Giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các doanh nghiệp xây dựng thuộc Tổng Công ty Sông Đà

189 129 0
  • Loading ...
1/189 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:01

B GIO DC V O TO B TI CHNH HC VIN TI CHNH NGUYN VN PHC GIảI PHáP TàI CHíNH NÂNG CAO HIệU QUả KINH DOANH CHO CáC DOANH NGHIệP XÂY DựNG THUộC TổNG CÔNG TY SÔNG Đà LUN N TIN S KINH T H NI - 2016 B GIO DC V O TO B TI CHNH HC VIN TI CHNH NGUYN VN PHC GIảI PHáP TàI CHíNH NÂNG CAO HIệU QUả KINH DOANH CHO CáC DOANH NGHIệP XÂY DựNG THUộC TổNG CÔNG TY SÔNG Đà Chuyờn ngnh : Ti chớnh - Ngõn hng Mó s : 62.34.02.01 LUN N TIN S KINH T Ngi hng dn khoa hc: TS NGUYN MINH HONG PGS.TS NGHIấM TH TH H NI - 2016 MC LC Trang Trang ph bỡa Li cm n Mc lc Danh mc cỏc ch vit tt Danh mc cỏc bng, s M U Chng 1: Lí LUN CHUNG V HIU QU KINH DOANH CA CC DOANH NGHIP XY DNG 12 1.1 TNG QUAN V NGNH XY DNG V DOANH NGHIP XY DNG 12 1.1.1 V trớ ca ngnh xõy dng nn kinh t 12 1.1.2 Phõn loi sn phm ca ngnh xõy dng 13 1.1.3 c im hot ng ca ngnh xõy dng 14 1.1.4 Khỏi nim v c im ca doanh nghip xõy dng 17 1.2 HIU QU KINH DOANH CA CC DOANH NGHIP XY DNG 19 1.2.1 Khỏi nim v phõn loi hiu qu kinh doanh ca doanh nghip 19 1.2.2 Nhng ch tiờu o lng hiu qu kinh doanh ca doanh nghip 22 1.2.3 Cỏc nhõn t tỏc ng ti hiu qu kinh doanh ca doanh nghip xõy dng 29 1.3 CC GII PHP TI CHNH CH YU NNG CAO HIU QU KINH DOANH CA DOANH NGHIP XY DNG 32 1.3.1 Vai trũ ca ti chớnh i vi hiu qu hot ng kinh doanh ca doanh nghip xõy dng 32 1.3.2 Cỏc quyt nh ti chớnh ca doanh nghip 34 1.3.3 Cỏc gii phỏp ti chớnh ch yu nõng cao hiu qu kinh doanh ca doanh nghip xõy dng 36 1.4 KINH NGHIM NNG CAO HIU QU KINH DOANH CA DOANH NGHIP XY DNG MT S NC TRấN TH GII V BI HC CHO CC DOANH NGHIP XY DNG VIT NAM 43 1.4.1 Kinh nghim nõng cao hiu qu kinh doanh ca cỏc doanh nghip xõy dng trờn th gii 43 1.4.2 Bi hc kinh nghim cho cỏc doanh nghip ca Vit Nam 49 KT LUN CHNG 50 Chng 2: THC TRNG HIU QU KINH DOANH CA CC DOANH NGHIP XY DNG THUC TNG CễNG TY SễNG 51 2.1 TèNH HèNH SN XUT KINH DOANH CA TNG CễNG TY SễNG 51 2.1.1 Lch s hỡnh thnh v phỏt trin ca Tng Cụng ty 51 2.1.2 c im t chc qun lý ca Tng Cụng ty 52 2.1.3 c im t chc hot ng kinh doanh ca Tng Cụng ty 57 2.1.4 Tỡnh hỡnh sn xut kinh doanh v ti chớnh ca Tng Cụng ty 61 2.2 THC TRNG HIU QU KINH DOANH CA CC DOANH NGHIP XY DNG THUC TNG CễNG TY SễNG 73 2.2.1 Cỏc nhõn t nh hng n hiu qu kinh doanh ca cỏc doanh nghip xõy dng thuc Tng Cụng ty Sụng 73 2.2.2 Tỡnh hỡnh sn xut kinh doanh ca cỏc doanh nghip xõy dng thuc Tng Cụng ty Sụng 87 2.2.3 Thc trng hiu qu kinh doanh ca cỏc doanh nghip xõy dng thuc Tng Cụng ty Sụng 96 2.2.4 So sỏnh hiu qu kinh doanh ca cỏc doanh nghip xõy dng thuc Tng Cụng ty Sụng vi i th cnh tranh 112 2.2.5 Thc trng s dng cỏc gii phỏp ti chớnh nhm nõng cao hiu qu kinh doanh ca cỏc doanh nghip xõy dng thuc Tng cụng ty Sụng 121 2.3 NH GI CHUNG V HIU QU KINH DOANH V CC GII PHP TI CHNH M CC DOANH NGHIP XY DNG THUC TNG CễNG TY SễNG S DNG V T C 126 2.3.1 V hiu qu kinh doanh 126 2.3.2 V cỏc gii phỏp ti chớnh 130 KT LUN CHNG 134 Chng 3: GII PHP TI CHNH NHM NNG CAO HIU QU KINH DOANH CHO CC DOANH NGHIP XY DNG THUC TNG CễNG TY SễNG 136 3.1 NH HNG PHT TRIN CA TNG CễNG TY TRONG THI GIAN TI 136 3.1.1 Trin vng nn kinh t v mụ thi gian ti 136 3.1.2 Trin vng phỏt trin ngnh xõy dng thi gian ti 138 3.1.3 nh hng phỏt trin ca Tng Cụng ty thi gian ti 140 3.2 NHNG QUAN IM C BNV NNG CAO HIU QU KINH DOANH CA CC DOANH NGHIP XY DNG THUC TNG CễNG TY SễNG 144 3.3 GII PHP TI CHNH NNG CAO HIU QU KINH DOANH CA CC DOANH NGHIP XY DNG THUC TNG CễNG TY SễNG 145 3.3.1 Trin khai tớch cc cụng tỏc tỏi cu trỳc ton din Tng Cụng tyv cỏc cụng ty thnh viờn 145 3.3.2 Ban hnh cm nang hng dn thụng l tt v nõng cao hiu qu kinh doanh v xõy dng ỏn ci thin hiu qu kinh doanh ca cỏc cụng ty xõy dng thnh viờn 153 3.3.3 Xõy dng v thc hin hiu qu cỏc chớnh sỏch ti chớnh v chin lc ti chớnh di hn 158 3.3.4 Nõng cao hiu qu quỏ trỡnh thm nh v thc hin d ỏn u t 161 3.3.5 Cỏc gii phỏp v ci thin hiu qu s dng kinh doanh 165 3.3.6 Cỏc bin phỏp tng li nhun ca cỏc doanh nghip xõy dng 165 3.3.7 Xõy dng v thc hin cú hiu qu quy trỡnh qun tr ri ro 168 3.4 IU KIN THC HIN CC GII PHP TI CHNH NNG CAO HIU QU KINH DOANH CA CC DOANH NGHIP XY DNG THUC TNG CễNG TY SễNG 170 3.4.1 Nhng kin ngh vi cỏc c quan chc nng Nh nc 170 3.4.2 Kin ngh i vi Tng Cụng ty Sụng 171 3.4.3 Kin ngh vi cỏc doanh nghip xõy dng thuc Tng Cụng ty Sụng 172 KT LUN CHNG 173 KT LUN 175 DANH MC CC CễNG TRèNH CA TC GI CễNG B LIấN QUAN N LUN N 176 DANH MC TI LIU THAM KHO 177 DANH MC CC CH VIT TT BXD B Xõy dng CCC Chu k luõn chuyn tin CTCP Cụng ty c phn DN Doanh nghip DNNN Doanh nghip nh nc EPC Thit k, mua sm thit b v thi cụng xõy dng EVA Giỏ tr gia tng kinh t HSXKD Hot ng sn xut kinh doanh HTK Hng tn kho QH11 Quc hi khúa 11 SCL Sa cha ln SDC Tng cụng ty Sụng SWOT Strengths (im mnh), Weaknesses (im yu), Opportunities (C hi) v Threats (Thỏch thc) TCT Tng cụng ty TPP Hip nh Hp tỏc Kinh t xuyờn Thỏi Bỡnh Dng TSC Ti sn c nh VL Vn lu ng DANH MC CC BNG S hiu Ni dung Trang Bng 1: T sut li nhun trờn doanh thu lnh vc xõy dng phũng Bng 2: Mc cnh tranh u thu ti cỏc nc Bng 3: Mc tng trng th trng xõy dng Bng 1.1: Phõn loi quy mụ doanh nghip 18 Bng 2.1: Tỡnh hỡnh lao ng ca Tng Cụng ty 55 Bng 2.2: Tỡnh hỡnh ti chớnh ca Tng Cụng ty 61 Bng 2.3: Kh nng toỏn ca Tng Cụng ty 63 Bng 2.4: Kt qu kinh doanh ca Tng Cụng ty 64 Bng 2.5: Ngun tin v s dng tin giai on 2011 - 2014 66 Bng 2.6: L t d ỏn xi mng ca cỏc cụng ty xõy dng 68 Bng 2.7: S lng cụng ty thnh viờn ca cỏc cụng ty xõy dng 70 Bng 2.8: Tỡnh hỡnh ti chớnh ca cỏc cụng ty ti chớnh trc thuc 71 Bng 2.9: S liu kinh t v mụ 73 Bng 2.10: Cht lng c s h tng Vit Nam 79 Bng 2.11: Nhu cu tiờu th sn phm c khớ 79 Bng 2.12: T l lao ng giỏn tip trờn tng s lao ng 85 Bng 2.13: Cỏc phõn khỳc xõy dng ca Tng Cụng ty Sụng 87 Bng 2.14: Doanh thu theo mng hot ng ca TCT giai on 2011- 2014 92 Bng 2.15: Doanh thu tiờu th ni b ca cỏc cụng ty vt liu xõy dng 93 Bng 2.16: Doanh thu thun ca cỏc doanh nghip xõy dng 95 Bng 2.17: Tỡnh hỡnh ti sn cỏc cụng ty xõy dng thuc Tng Cụng ty 96 Bng 2.18: Danh mc cỏc d ỏn thy in ca cỏc cụng ty xõy dng 97 Bng 2.19: Vn ch s hu ca cỏc cụng ty xõy dng 98 Bng 2.20: Quỏ trỡnh tng bng phỏt hnh c phiu 98 Bng 2.21: H s n trờn tng ti sn ca cỏc cụng ty xõy dng 99 Bng 2.22: Kh nng toỏn hin hnh cỏc doanh nghip xõy dng 100 Bng 2.23: Kh nng toỏn lói vay 101 Bng 2.24: Vũng quay ti sn ca cỏc doanh nghip xõy dng 102 Bng 2.25: Vũng quay n phi thu ca cỏc doanh nghip xõy dng 102 Bng 2.26: Vũng quay hng tn kho ca cỏc doanh nghip xõy dng 103 Bng 2.27: Hiu sut s dng c nh ca cỏc doanh nghip xõy dng 104 Bng 2.28: ỏnh giỏ v nng lc thit b giai on 2013 - 2014 104 Bng 2.29: H s hao mũn TSC hu hỡnh 106 Bng 2.30: Danh mc u t ti chớnh ca cỏc cụng ty xõy dng 106 Bng 2.31: T sut li nhun sau thu trờn doanh thu thun 107 Bng 2.32: T sut sinh li kinh t ca ti sn cỏc doanh nghip xõy dng 108 Bng 2.33: T sut li nhun sau thu trờn tng ti sn cỏc doanh nghip xõy dng 109 Bng 2.34: T sut li nhun ch s hu ca doanh nghip xõy dng 109 Bng 2.35: T l chi tr c tc ca cỏc doanh nghip xõy dng 111 Bng 2.36: Giỏ c phiu cỏc cụng ty xõy dng 112 Bng 2.37: Doanh thu hp nht ca Sụng 11 so vi cỏc i th chớnh 113 Bng 2.38: Tỡnh hỡnh ti chớnh cỏc cụng ty ngnh xõy lp in nm 2013 113 Bng 2.39: Dũng sn phm ca cỏc cụng ty ngnh 114 Bng 2.40: Ti chớnh ca Sụng 10 so vi i th cnh tranh nm 2013 116 Bng 2.41: Tỡnh hỡnh ti chớnh Sụng so vi i th cnh tranh nm 2012 116 Bng 2.42: Tỡnh hỡnh ti chớnh Sụng so vi i th cnh tranh 117 Bng 2.43: Ti chớnh Cụng ty T Sụng so vi i th cnh tranh 118 Bng 2.44: Ti chớnh ca Someco Sụng so vi i th cnh tranh 119 Bng 2.45: Thc trng ti chớnh cỏc cụng ty xõy dng cụng trỡnh in ca Tng Cụng ty Sụng so vi cỏc i th cnh tranh 120 Bng 2.46: Tỡnh hỡnh ti chớnh cỏc cụng ty xõy dng h tng cụng nghip Sụng so vi cỏc i th cnh tranh 121 Bng 3.1: D bỏo t l tng trng kinh t cỏc nn kinh t ụng (%) 136 Bng 3.2: Giỏ tr ngnh xõy dng v tc tng trng 2011-2016 139 Bng 3.3: nh hng ngun in n 2020 v 2030 140 Bng 3.4: Cỏc ch tiờu k hoch kinh doanh n 2020 141 Bng 3.5: K hoch iu l cụng ty thnh viờn giai on 2013 - 2015 146 Bng 3.6: Danh mc thoỏi ti cỏc cụng ty thnh viờn 148 Bng 3.7: D bỏo tỡnh hỡnh ti chớnh quỏ trỡnh tỏi cu trỳc 150 Bng 3.8: Cỏc hnh ng ca CEO thc hin sỏng kin v ci thin hiu qu kinh doanh 154 Bng 3.9: Phõn tớch khong cỏch nng lc v qun tr hiu qu kinh doanh 156 DANH MC CC S S hiu Ni dung Trang S 1.1: Cỏch tip cn nghiờn cu hiu qu kinh doanh 28 S 1.2: Cỏc trng im ca qun tr hiu qu kinh doanh 44 S 1.3: Cõy nhõn t tỏc ng n hiu qu kinh doanh 46 S 2.1: Mụ hỡnh t chc ca Tng Cụng ty Sụng hin 56 S 2.2: Chui giỏ tr ca Tng Cụng ty Sụng 57 S 2.3: Cỏc nhúm chim lc ngnh xõy dng 58 S 2.4: Phõn tớch SWOT ca Tng Cụng ty 59 S 2.5: Tỡnh hỡnh ti chớnh ca Tng Cụng ty 61 S 2.6: Kh nng toỏn ca Tng Cụng ty 63 S 2.7: Kt qu kinh doanh ca Tng Cụng ty 64 S 2.8: Nhng nguyờn nhõn sõu xa ca tỡnh trng khú khn 72 S 2.9: Tng giỏ tr sn lng ngnh xõy dng Vit Nam 75 S 2.10: Giỏ tr gia tng v tc tng trng ngnh xõy dng Vit Nam 75 S 2.11: Chi u t xõy dng c bn t ngõn sỏch nh nc (t ng) 76 S 2.12: Thu hỳt u t trc tip nc ngoi Vit Nam 76 S 2.13: c im ngnh EPC ti Vit Nam 78 S 2.14: Kim ngch nhp khu c khớ ca Vit Nam qua cỏc nm 80 S 2.15: Cỏc nhõn t to nờn li th cnh tranh lnh vc xõy dng 90 S 3.1: T chc Tng cụng ty Sụng n nm 2017 147 S 3.2: Chin lc tớch hp dc ca Tng Cụng ty 166 M U Tớnh cp thit ca lun ỏn Hiu qu kinh doanh cao l mt nhng mc tiờu kinh doanh quan trng nht ca doanh nghip Hiu qu kinh doanh chu tỏc ng ca nhiu nhõn t khỏc nhau, bao gm c nhõn t v mụ v nhõn t vi mụ thuc v doanh nghip cú th nõng cao hiu qu kinh doanh ca doanh nghip, nh qun tr ti chớnh phi thit k c h thng cỏc ch tiờu o lng v ỏnh giỏ hiu qu kinh doanh, am hiu c ch tỏc ng ca cỏc nhõn t n hiu qu kinh doanh, t ú, a cỏc gii phỏp ỳng ci thin hiu qu kinh doanh Tng Cụng ty Sụng l mt doanh nghip nh nc trc thuc B Xõy dng, kinh doanh a ngnh ngh, bao gm nhiu doanh nghip thnh viờn, hot ng trờn phm vi ton lónh th Vit Nam v ó bt u phỏt trin kinh doanh phm vi ton cu Nhng ngnh kinh doanh chớnh ca Tng Cụng ty l xõy dng, u t v hnh nh mỏy thy in, phỏt trin ụ th v nh , sn xut vt liu xõy dng v mt s ngnh kinh doanh khỏc Trong nhng nm qua, Tng Cụng ty Sụng trỡ mt danh mc dn tri nhiu cụng ty xõy dng thnh viờn, nhiờn, tỡnh hỡnh sn xut kinh doanh, thc trng tỡnh hỡnh ti chớnh, thc trng qun tr ti chớnh, tỡnh hỡnh s cỏc gii phỏp ti chớnh nõng cao hiu qu kinh doanh ca cỏc doanh nghip ny cũn nhiu cn phi gii quyt, c th: V tỡnh hỡnh sn xut kinh doanh: Cỏc doanh nghip xõy dng Tng cụng ty Sụng hot ng sn xut kinh doanh tng i n nh, cú tc tng trng khỏ u qua nm va qua Tuy nhiờn, hiu qu kinh doanh mc tng i thp so vi cỏc doanh nghip cựng ngnh, tớnh t ch cũn yu, ph thuc vo Tng cụng ty quỏ nhiu vic tỡm kim vic lm v tham gia u thu Thc t cho thy, gn nh khụng cú doanh nghip no nhúm cỏc doanh nghip xõy dng thuc Tng cụng ty cú th c lp tham gia u thu v thng thu nhng cụng trỡnh cú quy mụ trung bỡnh tr lờn (t 500 t ng tr lờn), m gn nh ph thuc vo cỏc cụng trỡnh trng im quc gia c Chớnh ph giao cho Tng cụng ty lm tng thu hoc nh thu chớnh, hoc phi s dng b h s nng lc ca Tng cụng ty tham gia d thu V tim lc ti chinh: Nu cn c vo doanh thu v tng ti sn, thỡ cỏc doanh nghip xõy dng Tng cụng ty cú quy mụ tng i ln, vỡ nhiu doanh nghip xõy dng cú doanh thu ln hn 1.000 t ng, tng ti sn trờn 3.000 t ng Nhng nu cn c trờn cỏc ch tiờu ti chớnh quan trng nh: Vn ch s hu, li nhun trc 166 quỏ kh, Tng Cụng ty ó rt thnh cụng vi chin lc tớch hp dc u t thy in nhm to ngun u n nh cho cỏc cụng ty xõy dng Chin lc ny tip tc cú th ỏp dng vi lnh vc u t h tng giao thụng nhm to ngun u n nh cho cỏc cụng ty xõy dng iu ny rt phự hp vi chin lc ca a s cỏc cụng ty xõy dng thnh viờn cỏc cụng ty ny u xỏc nh s tin sang mng xõy d h tng giao thụng, coi õy l lnh vc xõy dng tng lai to s tng trng doanh thu Cụng ty m D ỏn thy in Cỏc cụng ty vt liu xõy dng (Thộp Vit í, Xi mng H Long) Cỏc cụng ty xõy dng ch lc Cung ng dch v xõy dng v vt liu xõy dng D ỏn h tng giao thụng D ỏn bt ng sn S 3.2: Chin lc tớch hp dc ca Tng Cụng ty - Tip tc chin lc u t thy in va v nh nhm gii quyt nhu cu tng trng ngn hn, nhiờn, xột v di hn, vic m rng phõn khỳc xõy dng mi l ht sc cn thit, Tng cụng ty v cỏc cụng ty thnh viờn cú th s dng phng thc M&A phỏt trin nng lc thi cụng nhng phõn khỳc xõy dng mi - M rng th trng nc ngoi: Tip tc chin lc u t thy in cỏc th trng nc ngoi gn vi xut khu dch v xõy dng nc ngoi nh ti a bn cỏc nc Lo, Campuchiahay Myanmar - Thc hin iu tra s hi lũng ca khỏch hng: Sau vic thc hin cỏc hp ng thi cụng cho khỏch hng, cn phỏt hnh th xin ý kin ỏnh giỏ mc hi lũng 167 khỏch hng v nhng gúp ý ca khỏch hng nhm nõng cao cht lng thi cụng cỏc cụng trỡnh Vic tng doanh thu s tỏc ng tớch cc n li nhun thụng qua hiu qu ca h thng ũn by ca doanh nghip Cỏc cụng ty xõy dng ca Tng Cụng ty cn s dng cú hiu qu hn h thng ũn by, bao gm ũn by kinh doanh v ũn by ti chớnh S phi hp ti u hai loi ũn by ny cú th thc hin theo nhng gii phỏp sau: - Cn m bo s dng ũn by ti chớnh gii hn an ton, ú, rt cn ban iu hnh phi t mt gii hn trn v mc s dng ũn by ti chớnh nhm ngn nga vic vay n quỏ mc - Vic cỏc doanh nghip thnh viờn tng cng u t vo lnh vc thy in s lm tng ti sn c nh v qua ú l ang gia tng mc s dng ũn by kinh doanh Chớnh vỡ vy, nhng n lc nhm tng doanh thu s em li mt s tng trng tt v li nhun 3.3.6.2 Tng cng qun tr chi phớ sn xut kinh doanh - Thc hin tớch cc quỏ trỡnh tỏi cu trỳc t chc nhm gim thiu cp trung gian, giỳp cho b mỏy tin gn hn v tit gim chi phớ C cu t chc mi lm gim s lng cp qun lý, cỏc phũng ban chc nng c trung vo n v kinh doanh cp trờn, giỳp gim nhõn lc d tha cỏc cp di v gim chi phớ qun lý - Chỳ trng cụng tỏc huy ng nhm ngn nga tỡnh trng chm tin cỏc d ỏn u t thiu vn: Hin nay, nhiu cụng ty xõy dng thnh viờn ang thc hin hng lot d ỏn u t, c bit l d ỏn u t thy in, ũi hi quy mụ u t tng i ln tim lc ti chớnh ca nhiu cụng ty cũn hn ch Chớnh vỡ vy, cụng tỏc huy ng kp thi nhm m bo d ỏn trin khai ỳng tin s giỳp cho tit kim chi phớ u t v phỏt huy hiu qu ca d ỏn sm Vic thiu cú th dn n ỡnh tr cỏc d ỏn, lm i chi phớ u t d ỏn v gim kh nng sinh li di hn - Thc hin cỏc bin phỏp hiu qu nhm gim chi phớ lói vay: Nhõn t quyt nh ln nht n mc lói vay chớnh l mc ri ro ti chớnh ca cụng ty c th hin thụng qua h thng xp hng tớn nhim, kh nng toỏn v mc s dng n ca Tng Cụng ty Nu kh nng toỏn (ch yu l kh nng toỏn lói vay) c ci thin v trỡ mc cao thỡ xp hng tớn nhim ca Tng Cụng ty c ci thin v qua ú gim chi phớ lói vay Cỏc bin phỏp c th bao gm: 168 - Tng tớnh n nh ca li nhun v dũng tin: Vic u t thnh cụng d ỏn thy in v v th dn u vng chc ngnh xõy lp in s giỳp Cụng ty to mt dũng tin v li nhun n nh, qua ú gim thiu ri ro cho Cụng ty iu ny s giỳp Cụng ty cú li th mc c lói sut vi ngõn hng - La chn mt mc tng trng hp lý, khụng quỏ núng, s dng n vay mc va phi: Vic u t ng thi c ba d ỏn thy in s y ỏp lc vay n tng cao v dn n ri ro ti chớnh tng cao, t ú, cú th y lói sut vay ca Cụng ty tng lờn Chớnh vỡ vy vic la chn mc tng trng hp lý l yu t rt quan trng v mang tớnh quyt nh n vic gim chi phớ lói vay Bờn cnh ú, Cụng ty cn chỳ trng gia tng b sung ch s hu thụng qua gi li li nhun tỏi u t v phỏt hnh thờm c phiu gim bt s ph thuc vo vay n, trỡ h s mc hp lý, qua ú gim c chi phớ lói vay 3.3.7 Xõy dng v thc hin cú hiu qu quy trỡnh qun tr ri ro Xõy dng b mỏy qun tr ri ro chuyờn nghip, hiu qu Tng Cụng ty v cỏc cụng ty xõy dng thnh viờn cn xõy dng b phn qun tr ri ro cú th hot ng c lp; xõy dng quy trỡnh v b cụng c ỏnh giỏ v theo dừi ri ro Theo ú, cn thnh lp y ban Qun tr ri ro trc thuc Hi ng qun tr vi cỏc chc nng chớnh: Th nht, xõy dng chin lc v chớnh sỏch qun tr ri ro v ti chớnh, tỡm ngun lc, ri ro hot ng; Th hai, phờ duyt hng dn ỏnh giỏ v phng phỏp qun tr ri ro; Th ba, ỏnh giỏ hiu qu qun tr ri ro V tiờu chun nhõn s, cỏc thnh viờn ca y ban qun tr ri ro phi l ngi hiu bit sõu sc v cỏc yờu cu phỏp lý liờn quan n qun tr ri ro; cú nn tng tt v qun tr ri ro cú th hng dn thit k cỏc cụng c qun tr ri ro v a nhng xut khỏch quan; hiu bit rng v cỏc ngnh kinh doanh chớnh ca Tng cụng ty v cỏc ngnh liờn quan; cú quan im c lp v khỏch quan v cỏc quy trỡnh v chớnh sỏch qun tr ri ro Bờn cnh ú, cn thnh lp Ban Qun tr ri ro trc thuc Ban Tng Giỏm c vi chc nng chớnh l: Xõy dng hng dn qun tr ri ro cho ton Tng Cụng ty v cung cp chuyờn mụn qun tr ri ro cho b phn qun tr ri ro ca ngnh.y ban Qun tr ri ro v Ban Qun tr ri ro cn nghiờn cu ban hnh s tay qun tr ri ro doanh nghip, ban hnh c ch qun tr cho qun lý ri ro v xỏc nh l trỡnh thc hin qun lý ri ro 169 Xõy dng chin lc qun tr ri ro v h thng quy trỡnh qun tr ri ro chuyờn nghip, thc hin hot ng qun tr ri ro thng xuyờn liờn tc - Coi trng qun tr ri ro cụng tỏc qun lý iu hnh, khụng ngng hon thin, ci tin nõng cao cht lng h thng b mỏy qun tr ri ro ca cụng ty Xõy dng húa nhn thc v ri ro ú cú vic o to v qun tr ri ro cỏc cụng ty xõy dng thnh viờn.Xõy dng cỏc chớnh sỏch, c ch kim soỏt tng ng i vi tng loi ri ro nhm ngn chn, gim thiu ri ro - Xõy dng, hon thin nguyờn tc, khuụn kh v quỏ trỡnh qun tr ri ro hiu qu, phự hp; t chc h thng qun tr ri ro Cụng ty v i vi cỏc b phn chc nng v n v trc thuc, giỳp Cụng ty thc hin k hoch tng lai cú tớnh nht quỏn v cú th kim soỏt.T chc xõy dng, hon thin quy trỡnh qun tr ri ro phự hp, hiu qu, trờn c s ỏp dng tiờu chun quc t mi ISO 31000:2009,qun lý ri ro - Cỏc nguyờn tc v cỏc hng dn - Xõy dng cỏc quy trỡnh ng phú vi ri ro ú cú cỏc chng trỡnh d phũng v trỡ hot ng kinh doanh thng xuyờn.Thit k v r soỏt quy trỡnh quy trỡnh qun tr ri ro, iu phi cỏc hot ng chc nng khỏc cú liờn quan n qun tr ri ro cụng ty - V mt chin lc qun tr ri ro, cỏc lnh vc trng tõm cn qun tr ri ro l: Ri ro chin lc, ri ro hot ng, ri ro ti chớnh, ri ro tuõn th, ri ro u t.Nhn din, phõn tớch o lng, xỏc nh mc , cú bin phỏp x lý: phũng nga, ngn chn, gim thiu, hoc xỏc nh ngng ri ro cú th chp nhn - Xõy dng, hon thin cỏc gii phỏp phũng nga ri ro hot ng sn xut kinh doanh: u t phỏt trin nhõn lc, to mụi trng lm vic tt; nõng cao nhn thc phũng nga, gim thiu ri ro sn xut kinh doanh; y mnh cụng tỏc nghiờn cu, d bỏo th trng; to mi quan h hp tỏc chin lc i vi cỏc i tỏc quan trng; nõng cao c s vt cht k thut phc v cho hot ng kinh doanh ca cỏc cụng ty - Xõy dng, hon thin cỏc gii phỏp gim thiu ri ro sn xut kinh doanh ca cỏc cụng ty:Lp qu d phũng; mua bo him; lp k hoch gii quyt cỏc ri ro chỳng xy ra; a cỏc iu khon pht, bi thng, yờu cu bo lónh vi nhng ri ro xy ca i tỏc ký kt hp ng kinh t - Xõy dng h thng cnh bỏo sm hiu qu: Tng Cụng ty cn xõy dng mt h thng cnh bỏo sm hiu qu thụng qua mt h thng cỏc ch tiờu nh tớnh v nh 170 lng nhm cnh bỏo kp thi v giỳp Ban Qun lý a nhng quyt nh ng phú sm vi cỏc tỡnh 3.4 IU KIN THC HIN CC GII PHP TI CHNH NNG CAO HIU QU KINH DOANH CA CC DOANH NGHIP XY DNG THUC TNG CễNG TY SễNG m bo thc hin thnh cụng cỏc gii phỏp ti chớnh ó nhm nõng cao hiu qu kinh doanh ca cỏc doanh nghip xõy dng thuc Tng Cụng ty Sụng , ũi hi cỏc c quan chc nng ca Nh nc, Tng Cụng ty Sụng v cỏc doanh nghip xõy dng thuc Tng Cụng ty m bo nhng iu kin nht nh 3.4.1 Nhng kin ngh vi cỏc c quan chc nng Nh nc - n nh v mụ to mụi trng thun li cho cỏc doanh nghip:Ti Vit Nam, mụi trng v mụ thiu n nh thng l mt nhng ngun to ri ro cho cỏc doanh nghip xõy dng núi chung, cỏc doanh nghip xõy dng ch lc thuc Tng Cụng ty Sụng núi riờng Nhng cỏn cõn v mụ thiu cõn bng e da n s phỏt trin bn vng (1) Cỏn cõn thng mi thõm ht trin miờn gõy sc ộp lờn t giỏ, (2) cỏn cõn ngõn sỏch thõm ht, n quc gia tng cao, chi tiờu thng xuyờn ca ngõn sỏch tng cao lm gim mnh ngun lc cho chi u t phỏt trin (3) tỡnh trng lm phỏt cao ó gõy nhiu khú khn cho cỏc doanh nghip Trong bi cnh cỏc cụng ty xõy dng thuc Tng Cụng ty Sụng ang thc hin tỏi cu trỳc ci thin hiu qu kinh doanh bn vng, mụi trng kinh t v mụ n nh l yu t rt quan trng m bo thnh cụng ca quỏ trỡnh ny, c bit l cn m bo trỡ lói sut n nh mc va phi - Sa i, b sung cỏc quy nh liờn quan n doanh nghip nh nc: Quỏ trỡnh thc hin tỏi cu trỳc v nõng cao hiu qu kinh doanh ca Tng Cụng ty ó bc l nhng nhõn t lm gim hiu qu v lm chn tin trỡnh tỏi cu trỳc xut phỏt t c ch, chớnh sỏch hin hnh ca nh nc Do ú, nhm thỏo g khú khn v to iu kin cho quỏ trỡnh hot ng ca cỏc on, tng cụng ty nh nc núi chung v Tng Cụng ty Sụng núi riờng, vic nh nc xem xột sa i mt s quy nh hin hnh l cn thit, c bit l (1) c ch gúp v thoỏi bng thng hiu v (2) C ch thoỏi di mnh giỏ - C ch gúp v thoỏi bng thng hiu: Nh nc hin cha cú hng dn c th v c ch gúp v thoỏi bng thng hiu iu ny c xem l mt hn ch bi cnh cỏc on ln ca Nh nc núi chung v Tng 171 Cụng ty Sụng núi riờng l nhng on mnh, giỏ tr thng hiu l rt ln iu ny khin cho Tng Cụng ty phi trỡnh lờn B Xõy dng, sau ú B Xõy dng phi trỡnh th tng chớnh ph xin c ch riờng cho vic gúp v thoỏi bng thng hiu Bờn cnh ú, phn gúp bng thng hiu b hn ch chuyn nhng ó gõy khú khn cho cụng tỏc thoỏi cn thc hin vic thoỏi ti doanh nghip u t - C ch thoỏi di mnh giỏ: Hin vi nhng khon gúp ti cỏc cụng ty c phn m giỏ th trng thp hn mnh giỏ, Nh nc ó cho phộp thoỏi di mnh giỏ, nhiờn, cha cú hng dn c th v quỏ trỡnh thoỏi cng nh trỏch nhim bo ton ca hot ng u t xy thua l khon u t ny Chớnh s khụng rừ rng ny ó khin cho cỏc cụng ty nh nc núi chung e ngi ỏp dng bin phỏp ny v lm chm tin thoỏi cỏc khon u t kộm hiu qu 3.4.2 Kin ngh i vi Tng Cụng ty Sụng - Tng cng vai trũ ca ngi i din ca Tng Cụng ty ti cỏc cụng ty thnh viờn.i ng ngi i din phn nh nc ca Tng Cụng ty ti cỏc cụng ty thnh viờn cn m bo cú nng lc, phỏt huy vai trũ ca ngi i din u t ca Tng Cụng ty ti doanh nghip vic m bo cỏc cụng ty thnh viờn thc hin ỳng nh hng chin lc ó c Tng Cụng ty phờ duyt, nhm ngn nga tỏi din tỡnh trng u t dn tri, u t a dng húa sang lnh vc ti chớnh hoc cỏc lnh vc khụng cú li th cnh tranh Bờn cnh ú, Ban Ti chớnh K toỏn Tng Cụng ty cn xõy dng b phn chuyờn trỏch theo dừi sỏt v yờu cu cỏc cụng ty thnh viờn cú bỏo cỏo nh k v tin trin khai v ỏnh giỏ tỏc ng ca cỏc gii phỏp ti vic nõng cao hiu qu kinh doanh - Cn thc hin c ch phõn quyn gn vi trỏch nhim mnh hn cho ban lónh o ti cỏc cụng ty thnh viờn, nhm phỏt huy tớnh ch ng, sỏng to ca cỏc cụng ty thnh viờn hot ng kinh doanh Hin nay, nhiu quyt nh kinh doanh, c bit l quyt nh u t, cú quỏ nhiu ni dung cụng vic quy trỡnh quyt nh v thc hin u t phi c trỡnh xin ý kin hoc thụng qua ti Tng Cụng ty Tng Cụng ty cn iu chnh li c ch phõn quyn theo hng kim soỏt cht ch nh hng chin lc v ch trng u t d ỏn, phõn quyn nhiu hn cỏc ni dng thc hin d ỏn u t cho cỏc cụng ty thnh viờn 172 3.4.3 Kin ngh vi cỏc doanh nghip xõy dng thuc Tng Cụng ty Sụng - Cn hon thin quy ch ti chớnh v cỏc quy ch cú liờn quan, hon thin h thng ch tiờu phõn tớch ti chớnh v h thng cnh bỏo sm nhm phỏt hin sm nhng nguy c v ri ro tim n cú th tỏc ng tiờu cc n hiu qu kinh doanh ca doanh nghip - Thc hin tt vic qun tr s thay i:Cỏc cụng ty xõy dng thnh viờn ng trc nhiu thỏch thc vi quỏ trỡnh tỏi cu trỳc, chuyn i mụ hỡnh quỏ trỡnh ny d kin s nh hng n li ớch ca i ng qun lý v cỏn b, nhõn viờn, nhiu nhõn s cú th b ct gim hoc thuyờn chuyn cụng vic Vic chuyn i thnh d kin s giỳp cỏc cụng ty hot ng cú hiu qu hn, nhiờn, cng gp nhiu lc cn v cú th xy nhng phn ng t phớa cỏn b, nhõn viờn iu ny ũi hi ban lónh o cỏc cụng ty thnh viờn cn thc hin tt cụng tỏc truyn thụng v s thay i, x lý kp thi cỏc lc cn quỏ trỡnh tỏi cu trỳc m bo quỏ trỡnh tỏi cu trỳc trit , ỳng tin v tỏc ng tớch cc n hiu qu kinh doanh - Xõy dng v hnh mụ hỡnh qun tr cụng ty hiu qu, thc hin tt hot ng cụng b thụng tin n th trng ti chớnh: Th trng l th trng ca nim tin Do ú, to nim tin ni nh u t, giỳp cho giỏ c phiu c ỏnh giỏ hp lý, cỏc cụng ty niờm yt cn quan tõm nhiu hn n hot ng qun tr doanh nghip v cụng b thụng tin Mt nhng bin phỏp tớch cc ú l phỏt tớn hiu thụng qua nhng hnh vi c cu Vic la chn chớnh sỏch ti tr s truyn ti nhng thụng tin quan trng n cụng chỳng u t v t ú tỏc ng n giỏ c phiu.Do ú, cỏc cụng ty nờn thc hin tt vic cung cp thụng tin kp thi v tin cỏc d ỏn, chớnh sỏch ti tr cựng cỏc phõn tớch tỏc ng ca hot ng trờn ti hiu qu kinh doanh Vic thc hin tt hot ng cụng b thụng tin s lm gim tớnh khụng cõn xng v thụng tin, lm gim ri ro i vi nh u t v t ú, giỏ c phiu s c ỏnh giỏ tt hn, sỏt hn vi giỏ tr ni ti Cỏc nh qun tr cụng ty phi nhn thc c rng cỏc thụng tin a n vi cỏc nh u t cng trung thc v y bao nhiờu thỡ cng giỳp cho giỏ tr cụng ty c ỏnh giỏ sỏt giỏ tr by nhiờu, t ú khin cho giỏ c phn ớt b bin ng ln To c s n nh thnh phn c ụng ca cụng ty, giỳp cho cụng tỏc iu hnh cụng ty c thng nht v cú h thng - Cn chỳ trng thc hin vic quy hoch, b nhim, tuyn dng, o to bi dng nhm tuyn chn c i ng cỏn b lónh o phũng ti chớnh v cỏc chuyờn 173 viờn ti chớnh, k toỏn cú cht lng cao õy c coi l iu kin rt quan trng nhm m bo thc hin thnh cụng cỏc gii phỏp ti chớnh ó xut Hin nay, a s cỏc cụng ty xõy dng thnh viờn ca Tng Cụng ty l cỏc cụng ty cú quy mụ ln, hot ng theo mụ hỡnh cụng ty m - cụng ty con, vỡ vy, rt cn xõy dng b phn chuyờn viờn ti chớnh hot ng chuyờn trỏch, tỏch bch vi b phn chuyờn viờn k toỏn thay vỡ hot ng kiờm nhim nh hin Hot ng chuyờn mụn húa ca b phn chuyờn viờn ti chớnh l iu kin cn thit nõng cao hiu qu thc hin cỏc gii phỏp ti chớnh, ỏp ng vic thc hin lng cụng vic v ti chớnh ngy cng ln - Chỳ trng xõy dng mụi trng húa doanh nghip on kt v m bo s phi hp tt gia cỏc b phn doanh nghip vi b phn ti chớnh - k toỏn Cỏc gii phỏp ti chớnh trờn thc tin liờn quan mt thit vi cỏc gii phỏp sn xut kinh doanh, vỡ vy, vic cú c mt s phi hp nhp nhng hnh ng ca cỏc b phn cú liờn quan vi b phn ti chớnh - k toỏn c xem l iu kin nn tng nhm m bo vic thc hin thnh cụng cỏc gii phỏp ti chớnh ó Nhng mõu thun nu ny sinh ni b cú th dn n vụ hiu húa cỏc gii phỏp ó KT LUN CHNG Trờn c s phõn tớch thc trng hiu qu kinh doanh ca cỏc doanh nghip xõy dng thuc Tng Cụng ty Sụng chng 2, chng 3, lun ỏn ó trỡnh by bi cnh kinh t - xó hi thi gian ti, chin lc phỏt trin ca Tng Cụng ty Sụng tng lai, cỏc nguyờn tc, bi hc kinh nghim i vi vic nõng cao hiu qu kinh doanh, xut cỏc gii phỏp ti chớnh nõng cao hiu qu kinh doanh ca cỏc doanh nghip xõy dng thuc Tng Cụng ty Sụng Nhng ni dung chớnh chng ca lun ỏn ú l: Th nht, sau chớnh ph trin khai mt quỏ trỡnh trin khai tỏi cu trỳc ton din nn kinh t vi ba trng tõm chớnh l tỏi cu trỳc cỏc on, tng cụng ty nh nc, tỏi cu trỳc u t cụng v tỏi cu trỳc ngõn hng thng mi, nn kinh t cú du hiu ly li tng trng, mụi trng kinh doanh tr nờn thụng thoỏng hn v ngnh xõy dng d bỏo s cú s tng trng tớch cc phõn khỳc h tng giao thụng v bt ng sn Th hai, cỏc nguyờn tc c bn cn quỏn trit quỏ trỡnh xut gii phỏp nõng cao hiu qu kinh doanh l: hoch nh v thc thi mt chin lc kinh doanh 174 ỳng n, cn trung ngun lc vo ngnh kinh doanh chớnh nhm thc hin thnh cụng chin lc, trỏnh u t dn tri, trỏnh tng trng quỏ núng; quỏ trỡnh nõng cao hiu qu kinh doanh l mt quỏ trỡnh liờn tc v ũi hi phi huy ng c sc mnh ca ton th cỏn b, nhõn viờn ca doanh nghip Th ba, cỏc bi hc kinh nghim c rỳt t vic phõn tớch thc trng hot ng kinh doanh ca cỏc doanh nghip xõy dng thuc TCT ú l: Cn la chn k lng sõu ca tớch hp dc v la chn cn trng nhng mng no nờn t sn xut v mng no nờn mua t bờn ngoi thỡ cú li hn; thc hin chin lc tng trng trc ht bng vic n lc thõm nhp vo nhiu phõn khỳc xõy dng;nng lc thi cụng úng vai trũ ct lừi vic nõng cao t sut li nhun;cn phõn cụng cỏc cụng ty thnh viờn chuyờn mụn húa theo tng lnh vc kim soỏt vic quy mụ u t vo tng lnh vc, trỏnh vic cỏc cụng ty t phỏt u t a ngnh; tc tng trng cn phự hp vi nng lc dũng tin v khụng y ỏp lc tng cao h s n Th t, lun ỏn ó xut mt h thng cỏc gii phỏp ng b nhm nõng cao hiu qu kinh doanh cho cỏc doanh nghip xõy dng thuc Tng Cụng ty Sụng , bao gm ba cp : (1) ti cỏc doanh nghip xõy dng thnh viờn, (2) cp cụng ty m Tng Cụng ty Sụng v (3) xut vi Nh nc 175 KT LUN thc hin c mc tiờu ti a húa giỏ tr doanh nghip, tng giỏ c phiu trờn th trng di hn, nhim v thng xuyờn v rt quan trng ca nh qun tr ti chớnh l nõng cao hiu qu hot ng kinh doanh Hiu qu kinh doanh ca doanh nghip c o lng thụng qua t sut li nhun trờn kinh doanh mi tng quan vi ri ro ti chớnh ca doanh nghip Hiu qu kinh doanh chu nh hng ca nhiu nhõn t khỏc nhau, ũi hi nh qun tr ti chớnh phi nm vng lm rừ nguyờn nhõn v thc hin ỳng cỏc gii phỏp nõng cao hiu qu kinh doanh Trong bi cnh nn kinh t v mụ cũn gp nhiu khú khn, phõn khỳc xõy dng thy in ct lừi ang bóo hũa, cỏc doanh nghip xõy dng thuc Tng Cụng ty Sụng gp nhiu khú khn v t c hiu qu kinh doanh cũn khiờm tn, dn n giỏ c phiu gim sõu, giỏ tr doanh nghip st gim giai on 2011 - 2012 v mi bt u phc hi giai on 2013 - 2014 iu ny cho thy, vic nghiờn cu nguyờn nhõn v tỡm kim cỏc gii phỏp nhm nõng cao hiu qu kinh doanh ca cỏc doanh nghip xõy dng thuc Tng Cụng ty Sụng l rt cp thit v cú ý ngha thc tin Trong chng 1, ti ó h thng húa lý lun v cỏc doanh nghip xõy dng v lý lun v gii phỏp ti chớnh nõng cao hiu qu kinh doanh ca doanh nghip Trong chng 2, ti ó trỡnh by nhng c im hot ng ca Tng Cụng ty Sụng , phõn tớch thc trng hiu qu kinh doanh ca cỏc doanh nghip xõy dng thuc Tng Cụng ty Sụng , ch rừ nhng kt qu t c, nhng hn ch v hot ng kinh doanh ca cỏc doanh nghip ny ng thi, ỏnh giỏ thc trng s dng cỏc gii phỏp ti chớnh nhm nõng cao hiu qu kinh doanh, nhng tn ti v nguyờn nhõn hn ch vic s dng cỏc gii phỏp ti chớnh ti cỏc doanh nghip xõy dng thuc Tng cụng ty Sụng Trong chng 3, ti ó trỡnh by trin vng nn kinh t v mụ, trin vng ngnh xõy dng v k hoch phỏt trin ca Tng Cụng ty Sụng thi gian ti, trờn c s ú, ti xut mt h thng cỏc gii phỏp ng b nhm nõng cao hiu qu kinh doanh cỏc doanh nghip xõy dng thuc Tng Cụng ty Sụng Nh vy ti ó gii quyt c mc tiờu nghiờn cu ra, ch rừ thc trng v xut c h thng gii phỏp ng b nhm nõng cao hiu qu kinh doanh cỏc doanh nghip xõy dng thuc Tng Cụng ty Sụng Nhng gii phỏp c xut ti l nhng gi ý hu ớch, cú giỏ tr cho nhng nh qun tr ti chớnh ti cỏc doanh nghip ny vic trin khai cỏc gii phỏp trờn thc t./ 176 DANH MC CC CễNG TRèNH CA TC GI CễNG B LIấN QUAN N LUN N Nguyn Vn Phỳc (2014), "Hiu qu kinh doanh ca Tng Cụng ty Sụng ", Tp Nghiờn cu ti chớnh k toỏn, tr.50-52 Nguyn Vn Phỳc (2015), "Tỏi cu trỳc ti chớnh nhm nõng cao hiu qu kinh doanh ca Tng Cụng ty Sụng ", Tp Nghiờn cu ti chớnh k toỏn, tr.50-52, 72 177 DANH MC TI LIU THAM KHO Ti liu ting Vit Bỏo cỏo phõn tớch v ngnh xõy dng ca Cụng ty Turner & Townsend 2013 Bựi Vn Vn, V Vn Ninh (2013), Giỏo trỡnh ti chớnh doanh nghip, NXB Ti chớnh ỏn tỏi cu trỳcTng cụng ty Sụng Cỏc bỏo cỏo ti chớnh t nm 2010 - 2014 ca Tng cụng ty Sụng v cỏc cụng ty xõy dng thnh viờn ca Tng Cụng ty Sụng Cỏc bỏo cỏo xõy dng chin lc ca cỏc cụng ty xõy dng thnh viờn ca Tng Cụng ty Sụng Chu Th Thy (2003), Mt s gii phỏp nõng cao hiu qu hot ng kinh doanh ca doanh nghiờp va v nh Vit Nam, Lun ỏn tin s Dng Vn Chung (2003), Nghiờn cu v hiu qu sn xut kinh doanh v mt s gii phỏp nõng cao hiu qu sn xut kinh doanh ca doanh nghip nh nc xõy dng giao thụng, lun ỏn tin s TS Nguyn Th Minh An (2003), Nhng gii phỏp ch yu nhm nõng cao HQKD ca Tng cụng ty Bu chớnh vin thụng Vit Nam, Lun ỏn tin s kinh t, Trng i hc Kinh t Quc dõn TS Phm Th Võn Anh (2012), Cỏc gii phỏp nõng cao nng lc ti chớnh ca DNNVV Vit Nam hin nay, Lun ỏn Tin s Kinh t, Hc vin Ti chớnh 10 on Thc Quyờn (2015),Cỏc gii phỏp nõng cao hiu qu kinh doanh ca cỏc doanh nghip sn xut niờm yt trờn th trng chng khoỏn Vit Nam, Lun ỏn tin s, Hc vin Ti chớnh 11 Hunh c Lng (1999), Hon thin ch tiờu ỏnh giỏ hiu qu kinh doanh ca doanh nghip Nh nc, lun ỏn tin s 12 Nguyn ỡnh Kim, Bch c Hin (2008), Giỏo trỡnh ti chớnh doanh nghip, NXB Ti chớnh 13 Nguyn Tn Bỡnh (2004), Phõn tớch hot ng doanh nghip, Nh Xut bn Thng kờ, Thnh ph H Chớ Minh 14 Nguyn Tn Bỡnh (2004), Phõn tớch qun tr Ti chớnh, Nh Xut bn Thng kờ, Thnh ph H Chớ Minh 15 Nguyn Tn Bỡnh (2010), Qun tr Ti chinh ngn hn, Nh Xut bn Thng kờ, Thnh ph H Chớ Minh 178 16 Nguyn Tn Bỡnh (2013), Qun tr Ti chớnh, Nh Xut bn Tng hp Thnh ph H Chớ Minh 17 Nguyn Vn Cụng (2009), Giỏo trỡnh phõn tớch kinh doanh, NXB i hc Kinh t Quc dõn, H Ni 18 GS TS Ngụ Th Chi, PGS TS Nguyn Trng C (2005), Giỏo trỡnh Phõn tớch ti chớnh doanh nghip, NXB Ti chớnh, H Ni 19 GS TS Ngụ Th Chi, PGS TS Nguyn Trng C (2008), Giỏo trỡnh Phõn tớch ti chớnh doanh nghip, NXB Ti chớnh, H Ni 20 Trn Ngc Th (2005), Ti chớnh doanh nghip hin i, NXB Thng kờ 21 Trn Th Thu Phong (2013), Hon thin phõn tớch hiu qu kinh doanh cỏc cụng ty c phn niờm yt trờn th trng chng khoỏn Vit Nam, Lun ỏn tin s 22 Chớnh ph (2003), Ch Th 08/2003 ca Th tng Chớnh ph v cụng tỏc nõng cao hiu qu kinh doanh, H Ni 23 Chớnh ph (2011), Ngh quyt s 11/2011/NQ-CP v nhng gii phỏp ch yu trung kim ch lm phỏt, n nh kinh t v mụ, m bo an sinh xó hi, H ni 24 Chớnh ph (2012), Quyt nh ca Th tng Chớnh ph phờ duyt Chin lc phỏt trin th trng chng khoỏn Vit Nam giai on 2011 - 2020, H Ni 25 Chớnh ph (2012), Ngh nh s 58/2012/N-CP ca Th tng Chớnh ph quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut chng khoỏn v Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut chng khoỏn, H Ni 26 Chớnh ph (2012), Ngh quyt s 01/2012/NQ-CP v nhng gii phỏp ch yu ch o iu hnh thc hin k hoch phỏt trin kinh t - xó hi v d toỏn ngõn sỏch nh nc nm 2012, H Ni 27 Chớnh ph (2012), Ngh quyt s 13/2012/NQ-CP v mt s gii phỏp thỏo g khú khn cho sn xut kinh doanh, h tr th trng, H Ni 28 Chớnh ph (2013), Ngh quyt s 01/2013/NQ-CP v nhng gii phỏp ch yu ch o iu hnh thc hin k hoch phỏt trin kinh t - xó hi v d toỏn ngõn sỏch nh nc nm 2013, H Ni 29 Chớnh ph (2013), Ngh quyt s 02/2013/NQ-CP v mt s gii phỏp thỏo g khú khn cho sn xut kinh doanh, h tr th trng, gii quyt n xu, H Ni 30 Chớnh ph (2014), Ngh quyt s 01/2014/NQ-CP v nhng nhim v, gii phỏp ch yu ch o iu hnh thc hin k hoch phỏt trin kinh t - xó hi v d toỏn ngõn sỏch nh nc nm 2014, H Ni 179 31 Chớnh ph (2014), Ngh quyt s 63/2014/NQ-CP v mt s gii phỏp v thu thỏo g khú khn, vng mc, y mnh s phỏt trin ca doanh nghip, H Ni 32 Thi bỏo Si gũn Kinh t (2013, 2014, 2015), cỏc s bỏo 33 GS TS Nguyn Thnh , PGS.TS Nguyn Ngc Huyn (2007), Giỏo trỡnh Qun tr kinh doanh, Nh xut bn i hc Kinh t Quc dõn, H Ni 34 Hc vin Ti chớnh (2006), Qun tr doanh nghip hin i, Nxb Ti chớnh, H Ni 35 TS Lu Th Hng, TS V Duy Ho (2006), Qun tr ti chớnh doanh nghip, NXB Ti chớnh, H Ni 36 B K hoch v u t (2010), Thỳc y tng trng bn vng, nõng cao nng lc cnh tranh ca nn kinh t Vit Nam, H Ni 37 PGS.TS Nguyn ỡnh Kim, TS Bch c Hin (2009), Ti chớnh doanh nghip, Nh Xut bn Ti chớnh, H Ni 38 Nguyn Xuõn Kim (2002), Phõn tớch kt qu sn xut kinh doanh ca doanh nghip, NXB Thng kờ, H Ni 39 TS o Lờ Minh (2004), Chớnh sỏch c tc v tỏc ng ca nú ti cụng ty nhng gi ý cho Vit Nam, NXB Chớnh tr Quc gia 40 PGS.TS Nguyn ng Nam (2004), Phõn tớch v u t chng khoỏn, NXB Ti chớnh, H Ni 41 Quc hi (2005), Lut doanh nghip 2005, Nh xut bn Chớnh tr Quc gia, H Ni 42 on Hng Qunh (2010), Tỏi c cu ngun cỏc DNN, Lun ỏn tin s, Hc vin Ti chớnh 43 Nguyn Hi Sn (2005), Qun tr ti chớnh doanh nghip, Nxb Ti chớnh, TP H Chớ Minh 44 Tran Van Thao - Financial Accouting - Thong ke Publishing House, 2005 45 B Ti chớnh (2007), Quyt nh s 12/2007/Q - BTC ngy 13/03/2007 nm 2007 Quy ch qun tr cụng ty niờm yt, H Ni 46 B Ti chớnh (2007), Quyt nh s 15/2007/Q - BTC ngy 19/03/2007 nm 2007 Ban hnh iu l mu cụng ty niờm yt, H Ni 47 B Ti chớnh (2012), Thụng t s 52/2012/TT-BTC ngy 05/4/2012 hng dn v vic cụng b thụng tin trờn TTCK, H Ni 48 B Ti chớnh (2012), Thụng t s 121/2012/TT-BTC ngy 26/7/2012 ca B Ti chớnh quy nh v qun tr cụng ty ỏp dng cho cỏc cụng ty i chỳng, H Ni 180 49 Tng cc Thng kờ (2012), Niờm giỏm thng kờ 2011, NXB Thng kờ, H Ni 50 Tng cc Thng kờ (2013), Niờm giỏm thng kờ 2012, NXB Thng kờ, H Ni 51 Trang web: - www.hnx.vn; - www.hsx.vn; - www.vneconomy.vn; - www.cafef.vn; - thesaigontimes.vn 52 Cỏc trang web khỏc Ti liu ting Anh 53 Aswath Damodaran (1997), Corporate Finace - Theory and Practice, John Wiley & Sons 54 Dondayana, Richard Irons, Steve Harrison, John Herbohn and Patrick Rowland (2002), Capital Budgeting Financial appraisal of Investment Projects, Cambridge University Press 55 Glen Arnold (2005), The Hanbook of Corporate Finance, Prentice Hall 56 John R Graham, Campbell R Harvey (2001), The theory and practice of corporate finance: Evidence from the field, Journal of Financial Economics 57 McKinsey & Company, T.Koller, M.Goedhart and D.Wessels (2005), Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, John Wiley & Sons 58 Pierre Vernimmen (2005), Corporate Finance: Theory and Practice, John Wiley & Sons 59 Putrajaya Committee on GLC High Perfomance, The Purple Book Optimising Capital Management Practices, Malaysia 60 Shannon P.Pratt (1998), Cost of Capital Estimation and Applications, John Wiley & Sons 61 Shinichi Nishioka, Naohiko Baba (2004), Dynamic capital structure of Japanese firms: How Far Has the Reduction of Excess Leverage Progressed in Japan?, Bank of Japan Working Paper Series 62 www.imf.org 63 www.bloomberg.com
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các doanh nghiệp xây dựng thuộc Tổng Công ty Sông Đà, Giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các doanh nghiệp xây dựng thuộc Tổng Công ty Sông Đà, Giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các doanh nghiệp xây dựng thuộc Tổng Công ty Sông Đà

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay