Hoàn thiện chính sách xoá đói giảm nghèo ở miền núi phía Bắc nước Cộng Hòa Dân chủ Nhân dân Lào qua thực tiễn tại tỉnh Xiêng Khoảng

152 135 0
  • Loading ...
1/152 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:01

iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU vii MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở MIỀN NÚI PHÍA BẮC 12 1.1 Đói nghèo miền núi 12 1.1.1 Khái niệm đói nghèo 12 1.1.2 Những đặc trưng đói nghèo miền núi 18 1.1.3 Nguyên nhân đói nghèo miền núi 20 1.2 Chính sách xóa đói giảm nghèo miền núi 27 1.2.1 Khái niệm sách xóa đói giảm nghèo miền núi 27 1.2.2 Mục tiêu sách xóa đói giảm nghèo 29 1.2.3 Nguyên tắc thực sách XĐGN 33 1.2.4 Chủ thể đối tượng sách XĐGN 37 1.2.5 Các sách phận 38 1.2.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến sách xóa đói giảm nghèo miền núi 48 1.3 Kinh nghiệm sách XĐGN miền núi số nước khu vực châu Á 52 1.3.1 Kinh nghiệm Việt Nam 52 1.3.2 Kinh nghiệm Trung Quốc 54 1.3.3 Kinh nghiệm Căm Pu Chia 55 iv 1.3.4 Kinh nghiệm Thái Lan 56 1.3.5 Bài học kinh nghiệm cho nước CHDCND Lào 58 KẾT LUẬN CHƯƠNG 60 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO ĐƯỢC THỰC HIỆN Ở TỈNH XIÊNG KHOẢNG 62 2.1.Đói nghèo kết XĐGN nước CHDCND Lào giai đoạn 2006-2012 62 2.1.1.Bối cảnh lịch sử khách quan 62 2.1.2 Bối cảnh kinh tế - xã hội 62 2.1.3 Tình hình phát triển kinh tế-xã hội 64 2.1.4 Tình hình đói nghèo kết XĐGN nước CHDCND Lào 67 2.2 Đói nghèo kết XĐGN tỉnh miền núi phía Bắc 78 2.2.1 Tình hình địa lý - kinh tế -xã hội tỉnh miền núi phía Bắc CHDCND Lào 78 2.2.2 Thực trạng đói nghèo kết XĐGN tỉnh miền núi phía Bắc CHDCND Lào 82 2.3 Thực trạng đói nghèo kết XĐGN tỉnh Xiêng Khoảng 88 2.3.1 Tình hình kinh tế - xã hội Tỉnh Xiêng khoảng 88 2.3.2.Tình hình đói nghèo tỉnh Xiêng khoảng 90 2.3.3 Kết XĐGN tỉnh Xiêng Khoảng năm 2005-2012 91 2.4 Thực trạng sách xóa đói giảm nghèo thực thi tỉnh Xiêng Khoảng 104 2.4.1 Mục tiêu sách XĐGN thực thi tỉnh Xiêng Khoảng 104 2.4.2.Các sách XĐGN thực thi tỉnh XK 105 2.4.3 Điều tra người nghèo 110 2.5 Đánh giá sách XĐGN tỉnh Xiêng Khoảng 112 v 2.5.1 Những điểm mạnh sách XĐGN 113 2.5.2 Những điểm yếu Chính sách XĐGN 114 2.5.3 Nguyên nhân điểm yếu 115 KẾT LUẬN CHƯƠNG 118 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở MIỀN NÚI PHÍA BẮC NƯỚC CHDCND LÀO ĐẾN NĂM 2020 119 3.1 Mục tiêu phương hướng XĐGN miền núi phía Bắc nước CHDCND Lào 119 3.2 Giải pháp hoàn thiện sách xoá đói giảm nghèo tỉnh miền núi phía Bắc CHDCND Lào đến năm 2020 121 3.2.1 Chính sách đất đai định canh định cư 122 3.2.2 Chính sách tài tín dụng cho XĐGN 124 3.2.3 Chính sách phát triển sản xuất kinh doanh địa bàn miền núi 126 3.2.4 Chính sách xây dựng sở hạ tầng 128 3.2.5 Chính sách giáo dục đào tạo, y tế môi trường 129 3.3 Điều kiện thực giải pháp 133 3.3.1 Việc ban hành sách XĐGN 133 3.3.2 Chính quyền địa phương mạnh khả tổ chức thực thi sách XĐGN có hiệu 134 KẾT LUẬN CHƯƠNG 136 KẾT LUẬN 137 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 139 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 140 PHỤ LỤC 146 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt ADB Nghĩa tiếng Việt Ngân hàng phát triển châu Á Asian Development Bank Ngân hàng nông nghiệp hợp tác xã tín dụng BAAC (Thái Lan) Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives (Thailand) Đài tiếng nói Anh BBC BCTTƯĐ Bộ trị trung ương Đảng BK Bo kẹo BPN&XĐGNTU BTKTƯĐ Ban thư ký trung ương Đảng CS Chính sách CHDCND Cộng hòa dân chủ nhân dân 10 DTTS Dân tộc thiểu số 11 FAO 12 HP Hủa Phăn 13 KCHTKT Kết cấu hạ tầng kỹ thuật 14 KHXĐGN Kế hoạch xoá đói giảm nghèo 15 LNT Luông Nặm Tha 16 LPB Luổng Pha Bang British Broadcasting Corporation Ban đạo phát triển nông thôn xóa đói giảm nghèo cấp trung ương Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc Food and Agriculture Organization vi 17 NXB 18 OTOP 19 PSL Phộng Sa Ly 20 PTNT Phát triển nông thôn 21 SNBL Say Nha Bu Ly 22 SXKD Sản xuất kinh doanh 23 TTCP Thủ tướng Chính phủ 24 TTg Thủ tướng 25 TƯĐ Trung ương Đảng 26 UĐS U Đôm Say 27 VKK Vùng khó khăn 28 VOA 29 WB 30 XĐGN Xóa đói giảm nghèo 31 XK Xiêng Khoảng Nhà xuất Một sản phẩm One Tambon One Product Đài tiếng nói Hoa kỳ Voice of America Ngân hàng giới World Bank vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Bảng 1.1: Bảng tổng hợp số chuẩn nghèo CHDCND Lào 18 Bảng 2.1: Tổng sản lượng (GDP) thu nhập bình quân đầu người từ 19852012 64 Bảng 2.2: Cơ cấu kinh tế tỷ lệ tăng trưởng ngành kinh tế năm 2006-2012 66 Bảng 2.3: Cơ cấu ngành kinh tế năm 2006-2012 tỷ lệ lạm phát (%) 67 Bảng 2.4: Số lượng tỷ lệ bản, hộ nghèo tỉnh thành phố 68 Bảng 2.5: So sánh tỷ lệ tiếp cận sở hạ tầng người nghèo người bình thường 73 Bảng 2.6:Các thông tin kinh tế - xã hội tỉnh miền núi phía Bắc CHDCND Lào năm 2012: 79 Bảng 2.7: Số liệu Bản Cụm phát triển tỉnh miền núi phía Bắc 81 Bảng 2.8: So sánh tỷ lệ nghèo tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn19931998 82 Bảng 2.9: Tổng kết kết XĐGN tỉnh miền núi phía Bắc năm 2011 84 Bảng 2.10: Tổng kết kết XĐGN Các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2012 86 Bảng 2.11: Số liệu dân tỉnh Xiêng Khoảng 88 Bảng 2.12: Một số kết giáo dục tỉnh XK 95 Bảng 2.13: Một số kết y tế năm 2008 tỉnh XK 96 Bảng 2.14: Một số tiêu y tế tỉnh XK năm 2008 97 Bảng 2.15: Tình hình giải đói nghèo huyện tỉnh năm 2012 102 Bảng 2.16: Tình hình XĐGN tỉnh Xiêng khoảng năm 2011 2012 103 Bảng 2.17: Bảng tổng kết xây dựng - sửa chữa đường giao thông năm 20112012 108 viii Biểu Biểu đồ 2.1: Tốc độ tăng trưởng kinh tế Lào giai đoạn 2005-2012 65 Biểu đồ 2.2: Thu nhập bình quân đầu người giai đoạn 2005-2012 65 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu sản phẩm ngành dịch vụ giai đoạn 2006-2010 66 Biểu đồ 2.4: Bản hộ nghèo tỉnh miền núi phía Bắc Lào năm 2011 69 Biểu đồ 2.5: Tỷ lệ % hộ nghèo tỉnh miền núi phía Bắc Lào năm 2011 70 Biểu đồ 2.6: So sánh tỷ lệ huyện, hộ nghèo tỉnh miền núi phía bắc 85 Biểu đồ 2.7: So sánh tỷ lệ huyện, hộ nghèo tỉnh miền núi phía bắc năm 2012 86 Biểu đồ 2.8: So sánh bản, Hộ người nghèo tỉnh XK năm 2012 102 Biểu đồ 2.9: Kết XĐGN tỉnh XK 103 Sơ đồ Sơ đồ: Khung lý thuyết nghiên cứu Sơ đồ 1.1: Cây mục tiêu 33 Sơ đồ 1.2: Mô hình điểm tối ưu cho người 36 Sơ đồ 1.3: Quá trình sách 38 Sơ đồ 2.1: Bản đồ tỉnh miền núi phí Bắc CHDCND Lào 80 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong công phát triển kinh tế - xã hội nước CHDCND Lào, việc xóa đói giảm nghèo coi chiến lược phát triển quan trọng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Lào Tình hình đói nghèo Lào tương đối trầm trọng, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa tỉnh miền núi phía Bắc Lào Chính phủ Lào nhận định việc phát triển kinh tế đất nước nhằm mục đích xây dựng đất nước giàu mạnh, nhân dân ấm no hạnh phúc, có nghĩa đời sống nhân dân tộc Lào ngày nâng cao, trước hết giải vấn đề đói nghèo cho dân Trong thời gian qua, Nhà nước có nhiều sách phát triển kinh tế - xã hội, sách xóa đói giảm nghèo nước, quan trọng chiến lược tăng trưởng XĐGN hoàn thành từ năm 2000 - 2002, tỉnh miền núi phía bắc Lào chưa có sách XĐGN riêng Cho nên việc thực XĐGN khu vực miền núi phía bắc phải dựa vào sách chung nước, nhiều kết đạt không cao, thiếu hiệu không đạt mục tiêu Nguyên nhân chỗ sách XĐGN mang tính chung chung, nội dung CS chưa sát với thực tiễn tỉnh niền núi điều kiện tự nhiên, địa lý, khí hậu, văn hóa, phong tục tập quán vùng Cho nên, việc XĐGN tỉnh miền núi thiết phải có hệ thống sách riêng phù hợp với với nguyện vọng người sứ Hiện tình hình xóa đói giảm nghèo tỉnh miền núi phía bắc Lào tiến hành tổ chức thực qua nhiều năm, kết tốt, tình hình đói nghèo có nhiều biến đổi theo hướng tốt Song nhiều khó khăn trở ngại, nhiều bất cập, tỷ lệ hộ nghèo người nghèo tỉnh miền núi cao, tiến triển XĐGN tỉnh miền núi chậm đồng thành thị Ngoài khác miền núi đồng tiềm phát triển nông nghiệp, kết cấu hạ tầng chất lượng dịch vụ Nhà nước xã hội Trong thực tế Nhà nước phân vùng để lập chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nông thôn miền núi, chẳng hạn việc nâng cao chất lượng quản lý hành chính, sử dụng đất đai theo hình thức bền vững, tăng thu nhập cho người nghèo tăng cường đầu tư phát triển nông thôn huyện nghèo Nhưng có chưa đủ, đòi hỏi Chính phủ phải hoàn thiện số sách phù hợp để tăng cường xóa đói giảm nghèo tỉnh miền núi phía Bắc Lào Làm việc giải đói nghèo tỉnh miền núi đạt kết tốt góp phần vào việc giải đói nghèo chung nước, phấn đấu thực chiến lược tăng trưởng xóa đói giảm nghèo Chính phủ đạt theo tiêu đề ra, tạo sở vững đưa nước Lào thoát khỏi tình trạng phát triển năm 2020 Vì đề tài “Hoàn thiện sách xóa đói giảm nghèo miền núi phía Bắc nước Cộng Hòa Dân chủ Nhân dân Lào qua thực tiễn tỉnh Xiêng Khoảng” đề tài cấp thiết tác giả chọn làm đề tài nghiên cứu Tổng quan công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án Vấn đề nghèo đói xóa đói giảm nghèo nước CHDCND Lào vấn đề Đảng, Nhà nước cấp, ngành nhiều quan, nhà kinh tế quan tâm nghiên cứu Từ đầu năm 2000 kỷ XXI đến có nhiều công trình khoa học, đề tài nghiên cứu, viết liên quan đến đề tài xóa đói giảm nghèo Lào, Việt Nam số nước khác công bố, cụ thể công trình sau: - Luận văn thạc sỹ xã hội “Thực trạng đói nghèo hộ gia đình vùng nông thôn tỉnh Chăm pa sắc, kiến nghị sách giải pháp”, tác giả: Khăm Bay MALASINH (Nghiên cứu trường hợp huyện Mun la pa mộc) CHDCND Lào, năm 2007 Trong luận văn tác giả thể tương đối đầy đủ khía cạnh hộ nghèo đưa số kiến nghị giải pháp hoàn thiện sách giải đói nghèo hộ nghèo huyện Mun la pa mộc, tỉnh Chăm Pa Sắc, thuộc miền Nam CHDCND Lào Trong luận văn tác giả sâu thực trạng đói nghèo hộ nghèo cấp huyện bản, nêu số đặc trưng đói nghèo hộ nghèo đồng miền nam Lào điều kiện sinh sống sản xuất nông nghiệp, điều kiện thuận lợi sở hạ tầng, giáo dụ, y tế môi trường Cho nên nội dung luận văn khác với nội dung đề tài luận án tiến sỹ mà NCS chọn nghiên cứu sách XĐGN miền núi phía Bắc Lào - Luận văn thạc sỹ “Thực trạng giải pháp xóa đói giảm nghèo tỉnh Bo Ly Khăm Xay, nước CHDCND Lào, tác giả: Sổm Phết KHĂMMANI, năm 2002 Trong luận văn, tác giả tổng hợp tương đối đầy đủ tình hình đói nghèo đề suất số giải pháp xóa đói giảm nghèo tỉnh Bo Ly Khăm Xay, nước CHDCND Lào Tỉnh Bo Ly Khăm Xay có phần địa miền núi có địa đồng nhiều hơn, dân sống chủ yếu đồng dọc theo bờ sông Mê kông, người nghèo số sống miền núi, số sống đồng bằng, đói nghèo tỉnh mang đặc trưng đói nghèo đồng miền núi Nhưng luận văn đề cập đến đói nghèo tỉnh Bo Ly Khăm Xay kiến nghị số giải pháp giải đói nghèo cho người nghèo tỉnh mà đặc trưng cho đói nghèo miền núi phía bắc - Luận văn thạc sỹ “Xóa đói giảm nghèo tỉnh Xê Kong, nước CHDCND Lào, thực trạng giải pháp, tác giả: Kẹo Đa la Kon SOULIVÔNG, năm 2005 Trong luận văn, tác giả tổng hợp tương đối đầy đủ thực trạng đói nghèo huyện, hộ nghèo tỉnh Xê Kong, nêu số khái niệm chung đói nghèo số nước vùng khái niệm đói nghèo Lào, tác giả nêu số đặc 131 - Trình độ học vấn cao dẫn đến trình độ nghề nghiệp cao lên tỷ lệ người nghèo giảm dần, nhân dân có việc làm, có sản xuất kinh doanh có thu nhập thoát nghèo - Nâng cao lực lãnh đạo cho cán huyện bản, đoàn thể nhân dân để tiếp thu lãnh đạo nhân dân thực chủ trương sách Nhà nước Về y tế: Y tế sách XĐGN tỉnh miền núi phía bắc Lào có nội dung sau: - Bảo đảm sức khỏe cho người nghèo miền núi: Tiêm phòng loại bệnh dịch - Khám chữa bệnh cho người nghèo - Giảm tỷ lệ chết bà mẹ trẻ sơ sinh - Tăng tuổi bình quân cho dân khu vực miền núi - Phổ biến sinh đẻ có kế hoạch cho hộ nghèo - Mở rộng mạng lưới y tế bao trùm làng khu vực miền núi: Bệnh viện, trạm xá, hiệu thuốc, túi thuốc cấp cứu - Thực chế độ bảo hiểm sức khỏe cho người nghèo Giải pháp tổ chức thực CS: - Nhà nước hỗ trợ ngân sách xây bệnh viện trạm xá khu vực miền núi - Cấp túi thuốc thiết bị y tế cho bệnh viện trạm y tế huyện để phục vụ khám chữa bệnh cho người nghèo - Hướng dẫn bà sử dụng nhà vệ sinh, dùng nước vàăn - Tăng cường lực lượng cán y tế khu vực miền núi - Đào tạo cán y tế trường Đại học y cho em người nghèo, khuyến khích em người nghèo theo học nghiệp vụ ngành y 132 - Thực sách ưu đãi cho cán y tế miền xuôi lên công tác vùng miền núi như: tăng lương, tặng thưởng, tập huấn nghiệp vụ, nhà ở, phương tiện lại, thông tin cấp chế độ bảo hiểm lao động xã hội v.v Kết từ giải pháp trên: - Cơ sở vật chất y tế khu vực miền núi củng cố phát triển - Người nghèo có hội bảo vệ sức khỏe, khám chữa bệnh - Giảm tỷ lệ trẻ sơ sinh chết - Tăng tuổi thọ bình quân cho người miền núi - Người nghèo có sức khỏe tốt tăng gia sản xuất tốt, sống ấm no, hạnh phúc thoát nghèo Về môi trường: Nội dung sách: - Rừng tài nguyên thiên nhiên quý giá đất nước, yếu tố định sống người, rừng môi trường sống loài động thực vật, hệ sinh thái thiên nhiên, phải bảo vệ rừng - Tăng tỷ lệ diện tích rừng che phủ - Phát triển ngành lâm nghiệp để quản lý rừng khai thác rừng có hiệu tốt - Bảo vệ hồ chứa nước, sông ngòi Giải pháp thực CS: - Quy hoạch vùng bảo vệ rừng trồng rừng: Rừng cấm, rừng quốc gia - Cấm săn bắn thú rừng, chặt phá rừng khai thác rừng bừa bãi - Quy hoạch vùng dân cư, vùng đô thị, vùng đất sản xuất để tránh phá rừng xây công trình công nghiệp, dự án xây dựng khai thác mỏ v.v - Cấm khai thác gỗ bừa bãi 133 - Hạn chế chấm dứt việc phá rừng làm nương - Bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên nguồn nước - Lập dự án trồng rừng để tăng diện tích rừng che phủ, - Bảo vệ thú rừng hệ thống sinh thái - Hạn chế khai thác khoáng sản tài nguyên thiên nhiên để bảo tồn môi trường, bảo vệ nguồn nước - Xây dựng nhà máy tái tạo môi trường, sử lý rác nước thải khu vực miền núi - Tăng cường giáo dục tư tưởng nâng cao hiểu biết môi trường cho nhân dân tộc Lào khu vực miền núi để nâng cao ý thức, hộ gia đình nghèo lôi kéo họ tham gia phong trào phát triển môi trường có lợi ích cụ thể đời sống sinh hoạt họ Kết từ giải pháp CS: - Tăng cường bảo vệ rừng môi trường sống - Giữ rừng loại tài nguyên thiên nhiên - Có rừng có mưa, có nước, sồng suối không cạn kiệt - Bảo toàn hệ sinh thái - Hạn chế lũ lụt hạn hánở miền núi miền xuôi - Điều hòa khí hậu lành - Góp phần giảm nhiệt độ trái đất 3.3 Điều kiện thực giải pháp 3.3.1 Việc ban hành sách XĐGN Các sách XĐGN tỉnh miền núi phía Bắc có ý nghĩa tầm quan trọng lớn công tác XĐGN, Nhà nước phải ban hành sách XĐGN phù hợp với tình hình điều kiện thực tiễn tỉnh miền núi phía Bắc, cụ thể sau: 1) Các sách XĐGN tỉnh miền núi phải ngắn gọn, không dài 134 dòng, dễ hiểu, nhiều phải có cán người thiểu số dịch giải thích nội dung cho dân nắm nội dung sách 2) Các sách XĐGN phải có nội dung đầy đủ thể lợi ích người nghèo, mang lại kết thiết thực cho người nghèo giải nghèo đói cho dân miền núi 3) Phổ biến hướng dẫn người nghèo nắm nội dung, mục đích phương pháp tổ chức thực thi sách XĐGN, huy động nhân dân tham gia tích cực hoạt động nhằm thực sách XĐGN có kết tốt, với cán Nhà nước tổ chức thực thi, giám sát thẩm định sách, tổng kết đánh giá kết qua giai đoạn thực sách 4) Việc ban hành sách XĐGN phải quy định rõ trách nhiệm quan, ngành có liên quan từ trung ương đến địa phương, quy định rõ tiêu kế hoạch, nguồn tài phục vụ dự án XĐGN phục vụ cán thực nhiệm vụ địa bàn miền núi 5) Tăng cường việc thẩm định, giám định tra để nâng cao hiệu việc thực thi sách XĐGN, thực chế độ khen thưởng với người tốt việc tốt kỷ luật đối người xấu việc 3.3.2 Chính quyền địa phương mạnh khả tổ chức thực thi sách XĐGN có hiệu Chính quyền địa phương có vai trò quan trọng định hoàn thành không hoàn thành việc thực thi sách XĐGN, tổ chức thực thi sách đòi hỏi quyền địa phương phải đủ mạnh, có lực để đảm nhiệm công việc thực thi sách có hiệu quả, cụ thể sau: 1) Chính quyền địa phương phải có cấu tổ chức hợp lý: Cơ cấu tổ chức gọn không cồng kềnh phức tạp, phân cấp quản lý Nhà nước, vai trò 135 nhiệm vụ rõ ràng, thực chế cửa, thông thoáng hiệu cao 2) Đội ngũ cán từ lãnh đạo đến cán chuyên viên phải có trình độ học vấn cao, trình độ chuyên môn tốt, có lực, có khả phổ biến tổ chức thực thi sách 3) Nhân dân địa phương ủng hộ hợp tác chặt chẽ việc tổ chức thực thi sách, tự lực cánh sinh, có ý thức cao việc tham gia vào phong trào hoạt động XĐGN miền núi, không trông chờ vào hỗ trợ Nhà nước,phải tự vươn lên để thoát nghèo 136 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương tác giả sâu nghiên cứu định hướng XĐGN nước CHDCND Lào đến năm 2020 nghiên cứu mục tiêu XĐGN tỉnh miền núi phía Bắc Lào đưa số kiến nghị để hoàn thiện số sách XĐGN tỉnh miền núi phía Bắc Lào đến năm 2020 Trong gồm sách: 1) Chính sách đất đai định canh định cư 2) Chính sách tài tín dụng XĐGN 3) Chính sách phát triển sản xuất kinh doanh địa bàn miền núi 4)Chính sách phát triển sở kết cấu hạ tầng 5) Chính sách phát triển giáo dục đào tạo, y tế môi trường Các sách sách để XĐGN tỉnh miền núi phía Bắc Lào, sách thể tương đối đầy đủ nội dung, lĩnh vực, ngành mà chủ yếu nhằm vào đối tượng người nghèo, hoàn thiện tổ chức thực thi tốt sách góp phần việc phát triển kinh tế - xã hội XĐGN nghèo vùng sâu, vùng xa tỉnh miền núi phía Bắc CHDCND Lào Trong chương III tác giả phân tích sách nội dung CS, giải pháp CS kết đạt thông qua việc thực giải pháp CS,đồng thời nêu lên điều kiện thực giải pháp bao gồm việc ban hành sách, lực thực thi sách địa phương 137 KẾT LUẬN Trong trình phát triển kinh tế xã hội nước giới nhiều nước đạt thành tựu lớn kinh tế xã hội văn hóa phát triển cao, vấn đề nghèo đói theo đuổi họ hình với bóng khó dứt bóng vừa cản trở phát triển vừa kéo lui phát triển đó.Vậy bóng nghèo đói nguyên nhân chủ yếu cản trở phát triển loài người Khi đói nghèo tồn loài người hành tinh mang nặng đặc thù chế độ độc tài, bóc lột, bất bình đẳng, lạc hậu thiếu bền vững, có xã hội chân lý công đói nghèo không Cho nên bên cạnh phấn đấu lên đường phát triển kinh tế xã hội, nước giới phải đương đầu với giặc đói nghèo, giải đói nghèo v.v Các công cụ phục vụ công tác giải đói nghèo sách XĐGN mà Chính phủ nước ban hành để thực giai đoạn Cho nên việc phát triển kinh tế xã hội nước phải đôi với việc XĐGN hoàn thành phát triển đất nước giàu mạnh CHDCND Lào nước phát triển, kinh tế lạc hậu, tỷ lệ nghèo đói cao, người nghèo chủ yếu sống nông thôn tỉnh miền núi phía Bắc, nơi mà khí hậu khắc nghiệt, địa hình không thuận lơi việc sản xuất nông nghiệp, thiếu sở hạ tầng hội tiếp cận với dịch vụ tài tín dụng, giáo dục, y tế, điện nước, thương mại, việc làm, thu nhập v.v Trước tình vậy, Đảng Chính phủ Lào không ngừng tiến hành XĐGN phạm vi toàn quốc, ban hành nhiều sách XĐGN, tập trung nguồn ngân sách nhà nước để thực nhiều dự án phát triển nông thôn XĐGN Trong trình thực sách XĐGN, CHDCND Lào đạt thành tựu đáng kể, tỷ lệ nghèo đói giảm xuống đáng kể,tỷ lệ nghèo 138 đói nông thôn tỉnh miền núi phía Bắc có phần giảm xuống Tuy nhiên công tác XĐGN CHDCND Lào gặp nhiều khó khăn trở ngại, thiếu vốn đầu tư, thiếu kinh nghiệm sách XĐGN Do vậy, việc lựa chọn đề tài “Hoàn thiện sách XĐGN miền núi phía Bắc CHDCND Lào qua tình hình thực tiễn tỉnh Xiêng khoảng” vấn đề cần thiết Trong luận án tác giả dùng phương pháp thống kê, phân tích, điều tra thu thập số liệu định lượng định tính v.v để hoàn thành luận án Bản luận án chia thành chương.Trong chương tác giả đưa sở lý luận đói nghèo nói chung, sưu tầm chuẩn nghèo giới so sánh vớichuẩn nghèo CHDCNDLào, nghiên cứu số kinh nghiệm sách XĐGN số nước láng giềng như: Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan Campuchia Trong chương II tác giả tập trung phân tích tình hình đói nghèo công việc XĐGN, sách XĐGN CHDCND Lào tỉnh miền núi phía Bắc Lào từ năm 1990 đến 2010, sâu nghiên cứu tình hình thực thi CS tỉnh XK.Tác giả nêu số hạn chế việc thực thi sách XĐGN Trong chương III tác giả mạnh dạn nêu số giải pháp hoàn thiện sách XĐGN mang tính vĩ mô nhằm thúc đẩy XĐGN tỉnh miền núi phía Bắc Lào đến năm 2020, có nêu số giải pháp hoàn thiện sách có tác động trực tiếp đến XĐGN Trong trình nghiên cứu, đề tài tránh khỏi điểm thiếu sót hạn chế Việc sâu sát thực tế nhằm tìm giải pháp thỏa đáng cho vấn đề khó khăn Bên cạnh đó, đề tài khó giải cách triệt để vấn đề có phạm vi rộng Vì vậy, đề tài cần nghiên cứu sâu tương lai, đặc biệt tính khả thi vận dụng đề tài hoạt động XĐGN Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào Tác giả mong muốn tiếp tục giúp đỡ thầy, cô Trường Đại học Kinh tế Quốc dân./ 139 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Feuangsy Laofoung (2011), "Xoá đói - giảm nghèo: Đặc thù cách thức Cộng hoà dân chủ nhân Lào", Tạp chí kinh tế dự báo, số 6(494), tháng 3/2011 Feuangsy Laofoung (2011), "Thực trạng đói nghèo số giải pháp giải đói nghèo CHDCND Lào năm đến 2020", Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế "Phát triển kinh tế xã hội Việt Nam Lào giai đoạn 2011 - 2020", tập II Feuangsy Laofoung (2012), "Environment and Environment Policy in Laos People's Democratic Republic", KEI - GGGI - VASS Joint Capacity Building Conference in Partnership with Cambodia and Laos "Green Growth in the Mekong Sub-region" 140 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Ban Chỉ đạo Phát triển Nông thôn Xóa đói giảm nghèo cấp Trung ương (2010), Bản tổng kết xoá đói giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 Ban Tổ chức Trung ương Đảng CHDCND Lào (2008), Tạp chí “Xây dựng Đảng”, Trang 6, số 67, tháng năm 2008 Ban Tổ chức Trung ương Đảng CHDCND Lào (2009), Tạp chí “Xây dựng Đảng”, Trang 44-45, số 97, tháng 11 năm 2009 Ban Thư ký Trung ương Đảng CHDCND Lào (2007), Sắc lệnh bổ xung việc xây sở trị, số 14/BTKTƯĐ Bộ Chính trị Trung ương Đảng CHDCND Lào (2004), Sắc lệnh hướng dẫn V/v xây cụm phát triển, số 09/BTTƯĐ Bộ Chính trị Trung ương Đảng CHDCND Lào (2007), Lệnh việc lập quy hoạch đào tạo cán lãnh đạo-quản lý nước, số 08/BCTTƯĐ Bộ Chính trị Trung ương Đảng CHDCND Lào (2011), Lệnh hướng dẫn số 03/BCTTƯĐ Bộ Giáo dục Lào (2000), Chiến lược tăng trưởng giáo dục XĐGN Bộ Kế hoạch Đầu tư (2010), Tổng kết trình thực kế hoạch năm lần thứ VI (2006-2010), sơ kết năm 2010-2012 10 Bộ Kế hoạch Đầu tư (2011), Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội năm lần thư VII (2011-2015) 11 Bộ Kế hoạch Đầu tư CHDCND Lào (2010), Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm lần thứ VII, 2011-2015 12 Bộ Kế hoạch Đầu tư, Viện Nghiên cứu Kinh tế quốc gia 141 CHDCND Lào (2008), Chiến lược phát triển kinh tế tỉnh phía Bắc CHDCND Lào giai đoạn 2008-2020 13 Bộ Khoa học - Đầu tư (2012, 2013), Bản báo cáo kinh tế vĩ mô 14 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội - UNDP (2004), Đánh giá chương trình mục tiêu Quốc gia xoá đói giảm nghèo (CTMTQGXĐGN) chương trình 135 15 Bộ trưởng Bộ Y tế CHDCND Lào (2007), Quy định số 1252/BYT, việc tổ chức thực quỹ hỗ trợ bệnh nhân thuộc diện nghèo 16 Bộ Trưởng Bộ Y tế CHDCND Lào (2008), Quyết định quỹ bảo hiểm sức khỏe người nghèo, số 428/BYT 17 Bunlý THONGPHẾT (2011), Quản lý Nhà nước xóa đói giảm nghèo vùng cao dân tộc Bắc Lào giai đoạn nay, Luận án tiến sỹ 18 Bùi Minh Đạo (2005), Thực trạng đói nghèo số giải pháp xoá đói, giảm nghèo dân tộc thiểu số Tây Nguyên, Luận văn thạc sỹ 19 Chanseng PHIMMAVONG (2011), Đổi quản lý nhà nước thương mại CHDCND Lào, Luận án tiến sỹ kinh tế 20 Chính phủ CHDCND Lào (2001), Chiến lược tăng trưởng xoá đói giảm nghèo CHDCND Lào 2001-2020 21 Chính phủ CHDCND Lào (2011), Bản dự thảo chiến lược phát triển KT-XH lần thư VII (2011-2015) 22 Chính phủ CHDCND Lào (2011), Kế hoạch phát triển nông thôn XĐGN năm 2011-2015 23 Chính phủ CHDCND Lào (2011), Tài liệu thẩm định nghèo đói phát triển theo Nghị định số 285/CP, Bản nghèo toàn quốc 24 Cục Thống kê - Bộ Kế hoạch Đầu tư (2010), Bản báo cáo đánh giá tình hình nghèo CHDCND Lào, Việc xoá đói giảm nghèo 15 năm qua từ vùng đồng đến vùng núi 142 25 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (2010), Nâng cao cờ vinh quang Đảng NDCM Lào” Kỷ niệm ngày thành lập ĐNDCM Lào 55 tuổi (22/3/1955-22/3/2010) 26 Đào Thảo Nguyên (2009), Thực trạng giải pháp XĐGN cho người dân nông thôn xã Định an, huyện Lập vò, tỉnh Đồng tháp, Luận văn thạc sỹ 27 Đoàn Thị Thu Hà - Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2010), Giáo trình sách kinh tế, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 28 KẹoĐalaKon SOULIVÔNG (2005), Xoá đói giảm nghèo tỉnh Xê Kong, nước CHDCND Lào, thực trạng giải pháp, Luận văn thạc sỹ 29 Khamkhan NAPHAVONG (1993), Hoàn thiện việc đổi chế quản lý kinh tế Lào để ứng dụng lĩnh vực đối ngoại, Luận án tiến sỹ kinh tế 30 Khamphet VÔNGĐALA (2011), Chính sách xuất mặt hàng chiến lược CHDCND Lào, Luận án tiến sỹ kinh tế 31 KhămBay MALASINH (2007), Thực trạng đói nghèo hộ gia đình vùng nông thôn tỉnh Chăm Pa Sắc, kiến nghị sách giải pháp (Nghiên cứu trường hợp huyện Mun La Pa Mộc, CHDCND Lào) 32 Lê Du Phong, Hoàng Văn Hoa, Nguyễn Văn Ánh (2000), Giải vấn đề phân hóa giàu nghèo nước Việt Nam, Nhà xuất (NXB) Nông nghiệp Hà Nội 33 Lê Kim Khôi (1999), Những giải pháp quản lý để phát triển sở hạ tầng miền núi Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế 34 Lê Thị Phí Hà, Kinh nghiệm Thái Lan tài chính, Bản tin ngân hàng: www.vbsp.org.vn 35 Lê Văn Toàn (2006), Những yếu tố tác động đến phân tầng xã hội mức sống Việt Nam, Luận văn thạc sỹ xã hội học, Học viện trị Quốc gia Hồ Chí Minh 143 36 Liên Hiệp Quốc (1997), Chương trình phát triển kinh tế tăng trưởng 37 Lưu Hồng Minh (1999), Thực trạng phân tầng xã hội theo mức sống nông thôn đồng sông Hồng – dự báo kiến nghị, Luận án tiến sỹ xã hội học, Học viện trị Quốc gia Hồ Chí Minh 38 Ngân hàng giới (2000), Báo cáo tình hình phát triển giới (2000/2001) công đói nghèo, Nhà xuất Chính trị Quốc gia 39 Ngô Thắng Lợi - Phan Thị Nhiệm (2009), Kinh tế phát triển, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội 40 Nguyễn Đình Tấn (2005), Giáo trình xã hội học, NXB Lý luận Chính trị, Hà Nội 41 Nguyễn Mạnh Hùng (2009), Cơ chế quản lý tài sản công khu vực hành nghiệp Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế 42 Nguyễn Tuấn Nghĩa (2010), Xoá đói giảm nghèo huyện biên giới tỉnh Lào cai giai đoạn nay, Luận văn thạc sỹ kinh tế 43 Nguyễn Thị Hoa (2009), Hoàn thiện sách XĐGN chủ yếu Việt Nam đến năm 2015, Luận án tiến sỹ kinh tế 44 Nguyễn Văn Thao (1994), Công nghệ với vấn đề phát triển kinh tế Việt Nam theo chế thị trường, Luận án tiến sỹ kinh tế 45 Phạm Văn Bình (2011), Cơ sở khoa học thực tiễn nhằm hoàn thiện sách thuế đất, Luận án tiến sỹ kinh tế 46 Phon VILAY (2002), Quan điểm sách phát triển thị trường hàng hóa nông thôn CHDCND Lào, Luận án tiến sỹ 47 Phòng PTNT XĐGN tỉnh Xiêng Khoảng (2012), Báo cáo 48 SổmPhết KHAWMMANI (2002), Thực trạng giải pháp xoá đói giảm nghèo tỉnh Bo Ly Khăm Xay, nước CHDCND Lào, Luận văn thạc sỹ 49 Thủ Tướng Chính phủ CHDCND Lào (2001), Sắc lệnh hướng dẫn việc lập kế hoạch XĐGN số 010/TTg 144 50 Thủ tướng Chính phủ CHDCND Lào (2002), Lệnh số 04/TTg 51 Thủ tướng Chính phủ CHDCND Lào (2003), Nghị định số 82/TTg quy định quy chế quản lý đào tạo cán 52 Thủ tướng Chính phủ CHDCND Lào (2004), Chiến lược tăng trưởng xoá đói giảm nghèo CHDCND Lào đến năm 2020 53 Thủ Tướng Chính phủ CHDCND Lào (2006), Nghị định Quỹ xóa đói giảm nghèo số 222/TTg 54 Thủ Tướng Chính phủ CHDCND Lào (2007), Sắc lệnh hướng dẫn việc xây cụm phát triển, số 09/TTg 55 Thủ tướng Chính phủ CHDCND Lào (2008), Nghị định số 285/TTg 56 Thủ Tướng Chính phủ CHDCND Lào (2009), Nghị định quy định chuẩn nghèo tiêu chuẩn phát triển, số 285/TTg 57 Thủ tướng Chính phủ CHXHCN Việt Nam (2010), Chiến lược toàn diện tăng trưởng xoá đói giảm nghèo CHXHCN Việt Nam đến năm 2020 58 Thủ tướng Chính phủ CHXHCN Việt Nam (2010), Chương trình phát triển LHQ kinh tế vĩ mô giảm nghèo, nghiên cứu trường hợp Việt Nam 59 Toà soạn: Lưu Bình Nhưỡng, Chiến lược phát triển nguồn nhân lực trách nhiệm nhà nước lĩnh vực đào tạo nghề 60 Trần Đình Đàn (2002), Những giải pháp kinh tế - xã hội chủ yếu nhằm xoá đói giảm nghèo Hà Tĩnh, Luận án tiến sỹ 61 Trần Lưu Hải (2001), Thực trạng giải pháp để xoá đói giảm nghèo miền núi phía Bắc Việt Nam (2001-2011), Cao cấp lý luận trị, phân viện Hà Nội 62 Trung tâm thống kê quốc gia, Chiến lược tăng trưởng XĐGN 63 Trường ĐHKTQD (2008),Giáo trình Kinh tế phát triển, NXB Lao 145 động Xã hội, Hà Nội 64 Tuananhonline (2010), Phát triển bền vững, theo Việtnamreview 65 UBND tỉnh Xiêng khoảng (2011), Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm lần thứ VII (2011-2015) 66 UBND tỉnh Xiêng Khoảng (2012), Bản báo cáo tình hình XĐGN 67 Uỷ ban Kế hoạch Đầu tư Lào (2004), Chiến lược tăng trưởng XĐGN Quốc gia giai đoạn 2004 - 2020 68 Võ Thị Thu Nguyệt (2010), Xoá đói giảm nghèo Malaisia Thái Lan, Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, trang 117-145, Nhà xuất Chính trị Quốc gia 69 www.Google.com, www.wattpad.com/291023 70 www.Google.com.vn, Babylon B-setup.exe, Khái niệm phát triển bền vững, or (www.wattpad.com/291023) 71 www.tapchicongsan.org.vn 72 www.wikipedia.org II Tài liệu tiếng Anh 73 Benedito, Doctoral Thesis (2011), Assessing strategies to reduce poverty in rural Mozambique 74 IMF Country Report No 06/194 (2006), Afghanistan National Development Strategy An Interim Strategy for Security, Governance, Economic Groth and Porverty Reduction 75 Duangmanee Laovakul(1993), English, Thesis edition: Decomposition of income inequality and poverty in Thailand / Duangmanee Laovakul
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện chính sách xoá đói giảm nghèo ở miền núi phía Bắc nước Cộng Hòa Dân chủ Nhân dân Lào qua thực tiễn tại tỉnh Xiêng Khoảng, Hoàn thiện chính sách xoá đói giảm nghèo ở miền núi phía Bắc nước Cộng Hòa Dân chủ Nhân dân Lào qua thực tiễn tại tỉnh Xiêng Khoảng, Hoàn thiện chính sách xoá đói giảm nghèo ở miền núi phía Bắc nước Cộng Hòa Dân chủ Nhân dân Lào qua thực tiễn tại tỉnh Xiêng Khoảng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay