Giải pháp quản lý và khai thác du lịch sinh thái ở các vườn quốc gia Việt Nam theo hướng phát triển bền vững (Nghiên cứu điểm VQG Cúc Phương)

173 263 0
  • Loading ...
1/173 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN NGUYỄN VĂN HỢP GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC DU LỊCH SINH THÁI Ở CÁC VƯỜN QUỐC GIA VIỆT NAM THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (NGHIÊN CỨU ĐIỂM VQG CÚC PHƯƠNG) LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ Hà Nội, năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN NGUYỄN VĂN HỢP GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC DU LỊCH SINH THÁI Ở CÁC VƯỜN QUỐC GIA VIỆT NAM THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (NGHIÊN CỨU ĐIỂM VQG CÚC PHƯƠNG) Chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Kinh tế Du lịch) Mã số: 62 34 04 10 LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Đình Hòa TS Lê Thị Lan Hương Hà Nội, năm 2014 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .v DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU vi LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Nhiệm vụ câu hỏi nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5 Tổng quan nghiên cứu đóng góp luận án Kết cấu luận án 13 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC DU LỊCH SINH THÁI Ở CÁC VƯỜN QUỐC GIA THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 14 1.1 Lý luận du lịch phát triển du lịch bền vững 14 1.1.1 Những vấn đề chung du lịch 14 1.1.2 Phát triển du lịch bền vững .18 1.2 Lý luận du lịch sinh thái 22 1.2.1 Khái niệm du lịch sinh thái .22 1.2.2 Những đặc trưng du lịch sinh thái .25 1.2.3 Du lịch sinh thái phát triển bền vững 26 1.3 Quản lý khai thác du lịch sinh thái vườn quốc gia 28 .1 ối quan hệ du lịch sinh thái vườn quốc gia .28 1.3.2 Hoạt động quản lý, khai thác du lịch sinh thái vườn quốc gia 35 i 1.4 Kinh nghiệm phát triển du lịch sinh thái quản lý vườn quốc gia giới 39 1.4.1 Kinh nghiệm phát triển du lịch sinh thái 39 1.4.2 Kinh nghiệm quản lý vườn quốc gia 46 1.4.3 Bài học kinh nghiệm quản lý, khai thác du lịch sinh thái vườn quốc gia 49 Kết luận chương 50 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .52 2.1 Mô hình nghiên cứu 52 2.2 Phương pháp luận nghiên cứu luận án 53 2.3 Nguồn liệu 55 2.4 Phương pháp thu thập xử lý liệu 56 Kết luận chương 63 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ, KHAI THÁC DU LỊCH SINH THÁI Ở CÁC VƯỜN QUỐC GIA VIỆT NAM VÀ VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG 64 3.1 Hoạt động du lịch sinh thái vườn quốc gia Việt Nam .64 3.1.1 Tài nguyên du lịch sinh thái vườn quốc gia Việt Nam 64 3.1.2 Thực trạng quản lý, khai thác du lịch sinh thái vườn quốc gia Việt Nam .67 3.1.3 Nhận xét chung quản lý, khai thác du lịch sinh thái vườn quốc gia Việt Nam 75 3.2 Giới thiệu vườn quốc gia Cúc Phương 79 3.2.1 Lịch sử hình thành vườn quốc gia Cúc Phương 79 ii 3.2.2 Chức năng, nhiệm vụ vườn quốc giaG Cúc Phương 79 3.3 Điều kiện phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia Cúc Phương 80 3.3.1 Tài nguyên du lịch tự nhiên 80 3.3.2 Tài nguyên du lịch nhân văn 81 Điều kiện sở hạ tầng 83 3.4 Thực trạng tổ chức quản lý vườn quốc gia Cúc Phương 85 3.4.1 Mô hình tổ chức quản lý 85 4.2 Đặc điểm lao động vườn quốc gia Cúc Phương .88 3.5 Thực trạng khai thác du lịch sinh thái vườn quốc gia Cúc Phương 89 Cơ sở vật chất k thuật phục vụ du lịch Các hoạt động du lịch chủ yếu vườn quốc gia Cúc Phương 92 3.5.3 Thị trường khách du lịch vườn quốc gia Cúc Phương 93 3.5.4 Sự tham gia cộng đồng địa phương khai thác DLST 97 3.5.5 Sự tham gia doanh nghiệp du lịch khai thác DLST 100 3.5.6 Kết kinh doanh DLST vườn quốc gia Cúc Phương 102 3.6 Thuận lợi, khó khăn quản lý khai thác du lịch sinh thái vườn quốc gia Cúc Phương .102 3.6.1 Thuận lợi .102 6.2 Khó khăn .104 Kết luận chương .104 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC DU LỊCH SINH THÁI Ở CÁC VƯỜN QUỐC GIA VÀ VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 106 4.1 Chiến lước phát triển du lịch Việt Nam 106 4.2 Giải pháp quản lý vườn quốc gia 107 4.2.1 Quan điểm quản lý vai trò rừng vườn quốc gia .107 4.2.2 Giải pháp thực .107 iii 4.3 Giải pháp khai thác du lịch sinh thái bền vững vườn quốc gia 114 4.3.1 Mô hình phát triển DLST bền vững cho vườn quốc gia 114 4.3.2 Nhóm giải pháp tới Ban quản lý vườn quốc gia 116 4.3.3 Nhóm giải pháp tới cộng đồng địa phương 133 4.3.4 Nhóm giải pháp tới công ty du lịch 136 4.3.5 Nhóm giải pháp tới khách du lịch 139 4.4 Một số kiến nghị 141 4.4.1 Đối với quan quản lý nhà nước 141 4.4.2 Đối với vườn quốc gia 141 Kết luận chương .142 KẾT LUẬN 144 DANH MỤC NHỮNG CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 147 TÀI LIỆU THAM KHẢO 148 PHỤ BIỂU 01:Phiếu vấn khách du lịch .154 PHỤ BIỂU 02:Phiếu thăm dò người dân địa phương 158 PHỤ BIỂU 03: Phiếu thăm dò ý kiến ban quản lý VQG .161 PHỤ BIỂU 04: Các VQG Việt Nam 162 PHỤ BIỂU 05: Mức sẵn lòng chi trả du khách .163 iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BTTN: Bảo tồn thiên nhiên BT: Bảo tồn CBVC: Cán viên chức LĐHĐ: Lao động hợp đồng DL: Du lịch DLST: Du lịch sinh thái DLST&GDMT: Du lịch sinh thái giáo dục môi trường NN&PTNT: Nông nghiệp phát triển nông thôn TNHHMTV: Trách nhiệm hữu hạn thành viên WTP: ức sẵn lòng chi trả VQG: Vườn quốc gia UNWTO: Tổ chức du lịch giới UBND: Ủy ban nhân dân v DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU CÁC BẢNG Bảng 1.1 Tổng hợp số khái niệm DLST 24 Bảng 2.1 Những điểm khác biệt nghiên cứu định tính định lượng 54 Bảng 2.2 Nội dung, câu hỏi nghiên cứu khoản mục điều tra khách 57 Bảng 2.2 Nội dung, câu hỏi nghiên cứu khoản mục điều tra HGD 59 Bảng 3.1 ột số tiêu đa dạng sinh học VQG 66 Bảng 3.2: Cơ cấu nguồn thu từ khách du lịch năm 2009 74 Bảng : Cơ cấu nguồn kinh phí thường xuyên giai đoạn 2006-2009 VQG trực thuộc Bộ NN&PTNT…………… 75 Bảng 4: Trình độ đội ngũ lao động VQG Cúc Phương năm 2011 Bảng 3.5: Số lượng phòng nghỉ Trung tâm DLST&GDMT…… .… 90 Bảng 3.6: Đánh giá khách du lịch du lịch VQG Cúc Phương… 96 Bảng 3.7: Tổng hợp ý kiến người dân ảnh hưởng du lịch 99 Bảng 3.8: Cơ cấu doanh thu từ hoạt động du lịch…………… 102 Bảng 4.1: ức sẵn lòng trả thêm phí vào VQG Cúc Phương… 124 CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Cơ cấu du khách đến VQG Cúc Phương… ……… .… 94 Biểu đồ 3.2 Cơ cấu độ tuổi du khách……………… ……… .9 Biểu đồ 3.3 Cơ cấu nghề nghiệp du khách………… …… 95 CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1: Sơ đồ quản lý VQG trực thuộc Bộ NN&PTNT… 68 Sơ đồ 3.2: Sơ đồ quản lý VQG trực thuộc tỉnh ………… 69 Sơ đồ 3.3: Sơ đồ tổ chức VQG trực thuộc Bộ NN&PTNT… 72 vi Sơ đồ 3.4: Sơ đồ tổ chức VQG trực thuộc Tỉnh………… 72 Sơ đồ 3.5: Cơ cấu tổ chức VQG Cúc Phương 86 Sơ đồ 4.1: Cơ cấu đồng quản lý tài nguyên rừng VQG 110 Sơ đồ 4.2: Mô hình phát triển DLST theo hướng bền vững VQG 114 Sơ đồ 4.3: Đề xuất mô hình tổ chức VQG – Phương án 1…………… …11 Sơ đồ 4.4: Đề xuất mô hình tổ chức VQG – phương án 2………… 119 CÁC HÌNH Hình 1.1 Các yếu tố cấu thành điểm đến du lịch 16 Hình 2.1: Mô hình nghiên cứu… 52 Hình 4.1: Đường cầu WTP khách đến VQG Cúc Phương 122 vii LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, theo tổ chức du lịch giới (UNWTO), Du lịch sinh thái (DLST) phát triển nhanh nhiều nước giới thu hút ngày nhiều ý tầng lớp xã hội, đặc biệt người có nhu cầu vãn cảnh, khám phá thiên nhiên tìm hiểu đa dạng hệ sinh thái, động thực vật tính độc đáo, đặc thù văn hóa địa gắn liền với tài nguyên du lịch Sự phát triển DLST mặt mang lại việc làm, thu nhập lợi nhuận cho địa phương quốc gia vùng hẻo lánh, xa xôi, vùng nông thôn - nơi có khu bảo tồn, phong cảnh thiên nhiên đẹp nét văn hóa địa phương đặc thù; mặt khác bảo vệ môi trường tự nhiên, đa dạng sinh học văn hóa địa phương Hơn thế, DLST góp phần quan trọng việc phát triển cộng đồng, giáo dục môi trường, văn hóa, lịch sử hoạt động giải trí Vì thế, nhiều nước khu vực giới, DLST trở thành loại hình kinh doanh có hiệu cho việc bảo vệ môi trường sinh thái, việc làm giảm sức ép đến khai thác nguồn tài nguyên cho nhu cầu dịch vụ du lịch khách du lịch dân cư địa phương Ở Việt Nam, DLST lĩnh vực nghiên cứu từ thập kỷ 90 kỷ XX Ngày nay, DLST quan tâm cấp, ngành bối cảnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trở nên quan trọng du lịch trở thành chiến lược quốc gia nhiều người biết đến Các Vườn quốc gia (VQG) khu bảo tồn thiên nhiên khu (BTTN) nơi tập trung đa dạng sinh học cao, có nhiều loài động - thực vật đặc hữu, quý có khả hấp dẫn du khách Các cộng đồng dân cư địa phương sinh sống khu vực VQG có giá trị văn hóa địa độc đáo mang đặc sắc riêng thuận lợi cho việc phát triển loại hình DLST Việt Nam có VQG nằm rải rác phạm vi toàn quốc, VQG trực thuộc Bộ 27 Thái Lê Nguyên (2006), Du lịch sinh thái = Ecotourism, NXB KH&KT, Hà Nội 28 Đức Phan (2004), “ Phát triển du lịch theo hướng du lịch sinh thái”, Tạp chí thương mại, (30),tr 26-35 29 Hoàng Hoa Quân (2005), “ Hoạt động du lịch sinh thái Việt Nam thực trạng định hướng phát triển”, Tạp chí Du lịch Việt Nam, (10), tr.20- 46 30 Nguyễn Thị Son (2000), Cơ sở khoa học cho việc định hướng phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia Cúc Phương, Luận văn tiến s địa lý, trường ĐH sư phạm HN Nguyễn Thị Tú (2006), Những giải pháp phát triển du lịch sinh thái Việt Nam xu hội nhập, LATS Kinh tế: 02.0 Nguyến Quyết Thắng (200 ), “ Giáo dục môi trường phát triển du lịch sinh thái”, Tạp chí Du lịch Việt Nam, (2),tr.43-63 33 Nguyễn Quyết Thắng (2004), “ Kinh nghiệm phát triển du lịch sinh thái, bảo vệ môi trường”, Tạp chí Du lịch Việt Nam, (9),tr.26-36 34 Nguyễn Văn Thắng (2013), Thực hành nghiên cứu kinh tế quản trị kinh doanh, NXB Đại học KTQD, Hà Nội 35 Thủ tướng Chính phủ (2001), Quyết định số 08/2001/QĐ-TTg ngày 11/01/2001 việc ban hành Quy chế quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ rừng sản xuất rừng tự nhiên 36 Thủ tướng Chính phủ (2003), Quyết định số 192/2003/QĐ-TTg ngày 27/09/2003 việc phê duyệt chiến lược quản lý hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam đến năm 2010 37 Thủ tướng Chính phủ (2006), Quyết định 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/08/2006 việc ban hành quy chế quản lý rừng đặc dụng 38 Tổng cục du lịch Việt Nam (2004), Non nước Việt Nam, NXB Văn hóa 39 Ủy Ban thường vụ Quốc Hội (2004), Luật bảo vệ phát triển rừng sửa đổi năm 2004, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 150 40.Ủy ban thường vụ Quốc hội (2005), Luật Du Lịch, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 41 Ủy ban thường vụ Quốc hội (2005), Luật bảo vệ môi trường, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 42 Viện nghiên cứu phát triển du lịch (1998), Tuyển tập báo cáo Hội thảo du lịch sinh thái với phát triển bền vững Việt Nam, Hà Nội Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch (199 ), Cơ sở khoa học để phát triển du lịch sinh thái Việt Nam, Đề tài KHCN cấp Bộ, Hà Nội 44 Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (2001), Cơ sở khoa học giải pháp phát triển du lịch bền vững Việt Nam, Đề tài KHCN độc lập cấp Nhà nước, Hà Nội Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (2002), Cơ sở khoa học giải pháp cho sách quản lý khai thác tài nguyên du lịch Việt Nam, Đề tài KHCN độc lập cấp Nhà nước, Hà Nội 46 Vườn quốc gia Cúc Phương, Các báo cáo hoạt động VQG Cúc Phương VQG trực thuộc Bộ NN&PTNT Tiếng Anh 47 Andy Drumm and Alan Moore (2002), Ecotourism Development- A Manual for Conservation Planners and Managers, The Nature Conservancy 48 Apostu, T & Gheres, M (2009), "Suggestions for Organizing and Promoting Ecotourism within Romania's Protected Areas", Babes Bolyai University, ClujNapoca, pp 65 49 Bhuiyan, Md Anowar Hossain; Siwar, Chamhuri; Ismail, Shaharuddin Mohamad; Islam, Rabiul (2011), “The Role of Government for Ecotourism Development: Focusing on East Coast Economic Region”, Journal of Social Sciences, vol 7, issue 4, pp 557-564 50 Budowski,G.(1976).Tourism an Enviromental Conservation: Conflict, Coexistence, or Symboiosis, Enviromentl Conservation Vol.3, N01,pp.27–32 151 51 Ceballos – Lasecurain, H, (1996), Tourism, Ecotourism, and Protect Areas; IUCN – The World Conservation Union 52 Craig – Smith, S & French,C, (1994) Learning to live with Tourism, Pitman, Melbourne 53 Chase, L.C., Lee, D.R., Schulze, W.D & Anderson, D.J.(1998), "Ecotourism demand and differential pricing of national park access in Costa Rica", Land Economics, vol 74, no 4, pp 466-482 54 Hill, J.L & Hill, R.A (2011), "Ecotourism in Amazonian Peru: uniting tourism, conservation and community development", Geography, vol 96, pp 75-85 55 Kala, C.P & Maikhuri, R.K (2011), "Mitigating people-park conflicts on resource use through ecotourism: A case of the Nanda Devi Biosphere Reserve, Indian Himalaya", Journal of Mountain Science, vol 8, no 1, pp 87-95 56 Kreg Lindberg Donal E Hawkins (1998), Ecotourism: a guide for planners and managers, Ecotourism Society 57 Kyungrok Do (2010), management of small tourism business in rural areas, University of Illinois at Urbana-Champaign 58 Laura E Sullivan (2009), Building sustainable host communities by exploring residents’ relationships with place in hudson river valley tourism destinations, State University of New York College of Environmental Science and Forestry Syracuse, New York 59 Megan Epler Wood, (2002), ECOTOURISM: principles, practices & policies for sustainability, UNEP Division of Technology, Industry and Economics 60 Nature tourism, conservation, and development in Kwazulu-natal, South Africa / Ed.: B Aylward, E Lutz - Washington, D.C., The World Bank, 2003 - XXI, 61 Özcan, H., Akbulak, C., Kelkit, A., Tosunoglu, M & Uysal, I (2009), "Ecotourism Potential and Management of Kavak Delta (Northwest Turkey)", Journal of Coastal Research, vol 25, no 3, pp 781-787 62 Shah,A, (1995), Economic of Third World National Praks: Issuses of Tourism and Enviromental Management, Edward, Aldershot 152 63 Samdin, Zaiton, Yuhanis A Aziz, Alias Radam and Mohd R Yacob (2013), "Sustainability of ecotourism resources at Taman Negara national park: Contigent valuation method", International Journal of Business and Society 14(2),pp235-244 64 World Tourism Organisation( WTO) (1992), Guidelines: Development of National Parks and Protected Areas for Tourism, World Tourism Organisation, Madrid 65 Yacob, M R., Radam, A., & Samdin, Z (2011) Tourists perception and opinion towards ecotourism development and management in Redang Island Marine parks, Malaysia International Business Research, 4(1),pp 62-73 66 Yi-fong, Chen (2012), "The Indigenous Ecotourism and Social Development in Taroko National Park Area and San-Chan Tribe, Taiwan." GeoJournal ,77(6),pp 805-815 67 UNWTO (2007), A Practical Guide to Tourism Destination Management, World Tourism Organisation, Madrid 68 IUCN (1970), Proceedings of Tenth General Assemnly, IUCN Publication Các Website 69.- http://nationalparks.wikia.com/wiki/European_National_Parks_Centre [Truy cập 10/2/2010] 70.- http://english.knps.or.kr/ [Truy cập 10/2/2010] 71.- http://nps.gov/ [Truy cập 10/2/2010] 72.- http://www.galapagosislands.com/index.html [Truy cập 13/6/2012] 73.- http://www.maasaimara.com/community-conservation/ [Truy cập 13/6/2012] 74.- http://www.visitnepal.com/acap/ [Truy cập 13/6/2012] 75 - http://www.mard.gov.vn/pages/home.aspx# [ Truy cập 15/6/2013] 153 PHỤ BIỂU 01 PHIẾU PHỎNG VẤN (Dùng cho đối tượng khách du lịch nội địa) Xin bạn vui lòng dành phút để điền vào bảng vấn ngắn Sự giúp đỡ bạn đóng góp nhiều vào việc bảo tồn đa dạng sinh học, khai thác hiệu tiềm du lịch sinh thái VQG Xin cho biết bạn từ đâu đến? Tỉnh:……………………………………………………………………… Thành Phố:……………………………………………………………… Nước:……………………………………………………………………… Xin cho biết bạn đến Vườn Quốc Gia……………… để Du lịch(1) Công tác (2) Nghiên cứu, học tập (3) Nghỉ cuối tuần (4) Khác( )…………………………………………… Bạn dự định lại VQG ngày? ………… ngày Bạn đến VQG Một (1) Với nhóm(2), gồm……… người Bạn dùng phương tiện để đến VQG? Máy bay (1) Tàu hỏa(4) Xe ô tô khách(2) Xe thuê(5) Xe riêng(3) Loại khác (6) Bạn đến VQG lần ( tính lần này)?…………lần Xin cho biết hoạt động bạn VQG Thăm thảm thực vật, hệ động vật(1) Leo núi (2) Nghỉ dưỡng (3) Cắm trại (4) 154 Khác( )…………………………………………………………………… Xin cho biết tổng số tiền bạn chi tiêu cho chuyến đến VQG Tổng số:……………………………………….đồng Trong đó: Vé vào cửa:………………………………… đồng/người Ăn, uống:……………………………………đồng/người Lưu trú:…………………………………… đồng/người Quà lưu niệm:……………………………… đồng/người Chi phí khác:…………………………………đồng/người Sự hài lòng bạn chuyến này: Rất hài lòng (1) Hài lòng (2) Không hài lòng (3) Lý do: - Giá vé vào cửa VQG ………… đồng/lượt Cao (1) trung bình(2) thấp (3) - Dịch vụ kèm theo Tương xứng (1) Chưa tương xứng (2) - Khác:…………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 10 Nếu không đến VQG, bạn đâu? Xin kể nơi có khả nhất………………………………………… VQG nơi bảo tồn đa dạng sinh học đồng thời tài nguyên du lịch sinh thái đa dạng Để tạo điều kiện để bảo tồn đa dạng sinh học cần có lượng kinh phí định Hiện tài cho VQG chủ yếu lấy từ ngân sách nhà nước, phấn lấy từ việc thu phí vào cửa, nhiên phần tài để phục vụ cho việc bảo tồn Nếu bạn sẵn lòng chi thêm tiền cho VQG để bảo tồn đa dạng sinh học môi trường bạn nhận khu bảo tồn thiên nhiên, địa điểm du lịch sinh thái lý tưởng… 155 11 Bạn có sẵn lòng trả thêm số tiền cho lần du lịch đến VQG để giúp trì bảo tồn đa dạng hệ động, thực vật môi trường không? Có -> chuyển sang câu 12 Không -> chuyển đến câu 13 12 Nếu bạn trả lời có câu 10, bạn sẵn lòng trả thêm nhiều 000 đồng 10.000 đồng 000 đồng 20.000 đồng 000 đồng 0.000 đồng 000 đồng 40.000 đồng 000 đồng 0.000 đồng ………… đồng 13 Nếu bạn trả lời không cho câu 11, xin bạn vui lòng cho biết lý Không quan tâm đến VQG VQG không cần thiết Số tiền trả cho chuyến nhiều Số tiền trả thêm sử dụng không mục đích Những người làm ô nhiễm phải trả tiền Lý khác……………………………………………………… Để nghiên cứu đạt kết tốt, Xin bạn vui lòng cho biết số thông tin cá nhân sau (những thông tin sử dụng vào mục đích nghiên cứu, không sử dụng vào mục đích khác): 156 14 Bạn là: Nam (0) nữ (1) 15 Bạn tuổi:……… 16 Tình trạng hôn nhân: Độc thân (0) Có gia đình (1) 17 Bậc học cao bạn: Tiểu học (1) THCS (2) Cao đẳng/Đại học (4) Trên Đại học (5) THPT (3) 18 Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng (1) Giáo dục, nhà nghiên cứu (2) Công nhân (3) Học sinh, sinh viên (4) Khác……………………… ( ) 19 Tổng thu nhập hàng tháng bạn (khách nội địa) < 1.000.000 đồng (1) >1.000.000 – 2.000.000 đồng (2) >2.000.000 – 000.000 đồng (3) >3.000.000 – 4.000.000 đồng (4) >4.000.000 – 000.000 đồng (5) > 000.000 đồng (6) 20 Thu nhập bình quân ngày: 21: Bạn hài lòng điều đến VQG Cúc Phương: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 22 Điều không hài lòng bạn đến VQG Cúc Phương gì: ……………………………………………………………………………………… Xin chân thành cám ơn chúc bạn có chuyến vui vẻ thú vị ! 157 Phụ lục 02 PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN DÂN ĐỊA PHƯƠNG 1, Ông bà sống lâu chưa? 2, Gia đình Ông/bà có tham gia vào hoạt động với VQG Cúc Phương? 2.1 Về quản lý rừng: - Lý có:……………………………………………………… - Lý không:…………………………………………………… 2.2 Hoạt động du lịch - Lý có:…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Lý không:……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Những hoạt động du lịch Ông/Bà tham gia? ( tích vào mục tương ứng) - Bán hàng lưu niệm - Cho Khách ngủ trọ - Hướng dẫn viên ( dẫn đường) - Cho thuê xe, - Vận chuyển khách - Phục vụ ăn uống Ngoài hoạt động mà gia đình Ông/Bà Tham gia theo Ông/Bà thấy có hoạt động khác mà cộng đồng dân cư địa phương tham gia ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… VQG Cúc Phương có khuyến khích gia đình ông bà tham gia vào hoạt động du lịch không? 158 - Nếu có thông qua việc ( họp dân, phổ biến, tuyên truyền, có chế chia lợi ích…)………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Nếu không? Thì theo Ông/Bà nguyên nhân nào? ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Ông/Bà nghĩ du lịch ảnh hưởng dến hoạt động sống Ông/Bà? ( Ghi mức độ sau: Xấu, không ảnh hưởng, Tốt, không ý kiến ) Mức độ ảnh hưởng TT Tiêu chí Tốt Không ảnh hưởng -Việc làm - Về Kinh tế - Giao thông - An ninh, trật tự - Phong tục, tập quán - Xấu Không ý kiến ôi trường Theo Ông/Bà VQG Cúc Phương có hấp dẫn khách du lịch đến không? Tại sao? - Tài nguyên rừng tốt, phong cảnh đẹp - Truyền thống văn hóa địa phương - Điều kiện sở hạ tầng tốt Gia đình ông bà có mối quan hệ với khách du lịch nào? - Thông qua bán hàng - Cho khách ngủ nhờ - Giao tiếp xã giao 159 Mong muốn gia đình Ông/Bà tham gia vào hoạt động du lịch VQG Cúc Phương nào? - Muốn tham gia => Tại sao? ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… - Không muốn tham gia => Tại sao? ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …… 10 Ông/Bà thấy VQG cần phải làm để khuyến khích người dân tham gia vào hoạt động du lịch? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 11 Ông/Bà có nhận xét thêm du lịch VQG Cúc Phương? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 12 Xin Ông/Bà cho biết thêm thông tin cá nhân: - Tuổi:……………………………………………………………………… - Giới tính: Nam Nữ - Dân tộc:…………………………………………………………………… - Nghề nghiệp……………………………………………………………… - Trình độ học vấn ( học hết lớp mấy)……………………………………… - Thu nhập gia đình Ông/Bà từ đâu:…………………………… 160 Phụ lục 03: PHIẾU THAM DÒ Ý KIẾN CỦA VQG CÚC PHƯƠNG Theo Ông/Bà cộng đồng dân cư địa phương tham gia vào hoạt động du lịch vườn nào? - Mang tính tích cực: ( sao?) - Mang tính tiêu cực: ( sao?) Ban quản lý vườn có hoạt động cộng đồng dân cư địa phương để thúc đẩy họ tham gia vào hoạt động du lịch? Những yếu tố gây cản trở người dân tham gia vào hoạt động du lịch Vườn? Dự kiến thời gian tới Ban quản lý vườn có Biện pháp nhằm thúc đẩy tham gia người dân vào hoạt động du lịch? Ngoài tham gia cộng đồng địa phương du lịch VQG Cúc Phương có tham gia công ty du lịch, Vậy theo Ông/Bà: - Sự hợp tác mang tính tích cực hay tiêu cực? Tại sao? - Những yếu tố thúc đẩy công ty du lịch tham gia? Tại sao? - Những yếu tố làm cản trở tham gia công ty du lịch? Tại sao? Ông/bà cho biết thêm kết hoạt động du lịch VQG năm qua nào? - Số lượng cấu khách? - Các hoạt động du lịch vườn - Doanh thu từ hoạt động du lịch 161 PHỤ BIỂU 04 CÁC VƯỜN QUỐC GIA VIỆT NAM TT Tên Vườn Quốc Gia QĐ thành lập Tỉnh VQG Ba Bể Bắc Kạn VQG Ba Vì Hà Nội VQG Bạch mã Thừa Thiên Huế 214, 15/7/1991-TTg VQG Bái Tử Long Quảng Ninh 85/2001/TTg, 01/6/2001 VQG Bến En Thanh Hóa 33, 27/1/1992-TTg VQG Bidoup Núi Bà Lâm Đồng 1496, 22/12/1993 VQG Bù Gia Bình Phứoc ập VQG Cát Bà Hải Phòng VQG Cát Tiên Đồng Nai 10 VQG Chư on Ray Kon Tum Diện tích ( ha) /QĐ-TTg 6,486 33,589 5,984 68,839 26 79, 31/3/1986-TTg 10,931 26,451 10 /2002/ QĐ-TTg, 30/7/2002 54,676 59,531 11 VQG Chư Yang Sin Đăk Lăk 12 VQG Côn Đảo Bà Rịa-VT 13 VQG Cúc Phương Ninh Bình 72/TTg ngày 7/7/1962 22,405 14 VQG Kon Ka Kinh Gia Lai 167/2002/QĐ_TTg, 2002 41,780 15 VQG Lò Gò-Xa Mát Tây Ninh 91/2002/QĐ-TTg, 12/7/2002 18,803 Cà Mau 142/200 /QĐ-TTg, 14/7/2003 15,257 24/2002/QĐ-UBND, 20/3/2002 /2002/QĐ-UBND, 08/7/2002 85,754 16 VQG ũi cà au /199 /QĐ-TTg, 31/3/1993 5,990 17 VQG Núi Chúa Ninh Thuận 18 VQG Phong Nha-Kẻ Bàng 19 VQG Phú Quốc Quảng Bình Kiên Giang 20 VQG Phước Bình Ninh Thuận 21 VQG Pù Mát Nghệ An 93,570 22 VQG Tam Đảo Vĩnh Phúc 35,436 23 VQG Tràm Chim Đồng Tháp /199 /QĐ-TTg, 29/12/1998 7,313 24 VQG U 25 VQG U Cà Mau Kiên Giang 112/2006/QĐ-TTg, 20/1/2006 49/2002/QĐ-UBND, 08/7/2002 9,390 26 VQG Vụ Quang Hà Tĩnh 102/2002/QĐ-TTg, 30/7/2002 56,914 27 VQG Xuân Sơn Phú Thọ 49/2002/QĐ-TTg, 17/4/2002 15,048 28 VQG Xuân Thủy Nam Định 29 VQG Yok Don Đăk Lăk inh Hạ inh Thượng 162 29,596 8,038 7,100 58,200 PHỤ BIỂU 05 ƯỚC LƯỢNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG MỨC SẴN LÒNG CHI TRẢ CỦA DU KHÁCH ● Các nhân tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả du khách: Để cung cấp bổ sung thông tin cho phân tích, dự báo xác định mức vé vào cửa, định lượng nhân tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả du khách với mục đích chủ yếu khảo sát ảnh hưởng thu nhập đến mức sẵn lòng chi trả hàm hồi quy sau: Source | SS df MS Number of obs = -+ -Model | 7.54047466 185 F( 1, 183) = 17.21 7.54047466 Residual | 80.2031481 183 438268569 -+ Prob > F = 0.0001 R-squared = 0.0859 Adj R-squared = 0.0809 Total | 87.7436227 184 476867515 Root MSE = 66202 -lnaddwtp | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -lnthunhap | 4423495 _cons | 2.606646 106644 142954 4.15 0.000 18.23 0.000 2319397 2.324596 6527594 2.888695 Như vậy, biến độc lập thu nhập, có ý nghĩa thống kê (với mức tin cậy %), điều cho thấy thu nhập thay đổi tăng 1% mức sẵn lòng chi trả cho giá vé vào cửa tăng 0,442 % Tuy nhiên, mức sẵn lòng chi trả cho giá vé vào cửa phụ thuộc vào độ tuổi giới tính ta khảo sát phụ thuộc hàm hồi quy đây: 163 Trong đó: - ∆WTP: mức sẵn lòng chi trả thêm vé vào cửa du khách - thunhap: thu nhập du khách - age: tuổi du khách - gender: giới tính (nhận giá tri nam, nhận giá trị nữ Kết ước lượng từ số liệu thu thập du khách đến VQG cho kết sau Source SS df MS Model Residual 7.94278716 79.5344265 177 2.64759572 449347042 Total 87.4772136 180 48598452 lnaddwtp Coef lnthunhap age gender _cons 4114977 0018966 -.0899644 2.617254 (0,1809) Std Err Number of obs F( 3, 177) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE t 1238709 0048503 1016706 1809264 P>|t| 3.32 0.39 -0.88 14.47 (0,1239) 0.001 0.696 0.377 0.000 = = = = = = 181 5.89 0.0007 0.0908 0.0754 67033 [95% Conf Interval] 1670439 -.0076752 -.2906071 2.260203 6559516 0114684 1106782 2.974304 (0,0049) (0,1017) (các giá trị ngoặc đơn độ lệch chuẩn) Như vậy, biến độc lập bao gồm thu nhập, độ tuổi giới tính có biến thu nhập có ý nghĩa thống kê (với mức tin cậy %) ANOVA df SS MS F 4,2246257 Regression 0,6304233 0,6304233 Residual 0,2984517 0,1492258 Total 0,9288750 Coefficients Intercept X Variable Standard Error t Stat P-value Significance F 0,1761702 Lower 95% Upper 95% 1,850625 0,709455 2,608517 0,120887 -1,201913 4,903163 -0,000003 0,000001 -2,055389 0,176170 -0,000010 0,000003 164 Lower 95,0% 1,201913 0,000010 Upper 95,0% 4,903163 0,000003
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp quản lý và khai thác du lịch sinh thái ở các vườn quốc gia Việt Nam theo hướng phát triển bền vững (Nghiên cứu điểm VQG Cúc Phương), Giải pháp quản lý và khai thác du lịch sinh thái ở các vườn quốc gia Việt Nam theo hướng phát triển bền vững (Nghiên cứu điểm VQG Cúc Phương), Giải pháp quản lý và khai thác du lịch sinh thái ở các vườn quốc gia Việt Nam theo hướng phát triển bền vững (Nghiên cứu điểm VQG Cúc Phương)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay