Chính sách việc làm cho thanh niên nông thôn vùng thu hồi đất của Hà Nội

198 190 0
  • Loading ...
1/198 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN NGUYỄN VĂN THẮNG CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN VÙNG THU HỒI ðẤT CỦA HÀ NỘI Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 62340101 LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH LÊ DU PHONG Hà Nội - 2014 ii MỤC LỤC LỜI CAM ðOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT ii DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU vii LỜI MỞ ðẦU ii CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN VÙNG THU HỒI ðẤTError! Bookmark not defined 1.1 VIỆC LÀM CỦA THANH NIÊN NÔNG THÔN VÙNG THU HỒI ðẤTError! Bookmark not defined 1.1.1 Thanh niên nông thôn Error! Bookmark not defined 1.1.2 Việc làm niên nông thôn vùng thu hồi ñất 16 1.2 CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN VÙNG THU HỒI ðẤT 2Error! Bookmark not defined 1.2.1 Khái niệm sách việc làm cho niên nông thôn vùng thu hồi ñất 2Error! Bookmark not defined 1.2.2 Mục tiêu tiêu chí ñánh giá sách việc làm cho niên nông thôn vùng thu hồi ñất 22 1.2.3 Các sách phận 29 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN VÙNG THU HỒI ðẤT 42 1.3.1 Các yếu tố trị - pháp lý 43 1.3.2 Các yếu tố kinh tế .Error! Bookmark not defined 1.3.3 Các yếu tố văn hóa xã hội Error! Bookmark not defined 1.3.4 Toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế Error! Bookmark not defined iii 1.4 KINH NGHIỆM TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI VỀ CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, ðÔ THỊ HÓA 46 1.4.1 Kinh nghiệm thành phố Hồ Chí Minh 46 1.4.2 Kinh nghiệm Bắc Ninh .Error! Bookmark not defined 1.4.3 Kinh nghiệm Trung Quốc Error! Bookmark not defined 1.4.4 Bài học rút cho quyền thành phố Hà NộiError! Bookmark not defined Tiểu kết chương 59 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUError! Bookmark not defined 2.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 2.1.1 Khung lý thuyết ñể nghiên cứu ñề tài 60 2.1.2 Quy trình nghiên cứu tiếp cận từ lý luận ñến thực tiễnError! Bookmark not defined 2.1.3 Phương pháp thu thập tài liệu, liệu nghiên cứuError! Bookmark not defined 2.1.4 Kỹ thuật sử dụng ñể xử lý số liệu .Error! Bookmark not defined 2.2 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU .65 2.2.1 ðiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội Hà Nội ảnh hưởng ñến việc làm Error! Bookmark not defined 2.2.2 Khái quát tình hình niên gia ñình niên vùng thu hồi ñất ñịa bàn Hà Nội qua xử lý tài liệu ñiều tra khảo sát Error! Bookmark not defined Tiểu kết chương Error! Bookmark not defined CHƯƠNG 3: ðÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN VÙNG THU HỒI ðẤT CỦA HÀ NỘI Error! Bookmark not defined 3.1 THỰC TRẠNG THU HỒI ðẤT VÀ VIỆC LÀM CỦA THANH NIÊN NÔNG THÔN VÙNG THU HỒI ðẤT TRÊN ðỊA BÀN HÀ NỘIError! not defined Bookmark iv 3.1.1 Tình hình thu hồi ñất việc làm thu hồi ñất ñịa bàn Hà Nội Error! Bookmark not defined 3.1.2 Tình hình chuyển ñổi nghề niên nông thôn Hà Nội sau bị thu hồi ñất ……………………………………………………………………… 78 3.1.3 Kết giải việc làm cho niên nông thôn vùng thu hồi ñất ñịa bàn Hà Nội Error! Bookmark not defined 3.2 THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN VÙNG THU HỒI ðẤT CỦA HÀ NỘI QUA ðIỀU TRA, KHẢO SÁT Error! Bookmark not defined 3.2.1 Chính sách ñào tạo nghề .Error! Bookmark not defined 3.2.2 Chính sách bồi thường, hỗ trợ thu hồi ñất 95 3.2.3 Chính sách hỗ trợ tín dụng cho niên ñể tìm tự tạo việc làm 99 3.2.4 Chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp làng nghề nông thôn ñịa bàn ñể tạo việc làm chỗ Error! Bookmark not defined 3.2.5 Chính sách xuất lao ñộng nhằm giải việc làm cho niên nông thôn vùng thu hồi ñất Error! Bookmark not defined 3.3 ðÁNH GIÁ TÁC ðỘNG CỦA CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN VÙNG THU HỒI ðẤT CỦA HÀ NỘI 106 3.3.1 ðánh giá kết thực sách việc làm cho niên vùng thu hồi ñất Hà Nội Error! Bookmark not defined 3.3.2 Hạn chế sách việc làm niên vùng thu hồi ñất Hà Nội Error! Bookmark not defined 3.3.3 Phân tích yếu tố tác ñộng ñến việc làm niên vùng thu hồi ñất qua số liệu ñiều tra, khảo sát 113 3.3.4 Nguyên nhân hạn chế sách việc làm cho niên nông thôn vùng thu hồi ñất 117 Tiểu kết chương Error! Bookmark not defined v CHƯƠNG 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN VÙNG THU HỒI ðẤT CỦA HÀ NỘI 126 4.1 QUAN ðIỂM VÀ ðỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN VÙNG THU HỒI ðẤT CỦA HÀ NỘI ðẾN NĂM 2020 .126 4.1.1 Quan ñiểm sách việc làm cho niên nông thôn vùng thu hồi ñất………………………………………………………………………… 126 4.1.2 ðịnh hướng hoàn thiện sách việc làm cho niên nông thôn vùng thu hồi ñất Hà Nội ñến năm 2020 .126 4.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN VÙNG THU HỒI ðẤT CỦA HÀ NỘI 132 4.2.1 Hoàn thiện sách ñào tạo nghề cho niên nông thôn vùng thu hồi ñất 134 4.2.2 Hoàn thiện sách bồi thường, hỗ trợ thu hồi ñất ñể tạo ñiều kiện giải việc làm cho niên nông thôn 141 4.2.3 Hoàn thiện sách hỗ trợ tín dụng cho niên nông thôn tìm tự tạo việc làm 144 4.2.4 Hoàn thiện sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp làng nghề nông thôn ñịa bàn ñể tạo việc làm chỗ 146 4.2.5 Hoàn thiện sách xuất lao ñộng nhằm giải việc làm cho niên vùng thu hồi ñất 151 4.3 KIẾN NGHỊ CÁC ðIỀU KIỆN ðỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 153 4.3.1 Nâng cao lực trách nhiệm cán máy quyền 153 4.3.2 Tăng cường vai trò tổ chức ðoàn Thanh niên 154 4.3.3 Sự tham gia tích cực doanh nghiệp ñịa bànError! Bookmark not defined 4.3.4 Thái ñộ sẵn sàng tính ñộng niên nông thôn - ñối tượng trực tiếp sách việc làm .155 vi 4.3.5 Bảo ñảm ñủ nguồn lực tài cho thực sách việc làm Error! Bookmark not defined Tiểu kết chương .156 KẾT LUẬN 158 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 160 PHỤ LỤC 171 vii DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT ASXH An sinh xã hội BCHTƯ Ban Chấp hành trung ương CNH Công nghiệp hóa DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa ðảng CSVN ðảng Cộng sản Việt Nam ðoàn TNCS ðoàn Thanh niên cộng sản ðTH ðô thị hóa GQVL Giải việc làm GPMB Giải phóng mặt HðH Hiện ñại hóa HðND Hội ñồng nhân dân ILO Tổ chức Lao ñộng quốc tê KT-XH Kinh tế - xã hội LLLð Lực lượng lao ñộng Nð-CP Nghị ñịnh Chính phủ NQ Nghị NSDð Người sử dụng ñất NSNN Ngân sách nhà nước Qð Quyết ñịnh QLNN Quản lý nhà nước TNCS Thanh niên cộng sản TP Thành phố UBND Ủy ban nhân dân XKLð Xuất lao ñộng viii DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU HÌNH VẼ Hình 1.1 Cây mục tiêu sách việc làm cho niên vùng thu hồi ñấtError! Bookma Hình 1.2 Mô hình Khung logic ñánh giá sách Error! Bookmark not defined Hình 2.1: Khung lý thuyết nghiên cứu Error! Bookmark not defined Hình 2.2 Tỉ lệ tham gia LLLð ñặc trưng theo tuổi giới tínhError! Bookmark not defined Hình 3.1: Phương thức tìm việc người lao ñộng DN, KCN ñịa bàn Hà Nội Error! Bookmark not defined Hình 3.2: Kết giải việc làm cho lao ñộng bị thu hồi ñất theo tuổi .Error! Bo Hình 3.3: Tình hình lao ñộng lại tham gia hoạt ñộng nông nghiệp sau thu hồi ñất huyện ñiều tra Error! Bookmark not defined BẢNG Bảng 1.1 Các tiêu chí ñánh giá sách việc làm cho niênError! Bookmark not def Bảng 2.1 Tổ chức ñiều tra vấn sách việc làm cho niên vùng thu hồi ñất ñịa bàn Hà Nội Error! Bookmark not defined Bảng 2.2 Thực trạng sử dụng ñất Hà Nội Error! Bookmark not defined Bảng 2.3 Tình hình lao ñộng ñịa bàn Hà Nội Error! Bookmark not defined Bảng 2.4 Dân số niên nông thôn Hà Nội Error! Bookmark not defined Bảng 2.5: Về trình ñộ vị trí gia ñình ñối tượng niên ñược ñiều tra 70 Bảng 2.6: Phân loại hộ ñiều tra theo ngành nghề thu nhậpError! Bookmark not defined Bảng 2.7: Tình hình nhân lao ñộng gia ñìnhError! Bookmark not defined Bảng 2.8 Tình hình chăn nuôi gia ñình huyện ñiều tra trước sau ñợt thu hồi ñất Error! Bookmark not defined Bảng 2.9: Tình hình ñền bù ñất thu hồi sử dụng tiền ñền bù gia ñìnhError! Bookm Bảng 3.1: Tổng hợp kết thu hồi ñất dự án ñịa bàn Hà NộiError! Bookmark n Bảng 3.2: Tình hình lao ñộng niên việc làm bị thu hồi ñất nông nghiệp ñịa bàn thành phố Hà Nội Error! Bookmark not defined Bảng 3.3: Việc làm niên trước sau bị thu hồi ñất ñịa bàn ñiều traError! Book ix Bảng 3.4: Tình trạng chuyển ñổi nghề niên ñịa bàn ñiều traError! Bookma Bảng 3.5: Tình trạng chuyển ñổi nghề niên làm nông nghiệpError! Boo Bảng 3.6: Khả thành công niên nông thôn tham gia ñào tạo ñể chuyển ñổi nghề ñịa bàn ñiều tra Error! Bookmark not defined Bảng 3.7: Tình trạng tham gia ñào tạo nghề nhóm niên chuyển ñổi từ nghề nông nghiệp sang hoạt ñộng ngành nghề khác huyện ñiều traError! Boo Bảng 3.8: Số niên nông thôn Hà Nội ñược GQVL sau thu hồi ñấtError! Bookmar Bảng 3.9 Cơ cấu niên nông thôn làm việc ngành nghềError! Bookmark not Bảng 3.10 Lực lượng lao ñộng Hà Nội qua năm 2005, 2009, 2010Error! Bookmark not d Bảng 3.11 Tỉ lệ lao ñộng trẻ nông thôn Hà Nội qua ñào tạo nghềError! Bookmark not define Bảng 3.12: ðánh giá tác ñộng sách ñào tạo nghề ñến chuyển ñổi việc làm cho niên bị thu hồi ñất Error! Bookmark not defined Bảng 3.13: ðánh giá tác ñộng sách ñào tạo nghề ñến việc làm ngành ñối với niên nông thôn vùng thu hồi ñấtError! Bookmark not defined Bảng 3.14: Tổng hợp kết chi trả tiền bồi thường GPMB dự án ñịa bàn Hà Nội từ năm 2005- 2009 Error! Bookmark not defined Bảng 3.15 ðánh giá tác ñộng sách bồi thường, hỗ trợ thu hồi ñất ñến GQVL cho niên Error! Bookmark not defined Bảng 3.16: ðánh giá tác ñộng sách hỗ trợ tín dụng ñối với tìm tự tạo việc làm cho niên nông thôn vùng thu hồi ñấtError! Bookmark not defined Bảng 3.17: ðánh giá tác ñộng sách phát triển DN làng nghề ñối với thu hút niên vào làm việc sau thu hồi ñấtError! Bookmark not defined Bảng 3.18 ðánh giá niên tác ñộng sách ñến việc làm ngành Error! Bookmark not defined Bảng 3.19 Tổng hợp ñánh giá niên cán quản lý tác ñộng sách phận việc làm cho niên vùng thu hồi ñấtError! Bookmark not Bảng 3.20 Số niên ñược GQVL sau thu hồi ñấtError! Bookmark not defined Bảng 3.21: Tình hình thu nhập hộ gia ñình trước sau bị thu hồi ñấtError! Bookmark no Bảng 3.22: Tình hình chi tiêu hộ gia ñình năm 2010Error! Bookmark not defined x Bảng 3.23: Khó khăn niên chuyển ñổi nghề sau bị thu hồi ñấtError! Bookmar Bảng 3.24 ðánh giá tình hình ñời sống vật chất tinh thần gia ñình niên sau bị thu hồi ñất Error! Bookmark not defined Bảng 3.25: Một số vấn ñề niên sau gia ñình bị thu hồi ñấtError! Bookmark not Bảng 3.26: ðánh giá hiệu lực, hiệu sách việc làmError! Bookmark not defin Bảng 3.27: Tỷ lệ chuyển ñổi nghề niên ñã làm nông nghiệp sang lĩnh vực khác Error! Bookmark not defined Bảng 3.28 Khó khăn niên nông thôn học tập nâng cao trình ñộ nghề nghiệp Error! Bookmark not defined Bảng 3.29: Mức ñộ ñáp ứng yêu cầu chương trình ñào tạo bồi dưỡng ñược thực trung tâm dạy nghề giới thiệu việc làm niên Hà Nội Error! Bookmark not defined Bảng 3.30: ðánh giá tác ñộng hình thức tổ chức tạo việc làm ðoàn Thanh niên 121 Bảng 3.31: Tác ñộng biện pháp mà xã hội ñã thực ñối với niên vùng thu hồi ñất Error! Bookmark not defined Bảng 3.32: ðánh giá tình hình phối hợp Nhà nước, doanh nghiệp ðoàn niên GQVL cho niên vùng thu hồi ñấtError! Bookmark not defined Bảng 4.1 Dự báo diện tích ñất nông nghiệp phi nông nghiệp ñến 2020 chuyển ñổi mục ñích sử dụng ñất .129 Bảng 4.2 Mong muốn niên nông thôn sách việc làmError! Bookmark no Bảng 4.3 Một số ý kiến cán quản lý ñịa bàn Hà Nội hoàn thiện sách việc làm cho niên nông thônError! Bookmark not defined Bảng 4.4 Các tiêu quy hoạch sử dụng ñất Hà Nội ñến năm 2020 .142 174 10 Máy ñiều hòa cái– Tr.ñồng 11 Quạt ñiện cái– Tr.ñồng 12 ðầu Video cái– Tr.ñồng 13 ðài, radio cái– Tr.ñồng 14 Máy tính cái– Tr.ñồng 15 Xe ôtô chỗ cái– Tr.ñồng 16 Máy ñiện thoại bàn cái– Tr.ñồng 17 Máy ñiện thoại di ñộng cái– Tr.ñồng 18 ðược dùng nước máy Có-không 19 Có giếng nước xây gia ñình Có-không 20 Có ñiện thắp sáng Có-không Câu Xin cho biết biến ñổi vấn ñề sau ñây thân Bạn trước sau gia ñình bị thu hồi ñất? Trước bị thu hồi ñất Sau bị thu hồi ñất Nghề nghiệp Việc làm thêm Trình ñộ văn hóa Trình ñộ chuyên môn ñào tạo Bạn có ñược ñi học nghề tháng trở lên Bạn có ñược học nghề tháng Bạn có ñược tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng nghề nghiệp không? Câu 10: Xin Bạn cho biết số vấn ñề sau gia ñình bị thu hồi ñất? (ñánh dấu vào ô tương ứng) Có Sau bị thu hồi ñất bạn có ñược hỗ trợ kinh phí ñể học nghề không Sau bị thu hồi ñất bạn có ñược nhận vào làm việc ñơn vị sử dụng ñất thu hồi không Sau bị thu hồi ñất bạn có ñược vay vốn ñể SXKD không Không 175 Câu 11 Bạn nhận xét ñời sống vật chất tinh thần gia ñình Bạn sau bị thu hồi ñất ðược cải thiện nhiều ðời sống vật chất Tiếp cận giáo dục Tiếp cận y tế Tiếp cận nước Vệ sinh môi trường ðời sống văn hóa Có cải thiện không nhiều Không thay ñổi Kém Không có ý kiến Câu 12 Xin cho biết nguyện vọng nghề nghiệp Bạn nay? Có nhu cầu Không có nhu cầu Không có ý kiến Tiếp tục làm nghề nghiệp Chuyển ñổi sang làm nghề khác ðược học tập ñể nâng cao trình ñộ chuyên môn ðược học tập ñể chuyển ñổi nghề nghiệp ñịa phương ðược vay vốn ñể mở doanh nghiệp, sở SX ðược học nghề ñể tìm việc làm Thành phố ðược học nghề ñể ñi lao ñộng nước Khác (ghi cụ thể) Câu 13 Xin Bạn cho biết khó khăn việc học tập nâng cao trình ñộ nghề nghiệp? ðúng Học tập khó, không ñủ trình ñộ tiếp thu Không có thời gian ñi học phải chăm lo công việc gia ñình ðịa ñiểm khóa học xa nhà, ñi lại không thuận tiện Không có tiền ñể chi trả học phí Lý khác (ghi cụ thể) Không ñúng Không có ý kiến 176 Câu 14 Xin Bạn cho biết khó khăn chuyển ñổi nghề nghiệp sau thu hồi ñất? Các khó khăn ðúng Không ñúng Không có ý kiến Khó vay vốn ñể chuyển ñổi nghề nghiệp Không tìm ñược việc làm thích hợp Không ñủ kiến thức ñể tham gia ngành nghề Khó tiếp cận ñược ñất ñai ñể mở doanh nghiệp Không có khả cạnh tranh ñể tiêu thụ sản phẩm Khó khăn khác (Ghi cụ thể) Câu 15 Xin Bạn ñánh giá biện pháp sau ñây mà xã hội ñã thực ñối với niên vùng thu hồi ñất (bằng cách cho ñiểm từ ñến 5, ñó tốt nhất, nhất) 1 Cung cấp thông tin, tư vấn nghề nghiệp, việc làm Tổ chức hoạt ñộng hướng nghiệp trường phổ thông Tổ chức tư vấn, hướng nghiệp qua phương tiện thông tin ñại chúng Biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền nghề nghiệp việc làm Tổ chức hoạt ñộng biểu dương, tôn vinh, khen thưởng thợ trẻ giỏi, công nhân trẻ giỏi, chuyên gia trẻ giỏi Tổ chức hoạt ñộng biểu dương, tôn vinh, khen thưởng doanh nghiệp thu hút nhiều lao ñộng kỹ thuật Tổ chức Hội chợ việc làm, ngày hội việc làm, ngày tư vấn tuyển dụng trực tiếp Tổ chức hoạt ñộng ñiều tra dư luận xã hội nghề nghiệp việc làm 177 Câu 16 Xin Bạn nhận xét sách việc làm mà Chính quyền tổ chức ñoàn niên ñã hỗ trợ cho niên vùng thu hồi ñất (bằng cách cho ñiểm từ ñến 5, ñó tốt nhất, nhất) Tác ñộng ñến việc làm nông nghiệp Tác ñộng ñến việc làm công nghiệp Tác ñộng ñến việc làm lĩnh vực dịch vụ Hỗ trợ niên tự tạo việc làm Chính sách ñào tạo nghề cho niên nông thôn Chính sách bồi thường, hỗ trợ thu hồi ñất Chính sách hỗ trợ tín dụng (cho niên vay vốn sản xuất lập nghiệp) Chính sách phát triển DN làng nghề nông thôn ñể tạo việc làm chỗ Chính sách xuất lao ñộng Câu 17 Xin Bạn ñánh giá tác ñộng hình thức tổ chức tạo việc làm sau ñây ðoàn niên ñối với niên vùng thu hồi ñất (bằng cách cho ñiểm từ ñến 5, ñó có tác ñộng mạnh nhất) Các hình thức tổ chức tạo việc làm Hội chợ việc làm, sàn giao dịch việc làm, câu lạc nghề nghiệp Hình thức làng niên, khu kinh tế niên Phát triển trang trại trẻ Hình thức lực lượng niên xung phong, Hình thức ñội ngũ trí thức trẻ tình nguyện Xây dựng chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội 178 Câu 18 Bạn ñã qua lớp bồi dưỡng nghề nghiệp Trung tâm Giới thiệu việc làm Dạy nghề niên (TT GTVL DNTN), Trung tâm khác ñịa bàn chưa? ðã tham gia: Chưa tham gia: Lớp TTGTVL&DNTN: Lớp Trung tâm khác tổ chức: Nếu ñã tham gia, xin nhận xét mức ñộ ñáp ứng yêu cầu chương trình ñào tạo bồi dưỡng ñối với Bạn(cho ñiểm từ ñến 5, ñó tốt nhất) Chất lượng lớp tập huấn Kỹ tư vấn cán Trung tâm Tài liệu nâng cao kiến thức nghề nghiệp việc làm Cung cấp thông tin thị trường lao ñộng Hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin Mức ñộ phù hợp kinh phí khóa học Câu 19 Bạn ñánh giá sách việc làm cho niên nông thôn vùng thu hồi ñất nay? ðồng ý Còn thiếu sách Chính sách ñưa chưa thật cụ thể ðộng lực sách hạn chế Việc tổ chức triển khai sách hiệu thấp Ý kiến khác (Ghi cụ thể) Không ñồng ý Không có ý kiến 179 Câu 20 Bạn có ý kiến với ðảng Nhà nước sách việc làm cho niên nông thôn thời gian tới? ðồng ý Xây dựng kế hoạch ñào tạo người lao ñộng gắn với quy hoạch thu hồi ñất từ ñầu Xây dựng hệ thống trường ñào tạo nghề cho niên nông thôn Hỗ trợ kinh phí cho niên nông thôn học nghề Cho niên vay vốn ưu ñãi ñể phát triển sản xuất kinh doanh lập nghiệp Buộc sở sử dụng ñất phải ñào tạo nghề nhận niên nông thôn vào làm việc Phát triển sở hạ tầng nông thôn, tạo ñiều kiện thu hút nhà ñầu tư phát triển SXKD ñịa bàn, từ ñó GQVL cho niên nông thôn Phát triển hệ thống dịch vụ xã hội trường học, bệnh viện, sở văn hóa,… cải thiện ñời sống tinh thần cho niên nông thôn Ý kiến khác (Ghi cụ thể) Không ñồng ý Không có ý kiến 180 PHỤ LỤC 2: PHIẾU ðIỀU TRA CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC CẤP VỀ CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN THUỘC DIỆN CÓ ðẤT BỊ THU HỒI - Mẫu M2 ðể có sở kiến nghị với ðảng Nhà nước sách việc làm cho niên nông thôn thuộc diện có ñất bị thu hồi , xin Anh/Chị vui lòng trả lời số vấn ñề sau: Họ tên người ñược hỏi: Tuổi: Chức vụ: ðơn vị công tác: Xã/Phường: …… Quận/Huyện …… TP Hà Nội Câu Xin Anh/Chị ñánh giá tác ñộng sách việc làm mà quyền TP ñã hỗ trợ ñến GQVL cho niên nông thôn vùng thu hồi ñất (bằng cách cho ñiểm từ ñến 5, ñó tốt nhất) Nội dung Tác ñộng ñến việc làm nông nghiệp Tác ñộng ñến việc làm công nghiệp Tác ñộng ñến việc làm lĩnh vực dịch vụ Hỗ trợ niên tự tạo việc làm Câu Anh/Chị ñánh giá thực trạng vấn ñề xã hội nông thôn vùng thu hồi ñất (cho ñiểm từ ñến 5, ñó tốt nhất) Các vấn ñề xã hội Môi trường sinh thái (bình yên, không bị ô nhiễm ) ðời sống vật chất niên ðời sống văn hóa, tinh thần niên Việc làm cho niên ðiều kiện lao ñộng niên ðiều kiện phương tiện ñi lại Công tác xóa ñói giảm nghèo 181 Câu 3: Xin Anh/ Chị ñánh giá tác ñộng giải pháp sách sau ñến GQVL cho niên nông thôn vùng thu hồi ñất (cho ñiểm từ ñến 5, ñó có tác ñộng mạnh nhất) Các biện pháp 1 Phát triển sở ñào tạo nghề Phát triển mạnh DNVVN ñể thu hút nhiều lao ñộng ñịa bàn Phát triển mạnh DN công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản Phát triển mạnh làng nghề ngành nghề phụ nông thôn Tăng ñầu tư sở hạ tầng kỹ thuật xã hội nông thôn Phát triển mạnh dịch vụ du lịch nông thôn Tăng cường trợ giúp kỹ thuật sản xuất 10 Hỗ trợ tín dụng cho niên học nghề phát triển SXKD ñịa phương Nâng cao lực cán quản lý quyền ñịa phương 11 Tăng cường hoạt ñộng ðoàn niên Câu Xin Anh/Chị nhận xét ñời sống vật chất tinh thần gia ñình niên sau bị thu hồi ñất? ðược cải thiện nhiều Có cải thiện không nhiều Không thay ñổi Kém Không có ý kiến ðời sống vật chất Tiếp cận giáo dục Tiếp cận y tế Tiếp cận nước Vệ sinh môi trường ðời sống văn hóa Câu Anh/Chị ñánh giá chung sách việc làm cho niên nông thôn? ðồng ý Còn thiếu sách Chính sách ñưa chưa thật cụ thể ðộng lực sách hạn chế Việc triển khai sách hiệu thấp Ý kiến khác (Ghi cụ thể) Không ñồng ý Không có ý kiến 182 Câu Xin Anh/Chị ñánh giá công tác phối hợp nhà nước, doanh nghiệp tổ chức ðoàn niên hỗ trợ GQVL cho niên vùng thu hồi ñất (cho ñiểm từ ñến 5, ñó tốt nhất) Phối hợp từ phía quyền ñịa phương trong: 1.1 Tạo việc làm chỗ cho niên thông qua khuyến khích phát triển DN làng nghề 1.2 Hỗ trợ ñào tạo nghề cho niên 1.3 Bồi thường, hỗ trợ thu hồi ñất 1.4 Hỗ trợ tín dụng (cho niên vay vốn phát triển SX lập nghiệp) Phối hợp từ phía doanh nghiệp trong: 2.1 Thu hút niên vào làm việc DN 2.2 Hỗ trợ ñào tạo, bồi dưỡng nghề nghiệp cho niên 2.3 Cung cấp dịch vụ xã hội cho niên DN 2.4 Quan tâm ñời sống vật chất tinh thần cho niên DN Phối hợp từ phía tổ chức ñoàn niên trong: 3.1 Truyền thông, tư vấn việc làm cho niên 3.2 ðào tạo, bồi dưỡng nghề nghiệp cho niên 3.3 Thành lập vận hành Quỹ tín dụng cho niên 3.4 Sự quan tâm ñời sống văn hóa tinh thần cho niên Câu Xin Anh Chị ñánh giá tác ñộng sách phận ñến GQVL cho niên vùng thu hồi ñất (cho ñiểm từ ñến 5, ñó tốt nhất) STT Các sách phận Chính sách ñào tạo nghề cho niên Chính sách bồi thường, hỗ trợ thu hồi ñất Chính sách tín dụng ñể niên tìm tự tạo việc làm (vay vốn SX lập nghiệp) Chính sách phát triển DN làng nghề ñể tạo việc làm chỗ Chính sách xuất lao ñộng Các sách khác 183 Câu 8: Xin Anh Chị ñánh giá thực trạng yếu tố ảnh hưởng sau ñến thực sách việc làm cho niên vùng thu hồi ñất (cho ñiểm từ ñến 5, ñó tốt nhất) STT Các yếu tố Năng lực cán quyền thực sách Tinh thần trách nhiệm cán quyền thực sách ñối với người lao ñộng có ñất bị thu hồi Sự tham gia tích cực DN ñịa bàn Thái ñộ sẵn sàng tính ñộng niên Có ñủ nguồn lực ñể thực sách việc làm 184 PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ KIỂM ðỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG Biến phụ thuộc: Tình trạng việc làm niên vùng có ñất bị thu hồi Giá trị (1) ñại diện cho việc niên tiếp tục làm nông nghiệp sau gia ñình bị thu hồi ñất Giá trị (2) ñại diện cho việc niên chuyển ñổi nghề sau gia ñình bị thu hồi ñất Biến ñộc lập thứ 1: Mức ñộ ñánh giá bình quân mức ñộ ñánh giá ñối tượng ñược vấn tác ñộng sách hành liên quan ñến hỗ trợ tiếp cận việc làm cho niên vùng bị thu hồi ñất Mức ñộ ñược xác ñịnh dựa ñiểm bình quân ñánh giá toàn hợp phần thuộc câu 16 mà ñối tượng ñược ñiều tra trả lời mẫu M1 Biến ñộc lập thứ 2: Trình ñộ lực niên sau bị thu hồi ñất Trình ñộ ñược xác ñịnh dựa vào mục thứ câu phiếu ñiều tra M1 Bài toán ñược chạy sau: Sử dụng Logistic ña thức tổng quát cho phân tích trường hợp sau: Sử dụng số liệu ñiều tra, thông qua phần mềm SPSS, ta có kết sau: Case Processing Summary Unweighted Cases(a) N Percent 270 64.2 Missing Cases 150 35.8 Total 420 100.0 Unselected Cases 0 Total 420 100.0 Included in Selected Cases Analysis a If weight is in effect, see classification table for the total number of cases 185 Omnibus Tests of Model Coefficients Step Chi-square df Sig Step 30.468 000 Block 30.468 000 Model 30.468 000 Model Summary Step -2 Log likelihood 25.852 Cox & Snell R Square 129 Nagelkerke R Square 179 Classification Table(a) Observed Predicted Tình trạng việc làm niên Percentag khu vực ðiều tra (cb901) e Correct Làm nông nghiệp Chuyển ñổi nghề Làm nông nghiệp 74 51 77.8 Chuyển ñổi nghề 21 124 85.5 Step cb901 Overall Percentage 81.6 a The cut value is 500 Variables in the Equation Step1 (a) B S.E Wald df Sig Exp(B) Chinhsach -.626 166 14.255 000 535 Trinhdo 496 144 11.810 001 1.643 Constant 1.152 686 2.820 093 3.163 a Variable(s) entered on step 1: C16011, CB904 186 Step number: Observed Groups and Predicted Probabilities 20 ? ? ? ? ? F ? R 15 ? E ? Q ? ? ? 22 ? ? 22 ? U ? E 10 ? N ? 2 C ? 21 21 222222 2 Y ? 21 22 22122 22222222 2 2 22 ? 222 ? 22222 2 ? ? 2122 222222 2 ? 5? 11 ? ? 1 22 22112 22222222 22 ? 1 112 12112212111111112222212 12 ? ? 11212 1212112212111112111111112111112 12 ? ? Predicted ???????????????????????????????????????????????????????????? Prob: 25 75 Group: 111111111111111111111111111111222222222222222222222222222222 Predicted Probability is of Membership for 2.00 The Cut Value is 50 Symbols: - 1.00 - 2.00 Each Symbol Represents 1.25 Cases Kết kiểm ñịnh giả thuyết ñộ phù hợp tổng quát có mức ý nghĩa quan sát sig.= 0,01 nên ta hoàn toàn bác bỏ giả thuyết Ho : βchinhsach = βtrinhdo =0 187 Ta thấy -2LL = 25.8 không cao lắm, thể ñộ phù hợp tốt mô hình tổng thể Mức ñộ tác ñộng sách lực ảnh hưởng ñến khả chuyển ñổi nghề niên vùng bị ñất, bị thu hồi ñất ñược thể qua bảng classification table Theo bảng này, tổng số 95 người tiếp tục làm nông nghiệp dự báo ñược chuẩn xác ñến 78%; 175 người chuyển ñổi ngành nghề dự báo ñược 124 người chuyển ñổi nghề nghiệp dựa vào tác ñộng sách lực thân Từ ñó ta thấy tỷ lệ dự ñoán ñúng trung bình mô hình 81% Bảng Variables in the Equation, sử dụng kiểm ñịnh Wald ý nghĩa hệ số hồi quy tổng thể có biến sách biến trình ñộ lực ñều có mức ý nghĩa sig nhỏ 0,05 nên ta an toàn bác bỏ giả thuyết Ho : βchinhsach = βtrinhdo =0 Như hệ số hồi quy tìm ñược có ý nghĩa mô hình ñược viết thành Loge [ P(Y = 2) ] = 1,152 – 0,626chinhsach + 0,496trinhdo P(Y = 1) 188 PHỤ LỤC 4: CÁC PHƯƠNG TIỆN SINH SỐNG CỦA GIA ðÌNH TRƯỚC VÀ SAU KHI BỊ THU HỒI ðẤT Trước bị thu hồi ñất Giá trị Tổng số Số Tổng Giá trị hộ có lượng số bình thông tin hộ có quân hộ 1.Nhà tranh (m2- tr.ñồng) 2.Nhà ngói tầng (m2- tr.ñồng) Nhà xây mái (m2- tr.ñồng) Nhà cao tầng (m2- tr.ñồng) Xe ñạp (cái- tr.ñồng) Xe máy (cái-tr.ñồng) Tivi (cái- tr.ñồng) Tủ lạnh (cái- tr.ñồng) Máy giặt (cái- tr.ñồng) 10 Máy ñiều hòa (cái- tr.ñồng) 11 Quạt ñiện (cái- tr.ñồng) 12 ðầu Video (cái- tr.ñồng) 13 ðài, radio (cái– tr.ñồng) 14 Máy tính (cái– tr.ñồng) 15.Xe ôtô chỗ (cái-tr.ñồng 16 Máy ñiện thoại bàn (cái – tr.ñồng) 17 Máy ñiện thoại di ñộng (cái-tr.ñồng) Sau bị thu hồi ñất Giá trị Tổng số Số Giá trị hộ có lượng Tổng bình thông hộ có số quân hộ tin 21 21 1798 85.6 13 13 1543 118.7 130 130 8942 68.8 78 78 5570 71.4 137 137 10404 75.9 116 116 9339 80.5 52 52 7614 146.4 110 110 13220 120.2 312 312 524 1.7 243 243 408 1.7 368 368 496 1.3 355 355 588 1.7 376 376 403 1.1 312 312 375 1.2 188 188 187 1.0 227 227 228 1.0 101 101 72 0.7 109 109 94 0.9 85 85 88 1.0 88 88 111 1.3 330 330 917 2.8 259 259 823 3.2 176 176 177 1.0 150 150 160 1.1 83 83 70 0.8 84 84 71 0.8 110 110 51 0.5 29 29 32 1.1 36 36 15 0.4 8 0.9 171 171 176 1.0 38 38 37 1.0 254 195 487 2.5 118 118 261 2.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách việc làm cho thanh niên nông thôn vùng thu hồi đất của Hà Nội, Chính sách việc làm cho thanh niên nông thôn vùng thu hồi đất của Hà Nội, Chính sách việc làm cho thanh niên nông thôn vùng thu hồi đất của Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay