(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) TÍN DỤNG CHO HỌC SINH SINH VIÊN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

27 197 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:00

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) TÍN DỤNG CHO HỌC SINH SINH VIÊN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) TÍN DỤNG CHO HỌC SINH SINH VIÊN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) TÍN DỤNG CHO HỌC SINH SINH VIÊN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) TÍN DỤNG CHO HỌC SINH SINH VIÊN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) TÍN DỤNG CHO HỌC SINH SINH VIÊN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) TÍN DỤNG CHO HỌC SINH SINH VIÊN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ MINH TRÂM TÍN DỤNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Kinh tế trị Mã số: 62 31 01 02 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2016 Công trình hoàn thành Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Thị Như Hà Phản biện 1: …………………………………… …………………………………… Phản biện 2: …………………………………… …………………………………… Phản biện 3: …………………………………… …………………………………… Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Vào hồi ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án Thư viện Quốc gia Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tín dụng cho học sinh, sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh khó khăn (HCKK) chủ trương Đảng sách Nhà nước khởi động Việt Nam từ ngày 2/3/1998 với Quyết định số 51/1998/QĐTTg Thủ tướng Chính phủ định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng năm 2007 ưu đãi tín dụng cho HSSV Hoạt động chương trình mang lại hiệu xã hội thiết thực Theo Ngân hàng sách xã hội (NHCSXH), tính đến hết 31/10/2015, nước cho 3,3 triệu lượt HSSV có HCKK vay vốn ưu đãi với 55.000 tỷ đồng; mức dư nợ tín dụng 24.000 tỷ đồng Nguồn tín dụng góp phần quan trọng vào thực sách xã hội Đảng Nhà nước, tạo nguồn cần thiết tài cho phận không nhỏ HSSV để họ theo học sở đào tạo (CSĐT) nước, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật tham gia thị trường lao động để đóng góp cho nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa, phát kinh tế, xã hội đất nước Cùng với thành chung nước, thành phố Hà Nội giải cho 80 ngàn HSSV vay ưu đãi với số vốn 1.317 tỷ đồng, tạo điều kiện tài cho 61.274 hộ gia đình địa bàn Hà Nội vượt khó, cho em đến CSĐT chuyên nghiệp theo học để có nghề chuyên môn kỹ thuật để lập nghiệp Những thành nêu đáng khích lệ Nó không tạo động lực cho phát triển nhân lực mà tạo thêm niềm tin người dân xã hội đường lối, sách Đảng Nhà nước Tuy nhiên, bên cạnh thành trên, trình hoạt động tín dụng cho HSSV có KCKK nước nói chung, thành phố Hà Nội nói riêng hạn chế, thách thức Chủ yếu quy mô tín dụng chưa tương xứng với nhu cầu; tỷ lệ nợ hạn cao, số HSSV sử dụng vốn vay chưa mục đích; cấu cho vay có chênh lệch lớn hệ đào tạo; mức cho vay thấp chưa đáp ứng nhu cầu HSSV; việc sử dụng vốn vay chưa thật hiệu quả, chế phối hợp chủ thể nhà trường, ngân hàng, quyền gia đình nhiều bất cập Thực tiễn đặt vấn đề, nghiên cứu khoa học tổng kết đánh giá thực trạng hoạt động hình thức tín dụng việc thực mục tiêu đường lối, sách xã hội Đảng Nhà nước không đạt mong đợi Để góp phần vào lời giải cho vấn đề nêu trên, tác giả lựa chọn đề tài: "Tín dụng cho học sinh, sinh viên thành phố Hà Nội" để nghiên cứu làm Luận án tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế trị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu ục ích nghi n c u Trên sở xác định khung lý luận nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn để phân tích, đánh giá thực trạng tín dụng cho HSSV NHCSXH thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015, đề xuất quan điểm giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động đáp ứng nhu cầu phát triển nhân lực chất lượng cao Đảng Nhà nước thời gian tới, tiếp cận góc độ Kinh tế trị học 2 Nhiệm vụ nghi n c u Để giải mục đích trên, luận án thực nhiệm vụ sau: Một là, thu thập, hệ thống hóa bổ sung để làm rõ sở lý luận tín dụng cho HSSV có HCKK dựa quan điểm, đường lối, sách phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Đảng Nhà nước, nội dung: đặc điểm, cần thiết chương trình tín dụng, nội dung, tiêu chí đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến việc thực tín dụng cho HSSV có HCKK Hai là, khảo cứu kinh nghiệm nước quốc tế việc giải quan hệ tín dụng cho HSSV có HCKK, rút học thực tiễn mà thành phố Hà Nội tham khảo Ba là, khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng tín dụng cho HSSV có HCKK thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015, làm rõ thành tựu đạt được, hạn chế nguyên nhân thực trạng Bốn là, đề xuất quan điểm giải pháp nhằm thúc đẩy tín dụng cho HSSV có HCKK thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghi n c u Luận án nghiên cứu tín dụng cho HSSV góc độ kinh tế trị, cụ thể nghiên cứu quan hệ tín dụng Nhà nước (mà NHCSXH đại diện) với HSSV theo học CSGD đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp dạy nghề Phạm vi nghi n c u - Phạm vi khách thể cho vay tín dụng HSSV có HCKK bao gồm HSSV thuộc diện mồ côi, hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc gia đình gặp khó khăn đột xuất tài tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh theo học diện vay vốn NHCSXH chi nhánh thành phố Hà Nội Nói cách khác phạm vi khách thể cho vay tín dụng HSSV gặp khó khăn tài - Phạm vi thời gian nghiên cứu: Thời gian phân tích, đánh giá thực trạng: giai đoạn 2011-2015; thời gian đề xuất quan điểm, giải pháp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Cơ sở lý luận phương pháp tiếp cận nghi n c u - Cơ sở lý luân: Luận án thực sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin để xem xét quan hệ tín dụng kinh tế thị trường vai trò tín dụng phát triển Các nghiên cứu thực tiễn dựa tảng tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối đổi Đảng Cộng sản Việt Nam sách, pháp luật Nhà nước Luận án kế thừa thành khoa học mà nhân loại đạt được, thành vai trò Nhà nước kinh tế thị trường đại có liên quan đến vấn đề nghiên cứu luận án - Phương pháp tiếp cận nghiên cứu: Luận án tiếp cận vấn đề nghiên cứu từ góc độ sau: + Tiếp cận từ sở lý luận tín dụng cho HSSV có HCKK theo góc độ khoa học kinh tế trị + Tiếp cận từ thực tiễn, khảo sát thực tiễn, khảo cứu tài liệu, đánh giá thực trạng tín dụng cho HSSV có HCKK thành phố Hà Nội điều kiện thực sách xã hội Nhà nước để phát triển nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế giai đoạn + Tiếp cận từ định hướng, mục tiêu phát triển tín dụng cho HSSV có HCKK thành phố Hà Nội nói riêng, nước nói chung Phương pháp nghi n c u Tác giả sử dụng phương pháp chung, phổ biến nghiên cứu lý luận gồm: phương pháp trừu tượng hóa khoa học, phương pháp hệ thống, phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp tổng kết thực tiễn để xác định sở lý luận, phân tích đánh giá thực tiễn việc giải quan hệ tín dụng Nhà nước thông qua NHCSXH với HSSV có HCKK Việt Nam giai đoạn Trong luận án, tác giả có sử dụng phương pháp thống kê, so sánh, phương pháp thu thập, xử lý, phân tích số liệu thống kê, phương pháp tổng kết thực tiễn để làm ró đối tượng nghiên cứu hai mặt định lượng định tính Nguồn tài liệu số liệu thống kê thu thập từ thông tin thức chủ yếu từ NHCSXH chi nhánh thành phố Hà Nội Để có thêm thông tin đối tượng nghiên cứu, tác giả quan tâm sử dụng phương pháp điều tra xã hội học, phương pháp chuyên gia phương pháp chuyên khảo, cụ thể là: (1) Điều tra vấn: Đối tượng nghiên cứu đề tài có nội dung rộng, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực thông tin mang tính định tính, phản ánh chất vật lại qua số liệu thống kê Phương pháp điều tra vấn sử dụng để thu thập ý kiến nhà quản lý, hộ gia đình, HSSV tín dụng cho HSSV theo chủ đề hẹp liên quan đến khía cạnh nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu chung luận án (2) Điều tra qua mẫu phiếu: Xây dựng mẫu phiếu điều tra đối tượng có liên quan đến tín dụng cho HSSV bao gồm: Hộ gia đình HSSV HSSV số trường Thành phố Hà Nội để lấy số liệu phục vụ nội dung nghiên cứu thực trạng tín dụng cho HSSV Để đảm bảo tính xác điều tra với số lượng 500 phiếu hộ gia đình HSSV có HCKK, 500 phiếu cho HSSV có HCKK Xử lý số liệu phần mềm excel (3) Phương pháp chuyên gia: Để hoàn thiện sở lý luận, thực tiễn luận án khảo nghiệm mức độ cần thiết, tính khả thi giải pháp đề xuất, tác giả lấy ý kiến đóng góp từ nhà khoa học, cán quản lý NHCSXH có bề dày kinh nghiệm hoạt động tín dụng Các ý kiến thống kê, ghi chép, nghiên cứu, phân tích bổ sung cho luận án để giải pháp thúc đẩy tín dụng cho HSSV đề xuất sát với thực tiễn có tính khả thi cao (4) Phương pháp chuyên khảo: Phương pháp chuyên khảo sử dụng để khảo nghiệm mô hình cho HSSV vay số quốc gia Nhật bản, Hàn quốc số tỉnh, thành phố nước Nghệ An, Đà Nẵng để rút học kinh nghiệm cho Hà Nội Đóng góp khoa học luận án - Đóng góp lý luận: Hệ thống hóa lý luận tín dụng cho HSSV góc độ kinh tế trị, vận dụng vào nghiên cứu địa phương có tính đặc thù thành phố Hà Nội Khảo cứu kinh nghiệm số địa phương nước tín dụng cho HSSV Qua khảo cứu, luận án khái quát hóa thành học kinh nghiệm áp dụng cho thành phố Hà Nội tín dụng cho HSSV - Đóng góp thực tiễn: Thông qua liệu thu thập thông tin thức điều tra, khảo sát tác giả để tổng kết, đánh giá thực trạng tín dụng cho HSSV thành phố Hà Nội giai đoạn 2011- 2015, đề xuất quan điểm giải pháp nhằm thúc đẩy tín dụng cho HSSV thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, kiến nghị danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận án kết cấu gồm chương, tiết Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI CỦA LUẬN ÁN 1.1 CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU Ở NƯỚC NGOÀI - Jamil Salmi (2003), "Student Loans in an International perspective: The World Bank Experience", (Cho vay SV phối cảnh quốc tế: kinh nghiệm ngân hàng giới Maureen Woodhall (2001), "Student loans: prospects issues and lessons from international experience" (Về cho SV vay: vấn đề triển vọng học từ kinh nghiệm quốc tế) Trong cuốn: "Student Loans Repayment and Recovery: International Comparisons" (Cho SV vay trả nợ phục hồi: So sánh quốc tế) (2008) Hua shen Adrian Ziderman Quý Tuấn Kiệt (2010), "中国学生贷款利率管制政策的实施效应与对策", (Quản lý thực sách lãi suất cho SV vay Trung Quốc - vấn đề giải pháp), đăng Tạp chí Tài Đại học Kinh tế Giang Tây, số (2010) Browne (2010),"The Browne report: higher education funding and student finance" (Báo cáo Browne: kinh phí giáo dục đại học tài SV) báo cáo độc lập dài 64 trang dành cho chương trình tài trợ cho giáo dục trình độ cao nước Anh, công bố ngày 12/10/2010 Hee Kyung Hong & Jae-Eun Chae (2011), "Student loan policy in Korea: Evolution, Opportunities and Challenges" (Chính sách cho SV vay vốn Hàn Quốc: Sự phát triển, hội thách thức) Đây học kinh nghiệm mà Việt Nam tham khảo hoạch định sách mối quan hệ hỗ trợ HSSV vay vốn với nhu cầu phát triển hệ thống giáo dục đại học, tránh tình trạng "quá tải" Tim Leunig and Gill Wyness (2011), "Early repayment of student loans: should government impose early repayment penalties?" (Trả nợ trước hạn khoản vay SV: Chính phủ nên áp đặt hình phạt trả nợ trước hạn Tham Hoa Truong Quang Vu (2013), "中国学生贷款债务负担演变及差异分析" (Việc thực sách quản lý lãi suất cho SV vay Trung Quốc - vấn đề giải pháp) 1.2 CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC 1.2.1 Các công trình nghiên cứu vấn đề tín dụng - Bài biết: "Việt Nam tăng cường hội tiếp cận tín dụng thông qua cải cách giao dịch đảm bảo" Cuốn: "Phân tích tín dụng" Đặng Ngọc Đức (2012) Cuốn: "Tín dụng ngân hàng" Lê Văn Tề (2013) hướng vào nghiên cứu vai trò tín dụng kinh tế thị trường 1.2.2 Các công trình nghiên cứu tín dụng cho người nghèo - Đào Tấn Nguyên (2004), Giải pháp tín dụng góp phần xóa đói giảm nghèo NHCSXH Việt Nam "Tín dụng ưu đãi hộ nghèo ngân hàng sách xã hội Nghệ An - kinh nghiệm cho thời kì mới" Trần Đại Nghĩa (2006) Nguyễn Trọng Tài (2007), "Nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng sách xã hội - Nhìn từ góc độ kinh nghiệm nước" Vũ Thành Tự Anh Brian Jm Quinn (2008), Tín dụng tin cậy Oxpam Actionnaid (2009), Theo dõi đói nghèo phương pháp tham gia số cộng đồng dân cư nông thôn Việt Nam Oxpam Actionnaid (2009), Tác động giá đến đời sống sinh kế người nghèo Việt Nam Trần Hữu Ý (2010), Xây dựng chiến lược phát triển bền vững NHCSXH Việt Nam Nguyễn Văn Đức (2012) "Các tiêu đánh giá hoạt động cho vay NHCSXH" 1.2.3 Các công trình nghiên cứu tín dụng cho học sinh, sinh viên - Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh (1993), Một số vấn đề sách xã hội nước ta Việt Hải (2004), "Cần có chế giúp SV nghèo vượt khó" Chu Văn Thành (2007), Dịch vụ công đổi quản lý tổ chức cung ứng Việt Nam Liên hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (2007), Những vấn đề giáo dục Quan điểm giải pháp Đỗ Thanh Hiền (2007), "Vốn vay ngân hàng sách xã hội chắp cánh cho ước mơ đến giảng đường" Nguyễn Thị Hường (2008), "Đầu tư cho giáo dục đào tạo thông qua sách tín dụng dịch vụ cho HSSV" Bình An (2009), "Một chương trình tín dụng đầy tính nhân văn" Trần Hữu Ý (2010), "Bước ngoặt sách tín dụng HSSV kể từ định 157 Thủ tướng phủ" Nguyễn Thị Huệ (2012), "Tín dụng học sinh SV tỉnh Lâm Đồng" Nguyễn Minh Phương (2012), Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, y tế Việt Nam Trần Hầu, Đoàn Minh Hậu (2012), Phát triển dịch vụ xã hội nước ta đến năm 2020 Một số vấn đề lý luận thực tiễn Nguyễn Duy Hùng (chủ biên) cuốn: "Những thách thức giải pháp an sinh xã hội bền vững cho tất người Việt Nam Đức" (2013) Tư Hải (2014) viết: "Sẵn sàng vốn cho SV vay vào năm học mới" Chi Mai (2014), "Ngân hàng sách xã hội đưa ước mơ đến với HSSV nghèo" 1.3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN ÁN CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 1.3.1 Kết nghiên cứu công trình khoa học công bố 1.3.2 Những vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu Thứ nhất, hệ thống hóa sở lý luận làm rõ thêm tín dụng cho HSSV nội dung như: Khái niệm, chất tín dụng cho HSSV đặc điểm tín dụng cho HSSV khác với hình thức tín dụng khác; Sự cần thiết phải thực chương trình tín dụng cho HSSV có HCKK; Nội dung, tiêu chí đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến việc thực sách tín dụng cho HSSV có HCKK Thứ hai, tổng kết kinh nghiệm quốc tế địa phương khác nước tín dụng cho HSSV có HCKK Từ rút học cho thành phố Hà Nội nhằm thúc đẩy tín dụng cho HSSV gắn với xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, bình đẳng giáo dục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Thứ ba, Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng cho HSSV thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 Thứ tư, sở lý luận thực tiễn tín dụng cho HSSVcũng mục tiêu cần đạt được, luận án đề xuất quan điểm giải pháp nhằm thúc đẩy tín dụng cho HSSV thành phố Hà Nội nói riêng nước nói chung mang lại hiệu cao 11 - Số lượng tỷ lệ học sinh, sinh viên diện sách vay vốn ngân hàng sách xã hội - Tác động tín dụng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến học tập rèn luyện thân HSSV + Tỉ lệ HSSV vay vốn thoát khỏi khó khăn tài có kết học tập tốt + Số HSSV tỉ lệ HSSV vay vốn tốt nghiệp, có việc làm - Tỷ lệ thu hồi nợ - Tỷ lệ nợ hạn tín dụng học sinh, sinh viên 2.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn - Cơ chế, sách nhà nước tín dụng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn - Công cụ hỗ trợ Nhà nước: môi trường pháp lý, môi trường kinh tế xã hội - Tiềm lực lực ngân hàng sách xã hội - Các nhân tố thuộc thân gia đình học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn - Sự phối hợp tổ chức liên quan đến tín dụng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 2.3 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ TRONG NƯỚC VỀ TÍN DỤNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.3.1 Kinh nghiệm số nước - Kinh nghiệm Hàn Quốc hình thức cho vay học sinh, sinh viên trả theo thu nhập (ICL) - Kinh nghiệm Nhật Bản hình thức cho vay học sinh, sinh viên qua hộ gia đình người đỡ đầu 2.3.2 Kinh nghiệm số tỉnh, thành phố nước - Kinh nghiệm tỉnh Nghệ An - Kinh nghiệm thành phố Đà Nẵng 12 2.3.3 Bài học rút cho Hà Nội thực tín dụng cho học sinh, sinh viên Thứ nhất, đối tượng cho vay: Thực tế hầu hướng đến HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn theo tiêu chuẩn quốc gia Tuy nhiên số nước đưa tiêu chí phụ trường hợp Hàn Quốc HSSV phải có học lực đạt loại B trở lên tương đương loại Việt Nam Thứ hai, mức vay: Mức cho vay Việt Nam thấp chưa đủ chi phí cho sinh hoạt, chưa kể đến chi phí mua đồ dùng thiết yếu cho học tập HSSV Thứ ba, phương thức cho vay giải ngân vốn vay: Cho vay theo tổ nhóm có tác động lớn gắn kết trách nhiệm tổ việc thụ hưởng tín dụng ưu đãi, đồng thời cho phép tổ có quyền định cách thức giải ngân vốn, điều có tác dụng tích cực khuyến khích hoạt động trách nhiệm tổ trưởng, tạo chế ràng buộc trách nhiệm cao tổ, vốn ưu đãi đến hộ gia đình HSSV có HCKK Thứ tư, công tác thu hồi nợ: Tại quốc gia chương trình cho vay HSSV không tránh khỏi rủi ro việc thu hồi nợ Vì vậy, giải vấn đề quốc gia áp dụng hình thức khác phụ thuộc vào đặc điểm văn hóa, truyền thống, điều kiện kinh tế xã hội Thứ năm, công tác thông tin: Thành lập trung tâm quản lý thông tin liệu liên quan đến HSSV có HCKK vay vốn từ ngân hàng sách giúp cho cán tín dụng NH có đủ liệu phân tích đánh giá hiệu vốn vay Thứ sáu, công tác cán bộ: Kinh nghiệm Nhật Bản công tác cán quan tâm đến đào tạo bồi dưỡng cán ngân hàng việc giỏi chuyên môn, cần đến giáo dục đạo đức, nghề nghiệp, phong cách giao tiếp, tiếp xúc với khách hàng Thứ bảy, phối hợp bộ, ban ngành, tổ chức trị xã hội liên quan đến tín dụng cho HSSV 13 Chương THỰC TRẠNG TÍN DỤNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 3.1 TÍN DỤNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011-2015 3.1.1 Khái quát ngân hàng sách xã hội chi nhánh thành phố Hà Nội 3.1.2 Tình hình thực tín dụng cho học sinh, sinh viên Ngân hàng sách xã hội chi nhánh Hà Nội Huy ộng vốn cho vay ối với học sinh, sinh vi n Ngân hàng sách xã hội chi nhánh Hà Nội - Về quy mô nguồn vốn: Tính đến ngày 31/12/2015 tổng nguồn vốn đạt 5.188 tỷ đồng tăng 1614 tỷ đồng (tăng 10,6%) so với năm 2011 Riêng nguồn vốn cho vay HSSV giai đoạn chủ yếu mức 20%, tổng nguồn vốn cho vay Chi nhánh, năm 2011 có mức cao 29% năm 2015 thấp mức 8% Trong 13 chương trình NHCSXHHN, chương trình cho vay HSSV quan tâm nguồn vốn, kết chưa mong muốn - Về cấu nguồn vốn: Cơ cấu nguồn vốn cho vay có thay đổi theo hướng tích cực, tức giảm dần nguồn vốn từ ngân sách nhà nước tăng dần nguồn vốn vay 3.1.2.2 Đối tượng ược vay vốn tín dụng Theo định số 157, tất SV có HCKK học trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp sở đào tạo nghề thành lập hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam, gồm: SV mồ côi cha lẫn mẹ mồ côi cha mẹ người lại khả lao động, SV thành viên hộ gia đình thuộc hộ nghèo, hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa 150% mức thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình nghèo Ngoài HSSV mà gia đình gặp khó khăn tài tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh có xác nhận UBND xã phường, thị trấn nơi cư trú NHCSXH cho vay vốn để tiếp tục học tập 14 Phân tích số lượng dư nợ HSSV theo đối tượng đào tạo: Chính sách tín dụng HSSV sách Nhà nước nhằm thực công xã hội, đối tượng vay vốn mở rộng trước Điều thể quan tâm Đảng Nhà nước đến tất cấp bậc đào tạo, không phân biệt công lập hay công lập, không phân biệt thời gian đào tạo Việc mở rộng đối tượng cho vay nhằm tạo nhiều hội học tập cho em HSSV Phân tích số lượng dư nợ HSSV theo khu vực đến hết ngày 31/12/201: Các huyện Chương Mỹ, Thanh Oai, Phúc Thọ, phú Xuyên, Ba Vì có số lượng HSSV vay vốn cao Điều phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, điều kiện địa lý quận, huyện Khu vực Chương Mỹ, Thanh Oai, Phúc Thọ, phú Xuyên, Ba Vì có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn điều kiện địa lý không thuận lợi, số gia đình HSSV có HCKK chiếm tỷ lệ lớn dẫn đến số lượng HSSV vay vốn nhiều 3.1.2.3 Thời gian cho vay, m c vay, lãi suất cho vay - Về thời gian cho vay: Theo định 157, thời hạn phát tiền vay khoảng thời gian tính từ ngày đối tượng vay vốn nhận vay ngày HSSV kết thúc khóa học, kể thời gian HSSV nhà trường cho phép nghỉ học có thời hạn bảo lưu kết học tập NHCSXH quy định thỏa thuận với đối tượng vay vốn thời hạn phát tiền vay theo kỳ học năm học Thời hạn trả nợ tính thời hạn phát tiền vay Thời hạn trả nợ khoảng thời gian tính từ ngày đối tượng vay vốn trả nợ đến ngày trả hết nợ (gốc lãi) - Về mức vay: Theo Quyết định 157, mức vốn cho vay SV vay nâng từ 300.000đ/tháng/SV lên mức cho vay tối đa 800.000đ/tháng/SV Hiện mức vay SV nâng lên 1.250.000 đồng/người/tháng năm 2016, tăng so với mức vay bình quân 1.100.000 đồng/người/tháng năm học 2013 Tuy nhiên, mức vay thấp so với chi phí thực tế, phổ biến HSSV, HSSV học Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh - Về lãi suất cho vay: Lãi suất cho vay năm 2007-2010 0,5%/tháng lên đến 0,65%/tháng năm 2011 (tăng 0,15%/tháng) 15 Thực trạng thu hồi nợ - Doanh số thu hồi nợ tỷ trọng thu hồi nợ: Những năm đầu thực cho vay theo Quyết định 157, vòng quay tín dụng chậm tín dụng HSSV cho vay với thời hạn trung bình 6-7 năm đến thời gian thu nợ nên doanh số thu nợ năm đầu chủ yếu thực thu nợ HSSV vay vốn theo Quyết định 107/2006/QĐ-TTg có khách hàng trả nợ trước hạn Thời gian đó, lượng HSSV vay vốn chưa nhiều Nhưng thời gian năm sau, cụ thể năm 2011 tăng nhanh năm trước chứng tỏ cho thấy công tác thu hồi nợ khả quan để làm vốn quay vòng cho HSSV khác vay, giải cho vay nhiều HSSV nước Chỉ tính riêng năm 2015, chương trình tín dụng HSSV cho vay khoảng 75 tỷ đồng thu nợ gần 848 tỷ đồng Như vậy, ngân hàng thu hồi vốn mà dôi 763 tỷ đồng để bố trí cho HSSV khác vay vốn Đây xem thành tựu lớn chương trình tín dụng HSSV năm, đáng trân trọng - Số lượng HSSV vay vốn trả nợ NHCSXH thành phố Hà Nội: Số lượng HSSV vay vốn trả nợ vốn vay tăng giai đoạn 2011 - 2015 Năm 2011, có 189 HSSV trả nợ vốn vay chiếm 4,8% HSSV vay vốn Nhưng năm 2015 có 1.072 HSSV trả nợ chiếm 84% số HSSV đến vay vốn NHCSXH thành phố Hà Nội Mà nguyên nhân năm 2014, 2015 thời điểm đến chu kỳ trả nợ vòng quay tín dụng Đồng thời, nhiều HSSV trả nợ trước hạn để hưởng lãi suất ưu đãi Điều khẳng định chương trình tín dụng hoạt động mục đích đề Chính phủ chất lượng tín dụng nâng cao - Dư nợ hạn: Tình hình nợ hạn chương trình tín dụng HSSV NHCSXH chi nhánh thành phố Hà Nội giai đoạn 20112015 thể qua bảng số liệu nợ hạn cho vay HSSV từ năm 2012 đến năm 2015 có xu hướng tăng, giảm thất thường, nhìn chung có xu hướng tăng Năm 2011 tỷ lệ nợ hạn chiếm tỷ lệ 2,6% so với tổng dư nợ cho vay HSSV, cuối năm 2015 nợ hạn tăng lên chiếm 4,4% so với tổng dư nợ cho vay HSSV 16 Đến 31/12/2015, tỷ lệ nợ hạn chương trình tín dụng NHCSXH thành phố Hà Nội chiếm 1,3% tổng dư nợ Nếu so sánh tỷ lệ nợ hạn cho vay HSSV với tỷ lệ nợ hạn tất chương trình tín dụng NHCSXH tỷ lệ nợ hạn cho vay HSSV chiếm tỷ lệ nhỏ, khoảng 4,4% tổng dư nợ HSSV khoảng 0,03% tổng dư nợ chương trình 3.2 ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ TÍN DỤNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.2.1 Những thành tựu nguyên nhân việc thực tín dụng cho học sinh, sinh viên thành phố Hà Nội - Những thành tựu đạt việc thực tín dụng cho HSSV NHCSXH chi nhánh thành phố Hà Nội: Thứ nhất, doanh số thu nợ cho vay HSSV tăng nhanh Thứ hai, chương trình nhanh chóng vào sống phát huy hiệu quả, mức độ hài lòng, sức hút chương trình lớn Thứ ba, thủ tục cho vay HSSV thực đơn giản nhanh chóng Thứ tư, việc cho vay HSSV đảm bảo tính công khai, minh bạch, công Thứ năm, tín dụng cho HSSV tác động mạnh mẽ đời sống vật chất, tinh thần người vay vốn - Nguyên nhân thành tựu việc thực tín dụng cho HSSV NHCSXH chi nhánh thành phố Hà Nội: Một là, Chính phủ có nhiều giải pháp đạo tích cực Hai là, sách tín dụng HSSV tạo đồng thuận cao ngành, cấp, cộng đồng xã hội Ba là, NHCSXH chi nhánh thành phố Hà Nội coi trọng công tác kiểm tra, giám sát Bốn là, cấp, Ngành, quyền địa phương thực tương đối tốt công tác thông tin, tuyên truyền Năm là, cố gắng nỗ lực cán bộ, công nhân viên NHCSXH chi nhánh thành phố Hà Nội 17 3.2.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế việc thực tín dụng cho học sinh sinh viên thành phố Hà Nội - Những hạn chế Thứ nhất, quy mô tín dụng chưa tương xứng với nhu cầu số lượng đối tượng vay vốn Thứ hai, tỷ lệ nợ hạn cao, số HSSV sử dụng vốn vay chưa mục đích Thứ ba, cấu cho vay có chênh lệch lớn hệ đào tạo Thứ tư, mức cho vay thấp chưa đáp ứng nhu cầu HSSV tồn tượng cào mức vay Thứ năm, công tác thông tin tuyên truyền hạn chế dẫn đến mức độ nhận thức chương trình chưa đầy đủ xác Thứ sáu, công tác tổ chức thực bộc lộ nhiều hạn chế gây khó khăn cho công tác tín dụng giảm hiệu chương trình Thứ bảy, tiêu chí bình xét hộ nghèo chưa phù hợp với tình hình thành phố Hà Nội - Những nguyên nhân hạn chế tín dụng cho HSSV NHCSXH chi nhánh thành phố Hà Nội Thứ nhất, chế, sách nhiều điểm chưa phù hợp gây trở ngại việc thực tín dụng cho HSSV có HCKK Cụ thể: + Thiết kế sách chưa phù hợp + Nguồn lực dành cho việc thực sách tín dụng chủ yếu lấy từ ngân sách nhà nước nên không đủ khả đáp ứng nhu cầu, điều chỉnh sách + Nhiều bất cập thực tiễn chưa phản ánh sách Thứ hai, việc thực sách tín dụng cho HSSV NHCSXH chi nhánh thành phố Hà Nội địa phương nhiều bất cập Cụ thể: + Những hạn chế quản lý tổ chức, điều tra thống kê dẫn đến số HSSV vay vốn NHCSXH chi nhánh thành phố Hà Nội ngày giảm + Cán làm công tác làm công tác xóa đói giảm nghèo cấp hội, đoàn thể xã, phường tổ trưởng Tổ TK&VV chưa làm hết trách nhiệm 18 + Thể chế tổ chức máy cán thực thi sách nhiều bất cập + Công tác bình xét cho vay, kiểm tra, giám sát + Chính sách tài sở vật chất phục vụ công tác tín dụng nhiều bất cập Thứ ba, HSSV gia đình HSSV chưa nhận thức ý thức đầy đủ sách tín dụng cho HSSV Cụ thể: + Nhận thức hộ gia đình HSSV dạy nghề lệch lạc, coi trọng học nghề để lập thân, lập nghiệp + Nhận thức hộ gia đình HSSV sách chưa đầy đủ ảnh hưởng tới hiệu chương trình + HSSV Hà Nội thiếu động tìm kiếm việc làm, lựa chọn ngành nghề chưa phù hợp Thứ tư, kết hợp cấp, ngành, địa phương NHCSXH chưa tốt Cụ thể: + Chưa có phối hợp chặt chẽ cấp, bộ, ngành việc quy hoạch đào tạo, giải việc làm, tăng thu nhập cho HSSV sau tốt nghiệp + Sự phối hợp cấp, bộ, ngành công tác thông tin, tuyên truyền tín dụng cho học sinh, SV hạn chế 19 Chương QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY TÍN DỤNG HỌC SINH, SINH VIÊN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 4.1 DỰ BÁO NHU CẦU TÀI CHÍNH CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN CỦA HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 Xu hướng chung, quyền tự chủ sở đào tạo đại học, cao đẳng học nghề, trước hết tự chủ tài ngày cao; hỗ trợ từ ngân sách nhà nước ngày giảm Điều có nghĩa chi phí học tập mà HSSV phải đóng góp tăng cao Đồng thời, theo tiêu chuẩn nghèo mới, nghèo đa chiều tỷ lệ hộ nghèo thành phố Hà Nội nhiều Tất yếu, nhu cầu tài để thực chương trình tín dụng cho HSSV tăng lên 4.2 QUAN ĐIỂM TÍN DỤNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN - Tín dụng cho học sinh sinh viên vừa sách xã hội, vừa công cụ tài góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao - Đảm bảo tính công khai, minh bạch tiếp cận vốn vay - Đảm bảo tính hiệu tiếp cận sử dụng vốn vay - Cần phối hợp hệ thống giải pháp nhằm thúc tín dụng cho học sinh, sinh viên Những quan điểm có tính chất định hướng nêu sở đưa giải pháp khả thi, hiệu quả, bền vững việc tăng hội cho HSSV tiếp cận vốn vay NHCSXH chi nhánh Hà Nội 4.3 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY TÍN DỤNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI 4.3.1 Rà soát, điều chỉnh chế, sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực tín dụng cho học sinh, sinh viên Cần có biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng sách: - Xây dựng hệ thống quản lý sách hiệu bao gồm: giải ngân vốn, ghi chép, lưu trữ liệu xử lý liệu - Các tiêu chí rõ ràng chế để xác định đủ điều kiện vay vốn, không đủ điều kiện vay, trường hợp trả lãi 20 - Cần trọng nhiều đến hoạt động phân tích sách, điều tra, đánh giá nhu cầu xã hội - Nâng cao tính dân chủ, công khai, minh bạch bước quy trình xây dựng sách - Làm rõ mục tiên sách giá trị sách cần xây dựng Trong điều kiện cụ thể NHCSXH nói chung, chi nhánh Hà Nội nói riêng theo cần hoàn thiện chế, sách cho vay mặt với nội dung cụ thể sau: Một là, cần mở rộng đối tượng vay Nhóm thứ nhất, HSSV có HCKK theo Quyết định 157 tiếp cận với nguồn vốn tín dụng theo lãi suất ưu đãi Nhóm thứ hai, HSSV thuộc hộ gia đình thoát nghèo hộ gia đình có hai học trở lên, có khó khăn tài tiếp cận với nguồn vốn vay không cần tài sản chấp lãi suất lãi suất thị trường Hai là, điều chỉnh lãi suất cho vay Ba là, tăng mức cho vay HSSV thành phố Hà Nội nói riêng tỉnh, thành khác nói chung 4.3.2 Tăng nguồn vốn tín dụng cho học sinh, sinh viên - Đối với nguồn vốn NSNN: Trên sở định hướng hoạt động NHCSXH, để đạt mức tăng trưởng 3.000 - 4.000 tỷ đồng giai đoạn 2016 - 2020, NHCSXH cần trì doanh số dư nợ từ 39.000 - 45.000 tỷ đồng, doanh số cho vay mức từ 7.500 -8.000 tỷ đồng, nguồn vốn thu hồi nợ mức từ 6.500 - 7.500 tỷ đồng, đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn phát sinh năm - Đối với nguồn vốn huy động: + Xây dựng chế huy động vốn toàn hệ thống để nâng cao khả cạnh tranh chi phí huy động, mức độ biến động khả đáp ứng kịp thời nguồn vốn + Huy động vốn theo lãi suất thị trường phụ thuộc vào kế hoạch cấp bù lãi suất + Tiếp tục hoàn thiện loại hình tiền gửi có, đặc biệt lưu ý hoàn 21 thiện dịch vụ tiền gửi khách hàng ưa chuộng như: Tiền gửi lãi suất bậc thang, tiết kiệm gửi góp, tiền gửi có tham gia dự thưởng… + Những năm tới, cần tăng cường đạo mở rộng dịch vụ tiền gửi toán đến hộ gia đình, dịch vụ bảo hiểm, tiết kiệm… + Mở rộng loại hình dịch vụ Ngân hàng theo hướng phát triển phù hợp với xu chung NHTM Việt Nam 4.3.3 Nâng cao lực hoạt động, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán thực tín dụng cho học sinh, sinh viên thành phố Hà Nội Một là, tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động cho vay sử dụng vốn vay NHCSXH chi nhánh thành phố Hà Nội Hai là, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu hoạt động cho vay học sinh, sinh viên Ba là, nâng cao chất lượng chuyên môn đạo đức nghề nghiệp đội ngũ cán bộ, nhân viên NHCSXH chi nhánh Hà Nội Bốn là, hoàn thiện máy thực thi chương trình Năm là, hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý tổ chức tín dụng Sáu là, thúc đẩy sử dụng thu hồi vốn có hiệu 4.3.4 Nâng cao nhận thức, trách nhiệm học sinh, sinh viên gia đình Thứ nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm vay trả nợ vốn vay học sinh, sinh viên gia đình họ Thứ hai, nâng cao ý thức học tập HSSV nhằm tìm kiếm việc làm phù hợp tạo thu nhập trả nợ vốn vay Thứ ba, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn gia đình HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn, tăng gia sản xuất để trả nợ vốn vay 4.3.5 Tăng cường phối hợp bộ, ban ngành, tổ chức trị xã hội liên quan đến tín dụng cho học sinh, sinh viên 4.3.6 Một số kiến nghị - Với Nhà nước Nhà nước cần ban hành Luật tín dụng sách nhằm luật pháp hóa hoạt động liên quan tín dụng sách 22 Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tạo lập nguồn vốn cho vay Chương trình theo hướng ổn định bền vững Điều chỉnh mức cho vay phù hợp với tình hình Cần mở rộng đối tượng vay Tiếp tục gia hạn nợ thêm HSSV chưa tìm việc làm, chưa có khả trả nợ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ khó khăn - Với Bộ, ngành: Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường hỗ trợ vốn cho NHCSXH thông qua hình thức cho vay Bộ Tài tiếp tục đổi chế quản lý tài NHCSXH Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Thông tin tuyên truyền, Bộ Lao động Thương binh Xã hội Cần có quy hoạch phân luồng quản lý đào tạo phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động thời kỳ Trong hồ sơ xin việc cần có xác nhận nhà trường HSSV vay vốn NHCSXH bảng điểm để doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân nơi tiếp nhận HSSV đến làm việc họ có trách nhiệm đôn đốc HSSV trả nợ - Với ngân hàng sách xã hội chi nhánh thành phố Hà Nội tổ chức hội nhận ủy thác cho vay HSSV có chi nhánh thành phố Hà Nội Các tổ chức hội nhận ủy thác NHCSXH cho vay hộ nghèo cần có chương trình kiểm tra, giám sát tổ chức trị - xã hội cấp sở việc thực hợp đồng dịch vụ ủy thác - Kiến nghị với Chính quyền cấp thành phố Hà Nội Chính quyền quận, huyện, thị xã Chỉ đạo Ban đại diện HĐQT địa phương, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng sách HSSV đối tượng sách khác với chủ trương sách Chính phủ 23 KẾT LUẬN Tín dụng cho học HSSV có HCKK chủ trương, sách lớn Đảng Nhà nước nhằm thực quốc sách giáo dục đào tạo Kể từ thực Quyết định số 51/1998/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ việc lập "Quỹ tín dụng dành cho SV" đến nay, hoạt động tín dụng cho HSSV có HCKK thành phố Hà Nội đạt kết kinh tế, xã hội thiết thực Tuy nhiên, không vấn đề nảy sinh trình thực sách tín dụng Để góp phần vào việc tìm giải pháp thúc đẩy tín dụng cho HSSV thành phố Hà Nội, tác giả tiếp cận từ tổng quan tình hình nghiên cứu, hệ thống hóa lý luận bản, nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn nước, phân tích đánh giá thực trạng diễn địa bàn Thành phố giai đoạn 2011-2015 Nội dung nghiên cứu hướng tập trung vào làm rõ đối tượng vay vốn HSSV có HCKK NHCSXH chi nhánh thành phố Hà Nội Tổng quan tình hình nghiên cứu cho thấy, tín dụng cho HSSV sách kinh tế xã hội áp dụng nhiều nước, nước phát triển, thu nhập người dân thấp Cơ sở quan trọng loại tín dụng mong muốn vươn tới kinh tế sử dụng có hiệu nguồn lực, nguồn nhân lực xã hội Tuy nhiên, mục đích nghiên cứu tác giả khác nên nội dung nghiên cứu công trình công bố có khác Đề tài nghiên cứu tác giả mới, tiếp cận góc độ Kinh tế trị học Về nhận thức lý luận, tín dụng cho HSSV quan hệ cho vay NHCSXH HSSV nhằm hỗ trợ người vay vốn để trang trải khoản chi phí, vượt qua khó khăn tài thời gian học Hoạt động tín dụng cho HSSV có HCKK không chịu chi phối quy luật thị trường mà có hỗ trợ, định hướng Nhà nước Tuy cho vay cho HSSV nhỏ, phải thời gian dài người cho vay thu hồi vốn Mức rủi ro thường cao Nhưng quan hệ kinh tế có tính đặc thù mang đậm nét nhân văn, cần khởi động Để thực quan hệ tín dụng này, nội dung mà nhà 24 hoạch định sách thường quan tâm tìm nguồn vốn tín dụng để huy động, xác định đối tượng cho vay, lựa chọn hình thức chế cho vay, thu hồi xử lý nợ Những tiêu chí để đánh giá kết hình thức tín dụng bao gồm số lượng tỷ lệ HSSV vay vốn, hiệu ứng tín dụng phát triển nhân lực chất lượng cao xã hội, tỷ lệ thu hồi nợ mức độ rủi ro tín dụng Có nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng cho HSSV, gồm: chế, sách Nhà nước; công cụ hỗ trợ việc thực tín dụng; lực vốn cho vay ngân hàng; tâm vượt khó cam kết trả nợ thân HSSV gia đình; mức độ phối hợp tổ chức có liên quan Trên sở khung lý thuyết xác lập từ nghiên cứu rút kinh nghiệm Hàn Quốc, Nhật Bản, tỉnh Nghệ An thành phố Đà Nẵng, luận án phân tích đánh giá thực trạng tín dụng cho HSSV thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 Kết đạt mục đích cho vay; chương trình đảm bảo công khai minh bạch, tác động đến đời sống vật chất, tinh thần HSSV, cho vay đối tượng, kịp thời, với thời hạn cho vay, lãi suất thu hồi nợ tương đối hợp lý, rủi ro Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động tín dụng cho HSSV thành phố Hà Nội đướng trước khó khăn, thách thức, chủ yếu quy mô tín dụng chưa tương xứng với nhu cầu; tỷ lệ nợ hạn cao, số HSSV sử dụng vốn vay chưa mục đích; cấu cho vay có chênh lệch lớn hệ đào tạo; mức cho vay thấp chưa đáp ứng nhu cầu HSSV Để khắc phục tình trạng nhằm thúc đẩy phát triển tín dụng cho HSSV thành phố Hà Nội thời gian tới, cần khẳng định quan điểm tín dụng cho HSSV vừa sách xã hội, vừa công cụ tài góp phần phát triển nhân lực chất lượng cao; bảo đảm tính công khai, minh bạch, hiệu tiếp cận, sử dụng vốn vay Các giải pháp cần coi trọng xử lý hoàn thiện chế, sách; tăng quy mô nguồn vốn cho vay; nâng cao lực hoạt động phẩm chất nghề nghiệp người làm công tác tín dụng; nâng cao ý thức, trách nhiệm thân gia đình người vay vốn; coi trọng phối hợp cấp quyền tổ chức có liên quan./ NHỮNG CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Trần Thị Minh Trâm (2016), "Kinh nghiệm số quốc gia nâng cao chất lượng tín dụng cho học sinh, sinh viên", Giáo dục lý luận, (242), tr.101-102 Trần Thị Minh Trâm (2016), ''Một số rào cản thực tín dụng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ngân hàng sách xã hội thành phố Hà Nội'', Giáo dục lý luận, (245), tr.156-160 Trần Thị Minh Trâm (2016), "Tín dụng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn - yêu cầu tất yếu điều kiện nay", Tạp chí Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, (477), tr.32-34 Trần Thị Minh Trâm (2016), "Một số vấn đề lý luận tín dụng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn Việt Nam nay", Tạp chí Giáo dục Xã hội, (66), tr.82-86 [...]... an sinh xã hội 2.2 NỘI DUNG, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍN DỤNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN 2.2.1 Nội dung tín dụng cho học sinh, sinh viên - Huy động nguồn vốn tín dụng cho học sinh, sinh viên - Xác định đối tượng cho vay tín dụng học sinh, sinh viên - Thời hạn cho vay, mức vay và lãi suất cho vay - Thu hồi nợ và xử lý rủi ro 2.2.2 Tiêu chí đánh giá kết quả tín dụng cho học sinh, sinh. .. - Sự phối hợp giữa các tổ chức liên quan đến tín dụng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 2.3 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ TRONG NƯỚC VỀ TÍN DỤNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.3.1 Kinh nghiệm của một số nước - Kinh nghiệm của Hàn Quốc về hình thức cho vay học sinh, sinh viên trả theo thu nhập (ICL) - Kinh nghiệm của Nhật Bản về hình thức cho. .. của tín dụng học sinh, sinh viên 2.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn - Cơ chế, chính sách của nhà nước về tín dụng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn - Công cụ hỗ trợ của Nhà nước: môi trường pháp lý, môi trường kinh tế xã hội - Tiềm lực và năng lực của ngân hàng chính sách xã hội - Các nhân tố thuộc bản thân và gia đình học sinh, sinh viên. ..9 Chương 2 CỞ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TÍN DỤNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN 2.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ TÍNH TẤT YẾU CỦA TÍN DỤNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN 2.1.1 Khái niệm về tín dụng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn - Khái niệm tín dụng Tín dụng là một phạm trù phản ánh quan hệ kinh tế giữa người sở hữu và người sử dụng một khoản tiền tạm thời nhàn rỗi theo nguyên tắc... NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011-2015 3.1.1 Khái quát ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh thành phố Hà Nội 3.1.2 Tình hình thực hiện tín dụng cho học sinh, sinh viên tại Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Hà Nội 3 1 2 1 Huy ộng vốn cho vay ối với học sinh, sinh vi n tại Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Hà Nội - Về quy mô nguồn vốn: Tính đến ngày 31/12/2015 tổng nguồn... dưỡng cán bộ ngân hàng ngoài việc giỏi về chuyên môn, rất cần đến giáo dục đạo đức, nghề nghiệp, phong cách giao tiếp, tiếp xúc với khách hàng Thứ bảy, sự phối hợp giữa các bộ, ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội liên quan đến tín dụng cho HSSV 13 Chương 3 THỰC TRẠNG TÍN DỤNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 3.1 TÍN DỤNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH... cho vay học sinh, sinh viên qua hộ gia đình hoặc người đỡ đầu 2.3.2 Kinh nghiệm của một số tỉnh, thành phố trong nước - Kinh nghiệm của tỉnh Nghệ An - Kinh nghiệm của thành phố Đà Nẵng 12 2.3.3 Bài học rút ra cho Hà Nội về thực hiện tín dụng cho học sinh, sinh viên Thứ nhất, về đối tượng cho vay: Thực tế ở hầu hết các nước đều hướng đến các HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn theo tiêu chuẩn của mỗi... số quốc gia về nâng cao chất lượng tín dụng cho học sinh, sinh viên" , Giáo dục lý luận, (242), tr.101-102 2 Trần Thị Minh Trâm (2016), ''Một số rào cản về thực hiện tín dụng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hà Nội' ', Giáo dục lý luận, (245), tr.156-160 4 Trần Thị Minh Trâm (2016), "Tín dụng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn - yêu cầu... định số 51/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc lập "Quỹ tín dụng dành cho SV" đến nay, hoạt động tín dụng cho HSSV có HCKK của thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả kinh tế, xã hội thiết thực Tuy nhiên, vẫn còn không ít vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện chính sách tín dụng này Để góp phần vào việc tìm giải pháp thúc đẩy tín dụng cho HSSV của thành phố Hà Nội, tác giả đã tiếp cận... nhân về việc thực hiện tín dụng cho học sinh, sinh viên của thành phố Hà Nội - Những thành tựu đạt được về việc thực hiện tín dụng cho HSSV tại NHCSXH chi nhánh thành phố Hà Nội: Thứ nhất, doanh số thu nợ cho vay đối với HSSV tăng khá nhanh Thứ hai, chương trình đã nhanh chóng đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, mức độ hài lòng, sức hút của chương trình rất lớn Thứ ba, thủ tục cho vay HSSV đã được
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) TÍN DỤNG CHO HỌC SINH SINH VIÊN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) TÍN DỤNG CHO HỌC SINH SINH VIÊN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) TÍN DỤNG CHO HỌC SINH SINH VIÊN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay