Luận Văn đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế ở các vùng của Việt Nam

280 242 0
  • Loading ...
1/280 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN MINH TIẾN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở CÁC VÙNG CỦA VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN MINH TIẾN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở CÁC VÙNG CỦA VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 62 34 02 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS SỬ ĐÌNH THÀNH TS UNG THỊ MINH LỆ TP Hồ Chí Minh - Năm 2014 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT NỘI DUNG CNH-HĐH Công nghiệp hóa – đại hóa FE Fix Effect (hiệu ứng cố định) FMOLS Fully Modified Ordinary Least Squares FDI Đầu tư trực tiếp nước GSO Tổng cục thống kê Việt Nam IMF Quỹ tiền tệ quốc tế NSNN Ngân sách Nhà nước OECD Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế OLS Ordinary Least Square (phương pháp bình phương nhỏ nhất) RE Random Effect (hiệu ứng ngẫu nhiên) TTKT Tăng trưởng kinh tế TW Trung Ương UNCTAD Diễn đàn Thương mại Phát triển Liên Hiệp quốc VAR Vector Auto Regression WTO Tổ chức Thương mại giới DANH MỤC CÁC BẢNG NỘI DUNG TT TRANG Bảng 2.1 FDI vùng Việt Nam 50 Bảng 2.2 FDI vùng Việt Nam giai đoạn 2006-2012 53 Bảng 2.3 Tăng trưởng kinh tế vùng Việt Nam giai đoạn 55 2006-2012 Bảng 2.4 GDP bình quân vùng Việt Nam giai đoạn 1995-2012 56 Bảng 2.5 Tăng trưởng kinh tế FDI vùng Việt Nam giai 58 đoạn 2006-2012 Bảng 2.6 Tỷ trọng FDI GDP vùng Việt Nam giai đoạn 61 1995-2012 Bảng 2.7 FDI ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam 64 Bảng 2.8 Lợi so sánh vùng Việt Nam giai đoạn 1995-2012 67 Bảng 3.1 Các biến mô hình thực nghiệm tăng trưởng kinh tế kỳ vọng dấu 10 Bảng 3.2 Các biến mô hình thực nghiệm thu hút dòng vốn FDI kỳ vọng dấu 11 Bảng 4.1 Mô tả cách tính diễn giải biến mô hình tăng trưởng kinh tế 80 88 99 12 Bảng 4.2 Thống kê hệ số tương quan Pearson biến 100 13 Bảng 4.3 Kiểm định tính dừng biến 101 14 Bảng 4.4 Kiểm định quan hệ nhân Granger 102 15 Bảng 4.5 Thống kê mô tả biến đặc tính địa phương FDI 104 16 Bảng 4.6 Hồi quy tăng trưởng kinh tế với tác động FDI theo 106 phương pháp GMM Arellano-Bond 17 Bảng 4.7 Kiểm định đồng liên kết Westerlund 108 18 Bảng 4.8 Ứớc lượng tính động ngắn hạn đồng liên kết dài hạn 109 theo phương pháp PMG TT NỘI DUNG (tiếp theo) 19 Bảng 5.1 Hồi qui tăng trưởng kinh tế với tác động FDI theo phương TRANG 121 pháp GMM Arellano-Bond vùng 20 Bảng 5.2 Ước lượng tính động ngắn hạn đồng liên kết dài hạn theo phương pháp PMG vùng 21 Bảng 5.3 Hồi qui tăng trưởng kinh tế với tác động FDI theo phương 123 125 pháp GMM Arellano-Bond liên kết vùng 22 Bảng 5.4 Ước lượng tính động ngắn hạn đồng liên kết dài hạn theo phương pháp PMG liên kết vùng 127 23 Bảng 6.1 Mô tả cách tính diễn giải biến mô hình 139 24 Bảng 6.2 Thống kê hệ số tương quan Pearson biến 139 25 Bảng 6.3 Ước lượng yếu tố thu hút dòng vốn FDI theo phương 141 pháp GMM Arellano-Bond 26 Bảng 6.4 Kiểm định tính dừng Fisher với độ trễ 142 27 Bảng 6.5 Kiểm định phần dư 143 28 Bảng 6.6 Ước lượng tính động ngắn hạn đồng liên kết dài hạn yếu tố thu hút dòng vốn FDI theo phương pháp PMG 144 DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ SƠ ĐỒ NỘI DUNG TT TRANG Hình Quy trình nghiên cứu 16 Hình 1.1 Các kênh tác động FDI lên tăng trưởng kinh tế 18 Hình 2.1 FDI vùng Việt Nam 51 Hình 2.2 GDP bình quân vùng Việt Nam giai đoạn 1995-2012 Hình 2.3 Tốc độ tăng trưởng kinh tế vùng Việt Nam giai đoạn 1996-2012 Hình 2.4 FDI tăng trưởng kinh tế vùng Việt Nam giai đoạn 1996-2005 Hình 2.5 FDI tăng trưởng kinh tế vùng Việt Nam giai đoạn 2006-2012 56 57 59 60 Hình 2.6 FDI/GDP vùng Việt Nam giai đoạn 1995-2012 61 Hình 3.1 Biên sản xuất vai trò FDI 71 i MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ SƠ ĐỒ MỤC LỤC MỞ ĐẦU Giới thiệu công trình nghiên cứu Lý chọn đề tài .3 Mục tiêu nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài .8 Các công trình nghiên cứu FDI tăng trưởng kinh tế Phương pháp nghiên cứu .15 Kết cấu đề tài 16 CHƯƠNG TỔNG QUAN FDI VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 1.1 Giới thiệu 18 1.2 Tác động dòng vốn FDI lên tăng trưởng kinh tế 20 1.2.1 Lý thuyết tác động FDI lên tăng trưởng kinh tế 20 1.2.2 Đánh giá nghiên cứu thực nghiệm tác động dòng vốn FDI lên tăng trưởng kinh tế .23 1.2.2.1 Các nghiên cứu thực nghiệm với liệu chuỗi thời gian 23 ii 1.2.2.2 Các nghiên cứu thực nghiệm với liệu chéo bảng 29 1.3 Các yếu tố thu hút dòng vốn FDI 37 1.3.1 Lý thuyết yếu tố tác động đến dòng vốn FDI 37 1.3.2 Đánh giá nghiên cứu thực nghiệm yếu tố thu hút dòng vốn FDI 39 1.4 Kết luận .44 CHƯƠNG THỰC TRẠNG FDI VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở CÁC VÙNG CỦA VIỆT NAM 2.1 Giới thiệu 46 2.2 Đặc điểm vùng kinh tế - xã hội Việt Nam 46 2.2.1 Đặc điểm vùng Đồng Sông Hồng .47 2.2.2 Đặc điểm vùng Trung du miền núi phía Bắc .47 2.2.3 Đặc điểm vùng Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung 48 2.2.4 Đặc điểm vùng Tây Nguyên 48 2.2.5 Đặc điểm vùng Đông Nam Bộ .49 2.2.6 Đặc điểm vùng Đồng sông Cửu Long 49 2.3 Thực trạng thu hút dòng vốn FDI tăng trưởng kinh tế vùng Việt Nam .50 2.3.1 Thực trạng thu hút dòng vốn FDI vùng Việt Nam 50 2.3.2 Thực trạng tăng trưởng kinh tế vùng Việt Nam 54 2.3.3 Dòng vốn FDI tăng trưởng kinh tế vùng Việt Nam 58 2.4 Đóng góp dòng vốn FDI kinh tế Việt Nam 62 2.5 Đánh giá lợi so sánh vùng Việt Nam 66 2.6 Kết luận 68 lii Phụ lục 5.3d Hồi quy tăng trưởng kinh tế Phương pháp GMM liên kết vùng miền Bắc Biến phụ thuộc: Tăng trưởng kinh tế (LnGDP) xtabond2 lnGDP l.lnGDP lnPINV lnFDI LABO GINV BREV CBEXP lnTELE OPEN lnCPI G > AP GRFDI_GAP WRFDI_GAP, gmm(lnFDI lnPINV l2.GINV l.BREV, lag(2 2)) iv(l3.lnG > DP LABO l2.CBEXP lnTELE OPEN lnCPI l3.GAP l2.GRFDI_GAP l2.WRFDI_GAP) nolevel > eq small nocons Favoring speed over space To switch, type or click on mata: mata set matafavo > r space, perm Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations > Dynamic panel-data estimation, one-step difference GMM Group variable: Id Time variable : Obs Number of instruments = 57 F(13, 198) = 683.87 Prob > F = 0.000 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max lnGDP Coef Std Err lnGDP L1 .7061482 0527355 lnPINV lnFDI LABO GINV BREV CBEXP lnTELE OPEN lnCPI GAP GRFDI_GAP WRFDI_GAP 0107673 -.0066922 4639388 -.0778843 1869632 2944505 0515973 -.0028391 0388912 480956 0254108 -.0162393 0322403 01152 2648998 1062329 0987474 3375441 0146532 0072578 0886957 0875684 0118975 0125043 t = = = = = 211 18 10 11.72 12 P>|t| [95% Conf Interval] 13.39 0.000 6021528 8101436 0.33 -0.58 1.75 -0.73 1.89 0.87 3.52 -0.39 0.44 5.49 2.14 -1.30 0.739 0.562 0.081 0.464 0.060 0.384 0.001 0.696 0.662 0.000 0.034 0.196 -.0528112 -.0294099 -.0584483 -.2873774 -.0077684 -.3711924 0227009 -.0171516 -.1360182 3082695 0019488 -.040898 0743458 0160254 9863259 1316087 3816948 9600934 0804937 0114735 2138007 6536424 0488728 0084194 Instruments for first differences equation Standard D.(L3.lnGDP LABO L2.CBEXP lnTELE OPEN lnCPI L3.GAP L2.GRFDI_GAP L2.WRFDI_GAP) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L2.(lnFDI lnPINV L2.GINV L.BREV) Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = Sargan test of overid restrictions: chi2(44) = 52.01 (Not robust, but not weakened by many instruments.) -5.22 0.96 Pr > z = Pr > z = 0.000 0.338 Prob > chi2 = 0.190 Difference-in-Sargan tests of exogeneity of instrument subsets: iv(L3.lnGDP LABO L2.CBEXP lnTELE OPEN lnCPI L3.GAP L2.GRFDI_GAP L2.WRFDI_GAP > ) Sargan test excluding group: chi2(35) = 35.54 Prob > chi2 = 0.443 Difference (null H = exogenous): chi2(9) = 16.47 Prob > chi2 = 0.058 liii Phụ lục 5.4d Kết kiểm định hiệu ứng dài hạn ngắn hạn tăng trưởng kinh tế phương pháp PMG liên kết vùng miền Bắc xtpmg D.lnGDP D.lnPINV D.lnFDI D.LABO D.GINV D.GAP l.BREV, lr(lnGDP lnPINV l > nFDI LABO GINV GAP) replace Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: log log log log log log log log log log log likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood = = = = = = = = = = = -479.58812 -457.97083 -442.76025 -437.14392 -428.13113 -422.03122 -421.30464 -420.88298 -420.74891 -420.74825 -420.74825 (not (not (not (not (not (not concave) concave) concave) concave) concave) concave) Pooled Mean Group Regression (Estimate results saved as pmg) Panel Variable (i): Id Time Variable (t): Obs Std Err z Number of obs Number of groups Obs per group: avg max = = = = = Log Likelihood = -485.4512 P>|z| 265 18 13 14.7 15 D.lnGDP Coef [95% Conf Interval] lnPINV lnFDI LABO GINV GAP 3242282 -.0153388 2.66509 -4.609667 3.142031 0442356 0138384 7395653 1.052445 4777061 7.33 -1.11 3.60 -4.38 6.58 0.000 0.268 0.000 0.000 0.000 2375281 -.0424615 1.215569 -6.67242 2.205744 4109284 011784 4.114612 -2.546913 4.078318 ec 0366287 0281408 1.30 0.193 -.0185262 0917837 lnPINV D1 .0077837 0113337 0.69 0.492 -.0144299 0299974 lnFDI D1 -.0001082 0026408 -0.04 0.967 -.005284 0050676 LABO D1 .160629 3285697 0.49 0.625 -.4833558 8046138 GINV D1 -.1755465 1333308 -1.32 0.188 -.4368701 0857771 GAP D1 1.249537 1332855 9.37 0.000 9883017 1.510771 BREV L1 .0521541 0433682 1.20 0.229 -.032846 1371542 _cons 7.131888 2.670128 2.67 0.008 1.898533 12.36524 ec SR liv Phụ luc 5.1e Ma trận hệ số tương quan biến mô hình liên kết vùng miền Trung Tây Nguyên pwcorr lnGDP lnPINV LABO GINV lnFDI BREV CBEXP GAP lnTELE lnCPI OPEN, sig st > ar(10) lnGDP lnGDP lnPINV LABO GINV lnFDI BREV CBEXP 1.0000 lnPINV 0.5284* 0.0000 1.0000 LABO 0.2312* 0.0015 0.5749* 0.0000 GINV 0.0346 0.6386 -0.0841 0.2522 lnFDI 0.4906* 0.0000 0.2656* 0.0002 BREV 0.6088* 0.0000 0.0143 0.8458 CBEXP 0.1730* 0.0179 0.2658* 0.0002 GAP 1.0000 -0.1174 0.1096 1.0000 0.2100* 0.0039 0.1619* 0.0269 1.0000 -0.2672* 0.0002 0.2203* 0.0024 0.3517* 0.0000 0.3609* 0.0000 0.0761 0.3004 0.0291 0.6922 0.7649* 0.0000 0.1224* -0.2992* 0.0951 0.0000 0.0280 0.7035 0.3968* 0.0000 0.7321* -0.2657* 0.0000 0.0002 lnTELE 0.7474* 0.0000 0.7764* 0.0000 0.4968* 0.0000 0.0799 0.2768 0.4099* 0.0000 0.2700* 0.0002 0.4862* 0.0000 lnCPI 0.5234* 0.0000 0.4574* 0.0000 0.4159* 0.0000 0.0473 0.5205 0.2717* 0.0002 0.1675* 0.0219 0.1919* 0.0085 OPEN 0.5665* 0.0000 0.0362 0.6229 -0.1491* 0.0417 0.0955 0.1935 0.2758* 0.0001 0.7056* -0.0535 0.0000 0.4671 GAP GAP lnTELE lnCPI OPEN 1.0000 lnTELE 0.2985* 0.0000 1.0000 lnCPI 0.1346* 0.0663 0.5756* 0.0000 1.0000 OPEN 0.6656* 0.0000 0.2296* 0.0016 0.1183 0.1069 1.0000 1.0000 -0.1046 0.1543 1.0000 lv Phụ lục 5.2e Kiểm định tính dừng Fisher với độ trễ biến liên vùng miền Trung Biến Augmented Dickey Fuller Phillips – Perrron Prob > chi2 Prob > chi2 Không xu Có xu Không xu lnGDP 1.0000 0.9803 1.0000 0.0671* lnPINV 0.4779 0.0000*** 0.8987 0.0000*** lnFDI 0.9856 0.0000*** 0.2010 0.0000*** LABO 0.0738* 0.5170 0.9840 0.0000*** GINV 0.0034*** 0.0644* 0.3061 0.1697 BREV 0.2665 0.0000*** 0.0217** 0.2214 CBEXP 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** GAP 1.0000 0.9561 1.0000 0.9777 lnTELE 0.4572 0.9997 0.5171 0.9999 *** Có xu lnCPI 0.9999 0.8975 0.0000 0.0000*** OPEN 0.0000*** 0.0059*** 0.0000*** 0.0000*** ∆GAP 0.0062*** 0.2230 0.0000*** 0.0000*** ∆lnTELE 0.1589 0.0013 0.0000*** 0.0000*** (***): Ý nghĩa thống kê 1%; (**): Ý nghĩa thống kê 5% (*): Ý nghĩa thống kê 10% lvi Phụ lục 5.3e Hồi quy tăng trưởng kinh tế Phương pháp GMM liên kết vùng miền Trung Tây Nguyên Biến phụ thuộc: Tăng trưởng kinh tế (LnGDP) xtabond2 lnGDP l.lnGDP lnPINV lnFDI LABO GINV BREV CBEXP lnTELE OPEN lnCPI G > AP GRFDI_GAP WRFDI_GAP, gmm(lnFDI l2.lnPINV l.BREV, lag(3 3)) iv(l3.lnGDP LA > BO l.GINV l.CBEXP l.lnTELE OPEN lnCPI l2.GAP GRFDI_GAP WRFDI_GAP) noleveleq > small nocons Favoring speed over space To switch, type or click on mata: mata set matafavo > r space, perm Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations > Dynamic panel-data estimation, one-step difference GMM Group variable: Id Time variable : Obs Number of instruments = 45 F(13, 126) = 1178.66 Prob > F = 0.000 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max lnGDP Coef Std Err lnGDP L1 .6961352 0692042 lnPINV lnFDI LABO GINV BREV CBEXP lnTELE OPEN lnCPI GAP GRFDI_GAP WRFDI_GAP 0345393 -.0061998 6300071 0876566 1027346 -1.238268 0779084 0085668 -.2298873 3468995 0071331 0021626 0197434 006954 2103561 0406834 0741948 4336578 0153279 0203468 0886322 1673123 0055791 0122556 t = = = = = 139 12 11.58 12 P>|t| [95% Conf Interval] 10.06 0.000 5591821 8330883 1.75 -0.89 2.99 2.15 1.38 -2.86 5.08 0.42 -2.59 2.07 1.28 0.18 0.083 0.374 0.003 0.033 0.169 0.005 0.000 0.674 0.011 0.040 0.203 0.860 -.0045323 -.0199615 2137186 0071453 -.0440947 -2.096465 047575 -.0316989 -.4052879 0157934 -.0039076 -.0220909 0736108 0075619 1.046296 1681678 2495639 -.3800724 1082418 0488325 -.0544867 6780056 0181739 026416 Instruments for first differences equation Standard D.(L3.lnGDP LABO L.GINV L.CBEXP L.lnTELE OPEN lnCPI L2.GAP GRFDI_GAP WRFDI_GAP) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L3.(lnFDI L2.lnPINV L.BREV) Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = Sargan test of overid restrictions: chi2(32) = 38.14 (Not robust, but not weakened by many instruments.) -2.18 -1.57 Pr > z = Pr > z = 0.029 0.117 Prob > chi2 = 0.210 Difference-in-Sargan tests of exogeneity of instrument subsets: iv(L3.lnGDP LABO L.GINV L.CBEXP L.lnTELE OPEN lnCPI L2.GAP GRFDI_GAP WRFDI_G > AP) Sargan test excluding group: chi2(22) = 13.22 Prob > chi2 = 0.927 Difference (null H = exogenous): chi2(10) = 24.92 Prob > chi2 = 0.006 lvii Phụ lục 5.4e Kết kiểm định hiệu ứng dài hạn ngắn hạn tăng trưởng kinh tế phương pháp PMG liên kết vùng miền Trung Tây Nguyên xtpmg d.lnGDP d.lnPINV d.lnFDI d.LABO d.GINV d.GAP d.BREV, lr(lnGDP lnPINV l > nFDI LABO GINV GAP) replace Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: log log log log log log log log log log log log likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood = = = = = = = = = = = = -303.65721 -286.68223 -280.94819 -277.5356 -271.81368 -270.60244 -269.65191 -269.52545 -268.81424 -267.84125 -267.7957 -267.79568 (not (not (not (not (not (not concave) concave) concave) concave) concave) concave) Pooled Mean Group Regression (Estimate results saved as pmg) Panel Variable (i): Id Time Variable (t): Obs D.lnGDP Coef Std Err lnPINV lnFDI LABO GINV GAP 1236587 0413604 1.359474 2040088 2.467558 0435618 0160275 3477137 0509487 2683632 ec 0862035 lnPINV D1 z Number of obs Number of groups Obs per group: avg max = = = = = 175 12 12 14.6 15 Log Likelihood = -310.1129 P>|z| [95% Conf Interval] 2.84 2.58 3.91 4.00 9.19 0.005 0.010 0.000 0.000 0.000 0382791 0099471 677968 1041511 1.941575 2090383 0727737 2.04098 3038664 2.99354 0290482 2.97 0.003 0292702 1431369 0417335 0125744 3.32 0.001 0170882 0663789 lnFDI D1 .0036518 0047311 0.77 0.440 -.005621 0129245 LABO D1 .3533398 2258052 1.56 0.118 -.0892303 7959099 GINV D1 .1990059 0767829 2.59 0.010 0485143 3494976 GAP D1 1.012867 1374151 7.37 0.000 7435387 1.282196 BREV D1 .0902669 0457202 1.97 0.048 000657 1798768 _cons 2.888358 9491094 3.04 0.002 1.028138 4.748578 ec SR lviii Phụ luc 5.1f Ma trận hệ số tương quan biến mô hình liên kết vùng miền Nam pwcorr lnGDP lnPINV LABO GINV lnFDI BREV CBEXP GAP lnTELE lnCPI OPEN, sig st > ar(10) lnGDP lnGDP lnPINV LABO GINV BREV CBEXP 1.0000 lnPINV 0.3187* 0.0000 LABO -0.1971* 0.0052 0.1998* 0.0046 GINV -0.2537* 0.0003 0.0993 0.1617 lnFDI 0.5562* 0.0000 0.2850* -0.0761 0.0000 0.2841 BREV 0.5736* 0.0000 0.2257* -0.3004* -0.0835 0.0013 0.0000 0.2397 CBEXP -0.3836* 0.0000 GAP lnFDI 1.0000 0.0409 0.5657 1.0000 -0.1764* 0.0125 0.3243* 0.0000 1.0000 -0.0361 0.6114 0.1067 0.1327 1.0000 0.5762* 0.0000 1.0000 -0.3425* -0.3796* 0.0000 0.0000 1.0000 0.8382* -0.1271* -0.4499* -0.3038* 0.0000 0.0729 0.0000 0.0000 0.3817* 0.0000 0.4997* -0.4441* 0.0000 0.0000 lnTELE 0.5856* 0.0000 0.8576* 0.0000 0.0849 0.2317 0.4820* 0.0000 0.3705* 0.0000 lnCPI 0.2831* 0.0000 0.3779* 0.0000 0.3895* -0.1446* 0.0000 0.0411 0.1299* -0.0264 0.0668 0.7101 OPEN 0.2690* 0.0001 0.3397* 0.0000 0.2092* -0.0021 0.0030 0.9761 0.5985* 0.0000 GAP GAP lnTELE lnTELE lnCPI 0.0047 0.9473 OPEN 1.0000 0.1631* 0.0210 1.0000 lnCPI -0.0309 0.6643 0.4566* 0.0000 1.0000 OPEN 0.0632 0.3737 0.4171* 0.0000 0.1401* 0.0479 1.0000 0.0226 0.7508 0.1128 0.1119 0.5126* -0.1493* 0.0000 0.0348 lix Phụ lục 5.2f Kiểm định tính dừng biến liên vùng miền Nam Biến Augmented Dickey Fuller Phillips – Perrron Prob > chi2 Prob > chi2 Không xu lnGDP Có xu 0.0450** 0.9837 *** Không xu 1.0000 Có xu 0.2313 ** lnPINV 0.0011 0.2018 0.0152 0.2883 lnFDI 0.2247 0.5996 0.0850* 0.0075*** LABO 0.9962 0.7731 0.9826 0.1995 GINV 0.0022*** 0.0013*** 0.0033*** 0.0066*** BREV 0.4760 0.9996 0.0007*** 0.0007*** CBEXP 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** GAP 0.9361 0.8801 0.9907 0.9589 lnTELE 0.0017*** 1.0000 0.0000*** 1.0000 lnCPI 0.9993 0.9887 0.0006*** 0.0000*** OPEN 0.0000*** 0.0000*** 0.1409 0.9854 ∆LABO 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** 0.0000*** ∆GAP 0.3153 0.6309 0.0000*** 0.0000*** (***): Ý nghĩa thống kê 1%; (**): Ý nghĩa thống kê 5% (*): Ý nghĩa thống kê 10% lx Phụ lục 5.3f Hồi quy tăng trưởng kinh tế Phương pháp GMM liên kết vùng miền Nam Biến phụ thuộc: Tăng trưởng kinh tế (LnGDP) xtabond2 lnGDP l.lnGDP lnPINV lnFDI LABO GINV BREV CBEXP lnTELE OPEN lnCPI G > AP GRFDI_GAP WRFDI_GAP, gmm(lnPINV lnFDI OPEN , lag(2 2)) iv(l2.lnGDP GINV l > CBEXP BREV LABO l2.lnTELE OPEN l2.lnCPI l.GAP l.GRFDI_GAP l2.WRFDI_GAP) nol > eveleq small nocons Favoring speed over space To switch, type or click on mata: mata set matafavo > r space, perm Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations > Dynamic panel-data estimation, one-step difference GMM Group variable: Id Time variable : Obs Number of instruments = 50 F(13, 148) = 289.93 Prob > F = 0.000 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max lnGDP Coef Std Err lnGDP L1 .3986666 0694918 lnPINV lnFDI LABO GINV BREV CBEXP lnTELE OPEN lnCPI GAP GRFDI_GAP WRFDI_GAP 2258145 0355586 8566506 -.2946783 -.2367894 -.0571725 0810284 -.0501818 1336329 0614149 0141323 -.0051897 0584235 0133256 353061 2820794 1132479 4623362 0364573 0152757 1567585 0276642 0176618 01398 t = = = = = 161 13 10 12.38 13 P>|t| [95% Conf Interval] 5.74 0.000 2613423 5359909 3.87 2.67 2.43 -1.04 -2.09 -0.12 2.22 -3.29 0.85 2.22 0.80 -0.37 0.000 0.008 0.016 0.298 0.038 0.902 0.028 0.001 0.395 0.028 0.425 0.711 1103625 0092256 1589589 -.8521017 -.4605811 -.9708056 0089843 -.0803685 -.1761412 006747 -.0207697 -.032816 3412665 0618916 1.554342 262745 -.0129977 8564605 1530724 -.0199951 4434069 1160828 0490342 0224366 Instruments for first differences equation Standard D.(L2.lnGDP GINV L.CBEXP BREV LABO L2.lnTELE OPEN L2.lnCPI L.GAP L.GRFDI_GAP L2.WRFDI_GAP) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L2.(lnPINV lnFDI OPEN) Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = Sargan test of overid restrictions: chi2(37) = 44.13 (Not robust, but not weakened by many instruments.) -4.06 0.95 Pr > z = Pr > z = 0.000 0.344 Prob > chi2 = 0.196 Difference-in-Sargan tests of exogeneity of instrument subsets: iv(L2.lnGDP GINV L.CBEXP BREV LABO L2.lnTELE OPEN L2.lnCPI L.GAP L.GRFDI_GAP > L2.WRFDI_GAP) Sargan test excluding group: chi2(26) = 23.15 Prob > chi2 = 0.625 Difference (null H = exogenous): chi2(11) = 20.98 Prob > chi2 = 0.034 lxi Phụ lục 5.4f Kết kiểm định hiệu ứng dài hạn ngắn hạn tăng trưởng kinh tế phương pháp PMG liên kết vùng miền Nam xtpmg D.lnGDP D.lnPINV D.lnFDI D.LABO D.GINV D.GAP l.BREV D.CBEXP, lr(l.lnGD > P lnPINV lnFDI LABO GINV GAP) replace Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: log log log log log log log log log log likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood = = = = = = = = = = -351.41899 -329.41757 -322.63152 -312.26134 -309.39805 -307.14758 -306.63591 -306.39595 -306.39433 -306.39433 (not (not (not (not concave) concave) concave) concave) Pooled Mean Group Regression (Estimate results saved as pmg) Panel Variable (i): Id Time Variable (t): Obs Std Err z Number of obs Number of groups Obs per group: avg max = = = = = Log Likelihood = -306.3943 P>|z| 187 13 12 14.4 15 D.lnGDP Coef [95% Conf Interval] lnPINV lnFDI LABO GINV GAP 3682873 0926173 1380158 -.8194781 7229133 0229305 0075392 4795981 2553357 0701956 16.06 12.28 0.29 -3.21 10.30 0.000 0.000 0.774 0.001 0.000 3233443 0778406 -.8019793 -1.319927 5853325 4132304 107394 1.078011 -.3190293 8604942 ec -.0746855 05293 -1.41 0.158 -.1784264 0290554 lnPINV D1 .0351452 0188445 1.87 0.062 -.0017894 0720798 lnFDI D1 .0029049 01079 0.27 0.788 -.0182431 0240528 LABO D1 -.6613299 3311347 -2.00 0.046 -1.310342 -.0123177 GINV D1 .0126507 2175841 0.06 0.954 -.4138063 4391077 GAP D1 .7650602 1126022 6.79 0.000 5443639 9857564 BREV L1 .12287 1285853 0.96 0.339 -.1291526 3748926 CBEXP D1 -.5597503 4611077 -1.21 0.225 -1.463505 3440042 _cons -8.456782 8.075129 -1.05 0.295 -24.28374 7.370179 ec SR lxii PHỤ LỤC CHƯƠNG Phụ lục 6.1 Kiểm định hệ số tương quan biến mô hình pwcorr lnFDI lnGDP LABO STU BUD lnTELE OPEN lnCPI, sig star(10) lnFDI lnGDP LABO STU BUD lnTELE OPEN lnFDI 1.0000 lnGDP 0.6493* 0.0000 1.0000 LABO 0.1062* 0.0059 0.0890* 0.0212 STU 0.3457* 0.0000 0.3933* -0.1545* 0.0000 0.0001 1.0000 BUD 0.5809* 0.0000 0.6016* -0.2062* 0.0000 0.0000 0.3219* 0.0000 1.0000 lnTELE 0.5489* 0.0000 0.7282* 0.0000 0.3026* 0.0000 0.4856* 0.0000 0.3464* 0.0000 1.0000 OPEN 0.5429* 0.0000 0.4524* 0.0000 0.1497* 0.0001 0.2298* 0.0000 0.4346* 0.0000 0.4094* 0.0000 1.0000 lnCPI 0.1599* 0.0000 0.2805* 0.0000 0.3577* 0.0000 0.0912* -0.0571 0.0182 0.1397 0.3860* 0.0000 0.1156* 0.0027 lnCPI lnCPI 1.0000 1.0000 lxiii Phụ lục 6.2 Hồi quy FDI (Mô hình 1) Phương pháp GMM với mô hình không bao gồm Độ mở thương mại, Lao động có kỹ Biến phụ thuộc: Đầu tư trực tiếp nước (lnFDI) xtabond2 lnFDI l.lnFDI lnGDP LABO BUD lnTELE l.lnCPI, gmm(lnFDI lnGDP lnTELE > l2.BUD, lag(2 2)) iv(l.lnCPI LABO) noleveleq small nocons Favoring speed over space To switch, type or click on mata: mata set matafavor > space, perm Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations Dynamic panel-data estimation, one-step difference GMM Group variable: Id Time variable : Obs Number of instruments = 56 F(6, 578) = 63.30 Prob > F = 0.000 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max lnFDI Coef Std Err lnFDI L1 .4455987 0611644 lnGDP LABO BUD lnTELE 1.150805 1.562452 2.14443 -.0169806 lnCPI L1 -1.282795 t = = = = = 584 43 11 13.58 14 P>|t| [95% Conf Interval] 7.29 0.000 3254672 5657302 517915 2.777175 8888283 1684318 2.22 0.56 2.41 -0.10 0.027 0.574 0.016 0.920 1335803 -3.892134 3987027 -.3477936 2.16803 7.017037 3.890157 3138324 7318185 -1.75 0.080 -2.720143 1545527 Instruments for first differences equation Standard D.(L.lnCPI LABO) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L2.(lnFDI lnGDP lnTELE L2.BUD) Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -13.27 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = 0.80 Pr > z = Pr > z = 0.000 0.422 Prob > chi2 = 0.195 Difference-in-Sargan tests of exogeneity of instrument subsets: iv(L.lnCPI LABO) Sargan test excluding group: chi2(48) = 57.47 Prob > chi2 = Difference (null H = exogenous): chi2(2) = 0.90 Prob > chi2 = 0.164 0.638 Sargan test of overid restrictions: chi2(50) = 58.37 (Not robust, but not weakened by many instruments.) lxiv Phụ lục 6.3 Hồi quy FDI (Mô hình 2) Phương pháp GMM với mô hình bao gồm Độ mở thương mại, không bao gồm Lao động có kỹ Biến phụ thuộc: Đầu tư trực tiếp nước (lnFDI) xtabond2 lnFDI l.lnFDI lnGDP LABO BUD lnTELE OPEN l.lnCPI, gmm(lnFDI lnGDP ln > TELE l2.BUD, lag(2 2)) iv(l.lnCPI LABO l.OPEN) noleveleq small nocons Favoring speed over space To switch, type or click on mata: mata set matafavor > space, perm Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations Dynamic panel-data estimation, one-step difference GMM Group variable: Id Time variable : Obs Number of instruments = 57 F(7, 577) = 54.39 Prob > F = 0.000 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max lnFDI Coef Std Err lnFDI L1 .4385425 0624176 lnGDP LABO BUD lnTELE OPEN 1.161164 1.602345 2.018437 -.0011228 -.0541869 lnCPI L1 -1.309977 t = = = = = 584 43 11 13.58 14 P>|t| [95% Conf Interval] 7.03 0.000 3159492 5611358 5356424 2.781327 9536617 1688181 183638 2.17 0.58 2.12 -0.01 -0.30 0.031 0.565 0.035 0.995 0.768 1091176 -3.860413 1453659 -.3326958 -.4148673 2.213211 7.065104 3.891509 3304501 3064935 7388225 -1.77 0.077 -2.761086 1411324 Instruments for first differences equation Standard D.(L.lnCPI LABO L.OPEN) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L2.(lnFDI lnGDP lnTELE L2.BUD) Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -12.69 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = 0.83 Pr > z = Pr > z = 0.000 0.409 Prob > chi2 = 0.154 Difference-in-Sargan tests of exogeneity of instrument subsets: iv(L.lnCPI LABO L.OPEN) Sargan test excluding group: chi2(47) = 57.80 Prob > chi2 = Difference (null H = exogenous): chi2(3) = 2.35 Prob > chi2 = 0.134 0.503 Sargan test of overid restrictions: chi2(50) = 60.15 (Not robust, but not weakened by many instruments.) lxv Phụ lục 6.4 Hồi quy FDI (Mô hình 3) Phương pháp GMM với mô hình bao gồm Độ mở thương mại, Lao động có kỹ Biến phụ thuộc: Đầu tư trực tiếp nước (lnFDI) xtabond2 lnFDI l.lnFDI lnGDP LABO STU BUD lnTELE OPEN l.lnCPI, gmm(lnFDI lnGD > P lnTELE l2.BUD, lag(2 2)) iv(l.lnCPI LABO l.OPEN l.STU) noleveleq small noco > ns Favoring speed over space To switch, type or click on mata: mata set matafavor > space, perm Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations Dynamic panel-data estimation, one-step difference GMM Group variable: Id Time variable : Obs Number of instruments = 58 F(8, 576) = 47.66 Prob > F = 0.000 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max lnFDI Coef Std Err lnFDI L1 .4376898 0622928 lnGDP LABO STU BUD lnTELE OPEN 1.257565 1.249556 -7.158091 1.980956 0195185 -.0371291 lnCPI L1 -1.379614 t = = = = = 584 43 11 13.58 14 P>|t| [95% Conf Interval] 7.03 0.000 3153411 5600386 5536668 2.847049 12.45292 9493783 172942 1883272 2.27 0.44 -0.57 2.09 0.11 -0.20 0.023 0.661 0.566 0.037 0.910 0.844 170113 -4.342308 -31.61676 1162904 -.3201554 -.4070209 2.345017 6.84142 17.30058 3.845621 3591923 3327627 746486 -1.85 0.065 -2.84578 0865529 Instruments for first differences equation Standard D.(L.lnCPI LABO L.OPEN L.STU) GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L2.(lnFDI lnGDP lnTELE L2.BUD) Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -12.82 Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = 0.73 Pr > z = Pr > z = 0.000 0.464 Prob > chi2 = 0.151 Difference-in-Sargan tests of exogeneity of instrument subsets: iv(L.lnCPI LABO L.OPEN L.STU) Sargan test excluding group: chi2(46) = 57.88 Prob > chi2 = Difference (null H = exogenous): chi2(4) = 2.43 Prob > chi2 = 0.112 0.656 Sargan test of overid restrictions: chi2(50) = 60.31 (Not robust, but not weakened by many instruments.) lxvi Phụ lục 6.5 Kết kiểm định hiệu ứng dài hạn ngắn hạn FDI phương pháp PMG Biến phụ thuộc: Đầu tư trực tiếp nước (lnFDI) xtpmg d.lnFDI d.lnGDP d.LABO d.OPEN l.BUD l.lnCPI l.STU, lr(lnFDI lnGDP LABO > OPEN BUD lnCPI STU) replace Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration Iteration 0: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: log log log log log log log log likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood likelihood = = = = = = = = -2972.0224 -2952.4898 -2942.9793 -2939.5368 -2935.0005 -2932.7318 -2932.6494 -2932.6494 (not (not (not (not concave) concave) concave) concave) Pooled Mean Group Regression (Estimate results saved as pmg) Panel Variable (i): Id Time Variable (t): Obs Std Err z Number of obs Number of groups Obs per group: avg max = = = = = Log Likelihood = -3269.513 P>|z| 627 43 12 14.6 15 D.lnFDI Coef [95% Conf Interval] lnGDP LABO OPEN BUD lnCPI STU 1.453936 5.099824 -.044798 2.754427 -1.450879 23.77202 2200913 1.012918 0405849 4056308 4956345 6.732618 6.61 5.03 -1.10 6.79 -2.93 3.53 0.000 0.000 0.270 0.000 0.003 0.000 1.022565 3.114541 -.124343 1.959405 -2.422305 10.57633 1.885307 7.085106 034747 3.549448 -.4794538 36.96771 ec 623203 0868532 7.18 0.000 4529738 7934321 lnGDP D1 2.356842 1.667423 1.41 0.158 -.9112461 5.624931 LABO D1 -1.319373 6.392653 -0.21 0.836 -13.84874 11.21 OPEN D1 -2.004006 1.204909 -1.66 0.096 -4.365584 3575714 BUD L1 -.8570087 1.61175 -0.53 0.595 -4.015982 2.301964 lnCPI L1 -1.132462 1.142699 -0.99 0.322 -3.372112 1.107188 STU L1 -95.60725 96.76602 -0.99 0.323 -285.2652 94.05065 _cons 138.6954 541.2258 0.26 0.798 -922.0877 1199.478 ec SR
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận Văn đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế ở các vùng của Việt Nam, Luận Văn đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế ở các vùng của Việt Nam, Luận Văn đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế ở các vùng của Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay