Hoàn thiện chính sách phát triển hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu ở Nam Định đến năm 2020

187 145 0
  • Loading ...
1/187 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:01

Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO Trờng đại học kinh tế quốc dân TRN Lấ OI HOàN THIệN CHíNH SáCH PHáT TRIểN HàNG THủ CÔNG Mỹ NGHệ XUấT KHẩU NAM ĐịNH ĐếN NĂM 2020 Hà Nội 2014 Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO Trờng đại học kinh tế quốc dân TRN Lấ OI HOàN THIệN CHíNH SáCH PHáT TRIểN HàNG THủ CÔNG Mỹ NGHệ XUấT KHẩU NAM ĐịNH ĐếN NĂM 2020 Chuyên ngành : KHOA HọC QUảN Lý Mã số : 62340410 NGI HNG DN KHOA HC GS-TS M VN NHU Hà Nội 2014 MC LC Trang TRANG BèA PH LI CAM OAN DANH MC CC CH VIT TT DANH MC CC BNG BIU DANH MC CC BIU DANH MC CC HèNH PHN M U Chng C S Lí LUN HON THIN CHNH SCH PHT TRIN HNG TH CễNG M NGH XUT KHU V KINH NGHIM V CHNH SCH PHT TRIN HNG TH CễNG M NGH XUT KHU 12 1.1 Hng th cụng m ngh xut khu 12 1.1.1 Khỏi nim, c im hng th cụng m ngh xut khu 12 1.1.2 Tm quan trng ca xut khu hng th cụng m ngh phỏt trin kinh t- xó hi, húa ca a phng 17 1.1.3 Chui cung ng hng th cụng m ngh xut khu 18 1.1.4 Ni dung phỏt trin hng th cụng m ngh xut khu 21 1.1.5 Cỏc nhõn t nh hng n phỏt trin hng th cụng m ngh xut khu a phng 23 1.2 Chớnh sỏch phỏt trin hng th cụng m ngh xut khu a phng .28 1.2.1 Khỏi nim chớnh sỏch phỏt trin hng th cụng m ngh xut khu 28 1.2.2 Cỏc yu t c bn ca chớnh sỏch phỏt trin hng th cụng m ngh xut khu 30 1.2.3 Cỏc hp phn ca chớnh sỏch phỏt trin hng th cụng m ngh xut khu 32 1.2.4 Chu trỡnh chớnh sỏch phỏt trin hng th cụng m ngh xut khu .37 1.3 Hon thin chớnh sỏch phỏt trin hng th cụng m ngh xut khu 38 1.3.1 S cn thit phi hon thin chớnh sỏch 38 1.3.2.Cỏc bc hon thin chớnh sỏch phỏt trin hng th cụng m ngh xut khu 39 1.4 Kinh nghim v chớnh sỏch phỏt trin hng th cụng m ngh xut khu 49 1.4.1 Kinh nghim quc t 49 1.4.2 Kinh nghim nc 53 1.4.3 Bi hc kinh nghim 56 Kt lun chng .58 Chng NH GI CHNH SCH PHT TRIN HNG TH CễNG M NGH XUT KHU NAM NH GIAI ON 2006-2012 59 2.1 Cỏc nhõn t tỏc ng n s phỏt trin hng th cụng m ngh xut khu Nam nh 59 2.1.1 Nhng nhõn t thun li i vi s phỏt trin hng TCMN xut khu Nam nh 59 2.1.2 Nhng nhõn t bt li i vi s phỏt trin hng TCMN xut khu Nam nh 62 2.2 Chớnh sỏch phỏt trin hng th cụng m ngh xut khu thc thi Nam nh giai on 2006-2012 .64 2.2.1 Chớnh sỏch t .65 2.2.2 Chớnh sỏch u t tớn dng .66 2.2.3 Chớnh sỏch o to ngun nhõn lc 67 2.2.4 Chớnh sỏch phỏt trin cụng ngh 69 2.2.5 Chớnh sỏch bo v mụi trng 70 2.2.6 Chớnh sỏch xỳc tin thng mi phỏt trin th trng 71 2.3 ỏnh giỏ chớnh sỏch phỏt trin hng th cụng m ngh xut khu Nam nh giai on 2006-2012 .73 2.3.1 ỏnh giỏ tỏc ng ca chớnh sỏch n s phỏt trin hng TCMN xut khu Nam nh giai on 2006-2012 73 2.3.2 ỏnh giỏ kt qu thc hin mc tiờu phỏt trin hng TCMN xut khu Nam nh giai on 2006-2012 96 2.3.3 ỏnh giỏ vic trin khai chớnh sỏch phỏt trin hng TCMN xut khu Nam nh 98 2.3.4 ỏnh giỏ mc tỏc ng ca cỏc chớnh sỏch hp phn i vi s phỏt trin hng TCMN xut khu Nam nh 100 2.3.5 Cỏc im mnh v im yu ca chớnh sỏch phỏt trin hng TCMN xut khu Nam nh 103 2.3.6 Nguyờn nhõn ca cỏc im yu ca chớnh sỏch phỏt trin hng TCMN xut khu Nam nh 107 Kt lun chng 109 Chng PHNG HNG V NI DUNG HON THIN CHNH SCH PHT TRIN HNG TH CễNG M NGH XUT KHU NAM NH N NM 2020 110 3.1 Quan im, phng hng, mc tiờu phỏt trin hng th cụng m ngh xut khu Nam nh n nm 2020 .110 3.1.1 Quan im phỏt trin 110 3.1.2 Phng hng phỏt trin hng th cụng m ngh xut khu Nam nh 111 3.1.3 Mc tiờu xut khu hng th cụng m ngh ca Nam nh n nm 2020 113 3.2 Quan im, phng hng hon thin chớnh sỏch phỏt trin hng th cụng m ngh xut khu Nam nh 115 3.2.1 Quan im v hon thin chớnh sỏch phỏt trin hng th cụng m ngh xut khu Nam nh 116 3.2.2 Phng hng hon thin chớnh sỏch phỏt trin hng th cụng m ngh xut khu Nam nh 117 3.3 Ni dung hon thin chớnh sỏch phỏt trin hng th cụng m ngh xut khu Nam nh 120 3.3.1 Xõy dng Quy hoch phỏt trin hng th cụng m ngh xut khu trờn a bn tnh Nam nh 120 3.3.2 Xõy dng chớnh sỏch sn phm 122 3.3.3 Xõy dng chớnh sỏch phỏt trin ngun nguyờn liu 125 3.3.4 Hon thin chớnh sỏch t 127 3.3.5 Hon thin chớnh sỏch v u t, tớn dng 130 3.3.6 Hon thin chớnh sỏch phỏt trin v nõng cao cht lng ngun nhõn lc 134 3.3.7 Hon thin chớnh sỏch h tr ng dng v i mi cụng ngh 138 3.3.8 Hon thin chớnh sỏch bo v v x lý mụi trng 140 3.3.9 Hon thin chinh sỏch h tr xỳc tin thng mi 142 3.4 Cỏc iu kin m bo trin khai thc thi chớnh sỏch phỏt trin hng th cụng m ngh xut khu tnh Nam nh 148 3.4.1 Trung ng tip tc hon thin cỏc chớnh sỏch v mụ v khuyn khớch phỏt trin ngnh ngh tiu th cụng nghip 148 3.4.2 Cỏc c qun lý nh nc ca tnh Nam nh cú s phi hp, phõn cụng trỏch nhim trin khai cỏc gii phỏp phỏt trin hng TCMN xut khu .148 3.4.3 S n lc t cỏc c s sn xut kinh doanh hng th cụng m ngh trờn a bn tnh .151 Kt lun chng 153 KT LUN 154 DANH MC CC CễNG TRèNH CễNG B CA TC GI xxx TI LIU THAM KHO xxx PH LC xxx DANH MC CC T VIT TT TING VIT DN Doanh nghip VT n v tớnh KHCN Khoa hc cụng ngh KT-XH Kinh t - Xó hi TCMN Th cụng m ngh UBND y ban nhõn dõn TING ANH Association of South east Asian Hip hi cỏc quc gia ụng Nation Nam European Union Liờn minh chõu u Provincial Competitiveness Ch s nng lc cnh tranh cp Index tnh USD United States Dollar ng ụ la M WTO World Trade Organization T chc Thng mi Th gii ASEAN EU PCI DANH MC CC BNG Tờn cỏc bng Trang Bng 1.1 Khung logic ca chớnh sỏch 46 Bng 2.1 Phõn loi lng ngh TCMN trờn a bn tnh Nam nh 60 Bng 2.2 S lao ng tnh Nam nh c o to ngh TCMN t ngun kinh phớ ngõn sỏch giai on 2006-2012 68 Bng 2.3 Kinh phớ t ngun ngõn sỏch dnh cho cỏc d ỏn bo v mụi trng trờn a bn tnh Nam nh giai on 2006-2012 70 Bng 2.4 Kinh phớ t ngõn sỏch tnh h tr cỏc hot ng xỳc tin thng mi ngnh TCMN tnh Nam nh giai on 2006-2010 72 Bng 2.5 Cỏc ch tiờu ỏnh giỏ tỏc ng ca chớnh sỏch phỏt trin hng TCMN xut khu Nam nh giai on 2006-2012 74 Bng 2.6 S lng ngh, c s, lao ng, vn, giỏ tr sn xut, doanh thu ngnh TCMN tnh Nam nh giai on 2006-2012 75 Bng 2.7 Quy mụ c s sn xut kinh doanh ngnh TCMN Nam nh bỡnh quõn theo lao ng, vn, giỏ tr sn xut, doanh thu giai on 2006-2012 76 Bng 2.8 Trỡnh chuyờn mụn, k thut ca ngi lao ng cỏc c s sn xut kinh doanh hng TCMN tnh Nam nh 77 Bng 2.9 Mt s ch tiờu c bn ca doanh nghip ngnh TCMN tnh Nam nh giai on 2006-2012 80 Bng 2.10 Mt s ch tiờu bỡnh quõn cho mt doanh nghip v mt lao ng ngnh TCMN tnh Nam nh giai on 20062012 81 Bng 2.11 Din tớch cõy nguyờn liu sn xut hng TCMN ca tnh Nam nh giai on 2006-2012 81 Bng 2.12 Cỏc sn phm th cụng m ngh ch yu tnh Nam nh 82 Bng 2.13 Kim ngch xut khu hng TCMN ca tnh Nam nh giai on 2006-2012 phõn theo nhúm hng 86 Bng 2.14 C cu th trng xut khu hng TCMN ca tnh Nam nh giai on 2006-2012 87 Bng 2.15 Bng 2.16 Bng 2.17 Bng 2.18 Bng 2.19 Bng 2.20 Kim ngch xut khu cỏc nhúm mt hng TCMN ch yu ca tnh Nam nh vo th trng EU giai on 2006-2012 Kim ngch XK cỏc nhúm mt hng TCMN ch yu ca tnh Nam nh vo th trng ụng Bc giai on 2006-2012 Kim ngch XK cỏc nhúm mt hng TCMN ch yu ca tnh N vo th trng ụng u, Nga giai on 2006-2012 Kim ngch xut khu cỏc nhúm mt hng TCMN ch yu ca tnh Nam nh vo th trng M giai on 2006-2012 Kim ngch xut khu cỏc nhúm mt hng TCMN ch yu ca tnh Nam nh vo th trng khỏc giai on 2006-2012 Nng sut lao ng bỡnh quõn ngnh TCMN Nam nh theo giỏ tr sn xut, doanh thu giai on 2006-2012 89 90 91 91 92 93 Bng 2.21 Hiu qu kinh doanh ca doanh nghip ngnh TCMN tnh Nam nh giai on 2006-2012 94 Bng 2.22 ỏnh giỏ kt qu thc hin mc tiờu phỏt trin ngnh TCMN xut khu ca tnh Nam nh giai on 2006-2012 97 Bng 2.23 Mc bao ph chớnh sỏch phỏt trin ngnh i vi cỏc DN, h SXKD hng TCMN tnh Nam nh 99 Bng 2.24 Cỏc kờnh nhn thụng tin v chớnh sỏch phỏt trin hng TCMN xut khu ca cỏc c s SXKD tnh Nam nh 100 Bng 2.25 Mc tỏc ng ca cỏc chớnh sỏch n s phỏt trin ngnh hng TCMN tnh Nam nh 101 Bng 2.26 Ma trn chớnh sỏch tỏc ng n s phỏt trin hng TCMN xut khu ca tnh Nam nh 102 Bng 3.1 Mc tiờu xut khu hng TCMN ca Nam nh giai on 2013-2020 114 DANH MC CC BIU T Tờn cỏc biu rang Biu 2.1 Tc tng trng giỏ tr sn xut v doanh thu ngnh TCMN tnh Nam nh giai on 2006-2012 83 Biu 2.2 Kim ngch xut khu hng TCMN ca tnh Nam nh giai on 2006 2012 84 Biu 2.3 Tng trng kim ngch xut khu hng TCMN ca tnh Nam nh giai on 2006 2012 85 DANH MC CC HèNH Tờn cỏc hỡnh Trang Hỡnh 1.1 Chui cung ng hng TCMN xut khu 18 Hỡnh 1.2 Khung chớnh sỏch phỏt trin hng TCMN xut khu 33 Hỡnh 1.3 Chu trỡnh chớnh sỏch phỏt trin hng TCMN xut khu 37 Hỡnh 1.4 Cỏc bc hon thin chớnh sỏch phỏt trin hng TCMN xut khu 39 PHN M U S cn thit phi nghiờn cu ti Vic phỏt trin sn xut, xut khu hng th cụng m ngh (TCMN) cú vai trũ quan trng i vi vic phỏt trin kinh t- xó hi (KT-XH) ca Vit Nam v cỏc nc ang phỏt trin, cỏc nc cú thu nhp thp Ngnh TCMN ũi hi ớt cho sn xut, giỏ tr thc thu ca hng TCMN xut khu rt cao sn xut ch yu bng nguyờn liu nc Phỏt trin sn xut hng TCMN xut khu gúp phn a dng húa vic lm nụng thụn, s dng cỏc ngun lc ti ch, to nhiu vic lm v tng thu nhp cho ngi lao ng nụng thụn i vi Nam nh, l mt tnh nụng nghip vi trờn 80% dõn s v lao ng sng nụng thụn thỡ phỏt trin hng TCMN xut khu cng cú vai trũ quan trng i vi vic gii quyt cụng n vic lm, xúa gim nghốo, phỏt trin kinh t nụng thụn gúp phn tng bc chuyn dch c cu lao ng, c cu kinh t ca tnh theo hng cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ Nhn thc c trờn, thi gian qua, cựng vi vic trin khai cỏc chớnh sỏch ca Trung ng, tnh Nam nh ó ban hnh v ch o trin khai cỏc chớnh sỏch h tr phỏt trin ngnh ngh nụng thụn, ú cú hng TCMN xut khu Cỏc chớnh sỏch ny ó cú tỏc ng tớch cc, gúp phn a hng TCMN thnh mt cỏc mt hng xut khu ch lc ca tnh vi tc tng trng bỡnh quõn 14,53 %/nm giai on 2006-2012, nm 2012 kim ngch xut khu t 24,95 triu USD Tuy nhiờn, theo ỏnh giỏ kt qu t c cũn thp, cha tng xng v phỏt huy ht tim nng, th mnh ca a phng cú nhiu lng ngh TCMN truyn thng cú danh ting, kt qu xut khu hng TCMN cha ht kh nng, sn lng sn xut trờn a bn tnh Nguyờn nhõn dn n kt qu hn ch trờn, trc ht l nng lc ca cỏc c s kinh doanh, lng ngh TCMN cũn hn ch v nng lc ti chớnh, cht lng lao ng, k thut cụng ngh sn xut, thit k mu mó sn phm, khai thỏc v phỏt trin th trng xut khu Nhng cú nguyờn nhõn rt quan trng l chớnh sỏch phỏt trin hng TCMN XK ca Nam nh cũn thiu v cha mnh h tr thc s hiu qu hot ng sn xut kinh doanh hng TCMN trờn a bn tnh Hn na, theo thi gian, mụi trng KT-XH m hot ng sn xut kinh doanh hng TCMN i PH LC ii BN TNG HP KT QU IU TRA KHO ST S phiu (phiu) T trng (%) 150 100 Doanh nghip 50 33,3 H gia ỡnh 100 66,7 Cỏn b qun lý 50 100 Cỏn b xó 12 24 20 40 18 36 i tng iu tra kho sỏt Cỏc c s sn xut kinh doanh hng TCMN xut khu Cỏn b UBND huyn, Phũng Cụng Thng huyn Cỏn b s, ban, ngnh tnh Tng s 200 iii PHIU IU TRA X HI HC (Dnh cho cỏn b qun lý, cỏn b nghiờn cu, chuyờn gia, nh khoa hc) cú thụng tin chớnh xỏc v nhng liờn quan n hot ng SXKD hng TCMN xut khu trờn a bn tnh Nam nh, lm c s xut cỏc gii phỏp v chớnh sỏch thỳc y s phỏt trin ca ngnh TCMN; ngh ễng (b) cho bit mt s thụng tin v ý kin ca mỡnh bng vic in y , chớnh xỏc cỏc cõu hi di õy Mi thụng tin ca ễng (b) cung cp ch phc v cho mc ớch khoa hc Xin chõn thnh cm n! Cõu 1: Trc ht, xin ễng/B cho bit mt s thụng tin v cỏ nhõn: - H v tờn: - Tui: - Ngh nghip/chc v: - n v cụng tỏc: Cõu 2: Theo ỏnh giỏ ca ễng/B, hot ng SXKD hng TCMN cú úng gúp nh th no i vi s phỏt trin kinh t xó hi ti a phng? úng gúp ln (1) Bỡnh Khụng thng (2) ỏng k(3) Khụng rừ (4) Tng thu nhp cho lao ng lng ngh To vic lm cho ngi lao ng úng gúp cho tng trng kinh t a phng Gúp phn m bo an ninh chớnh tr xó hi trờn a bn Tng thu cho ngõn sỏch nh nc a phng Giỳp phỏt trin nụng thụn mi Giỳp khai thỏc cỏc ngun lc sn cú a phng cho tng trng kinh t Vai trũ khỏc (ghi c th): Cõu 3: Trong vi nm gn õy a phng ụng b cú s dng cỏc bin phỏp no thu hỳt nhõn lc n lm vic ngnh TCMN v theo ễng/B, kt qu ca cỏc bin phỏp ú sao: Kt qu Cú Tt Khỏ Trung Kộm Khụng bỡnh rừ H tr o to ngh cho ngi lao ng ti a phng Kờu gi ngi cú trỡnh , kin thc th trng v qun lý DN lng ngh M cỏc lp o to ngh phớ cho cỏc lng ngh Gii thiu vic lm cho cỏc lng ngh Bin phỏp khỏc (nờu rừ) Cõu 4: ỏnh giỏ trỡnh cụng ngh chung ca cỏc c s SXKD hng TCMN a phng so vi trỡnh cụng ngh chung ca t nc/tnh/huyn? Tiờn tin hn Thp hn mc trung bỡnh mc trung bỡnh Khụng bit iv Cõu 5: Theo ễng/B, tỡnh hỡnh sn xut cỏc lng ngh TCMN cú gõy ụ nhim khụng? Mc ụ nhim nh th no? Cú Rt nghiờm trng Mc ụ nhim Nghiờm Bỡnh Khụng trng thng gỡ Khụng rừ ễ nhim v khụng khớ/khớ thi ễ nhim ting n ễ nhim ngun nc ễ nhim cht thi rn ễ nhim khỏc (nờu rừ) Cõu 6: Vic gii quyt ụ nhim mụi trng cỏc lng ngh TCMN hin sao? Khụng gii quyt Gii quyt nhng khụng hiu qu Gii quyt mt cỏch hiu qu Khụng bit Cõu 7: Theo ụng b, cỏc lng ngh TCMN gõy ụ nhim mụi trng nờn x lý nh th no? úng ca nhng c s gõy ụ nhim Pht nng v cho sn xut tip Yờu cu phi cú bin phỏp x lý ụ nhim mi cho sn xut C cho doanh nghip lng ngh sn xut bỡnh thng H tr di di c s sn xut vo cỏc KCN, CCN, im cụng nghip í kin khỏc (nờu rừ) Cõu 8: Theo ễng/B cỏc lng ngh, c s sn xut hng TCMN thng gp khú khn no sau õy quỏ trỡnh sn xut kinh doanh? Khú khn Cú Khụng Khụng rừ Ngun lao ng cht lng thp Khụng mt bng sn xut Khụng cú nguyờn vt liu sn xut Thiu u t m rng sn xut kinh doanh Trỡnh cụng ngh lc hu Th trng tiờu th hn ch Cht lng ca sn phm thp Nng lc cnh tranh ca sn phm kộm Mụi trng lng ngh b ụ nhim Thiu cỏn b qun lý cú trỡnh Thu nhp ngi lao ng thp Khỏc (nờu c th) v Cõu 9: Theo ễng/B cỏc lng ngh TCMN, c s SXKD hng TCMN a phng cú thun li gỡ quỏ trỡnh sn xut kinh doanh? Thun li Cú Khụng Khụng rừ Ngun lao ng di Ngun nguyờn liu sn cú Chớnh quyn u tiờn cp t Ngõn hng cú chớnh sỏch cho vay u ói Th trng tiờu th tnh ln Sn phm ca lng ngh mang tớnh c ỏo v truyn thng Nng lc cnh tranh ca sn phm khỏ cao ng dng khoa hc cụng ngh l khỏ tt ng h ca cỏc c quan nh nc Khỏc (nờu c th) Cõu 10: Theo ỏnh giỏ ca ễng/B, trờn thc t mc coi trng ca c quan ụng b i vi chớnh sỏch phỏt trin ngnh TCMN nh th no? Rt c coi trng (1) c coi trng (2) Cha c coi trng (3) Khụng rừ (4) Chớnh sỏch phỏt trin ngnh ngh nụng thụn núi chung Chớnh sỏch xỳc tin thng mi, phỏt trin th trng Chớnh sỏch h tr o to lao ng TCMN Chớnh sỏch u t, tớn dng, thu Quy hoch phỏt trin ngnh TCMN ca tnh Chớnh sỏch h tr tip cn t Chớnh sỏch phỏt trin sn phm Chớnh sỏch phỏt trin cụng ngh i vi ngnh TCMN Chớnh sỏch phỏt trin ngun nguyờn liu Chớnh sỏch bo v mụi trng Chớnh sỏch khỏc (ghi c th) vi Cõu 11: Theo ễng (b) nhng chớnh sỏch no sau õy tỏc ng n s phỏt trin ca ngnh hng TCMN v mc quan trng ca chớnh sỏch phỏt trin ca ngnh hng? ( Cú tỏc ng: ; Khụng tỏc ng: ) Mc tỏc ng Ch tiờu Cú Khụng Mc quan trng Rt quan trng Khỏ quan trng Quan trng Khụng quan trng Chớnh sỏch xỳc tin thng mi, phỏt trin th trng Chớnh sỏch h tr o to lao ng TCMN Chớnh sỏch u t, tớn dng, thu Quy hoch phỏt trin ngnh TCMN ca tnh Chớnh sỏch h tr tip cn t Chớnh sỏch phỏt trin sn phm Chớnh sỏch phỏt trin cụng ngh i vi ngnh TCMN Chớnh sỏch phỏt trin ngun nguyờn liu Chớnh sỏch bo v mụi trng Cõu 13: Theo ụng b cn phi cú nhng bin phỏp v chớnh sỏch gỡ phỏt trin ngnh TCMN xut khu mt cỏch bn vng PHIU IU TRA X HI HC (Dnh cho lónh o cỏc doanh nghip, HTX kinh doanh hng TCMN) cú thụng tin chớnh xỏc v nhng liờn quan n hot ng SXKD hng TCMN xut khu trờn a bn tnh Nam nh, lm c s xut cỏc gii phỏp v chớnh sỏch thỳc y s phỏt trin ca ngnh TCMN; ngh ễng (b) cho bit mt s thụng tin v ý kin ca mỡnh bng vic in y , chớnh xỏc cỏc cõu hi di õy Mi thụng tin ca ễng (b) cung cp ch phc v cho mc ớch khoa hc Xin chõn thnh cm n! Thụng tin chung v n v: - Tờn doanh nghip, HTX: - a ch: - in thoi: Nm thnh lp: - Email: Website: - Loi hỡnh: + Doanh nghip Nh nc + Doanh nghip t nhõn + Cụng ty c phn + Cụng ty trỏch nhim hu hn + Doanh nghip cú u t nc ngoi + Hp tỏc xó - Ngnh ngh hot ng chớnh ca n v: (nờu 03 ngnh chớnh) 1.1 1.2 1.3 - H tờn ngi cung cp thụng tin: Chc v: Tng s cỏn b, cụng nhõn viờn (lao ng) ca n v: ngi Trong ú, theo gii tớnh: N:ngi Nam ngi Theo hp ng: Hp ng di hn.ngi Hp ng thi v.ngi Theo trỡnh chuyờn mụn, k thut: Cha qua o tongi ó qua o to ngh ngi S cp ngi Trung cp, cao ng . ngi i hc ngi Kt qu hot ng sn xut kinh doanh thi gian t 2005-2012 (hóy in bng s c th) 2005 Giỏ tr SX(Tr.) Tng doanh thu (Tr ) Trong ú: Xut khu (USD) Lói/l (Tr.ng) Np thu (Tr.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Nhng sn phm chớnh ca n v: Sn phm ca doanh nghip c tiờu th th no (cú th chn nhiu ụ): Cú Khụng T l % li nhun Cụng ty thng mi/XNK nc Cụng ty XNK ngoi nc Hỡnh thc khỏc Quy mụ u t: .triu ng 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tng ngun (Tr.ng) Trong ú: Vn t cú Vún gúp Vn i vay Vn lu ng (Tr.ng) Vn u t di hn (Tr ng) Thu nhp bỡnh quõn cho ngi lao ng: triu ng/ngi/thỏng a Mỏy múc, thit b sn xut chớnh ca doanh nghip c s dng t nm no? - Trc nm 2000 - T nm 2000 2006 - T 2006 n b Mỏy múc, thit b cụng ngh doanh nghip ang s dng c u t t ngun no? (cú th chn nhiu ụ) - T ngun t cú ca doanh nghip - T ngun vay - T ngun u t nc ngoi - T ngun u t ca nh nc - T ngun h tr ca cỏc t chc, d ỏn - T ngun khỏc (ghi c th): Tỡnh trng mỏy múc, thit b cụng ngh ca doanh nghip u t: (cú th chn nhiu ụ) - Mỏy múc, thit b cụng ngh mi - Mỏy múc, thit b cụng ngh ó qua s dng - Thit b, cụng ngh hot ng bỏn t ng - Thit b, cụng ngh t ng hon ton 10 Nhu cu o to lao ng hin nay: Cú Khụng 11 Hin nay, tuyn dng cụng nhõn k thut mi, cụng ty cú phi o to v chuyờn mụn li khụng? Cú Khụng 12 Nu cú, lý phi o to li hoc o to mi l gỡ? (cú th chn nhiu ụ) Ngi lao ng thiu hiu bit v cụng vic s lm Lm vic khụng ỳng vi ngnh ngh o to Cht lng o to khụng m bo yờu cu lm vic ti cụng ty Tng hiu qu cụng vic, tit kim chi phớ cho doanh nghip di hn Lý khỏc ( ngh ghi rừ) 13 Doanh nghip t chc o to lao ng theo hỡnh thc no? (cú th chn nhiu ụ) Hỡnh thc o to Chn - Doanh nghip t o to - Thuờ chuyờn gia bờn ngoi v o to - Gi nhõn viờn tham gia cỏc khúa o to bờn ngoi doanh nghip - Tham gia cỏc chng trỡnh o to ca nh cung cp cụng ngh - Tham gia cỏc chng trỡnh h tr ca nh nc v phỏt trin KH&CN - Tham gia cỏc lp o to ngh ca cỏc trung tõm dy ngh - Khỏc (ghi c th.): 14 Nguyờn liu sn xut chớnh ca doanh nghip (cú th chn nhiu ụ): Cúi Mõy tre na G Vi si Gm Kim loi Nha Khỏc 15 Ngun gc nguyờn liu doanh nghip ang s dng (cú th chn nhiu ụ): Trong tnh Tnh ngoi Nhp khu 16 ỏnh giỏ chung v ngun nguyờn liu chớnh ba (03) nm gn õy: n nh v lng n nh v giỏ Khụng n nh 17 Nhng khú khn t chc sn xut doanh nghip: Thiu ngun nguyờn liu Thiu nhõn cụng lao ng Thiu mt bng sn xut Thiu Thiu cụng c mỏy múc, thit b Trỡnh cỏn b, lao ng cha ỏp ng yờu cu Hay thay i mu mó Khú khn v th trng tiờu th sn phm 18 Nhu cu m rng sn xut: Vay di 20% T 21- 50% T 50 - 80% Trờn 80% 19 Th trng tiờu th sn phm chớnh ca doanh nghip hin nay? (ch chn mt phng ỏn) - Ch yu tnh - Ch yu ngoi tnh, nc - Ch yu th trng ngoi nc 20 Xin hóy lit kờ nhng nhng th trng xut khu ch yu (nu cú xut khu): Th trng Tờn th trng % doanh thu xut khu 21 Doanh nghip thng tỡm c khỏch hng xut khu (nu cú) qua cỏc kờnh no? (cú th chn nhiu ụ): Ca hng ca mỡnh ti a phng Cụng ty mụi gii nc Hi ch trin lóm nc Hi ch trin lóm ngoi nc Cụng ty mụi gii nc ngoi C quan XTTM nc Qung cỏo bỏo truyn hỡnh Kờnh khỏc (ghi rừ) 22 Nhng khú khn chớnh vic tỡm khỏch hng nc ngoi (nu cú) (cú th chn nhiu ụ): Thiu nhõn lc xỳc tin Khụng cú kinh phớ Khụng bit tỡm õu Khú khn khỏc (ghi rừ) 23 Nhng khú khn quỏ trỡnh lm vic vi khỏch hng nc ngoi (nu cú) (cú th chn nhiu ụ): Khụng sn xut Khụng nguyờn liu sn xut Khụng nhõn lc sn xut Khụng nm c yờu cu mu mó Khụng nm c yờu cu v cht lng Khụng nm c yờu cu v thi gian Khú khn v th tc xut nhp khu Khú khn khỏc (ghi rừ) 24 Doanh nghip ỏnh giỏ nh th no v kh nng cnh tranh ca sn phm chớnh xột trờn mt s tiờu sau?(bng cỏch khoanh trũn vo s thớch hp) Trong ú: 1=Cao; 2= Trung bỡnh; 3= Thp; 4=Khụng cú kh nng cnh tranh; 5=Khụng bit Cao Trung Bỡnh Thp Khụng cú kh Khụng nng cnh bit (1) (2) (3) tranh (4) (5) Cht lng sn phm Giỏ c Kiu dỏng cụng nghip Bao bỡ Tớnh nng s dng Thõn thin vi mụi trng 25 Cụng ngh doanh nghip ang s dng cú gõy ụ nhim mụi trng khụng? Cú Khụng Khụng bit 26 Nu cõu tr li l cú, vic gõy ụ nhim mụi trng ch yu t ngun no sau õy? - Nc thi - Khớ thi - Cht thi rn - Ting n - Ngun khỏc (ghi c th.): 27 Hin nay, doanh nghip ó cú h thng x lý cht thi cha? Cú Cha cú 28 Hóy cho bit nguyờn nhõn ca ụ nhim mụi trng? (ch chn mt ụ cho tng ct) Nc thi Khớ thi C thi rn Ting n - Trong thit k d ỏn u t khụng cú h thng x lý - Trong thit k d ỏn u t cú h thng x lý, nhng vỡ thiu nờn doanh nghip cha u t xõy dng - ang xõy dng h thng x lý - ó cú h thng x lý, nhng hin ti khụng s dng c - ó cú h thng x lý, s dng c, nhng cụng sut khụng ỏp ng nhu cu - ó cú h thng x lý, s dng c, nhng khụng th x lý trit vỡ ngun thi quỏ ụ nhim s dng cụng ngh sn xut cha phự hp - Nguyờn nhõn khỏc (ghi rừ 29 V cam kt bo v mụi trng (ch chn mt ụ) n v cha bit ó bit nhng cha thc hin ó thc hin 30 ễng (b) ó bit n cỏc chớnh sỏch phỏt trin ngnh TCMN ca tnh v n v ca ễng (b) ó c hng th nhng chớnh sỏch ny cha? Cú bit v ó Cú bit nhng Cha bit Ch tiờu c th hng cha c th n chớnh hng sỏch Chớnh sỏch u t, tớn dng Chớnh sỏch h tr o to lao ng Chớnh sỏch bo v mụi trng Chớnh sỏch xỳc tin thng mi Chớnh sỏch h tr tip cn t Chớnh sỏch phỏt trin cụng ngh 31.ễng (b) bit n chớnh sỏch phỏt trin hng TCMN XK qua cỏc kờnh no (cú th tớch nhiu ụ) Qua cỏc bui ph bin, hng dn chớnh sỏch ca cỏc c quan qun lý nh nc Qua cỏc ln tip xỳc vi cỏc c quan cú liờn quan n vic thc thi chớnh sỏch Qua sỏch bỏo Qua cng bỏo in t ca UBND tnh v cỏc trang web ca cỏc s, ngnh, huyn Qua hip hi ngnh ngh Qua lónh o, ch cỏc c s SXKD khỏc ó bit chớnh sỏch 32 Theo ễng (b) nhng chớnh sỏch sau õy tỏc ng n s phỏt trin ca ngnh hng TCMN v mc quan trng ca chớnh sỏch phỏt trin ca ngnh hng? ( Cú tỏc ng: ; Khụng tỏc ụng: ) Mc tỏc ng Ch tiờu Cú Khụng Mc quan trng Rt quan trng Khỏ quan trng Quan trng Khụng quan trng Chớnh sỏch xỳc tin thng mi, phỏt trin th trng Chớnh sỏch h tr o to lao ng TCMN Chớnh sỏch u t, tớn dng, thu Quy hoch phỏt trin ngnh TCMN ca tnh Chớnh sỏch h tr tip cn t Chớnh sỏch phỏt trin sn phm Chớnh sỏch phỏt trin cụng ngh i vi ngnh TCMN Chớnh sỏch phỏt trin ngun nguyờn liu Chớnh sỏch bo v mụi trng 33 ễng (b) cú kin ngh gỡ vi chớnh quyn cỏc cp (Chớnh ph, UBND tnh, huyn) v cỏc chớnh sỏch v cỏc gii phỏp h tr phỏt trin ngnh hng TCMN? PHIU IU TRA X HI HC [ Dnh cho H (T, T hp) sn xut kinh doanh hng TCMN ] cú thụng tin chớnh xỏc v nhng liờn quan n hot ng SXKD hng TCMN xut khu trờn a bn tnh Nam nh, lm c s xut cỏc gii phỏp v chớnh sỏch thỳc y s phỏt trin ca ngnh TCMN; ngh ễng (b) cho bit mt s thụng tin v ý kin ca mỡnh bng vic in y , chớnh xỏc cỏc cõu hi di õy Mi thụng tin ca ễng (b) cung cp ch phc v cho mc ớch khoa hc Xin chõn thnh cm n! H v tờn ch h Tui: a ch: Xó(Ph, TT) Huyn(T.P): Ngh nghip chớnh: Phi nụng nghip Nụng nghip S nhõn khu hngi: Trong ú: Namngi; N ngi S nhõn khu h tham gia SXKD hng TCMN.....ngi S lao ng ca h: ngi Trong ú: N:ngi Nam ngi Lao ng di 18 tui ngi T 18 n 35 tui.ngi T 36 n 60 tui.ngi Trờn 60 tuingi Trỡnh chuyờn mụn k thut ca lao ng h: Cha qua o tongi ó qua o to ngh ngi S cp ngi Trung cp, cao ng . ngi i hc ngi H tham gia: Va SX va KD Kinh doanh Sn xut Khỏc Gia cụng thuờ Nhng sn phm chớnh ca H: 10 S ngy SX hng TCMN trung bỡnh trờn mt nm: ngy 11 S gi lm SX hng TCMN trung bỡnh /ngy: gi 12 Thu nhp bỡnh quõn ngy cụng lao ng: ng/ngi/ngy 13 Ngh sn xut: Mi sn xut ó sn xut nhiu nm Gia truyn 14 Cụng ngh s dng ch yu ca h: Th cụng v mỏy múc Mỏy múc Th cụng 15 ỏnh giỏ mc SXKD ca h phự hp trỡnh lao ng vi h hin nay? Cha ỏp ng c, cn o to thờm Nhỡn chung, ó ỏp ng c 16 Nguyờn liu s dng sn xut ca h ba (03) nm gn õy: Vi si G Mõy tre na Cúi Khỏc Nha Kim loi Gm 17 Ngun gc nguyờn liu chớnh s dng ba (03) nm gn õy: Nhp khu Ngoi tnh Trong tnh 18 ỏnh giỏ chung v ngun nguyờn liu chớnh ba (03) nm gn õy: Khụng n nh n nh v giỏ n nh v lng 19 Nhng khú khn t chc sn xut: Thiu nhõn cụng lao ng Thiu ngun nguyờn liu Thiu Thiu mt bng sn xut Thiu hng dn k thut tay ngh Thiu cụng c mỏy múc Thiu u mi tiờu th sn phm Hay thay i mu mó Khú khn khỏc (ghi rừ: ) 20 Kt qu SXKD ca h thi gian t 2005-2012 (hóy in bng s c th) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Giỏ tr SX (Tr.) Tng doanh thu (Tr ng) Trong ú: Xut khu (USD) Lói/l (Tr.) Np thu (Tr ) 2012 21 Tng s u t vo sn xut, kinh doanh hin triu ng 22 Ngun sn xut kinh doanh ch yu Vn t cú v vay tớn dng Vay tớn dng T cú 23 Nhu cu m rng sn xut hin nay: Vay 100% Vay trờn 50% Vay 50% Vay di 50% 24 Nhu cu o to lao ng hin nay: Khụng Cú 25 Cỏch thc t chc o to ch yu: C s t hng hng dn ngh T truyn ngh 26 Thit k mu mó ch yu: n v t hng thit k mu mó T thit k mu mó 27 Sn phm ca h c tiờu th th no (cú th chn nhiu ụ): Cú u mi thu gom ti lng Cụng ty thng mi/XNK nc Cụng ty XNK ngoi nc Hỡnh thc khỏc 28 Th trng tiờu th sn phm ch yu ca h Trong tnh Bỏn cho n v khỏc Ngoi tnh Khụng 29 ễng/b thng tỡm c khỏch hng tiờu th SP qua cỏc kờnh no? (cú th chn nhiu ụ): Cụng ty mụi gii nc Ca hng ca mỡnh ti lng ngh Hi ch trin lóm ngoi nc Hi ch trin lóm nc C quan XTTM nc Cụng ty mụi gii nc ngoi Kờnh khỏc (ghi rừ) Qung cỏo bỏo truyn hỡnh 30 Nhng khú khn quỏ trỡnh SXKD (cú th chn nhiu ụ): Khụng nguyờn liu sn xut Khụng sn xut Khụng nm c yờu cu mu mó Khụng nhõn lc sn xut Khụng nm c yờu cu v thi gian Khụng nm c yờu cu v cht lng Khú khn khỏc (ghi rừ) 31 ễng (b) ó bit n cỏc chớnh sỏch phỏt trin ngnh TCMN ca tnh v n v ca ễng (b) ó c hng th nhng chớnh sỏch ny cha? Ch tiờu Cú bit v ó c th hng Cú bit nhng cha c th hng Cha bit n chớnh sỏch Chớnh sỏch u t, tớn dng Chớnh sỏch h tr o to lao ng Chớnh sỏch bo v mụi trng Chớnh sỏch xỳc tin thng mi Chớnh sỏch h tr tip cn t Chớnh sỏch phỏt trin cụng ngh 32 ễng (b) bit n chớnh sỏch phỏt trin hng TCMN xut khu qua cỏc kờnh no (cú th tớch nhiu ụ) Qua cỏc bui ph bin, hng dn chớnh sỏch ca cỏc c quan qun lý nh nc Qua cỏc ln tip xỳc vi cỏc c quan cú liờn quan n vic thc thi chớnh sỏch Qua sỏch bỏo Qua cng bỏo in t ca UBND tnh v cỏc trang web ca cỏc s, ngnh, huyn Qua hip hi ngnh ngh Qua lónh o, ch cỏc c s SXKD khỏc ó bit chớnh sỏch 33.Theo ễng (b) nhng chớnh sỏch sau õy tỏc ng n s phỏt trin ca ngnh hng TCMN v mc quan trng ca chớnh sỏch phỏt trin ca ngnh hng? ( Cú tỏc ng: ; Khụng tỏc ụng ) Mc tỏc ng Ch tiờu Cú Khụng Mc quan trng Rt Khỏ Quan Khụng quan quan trng quan trng trng trng Chớnh sỏch xỳc tin thng mi, phỏt trin th trng Chớnh sỏch h tr o to lao ng TCMN Chớnh sỏch u t, tớn dng, thu Quy hoch phỏt trin ngnh TCMN ca tnh Chớnh sỏch h tr tip cn t Chớnh sỏch phỏt trin sn phm Chớnh sỏch phỏt trin cụng ngh i vi ngnh TCMN Chớnh sỏch phỏt trin ngun nguyờn liu Chớnh sỏch bo v mụi trng CS phỏt trin hng TCMN xut khu 34 ễng (b) cú kin ngh gỡ vi chớnh quyn cỏc cp (Chớnh ph, UBND tnh, huyn) v cỏc chớnh sỏch v cỏc gii phỏp h tr phỏt trin ngnh hng TCMN?
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện chính sách phát triển hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu ở Nam Định đến năm 2020, Hoàn thiện chính sách phát triển hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu ở Nam Định đến năm 2020, Hoàn thiện chính sách phát triển hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu ở Nam Định đến năm 2020

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay