Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân Việt Nam

212 164 0
  • Loading ...
1/212 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:02

ii MC LC Trang TRANG PH BèA LI CAM OAN i MC LC ii DANH MC CC CH VIT TT iii DANH MC CC BNG, S , BIU iv M U Chng 1: TNG QUAN V T CHC V HOT NG CA H THNG QU TN DNG NHN DN 11 1.1- Khỏi quỏt v Qu tớn dng nhõn dõn 11 1.2- Khỏi quỏt v h thng Qu tớn dng nhõn dõn 23 1.3- Cỏc nhõn t nh hng ti t chc v hot ủng ca h thng Qu tớn dng nhõn dõn mt quc gia 46 1.4- Kinh nghim mt s nc v t chc v hot ủng ca h thng Qu tớn dng nhõn dõn 48 Chng 2: THC TRNG V T CHC V HOT NG CA H THNG QU TN DNG NHN DN VIT NAM 63 2.1- Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin 63 2.2- Thc trng t chc v hot ủng ca h thng Qu tớn dng nhõn dõn Vit Nam 75 2.3- ỏnh giỏ thc trng t chc v hot ủng ca h thng Qu tớn dng nhõn dõn Vit Nam 109 Chng 3: GII PHP HON THIN T CHC V HOT NG CA H THNG QU TN DNG NHN DN VIT NAM 140 3.1- C hi v thỏch thc ủi vi h thng Qu tớn dng nhõn dõn Vit Nam 140 3.2- nh hng phỏt trin h thng Qu tớn dng nhõn dõn Vit Nam 143 3.3- Mc tiờu v yờu cu ca vic hon thin t chc v hot ủng ca h thng Qu tớn dng nhõn dõn vit nam 147 3.4- Gii phỏp hon thin t chc v hot ủng ca h thng Qu tớn dng nhõn dõn Vit Nam 150 3.5- Mt s kin ngh 194 KT LUN 199 DANH MC CC CễNG TRèNH CễNG B CA TC GI 202 TI LIU THAM KHO 203 iii DANH MC CC CH VIT TT BKS Ban Kim soỏt BKT Ban Kim tra CAD ụ- la Canaủa CQTT C quan Thng trc HTV i hi thnh viờn HQT Hi ủng qun tr HGS Hi ủng giỏm sỏt HH Hip hi HTX Hp tỏc xó HTX TD Hp tỏc xó tớn dng NH Ngõn hng NHNN Ngõn hng Nh nc NHTM Ngõn hng thng mi QTD Qu Tớn dng QTDND Qu Tớn dng Nhõn dõn QTDNDCS Qu Tớn dng Nhõn dõn c s QTDNDKV Qu Tớn dng Nhõn dõn khu vc QTDNDTW Qu Tớn dng Nhõn dõn Trung ng QAT Qu An ton ROA: Li nhun sau thu/Tng ti sn (Return on Assets) ROE Li nhun sau thu/Vn ch s hu (Return on Equity) TCTD T chc tớn dng TG Tng giỏm ủc TTK Tng th ký VPGS & ATTC Vn phũng Giỏm sỏt v An ton ti chớnh VND ng Vit Nam WOCCU Hi ủng Liờn minh Tớn dng Th gii iv DANH MC CC BNG, S , BIU DANH MC BNG, S Bng 1.1- S khỏc c bn gia QTDND so vi NHTM c phn 19 S ủ 1- Mụ hỡnh liờn kt ca mt h thng QTDND tiờu biu 29 S ủ - C cu t chc ca mt QTDND CS tiờu biu 34 S ủ - C cu b mỏy ca C quan ủiu phi h thng 44 S ủ - Mụ hỡnh h thng QTD Desjardins (Gin lc) 50 S ủ 1- Mụ hỡnh h thng QTDND giai ủon thớ ủim .69 S ủ 2- Mụ hỡnh h thng QTDND kt thỳc cng c, chn chnh .71 S ủ - Mụ hỡnh h thng QTDND hin .76 S ủ - C cu t chc ca mt QTDND CS hp nht chc nng qun tr vi ủiu hnh 85 S ủ - C cu t chc ca mt QTDND CS tỏch bch chc nng qun tr vi ủiu hnh 86 S ủ - C cu t chc ca QTDND TW 95 S ủ - C cu t chc ca Hip hi QTDND Vit Nam 107 S ủ - xut mụ hỡnh h thng QTDND Vit Nam 153 S ủ 3.2- xut c cu t chc ca QTDND CS .171 v DANH MC BIU Biu ủ 2.1 - Din bin huy ủng bỡnh quõn/QTDND CS .87 Biu ủ 2.2- Din bin tỡnh hỡnh d n cho vay bỡnh quõn/QTDND CS 88 Biu ủ 2.3- Din bin s tin bỡnh quõn/mún vay ti cỏc QTDND CS 89 Biu ủ 2.4- Din bin t l n quỏ hn ca cỏc QTDND CS 89 Biu ủ 2.5- Din bin tng trng huy ủng tin gi ca QTDND TW 97 Biu ủ 2.6- Din bin tỡnh hỡnh doanh s cho vay ca QTDND TW 99 Biu ủ - Tỡnh hỡnh ủiu hũa kh dng thụng qua QTDND TW 100 Biu ủ - Din bin s lng thnh viờn bỡnh quõn/QTDND CS 111 Biu ủ 2.9 - Din bin tng ngun bỡnh quõn/QTDND CS 116 Biu ủ 2.10 - Din bin tỡnh hỡnh ủiu l bỡnh quõn/QTDND CS 117 Biu ủ 2.11- Tỡnh hỡnh tng trng tng ngun ca QTDND TW 118 Biu ủ 2.12 - Din bin tỡnh hỡnh t cú bỡnh quõn/QTDND CS 123 Biu ủ 2.13 - Din bin tỡnh hỡnh cỏc ch tiờu li nhun ca cỏc QTDND CS 125 Biu ủ 2.14 - Din bin tỡnh hỡnh cỏc ch tiờu li nhun ca QTDND TW 129 M U 1- TNH CP THIT CA TI LUN N Ngy 27/7/1993, Th tng Chớnh ph ban hnh Quyt ủnh s 390/Q-TTg v vic trin khai thớ ủim thnh lp QTDND Sau hn 16 nm hot ủng, h thng Qu Tớn dng nhõn dõn (sau ủõy vit tt l QTDND) ủó gúp phn gii quyt nhu cu bc thit v cho sn xut kinh doanh, dch v v ủi sng ca ngi dõn; gúp phn tớch cc vo chuyn dch c cu kinh t, thc hin mc tiờu xoỏ ủúi, gim nghốo v hn ch nn cho vay nng lói Xõy dng v phỏt trin h thng QTDND ủc xem l mt nhng gii phỏp hng ủu phỏt trin kinh t nụng nghip- nụng thụn Vit Nam Mc du ủó ủt ủc nhng kt qu rt kh quan nhng h thng QTDND cng ủang gp phi nhng khú khn, thỏch thc trờn ủng phỏt trin bn vng; ủc bit l ủiu kin cỏc QTDND vi quy mụ nh nhng li phi cnh tranh ngy cng gay gt vi cỏc loi hỡnh TCTD khỏc H thng QTDND ch cú th vt qua ủc nhng khú khn, thỏch thc khc phc ủc nhng mt yu kộm v phỏt huy ủc cỏc ủc tớnh u vit ca loi hỡnh TCTD hp tỏc, nht l v kh nng liờn kt v t chc v hot ủng gia cỏc ủn v cu thnh h thng QTDND Tuy nhiờn, ủõy li chớnh l mt nhng ủim yu nht hin t chc v hot ủng ca h thng QTDND cha ủc hon thin Nhm gúp phn gii quyt ủ bc xỳc ủú, ủ ti Hon thin t chc v hot ủng ca h thng QTDND Vit Nam ủó ủc la chn ủ nghiờn cu L ngi ủc trc tip tham gia vo quỏ trỡnh xõy dng h thng QTDND t nhng ngy ủu tiờn ủn nay, tỏc gi ủó cú ủiu kin tip cn vi c s lý lun cng nh kinh nghim v hon thin t chc v hot ủng ca h thng QTDND mt s nc trờn th gii, ủc bit l h thng QTD Desjardins Quộbec, Canaủa v h thng NH HTX c Thụng qua vic thc hin ủ ti nghiờn cu ny, tỏc gi mong mun ủ xut nhng gii phỏp thit thc, phự hp vi ủiu kin thc tin v cú tớnh kh thi cao nhm gúp phn hon thin t chc v hot ủng ca h thng QTDND Vit Nam thi gian ti 2- TèNH HèNH NGHIấN CU TI 2.1- cỏc nc trờn th gii Sau gn 200 nm k t ý tng ủu tiờn v QTDND ủi, trờn th gii ủó cú rt nhiu cụng trỡnh nghiờn cu v loi hỡnh TCTD ny Lý lun v QTDND ủc hỡnh thnh v phỏt trin nh l mt mụn khoa hc, ủó ủc vo ging dy chớnh thc ti nhiu trng ủi hc nhiu nc trờn th gii, nht l cỏc nc cú h thng QTDND phỏt trin nh Canada, c, Phỏp, Ireland, Trờn th gii, Robert Owen- nh kinh t hc ngi Anh, ủc xem l mt nhng cha ủ ca ý tng HTX vi nhng ni dung ủc trỡnh by cun A New View of Society, Essays on the Formation of Character (Tm dch l: Mt cỏi nhỡn mi v xó hi, lun v s hỡnh thnh ủc tớnh) Nhng ý tng v HTX v cng ủng t phỏt trin bn vng ca ụng ủc cho ủún nng nhit Anh, Ai-r- len v M Mc dự vic ng dng cỏc lý thuyt ca Robert Owen vo thc tin ti cỏc cỏc nc ny ủó khụng thnh cụng nh mong ủi nhng nú ủó tr thnh nn tng phỏt trin cỏc t chc HTX ti cỏc nc phỏt trin sau ny Theo Heffernan & Gorman, thnh cụng ca loi hỡnh QTDND da trờn nn tng ca yu t: tớnh t ch, s bỡnh ủng, tớnh tng h v s t nguyn Vo nhng nm 1980, QTDND ủc xem l phng tin ủ phc hng kinh t phng, phỏt trin cng ủng v l phng tin ủ ngi nghốo t tng tr ln Cho ủn nay, cú hai phng phỏp tip cn ch yu thng ủc dng nghiờn cu v QTDND di gúc ủ kinh t Phng thc tip cn th nht trung vo nghiờn cu cu trỳc phỏp lý ca QTDND vi t cỏch l nhng HTX thuc s hu ca nhng ngi s dng dch v v khai thỏc cỏch thc cung cp, phõn b dch v ti chớnh ca nú Phng phỏp tip cn th hai trung nghiờn cu mi quan h gia cụng tỏc qun lý QTDND vi cỏc thnh viờn ca nú Vi phng phỏp tip cn th nht, trc ủõy ủó cú mt s nh lý lun tiờu biu nghiờn cu v cu trỳc truyn thng ca QTDND nh Taylor (1971), Flannary (1974), Cargill & Meyer (1981), Smith (1984) Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ca h ủó nhn mnh ủn s xung ủt quyn li ny sinh gia cỏc thnh viờn vic xỏc ủnh chớnh sỏch hot ủng ca QTDND: nhng thnh viờn gi tin ủũi hi mc lói sut tit kim cao nht cú th thỡ cỏc thnh viờn vay li mun ủc hng mc lói sut tớn dng cng thp cng tt Rừ rng l hai mc tiờu ny xung ủt vi v cú nguy c tỏc ủng ủn kh nng bn vng ca QTDND Vn ủ ủt l QTDND dng chớnh sỏch no ủ dung ho mi xung ủt ủú? V sau, mt s nh nghiờn cu nh Besley, Coate & Loury (1993) ủó phõn tớch mi quan h gia tớn dng v tit kim cỏc QTDND cỏc nc ủang phỏt trin; Banerjee & Guinnane (1994), Emmons & Mueller (1998) ủó trung lm rừ ủng c ca cỏc thnh viờn Ngõn hng HTX c ; cũn Davids (1998) li chỳ trng nghiờn cu v kh nng bn vng ca cỏc QTDND Mc dự cỏc khuụn mu k thut nghip v ủó thay ủi nhng nm gn ủõy, song cỏc ni dung c bn ủc nghiờn cu sau ny xoay quanh ủ qun tr v c cu riờng bit ca tng QTDND Di phng phỏp tip cn th hai, QTDND ủc xem l cú cu trỳc qun lý tng ủi yu hn so vi cỏc TCTD thng mi nhng nhc ủim ca hỡnh thc qun lý dõn ch, c th l khụng mt cỏ nhõn hay mt nhúm ngi no cú th can thip mnh m vo vic thit lp k lut ủi vi cụng tỏc qun lý cỏc chớnh sỏch hoc vic thi hnh ca QTDND khụng ủi theo ủỳng ủnh hng (Rasmusen, 1988) iu ủú ủc lý gii bi nguyờn tc qun lý mi thnh viờn, mt phiu bu, m s lng thnh viờn ca mt QTDND thng rt ln Vn ủ ủt l lm th no ủ QTDND cú th tn ti bn vng m chỳng phi ủi mt vi nhng ri ro tim n cụng tỏc qun lý? Cng nh hu ht cỏc ủ khoa hc xó hi khỏc, lý lun v t chc v hot ủng h thng QTDND cng khụng ngng phỏt trin Vớ d, v c cu t chc, hu ht cỏc h thng QTDND ủu tri qua mt quỏ trỡnh chuyn ủi t mụ hỡnh cp sang mụ hỡnh cp Vic tỏi c cu h thng ny ủu xut phỏt t yờu cu ca thc tin v da trờn nhng c s lý lun v QTDND 2.2- Vit Nam Ngay t nm 1927, cun ng Kỏch mnh, Ch tch H Chớ Minh (lỳc ủú ly tờn l Nguyn i Quc) ủó ủ cp ủn ý tng xõy dng HTX nc ta n nm 1947, bc th gi gii ủin ch nụng gia Vit Nam, Ngi vit: Hp tỏc xó l gỡ? Núi túm li, Hp tỏc xó l hp vn, hp sc vi Vn nhiu, sc mnh, thỡ khú nhc ớt m li ớch nhiu [11] Ngi cng ủó ch rừ s cn thit ca ca HTX: Nụng dõn ta giu thỡ nc ta giu Nụng dõn mun giu, nụng nghip mun thnh, thỡ cn phi cú Hp tỏc xó [11] Nh vy, cú th núi Ch tch H Chớ Minh l ngi ủu tiờn ủ cp ủn ủ HTX nc ta Tuy nhiờn, lý lun v lnh vc QTDND cũn khỏ mi m v ớt ủc ph bin Vit Nam Lý thuyt v QTDND hu nh cha ủc ủ cp chng trỡnh ging dy cỏc trng ủi hc Mc dự vy, thi gian qua cng ủó cú mt s cụng trỡnh khoa hc nghiờn cu cụng b di dng ủ ti cp B, ngnh, lun ỏn tin s v lun thc s Nhng cụng trỡnh ny ủó nghiờn cu v h thng QTDND di nhng gúc ủ v phm vi khỏc Mt s gii phỏp cng nh ủ xut ca cỏc cụng trỡnh ny ủó ủc dng thnh cụng thc t Cú th k mt s cụng trỡnh nghiờn cu tiờu biu cú liờn quan ủn ủ ti lun ỏn nh: - Trong lun ỏn tin s kinh t, vi ủ ti Nhng gii phỏp ủm bo an ton cho hot ủng ca h thng QTDND Vit Nam (bo v nm 2003), tỏc gi Trn Quang Khỏnh ủó trung nghiờn cu ủ bo ủm an ton cho hot ủng ca h thng QTDND, phõn tớch thc trng bo ủm an ton cho hot ủng ca h thng QTDND Vit Nam, ủú ch yu l ủi vi cỏc QTDND CS giai ủon t nm 1995-2002; t ủú ủ xut cỏc gii phỏp gii quyt nhng ủ tn ti nhm nõng cao kh nng bo ủm an ton cho hot ủng ca h thng QTDND nhng nm tip theo; - Lun ỏn tin s kinh t ca tỏc gi Nguyn ỡnh Lu vi ủ ti Hon thin v phỏt trin h thng QTDND Vit Nam (bo v nm 2008) trung h thng húa nhng ủ lý lun c bn v hon thin v phỏt trin h thng QTDND, phõn tớch lm rừ thc trng ca quỏ trỡnh hon thin v phỏt trin h thng QTDND Vit Nam; trờn c s ủú ủ xut cỏc gii phỏp, kin ngh nhm hon thin v phỏt trin h thng QTDND Vit Nam thi gian ti; - Lun cao hc ca tỏc gi Bựi Chớnh Hng vi ủ ti Gii phỏp xõy dng QTDND Vit Nam (bo v nm 2003) ủó trung h thng húa nhng ủ lý lun c bn v QTDND, phõn tớch, ủỏnh giỏ thc trng ca cỏc QTDND giai ủon cng c, chn chnh v ủ xut cỏc gii phỏp nhm tip tc xõy dng v phỏt trin QTDND Vit Nam; - Ngoi ra, thi gian qua cng ủó cú nhiu bi ủng trờn cỏc chuyờn ngnh ủ cp ủn cỏc khớa cnh khỏc ca h thng QTDND nh: iu hũa h thng QTDND (Phm Quang Vinh, Tp Ngõn hng- Thỏng 4/2001); Mt s ủ v mụ hỡnh t chc ca QTDND (Trn Quang Khỏnh, Tp Ngõn hng s 10/2003; Cn cú mt lut riờng cho QTDND, (Bựi Ngc Thanh, Tp Ngõn hng, s chuyờn ủ- 2003); T chc v hot ủng ca h thng QTDND vi Lut Cỏc t chc tớn dng (Vn To, Tp Ngõn hng, s chuyờn ủ-2003); Lut Cỏc t chc tớn dng ủi vi hot ủng ca h thng QTDND (Phm Hu Phng, Tp Ngõn hng, s chuyờn ủ-2003); H thng QTDND qua hn nm cng c, chn chnh theo Ch th 57 ca B Chớnh tr (Nguyn ỡnh Lu, Tp Ngõn hng, s + 2/2003); Bn v cu trỳc v chc nng, nhim v ca Liờn minh QTDND Vit Nam (Lờ Phi Phu, Tp Th trng Ti chớnh Tin t, s 7/1998); Lý thuyt v thc tin hnh h thng QTDND Vit Nam (Nguyn Ngha, Tp Th trng Ti chớnh Tin t, s 8/1998; Cn sm hon chnh mụ hỡnh QTDND c s (Hi Thnh, Tp Th trng Ti chớnh Tin t, s 7/1999); Tuy nhiờn, theo tỏc gi thỡ cỏc cụng trỡnh ny ch yu mi dng li vic ủỏnh giỏ tng kt thc tin ch cha ủi sõu vo nghiờn cu mt cỏch cú h thng cỏc c s lý lun v QTDND Mt khỏc, mi cụng trỡnh nghiờn cu núi trờn mi ch trung lm rừ mt hoc mt s khớa cnh no ủú ca h thng QTDND Hn na, hu ht cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ủó ủc thc hin ủó lõu (ngoi tr lun ỏn ca tỏc gi Nguyn ỡnh Lu ủc bo v thnh cụng nm 2008), ủn bi cnh kinh t- xó hi v tỡnh hỡnh ca h thng QTDND Vit Nam ủó thay ủi rt nhiu, nht l k t nc ta gia nhp T chc Thng mi Th gii (WTO) v bi cnh cuc khng hong ti chớnh nc M cú nguy c ngy cng lan rng, tỏc ủng khụng ớt ủn khu vc ti chớnh- ngõn hng ca Vit Nam 194 - i vi Hip hi: Tớch cc nghiờn cu, xõy dng, trỡnh NHNN v B Ni v chp thun sa ủi, b sung iu l Hip hi QTDND Vit Nam theo hng nờu trờn; ủng thi ch ủng trin khai thc hin cỏc gii phỏp theo ủ xut - i vi cỏc QTDND CS: Cn quỏn trit v tớch cc ng h Hip hi thc hin cỏc gii phỏp núi trờn 3.5- MT S KIN NGH to ủiu kin cho vic thc hin cỏc gii phỏp hon thin t chc v hat ủng ca h thng QTDND nh ủó trỡnh by trờn, tỏc gi xin ủ xut mt s kin ngh nh sau: 3.5.1- Kin ngh vi ng v Nh nc: Mt l, quỏn trit nhn thc v vai trũ ca h thng QTDND chin lc phỏt trin kinh t- xó hi: Ti Ch th s 57-CT/TW ngy 10/10/2000 ca B chớnh tr v cng c, hon thin v phỏt trin h thng QTDND, vic xõy dng v phỏt trin QTDND ủó ủc xỏc ủnh l mt nhng gii phỏp quan trng ủ gúp phn ủỏp ng nhu cu phc v phỏt trin kinh t xó hi khu vc nụng nghip v nụng thụn Sau gn nm thc hin Ch th s 57-CT/TW, v c bn h thng QTDND ủó khc phc ủc nhng hn ch, yu kộm v ngy cng phỏt trin v c quy mụ, s lng ln cht lng Tuy nhiờn, nhn thc v ch trng cng c, hon thin v phỏt trin h thng QTDND ti mt s cp y ng, chớnh quyn t Trung ng ủn phng cha ủc quỏn trit mt cỏch thng xuyờn Vỡ vy, mt s B, ngnh cha lm tt vic xõy dng, ban hnh cỏc c ch, chớnh sỏch nhm to thun li cho vic hon thin v phỏt trin h thng QTDND Bờn cnh ủú, cp u ủng v chớnh quyn mt s phng cha thc hin tt vai trũ ca mỡnh, thm cú ni can thip quỏ sõu hoc buụng lng qun lý ủi vi hot ủng ca QTDND 195 Mt khỏc, sau nm trin khai thc hin Ch th s 57-CT/TW, bi cnh ca nn kinh t núi chung v tỡnh hỡnh ca h thng QTDND núi riờng ủó cú nhiu thay ủi Vỡ vy, ủ ngh B Chớnh tr cú bn ch ủo cỏc cp u ng t Trung ng ủn phng quỏn trit nhn thc v vai trũ ca h thng QTDND chin lc phỏt trin kinh t- xó hi; quan tõm, ch ủo cỏc c quan hu quan trin khai thc hin cỏc nhim v ủc giao nhm to ủiu kin cho quỏ trỡnh hon thin v phỏt trin h thng QTDND phự hp vi tỡnh hỡnh mi Hai l, ỏp dng chớnh sỏch u ủói v thu ủi vi cỏc QTDND: Do hot ủng vỡ mc tiờu ch yu l tng tr, phỏt trin cng ủng nờn hu ht cỏc nc, cỏc QTDND luụn ủc Nh nc dnh s u ỏi ủc bit v ngha v np thu Vớ d, Canada, Nh nc ỏp dng chớnh sỏch thu cho h thng QTD Desjardins 70 nm (t nm 1900- 1972) Hin nay, Canaủa v CHLB c, cỏc NH HTX ch phi np mc thu bng 50% so vi loi hỡnh TCTD khỏc Trong ủú, cỏc QTDND nc ta ch ủc thu nm ủu sau hot ủng; sau ủú phi chu mc thu ngang vi cỏc loi hỡnh TCTD thng mi khỏc Chớnh sỏch thu ny va khụng phự hp vi thụng l quc t, va khụng th hin ủc chớnh sỏch u ủói hp lý ủi vi cỏc QTDND v khụng khuyn khớch ủc ngi dõn tham gia gúp vo QTDND to ủiu thun li cho cỏc QTDND nõng cao nng lc ti chớnh v thu hỳt thnh viờn, ủ ngh Chớnh ph giao B Ti chớnh nghiờn cu, trỡnh Quc hi xem xột, sa ủi mc thu ỏp dng ủi vi cỏc QTDND bng 50% so vi cỏc loi hỡnh TCTD khỏc Ba l, hon thin khung kh phỏp lý ủiu chnh h thng QTDND: Hin nay, h thng QTDND Vit Nam chu s ủiu chnh ca lut: (i) Lut HTX ủiu chnh v t chc; (ii) Lut Cỏc TCTD ủiu chnh v hot ủng 196 Trong ủú, h thng QTDND mang tớnh ủc thự rt khú dung hũa vi cỏc loi hỡnh t chc khỏc c v mt t chc ln hot ủng nờn vic ỏp dng cỏc quy ủnh chung nh cỏc HTX (v mt t chc) v cỏc TCTD (v mt hot ủng) l khụng phự hp Mt khỏc, gia hai lut ny cú mt s quy ủnh chng chộo, thm xung ủt khin vic hng dn thi hnh bng cỏc bn di lut gp nhiu khú khn Thc t cho thy hu ht cỏc nc trờn th gii cú xu hng ban hnh lut riờng v cỏc QTDND Cỏch lm ny va to ủiu kin thun li cho cỏc c quan Nh nc vic qun lý cỏc QTDND, va giỳp cỏc QTDND d dng ỏp dng cỏc quy ủnh ca phỏp lut quỏ trỡnh hot ủng Vỡ vy, ủó ủn lỳc ủ ngh Chớnh ph giao NHNN nghiờn cu, xõy dng ủ trỡnh Quc hi ban hnh Lut Cỏc qu tớn dng nhõn dõn (hoc Lut Cỏc TCTD hp tỏc) vo nm 2012 Bn l, to mụi trng hot ủng thun li cho quỏ trỡnh hon thin t chc v hot ủng ca h thng QTDND: Nh ủó phõn tớch trờn, cỏc QTDND cú quy mụ hot ủng nh, nng lc ti chớnh hn ch, trỡnh ủ cỏn b qun lý, ủiu hnh cũn nhiu bt cp, mụi trng hot ủng luụn cha ủng nhiu ri ro Vỡ vy, ủ thc hin thnh cụng vic hon thin t chc v hot ủng ca h thng QTDND, ủ ngh Chớnh ph ch ủo cỏc B, Ngnh cú liờn quan cho trin khai cỏc c ch to mụi trng hot ủng lnh mnh cho h thng QTDND nh: bo him nụng nghip, chớnh sỏch tr giỏ nụng sn ủ h tr cho ngi dõn cú bin ủng bt li v th trng v giỏ c hoc b thit hi thiờn tai Bờn cnh ủú, ủ ngh Chớnh ph cho phộp ỏp dng cỏc QTDND ủc hng chớnh sỏch h tr ủi vi cỏc khon cho vay khụng thu hi ủc nhng nguyờn nhõn bt kh khỏng Nm l, h tr vic ủo to, nõng cao cht lng ngun nhõn lc cho 197 h thng QTDND: Cht lng ngun nhõn lc ủúng vai trũ quyt ủnh ủi vi cht lng hot ủng ca h thng QTDND Trong ủiu kin hin nay, h thng QTDND cha th t ủm ủng vic ủo to, bi dng kin thc v qun lý v nghip v chuyờn mụn cho ủi ng cỏn b, nhõn viờn ca h thng QTDND Vỡ vy, Nh nc cn cú chớnh sỏch h tr v c s vt cht ban ủu ủ h thng QTDND xõy dng cỏc c s ủo to; ủng thi ỏp dng c ch min, gim hc phớ ủi vi cỏn b, nhõn viờn ca h thng QTDND tham gia cỏc chng trỡnh ủo to nõng cao ti cỏc trng chuyờn nghip; Sỏu l, to ủiu kin cho h thng QTDND tip cn vi cỏc ngun t bờn ngoi: ỏp ng nhu cu v luụn l mt nhim v quan trng ủi vi h thng QTDND, kh nng huy ủng ngun ti ch l rt hn ch Vỡ vy, Nh nc cn to ủiu kin v cho phộp h thng QTDND lm ủi lý, u thỏc cho vay ủi vi cỏc ngun h tr phỏt trin nụng nghip- nụng thụn, xoỏ ủúi gim nghốo ca Nh nc, ca cỏc t chc ti chớnh quc t, cỏc t chc chớnh ph nc v phi chớnh ph nc ngoi 3.5.2- Kin ngh vi NHNN Th nht, nhanh chúng phờ duyt ch trng v giao cho Hip hi QTDND Vit Nam xõy dng ủ ỏn v trin khai chun b cỏc ủiu kin cn thit ủ thnh lp QAT h thng, T chc kim toỏn, Trung tõm ủo to nhõn lc, Trung tõm cụng ngh thụng tin v Qu bo him tng h Th hai, tng r soỏt li cỏc bn quy phm phỏp lut ủ sa ủi, b sung, ban hnh mi hoc trỡnh cp cú thm quyn ban hnh cỏc bn quy phm phỏp lut v t chc v hot ủng ca h thng QTDND phự hp vi thụng l quc t cng nh ủiu kin thc tin nc ta Th ba, m rng quyn t ch, t chu trỏch nhim ca h thng QTDND: H thng QTDND l mt hp gm cỏc TCTD hp tỏc hot ủng theo Lut Hp tỏc xó v Lut Cỏc t chc tớn dng Núi chung, qui ủnh ca cỏc 198 lut v bn di lut hin hnh cha phỏt huy ủc quyn t ch v kinh doanh, v qun lý ti chớnh, qun lý nhõn s v tin lng cho cỏc QTDND iu ny khụng phự hp vi thụng l quc t v lm hn ch kh nng sỏng to, tớnh linh hot ca h thng QTDND khc phc tỡnh trng ny, NHNN cn ban hnh hoc xõy dng, trỡnh cỏc cp cú thm quyn ban hnh cỏc bn theo hng m rng cỏc quyn t ch núi trờn cho h thng QTDND Th t, tng cng cụng tỏc qun lý Nh nc ủi vi h thng QTDND; phi hp vi cỏc B, ngnh cú liờn quan, vi chớnh quyn phng cỏc cp vic qun lý nh nc ủi vi hot ủng ca QTDND, nhm ủm bo cho h thng QTDND hot ủng an ton, n ủnh v phỏt trin bn vng; xỏc lp rừ vai trũ qun lý Nh nc ca NHNN ủi vi h thng QTDND v chuyn giao mt s chc nng, nhim v NHNN ủang thc hin cho Hip hi nhm ủm bo nguyờn tc t ch, t chu trỏch nhim ca h thng QTDND 3.5.3- Kin ngh vi B Ti chớnh Mt l, nghiờn cu sa ủi, b sung c ch ti chớnh phự hp vi tớnh cht ủc thự ca h thng QTDND theo hng ch quy ủnh nhng ủ mang tớnh nguyờn tc v trao quyn ch ủng cho cỏc QTDND Vic quy ủnh c ch ti chớnh quỏ chi tit nh hin l khụng cn thit v lm trit tiờu nguyờn tc t ch, t chu trỏch nhim ca cỏc QTDND Mc khỏc, vic QTDND TW thc hin ch ủ ti chớnh cn bn ging vi doanh nghip Nh nc l khụng phự hp; Hai l, nghiờn cu, trỡnh Th tng Chớnh ph cho phộp QTDND ủc tham gia ủng thi c Bo him tin gi ln Cụng ty Qun lý QAT vi tng mc phớ phi np cho c hai t chc ny khụng cao hn mc phi np cho Bo him tin gi hin 3.5.4- Kin ngh vi Liờn minh HTX Vit Nam 199 Mt l, tng cng s phi hp, to ủiu kin thun li cho h thng QTDND ủc tham gia vo cỏc hot ủng ca Liờn minh; ủng thi nghiờn cu, thit lp v tng cng mi liờn kt gia h thng QTDND vi cỏc loi hỡnh HTX khỏc; Hai l, tớch cc h tr h thng QTDND m rng cỏc mi quan h ủi ngoi v to ủiu kin ủ h thng QTDND ủc tham gia vo cỏc din ủn, hi tho v cỏc ch ủ liờn quan ủn lnh vc HTX v ti chớnh vi mụ 3.4.5- Kin ngh vi cp u, chớnh quyn phng cỏc cp Mt l, cn tng cng vai trũ ch ủo ca cp y v chc nng qun lý nh nc ca Chớnh quyn phng cỏc cp ủi vi QTDND theo quy ủnh ca phỏp lut c bit cn quan tõm ủn vic h tr, to mi ủiu kin thun li cho QTDND hot ủng nh to ủiu kin h tr vic thu hi v x lý n vay, to ủiu kin v ủt ủai xõy dng tr s lm vic; Hai l, cú cỏc quy ch quy ủnh tiờu chun v trỏch nhim tham gia, xem xột la chn cỏn b qun tr, ủiu hnh, kim soỏt cho QTDND; to ủiu kin thun li cho cỏn b qun tr, ủiu hnh, kim soỏt cho QTDND lm vic n ủnh; to ủiu kin thun li cho QTDND hot ủng an ton v hiu qu Kt lun chng 3: Trờn c s nhng lý lun v kinh nghim thc t ủó ủc trỡnh by chng 1; sau phõn tớch, ủỏnh giỏ thc trng chng 2, tỏc gi ủó ủ xut cỏc ủnh hng, mc ủớch, yờu cu v cỏc nhúm gii phỏp ủng b nhm hon thin t chc v hot ủng ca h thng QTDND Bờn cnh ủú, tỏc gi cng ủó nhng kin ngh ủi vi cỏc c quan hu quan nhm thỳc thy quỏ trỡnh hon thin t chc v hot ủng ca h thng QTDND Vit Nam thi gian ti KT LUN 200 Trờn c s hp, lun gii, minh chng v phõn tớch cỏc d liu mt cỏch khoa hc, lun ỏn ủó hon thnh cỏc ni dung c bn sau: Th nht: H thng hoỏ nhng ủ mang tớnh lý lun v t chc v hot ủng ca h thng QTDND nn kinh t th trng c bit, tỏc gi trung phõn tớch cỏc nguyờn tc, bn cht v ủc trng v t chc v hot ủng ca loi hỡnh QTDND; ủng thi trỡnh by kinh nghim ca Canada quỏ trỡnh hon thin t chc v hot ủng ca h thng QTDND V c bn, nhng ni dung ủc trỡnh by phự hp vi mc tiờu, ủi tng v phm vi nghiờn cu ủó xỏc ủnh, l c s lý thuyt hon chnh ủ tip cn nhng ủ tip theo Th hai: Trờn c s lý lun tng quan v t chc v hot ủng ca h thng QTDND, tỏc gi nhn mnh ủn s cn thit phi hon thin v t chc v hot ủng ca h thng QTDND Vit Nam Theo ủú, bng ngun t liu phong phỳ, tỏc gi ủó trung mụ t, phõn tớch, ủỏnh giỏ thc trng t chc v hot ủng ca h thng QTDND giai ủon 1993- 2008, ủc bit l t nm 2000- 2008 Qua ủú, tỏc gi ủi ủn kt lun rng mc dự t chc v hot ủng ca h thng QTDND Vit Nam ủó ci thin nhng cha ủỏp ng ủc mc ủớch, yờu cu ủt ủi vi h thng QTDND Mc khỏc, tỏc gi ủó phõn tớch lm rừ nhng nguyờn nhõn c bn ca nhng tn ti hn ch v t chc v hot ủng ca h thng QTDND Vit Nam Th ba: Da vo nhng ủnh hng, mc tiờu phỏt trin h thng QTDND Vit Nam gian ti, tỏc gi khng ủnh vic hon thin t chc v hot ủng ca h thng QTDND Vit Nam l mt yờu cu bc thit Trờn c s ủú, tỏc gi ủó ủ xut cỏc nhúm gii phỏp mt cỏch khoa hc v cú tớnh ng dng cao nhm hon thin t chc v hot ủng ca h thng QTDND Vit Nam thc thi cỏc gii phỏp, tỏc gi cng ủó mnh dn cỏc 201 kin ngh ủi vi cỏc c quan hu quan Vi nhng kt qu ủó ủt ủc, tỏc gi hy vng lun ỏn ủúng gúp mt phn nh vo quỏ trỡnh hon thin t chc v hot ủng h thng QTDND thi gian ti Tỏc gi hy vng lun ỏn ny gúp phn lm phong phỳ thờm c s lý lun v h thng QTDND v cú giỏ tr tham kho ủi vi cỏc nh xõy dng c ch, chớnh sỏch v qun lý QTDND Do ủiu kin thi gian v kh nng cú hn, ủ ti ny khụng trỏnh nhng thiu sút nht ủnh Tỏc gi rt mong nhn ủc s ủúng gúp, tham gia ý kin ca cỏc thy, cụ giỏo, cỏc nh khoa hc, cỏc nh qun lý v tt c nhng quan tõm ủn h thng QTDND Vit Nam./ 202 DANH MC CC CễNG TRèNH CễNG B CA TC GI Doón Hu Tu (2002), V vic hon thin mụ hỡnh h thng Qu Tớn dng nhõn dõn thi gian ti, Tp Ngõn hng (8) Doón Hu Tu (2002), Th phỏc tho t chc ủi din cho h thng Qu Tớn dng nhõn dõn nc ta, Tp Ngõn hng (9) Doón Hu Tu (2004), Hp tỏc xó tớn dng v khuyn ngh ủi vi hp tỏc xó tớn dng Vit Nam, Tp Nghiờn cu kinh t (3) Doón Hu Tu (2004), H thng QTDND sau nm thc hin Ch th 57-CT/TW ca B Chớnh tr, Tp Ngõn hng (7) Doón Hu Tu (2005), Bn v ti chớnh vi mụ v mt s khuyn ngh ủi vi hot ủng ti chớnh vi mụ nc ta, Tp Nghiờn cu kinh t (10, 11) Doón Hu Tu (2007), Tp ủon kinh t: Mt s ủ lý lun v thc tin , Tp Nghiờn cu kinh t (6) Doón Hu Tu (2008), hiu ủỳng v ủon kinh t, Tun Vit Nam (6) Doón Hu Tu (2008), Expanding access to insurance and savings services in Viet Nam (M rng tip cn dch v tit kim v bo him Vit Nam), Ti liu nghiờn cu- International Labour Organization Doón Hu Tu (2009), Nhn din nhng yu t gúp phn giỳp loi hỡnh t chc tớn dng hp tỏc vt qua cuc khng hong ti chớnh ton cu v bi hc ủi vi h thng Qu Tớn dng nhõn dõn Vit Nam, Tp Ngõn hng (6) 10.Doón Hu Tu (2009), Bn v h thng liờn kt v mt s kin ngh ủi vi h thng QTDND Vit Nam, Tp Nghiờn cu Kinh t (9) 203 TI LIU THAM KHO Ting Vit: Ban Bớ th ng Cng sn Vit Nam (1994), Thụng bỏo s 93-TB/TW ngy 12/10/1994 cho phộp m rng thớ ủim thnh lp QTDND, H Ni BCH Trung ng ng Cng sn Vit Nam (2002), Vn kin v ti liu nghiờn cu cỏc Ngh quyt Hi ngh ln th nm BCH Trung ng khoỏ IX, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni BCH Trung ng ng Cng sn Vit nam, Ch th s 57-CT/TW ngy 10/10/2000 ca B Chớnh tr v cng c, hon thin v phỏt trin QTDND, H Ni Chớnh ph nc CHXHCN Vit Nam (1993), ỏn thớ ủim thnh lp QTDND kốm theo Quyt ủnh s 390/TTg ngy 27/7/1993 ca Th tng Chớnh ph, H Ni Chớnh ph nc CHXHCN Vit Nam (1994), Thụng bỏo ý kin ca Th tng chớnh ph cho phộp m rng thớ ủim thnh lp QTDND, Thụng bỏo s 112 ngy 31/8/1994, H Ni Chớnh ph nc CHXHCN Vit Nam (1997), Ngh ủnh ca Chớnh ph v iu l mu QTDND, H Ni Chớnh ph nc CHXHCN Vit Nam (2001), Ngh ủnh Chớnh ph v t chc v hot ủng ca QTDND, H Ni Chớnh ph nc CHXHCN Vit Nam (2005), Ngh ủnh Chớnh ph v vic thnh lp, t chc v hot ủng ca t chc bo him tng h , H Ni Chớnh ph nc CHXHCN Vit Nam (2000), Quyt ủnh ca Th tng Chớnh ph v vic phờ duyt ủ ỏn cng c, hon thin v phỏt trin QTDND, H Ni 204 10 Chớnh ph nc CHXHCN Vit Nam (2000), Quyt ủnh s 112/2006/QTTg ngy 24/5/2006 phờ duyt ỏn phỏt trin ngnh Ngõn hng Vit Nam ủn nm 2010 v ủnh hng ủn nm 2020, H Ni 11 H Chớ Minh (1946), Th gi ủin ch nụng gia Vit Nam, H Chớ Minh ton tp, Tp 4, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 2000 12 Quỏch Th Cỳc (2003), Mt s quy ủnh v t chc v hot ủng ca QTDND Lut cỏc TCTD cn ủc nghiờn cu, hon thin, Tp Ngõn hng, s chuyờn ủ 13 Nguyn ỡnh Lu (2003), H thng QTDND qua hn nm cng c, chn chnh theo ch th 57 ca B Chớnh tr, Tp Ngõn hng, s 1, 14 Ngõn hng Nh nc Vit Nam (2004), Bỏo cỏo tng kt giai ủon thớ ủim, phng hng cng c, phỏt trin h thng QTDND thi gian ti, H Ni 15 Ngõn hng Nh nc Vit Nam (2001), Bỏo cỏo kt qu ca ủon cụng tỏc kho sỏt nghip v ti Canaủa t ngy 22- 29/9/2001 PT Nguyn Vn Giu lm trng ủon, H Ni 16 Ngõn hng Nh nc Vit Nam (1999), Bỏo cỏo kt qu kho sỏt chuyờn mụn v c ch bo ủm an ton hot ủng ca h thng QTDND Desjardins- Canaủa, H Ni 17 Ngõn hng Nh nc Vit Nam (2000- 2008), Bỏo cỏo tỡnh hỡnh hot ủng ca h thng QTDND, H Ni 18 Ngõn hng Nh nc Vit Nam (2001), Bỏo cỏo kt qu kho sỏt mụ hỡnh t chc h thng cỏc NH HTX ti CHLB c PT Nguyn Vn Giu lm trng ủon, H Ni 19 Ngõn hng Nh nc Vit Nam (2001), Bỏo cỏo kt qu chuyn kho sỏt mụ hỡnh NH HTX c PT Trn Minh Tun lm trng ủon, H Ni 205 20 Ngõn hng Nh nc Vit Nam (2000), Ch th ca Thng ủc NHNN v/v trin khai cỏc nhim v nhm cng c, hon thin v tng cng qun lý h thng QTDND sau giai ủon thớ ủim, H Ni 21 Ngõn hng Nh nc Vit Nam (1996), Ngõn hng Vit Nam quỏ trỡnh xõy dng v phỏt trin, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 22 Ngõn hng Nh nc Vit Nam (1991), Lut v cỏc Qu tit kim v tớn dng Desjardins, Canada, ti liu dch, H Ni 23 Ngõn hng Nh nc Vit Nam (1991), Lut thay th cho Lut v Tng liờn ủon cỏc Qu tit kim v tớn dng Desjardins, Canada, ti liu dch, H Ni 24 Ngõn hng Nh nc Vit Nam (1991), Lut v Tng tra cỏc nh ch ti chớnh Quebec, Canada, ti liu dch, H Ni 25 Ngõn hng Nh nc Vit Nam (1992), Lut v cụng ty ti chớnh nụng nghip Quebec, Canada, ti liu dch, H Ni 26 Ngõn hng Nh nc Vit Nam (1992), Lut v Bo him cho vay nụng nghip v lõm nghip, Canada, ti liu dch, H Ni 27 Ngõn hng Nh nc Vit Nam (1992), Lut v Bo him tin gi Quebec, Canada, ti liu dch, H Ni 28 Ngõn hng Nh nc Vit Nam (1992), Lut v Hp tỏc xó Quebec, Canada, ti liu dch, H Ni 29 Ngõn hng Nh nc Vit Nam (1992), Lut v Hin chng ca Liờn ủon cỏc Hp tỏc xó Quebec, Canada, ti liu dch, H Ni 30 Ngõn hng Nh nc Vit Nam (1999), Lut cụng ty QAT Quebec, Canada, ti liu dch, H Ni 31 Ngõn hng Nh nc Vit Nam (1999), Quy ch ca Tng liờn ủon Desjardins v Qu kh dng, Qu tin gi v ủu t ca cỏc Liờn ủon v v mt s chun mc Ti chớnh ỏp dng ủi vi cỏc Qu v cỏc Liờn ủon Quebec, Canada, ti liu dch, H Ni 206 32 Ngõn hng Nh nc Vit Nam (1999), Quy ch qun lý ni b Tng liờn ủon cỏc Qu tit kim v tớn dng Desjardins Quebec, Canada, ti liu dch, H Ni 33 Ngõn hng Nh nc Vit Nam (2001), Thụng t ca NHNN hng dn thc hin Ngh ủnh 48/2001/N-CP, H Ni 34 Lờ Phi Phu (1998), Bn v cu trỳc v chc nng, nhim v ca Liờn minh QTDND Vit Nam, Tp Th trng Ti chớnh Tin t, s 35 Phm Hu Phng (2003), Lut cỏc TCTD ủi vi hot ủng ca h thng QTDND- Tp Ngõn hng, s chuyờn ủ 36 Peter S Rose (2001), Qun tr ngõn hng thng mi, NXB Ti chớnh, H Ni 37 Vn To (2003),T chc v hot ủng ca h thng QTDND vi Lut cỏc TCTD- Tp Ngõn hng, s chuyờn ủ 38 Bựi Ngc Thanh (2003), Cn cú mt lut riờng cho QTDND, , Tp Ngõn hng, s chuyờn ủ 39 Hi Thnh (1999), Cn sm hon chnh mụ hỡnh QTDND c s- Tp Th trng Ti chớnh Tin t, s 40 VT (2000), Cn thnh lp Qu bo ton t chc cho h thng QTDND, Tp Th trng Ti chớnh Tin t, s 41 Nguyn Vn Tin v th tỏc gi (1999), Qun tr ri ro kinh doanh ngõn hng, NXB Thng kờ, H Ni 42 Phm Quang Vinh (2001), iu ho h thng QTDND, Tp Ngõn hng, s 10 43 Phm Quang Vinh (2001), V tớnh cht v mc tiờu hot ủng ca Qu tớn dng nhõn dõn, Tp Ngõn hng (S 7) 44 Phm Quang Vinh (2001), Mụ hỡnh kim toỏn ca h thng cỏc Ngõn hng Hp tỏc xó CHLB c, Tp ngõn hng (S 8) 45 Nguyn Nh í (1999), i t ủin ting Vit 207 Ting Anh: 46 CUNA (2007), Model Credit Union Act Đ 3.10, www.ncua.gov./ 47 Craig F Churchill (1996), An introduction to key Issues in Microfinance, Microfinance Network 48 Martin Desrocher and Klaus P Ficher (2005), The power of networks: Integration and financial cooperative perfomance, Anals of public and cooperative economics, Blackwell Publishing, Vol 76 49 Klaus P Fischer (2000), Financial cooperatives: Governance, regulation and performance Cahier de recherche, DID 50 Wim Fonteyne (2007), Cooperative banks in Europe: Policy issues, IMF working papers, 07/159 51 Nataradol P Mutua K and M Otero (1996), The view from the Field: Perspectives from managers of microfinance institutions, Journal of International Development, Washington D.C 52 Marc Labie & Anaùs Pộrileux (2008), Corporate Governance in Microfinance: Credit Unions, Working Papers CEB 08-003 RS, Universitộ Libre de Bruxelles, Solvay Business School, Centre Emile Bernheim (CEB) 53 Martin & Heiko Hesse (2007), Cooperative Banks and Financial Stability, IMF Working Papers 07/2 54 WOCCU, "What is a Credit Union www.woccu.org/about/creditunion Ting Phỏp: 55 Piốrre Daubert (1995), Politique dộpargne dans les systốmes dộpargne et de crộdit, GRET 56 ẫquipe ISAO (1996), Les pratiques de microcrộdit dans les pays en dộveloppement- Universitộ Laval- Canada 57 Fộdộration Raiffeisen (1996), Raiffeisen Vue Densemble Actuelle 1996, Bonn 208 58 Piốrre Giguốre (1992), La coopộrative dộpargne et de crộdit, - Sociộtộ de Dộveloppement International Desjardins- Canada 59 Piốrre Giguốre (1993), La sộcuritộ de lộpargne la coopộrative dộpargne et de crộdit - DID, Quộbec, Canada- Janvier 1993 60 Piốrre Larocque (1996), Lapproche rộseau de dộveloppement international Desjardins pour les coopộratives dộpargne et de crộdit, DID, Quộbec, Canada 61 PAMEFF (1996), Laudit et le contrụle dans les coopộratives dộpargne et de crộdit 62 Pierre Poulin (1990), Histoire du Mouvement Desjardins, Editions Quebec/ Amộrique inc, Quebec
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân Việt Nam, Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân Việt Nam, Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay