Giải pháp xây dựng chiến lược cạnh tranh của các ngân hàng trên địa bàn Tp HCM

169 175 0
  • Loading ...
1/169 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:01

1 MỞ ĐẦU Lý nghiên cứu Chính sách Đổi Mới Đảng Cộng sản Nhà nước Việt Nam tạo thành đáng khích lệ việc phát triển kinh tế-xã hội đất nước thập kỷ qua Mức tăng trưởng GDP nhiều năm liên tục đạt mức cao so với nước khác khu vực bình diện giới kết tổng hợp từ tăng trưởng mạnh mẽ khu vực, ngành nghề kinh tế khác nhau, có ngành ngân hàng Cùng với đời Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Pháp Lệnh Tổ chức Tín dụng (1990) sau nầy Luật Ngân hàng Nhà nước Luật Tổ chức Tín dụng (1997), nay, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam có bước phát triển nhanh chóng, bước đại hóa công nghệ, nâng cao qui mô hoạt động, cung ứng ngày cành nhiều sản phẩm, dòch vụ cho đời sống kinh tế-xã hội Tuy nhiên, trình phát triển, hệ thống ngân hàng Việt Nam bộc lộ nhiều khiếm khuyết, yếu nội Các vần đề lực, trình độ quản lý nhiều hạn chế; đội ngũ nhân chưa tinh thông; qui mô hoạt động nhỏ bé; yếu quản trò rủi ro, tình trạng nợ xấu, nợ khó đòi kéo dài nhiều năm,… thách thức quan trọng cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam tương lai Đặc biệt, để giành chủ động tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung ngân hàng thương mại cổ phần nói riêng cần phải nhanh chóng củng cố, xây dựng đa dạng hình thức, hoạt động an toàn, hiệu quả, có khả huy động tốt nguồn lực mở rộng đầu tư, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Là hệ thống ngân hàng non trẻ, bên cạnh ngân hàng thương mại quốc doanh đầu đàn, tương đối lớn mạnh, giàu kinh nghiệm thương trường; ngân hàng nước với mạng lưới toàn cầu tiềm lực tài chánh mạnh mẽ, ngân hàng thương mại cổ phần đứng trước nhiều thách thức trình hội nhập, đặc biệt bối cảnh lòch trình cam kết Hiệp đònh Thương mại Việt-Mỹ lộ trình chuẩn bò gia nhập WTO Do đó, việc phân tích, xác đònh vò cạnh tranh nay; đònh hướng xây dựng chiến lược cạnh tranh chung, để từ đó, xác đònh giải pháp cho việc xây dựng chiến lược cạnh tranh cho ngân hàng thương mại cổ phần cần thiết tất yếu có vai trò đònh đến thành bại ngân hàng nầy Đó lý mà NCS chọn đề tài “Giải pháp xây dựng chiến lược cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần đòa bàn thành phố Hồ Chí Minh” làm luận án tiến só kinh tế Luận đề xuất phát Quản trò chiến lược bao gồm ba trình sau đây: xây dựng chiến lược, thực thi chiến lược đánh giá chiến lược Ở đây, phạm vi nghiên cứu luận án phần đây, bàn xây dựng chiến lược Để tiếp tục, xin trích dẫn đònh nghóa xây dựng chiến lược cạnh tranh trích từ Chiến lược cạnh tranh Giáo sư Micheal Porter [38, tr.15]: “Xây dựng chiến lược cạnh tranh để xây dựng mô hình tổng thể việc doanh nghiệp cạnh tranh nào, mục tiêu doanh nghiệp gì, sách cần có để thực mục tiêu đó” Chiến lược xuất phát từ cạnh tranh thương trường Việc xây dựng chiến lược dựa sở phân tích trạng xác đònh vò cạnh tranh doanh nghiệp Giải pháp cách thức tổ chức, quản trò để đạt mục tiêu chiến lược xây dựng Do đó, vò cạnh tranh, mục tiêu chiến lược giải pháp xây dựng chiến lược ba phạm trù trình xây dựng chiến lược Việc xác đònh giải pháp xây dựng chiến lược cạnh tranh, chùng mực đó, xem giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Nhưng thế, lẽ, giải pháp cạnh tranh đề nghò cách chung chung, vô phương hướng mà trái lại, phải đặt mối liên hệ liên hoàn ba phạm trù nêu trên, tiến trình xây dựng chiến lược cạnh tranh, để thực giai đoạn triển khai thực chiến lược Do đó, giải pháp giải pháp việc xây dựng chiến lược cạnh tranh; giải pháp để xây dựng chiến lược cạnh tranh; nói gọn hơn, giải pháp xây dựng chiến lược cạnh tranh Đó luận đề xuất phát luận án nầy Mục tiêu việc nghiên cứu Từ lý nghiên cưú luận đề xuất phát trên, mục tiêu việc nghiên cứu là: Về mặt lý luận, luận án cố gắng hệ thống hóa sở lý thuyết cạnh tranh, chiến lược cạnh tranh, điều kiện tạo lợi cạnh tranh bền vững, lực cạnh tranh, phương thức xác đònh vò cạnh tranh việc ứng dụng mô hình vào việc phân tích, đònh hướng xây dựng chiến lược cạnh tranh chung cho ngân hàng thương mại Cơ sở lý thuyết mà NCS sử dụng dựa vào tác giả khác nhau, tập trung lý thuyết lợi cạnh tranh chiến lược cạnh tranh Giáo sư Micheal Porter Về phương diện thực tiễn, sở mô hình lý thuyết đúc kết, luận án tập trung phân tích thực trạng hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần đòa bàn thành phố Hồ Chí Minh để lập ma trận phân tích TOWS, sở để xác đònh vò cạnh tranh đònh hướng chiến lược cạnh tranh chung, để từ đó, xác đònh giải pháp cho việc xây dựng chiến lược cạnh tranh chung Các nội dung nghiên cứu Xuất phát từ mục tiêu nghiên cứu trên, nội dung nghiên cứu chủ yếu là: - Đánh giá tổng quan hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần đòa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Hội nhập ngành tài chánh-ngân hàng: hội thách thức cho ngân hàng thương mại Việt Nam - Hiệp đònh Thương mại Việt-Mỹ lộ trình hội nhập từ năm 2010 - Các nghiên cứu giới cạnh tranh ngân hàng - Phân tích tổng quan lực lượng cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần - Luận giải pháp xây dựng chiến lược cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần đòa bàn thành phố Hồ Chí Minh Khung nghiên cứu Từ luận đề xuất phát mục tiêu, nội dung nghiên cứu, luận án thực qua khung nghiên cưú sau (Hình 0.1) Khung nghiên cứu diễn đạt qua việc trả lời chi tiết xung quanh câu hỏi sau đây: 1) Chúng ta đâu? Ỉ XÁC ĐỊNH VỊ THẾ CẠNH TRANH 2) Chúng ta muốn đâu? Ỉ XÁC ĐỊNH, LỰA CHỌN CÁC MỤC TIÊU CHIẾN LƯC MÀ CHÚNG TA MUỐN ĐẠT TỚI 3) Chúng ta đến nào? Ỉ XÁC ĐỊNH CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH GIỮA VỊ THẾ CẠNH TRANH HIỆN NAY CỦA CHÚNG TA VÀ MỤC TIÊU MÀ CHÚNG TA MUỐN ĐẠT TỚI ĐÓ CHÍNH LÀ XÁC ĐỊNH CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CHIẾN LƯC CẠNH TRANH Thực kiểm soát bên Xét Lại Nhiệm Vụ Kinh Doanh Thiết lập mục tiêu dài han Vò cạnh tranh Thực kiểm soát nội Giải Pháp Lựa chọn chiến lược đeo đuổi Thiết lập mục tiêu hàng năm Phân phối tài nguyên Đo lường đánh giá Đưa sách THÔNG TIN PHẢN HỒI XÂY DỰNG CHIẾN LƯC Hình 0.1: Khung nghiên cứu luận án THỰC THI CHIẾN LƯC ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯC Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu chủ yếu đề tài ngân hàng thương mại cổ phần có Hội sở đăng ký đòa bàn đòa bàn thành phố Hồ Chí Minh với lực lượng cạnh tranh chúng Do phạm vi nghiên cứu đề tài tương đối rộng, nên việc nghiên cứu lực lượng cạnh tranh, đề tài tập trung nghiên cứu lực lượng cạnh tranh mang tính trực diện nhất, nhóm ngân hàng thương mại quốc doanh, nhóm ngân hàng liên doanh nhóm chi nhánh ngân hàng nước thành phố Hồ Chí Minh Tuy vậy, đònh chế tài chánh phi-ngân hàng, lực lượng cạnh tranh người cung ứng-khách hàng đề tài phân tích dẫn chiếu cách tổng quát Không gian phân tích đòa bàn thành phố Hồ Chí Minh Tuy vậy, chiến lược cạnh tranh ngân hàng cổ phần thành phố Hồ Chí Minh tách rời chiến lược, chương trình hội nhập kinh tế quốc tế nước, mà đặc biệt Chương trình hội nhập ngành ngân hàng Việt Nam, phân tích tầm vó mô dẫn chiếu cách phù hợp với nội dung nghiên cứu Thời gian phân tích giai đoạn 1993-2003, với viễn cảnh đến năm 2010, năm lề hội nhập ngân hàng khuôn khổ cam kết Hiệp đònh Thương mại Việt-Mỹ, năm mà ngân hàng 100% Hoa Kỳ quyền thực dòch vụ ngân hàng ngân hàng Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu sau áp dụng luận án: - Phỏng vấn chuyên gia: vấn trực tiếp nhà lãnh đạo số ngân hàng thương mại đòa bàn thành phố Hồ Chí Minh, chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà giáo hoạt động lâu năm ngành - Khảo sát thực tế: qua trình mà NCS làm việc 10 năm trực tiếp cho ngân hàng nước, với cương vò cán quản lý chuyên viên tư vấn - Điều tra thống kê: qua vấn thư (phương pháp thuận lợi) cán quản lý ngân hàng thương mại cổ phần thành phố Hồ Chí Minh, chức vụ từ phó trưởng phòng trở lên Mục tiêu việc điều tra cố gắng phác họa tranh tổng quan, dù mang tính chất tham khảo, mặt hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần thành phố Hồ Chí Minh, cán quản lý ngân hàng phác họa nên CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯC CẠNH TRANH TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG Chương nầy phân tích khái niệm chiến lược, chiến lược cạnh tranh, lợi cạnh tranh, lực cạnh tranh giới thiệu mô hình tổng quát để phân tích, đánh giá nội phân tích cường độ cạnh tranh ngành mà chủ yếu năm lực lượng cạnh tranh theo lý thuyết M Porter Đây sở lý luận quan trọng trước tiếp vào phân tích Chương Chương 3, bao gồm việc xác đònh vò cạnh tranh doanh nghiệp, xác đònh đònh hướng chiến lược cạnh tranh chung, sách, giải pháp cho chiến lược 1.1 Khái niệm chiến lược cạnh tranh 1.1.1 Khái niệm chiến lược Rất dễ dàng nhận thấy nay, danh từ chiến lược sử dụng khắp nơi, khía cạnh đời sống kinh tế-xã hội Nếu lúc trước, người ta nói nhiều chiến lược kinh tế, chiến lược phát triển văn hóaxã hội, thời buổi kinh tế thò trường tiến trình toàn cầu hóa kinh tế nay, người ta nói nhiều đến loại chiến lược kinh doanh, chiến lược hội nhập, chiến lược cạnh tranh,… Vậy ta hiểu khái niệm chiến lược nào? Khái niệm chiến lược thực có nguồn gốc từ xa xưa, hay nói xác hơn, từ lãnh vực quân Lòch sử giới để lại cho di sản khổng lồ chiến lược quân Các vò tướng lãnh phải nhà chiến lược tài ba Chiến lược, cách nhìn nhà quân sự, đònh, việc phối hợp, hành động tác chiến nhằm mục đích đánh thắng quân thù trận đòa mà họ chọn lựa trước Điều lý thú mà thấy phía sau là, vậy, từ thời xưa, chiến lược phương thức xây dựng chiến lược có tiếp cận gần gủi với khái niệm phổ quát chiến lược ngày nay, bao hàm đònh, nhiệm vụ trả lời cho câu hỏi sau đây, đơn giản, tiên quyết: 1) Muốn ? (đánh thắng quân thù), 2) Thắng đâu? (trên trận đòa mà ta chọn lựa trước) 3) Thắng nào? (bằng phối hợp, sử dụng tốt phương tiện sẵn có, lợi dụng điểm yếu, sơ hở kẻ thù, tận dụng hội, thời cơ,…) Đó chiến lược quân Còn chiến lược, hay cụ thể chiến lược kinh doanh gì? Từ điển Oxford 2000 có đònh nghóa đơn giản chiến lược (strategy) sau: chiến lược kế hoạch chủ ý để đạt mục tiêu đònh Như vậy, có gắn kết kế hoạch chiến lược, thường thấy cụm từ “kế hoạch-chiến lược” ngày sử dụng phổ biến Thực ra, kế hoạch chiến lược không đồng với Kế hoạch, hay lập kế hoạch giai đoạn khái niệm rộng nhiều quản trò chiến lược bao gồm việc lập kế hoạch chiến lược (xây dựng chiến lược), thực thi chiến lược đánh giá chiến lược Chiến lược gắn đến mục tiêu trung dài hạn, cho nên, kế hoạch chiến lược, phải kế hoạch trung dài hạn Không thể đồng khái niệm kế hoạch tháng, năm,… vào khái niệm chiến lược Như vậy, chiến lược hiểu cách đơn giản phương tiện, hành động để đạt mục tòêu trung-dài hạn Từ phân tích trên, lónh vực kinh doanh, đònh nghóa sau chiến lược: 10 Chiến lược kinh doanh tổng thể đònh, hành động hoạch đònh có liên quan đến việc lựa chọn, phân bổ phương tiện nguồn tài nguyên nhằm đạt mục tiêu đònh 1.1.2 Chiến lược cạnh tranh Chiến lược kinh doanh luôn thiết lập, thực đánh giá với giả thiết có cạnh tranh Nói cách khác, chiến lược phát sinh từ cạnh tranh thương trường Cho nên, chừng mực đó, xem chiến lược kinh doanh tức chiến lược cạnh tranh M Porter đúc kết ba dạng chiến lược cạnh tranh chung sau: CÁC CHIẾN LƯC CẠNH TRANH CHUNG Trong trình cạnh tranh, để đối phó với năm lực lượng cạnh tranh, mức độ chung, xác đònh ba chiến lược chung cho việc tạo vò trí cạnh tranh lâu dài cho công ty Các chiến lược nầy sử dụng riêng hay kết hợp với - Chiến lược nhấn mạnh chi phí, - Chiến lược khác biệt hóa, - Chiến lược trọng tâm hóa (i) Chiến lược nhấn mạnh chi phí Chiến lược chi phí yêu cầu việc xây dựng mạnh mẽ điều kiện vật chất kết hợp qui mô tính hiệu kiểm soát chặt chẽ chi phí trực tiếp gián tiếp - Chi phí thấp mang lại cho ngân hàng tỷ lệ lợi nhuận cao mức bình quân ngành, bất chấp diện mạnh mẽ lực lượng cạnh tranh; - Chi phí thấp tạo cho ngân hàng tường che chắn chống lại ganh đua đối thủ cạnh tranh; 155 3.2.4 Xúc tiến, truyền thông quảng bá thương hiệu Tuy hầu hết ngân hàng thương mại cổ phần có thành lập Phòng Marketing việc thiếu vắng chiến lược marketing hưũ hiệu vấn đề phổ biến Các sách marketing đa phần tập trung vào quảng cáo, khuyến xổ số trúng thưởng công tác huy động vốn,v.v… Việc nghiên cứu thò trường điểm yếu ngân hàng cổ phần, nguyên nhân hạn chế yếu hệ thống thông tin khách hàng thò trường Chiến lược marketing bối cảnh cạnh tranh hội nhập ngân hàng cổ phần, theo quan điểm chúng tôi, phải nhấn mạnh công tác xúc tiến, truyền thông quảng bá thương hiệu Uy tín ngân hàng cổ phần bò giảm sút sau vài ngân hàng Nam Đô, Việt Hoa,… bò đổ bể Sự kiện ngân hàng ACB ngày 15-10-2003 phần nói lên giới hạn lòng tin công chúng vào thương hiệu ngân hàng thương mại cổ phần Do vậy, chiến lược phải dựa vào giải pháp sau đây: - Các ngân hàng, song song với việc xây dựng chiến lược kinh doanh mình, phải xây dựng chiến lược marketing phù hợp Ngân hàng phải hoạch đònh ngân sách cụ thể cho việc thực thi chiến lược nầy - Từng ngân hàng phải xác đònh rõ uy tín thương hiệu vấn đề sống Hoạt động marketing phải ý đến quan hệ ngân hàng-khách hàng, bước xây dựng lên tin tưởng, lòng trung thành khách hàng ngân hàng - Thương hiệu tài sản vô hình doanh nghiệp (Intangible Asset) Ở đây, phân tích thêm khái niệm Brand Equity (giá trò thương hiệu) Giá trò thương hiệu hiệu chênh lệch giá trò thò trường chứng khoán (Market Value) giá trò sổ sách (Book 156 Value) ngân hàng Giá trò tạo Tư hóa Thò trường (Market Capitalization), làm gia tăng giá trò ngân hàng Như vậy, ngân hàng, doanh nghiệp khác, làm tăng giá trò doanh nghiệp thông qua thương hiệu [48,tr.199] Cạnh tranh buộc ngân hàng phải tăng cường công tác quản trò thương hiệu (Brand Management) Những ngân hàng đạt danh tiếng danh hiệu, lẻ công thương trường, phần tài sản tăng thêm phải phép ghi thêm vào nguồn vốn (Equity) ngân hàng Nguồn vốn nầy, đến lượt nó, lại tăng cường cho lực cạnh tranh ngân hàng Do đó, ngân hàng cổ phần phải ý thức vai trò công tác quản trò thương hiệu Tuỳ theo điều kiện, qui mô hoạt động, chức danh Brand Manager bổ nhiệm độc lập, nằm Phòng Marketing ngân hàng - Quan hệ ngân hàng-khách hàng tách rời công tác truyền thông, ngân hàng thực hiện, quảng bá tiện ích, an toàn giao dòch với ngân hàng Theo lô-gic, sau khách hàng cảm nhận nhu cầu thực mình, họ chuyển sang giai đoạn đánh giá, lựa chọn quan hệ giao dòch Do đó, phi lý nói phát triển tin tưởng công chúng vào hệ thống ngân hàng, đa phần công chúng chưa thông hiểu tiện ích dòch vụ ngân hàng - Sự tin tưởng vào thương hiệu đòi hỏi thông suốt thông tin Các ngân hàng cổ phần xây dựng tảng pháp lý công ty cổ phần: vấn đề thông tin lại quan trọng nữa, viễn cảnh có ngân hàng cổ phần niêm yết thò trường chứng khoán Các báo cáo thường niên, có báo cáo tài chánh phải công khai hóa đến tay công chúng nhiều Qua khảo sát 157 mạng internet, có vài ngân hàng cổ phần “tốp trên” có công khai báo cáo tài chánh, đa phần ngân hàng có web-site khác, mục báo cáo tài chánh mục “đang xây dựng” (work in progress) - Ở tầm vó mô hơn, can thiệp Chính phủ vấn đề giáo dục công dân Thiết nghó, nên sớm đưa vào chương trình giáo dục kiến thức/pháp luật tài chánh, ngân hàng hầu giáo dục công dân sớm có ý thức sử dụng dòch vụ ngân hàng - Việc tạo “sân chơi bình đẳng” giải pháp gián tiếp giúp nâng cao uy tín thương hiệu cho ngân hàng cổ phần Thực ra, xét cho cùng, giải pháp nầy có tính chất “hệ quả” từ giải pháp vốn, sáp nhập hợp Thực giải pháp tiền đề nói, nâng cao lực cạnh tranh cho ngân hàng cổ phần, sở để thu hẹp “phân biệt đối xử” loại hình sở hữu ngân hàng khác 3.2.5 Bộ máy quản lý nhân Công tác nhân đào tạo giải pháp ngân hàng cổ phần Nghề ngân hàng nghề dòch vụ đặc biệt, đó, việc giao tiếp người-người có tầm quan trọng đặc biệt Nhân mặt ngân hàng, tài sản ngân hàng, hình ảnh thương hiệu ngân hàng Giải pháp tăng cường máy quản lý nhân phải tập trung vào vấn đề sau đây: Việc phân đònh rạch ròi quyền sở hữu quyền quản lý Nguyên nhân cho can thiệp cổ đông vào công việc điều hành ngân hàng quyền lợi cục bộ, cá nhân cổ đông Để hạn chế triệt tiêu mầm mống vô nguy hại nầy, chế phân đònh quyền lực 158 rõ ràng điều lệ hoạt động ngân hàng cổ phần đóng vai trò đònh Cần phải có qui đònh cụ thể quyền hạn của chức danh hội đồng quản trò, ban kiểm soát, ban tổng giám đốc phòng-ban theo hướng tránh can thiệp vụ hội đồng quản trò vào công việc kinh doanh thường lệ ngân hàng Việc cụ thể hoá, pháp luật hóa hạn chế cho vay đối tượng “có liên quan” theo quan điểm “nhóm khách hàng” (group customer) có tác dụng ngăn chận từ xa ý đồ thao túng cổ đông Đào tạo huấn luyện nguồn nhân lực Chất lượng nguồn nhân lực ngân hàng cổ phần TP.HCM thời gian gần có cải thiện, nằm mức trung bình so với ngân hàng quốc doanh nước Do đó, công tác đào tạo đào tạo, huấn luyện thường xuyên nguồn nhân lực phải trọng tâm ngân hàng cổ phần Các ngân hàng cần phải thực tổng điều tra, rà soát lại đội ngũ nhân dựa mô hình dây chuyền sáng tạo giá trò ngân hàng, để từ đó, nhanh chóng nhận diện mặt mạnh, yếu nguồn nhân lực bối cảnh hội nhập cạnh tranh, để có kế hoạch đào tạo, tập huấn thích hợp Các ngân hàng lớn cần có trung tâm đào tạo riêng cho Vấn đề chi phí đặt ra, so với đưa đào tạo bên ngoài, lợi ích nhỏ Thứ nhất, thống việc đào tạo phương pháp, qui trình, qui chế nội ngân hàng Thứ hai, nhà đào tạo huấn luyện người thường xuyên tiếp cận thực tế nên thuận lợi việc gắn lý thuyết thực tiễn, biết nhu cầu đào tạo thực tế ngân hàng Cuối cùng, đào tạo nội hội để đồng nghiệp chung ngân 159 hàng trao đổi kinh nghiệm quý báu mình, không lãng phí họp giao ban kéo dài, vô bổ Giáo dục ý thức phục vụ khách hàng Một phận không nhỏ chức vụ điều hành ngân hàng cổ phần có xuất thân từ ngân hàng quốc doanh Một thời gian dài sống môi trường quốc doanh, tư tưởng, ý thức quan hệ kinh tế kiểu bao cấp, theo chế “xin-cho” họ Do đó, thay đổi ý thức, việc sớm chiều, việc phải làm, không nói phải làm Đối với nhân viên cấp thấp, việc phải làm thường xuyên liên tục cải thiện mối quan hệ giao tiếp khách hàng Các chương trình đào tạo, huấn luyện kỹ giao tiếp, tâm lý khách hàng, kỹ đàm phán thương lượng khóa học bổ khuyết mà nhân viên chưa thể học trường đại học Quan điểm hướng khách hàng phải xuyên suốt ý thức phục vụ nhân viên, môi trường cạnh tranh, triết lý cạnh tranh quan hệ khách hàng phải “làm để phục vụ tốt khách hàng tốt chúng ta” Hạn chế nạn chảy máu chất xám Không giữ chân cán bộ, viên chức giỏi hoạt động giá trò thương hiệu ngân hàng Một nguyên nhân gây tình trạng nhân viên giỏi bỏ sang làm việc cho ngân hàng nước lương sách đãi ngộ Nhưng thực tế vài năm gần cho thấy có người sau thời gian làm cho doanh nghiệp nước ngoài, trở lại làm việc cho doanh nghiệp 100% Việt Nam, có ngân hàng, nơi áp dụng chế độ lương bỗng, phúc lợi sách đãi ngộ, thăng tiến thỏa đáng cho người lao động Những biện pháp 160 giữ chân người tài, đến lượt nó, lại có tác dụng quảng bá thương hiệu, người lao động an tâm-toàn tâm-toàn ý tự hào thương hiệu ngân hàng mà phục vụ CẠNH TRANH VÀ LIÊN KẾT ? Cạnh tranh mâu thuẫn với liên kết Nhưng thực ra, hai khái niệm chừng mực đònh, lại có tác động tương hỗ lẫn Vấn đề cần phân tích là, cạnh tranh, liên kết? Cạnh tranh để mang đến cho thò trường khách hàng giá trò gia tăng cao doanh nghiệp khác liên kết với doanh nghiệp khác để có giá trò gia tăng cao so với giá trò gia tăng mà doanh nghiệp đạt doanh nghiệp hoạt động riêng lẻ [48,tr.297] Với lý luận trên, ngân hàng thương mại cổ phần xét đến khả liên kết sau: - Cho vay hợp vốn (syndication loan): phương thức hợp tác để chia sẻ rủi ro ngân hàng với nhau, vừa khắc phục nhược điểm yếu vốn ngân hàng cổ phần Ở đây, cần nhấn mạnh vai trò đầu tàu, kinh nghiệm ngân hàng cổ phần “tốp trên”, với tư cách ngân hàng đầu mối (bank leader) cho vay hợp vốn - Việc chia sẻ, phối hợp nguồn lực: lãnh vực ngân hàng điện tử Việc tích hợp, sử dụng chung máy ATM cần phải nhanh chóng xúc tiến, không ngân hàng cổ phần với nhau, mà với ngân hàng “đối thủ”û khác ngân hàng quốc doanh ngân hàng nước Trong nội ngân hàng cổ phần, phải tính đến vai trò “đầu tàu” ngân hàng “tốp trên” ACB, Sacombank, Eximbank Trong toán quốc tế, có khả ngân hàng 161 chưa đủ khả trang bò hệ thống SWIFT liên kết khai thác (chia phí) với ngân hàng trang bò - Liên kết, hợp tác lãnh vực đào tạo, huấn luyện: ngân hàng “tốp dưới”, thành lập tranh thủ yểm trợ đào tạo, huấn luyện chuyển giao công nghệ ngân hàng từ ngân hàng cổ phần “tốp trên” 3.3 Các kiến nghò 3.3.1 Các kiến nghò phủ, ngân hàng nhà nước bộ, ngành có liên quan - Cần cụ thể hóa Chương trình tái cấu trúc ngân hàng cổ phần thời gian tới Giải pháp tăng vốn pháp đònh cần phải nhanh chóng pháp luật hóa với lộ trình phù hợp Bên cạnh đó, qui đònh sáp nhập hợp ngân hàng không đủ tiêu chuẩn vốn pháp đònh theo lộ trình phải nhanh chóng triển khai cách đồng - Ngân hàng Nhà nước nên sớm nghiên cứu sửa đổi qui đònh bảo hiểm tiền gửi theo hướng mức phí bảo hiểm phải đóng tuỳ thuộc vào điểm số rủi ro ngân hàng khác nhau, đó, tiêu vốn phải tiêu việc cho điểm - Cũng thế, mức tiền gửi bảo hiểm tỷ lệ dự trữ bắt buộc cần phải điều chỉnh cho phù hợp Tuy nhiên, cần có có nghiên cứu, đánh giá cẩn trọng nhằm tránh rủi ro đạo đức xảy hoạt động ngân hàng - Các qui đònh niêm yết chứng khoán cho ngân hàng cổ phần cần phải y ban Chứng khoán Nhà nước Ngân hàng Nhà nước nhanh chóng dự thảo đưa vào đời sống ngân hàng cổ phần 162 - Khung pháp lý cho việc phát hành trái phiếu phải nhanh chóng sửa đổi theo hướng tạo sân chơi bình đẳng cho tất loại hình ngân hàng thương mại - Các qui đònh nghiệp vụ thò trường mở cần thông thoáng, mở rộng ngân hàng cổ phần - Cần phải có qui đònh cụ thể phát hành, sử dụng chuyển nhượng, chiết khấu thương phiếu, sở để ngân hàng phát triển kinh doanh bổ sung nguồn lực cần thiết Tuy Việt Nam có Pháp lệnh Thương phiếu từ năm 1999, nay, thương phiếu chủ yếu xuất giao dòch xuất-nhập khẩu, thương phiếu nước chưa thấy xuất Do đó, Ngân hàng Nhà nước cần sớm ban hành văn pháp lý cần thiết tạo điều kiện cho thương phiếu Việt Nam lưu hành phát triển Có thế, đem lại lợi ích cho ngân hàng thương mại: cho vay chiết khấu, vay tái chiết khấu từ Ngân hàng Nhà nước… - Thời gian qua, ngân hàng quốc doanh số ngân hàng cổ phần có thuận lợi việc nhận/vay nguồn tài trợ nước đầu tư cải thiện sở hạ tầng công nghệ Chính phủ cần có biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ ngân hàng cổ phần khác việc tiếp cận nguồn tài trợ thông qua chương trình hợp tác, viện trợ, bảo lãnh/trợ cấp vay vốn nước - Giáo dục công dân kiến thức, pháp luật tài chánh-ngân hàng phải xem chương trình quốc gia quan điểm hiểu biết, kiến thức tài chánh-ngân hàng công chúng có tác dụng tích cực việc nhận diện xây dựng, củng cố thương hiệu ngân hàng cổ phần 163 - Về công tác điều hành ngân hàng, Luật tổ chức tín dụng văn hướng dẫn chưa ghi rõ người đại diện pháp luật ngân hàng chủ tòch hội đồng quản trò hay tổng giám đốc Điều nầy mầm mống tranh chấp nội ngân hàng cổ phần Do đó, hướng sửa đổi Luật tổ chức tín dụng nên qui đònh tổng giám đốc người đại diện pháp luật ngân hàng, ví tổng giám đốc người điều hành công việc hàng ngày ngân hàng 3.3.2 Các kiến nghò Ủy ban Nhân dân TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh phải ý thức vai trò đầu đàn ngân hàng cổ phần thành phố Hồ Chí Minh hệ thống ngân hàng cổ phần nước Do đó, kiến nghò Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có đóng góp quan trọng cho sách tài chánh vó mô - Trong chừng mực thí điểm, chờ đợi khung pháp lý chung nước phát hành chứng khoán ngân hàng cổ phần thò trường chứng khoán (bao gồm cổ phiếu trái phiếu), TP.HCM kiến nghò xin phép thí điểm thực việc cho 2-3 ngân hàng cổ phần mạnh TP.HCM Việc đề xuất ngân hàng mạnh thực xuất phát từ thói quen tư cổ phần hóa trước nay, mà để tránh bất ổn, xáo trộn đáng tiếc ngành ngân hàng - Ngay TP.HCM, với tư cách trung tâm kinh tế-tài chánh lớn nước, cần triển khai chương trình nghiên cứu thò trường diện sâu rộng mảng thò trường tài chánh-ngân hàng, đặc biệt nghiên cứu chuyên biệt nhóm ngân hàng cổ phần sách marketing, thương hiệu, quan hệ khách hàng, đánh giá khách hàng mặt hoạt động khả cạnh tranh ngân hàng cổ phần,… để có sở hoạch đònh sách, chiến lược phát triển phù hợp 164 Các nghiên cứu thông tin cần thiết cho chủ thể tham gia thò trường tài chánh xây dựng chiến lược cạnh tranh riêng 3.3.3 Các khuyến nghò ngân hàng TMCP thành phố Hồ Chí Minh - Mọi tổ chức đường hướng, chiến lược dễ dàng đến thất bại cạnh tranh Trong tầm nhìn từ năm 2010, hết, ban lãnh đạo ngân hàng thương mại cổ phần đòa bàn thành phố Hồ Chí Minh phải ý thức tầm quan trọng việc xây dựng chiến lược kinh doanh-chiến lược cạnh tranh cho ngân hàng mình: cạnh tranh để không tụt hậu, cạnh tranh chết viễn cảnh áp lực cạnh tranh vô mạnh mẽ hết Quản trò chiến lược công việc nhà tư vấn bên mà thành viên ban quản trò ngân hàng nhà tổ chức xây dựng, thực thi kiểm soát chiến lược, lẽ, quản trò chiến lược chuỗi liên hoàn giai đoạn đòi hỏi tham gia, dấn thân liên tục ban quản trò Nói cách khác, ban quản trò ngân hàng chủ thể việc thiết lập, tổ chức thực kiểm soát chiến lược - Việc thực chiến lược tách rời đònh quản trò hàng ngày ban quản trò ngân hàng Do đó, ngân hàng cần thiết phải tổ chức tốt việc giáo dục, truyền đạt mục tiêu chiến lược cụ thể cho toàn thể cán bộ, nhân viên Thực thi chiến lược phải công việc chung tất người - Trong việc thiết lập tổ chức thực chiến lược, ngân hàng thương mại cổ phần cần phải cố gắng khắc phục điểm yếu quan trọng tách bạch quyền sở hữu 165 cổ đông quyền quản lý ban quản trò Có thế, ban quản trò công tâm, toàn tâm toàn ý việc thực thi vai trò chiến lược Chiến lược đònh để để phục vụ cho phận cổ đông - Cuối cùng, giải pháp phân kỳ Trong tầm nhìn từ năm 2010, NCS khuyến nghò ngân hàng thương mại cổ phần tập trung vào giải pháp sau đây: o Từ năm 2006: giai đoạn tập trung vào giải pháp vốn Việc tăng vốn nên kết hợp bên bên ngoài, nói cách khác, từ giải pháp đa nguồn đó, ý đến nguồn lực đến từ bên mở rộng cho công chúng (gia tăng phần bán rộng rãi cho công chúng, phát hành qua thò trường chứng khoán) Khả sáp nhập hợp ngân hàng cổ phần đặt ngân hàng yếu kém, gặp khó khăn tăng vốn Song song với giải pháp liên quan đến vốn việc cải tổ máy tổ chức-nhân ngân hàng, đó, công tác huấn luyện, đào tạo nhân phải ngân hàng đặc biệt xem trọng Có thế, ngân hàng thương mại cổ phần có điều kiện tiền đề (tài lực/nhân lực) để thực giải pháp cách đồng hiệu o Từ 2007-2010: giai đoạn tập trung vào giải pháp cải thiện sở hạ tầng công nghệ hệ thống thông tin khách hàng, xúc tiến truyền thông quảng bá thương hiệu Cơ sở hạ tầng công nghệ đầu tư vận hành cách có hiệu tảng nguồn tài lực tương đối vững mạnh với đội ngũ nhân đào tạo có kỹ tốt Cũng thế, công tác 166 xúc tiến, truyền thông quảng bá thương hiệu thực có ý nghóa phát huy tác dụng ngân hàng có tảng thực nhân lực tài lực đònh Tô vẽ, đánh bóng thương hiệu liệu vào tâm tưởng khách hàng hay không ngân hàng lại luôn gặp khó khăn nguồn vốn huy động, vốn tự có lại ỏi cộng với đội ngũ nhân hiệu máy tổ chức quản lý luôn lục đục, đoàn kết? 3.4 Một đề xuất NCS: CẨM NANG XÂY DỰNG CHIẾN LƯC CẠNH TRANH NGÂN HÀNG Bên cạnh giải pháp xây dựng chiến lược cạnh tranh, kiến nghò ban-ngành có liên quan, để kết thúc luận án, nghiên cứu sinh mạnh dạn đề xuất tài liệu nhỏ mang tên “CẨM NANG XÂY DỰNG CHIẾN LƯC CẠNH TRANH NGÂN HÀNG” trình bày PHỤ LỤC Tài liệu mang tính tóm tắt nầy nghiên cứu sinh soạn thảo, đúc kết từ lý thuyết cạnh tranh quản trò chiến lược Trong tình trạng hầu hết ngân hàng cổ phần chưa xây dựng chiến lược cạnh tranh, nghiên cứu sinh mong cẩm nang tóm tắt phù hợp với nhu cầu ngân hàng thương mại cổ phần, mà áp dụng cho loại hình ngân hàng thương mại khác KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên quan điểm lòch sử phát triển, ngân hàng thương mại cổ phần thành phố Hồ Chí Minh góp mặt với tư cách nhóm thành viên non trẻ có đóng góp đònh cho phát triển tăng trưởng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh nói riêng nước nói chung Quá trình phát triển ngân hàng cổ phần bộc lộ yếu đònh dẫn đến 167 khả cạnh tranh tương đối yếu so với lực lượng cạnh tranh khác Tình hình đòi hỏi ngân hàng phải nhanh chóng xây dựng chiến lược cạnh tranh trình hội nhập kinh tế quốc tế Đề tài đề nghò Chiến lược Tập trung cho ngân hàng cổ phần thành phố Hồ Chí Minh, sở tận dụng điểm mạnh hội mà nhóm ngân hàng nầy có Các giải pháp xây dựng chiến lược đề xuất quan điểm tập trung, tránh dàn trãi, bao gồm: giải pháp vốn, giải pháp sáp nhập hợp nhất, giải pháp cải thiện sở hạ tầng công nghệ, giải pháp thương hiệu giải pháp máy quản lý nhân Các nhóm giải pháp nầy đề nghò dựa vào mô hình dây chuyền sáng tạo giá trò M Porter đề nghò, đó, hướng vào mục tiêu củng cố tăng cường hoạt động sở; chấn chỉnh hoàn thiện hoạt động bỗ trợ, hoạt động tạo lợi cạnh tranh bền vững ngân hàng 168 KẾT LUẬN CHUNG Cạnh tranh thực tế phủ nhận kinh tế thò trường Cạnh tranh lại có cường độ khốc liệt bối cảnh toàn cầu hóa nay, với việc hội nhập kinh tế quốc tế kinh tế khu vực diễn gần nhanh chóng Thông qua việc hệ thống hoá sở lý luận cạnh tranh chiến lược cạnh tranh, mô hình phân tích dây chuyền giá trò-cơ sở sáng tạo lực cạnh tranh, với mô hình phân tích ma trận hình ảnh cạnh tranh, ma trận TOWS, ma trận đònh hướng chiến lược,… nghiên cứu sinh cố gắng ứng dụng vào việc nghiên cứu chuyên ngành tương đối đặc biệt ngân hàng Đó mong muốn đóng góp khía cạnh lý thuyết của nghiên cứu sinh Về phương diện thực tiễn, luận án cố gắng đưa luận khoa học, sở đònh sách, chế quản lý ngân hàng thương mại cổ phần TP Hồ Chí Minh nói riêng nước Việt Nam nói chung, chẳng hạn qui đònh vốn pháp đònh, cần thiết phải sáp nhập hợp nhất, vấn đề tổ chức-nhân công tác tuyên truyền, quảng bá thương hiệu cho ngân hàng cổ phần Chiến lược Tập trung nghiên cứu sinh đề xuất chiến lược cạnh tranh tương đối phù hợp với trạng vò cạnh tranh ngân hàng cổ phần thành phố Hồ Chí Minh Quan điểm xây dựng chiến lược Nghiên cứu sinh tính tập trung, tránh dàn trải, theo đó, Nghiên cứu sinh đề xuất hai nhóm giải pháp việc xây dựng chiến lược Đó gọi giải pháp chiến lược chúng góp phần cải thiện, tăng cường hoạt động, lợi cạnh tranh ngân hàng cổ phần Các giải pháp phần lớn dựa vào sách hoạt động ngân hàng, 169 nhưng, bên cạnh đó, can thiệp thích hợp cấp quản lý vó mô quyền sở không phần quan trọng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp xây dựng chiến lược cạnh tranh của các ngân hàng trên địa bàn Tp HCM, Giải pháp xây dựng chiến lược cạnh tranh của các ngân hàng trên địa bàn Tp HCM, Giải pháp xây dựng chiến lược cạnh tranh của các ngân hàng trên địa bàn Tp HCM, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ VỊ THẾ CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TP.HỒ CHÍ MINH TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ, CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Kết luận chương 3

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay