(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở TỈNH ĐỒNG THÁP

193 173 0
  • Loading ...
1/193 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:03

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở TỈNH ĐỒNG THÁP(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở TỈNH ĐỒNG THÁP(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở TỈNH ĐỒNG THÁP(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở TỈNH ĐỒNG THÁP(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở TỈNH ĐỒNG THÁP HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH Vế TH TUYT HO A Quan hệ phát triển kinh tế nông thôn bảo vệ môi trường tỉnh đồng tháp LUN N TIN S CHUYấN NGNH: KINH T CHNH TR H NI - 2016 HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH Vế TH TUYT HO A Quan hệ phát triển kinh tế nông thôn bảo vệ môi trường tỉnh đồng tháp LUN N TIN S CHUYấN NGNH: KINH T CHNH TR Mó s: 62 31 01 02 Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS PHM TH TY H NI - 2016 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu, kt qu nờu lun ỏn l trung thc cú ngun gc rừ rng v c trớch dn y theo quy nh TC GI LUN N Vừ Th Tuyt Hoa MC LC Trang M U Chng 1: T NG Q UAN TèNH HèNH NGHIấN C U LIấN Q UAN N Q UAN H G IA PHT TRIN KINH T Nễ NG THễ N V BO V Mễ I TR NG 1.1 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ca cỏc tỏc gi nc ngoi v t chc quc t liờn quan n ti 1.2 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ca cỏc tỏc gi nc cú liờn quan n ti 10 1.3 Mt s nhn xột rỳt t nhng cụng trỡnh nghiờn cu liờn quan n ti v nhng t cho hng nghiờn cu tip theo 25 Chng 2: C S Lí LUN V THC TIN V Q UAN H GIA PHT TRIN KINH T NễNG TH ễ N V BO V Mễ I TR NG 29 2.1 Mt s lý lun c bn v quan h gia phỏt trin kinh t nụng thụn v bo v mụi trng 29 2.2 Thc cht v cỏc nhõn t nh hng n quan h gia phỏt trin kinh t nụng thụn v bo v mụi trng 39 2.3 Mt s kinh nghim phỏt trin kinh t nụng thụn gn vi bo v mụi trng v bi hc cho ng Thỏp 55 Chng 3: THC TRNG Q UAN H GIA PH T TRIN KINH T NễNG THễ N V BO V Mễ I TR NG TNH NG TH P G IAI O N 2010 2015 66 3.1 iu kin t nhiờn, kinh t - xó hi ca tnh ng Thỏp nh hng n phỏt trin kinh t nụng thụn v bo v mụi trng 66 3.2 Thc trng quan h gia phỏt trin kinh t nụng thụn v bo v mụi trng ng Thỏp giai on 2010-2015 75 3.3 Nhng t cn x lý gii quyt hi hũa quan h gia phỏt trin kinh t nụng thụn v bo v mụi trng tnh ng Thỏp 102 Chng 4: PH NG H NG V GII PHP NH M GII Q UYT H I H ề A Q UAN H GIA PH T TRIN KINH T Nễ NG THễ N V BO V Mễ I TR NG TNH NG THP N NM 2020, TM NH èN N NM 2025 109 4.1 D bỏo xu hng phỏt trin kinh t nụng thụn v cỏc mụi trng phỏt sinh tnh ng Thỏp thi gian ti 109 4.2 Phng hng gii quyt hi hũa quan h gia phỏt trin kinh t nụng thụn v bo v mụi trng tnh ng Thỏp 117 4.3 Nhng gii phỏp ch yu nhm gii quyt hi hũa quan h gia phỏt trin kinh t nụng thụn v bo v mụi trng tnh ng Thỏp giai on n nm 2025 KT LUN 122 145 DANH MC CC Cễ NG TRèNH Cễ NG B CA TC G I LIấN Q UAN N TI LUN N 147 DANH MC TI LIU THAM KH O 148 PH LC DANH MC CC CH VIT TT BKH Bin i khớ hu BVMT Bo v mụi trng BVTV Bo v thc vt CCN Cm cụng nghip CH Cỏnh ng hin i CNH, HH Cụng nghip húa, hin i húa CTR Cht thi rn BSCL ng bng sụng Cu Long HTX Hp tỏc xó KCN Khu cụng nghip KHCN Khoa hc cụng ngh KTNT Kinh t nụng thụn NN, NT Nụng nghip, nụng thụn NN&PTNT Nụng nghip v phỏt trin nụng thụn TN&MT Ti nguyờn v mụi trng TNTN Ti nguyờn thiờn nhiờn UBND y ban nhõn dõn DANH MC CC BNG, BIU Trang Bng 3.1: Bng 3.2: Tỡnh hỡnh sn xut nụng nghip ng Thỏp giai on 2010-2015 76 Tỡnh hỡnh nuụi trng thy sn tnh ng Thỏp giai on 2010 2015 76 Bng 3.3: Din bin ngnh chn nuụi tnh ng Thỏp giai on Bng 3.4: Bng 3.5: 2010 2015 Kinh phớ s nghip mụi trng c phõn b qua cỏc nm Tỡnh hỡnh s dng phõn bún, thuc bo v thc vt 77 83 trờn a bn tnh nm 2014 90 Bng 3.6: Kt qu phõn tớch cht lng nc thi h chn nuụi heo (sau b biogas) nm 2013 92 Bng 3.7: Kt qu phõn tớch cht lng nc thi ao cỏ cụng 94 Bng 3.8: nghip tnh ng Thỏp thỏng 11/2013 Kt qu phõn tớch nc thi t cỏc lng ngh thỏng 10/2014 96 Bng 3.9: Thu phớ bo v mụi trng i vi nc thi 98 Bng 4.1: Din tớch ngp theo cỏc kch bn nc bin dõng khụng tớnh n yu t mụi trng cc oan ca tnh 112 Biu 3.1: Din tớch v nng sut lỳa trờn cỏnh ng hin i (cỏnh ng mu ln, cỏnh ng liờn kt) qua cỏc nm 85 Biu 3.2: Mc cp nht, theo dừi thụng tin liờn quan n BVMT phỏt trin KTNT ca cỏc ch th sn xut nụng Biu 3.3: thụn Mc tham gia hot ng liờn quan n BVMT 103 phỏt trin KTNT 104 Biu 3.4: T l ỏnh giỏ v nguyờn nhõn ch x pht cũn bt cp dn n ụ nhim mụi trng phỏt trin KTNT 107 M U Tớnh cp thit ca ti Kinh t nụng thụn cú v trớ chin lc s nghip cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ, xõy dng v bo v T quc, l c s v lc lng quan trng phỏt trin kinh t - xó hi bn vng, gi vng n nh chớnh tr, bo m an ninh, quc phũng, gi gỡn, phỏt huy bn sc hoỏ dõn tc v bo v mụi trng sinh thỏi ca t nc Kinh t nụng thụn v bo v mụi trng luụn cú quan h mt thit vi KTNT tỏc ng trc tip n BVM T v ngc li mụi trng c bo v hay b ụ nhim cng s cú tỏc ng trc tip n s phỏt trin KTNT Trong sn xut nụng nghip, tỡnh trng ụ nhim mụi trng, ngn hn, chỳng ta khú cú th ỏnh giỏ c cng nh khụng nhỡn thy c nhng tỏc hi ca nú ng thi, ngi nụng dõn vỡ li ớch trc mt l gia tng v sn lng thỡ h s dng tu tin thuc kớch thớch sinh trng hoc s dng quỏ mc TNTN, V lõu di, hu qu l khụng th tớnh toỏn c cng ngy mụi trng t nhiờn s cng b nguy hi trm trng hn; hn hỏn, l lt, thi tit tht thng khụng cú kh nng d bỏo, Lỳc ú, KTNT m c bit l sn xut nụng nghip s chu nh hng mt cỏch trc tip: nng xut s gim, dch bnh i vi cõy trng, vt nuụi s ngy cng gia tng, khú i phú v kim soỏt, Nhng hu qu ny, ngi trc tip gỏnh chu s cng l nụng dõn - nhng ngi trc tip tham gia sn xut ng Thỏp nm khu vc ng bng sụng Cu Long, l mt ba tnh ca vựng ng Thỏp Mi cú nn nụng nghip phỏt trin, l va lỳa ln th ba ca Vit Nam, v giai on phỏt trin va qua, KTNT ca tnh ó cú c nhng s phỏt trin ỏng k, nhiờn quỏ trỡnh phỏt trin ú, BVM T sinh thỏi cha c quan tõm tha ỏng Trong nụng nghip nụng thụn, vic s dng phõn bún v thuc BVTV ó li mt lng d khụng nh mụi trng, cõy trng khụng hp th nờn ó tỏc ng n h sinh thỏi nụng nghip cng nh gõy ụ nhim mụi trng v cú th gõy t bin gen i vi mt s loi cõy trng Ngoi ra, lng cht thi t hot ng trng trt, chn nuụi gia sỳc, gia cm; cha c thu gom, x lý, x thng mụi trng cng gõy ụ nhim t, nc mt, nc ngm v gõy mựi khú chu lm cho h sinh thỏi ng Thỏp bin ng v cú chiu hng ngy mt xu i, nh hng n a dng sinh hc, mụi trng sng v sc khe ca ngi; vic phỏt trin nhanh nuụi thy sn cỏc cn, bói ven sụng Tin, sụng Hu v s tng trng v din tớch ln sn lng nuụi trng thy sn nc ngt lm gia tng ụ nhim nc mt nc thi t cỏc ao cỏ khụng c x lý Trong phỏt trin cụng nghip nụng thụn, s phõn b cha hp lý mt s ni ó to nờn nhiu im núng v mụi trng, in hỡnh nh khu A ca KCN Sa ộc, KCN Trn Quc Ton, v vic ng dng cụng ngh hin i cỏc lnh vc sn xut kinh doanh cũn thp, dn n thi mụi trng mt lng cht thi khỏ ln gõy ụ nhim mụi trng vỡ a phn cỏc cụng trỡnh x lý mụi trng cỏc khu vc ny cha c u t xõy dng hiu qu; ễ nhim mụi trng cỏc lng ngh ngy cng gia tng vỡ trỡnh cụng ngh sn xut lc hu, th cụng, lng ngh phõn b ri rỏc, thiu trung nh lng ngh bt kt hp vi chn nuụi, lng ngh sn xut gch, ng thi, mụi trng nụng thụn ang b xung cp, t l h dõn c s dng nc sch cũn thp; vic qun lý, xõy dng v hnh cỏc bói chụn lp rỏc thi hu ht cha tuõn th cỏc quy nh hin hnh dn n ụ nhim nc, khụng khớ, nc rũ r, thm thu gõy ụ nhim mụi trng nc mt, nc ngm, cỏc loi khớ c hi bc lờn gõy ụ nhim mụi trng xung quanh Thc t cho thy nu phỏt trin KTNT m ch chỳ trng n li ớch trc mt thỡ s phỏt trin khụng bn vng v cũn tỏc ng xu n BVMT Khi mụi trng khụng c bo v v b ụ nhim s nh hng n phỏt trin KTNT Vy, lm th no cú th cõn bng c gia phỏt trin KTNT v BVMT? ỏnh giỏ ỳng v gii quyt tt phỏt trin KTNT v BVMT nhm phỏt trin NN, NT bn vng a phng tnh ng Thỏp, ti "Quan h gia phỏt trin kinh t nụng thụn v bo v mụi trng tnh ng Thỏp" c la chn lm ti lun ỏn tin s kinh t, chuyờn ngnh Kinh t chớnh tr Mc ớch v nhim v nghiờn cu ca lun ỏn 2.1 Mc ớch nghiờn cu Mc ớch ca lun ỏn l phõn tớch, lun gii c s lý lun v thc tin v quan h gia phỏt trin KTNT v BVMT; ỏnh giỏ hin trng quan h gia phỏt trin KTNT v BVMT tnh ng Thỏp T ú, xut cỏc nh hng v gii phỏp nhm gii quyt tt mi quan h ny, phc v cho phỏt trin bn vng kinh t - xó hi ca tnh ng Thỏp thi gian ti 2.2 Nhim v nghiờn cu Th nht, phõn tớch v lm rừ quan h gia phỏt trin KTNT v BVMT; ch rừ cỏc nhõn t nh hng v s cn thit phi gii quyt hi hũa mi quan h ny; tỡm hiu kinh nghim phỏt trin KTNT gn vi BVMT mt s nc v mt s a phng nc, t ú, rỳt nhng bi hc kinh nghim cho ng Thỏp gii quyt mi quan h ny; Th hai, khỏi quỏt tỡnh hỡnh phỏt trin KTNT ca tnh ng Thỏp; phõn tớch thc trng quan h gia phỏt trin KTNT v BVMT tnh ng Thỏp giai on 2010-2015 v rỳt nhng cn gii quyt quan h gia phỏt trin KTNT v BVMT tnh ng Thỏp; Th ba, xut phng hng v gii phỏp ch yu gii quyt hi hũa quan h gia phỏt trin KTNT v BVMT tnh ng Thỏp thi gian ti nhm phỏt trin nụng thụn mt cỏch bn vng v cú hiu qu iu kin ng phú vi BKH v hi nhp quc t ngy cng sõu rng i tng v phm vi nghiờn cu ca lun ỏn 3.1 i tng nghiờn cu ca lun ỏn Lun ỏn trung nghiờn cu tỏc ng qua li gia phỏt trin KTNT v BVMT, da vo t liu thc tin mt tnh l ng Thỏp 3.2 Phm vi nghiờn cu ca lun ỏn + Phm vi v ni dung: Kinh t nụng thụn bao gm cỏc lnh vc nh nụng nghip, cụng nghip nụng thụn v dch v nụng thụn Tuy nhiờn, lun ỏn khụng nghiờn cu ton din cỏc lnh vc ca KTNT m ch la chn nhng lnh vc cú liờn quan trc tip n BVM T, ch yu l lnh vc nụng nghip v cụng nghip 172 14 Theo ụng (b), cỏch thc sn xut ch yu ca nụng dõn a phng hin l: Quy mụ ln, liờn kt sn xut 12 13.3% Quy mụ nh di dng h gia ỡnh 78 86.7% Tham gia HTX 26 28.9% Trang tri 3.3% Khỏc: 15 a phng ụng (b) cú cung cp thụng tin v mụi trng v tuyờn truyn bo v mụi trng n ngi dõn v doanh nghip khụng? Cú 88 97.8% Khụng 2.2% Khụng bit Nu cú, ngh ụng (b) cho bit cỏch cung cp thụng tin v tuyờn truyn Mi trc tip 54 60.0% Thụng qua chng trỡnh khuyn nụng 40 44.4% Trờn i phỏt 53 58.9% Thụng qua HTX 20 22.2% Thụng qua cỏc t chc xó hi (on niờn, nụng dõn, ph n, ) 80 88.9% Khỏc: 16 ễng (b) cho bit BKH, ụ nhim mụi trng cú nh hng n phỏt trin kinh t nụng thụn khụng? nh hng nghiờm trng 49 54.5% nh hng 39 43.3% Khụng nh hng 1.1% Khụng bit 1.1% Theo ụng (b), thi gian ti mc nh hng ca BKH v ụ nhim mụi trng n phỏt trin KTNT nh th no? nh hng nghiờm trng 40 44.4% nh hng 43 47.8% Khụng nh hng 1.1% Khụng bit Nu nh hng, ngh ụng (b) cho bit lý do? 6.7% 173 17 a phng ụng (b) cú nhng bin phỏp ch ng ng phú BKH v phũng chng thiờn tai, dch bnh ụ nhim mụi trng gõy khụng? Cú 74 82.2% Khụng 6.7% Khụng bit 10 11.1% 18 a phng ụng (b) ó cú ng dng cụng ngh xanh, sch no vo sn xut? Cú 24 26.7% Khụng 66 73.3% 19 Theo ụng (b), thi gian ti, cn cú nhng gii phỏp ch yu no v xut gỡ BVMT phỏt trin kinh t nụng thụn hiu qu? Quy hoch phỏt trin KTNT gn BVMT 79 87.8% Nõng cao nhn thc ca ngi dõn cụng tỏc BVMT 83 92.2% ng dng cụng ngh xanh, sch 66 73.3% Thay i cỏch thc sn xut thõn thin vi mụi trng 70 77.8% Phỏt trin kinh t cho ngi dõn 64 71.1% Trng cõy, gõy rng 46 51.1% Phi hp cht ch gia cỏc ban, ngnh, a phng 62 68.9% C ch, chớnh sỏch phự hp 61 67.8% Ch x pht cao v nghiờm 66 73.3% Khỏc: 20 Theo ụng (b), bin i khớ hu, bo v mụi trng cú nờn a vo xem xột, lng ghộp cỏc quy hoch, k hoch phỏt trin kinh t núi chung, kinh t nụng thụn núi riờng a phng khụng? Cú 83 92.2% Khụng 5.6% Khụng bit 2.2% 174 Ph lc 12 Tng hp phiu kho sỏt (Dnh cho ch th sn xut nụng thụn) Tng s phiu: 86 phiu Lnh vc sn xut Trng trt Chn nuụi Ngh th cụng Nuụi trng thy sn Doanh nghip S phiu 62 11 5 Xin ụng (b) cho bit ý kin v nhng di õy bng cỏch ỏnh chộo vo ụ m mỡnh la chn: ễng (b) cú thng xuyờn cp nht, theo dừi thụng tin liờn quan n bo v mụi trng phỏt trin kinh t nụng thụn núi chung v a phng núi riờng khụng Thng xuyờn (hng ngy, hng tun) 21 24.4% Bỡnh thng (hng thỏng) 45 52.3% Rt ớt (2 thỏng tr lờn) 14 16.3% Hu nh khụng 7.0% Nu thng xuyờn, ngh ụng (b) cho bit cỏc ngun/kờnh thụng tin chớnh no ụng (b) theo dừi: T cỏc cuc hp, hi ngh, hi tho 22 T cỏc bỏo cỏo, ti liu chuyờn ngnh T cỏc cuc núi chuyn, trao i thụng thng 11 T i phỏt thanh, truyn hỡnh a phng 58 T bỏo a phng 14 T bỏo v truyn hỡnh trung ng 22 T internet, bỏo mng 31 Mc cp nht, nghiờn cu bn v mụi trng (c bit l Lut bo v mụi trng) Thng xuyờn 24 27.9% Khụng thng xuyờn 36 41.9% Rt ớt 10 11.6% Khụng cp nht 16 18.6% 175 Theo ụng (b), cht lng t nụng nghip a phng cú thay i thi gian qua? Cú 63 73.3% Khụng 10 11.6% Khụng bit 13 15.1% Trong 10 nm ti, theo ụng (b) cht lng t s thay i nh th no? Tng lờn 8.1% Gim xung 63 73.3% Khụng thay i 12 13.9% Khụng bit 4.7% Theo ụng (b), cht lng nc nụng thụn cú thay i thi gian qua? Cú 73 84.9% Khụng 4.7% Khụng bit 10.4% Trong 10 nm ti, theo ụng (b) cht lng nc s thay i nh th no? Tng lờn 20 23.3% Gim xung 53 61.6% Khụng thay i 2.3% Khụng bit 11 12.8% ễng (b) ỏnh giỏ v mc gõy tn hi phỏt trin kinh t nụng thụn n mụi trng a phng nh th no? Rt nguy hi Nguy hi Khụng nguy hi Lm dng phõn, thuc SX nụng nghip 62 17 X thi khụng qua x lý chn nuụi 31 42 X thi khụng qua x lý cỏc doanh nghip 60 12 X thi t cỏc lng ngh 26 37 X thi nuụi trng thy sn 34 34 176 ễng (b) ỏnh giỏ nh th no v vic thc hin cỏc hot ng di õy ti a phng thi gian qua Hot ng Tt Bỡnh thng Cha tt Qun lý BVMT phỏt trin kinh t nụng thụn 10 56 20 Quy hoch phỏt trin NN, NT gn vi BVMT 13 49 20 Kim soỏt, ngn chn dch bnh nuụi thy sn 14 48 21 Kim soỏt, ngn chn dch bnh chn nuụi 21 48 14 Kim soỏt cht thi nuụi trng thy sn 46 30 Kim soỏt cht thi chn nuụi 45 32 Kim soỏt dch bnh trờn cõy trng 18 51 18 Giỏm sỏt hot ng BVM T ca cỏc doanh nghip 41 36 Kim soỏt thuc BVTV 40 37 Kim soỏt vic lm dng phõn, thuc SXNN 47 30 Trng cõy, gõy rng 11 50 18 p dng cụng ngh xanh, sch, thõn thin vi MT 53 20 H tr u t BVMT sn xut 55 19 Phi hp gia cỏc ngnh cựng gii quyt v qun lý BVM T phỏt trin KTNT 55 17 Thay i quỏn v thúi quen sn xut gõy ễNMT 49 24 Tuyờn tryn ng ngi dõn BVMT 20 48 15 Theo ụng (b), nhng c quan, t chc no di õy cú trỏch nhim chớnh i vi vic bo v mụi trng phỏt trin kinh t nụng thụn a phng? C quan, t chc Cú khụng S TNM T, phũng TNMT 78 S NN&PTNT, Phũng Nụng nghip 69 Chi cc BVTV 64 Chớnh quyn a p hng 78 Doanh nghip 62 Nụng dõn 61 Cỏc t chc xó hi (nụng dõn, ph n, niờn,) 67 177 Theo ụng (b) cú cn thit BVMT phỏt trin kinh t nụng thụn a phng khụng? Rt cn thit 70 81.4% Cn thit 9.3% Khụng cn thit 2.3% Khụng bit 7.0% ễng (b) ó tng tham gia hot ng no liờn quan n BVMT phỏt trin kinh t nụng thụn cha? Thng xuyờn 13 15.1% Thnh thong 41 47.7% Cha tng tham gia 32 37.2% 10 ễng (b) cho bit nhng khú khn, thỏch thc i vi vic BVMT phỏt trin kinh t nụng thụn a phng? Cú Khụng iu kin t nhiờn 41 32 iu kin kinh t, xó hi 58 13 Thúi quen sn xut lc hu gõy ụ nhim mụi trng 72 í thc BVMT ca ngi dõn cũn thp 78 Ngi sn xut ch chỳ trng li ớch trc mt 77 Ngi dõn khụng quan tõm n BVMT 62 14 11 ễng (b) cho bit cú mụi trng cp bỏch no cn u tiờn gii quyt a phng? ễ nhim chn nuụi 41 47.7% ễ nhim nuụi trng thy sn 34 39.5% ễ nhim phỏt trin lng ngh 12 14.0% ễ nhim lm dng phõn, thuc sn xut nụng nghip 67 78.0% ễ nhim doanh nghip x thi 38 44.2% Khỏc: 178 12 Theo ụng (b), nguyờn nhõn no dn n ụ nhim mụi trng phỏt trin KTNT núi chung v a phng núi riờng? Ch th sn xut ngi thay i thúi quen 38 44.2% Chớnh quyn a phng cha quan tõm n cụng tỏc tuyờn truyn 21 24.4% Chớnh quyn a phng khụng kim soỏt cỏc hot ng sn xut kinh doanh trờn a bn 30 34.9% Kinh t ca ngi dõn cũn thp 32 37.2% Cha cú cỏn b ph trỏch v mụi trng cp xó 19 22.1% Quy hoch cha hp lý 33 38.4% Phi hp gia cỏc ban, ngnh cha hiu qu 33 38.4% Cụng tỏc d bỏo v quan trc mụi trng cũn hn ch 33 38.4% C ch, chớnh sỏch v ch x pht cũn bt cp 49 57.0% Tỏc ng ca c ch th trng 22 25.6% Khỏc: Tuyờn truyn cũn mang tớnh hỡnh thc, nụng dõn ch bit li nhun trc mt 13 Hiu bit ca ụng (b) v cỏc mụ hỡnh sn xut sch, an ton, VietGap? ó bit v thc hin 20 23.3% Bit nhng cha thc hin 45 52.3% Cha bit 19 22.1% 14 Theo ụng (b), cỏch thc sn xut ch yu ca nụng dõn a phng hin l: Quy mụ ln, liờn kt sn xut 5.8% Quy mụ nh di dng h gia ỡnh 77 89.5% Tham gia HTX 16 18.6% Trang tri 6.9% Khỏc: 15 a phng ụng (b) cú cung cp thụng tin v mụi trng v tuyờn truyn bo v mụi trng n ngi dõn v doanh nghip khụng? Cú 65 75.6% Khụng 10 11.6% Khụng bit 10 11.6% 179 Nu cú, ngh ụng (b) cho bit cỏch cung cp thụng tin v tuyờn truyn Mi trc tip 18 20.9% Thụng qua chng trỡnh khuyn nụng 24 27.9% Trờn i phỏt 49 57.0% Thụng qua HTX 10 11.6% Thụng qua cỏc t chc xó hi (on niờn, nụng dõn, ph n, ) 39 45.3% Khỏc: 16 ễng (b) cho bit BKH, ụ nhim mụi trng cú nh hng n phỏt trin kinh t nụng thụn khụng? nh hng nghiờm trng 48 55.8% nh hng 29 33.7% Khụng nh hng Khụng bit 9.3% Theo ụng (b), thi gian ti mc nh hng ca BKH v ụ nhim mụi trng n phỏt trin KTNT nh th no? nh hng nghiờm trng 51 59.3% nh hng 25 29.1% Khụng nh hng 1.1% Khụng bit 10 11.6% 17 a phng ụng (b) cú nhng bin phỏp ch ng ng phú BKH v phũng chng thiờn tai, dch bnh ụ nhim mụi trng gõy khụng? Cú 45 52.3% Khụng 18 20.9% Khụng bit 23 26.7% 18 a phng ụng (b) ó cú ng dng cụng ngh xanh, sch no vo sn xut? Cú 24 27.9% Khụng 62 72.1% 180 19 Theo ụng (b), thi gian ti, cn cú nhng gii phỏp ch yu no v xut gỡ BVMT phỏt trin kinh t nụng thụn hiu qu? Quy hoch phỏt trin KTNT gn BVMT 59 68.6% Nõng cao nhn thc ca ngi dõn cụng tỏc BVMT 68 79.0% ng dng cụng ngh xanh, sch 54 62.8% Thay i cỏch thc sn xut thõn thin vi mụi trng 53 61.6% Phỏt trin kinh t cho ngi dõn 34 39.5% Trng cõy, gõy rng 36 41.9% Phi hp cht ch gia cỏc ban, ngnh, a phng 53 61.6% C ch, chớnh sỏch phự hp 45 52.3% Ch x pht cao v nghiờm 57 66.3% Khỏc: 20 Theo ụng (b), bin i khớ hu, bo v mụi trng cú nờn a vo xem xột, lng ghộp cỏc quy hoch, k hoch phỏt trin kinh t núi chung, kinh t nụng thụn núi riờng a phng khụng? Cú 70 81.4% Khụng 3.4% Khụng bit 13 15.1% 181 Ph lc 13 Tng hp phiu kho sỏt (Dnh cho cỏn b cỏc S, Ban, Ngnh) Tng s phiu: 64 phiu Xin ụng (b) cho bit ý kin v nhng di õy bng cỏch ỏnh chộo vo ụ m mỡnh la chn: ễng (b) cú thng xuyờn cp nht, theo dừi thụng tin liờn quan n bo v mụi trng phỏt trin kinh t nụng thụn núi chung v a phng núi riờng khụng Thng xuyờn (hng ngy, hng tun) 34 53.1% Bỡnh thng (hng thỏng) 27 42.2% Rt ớt (2 thỏng tr lờn) 4.7% Hu nh khụng 0 Nu thng xuyờn, ngh ụng (b) cho bit cỏc ngun/kờnh thụng tin chớnh no ụng (b) theo dừi: T cỏc cuc hp, hi ngh, hi tho 20 31.3% T cỏc bỏo cỏo, ti liu chuyờn ngnh 14 21.9% T cỏc cuc núi chuyn, trao i thụng thng 12 18.8% T i phỏt thanh, truyn hỡnh a phng 35 54.7% T bỏo a phng 18 28.1% T bỏo v truyn hỡnh trung ng 22 34.4% T internet, bỏo mng 31 84.4% Mc cp nht, nghiờn cu bn v mụi trng (c bit l Lut bo v mụi trng) Thng xuyờn 18 28.1% Khụng thng xuyờn 39 60.9% Rt ớt 11.0% Khụng cp nht 0 Theo ụng (b), cht lng t nụng nghip a phng cú thay i thi gian qua? Cú 57 89.1% Khụng 1.6% Khụng bit 9.3% 182 Trong 10 nm ti, theo ụng (b) cht lng t s thay i nh th no? Tng lờn 10.9% Gim xung 52 81.3% Khụng thay i 1.6% Khụng bit 6.2% Theo ụng (b), cht lng nc nụng thụn cú thay i thi gian qua? Cú 61 95.3% Khụng 3.1% Khụng bit 1.6% Trong 10 nm ti, theo ụng (b) cht lng nc s thay i nh th no? Tng lờn 11 17.2% Gim xung 46 71.9% Khụng thay i 4.7% Khụng bit 6.2% ễng (b) ỏnh giỏ v mc gõy tn hi phỏt trin kinh t nụng thụn n mụi trng a phng nh th no? Rt nguy hi Nguy hi Khụng nguy hi Lm dng phõn, thuc SX nụng nghip 51 X thi khụng qua x lý chn nuụi 33 24 X thi khụng qua x lý cỏc doanh nghip 52 X thi t cỏc lng ngh 21 32 X thi nuụi trng thy sn 33 28 ễng (b) ỏnh giỏ nh th no v vic thc hin cỏc hot ng di õy ti a phng thi gian qua Hot ng Tt Bỡnh thng Cha tt Qun lý BVMT phỏt trin kinh t nụng thụn 23 28 Quy hoch phỏt trin NN, NT gn vi BVM T 15 26 16 Kim soỏt, ngn chn dch bnh nuụi thy sn 10 28 14 Kim soỏt, ngn chn dch bnh chn nuụi 11 28 18 Kim soỏt cht thi nuụi trng thy sn 15 28 183 Kim soỏt cht thi chn nuụi 19 34 Kim soỏt dch bnh trờn cõy trng 13 30 14 Giỏm sỏt hot ng BVMT ca cỏc doanh nghip 20 35 Kim soỏt thuc BVTV 16 35 Kim soỏt vic lm dng phõn, thuc SXNN 15 38 Trng cõy, gõy rng 25 20 p dng cụng ngh xanh, sch, thõn thin vi MT 34 18 H tr u t BVMT sn xut 31 20 Phi hp gia cỏc ngnh cựng gii quyt v qun lý BVMT phỏt trin KTNT 34 19 Thay i quỏn v thúi quen sn xut gõy ễNM T 30 26 Tuyờn tryn ng ngi dõn BVMT 16 29 12 Theo ụng (b), nhng c quan, t chc no di õy cú trỏch nhim chớnh i vi vic bo v mụi trng phỏt trin kinh t nụng thụn a phng? C quan, t chc cú khụng S TNMT, phũng TNM T 56 S NN&PTNT, Phũng Nụng nghip 53 Chi cc BVTV 50 Chớnh quyn a phng 59 Doanh nghip 48 Nụng dõn 51 Cỏc t chc xó hi (nụng dõn, ph n, niờn,) 55 Theo ụng (b) cú cn thit BVMT phỏt trin kinh t nụng thụn a phng khụng? Rt cn thit 61 95.3% Cn thit 3.1% Khụng cn thit 0 Khụng bit 1.6% ễng (b) ó tng tham gia hot ng no liờn quan n BVMT phỏt trin kinh t nụng thụn cha? Thng xuyờn 14.1% Thnh thong 38 59.4% Cha tng tham gia 17 26.5% 184 10 ễng (b) cho bit nhng khú khn, thỏch thc i vi vic BVMT phỏt trin kinh t nụng thụn a phng? Cú Khụng iu kin t nhiờn 31 18 iu kin kinh t, xó hi 36 10 Thúi quen sn xut lc hu gõy ụ nhim mụi trng 55 í thc BVM T ca ngi dõn cũn thp 55 Ngi sn xut ch chỳ trng li ớch trc mt 55 Ngi dõn khụng quan tõm n BVMT 48 11 ễng (b) cho bit cú mụi trng cp bỏch no cn u tiờn gii quyt a phng? ễ nhim chn nuụi 34 53.1% ễ nhim nuụi trng thy sn 36 56.2% ễ nhim phỏt trin lng ngh 21 32.8% ễ nhim lm dng phõn, thuc sn xut NN 49 76.5% ễ nhim doanh nghip x thi 49 76.5% 12 Theo ụng (b), nguyờn nhõn no dn n ụ nhim mụi trng phỏt trin KTNT núi chung v a phng núi riờng? Ch th sn xut ngi thay i thúi quen 35 54.7% Chớnh quyn a phng cha quan tõm n cụng tỏc tuyờn truyn 21 32.8% Chớnh quyn a phng khụng kim soỏt cỏc hot ng sn xut kinh doanh trờn a bn 35 54.7% Kinh t ca ngi dõn cũn thp 24 37.5% Cha cú cỏn b ph trỏch v mụi trng cp xó 21 32.8% Quy hoch cha hp lý 35 54.7% Phi hp gia cỏc ban, ngnh cha hiu qu 34 53.1% Cụng tỏc d bỏo v quan trc mụi trng cũn hn ch 32 50.0% C ch, chớnh sỏch v ch x pht cũn bt cp 50 78.1% Tỏc ng ca c ch th trng 19 29.7% Khỏc: 185 13 Hiu bit ca ụng (b) v cỏc mụ hỡnh sn xut sch, an ton, VietGap? ó bit v thc hin 26 40.6% Bit nhng cha thc hin 26 40.6% Cha bit 12 18.8% 14 Theo ụng (b), cỏch thc sn xut ch yu ca nụng dõn a phng hin l: Quy mụ ln, liờn kt sn xut 9.4% Quy mụ nh di dng h gia ỡnh 52 81.3% Tham gia HTX 19 29.7% Trang tri 4.6% Khỏc: 15 a phng ụng (b) cú cung cp thụng tin v mụi trng v tuyờn truyn bo v mụi trng n ngi dõn v doanh nghip khụng? Cú 40 62.5% Khụng 14 21.9% Khụng bit 10 15.6% Nu cú, ngh ụng (b) cho bit cỏch cung cp thụng tin v tuyờn truyn Mi trc tip 9.4% Thụng qua chng trỡnh khuyn nụng 20 31.2% Trờn i phỏt 37 57.8% Thụng qua HTX 7.8% Thụng qua cỏc t chc xó hi (on niờn, nụng dõn, 19 29.7% ph n, ) Khỏc: 16 ễng (b) cho bit BKH, ụ nhim mụi trng cú nh hng n phỏt trin kinh t nụng thụn khụng? nh hng nghiờm trng 46 71.8% nh hng 17 26.6% Khụng nh hng Khụng bit 1.6% Theo ụng (b), thi gian ti mc nh hng ca BKH v ụ nhim mụi trng n phỏt trin KTNT nh th no? nh hng nghiờm trng 43 67.2% nh hng 16 25.0% Khụng nh hng 0 Khụng bit 7.8% 186 Nu nh hng, ngh ụng (b) cho bit lý do? 17 a phng ụng (b) cú nhng bin phỏp ch ng ng phú BKH v phũng chng thiờn tai, dch bnh ụ nhim mụi trng gõy khụng? Cú 26 40.6% Khụng 15 23.4% Khụng bit 23 36.0% 18 a phng ụng (b) ó cú ng dng cụng ngh xanh, sch no vo sn xut? Cú 15 23.4% Khụng 49 76.6% 19 Theo ụng (b), thi gian ti, cn cú nhng gii phỏp ch yu no v xut gỡ BVMT phỏt trin kinh t nụng thụn hiu qu? Quy hoch phỏt trin KTNT gn BVMT 57 89.1% Nõng cao nhn thc ca ngi dõn cụng tỏc BVMT 57 89.1% ng dng cụng ngh xanh, sch 53 82.8% Thay i cỏch thc sn xut thõn thin vi mụi trng 54 84.4% Phỏt trin kinh t cho ngi dõn 33 51.6% Trng cõy, gõy rng 35 54.7% Phi hp cht ch gia cỏc ban, ngnh, a phng 48 75.0% C ch, chớnh sỏch phự hp 41 64.1% Ch x pht cao v nghiờm 50 78.1% Khỏc: 20 Theo ụng (b), bin i khớ hu, bo v mụi trng cú nờn a vo xem xột, lng ghộp cỏc quy hoch, k hoch phỏt trin kinh t núi chung, kinh t nụng thụn núi riờng a phng khụng? Cú 56 87.5% Khụng 3.1% Khụng bit 9.4% 21 Hin nay, ụng (b) s la chn no u tiờn nht phỏt trin kinh t v BVMT Phỏt trin kinh t gn vi bo v mụi trng 63 98.4% Phỏt trin kinh t trc, BVMT sau 1.6% Phỏt trin kinh t, cha cú iu kin u t BVMT 0 Ch phỏt trin kinh t, khụng cn BVMT vỡ ụ nhim mụi 0 trng cũn xa 22 ễng (b) hoc c quan ụng (b) ó tng tham vn, gúp ý cho vic phỏt trin KTNT v BVMT cha? ó tng tham gia 20 31.2% Cha tng tham gia 44 68.8% [...]... luận án nghiên cứu mà không trùng với công trình khoa học và luận án nào đã công bố 29 Chương 2 CƠ S Ở LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔN G THÔN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜ NG 2.1 MỘ T SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ Q UAN H Ệ GIỮA PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔ N VÀ BẢO VỆ MÔ I TRƯỜ NG 2.1.1 Những khái niệm cơ bản liên quan đến quan hệ giữa phát triển kinh tế nông thôn và bảo vệ môi trường. .. trạng phát triển KTNT ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2010-2015 để đánh giá ảnh hưởng qua lại ở hai mặt tích cực và tiêu cực giữa phát triển KTNT và BVMT ở tỉnh Đồng Tháp Từ đó, chỉ ra 28 những vấn đề đặt ra cho Đồng Tháp trong việc giải quyết mối quan hệ giữa phát triển KTNT và BVMT ở tỉnh Đồng Tháp + Đề xuất những phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết hài hòa quan hệ giữa phát triển KTNT và BVMT... nhằm phát triển nền nông nghiệp Việt Nam trong thời gian tới Cuốn: "Quan hệ quốc tế về môi trường" của Trần Thanh Lâm [45], đã khái quát về các khái niệm liên quan đến quan hệ quốc tế về môi trường, chính sách môi trường ở một số nước trên thế giới; phân tích về phát triển kinh tế và môi trường; môi trường toàn cầu và các hiệp định, công ước quốc tế về môi trường Cuốn: "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn. .. phát triển, giữa môi trường và phát triển kinh tế, giữa đô thị hóa và môi trường, giữa công nghiệp hóa - môi trường và phát triển; khái quát về PTBV và Kế hoạch quốc gia về BVMT và PTBV ở Việt Nam Bài viết: "Nông nghiệp Việt Nam: những thách thức và một số định hướng cho phát triển bền vững" của Đỗ Kim Chung và Kim Thị Dung [23, tr.28-36], đã nêu một số thành tựu và thách thức trong phát triển nông. .. dựng nông thôn mới trong phát triển kinh tếxã hội, trong đó, tập trung làm rõ mối quan hệ giữa xây dựng nông thôn mới với phát triển kinh tế xã hội Từ đó, phân tích thực trạng xây dựng nông thôn mới trong phát triển kinh tế- xã hội ở Bắc Ninh giai đoạn 2010-2015 và đề ra phương hướng, giải pháp cho giai đoạn đến năm 2020 Đề tài: "Kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh... cứu liên quan đến quan hệ giữa phát triển phát triển kinh tế nông thôn và bảo vệ môi trường Cuốn: "Phát triển nông thôn bền vững Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thế giới" của Trần Ngọc Ngoạn và các cộng sự [58], đã nghiên cứu về lịch sử phát triển NN, NT với các nền nông nghiệp tương ứng với trình độ sản xuất của nó từ săn bắt, đánh cá đến nông nghiệp công nghiệp hóa, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp... chất mối quan hệ giữa KTNT và BVM T dưới góc độ phương pháp luận nghiên cứu của kinh tế chính trị học - Hướng nghiên cứu của luận án ở giác độ thực tiễn + Phân tích những ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội của Tỉnh Đồng Tháp và tập trung nhận diện những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến quan hệ giữa phát triển KTNT và BVM T ở tỉnh Đồng Tháp + Trên cơ sở những thông tin, số liệu thực tế về... về môi trường trên thế giới, hiện trạng những vấn đề môi trường bức xúc ở nông thôn Việt Nam, tác động của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đền môi trường; những tác động tiêu cực của BĐKH đến môi trường nông nghiệp, sa mạc hóa, thích ứng với BĐKH ở Việt Nam và quản lý thiên 23 tai vì sự PTBV ở Việt Nam; nhận định các mối quan hệ: giữa con người và môi trường, giữa dân số - môi trường và phát. .. Đồng Tháp giai đoạn 2010-2015; rút ra những vấn đề cần giải quyết trong quan hệ giữa phát triển KTNT và BVMT ở tỉnh Đồng Tháp + Đề xuất một số phương hướng và giải pháp chủ yếu để giải quyết hài hòa quan hệ giữa phát triển KTNT và BVMT ở tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới nhằm phát triển KTNT của tỉnh Đồng Tháp nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung một cách bền vững 6 Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu,... tăng trưởng xanh đánh dấu một sự thay đổi trong sự tiến bộ kinh tế, một cách tiếp cận trong đó nhấn mạnh sự phát triển bền vững với môi trường Nếu như trong mô hình kinh tế truyền thống, BVMT có xu hướng như là một gánh nặng kinh tế hoặc làm chậm sự 10 tăng trưởng thì ở các mô hình tăng trưởng xanh luôn đề cao vấn đề bảo vệ và bảo tồn tài nguyên môi trường trong phát triển kinh tế của quốc gia và toàn
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở TỈNH ĐỒNG THÁP, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở TỈNH ĐỒNG THÁP, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) QUAN HỆ GIỮA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở TỈNH ĐỒNG THÁP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay