin KTNT v BVMT; ch rừ cỏc nhõn t nh hng v s cn thit phi gii quyt hi hũa mi quan h ny; tỡm hiu kinh nghim phỏt trin KTNT gn vi BVMT mt s nc v mt s a phng nc, t ú, rỳt nhng bi hc kinh nghim cho ng Thỏp gii quyt mi quan h ny; Th hai, khỏi quỏt tỡnh hỡnh phỏt trin KTNT ca tnh ng Thỏp; phõn tớch thc trng quan h gia phỏt trin KTNT v BVMT tnh ng Thỏp giai on 2010-2015 v rỳt nhng cn gii quyt quan h gia phỏt trin KTNT v BVMT tnh ng Thỏp; Th ba, xut phng hng v gii phỏp ch yu gii quyt hi hũa quan h gia phỏt trin KTNT v BVMT tnh ng Thỏp thi gian ti nhm phỏt trin nụng thụn mt cỏch bn vng v cú hiu qu iu kin ng phú vi bin i khớ hu v hi nhp quc t ngy cng sõu rng i tng v phm vi nghiờn cu ca lun ỏn 3.1 i tng nghiờn cu ca lun ỏn Lun ỏn trung nghiờn cu tỏc ng qua li gia phỏt trin KTNT v BVMT, da vo t liu thc tin mt tnh l ng Thỏp 3.2 Phm vi nghiờn cu ca lun ỏn + Phm vi v ni dung: Lun ỏn ch la chn nhng lnh vc ca phỏt trin KTNT cú liờn quan trc tip n BVMT, ch yu l lnh vc nụng nghip v cụng nghip nụng thụn V BVMT, lun ỏn khụng nghiờn cu mụi trng chung chung m ch yu nghiờn cu BVMT sinh thỏi + Phm vi v khụng gian: Lun ỏn nghiờn cu quan h gia phỏt trin KTNT v BVMT v nghiờn cu c th trờn a bn tnh ng Thỏp + Phm vi v thi gian: Lun ỏn nghiờn cu quan h gia KTNT v BVMT tnh ng Thỏp t nm 2010 n nm 2015, cỏc gii phỏp a cho thi k n nm 2025 C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu 4.1 C s lý lun Lun ỏn c thc hin da trờn c s lý lun ca ch ngha Mỏc Lờnin; cỏc quan im, ng li, ch trng, chớnh sỏch ca ng v Nh nc; k tha mt cỏch cú chn lc cỏc cụng trỡnh nghiờn cu cú liờn quan n nụng nghip, nụng thụn, mụi trng v BVMT 4.2 Phng phỏp nghiờn cu Lun ỏn s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu ch yu: phng phỏp tru tng húa khoa hc; Phng phỏp thng kờ; Phng phỏp phõn tớch tng hp Ngoi ra, Lun ỏn chỳ trng s dng cỏc phng phỏp nghiờn cu lý thuyt v tng kt thc tin; phng phỏp h thng, so sỏnh v c bit l phng phỏp thu thp s liu s cp kho sỏt di dng bng hi úng gúp mi ca lun ỏn - V lý lun: + Phõn tớch v lm rừ hn nhng v s cn thit v thc cht ca quan h gia phỏt trin KTNT v BVMT; + H thng v phõn tớch nhng kinh nghim v phỏt trin KTNT gn vi BVMT ca mt s quc gia trờn th gii v ca mt s a phng nc (cú iu kin t nhiờn tng ng vi a bn nghiờn cu ca lun ỏn), qua ú rỳt nhng bi hc kinh nghim cho tnh ng Thỏp - V thc tin: + Phõn tớch nh hng qua li (tớch cc v tiờu cc) gia phỏt trin KTNT v BVMT tnh ng Thỏp giai on 2010-2015; rỳt nhng cn gii quyt quan h gia phỏt trin KTNT v BVMT tnh ng Thỏp + xut mt s phng hng v gii phỏp ch yu gii quyt hi hũa quan h gia phỏt trin KTNT v BVMT tnh ng Thỏp thi gian ti nhm phỏt trin KTNT ca tnh ng Thỏp núi riờng v vựng ng bng sụng Cu Long núi chung mt cỏch bn vng Kt cu lun ỏn Ngoi phn m u, kt lun v danh mc ti liu tham kho, ni dung chớnh ca lun ỏn c kt cu thnh chng, 12 tit Chng TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N QUAN H GIA PHT TRIN KINH T NễNG THễN V BO V MễI TRNG 1.1 CC CễNG TRèNH NGHIấN CU CA CC TC GI NC NGOI V T CHC QUC T LIấN QUAN N TI 1.1.1 Nhng bn lun v vai trũ ca nụng nghip, mi quan h gia ngi vi gii t nhiờn Lun ỏn nghiờn cu quan im ca C.Mỏc v Ph.ngghen v vai trũ ca nụng nghip v mi quan h gia ngi vi t nhiờn rỳt mt s gii quyt quan h gia phỏt trin kinh t núi chung v KTNT núi riờng vi mụi trng sinh thỏi cú th tham kho quỏ trỡnh thc hin lun ỏn nh: nng sut lao ng phỏt trin KTNT v ci tin phng phỏp canh tỏc sn xut nụng nghip; quan h gia ngi v gii t nhiờn 1.1.2 Nhng bn lun v mụ hỡnh phỏt trin nụng nghip nhm hng ti thớch ng vi cỏc mc tiờu phỏt trin bn vng v bo v mụi trng Lun ỏn nghiờn cu cỏc mụ hỡnh phỏt trin nụng nghip theo hng gn vi BVMT lm ti liu tham kho hu ớch cho lun ỏn nh: nụng nghip xanh, nụng nghip hu c õy s l nhng gii phỏp hu hiu gii quyt hi hũa quan h gia phỏt trin KTNT v BVMT nhm m bo mc tiờu phỏt trin nụng nghip, nụng thụn bn vng 1.2 CC CễNG TRèNH NGHIấN CU CA CC TC GI TRONG NC Cể LIấN QUAN N TI 1.2.1 Nhúm cỏc cụng trỡnh nghiờn cu liờn quan n nụng nghip, nụng thụn v bo b mụi trng Lun ỏn tng hp cỏc hng nghiờn cu ca cỏc cụng trỡnh nc ó cụng b liờn quan n nụng nghip, nụng thụn v BVMT gm: sỏch, lun ỏn tin s, bi vit cỏc Hi tho v cỏc bi bỏo trờn cỏc 1.2.2 Nhúm cỏc cụng trỡnh nghiờn cu liờn quan n quan h gia phỏt trin kinh t nụng thụn v bo v mụi trng Lun ỏn h thng cỏc cụng trỡnh nghiờn cu nc di dng sỏch tham kho, bi vit cỏc Hi tho khoa hc v bi bỏo cú liờn quan n quan h gia phỏt trin phỏt trin KTNT v BVMT 1.3 MT S NHN XẫT RệT RA T NHNG CễNG TRèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TI V NHNG VN T RA CHO HNG NGHIấN CU TIP THEO 1.3.1 Mt s nhn xột rỳt t nhng cụng trỡnh nghiờn cu liờn quan n ti - Trờn phng din lý lun Cỏc cụng trỡnh ó cú nhng c gng ch khỏi nim, vai trũ ca nụng nghip, nụng thụn; ng thi, cỏc nghiờn cu khỏc ó a quan nim v mụi trng, nhn thc v BVMT v nguyờn nhõn gõy ụ nhim mụi trng Bờn cnh ú, nhiu cụng trỡnh ó quan tõm h thng húa kinh nghim cỏc nc v phỏt trin nụng nghip xanh, sch gn vi BVMT; cụng nghip húa, hin i húa nụng nghip, nụng thụn lm tin rỳt nhng kinh nghim thit thc cho phỏt trin nụng thụn bn vng; cụng nghip húa, hin i húa nụng nghip, nụng thụn bn vng Vit Nam Tuy nhiờn, cha cú cụng trỡnh no cp mt cỏch tng th cỏc nhõn t nh hng trc din n phỏt trin KTNT mi quan h vi BVMT; s cn thit phi m bo mi quan h gia phỏt trin KTNT v BVMT; cng nh cha phõn tớch mt cỏch khỏi quỏt, cn bn thc cht quan h gia phỏt trin KTNT vi BVMT - gúc thc tin Cỏc nghiờn cu ó tip cn phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng phỏt trin nụng nghip, nụng thụn, KTNT nhng giỏc tip cn khỏc T nhng phõn tớch ỏnh giỏ thc trng, cỏc tỏc gi ca cỏc nghiờn cu nờu trờn cng ó xut h thng cỏc gii phỏp nhm phỏt trin kinh t nụng nghip, nụng thụn gn vi BVMT theo hng phỏt trin bn vng trờn c s phự hp vi iu kin thc tin c th ti nhng thi im xỏc nh Nhng cú th thy, cha cú cụng trỡnh no nghiờn cu thc trng mi quan h gia phỏt trin KTNT v BVMT vi t cỏch l i tng nghiờn cu trc tip phõn tớch s nh hng qua li gia phỏt trin KTNT v BVMT mt tớch cc v tiờu cc, nhm cú nhng nhỡn nhn tng th v thc tin gii quyt mi quan h ny ti mt a phng cp tnh, t ú, tỡm nhng gii phỏp nhm gii quyt mt cỏch hi hũa mi quan h gia phỏt trin KTNT v BVMT bi cnh cụng nghip húa, hin i húa t nc núi chung, cụng nghip húa, hin i húa nụng nghip, nụng thụn v xõy dng nụng thụn mi núi riờng 1.3.2 Nhng t cho hng nghiờn cu tip theo - Hng nghiờn cu ca lun ỏn trờn phng din lý lun + Lun ỏn ny trung h thng húa v lm rừ s cn thit phi gii quyt hi hũa quan h gia phỏt trin KTNT v BVMT + Xỏc nh mt cỏch c th thc cht mi quan h gia KTNT v BVMT di gúc phng phỏp lun nghiờn cu ca kinh t chớnh tr hc - Hng nghiờn cu ca lun ỏn giỏc thc tin + Phõn tớch nhng nh hng ca iu kin t nhiờn, kinh t-xó hi ca Tnh ng Thỏp v trung nhn din nhng thun li, khú khn nh hng n quan h gia phỏt trin KTNT v BVMT tnh ng Thỏp + Trờn c s nhng thụng tin, s liu thc t v thc trng phỏt trin KTNT tnh ng Thỏp giai on 2010 - 2015 ỏnh giỏ nh hng qua li hai mt tớch cc v tiờu cc gia phỏt trin KTNT v BVMT tnh ng Thỏp T ú, ch nhng ang t cho ng Thỏp vic gii quyt mi quan h gia phỏt trin KTNT v BVMT a phng ny + xut nhng phng hng v gii phỏp ch yu nhm gii quyt hi hũa quan h gia phỏt trin KTNT v BVMT tnh ng Thỏp thi gian ti Chng C S Lí LUN V THC TIN V QUAN H GIA PHT TRIN KINH T NễNG THễN V BO V MễI TRNG 2.1 MT S VN Lí LUN C BN V QUAN H GIA PHT TRIN KINH T NễNG THễN V BO V MễI TRNG 2.1.1 Nhng khỏi nim c bn liờn quan n quan h gia phỏt trin kinh t nụng thụn v bo v mụi trng 2.1.1.1 Kinh t nụng thụn v phỏt trin kinh t nụng thụn Lun ỏn trung lm rừ quan nim v nụng thụn, kinh t nụng thụn v xỏc nh phỏt trin KTNT l mt quỏ trỡnh phỏt trin v mi mt ca nn kinh t nụng thụn bao gm s tng tin v s lng cỏc hng húa v dch v, s tin b v c cu kinh t - xó hi v m bo cho ngi dõn nụng thụn cú cuc sng tt p, thnh vng hn; t ú, khỏi quỏt ni dung ch yu ca phỏt trin KTNT 2.1.1.2 Mụi trng v bo v mụi trng Di gúc nghiờn cu ca lun ỏn quan h gia phỏt trin KTNT v BVMT, lun ỏn nhỡn nhn v mụi trng di phng din l mụi trng sinh thỏi ng thi, quan nim BVMT l nhng hot ng trc tip hoc giỏn tip ca ngi, t tng cỏ nhõn n l n cỏc t chc, th v cng ng, nhm khai thỏc ngun ti nguyờn thiờn nhiờn mt cỏch hp lý; ng phú vi bin i khớ hu v gi gỡn mụi trng sinh thỏi sch v lnh; trỡ cõn bng sinh thỏi trờn c s sn xut sch, ỏp dng cụng ngh thõn thin vi mụi trng vỡ s phỏt trin bn vng 2.1.2 Quan h gia phỏt trin kinh t nụng thụn v bo v mụi trng Trong ni dung ny, lun ỏn nhm nhn mnh quan h gia phỏt trin KTNT v BVMT l quan h hu c, tỏc ng qua li ln nhau, khụng th b qua hay hy sinh mt ny m ch chỳ trng n mt Trong quan h phỏt trin KTNT v BVMT sinh thỏi cn thit phi c gii quyt hi hũa nhm phỏt huy cỏc mt tớch cc v gim thiu cỏc mt tiờu cc nhm hng n phỏt trin bn vng 2.1.3 S cn thit phi gii quyt hi hũa quan h gia phỏt trin kinh t nụng thụn v bo v mụi trng Th nht, gii quyt mi quan h gia phỏt trin kinh t nụng thụn v bo v mụi trng l nhm m bo hi hũa quan h gia ngi vi t nhiờn phỏt trin kinh t, xó hi Th hai, gii quyt mi quan h gia phỏt trin kinh t nụng thụn v bo v mụi trng l nhm thc hin nh hng chin lc phỏt trin bn vng Th ba, c thự ca khu vc nụng nghip, nụng thụn cú liờn quan trc tip n mụi trng nờn phỏt trin kinh t nụng thụn cn t quan h vi bo v mụi trng 2.2 THC CHT V CC NHN T NH HNG N QUAN H GIA PHT TRIN KINH T NễNG THễN V BO V MễI TRNG 2.2.1 Thc cht mi quan h gia phỏt trin kinh t nụng thụn v bo v mụi trng 2.2.1.1 nh hng ca phỏt trin kinh t nụng thụn n bo v mụi trng nh hng ca phỏt trin kinh t nụng thụn n bo v mụi trng hai mt tớch cc v tiờu cc Trong qua trỡnh phỏt trin KTNT, xột gúc tng th, KTNT phỏt trin s gúp phn u t cho BVMT v to iu kin BVMT mt cỏch bn vng; xột mt s gúc c th, vi cỏch thc sn xut c s dng theo hng thõn thin vi mụi trng; nhng thnh tu cụng ngh hin i c ng dng theo hng xanh, sch thỡ s gúp phn BVMT Bờn cnh nhng nh hng tớch cc, phỏt trin KTNT cng nh hng tiờu cc n BVMT Vỡ nu KTNT phỏt trin nhng ch chỳ trng n li ớch kinh t trc mt trờn c s trỡ cỏc mụ hỡnh sn xut lc hu v s dng nhng cụng ngh, k thut lc hu, khụng ng dng cỏc cụng ngh x lý cht thi sn xut s gõy ụ nhim mụi trng nghiờm trng 11 Chng THC TRNG QUAN H GIA PHT TRIN KINH T NễNG THễN V BO V MễI TRNG TNH NG THP GIAI ON 2010 - 2015 3.1 IU KIN T NHIấN, KINH T - X HI CA TNH NG THP NH HNG N PHT TRIN KINH T NễNG THễN V BO V MễI TRNG 3.1.1 iu kin t nhiờn ca tnh ng Thỏp nh hng n phỏt trin kinh t nụng thụn v bo v mụi trng Tnh ng Thỏp cú iu kin t nhiờn tng i thun li phỏt trin nụng nghip chuyờn canh vi quy mụ ln v to nn tng phỏt trin cỏc ngnh cụng nghip ch bin v thng mi dch v Tuy nhiờn, lng ma phõn hoỏ khụng u, l ngy cng phc tp, ó nh hng sõu sc n h thng canh tỏc, bo v kt cu h tng, cp nc sch v st l õy l tr ngi cho phỏt trin kinh t - xó hi núi chung; phỏt trin nụng nghip, nụng thụn v BVMT núi riờng 3.1.2 iu kin kinh t - xó hi ca tnh ng Thỏp nh hng n phỏt trin kinh t nụng thụn v bo v mụi trng Tng trng kinh t cha bn vng; dõn c phõn b khụng u, trỡnh dõn trớ vựng sõu, vựng xa, vựng nụng thụn cũn hn ch; xut khu go v thy sn thp hn rt nhiu so vi cỏc tnh khu vc Trong cụng tỏc BVMT, kinh t - xó hi phỏt trin ó gõy ỏp lc v mụi trng, ti nguyờn thiờn nhiờn nhiu trng hp b khai thỏc quỏ mc; iu kin v sinh mụi trng, cung cp nc sch nhiu ni khụng bo m; t l h dõn c dựng nc sch tnh cũn thp 3.1.3 Thun li v khú khn gii quyt hi hũa quan h gia phỏt trin kinh t nụng thụn v bo v mụi trng tnh ng Thỏp - Thun li: Quy hoch nụng nghip v phỏt trin nụng thụn luụn c iu chnh phự hp vi iu kin hng nm v thớch ng vi bin i 12 khớ hu H thng c quan qun lý nh nc v mụi trng núi chung c tng cng Cỏc gii phỏp BVMT cỏc d ỏn phỏt trin kinh t xó hi núi chung v phỏt trin nụng nghip, nụng thụn núi riờng ó c quan tõm u t thc hin - Khú khn: Thúi quen lc hu sn xut ca ngi dõn a phng; tỏc ng ca c ch th trng; c ch, chớnh sỏch cũn nhiu bt cp; u t cho cụng tỏc BVMT nụng nghip, nụng thụn cũn hn ch 3.2 THC TRNG QUAN H GIA PHT TRIN KINH T NễNG THễN V BO V MễI TRNG NG THP GIAI ON 2010-2015 3.2.1 Hin trng phỏt trin kinh t nụng thụn v bo v mụi trng tnh ng Thỏp Lun ỏn nờu khỏi quỏt hin trng phỏt trin nụng nghip nụng thụn; phỏt trin cụng nghip v lng ngh nụng thụn; phỏt trin dch v nụng thụn v hin trng bo v mụi trng tnh ng Thỏp giai on 2010-2015 3.2.2 Thc trng nh hng ca phỏt trin kinh t nụng thụn n bo v mụi trng 3.2.2.1 nh hng tớch cc * Kinh t nụng thụn phỏt trin gúp phn u t bo v mụi trng ng Thỏp Mt, KTNT phỏt trin s thờm to ngun lc vt cht u t cho cụng tỏc BVMT xột trờn quy mụ chung v tng h gia ỡnh, tng c s sn xut Giỏ tr sn xut nụng nghip ca Tnh cú xu hng tng v úng gúp gn 50% c cu GDP ca Tnh qua cỏc nm T úng gúp ú, hng nm, Tnh dnh 1% tng chi ngõn sỏch chi cho cụng tỏc BVMT v kinh phớ ny cú tng qua cỏc nm ng thi, cỏc c s sn xut v cỏc h gia ỡnh c ci thin i sng v tng thu nhp thỡ cỏch thc sn xut hin i s c ng dng nhiu hn v vic u t cho nhng thnh tu khoa hc k thut, cụng ngh mi s c chỳ trng hn Hai, KTNT phỏt trin m c bit chỳ trng n bo v, phỏt 13 trin rng s m bo c yờu cu BVMT bn vng Hin ng Thỏp cú 15.577,2 t lõm nghip ó tỏc ng mnh ti BVMT ng Thỏp nh: to che ph cn l, chn súng, chn giú phũng h cho nụng nghip, chng st l, bo v cụng trỡnh h tng, to mụi trng sng cho cỏc loi ng vt hoang dó, bo tn cỏc gen v sinh cnh t nhiờn (a dng sinh hc) * Kinh t nụng thụn ng Thỏp ó phỏt trin vi cỏc mụ hỡnh v cỏch thc sn xut thõn thin, cú nh hng tớch cc vi mụi trng v BVMT - Mụ hỡnh Cỏnh ng sn xut lỳa theo hng hin i c thc hin di hỡnh thc liờn kt gia nụng dõn vi doanh nghip n nay, theo thụng tin t S Nụng nghip v phỏt trin nụng thụn, cỏnh ng liờn kt c thc hin vi din tớch ngy cng tng lờn Kt qu thc hin mụ hỡnh cho thy, tit kim chi phi ging bỡnh quõn 162.800 ng/ha, phõn bún gim, gim thuc bo v thc vt bỡnh quõn 956.715 ng/ha Li nhun tng so vi sn xut bỡnh thng 2,446 triu /ha Vi vic ng dng ng b cỏc gii phỏp k thut vo sn xut s giỳp gim c lng phõn, thuc d tha, x thi mụi trng nờn cú th gn c vi cụng tỏc BVMT Bờn cnh ú, cỏc mụ hỡnh khỏc c cỏc h sn xut thc hin nh: Mụ hỡnh qun lý ry nõu bng bin phỏp sinh hc kt hp cụng ngh sinh thỏi; Mụ hỡnh "3 gim tng", "1 phi gim"; Mụ hỡnh chn nuụi heo m bo v sinh mụi trng - Cỏc mụ hỡnh c thc hin di dng chn nuụi heo sinh sn hng nc m bo v sinh mụi trng, s dng thit b Ozone Ngoi cỏc h cũn xõy dng h thng hm biogas Ngoi vic x lý cht thi, vic xõy dng hm biogas cũn cung cp cho cỏc h chn nuụi lng khớ gas un nu hng ngy, tit kim mt khon ỏng k cho ngi s dng Mụ hỡnh ó gii quyt c ụ nhim mụi trng cht thi chn nuụi - Mụ hỡnh nuụi vt an ton sinh hc Nm 2011-2015 thc hin d ỏn Phỏt trin chn nuụi vt an ton sinh hc vi quy mụ 22.900 trờn a bn cỏc huyn Tnh Mụ hỡnh ó giỳp h chn nuụi nm bt kin 14 thc v nuụi vt an ton sinh hc, nõng cao c nhn thc vic BVMT, m bo c sc khe cng ng - Nuụi cỏ tra ao theo quy trỡnh GAP Trong giai on 20112015, Tnh ó thc hin mụ hỡnh nuụi cỏ tra ao theo quy trỡnh GAP vi quy mụ 3,5 Khi ỏp dng mụ hỡnh, nng sut ó t 265,5 tn/ha, li nhun khong 1.516 triu ng/ha Mụ hỡnh cú th giỳp c ngi nuụi cỏ tra thy c li ớch, thay i c nhn thc v tham gia thc hin nuụi cỏ cú trỏch nhim nờn cung cp sn phm truy xut c ngun gc v gúp phn BVMT 3.2.1.2 nh hng tiờu cc * nh hng tiờu cc t cỏch thc t chc sn xut lc hu KTNT n BVMT Vic lm dng nhiu thuc bo v thc vt, cht kớch thớch sinh trng, phõn bún hoỏ hc khụng ỳng quy trỡnh ó tỏc ng khụng tt n cỏc vi sinh vt, cỏc thiờn ch cú ớch mụi trng, ng thi lm phỏt trin thờm cỏc sinh vt cú hi v gim a dng sinh vt cú ớch thiờn nhiờn, lm gim phỡ nhiờu ca t trng S lng ln cỏc loi chai, l, bao bỡ thuc bo v thc vt l loi rỏc thi nguy hi nhng hu ht b vt vng vói trờn ng rung, kờnh mng l ngun ụ nhim khỏ nghiờm trng Theo khuyn cỏo ca Vin Lỳa ng bng sụng Cu Long, phõn bún s dng cho v ụng xuõn: 100-120 kg N/ha, v hố thu, xuõn hố l 80-100 kg N/ha nhng vic s dng phõn bún hin ó cao hn mc khuyn cỏo, to s lóng phớ v gõy nh hng n mụi trng Bờn cnh ú, nhng nm gn õy, chn nuụi gia sỳc, gia cm ca Tnh cng ó phỏt trin mnh vi s h chn nuụi gia sỳc, gia cm ngy cng tng Cựng vi vic phỏt trin chn nuụi h gia ỡnh thỡ ụ nhim mụi trng cng ngy cng tng, ngnh chn nuụi ó v ang gõy nhng mụi trng nghiờm trng nh thoỏi hoỏ t, ụ nhim nc v mt a dng sinh hc Theo thng kờ ca Trng i hc Cn Th, mi ngy trõu, bũ 15 trng thnh cú th thi 10 - 15 kg phõn v nc tiu i vi heo, lng x thi mi ngy khong kg/con Cỏc loi gia cm nh g, vt cng x lng cht thi mi ngy 0,2 kg/con Ton tnh, nm 2013, cú khong 25.120 trõu, bũ, 252.623 heo v 5.219.060 gia cm hng ngy thi mụi trng vi lng cht thi (phõn) trờn 1.925,86 tn/ngy Lng cht thi ny mt phn nh c lm phõn bún, cũn li phn ln c thi trc tip mụi trng t Vo l chỳng s c cun trụi vo mụi trng nc gõy nh hng n cht lng mụi trng Nc thi t hot ng nuụi trng thy sn thng khụng c kim soỏt, khụng c x lý (hoc ch thụng qua quỏ trỡnh lng s b), thi trc tip mụi trng, gõy tỏc ng ỏng k n cht lng nc mt Vi cỏc s c tụm, cỏ cht bnh xy ra, khụng kim soỏt tt ó gõy nh hng nghiờm trng n cht lng nc mt * nh hng ca vic ng dng khoa hc cụng ngh lc hu v sn xut khụng gn vi xõy dng h thng cụng ngh x lý cht thi phỏt trin KTNT ng Thỏp n BVMT Vi s phỏt trin cỏc khu cụng nghip v cm cụng nghip trờn a bn Tnh thi gian qua cng ó v ang gõy sc ộp, bc l nhng thỏch thc khụng nh n mụi trng C th nh: + Ti nhiu khu cụng nghip, cm cụng nghip, cht lng nc thi sau x lý thng cha n nh v ụi lỳc cha t quy chun mụi trng theo quy nh + Lng nc thi ca cỏc khu cụng nghip, cm cụng nghip c thi ngoi vi lng cao v gõy ụ nhim nghiờm trng + H thng x lý khớ thi ca cỏc c s sn xut cũn hn ch, s si, phn ln ch mang tớnh hỡnh thc i phú + Nhiu cụng ty, doanh nghip cha thc hin nghiờm tỳc cụng tỏc phõn loi cht thi rn 16 Hin nay, trờn a bn Tnh cú hn 100 lng ngh Cỏc lng ngh ang i mt vi nhiu thỏch thc v ụ nhim mụi trng vỡ a s cỏc h sn xut lng ngh cú quy mụ nh, t phỏt, sn xut xen ln khu dõn c ó gõy nhiu bt cp cụng tỏc BVMT 3.2.3 Thc trng nh hng ca hot ng bo v mụi trng n phỏt trin kinh t nụng thụn 3.2.3.1 nh hng tớch cc Hot ng BVMT ca Tnh thi gian quan ó c quan tõm vi nhng thnh qu nht nh Cỏc ụ nhim mụi trng c kim soỏt v ngn chn kp thi Hot ng BVMT c cỏc cp, cỏc ngnh quan tõm thc hin Cụng tỏc qun lý, thu cỏc loi phớ trờn a bn Tnh ó i vo n np n nh Tuy khon thu ngõn sỏch ny khụng ln nhng cỏc nm qua, a phng ó chi s dng ỳng mc ớch cho cụng tỏc: BVMT, u t mi, no vột cng rónh, tu bóo dng h thng thoỏt nc 3.2.3.2 nh hng tiờu cc - ễ nhim mụi trng trc tip nh hng n phỏt trin KTNT n cui nm 2013, ụ nhim nghiờm trng vi 15 lỳa v bp b cht hng lot xó Thng Thi Tin nc thi t vic nuụi cỏ lúc lm cho t b nhim c hu c Mt khỏc, nhiu bnh tt phỏt sinh ụ nhim bi, khúi thi, khớ c t hot ng sn xut nụng nghip; lũ gch n Hip, n Hũa, Tõn Khỏnh ụng; cỏc khu, cm cụng nghip v lng ngh - ễ nhim mụi trng giỏn tip nh hng n phỏt trin KTNT T bin i khớ hu ó gõy cỏc him mụi trng phỏt trin KTNT Theo cỏc nghiờn cu c B Y t cụng b thi gian gn õy, cú s liờn quan mt thit gia mt s dch bnh phỏt hin trờn ngi v cỏc tỏc ng ca bin i khớ hu Trong ú, ni cm l cỏc bnh truyn nhim, thiu cht dinh dng, cng thng nhit tng cao Trờn a bn tnh ng Thỏp, giai on 2010 - 2015, s lng ngi mc bnh st xut huyt, tay chõn ming ụ nhim v sinh mụi trng ngy cng tng cao ng thi, l lt xy thng xuyờn khin ngnh nụng nghip v nụng dõn luụn i mt vi nhiu ri ro v thit hi ln c bit, l ln 17 vo nm 2011, theo thng kờ ca Ban ch huy Phũng chng lt bóo v Tỡm kim cu nn tnh ng Thỏp ó gõy thit hi: 23 ngi cht, 7000 km ng b nc trn qua gõy st l, h mt ng, 24 cu cng b phỏ hy, 2000 lỳa Thu ụng (v 3) b mt trng thit hi kinh t trờn 300 t ng 3.3 NHNG VN T RA CN X Lí GII QUYT HI HếA QUAN H GIA PHT TRIN KINH T NễNG THễN V BO V MễI TRNG TNH NG THP 3.3.1 Tn ti mõu thun v li ớch gia phỏt trin kinh t nụng thụn v bo v mụi trng Th nht, mõu thun vic t c li ớch BVMT ch trng ca nh nc phi hy sinh li ớch kinh t ca cỏc ch sn xut Th hai, mõu thun gia li ớch trc mt v li ớch lõu di Cỏch thc sn xut ch yu ca nụng dõn a phng hin vi quy mụ nh di dng h gia ỡnh l chớnh nờn ch chỳ trng li ớch trc mt, ngi thay i cũn trỡ thúi quen sn xut nh l, manh mỳn, thng xuyờn s dng hoỏ cht quỏ liu lng gõy ụ nhim mụi trung trm trng Mt s doanh nghip ch mun trỡ doanh thu trc mt nờn ngi u t cỏc thit b cụng ngh hin i vỡ lõu thu hi c vn; vỡ th, trỡ s dng nhng cụng ngh, k thut c gõy hi n mụi trng Th ba, mõu thun gia li ớch cỏ nhõn v li ớch xó hi Cú th thy, cỏc ch th sn xut ó ý thc c v BVMT Tuy nhiờn, mt b phn ngi sn xut cha chỳ ý nhiu n an ton v sinh; sn xut xanh, sch v BVMT quỏ trỡnh sn xut c bit l cỏc doanh nghip, mc dự ó cam kt BVMT sn xut nhng khụng thc hin ỳng cam kt BVMT, gõy tỏc ng nghiờm trng n mụi trng, nh hng n li ớch chung 3.3.2 Quy hoch phỏt trin kinh t nụng thụn cha thc s gn vi bo v mụi trng Trờn thc t, quy hoch trờn c s phỏt trin chung cỏc ngnh ngh 18 nụng thụn l chớnh Cỏc ch tiờu quy hoch cng ch nhm hng n phỏt trin v s lng, nng sut, mc tng trng cỏc lnh vc nh: c cu nụng - lõm - thy sn; sn lng lỳa, gia sỳc, gia cm; din tớch rng; 3.3.3 Cỏc ngun lc bo v mụi trng phỏt trin kinh tờ nụng thụn cũn hn ch - Chi phớ x lý ụ nhim mụi trng khỏ ln iu kin kinh t cũn hn hp gõy khú khn cho Tnh vic u t xõy dng cỏc cụng trỡnh x lý ụ nhim mụi trng - Mt s ngnh, d ỏn cú quan tõm n BVMT nhng thc hin thỡ cha tt, cha y vỡ thiu ngun lc - Cỏc mụ hỡnh sn xut ch yu ca Tnh l di dng h gia ỡnh, cỏc c s sn xut cụng nghip nụng thụn cng khụng n nh nờn khụng cú u t cho BVMT v x lý ụ nhim mụi trng - Vic ng dng cỏc thnh tu khoa hc cụng ngh cụng tỏc BVMT cng cha ỏp ng yờu cu thc t 3.3.4 Cụng tỏc x lý ụ nhim mụi trng phỏt trin kinh t nụng thụn cũn nhiu bt cp Vic x lý hỡnh s i vi ti phm mụi trng gp nhiu khú khn Mt s quy nh x lý ụ nhim cũn nhiu bt cp Cụng tỏc quan trc mụi trng, kim soỏt ụ nhim mụi trng cũn nhiu hn ch Din bin cỏc him mụi trng ngy cng mnh v khú lng Cụng tỏc ng phú vi cỏc him mụi trng cũn hn ch 19 Chng PHNG HNG V GII PHP NHM GII QUYT HI HềA QUAN H GIA PHT TRIN KINH T NễNG THễN V BO V MễI TRNG TNH NG THP N NM 2020, TM NHèN N NM 2025 4.1 D BO XU HNG PHT TRIN KINH T NễNG THễN V CC VN MễI TRNG PHT SINH TNH NG THP THI GIAN TI 4.1.1 Cn c d bỏo Lun ỏn h thng cỏc mc tiờu phỏt trin KTNT ca Tnh Quy hoch nụng nghip v phỏt trin nụng thụn tnh ng Thỏp n nm 2020; ỏn tỏi c cu ngnh nụng nghip tnh ng Thỏp n nm 2020 v tm nhỡn n nm 2030 ó nờu mc tiờu n nm 2030; Quy hoch tng th phỏt trin kinh t - xó hi tnh ng Thỏp n nm 2020, mc tiờu phỏt trin khu vc cụng nghip nụng thụn; Quy hoch phỏt trin ngnh ngh v lng ngh tiu th cụng nghip tnh ng Thỏp n nm 2020; Phng hng phỏt trin kinh t th ca Tnh n nm 2020 v Kch bn bin i khớ hu ca Tnh lm cn c d bỏo 4.1.2 D bỏo xu hng phỏt trin kinh t nụng thụn tnh ng Thỏp thi gian ti Lun ỏn d bỏo xu hng phỏt trin KTNT thi gian ti gn vi quỏ trỡnh trin khai thc hin Ngh quyt i hi Tnh ng b ln th X v Ngh quyt i hi ng ton quc ln th XII; bin i khớ hu; chuyn dch c cu ngnh nụng nghip; quy mụ sn xut nụng nghip; chng trỡnh xõy dng nụng thụn mi; khoa hc cụng ngh phỏt trin; trỡnh v k nng sn xut ca nụng dõn nõng lờn 4.1.3 D bỏo v cỏc mụi trng phỏt sinh tin trỡnh phỏt trin kinh t nụng thụn tnh ng Thỏp giai on n 2025 Mt l, ụ nhim v suy thoỏi mụi trng t 20 Hai l, ụ nhim mụi trng hot ng nuụi trng thy sn Ba l, ụ nhim mụi trng chn nuụi Bn l, h ly ca bin i khớ hu 4.2 PHNG HNG GII QUYT HI HếA QUAN H GIA PHT TRIN KINH T NễNG THễN V BO V MễI TRNG TNH NG THP 4.2.1 nh hng ca ng, Nh nc v tnh ng Thỏp thc hin ch trng phỏt trin kinh t nụng thụn theo hng bn vng Lun ỏn nghiờn cu v nh hng ca ng v Nh nc thc hin ch trng phỏt trin kinh t nụng nghip theo hng bn vng v nh hng ca tnh ng Thỏp v phỏt trin kinh t nụng thụn theo hng bn vng 4.2.2 Quan im v gii quyt quan h gia phỏt trin kinh t nụng thụn v bo v mụi trng tnh ng Thỏp giai on n 2025 Th nht, bo v mụi trng l vic ca c h thng chớnh tr v ca ton dõn Th hai, phỏt trin kinh t nụng nghip hay cụng tỏc bo v mụi trng u phi hng n mc tiờu phỏt trin vỡ ngi Th ba, phỏt trin kinh t nụng thụn gn vi bo v mụi trng a phng phi gn vi chin lc phỏt trin bn vng quc gia v cú s gn kt phỏt trin bn vng kinh t vựng 4.3 NHNG GII PHP CH YU NHM GII QUYT HI HếA QUAN H GIA PHT TRIN KINH T NễNG THễN V BO V MễI TRNG TNH NG THP TRONG GIAI ON N NM 2025 4.3.1 Nhúm gii phỏp v c ch, chớnh sỏch nhm gii quyt hi hũa quan h gia phỏt trin kinh t nụng thụn v bo v mụi trng - R soỏt, chnh sa c ch, chớnh sỏch phỏt trin kinh t núi chung, phỏt trin kinh t nụng thụn núi riờng theo hng gn lin vi c ch, chớnh sỏch bo v mụi trng 21 - Nõng cao hiu lc, hiu qu qun lý nh nc thc thi c ch chớnh sỏch bo v mụi trng phỏt trin kinh t núi chung, phỏt trin kinh t nụng thụn núi riờng bng cỏch: thng xuyờn giỏm sỏt, kim tra hiu qu thc hin c ch, chớnh sỏch; cú nhng quy nh c th v x lý nghiờm minh vi nhng vi phm v BVMT - i mi c ch, chớnh sỏch nhm gii quyt hi hũa li ớch gia cỏc ch th quan h gia phỏt trin kinh t nụng thụn v bo v mụi trng vỡ xột cho cựng mõu thun cn bn quan h gia phỏt trin KTNT v BVMT l mõu thun thun li ớch - iu chnh, i mi cỏch thc xõy dng v thc hin quy hoch phỏt trin kinh t nụng thụn theo hng thc s gn vi bo v mụi trng 4.3.2 Nhúm gii phỏp v nõng cao nhn thc ca cỏc ch th tham gia phỏt trin kinh t nụng thụn v bo v mụi trng - Giỏo dc, tuyờn truyn nõng cao nhn thc ca cỏc ch th i vi tng i tng c th cn cú nhng gii phỏp c th Th nht, giỏo dc, tuyờn truyn i vi ngi dõn Th hai, giỏo dc, tuyờn truyn i vi nụng dõn v doanh nghip - Xõy dng thúi quen mi sn xut, kinh doanh theo hng trỡ phỏt trin KTNT nhng m bo BVMT - Hỡnh thnh o c sinh thỏi lm c s iu chnh hnh vi ca ngi nhm nõng cao ý thc BVMT 4.3.3 Nhúm gii phỏp v i mi cỏch t chc sn xut nhm x lý hiu qu quan h gia phỏt trin kinh t nụng thụn v bo v mụi trng i mi cỏch thc t chc sn xut t n l, quy mụ nh di dng h gia ỡnh sang thc hin liờn kt sn xut v tham gia vo cỏc t chc xó hi nh Hi nụng dõn, hp tỏc xó hng n quy mụ sn xut ln, chuyờn nghip, hin i, gn vi BVMT nhm m bo c li ớch ca tng ch th sn xut v c li ớch chung ca ton xó hi Cn i mi hot ng khuyn nụng nụng thụn ng dng thnh tu cụng ngh hin i theo hng xanh, sch gúp 22 phn gim thiu n mc thp nht nh hng tiờu cc ca phỏt trin KTNT n mụi trng nhm BVMT bn vng 4.3.4 Nhúm gii phỏp v cỏc ngun lc nhm phc v tt hot ng bo v mụi trng v x lý hiu qu ụ nhim mụi trng phỏt trin kinh t nụng thụn ng Thỏp Lun ỏn trung cỏc gii phỏp v cỏc ngun lc nh: ngun nhõn lc, khoa hc cụng ngh, Cn nõng cao cht lng ngun nhõn lc; tng tim lc v nghiờn cu ng dng, chuyn giao nhng thnh tu khoa hc cụng ngh hin i; a dng húa ngun v xó hi húa u t cho lnh vc BVMT phỏt trin KTNT 4.3.5 Nhúm cỏc gii phỏp khỏc Lun ỏn phõn tớch cỏc gii phỏp v hp tỏc khu vc, quc t v nc; gii phỏp nõng cao nng lc quan trc, phõn tớch mụi trng; xõy dng cỏc cụng trỡnh phũng chng, ngn chn thiờn tai; cng c v hon thin nhng quy nh c th v vic khai thỏc ti nguyờn; tớch cc trng cõy, gõy rng chn súng, chn giú, phũng h 23 KT LUN Kinh t nụng thụn ngy cng phỏt trin vi nhng thnh tu nht nh ó úng gúp vo quỏ trỡnh tng trng, phỏt trin chung ca nn kinh t v BVMT sinh thỏi Tuy nhiờn, cựng vi quỏ trỡnh phỏt trin KTNT cng ny sinh nhiu thỏch thc t cụng tỏc BVMT T ú, cho thy rừ tm quan trng ca quan h gia phỏt trin KTNT v BVMT õy l mi quan h tng h, tỏc ng qua li ln gia hai mt Trong quan h ú, khụng th hy sinh mt ny phỏt trin mt m cn thit phi gii quyt hi hũa mi quan h nhm phỏt huy cỏc mt tớch cc v gim thiu cỏc mt tiờu cc hng n phỏt trin bn vng Thc cht ca quan h gia phỏt trin KTNT v BVMT l quan h hai chiu hai mt tớch cc v tiờu cc Trong nh hng ca phỏt trin KTNT n BVMT, nu phỏt trin KTNT vi cỏc mụ hỡnh v cỏch thc sn xut hin i, xanh, sch s gúp phn BVMT, ngc li, vi cỏch thc sn xut c, cụng ngh lc hu, khụng cú k thut x lý cht thi s gõy ụ nhim mụi trng nghiờm trng nh hng ca BVMT n phỏt trin KTNT cng hai mt, mụi trng c bo v s gúp phn thỳc y KTNT ngy cng phỏt trin theo hng bn vng; ngc li, ụ nhim mụi trng s gõy nhng hu qu khụn lng quỏ trỡnh phỏt trin KTNT Phõn tớch thc tin ng Thỏp giai on 2010 -2015, cú th thy tỏc ng qua li gia phỏt trin KTNT v BVMT Phỏt trin KTNT ca Tnh ó chỳ trng gn vi BVMT vi vic ỏp dng cỏc mụ hỡnh sn xut thõn thin vi mụi trng nh: mụ hỡnh cỏnh ng sn xut lỳa theo hng hin i c thc hin di hỡnh thc liờn kt gia nụng dõn vi doanh nghip, mụ hỡnh c thc hin di dng chn nuụi heo sinh sn hng nc m bo v sinh mụi trng, nuụi cỏ tra ao theo quy trỡnh G P Tuy nhiờn, vi cỏch thc t chc sn xut lc hu, s dng nhiu phõn bún, thuc bo v thc vt; x thi trc tip mụi trng nuụi trng thy sn; ng dng 24 khoa hc cụng ngh lc hu v sn xut khụng gn vi xõy dng h thng cụng ngh x lý cht thi cỏc khu cụng nghip, lng ngh nụng thụn ó nh hng tiờu cc n BVMT ng thi, vi tỏc ng ngc li ca BVMT n phỏt trin KTNT, cú th thy ng Thỏp, mụi trng c chỳ trng bo v cng ó gúp phn u t v kớch thớch tr li phỏt trin KTNT hiu qu v bn vng Khi mụi trng b ụ nhim ó nh hng tiờu cc n sn xut v i sng nụng thụn nh: nng sut, cht lng sn xut gim sỳt; nhiu bnh tt phỏt sinh ụ nhim t hot ng sn xut v tỏc ng ca bin i khớ hu gii quyt hi hũa quan h gia phỏt trin KTNT v BVMT ng Thỏp cn thc hin ng b nhiu nhúm gii phỏp nh: nhúm gii phỏp v c ch, chớnh sỏch to ng lc quỏ trỡnh phỏt trin nụng nghip, nụng thụn núi chung v m bo phỏt trin KTNT gn vi BVMT núi riờng; Nhúm gii phỏp v nõng cao nhn thc ca cỏc ch th tham gia phỏt trin kinh t nụng thụn v bo v mụi trng hỡnh thnh np sng, thúi quen bo v mụi trng c sn xut ln i sng; Nhúm gii phỏp v i mi cỏch t chc sn xut to nờn tớnh chuyờn nghip ca cỏc ch th kinh t phỏt trin KTNT luụn hng n BVMT; Nhúm gii phỏp v cỏc ngun lc nhm phc v tt hot ng BVMT v x lý hiu qu ụ nhim mụi trng phỏt trin KTNT DANH MC CC CễNG TRèNH CễNG B CA TC GI LIấN QUAN N TI LUN N Vừ Th Tuyt Hoa (2010), "Tỏc ng ca cụng tỏc nuụi trng thu sn n mụi trng sinh thỏi tnh ng Thỏp", Tp Kinh t Sinh thỏi, (36), tr.57- 64 Vừ Th Tuyt Hoa (2012), "Phỏt trin nụng nghip phi gn vi bo v mụi trng", Tp Khoa hc v Cụng ngh, (1), tr.7-9 Vừ Th Tuyt Hoa (2012), "Mt s kinh t-xó hi bc xỳc ny sinh quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa nụng nghip, nụng thụn Vit Nam", Tp Khoa hc v Cụng ngh, (2), tr.6-8 Vừ Th Tuyt Hoa (2012), "Tỏc ng ca phỏt trin kinh t nụng nghip n mụi trng sinh thỏi tnh ng Thỏp", Tp Khoa hc chớnh tr, (2), tr.58-63 Vừ Th Tuyt Hoa (2016), "nh hng ca bin i khớ hu n phỏt trin nụng nghip, nụng thụn tnh ng Thỏp", Tp Kinh t v d bỏo, (4), tr.36-38 Vừ Th Tuyt Hoa (2016), "Gii quyt ụ nhim mụi trng lng ngh nụng thụn ng Thỏp", Tp Kinh t v d bỏo, (6), tr.75-76 Vừ Th Tuyt Hoa (2016), "Phỏt trin kinh t nụng thụn v bo v mụi trng tnh ng Thỏp", Tp Ti chớnh, (8), tr.62-63 Vừ Th Tuyt Hoa (2016), "Kinh nghim quc t phỏt trin nụng nghip, nụng thụn gn vi bo v mụi trng", Tp Ti chớnh, (10), tr.63-64 Vừ Th Tuyt Hoa (2016), "Quan h gia phỏt trin kinh t nụng thụn v bo v mụi trng", Tp chõu - Thỏi Bỡnh Dng, (478), tr.83-85 [...]... hƣởng đến quan hệ giữa phát triển kinh tế nông thôn và bảo vệ môi trƣờng Luận án tập trung phân tích những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến quan hệ giữa phát triển KTNT và BVMT như: quản lý nhà nước; nhận thức và trách nhiệm của các chủ thể tham gia phát triển kinh tế nông thôn và bảo vệ môi trường; điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 2.3 MỘT SỐ KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN GẮN VỚI BẢO VỆ MÔI... chế thị trường; cơ chế, chính sách còn nhiều bất cập; đầu tư cho công tác BVMT nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế 3.2 THỰC TRẠNG QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG Ở ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2010-2015 3.2.1 Hiện trạng phát triển kinh tế nông thôn và bảo vệ môi trƣờng ở tỉnh Đồng Tháp Luận án nêu khái quát hiện trạng phát triển nông nghiệp nông thôn; phát triển công nghiệp và làng... nước và tỉnh Đồng Tháp trong thực hiện chủ trương phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững Luận án nghiên cứu về định hướng của Đảng và Nhà nước trong thực hiện chủ trương phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững và định hướng của tỉnh Đồng Tháp về phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững 4.2.2 Quan điểm về giải quyết quan hệ giữa phát triển kinh tế nông thôn và bảo vệ môi trường. .. kết phát triển bền vững kinh tế vùng 4.3 NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM GIẢI QUYẾT HÀI HÕA QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG Ở TỈNH ĐỒNG THÁP TRONG GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025 4.3.1 Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách nhằm giải quyết hài hòa quan hệ giữa phát triển kinh tế nông thôn và bảo vệ môi trƣờng - Rà soát, chỉnh sửa cơ chế, chính sách phát triển kinh tế nói chung, phát triển. .. kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất Thứ năm, đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn mà đặc biệt là hệ thống thủy lợi, đê bao, 11 Chƣơng 3 THỰC TRẠNG QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG Ở TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 3.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH ĐỒNG THÁP ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 3.1.1... nông thôn; phát triển công nghiệp và làng nghề nông thôn; phát triển dịch vụ nông thôn và hiện trạng bảo vệ môi trường ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2010-2015 3.2.2 Thực trạng ảnh hƣởng của phát triển kinh tế nông thôn đến bảo vệ môi trƣờng 3.2.2.1 Ảnh hưởng tích cực * Kinh tế nông thôn phát triển góp phần đầu tư bảo vệ môi trường ở Đồng Tháp Một, khi KTNT phát triển sẽ thêm tạo nguồn lực vật chất để đầu... trƣờng phát sinh trong tiến trình phát triển kinh tế nông thôn ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn đến 2025 Một là, ô nhiễm và suy thoái môi trường đất 20 Hai là, ô nhiễm môi trường do hoạt động nuôi trồng thủy sản Ba là, ô nhiễm môi trường do chăn nuôi Bốn là, hệ lụy của biến đổi khí hậu 4.2 PHƢƠNG HƢỚNG GIẢI QUYẾT HÀI HÕA QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG Ở TỈNH ĐỒNG THÁP 4.2.1... TẾ NÔNG THÔN VÀ CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƢỜNG PHÁT SINH Ở TỈNH ĐỒNG THÁP THỜI GIAN TỚI 4.1.1 Căn cứ dự báo Luận án hệ thống các mục tiêu phát triển KTNT của Tỉnh trong Quy hoạch nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã nêu mục tiêu đến năm 2030; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. .. môi trường ở tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn đến 2025 Thứ nhất, bảo vệ môi trường là việc của cả hệ thống chính trị và của toàn dân Thứ hai, trong phát triển kinh tế nông nghiệp hay trong công tác bảo vệ môi trường đều phải hướng đến mục tiêu phát triển vì con người Thứ ba, phát triển kinh tế nông thôn gắn với bảo vệ môi trường ở địa phương phải gắn với chiến lược phát triển bền vững quốc gia và có sự... cấp nước sạch và sạt lở Đây là trở ngại cho phát triển kinh tế - xã hội nói chung; phát triển nông nghiệp, nông thôn và BVMT nói riêng 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp ảnh hƣởng đến phát triển kinh tế nông thôn và bảo vệ môi trƣờng Tăng trưởng kinh tế chưa bền vững; dân cư phân bố không đều, trình độ dân trí ở vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn còn hạn chế; xuất khẩu gạo và thủy sản
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở TỈNH ĐỒNG THÁP, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở TỈNH ĐỒNG THÁP, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở TỈNH ĐỒNG THÁP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay