Chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân - Nghiên cứu tại một số tỉnh Bắc Trung bộ

184 141 0
  • Loading ...
1/184 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:00

Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO Trờng đại học kinh tế quốc dân NGUYễN HOàI NAM CHíNH SáCH VIệC LàM CHO LAO ĐộNG NÔNG THÔN TRONG BốI CảNH DI DÂN - NGHIÊN CứU TạI MộT Số TỉNH BắC TRUNG Bộ Hà Nội - 2015 Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO Trờng đại học kinh tế quốc dân NGUYễN HOàI NAM CHíNH SáCH VIệC LàM CHO LAO ĐộNG NÔNG THÔN TRONG BốI CảNH DI DÂN - NGHIÊN CứU TạI MộT Số TỉNH BắC TRUNG Bộ Chuyờn ngnh: QUN Lí KINH T (KHOA HC QUN Lí) Mó s: 62340410 Ngi hng dn khoa hc: GS.TS MAI NGC CNG Hà Nội - 2015 i LI CAM OAN Tỏc gi xin cam oan õy l cụng trỡnh khoa hc c lp ca mỡnh Nhng s liu v ni dung c a lun ỏn l trung thc Ni dung ca lun ỏn cha tng c cụng b c v ngoi nc H Ni, ngy 15 thỏng nm 2015 Nghiờn cu sinh Nguyn Hoi Nam ii MC LC Trang LI CAM OAN i DANH MC CH VIT TT v DANH MC CC BNG, BIU, S vi M U 1 Gii thiu lun ỏn Tớnh cp thit ca ti .2 Mc tiờu nghiờn cu Phm vi nghiờn cu .4 Cỏc kt qu nghiờn cu ch yu t c Kt cu ca lun ỏn .6 CHNG 1: TNG QUAN V PHNG PHP NGHIấN CU 1.1 Tng quan cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v ngoi nc liờn quan n ti lun ỏn 1.1.1 nc ngoi 1.1.2 nc 10 1.1.3 Nhn xột chung 15 1.2 Phng phỏp nghiờn cu .16 1.2.1 Cõu hi nghiờn cu 16 1.2.2 Gi thuyt nghiờn cu 16 1.2.3 Khung lý thuyt 17 1.2.4 Quy trỡnh nghiờn cu 21 1.2.5 Cỏc phng phỏp s dng nghiờn cu 22 TIU KT CHNG 27 CHNG 2: C S Lí LUN V THC TIN V CHNH SCH VIC LM CHO LAO NG NễNG THễN TRONG BI CNH DI DN 28 2.1 Chớnh sỏch vic lm cho lao ng nụng thụn bi cnh di dõn .28 2.1.1 Vic lm cho lao ng nụng thụn bi cnh di dõn 28 2.1.2 Ni dung chớnh sỏch vic lm cho lao ng nụng thụn bi cnh di dõn 33 2.1.3 Nhõn t nh hng n chớnh sỏch vic lm cho lao ng nụng thụn bi cnh di dõn 47 2.2 Tỏc ng ca chớnh sỏch vic lm cho lao ng nụng thụn bi cnh di dõn 52 iii 2.2.1 Tỏc ng n s bin i trng thỏi vic lm ca lao ng nụng thụn 52 2.2.2 Tỏc ng n s bin i thu nhp ca nụng dõn 52 2.3 Kinh nghim ca mt s quc gia v bi hc cho cỏc tnh Bc Trung b v chớnh sỏch vic lm cho lao ng nụng thụn bi cnh di dõn 53 2.3.1 Kinh nghim ca mt s quc gia 53 2.3.2 Mt s bi hc rỳt cho cỏc tnh Bc Trung b 60 TIU KT CHNG 63 CHNG 3: PHN TCH THC TRNG CHNH SCH VIC LM CHO LAO NG NễNG THễN TRONG BI CNH DI DN MT S TNH BC TRUNG B 64 3.1 c im t nhiờn, kinh t xó hi tỏc ng n chớnh sỏch vic lm cho lao ng nụng thụn mt s tnh Bc Trung b 64 3.1.1 c im t nhiờn, kinh t xó hi ca Bc Trung b 64 3.1.2 Khỏi quỏt tỡnh hỡnh dõn s, lao ng, vic lm thu nhp khu vc nụng thụn tnh Thanh Húa, Ngh An, H Tnh 66 3.1.3 Tỡnh hỡnh di dõn nụng thụn cỏc tnh Bc Trung b 70 3.2 Thc trng mt s chớnh sỏch vic lm cho lao ng nụng thụn bi cnh di dõn mt s tnh Bc Trung b .74 3.2.1 Chớnh sỏch h tr hc ngh 74 3.2.2 Chớnh sỏch h tr chuyn i ngh nghip 79 3.2.3 Chớnh sỏch h tr t sn xut 82 3.2.4 Chớnh sỏch h tr ng dng k thut sn xut 86 3.2.5 Chớnh sỏch tớn dng u ói to vic lm 88 3.3 Tỏc ng ca chớnh sỏch vic lm cho lao ng nụng thụn bi cnh di dõn mt s tnh Bc Trung b 91 3.3.1 Tỏc ng ca chớnh sỏch vic lm n s thay i v trng thỏi vic lm ca lao ng nụng thụn 91 3.3.2 Tỏc ng ca chớnh sỏch vic lm n quy mụ v c cu thu nhp ca nụng h 95 3.4 Hn ch v nguyờn nhõn hn ch ca chớnh sỏch vic lm cho lao ng nụng thụn bi cnh di dõn Bc Trung b 105 3.4.1 Nhng hn ch ch yu ca chớnh sỏch vic lm cho lao ng nụng thụn bi cnh di dõn mt s tnh Bc Trung b 105 3.4.2 Nguyờn nhõn 112 TIU KT CHNG 118 iv CHNG 4: QUAN IM V GII PHP HON THIN CHNH SCH VIC LM CHO LAO NG NễNG THễN TRONG BI CNH DI DN BC TRUNG B 120 4.1 Quan im hon thin chớnh sỏch vic lm cho lao ng nụng thụn bi cnh di dõn Bc Trung b 120 4.1.1 D bỏo nh hng ca di dõn cỏc tnh Bc Trung b n chớnh sỏch vic lm cho lao ng nụng thụn 120 4.1.2 Quan im hon thin chớnh sỏch vic lm cho lao ng nụng thụn bi cnh di dõn Bc Trung b 126 4.1.3 Mc tiờu hon thin chớnh sỏch vic lm cho lao ng nụng thụn Bc Trung b n nm 2025 129 4.2 Phng hng hon thin chớnh sỏch vic lm cho lao ng nụng thụn bi cnh di dõn mt s tnh Bc Trung b nhng nm ti 132 4.2.1 Chớnh sỏch h tr hc ngh 132 4.2.2 Chớnh sỏch h tr chuyn i ngh nghip 133 4.2.3 Chớnh sỏch h tr t sn xut 134 4.2.4 Chớnh sỏch h tr ng dng k thut sn xut 135 4.2.5 Chớnh sỏch tớn dng u ói to vic lm 136 4.3 Cỏc gii phỏp nhm hon thin chớnh sỏch vic lm cho lao ng nụng thụn cỏc tnh Bc Trung b 137 4.3.1 Tng cng cụng tỏc t chc qun lý, phi hp thc hin chớnh sỏch vic lm cho lao ng nụng thụn bi cnh di dõn cỏc tnh Bc Trung b 138 4.3.2 Tng cng ngun lc thc thi chớnh sỏch vic lm cho lao ng nụng thụn bi cnh di dõn 140 4.3.3 Tng cng kh nng nhn thc v tip cn chớnh sỏch vic lm cho lao ng nụng thụn bi cnh di dõn 144 4.4 Mt s kin ngh 145 4.4.1 Kin ngh vi nh nc 145 4.4.2 Kin ngh vi chớnh quyn cỏc tnh Bc Trung b 146 TIU KT CHNG 148 KT LUN 149 DANH MC CC CễNG TRèNH CễNG B DANH MC TI LIU THAM KHO PH LC v DANH MC CH VIT TT ` Ch vit tt Din gii ASXH An sinh xó hi BHXH Bo him xó hi BHYT Bo him y t CNH Cụng nghip húa DNNVV Doanh nghip nh v va TH ụ th húa HH Hin i húa HTX Hp tỏc xó LTB&XH Lao ng thng binh v xó hi KH&T K hoch v u t KCN Khu cụng nghip KT Khu ụ th KHCN Khoa hc cụng ngh NN&PTNT Nụng nghip v phỏt trin nụng thụn NSNN Ngõn sỏch nh nc NXB Nh xut bn SXKD Sn xut kinh doanh TCTK Tng cc thng kờ TTDS Tng iu tra dõn s THCS Trung hc c s TN&MT Ti nguyờn & mụi trng UBND y ban nhõn dõn XHCN Xó hi ch ngha vi DANH MC CC BNG, BIU, S Trang Danh mc bng: Bng 1.1 c im i tng iu tra, phng 24 Bng 2.1 Bin ng dõn s, h gia ỡnh v quy mụ gia ỡnh nụng thụn Hn Quc giai on 1962-1988 54 Bng 2.2 Thay i Chng trỡnh Chớnh sỏch Cụng nghip hoỏ Nụng thụn, 1960-2000 56 Bng 2.3 Kt qu thc hin phỏt trin cm cụng nghip n 1997 ca Hn Quc 57 Bng 2.4 Lao ng c thu hỳt vo lnh vc phi nụng nghip nụng thụn Trung Quc 58 Bng 3.1 Din tớch, dõn s cỏc tnh Bc Trung b nm 2013 64 Bng 3.2 Dõn s v t l dõn s mt s tnh Bc Trung b 67 Bng 3.3 Thu nhp bỡnh quõn u ngi ca cỏc a phng iu tra, kho sỏt 70 Bng 3.4 Dõn s v t l dõn ụ th ca cỏc tnh thuc a bn iu tra 72 Bng 3.5 ỏnh giỏ v nhng xó hi ny sinh nụng thụn Thanh Húa, Ngh An, H Tnh 73 Bng 3.6 T l lao ng ó qua o to Ngh An, Thanh Húa, H Tnh 78 Bng 3.7 Thu nhp bỡnh quõn ca ngi dõn thnh th v nụng thụn Bc Trung b giai on 2009 - 2013 81 Bng 3.8 ỏnh giỏ tỏc ng ca cỏc chớnh sỏch vic lm cho lao ng nụng thụn bi cnh di dõn mt s tnh Bc Trung b 91 Bng 3.9 S ngy lm vic ca lao ng nụng thụn Thanh Húa, Ngh An, H Tnh nm 2012 - 2013 92 Bng 3.10 Chuyn dch c cu h khu vc nụng thụn Bc Trung b giai on 2010 - 2014 94 Bng 3.11 Thu nhp bỡnh quõn (nhõn khu, lao ng) theo ngnh ngh 96 Bng 3.12 C cu thu nhp ca cỏc h theo ngnh ngh nm 2013 97 Bng 3.13 C cu thu nhp ca cỏc h cú lao ng di c v khụng cú lao ng di c nm 2013 98 Bng 3.14 Thu nhp bỡnh quõn/ h/nhõn khu theo nhúm tui ch h nm 2013 99 vii Bng 3.15 Thu nhp bỡnh quõn theo tỡnh trng di c ca nm 2013 100 Bng 3.16 So sỏnh thu nhp bỡnh quõn h mi liờn h vi ỏnh giỏ tỏc ng ca chớnh sỏch vic lm khu vc nụng thụn Bc Trung b 101 Bng 3.17 Kt qu hi quy cỏc yu t nh hng n thu nhp ca h gia ỡnh khu vc nụng thụn ti tnh iu tra thuc khu vc Bc Trung b 102 Bng 3.18 Mt s ngh o to ch yu H Tnh 106 Bng 3.19 Kt qu sau hc ngh ca lao ng nụng thụn Ngh An giai on 2010 - 2012 106 Bng 3.20 T l h nghốo ti Thanh Húa, Ngh An, H Tnh 108 Bng 3.21 Thu nhp bỡnh quõn ca ngi dõn thnh th v nụng dõn Bc Trung b giai on 2006 - 2013 109 Bng 3.22 ỏnh giỏ tỏc ng ca di dõn n i sng xó hi nụng thụn mt s tnh Bc Trung b 110 Bng 2.23 Nhn nh ca nụng h v nhng tỏc ng xó hi ny sinh bi cnh di dõn nụng thụn (%) 111 Bng 3.24 ỏnh giỏ cỏc nhõn t nh hng vic thc thi chớnh sỏch vic lm cho lao ng nụng thụn cỏc tnh Bc Trung b 112 Bng 4.1 S ngi xut c giai on 2004 - 2013 123 Bng 4.2 Mi tnh xut c nhiu nht 123 Bng 4.3 D bỏo dõn s cỏc tnh Thanh Húa, Ngh An, H Tnh 124 Bng 4.4 D bỏo lao ng cú vic lm Ngh An, Thanh Húa, H Tnh 125 Bng 4.5 D bỏo xu hng di dõn nụng thụn Thanh Húa, 126Ngh An, H Tnh nhng nm ti (%) 126 Bng 4.6 Mc quan trng ca cỏc bin phỏp chớnh sỏch vic lm nhng nm ti 137 viii Danh mc biu: Biu 2.1 th thay i c cu GDP v vic lm Trung Quc 59 Biu 3.1 T l cỏc h nghốo c nc giai on 2004 - 2010 108 Danh mc hỡnh, hp: Hỡnh 1.1 Mụ hỡnh Khung logic ỏnh giỏ chớnh sỏch .18 Hỡnh 2.1 Cõy mc tiờu ca chớnh sỏch vic lm cho lao ng nụng thụn 35 bi cnh di dõn 35 Hp 3.1 Dõn b rung v h ly .85 Hp 3.2 Nhõn t lm thay i thi gian lm vic nụng thụn .93 Hp 3.3 Tỏc ng ca di dõn n c cu vic lm 95 Hp 3.4 Khú tip cn tớn dng ca doanh nghip nh v va nụng thụn 107 Hp 3.5 S cn thit phi cú bn di lut c th húa Lut vic lm 115 Hp 3.6 S mong mun ca ngi dõn v s h tr ti chớnh v t chc to vic lm cho ngi dõn nụng thụn 117 Hỡnh 4.1 Cỏc dũng di c 1999-2009 v d bỏo ti 2019 124 86 De Brauw, A., Huang, J., Rozelle, S., Zhang, L., & Zhang, Y (2002), The evolution of Chinas rural labor markets during the reforms, Journal of Comparative Economics, 30 (2), pages 329-353 87 De Brauw, (2002), Household expenditure on malaria prevention and treatment for families in the town of Bobo-Dioulasso, Burkina Faso; Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, Volume 88, Issue 3, MayJune 1994, Pages 285-287 88 Deininger, Jin, & Rozelle (2003), How does public assistance affect family expenditures? The case of urban China, World Development Vol 38, No 7, pages 989-1000 89 Grindle M.S (1988), Searching for rural development: labor migration and employment in Mexico 90 Ecorys (2010), Study on Employment, Growth and Innovation in Rural Areas 91 Eduardo Z (2013), Employing India: Guaranteeing Jobs for the Rural Poor 92 Fred C & Andy F (2000), Youth unemployment in rural areas 93 Jill L.F & Leif J (1998), Employment opportunities in rural areas: Implications for poverty in a changing policy environment 94 Hyung Kook Kim (1980), Social factors of migration from rural to urban areas with special reference to developing countries: the case of Korea 95 Kim Kyeong - Duk (2005), Rural Industrialization and Farm household income policies in Korea: The rapid rural - urban migration 96 Kang C & Dannet L (2003), Rural development and employment opportunities in Cambodia: How can a national employment policy contribute towards realization of decent work in rural areas? 97 Kevin Honglin Zang (2003), Development of rural industrial estate: Directions and issues, Korea Rural Economic Institute Report, Seoul 98 Knight & Song (1999), Regional difference in new firm formation and policy for promoting rural enterprises, Institute for Human Settlement Planning Information Bulletin 154, pages 30-40 99 Layard.R (1982), Youth unemployment in Britain and the United States compared 100 Lee (1966), Strategies for rural non farm industries, Korea Rural Economic Institute Report, Seoul 101 Mangalam & Morgan (1968), Family expenditure data, heteroscedasticity and the Law of Demand, Ricerche Economiche (1993) 47, pages 137-165 102 Pantazis, C (2006), Poverty and social exclusion in Britain, The policy Press 103 Rozelle, Guo, Shen, Hughart, & Giles (1999), Evaluation of off-farm income policy and its long-term development strategy in Korea, Korea Rural Economic Institute Report C, pages 91-102 104 Robert F Drake, The social policy principles, Palgrave Publishing House 105 Robert Repetto, Tai Hwan Kwon, Son Young Kim, Dae Young Kim, John E Donaldson (1981), Economic development, Population policy, and demographic transition in the republic of Korea 106 Spickers, P (1995), Social policy: subjects and approaches, Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf 107 Stiglitz J (1974), Wage determination and unemployment in LDCS, Quarterly Journal of Economics, 88 (1974), pages 194-227 108 Suh Chong - Huk (2012), Rural Industrialization in Korea: Policy Program, Performance and Rural Entrepreneurship 109 Todaro M.P (1969), A model of labor migration and urban unemployment in less developed countries, American Economic Review, 59 (1969, March), pages 138-148 110 Thomas R (2001), Rural Non farm Employment and Incomes in Latin America: Overview and Policy Implications 111 Yukio Yama Guchi (chief researcher, Fukushi Nihon University) v Masumi ShinYa, Ph.D (Nanjing University), Affordable housing for rural migrant worker in China urban 112 Yu, X., & Zhao, G (2009), Chinese agricultural development in 30 years: A literature review, Frontiers of Economics in China, Vol 4(4), pages 633-648 113 Zarembka P (1972), Toward a theory of economic development; Holden Day, San Francisco, CA 114 Zhao (1999), Sahwoe Ganjupjabon ie Jiyuk Kyungje Sungjang ei Michin Hyokwa (Impact of infrastructure on regional economic growth), Journal of Korea Economic Studies 9, pages 3-25 115 Wang, X., Herzfeld, T., & Glauben, T (2007), Labor allocation in transition: Evidence from Chinese rural households, China Economic Review, 18(3), pages 287-308 116 W.Corden, R.Rindlay (1975), Urban unemployment, intersectoral capital mobility and development policy, Economic, pages 59-78 117 Weimer, Adian R Vining (1999), Policy Analysis Concepts and Practice; Prentical Hall 118 World Bank (2004), Logical Framework Approach to Project Cycle Management, Public Disclosure Authorized, Wasington, DC 20433 Ph lc PHIU IU TRA, PHNG VN H NễNG DN (M1) kin ngh v chớnh sỏch vic lm i vi ngi lao ng khu vc nụng thụn, xin ễng (B) vui lũng tr li mt s phiu phng di õy Xin trõn trng cỏm n s cng tỏc ca ễng (B) H v tờn ch h: Gii tớnh: Nam /N Dõn tc: Tui: Trỡnh húa ch h (lp): Cõu H ca ễng (B) thuc ngnh ngh no (khoanh trũn vo h phự hp) Thun nụng H ngnh ngh H dch v H hn hp cỏc ngnh Cõu Theo tiờu mi, kinh t gia ỡnh ễng (B) c xp vo loi no (Khoanh trũn vo h phự hp) H giu H khỏ H trung bỡnh H nghốo 5.H cn nghốo Cõu Tỡnh hỡnh dõn s v lao ng ca H STT 10 11 H v tờn Quan Trỡnh h vi Tui húa, ch chuyờn h mụn Ni lm vic v sinh sng S thi ang lm ang gian ó vic ti lm vic lm vic thnh th nụng thnh th thụn (tờn tnh) (s thỏng) V tớnh: m2 Cõu ễng (b) cho bit din tớch t ca h 2010-2013 STT 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Din tớch t nụng nghip t lỳa t chuyờn mu t cõy lõu nm t ao h mt nc nuụi trng thy sn t nụng nghip khỏc t lõm nghip t 2010 2011 2012 2013 Cõu ễng (b) hóy cho bit úng gúp ca nhng hot ng sau n tng thu nhp ca gia ỡnh (cho im t n 5, ú l úng gúp nhiu nht) STT Ngun thu Ngun thu nhp chớnh hin ti Ngun thu nhp chớnh tng lai Trng trt Chn nuụi Cỏc hot ng phi nụng nghip Cõu Hóy cho bit thi gian v tỏc ng ca chớnh sỏch h tr vic lm ti ụng (b) lnh vc nụng lõm nghip ễng (b) hóy cho bit thi gian m ụng (b) s dng lnh vc nụng nghip 1.1 S ngy lm ngh nụng nm l bao nhiờu ngy 1.2 Trong bn xuõn h thu ụng thỡ õu l khong thi gian bn T thỏng nht vi ụng (b) hot ng nụng nghip n thỏng 1.3 Trong bn xuõn h thu ụng thỡ õu l khong thi gian T thỏng nhn ri nht vi ụng (b) hot ng nụng nghip n thỏng ễng (b) hóy cho bit cỏc h tr ca chớnh quyn a phng c nờu di õy cú tỏc ng nh th no n vic lm ca ụng (b) lnh vc NLN nghip (cho im t n 5, ú l tt nht) 2.1 H tr v t sn xut 2.2 H tr v tớn dng i vi nụng dõn 2.3 H tr v u t xõy dng c s h tng, thy li 2.4 H tr v ng dng k thut, ging cõy trng, vt nuụi 2.5 H tr v giỏ nụng sn phm 2.6 H tr v giỏ vt t, phõn bún phc v sn xut 2.7 H tr v tiờu th sn phm 2.8 H tr v thu, phớ v cỏc khon úng gúp cho sn xut 2.9 H tr o to ngh cho nụng dõn 2.10 Chuyn dch c cu ngnh ngh 2.11 Chớnh sỏch xúa gim nghốo Cõu ễng (b) cho bit tỡnh hỡnh thu chi t hot ng sn xut kinh doanh ca h STT CH TIấU A TNG THU Thu t nụng nghip 2011 2012 2013 .V tớnh 1000 ng 1.1 Trong ú - Thu t trng trt 1.2 - Thu t chn nuụi Thu t hot ng ngnh ngh v dch v Thu hot ng sn xut kinh doanh khỏc B TNG CHI Chi v ging, phõn bún, thuc tr sõu, thc n chn nuụi, phũng tr bnh dch, 1.1 Cho trng trt 1.2 Cho chn nuụi Tin thuờ lm t, gieo trng, chm súc, ti tiờu, thu hoch, 2.1 Cho trng trt 2.2 Cho chn nuụi Cụng lao ng ca gia ỡnh tớnh tin 3.1 Cho trng trt 3.2 Cho chn nuụi Chi phớ sn xut khỏc .V tớnh 1000 ng Cõu ễng (b) hóy cho bit cỏc khon thu bng tin khỏc ca gia ỡnh V: 1000 ng Khon thu Tin ca thnh viờn gia ỡnh thnh ph lm vic gi v Thu t lói sut tin gi tit kim Thu t bo him, hu trớ Thu t cỏc khon tr giỳp bng tin khỏc ca nh nc Thu t tr giỳp tớnh tin ca h hng, xúm lng Tin bỏn ti sn Thu t cỏc hot ng sn xut kinh doanh ca gia ỡnh Cỏc khon khỏc tớnh vo ngun thu ca gia ỡnh hng nm 8.1 Tin vay Ngõn hng 8.2 Tin vay bn bố, ngi thõn 8.3 Cỏc khon thu khỏc 2011 2012 2013 Cõu ễng (b) hóy cho bit cỏc khon chi tiờu, úng gúp v tr n ca gia ỡnh cỏc nm 2011- 2013 V 1000 Khon chi 2011 2012 2013 Chi v lng thc, thc phm tớnh tin, in nc, qun ỏo, giy dộp Chi v xõy dng v sa cha nh Chi mua ti sn lõu bn nm Chi v phng tin i li Chi v hc cho cỏi Chi v cha bnh, chm súc sc kho Trong ú, chi khỏm cha bnh iu tr cho lao ng tr ct ang sng cựng gia ỡnh Chi úng BHXH Chi phng tin nghe nhỡn, hoỏ, th thao Chi v hiu h, 10 Chi tr giỳp ngi gp khú khn, hon nn 11 Chi úng gúp cỏc on th, hi phớ, 12 Tin tr ngõn hng (gc v lói) 13 Tin tr vay n bn bố, ngi thõn (gc v lói) 14 Cỏc khon chi khỏc Cõu 10 ễng (b) hóy cho bit bỡnh quõn mi nm gi ỡnh ễng (b) tit kim c bao nhiờu tin v s dng khon tit kim ú nh th no (1000 ng) S tin 2011 2012 2013 S tin ụng (b) tit kim c mt nm S tin ụng (b) gi vo qu tit kim Cõu 11 ễng (b) hóy cho bit cỏc phng tin sinh sng ca H hin Phng tin S lng Nh tranh m - Tr.ng Nh ngúi tng m2 - Tr.ng Nh xõy mỏi bng m2 - Tr.ng Nh cao tng (t tng tr lờn) m2 - Tr.ng Xe p cỏi- Tr.ng Xe mỏy cỏi- Tr.ng Ti vi cỏi- Tr.ng T lnh cỏi- Tr.ng Mỏy git cỏi- Tr.ng 10 Mỏy iu hũa cỏi- Tr.ng 11 Qut in cỏi- Tr.ng 12 u Video cỏi- Tr.ng Giỏ tr 13 i, radio cỏi- Tr.ng 14 Mỏy tớnh cỏi- Tr.ng 15 Xe ụtụ ch cỏi- Tr.ng 16 Mỏy in thoi bn cỏi- Tr.ng 17 Mỏy in thoi di ng cỏi- Tr.ng 18 c dựng nc mỏy (Ghi cú hoc khụng) 19 Cú ging nc xõy ca gia ỡnh (Ghi cú hoc khụng) 20 Cú in thp sỏng (Ghi cú hoc khụng)) Cõu 12 ễng (B) hóy ỏnh giỏ v nhng sau nụng thụn hin nay(cho im t n 5, ú l tt nht) STT Ch tiờu Mụi trng sinh thỏi (bỡnh yờn hay n ỏo; lnh hay ụ nhim ) i sng vt cht ca ngi dõn Vic lm cho ngi tui lao ng iu kin lao ng iu kin v phng tin i li iu kin hc ca tr em i sng húa,tinh thn nụng thụn Tớnh gn kt ca cng ng dõn c nụng thụn m bo cuc sng ca ngi gi 10 Chm súc y t cho ngi dõn 11 Tng tr giỳp 12 An ninh trt t thụn xúm 13 Gii quyt tỡnh trng t nn xó hi 14 Mc t ca ngi 15 Cụng tỏc xúa gim nghốo Cõu 13 ễng (B) cho ý kin v nhng nhn xột sau õy bi cnh di dõn nụng thụn STT Nhn xột Lm tng t l dõn s gi v tr em nụng thụn Nụng thụn s mt lao ng tr, cú hc v tay ngh Lm tng t l lao ng n v tr em nụn thụn ỳng Khụng ỳng Khụng cú ý kin Lm tng din tớch bỡnh quõn u ngi nụng thụn Lm tng thi gian lm vic ca ngi L nụng thụn Cht lng lao ng k thut nụng thụn s gim Cha Thnh ph, ngi m s thnh ngi ch gia ỡnh, thnh ngi t chc sn xut v cuc sng cho gia ỡnh Cha(hoc) m i thnh ph, vic quan tõm ti giỏo dc cho cỏi s gim Chng i thnh ph, trỏch nhim ngi v s nng hn 10 V thnh ph, vic nuụi dy ca ngi chng khú khn hn 11 Con cỏi ca nhng gia ỡnh cú cha hoc m hoc c cha v m thnh ph lm vic cú iu kin hc tt hn so vi vi nhng gia ỡnh khụng cú lao ng di c 12 Con cỏi ca nhng gia ỡnh cú cha hoc m hoc c cha v m thnh ph lm vic b tiờm nhim t nn xó hi nhiu hn so vi vi nhng gia ỡnh khụng cú lao ng di c 13 Con chỏu thnh ph, vic quan tõm ti ụng b gi s ớt hn, ụng b gi s sng cụ n hn 14 Ngi thnh ph lm vic s gi tin v, tng thu nhp, to iu kin cho i hc, chm súc y t v ci thin i sng gia ỡnh 15 Gúp phn tng ci thin iu kin sng nụng thụn 16 Ra thnh ph lm vic, v quờ s cú trỡnh cao hn, to c hi tng thu nhp di hn cho gia ỡnh 17 Ra thnh ph tr v lm vic ti quờ, cú thờm kin thc, trỡnh nờn nuụi dy cỏi tt hn 18 Ngi thnh ph lm vic, tr v s mang theo nhng t nn xó hi ca Thnh ph 19 Ngi thnh ph tr v nụng thụn lm vic khụng ỏp ng c nhng ũi hi v trỡnh tay ngh ni n xin vic 20 Ngi thnh ph tr v nụng thụn lm vic mc thu nhp ch trang tri cho cỏc nhu cu sinh hot hng ngy nhng khụng cú tớch ly, hoc gi v quờ 21 Ngi thnh ph tr v nụng thụn lm vic mc thu nhp khụng trang tri cho cỏc nhu cu sinh hot hng ngy Cõu 14 ỏnh giỏ tỏc ng cỏc nhõn t nh hng vic thc thi chớnh sỏch vic lm cho lao ng nụng thụn cỏc tnh Bc Trung b (cho im t n 5, ú l cú tỏc ng mnh nht) STT Nhõn t Mc thun li ca iu kin t nhiờn Mụi trng lut phỏp Cụng tỏc t chc qun lý Ngun lc Nhn thc xó hi Ngi cung cp thụng tin M PHIU PHNG VN CN B QUN Lí V CHNH SCH I VI NễNG DN KHU VC NễNG THễN cú c s kin ngh v chớnh sỏch vic lm cho lao ng nụng thụn bi cnh di dõn, xin ễng/B vui lũng tr li mt s sau: H v tờn ngi c phng Tui Chc v: n v cụng tỏc: Tnh, Thnh ph Cõu ễng (B) hóy ỏnh giỏ v tỏc ng ca cỏc chớnh sỏch sau õy n sn xut v i sng ca nụng dõn hin (cho im t n 5, ú l tt nht) STT Chớnh sỏch Chớnh sỏch t sn xut Chớnh sỏch tớn dng i vi nụng dõn Chớnh sỏch u t xõy dng c s h tng, thy li Chớnh sỏch h tr, to vic lm cho nụng dõn Chớnh sỏch ng dng k thut, ging cõy trng, vt nuụi Chớnh sỏch phỏt trin cỏc vựng chuyờn canh, thõm canh Chớnh sỏch giỏ nụng sn phm Chớnh sỏch giỏ vt t, phõn bún phc v sn xut Chớnh sỏch tiờu th sn phm 10 Chớnh sỏch thu, phớ v cỏc khon úng gúp cho sn xut 11 Chớnh sỏch giỏo dc o to 12 Chớnh sỏch chm súc sc khe cho nhõn dõn 13 Cụng tỏc o to ngh cho nụng dõn 14 Chớnh sỏch xúa gim nghốo 15 Chớnh sỏch an sinh xó hi Cõu ễng (B) hóy ỏnh giỏ thc trng v nhng xó hi bi cnh di dõn nụng thụn hin (cho im t n 5, ú l tt nht) STT Cỏc ny sinh nụng thụn Mụi trng sinh thỏi i sng vt cht ca ngi dõn Vic lm cho ngi tui lao ng iu kin lao ng iu kin v phng tin i li iu kin hc ca tr em i sng húa,tinh thn nụng thụn Tớnh gn kt ca cng ng dõn c nụng thụn m bo cuc sng ca ngi gi 10 Chm súc y t cho ngi dõn 11 Tng tr giỳp 12 An ninh trt t thụn xúm 13 Gii quyt tỡnh trng t nn xó hi 14 Mc t ca ngi 15 Cụng tỏc xúa gim nghốo Cõu ễng (B) hóy cho ý kin v nhng nhn xột bi cnh di dõn nụng thụn hin Khụng Khụng Nhn xột ỳng STT ỳng ý kin Lm tng t l dõn s gi v tr em nụng thụn Nụng thụn s mt lao ng tr, cú hc v tay ngh Lm tng t l lao ng n v tr em nụn thụn Lm tng din tớch bỡnh quõn u ngi nụng thụn Lm tng thi gian lm vic ca ngi L nụng thụn Cht lng lao ng k thut nụng thụn s gim Cha Thnh ph, ngi m s thnh ngi ch gia ỡnh, thnh ngi t chc sn xut v cuc sng cho gia ỡnh Cha(hoc) m i thnh ph, vic quan tõm ti giỏo dc cho cỏi s gim Chng i thnh ph, trỏch nhim ngi v s nng hn 10 V thnh ph, vic nuụi dy ca ngi chng khú khn hn 11 Con cỏi ca nhng gia ỡnh cú cha hoc m hoc c cha v m thnh ph lm vic cú iu kin hc tt hn so vi vi nhng gia ỡnh khụng cú lao ng di c 12 Con cỏi ca nhng gia ỡnh cú cha hoc m hoc c cha v m thnh ph lm vic b tiờm nhim t nn xó hi nhiu hn so vi vi nhng gia ỡnh khụng cú lao ng di c 13 Con chỏu thnh ph, vic quan tõm ti ụng b gi s ớt hn, ụng b gi s sng cụ n hn 14 Ngi thnh ph lm vic s gi tin v, tng thu nhp,to iu kin cho i hc, chm súc y t v ci thin i sng gia ỡnh 15 Gúp phn tng ci thin iu kin sng nụng thụn 16 Ra thnh ph lm vic, v quờ s cú trỡnh cao hn, to c hi tng thu nhp di hn cho gia ỡnh 17 Ra thnh ph tr v lm vic ti quờ, cú thờm kin thc, trỡnh nờn nuụi dy cỏi tt hn 18 Ngi thnh ph lm vic, tr v s mang theo nhng t nn xó hi ca Thnh ph 19 Ngi thnh ph tr v nụng thụn lm vic khụng ỏp ng c nhng ũi hi v trỡnh tay ngh ni n xin vic 20 Ngi thnh ph tr v nụng thụn lm vic mc thu nhp ch trang tri cho cỏc nhu cu sinh hot hng ngy nhng khụng cú tớch ly, hoc gi v quờ 21 Ngi thnh ph tr v nụng thụn lm vic mc thu nhp khụng trang tri cho cỏc nhu cu sinh hot hng ngy Cõu 4: Xin ễng (B) ỏnh giỏ tỏc ng ca cỏc bin phỏp sau i vi vic thc hin chớnh sỏch vic lm cho lao ng nụng thụn bi cnh di dõn (cho im t n 5, ú l cú tỏc ng mnh nht) Bin phỏp STT nh hng quy hoch tng th phỏt trin vic lm, ngnh ngh, chuyn dch c cu lao ng nụng thụn T chc hot ng dch v vic lm cho lao ng nụng thụn Phi hp tt hn gia trung ng v a phng vic thc thi chớnh sỏch vic lm Tng cng ngun lc ti chớnh Tng cng ngun lc ngi Nõng cao nhn thc, tip cn chớnh sỏch cho nụng dõn Cõu Xin ễng (B) ỏnh giỏ tỏc ng cỏc nhõn t nh hng vic thc thi chớnh sỏch vic lm cho lao ng nụng thụn cỏc tnh Bc Trung b (cho im t n 5, ú l cú tỏc ng mnh nht) STT Nhõn t Mc thun li ca iu kin t nhiờn Mụi trng lut phỏp Cụng tỏc t chc qun lý Ngun lc Nhn thc xó hi Trõn trng cỏm n ễng / B Ngi c phng M3 DANH SCH V NI DUNG CU HI PHNG VN SU Cõu hi 1: ễng/b cho bit hin ngi dõn nụng thụn a phng cú thit tha vi ng rung khụng? Nguyờn nhõn ti sao? Tr li: Nguyn Th Thun, Hong Lc, Hong Húa, Thanh Húa; Nguyn Th Hng, Hong Anh, Hong Húa, Thanh Húa Cõu hi ễng/b cho bit vic ng dng k thut sn xut nụng nghip ó lm thay i thi gian lm vic, nng sut lao ng v thu nhp ca gia ỡnh nh th no? Tr li: H Th Hin, thụn 6, Xuõn Du, Nh Thanh, Thanh Húa v Lờ Th Dung, Mt Thụn,Thiu Phỳc, Thiu Húa, Thanh Húa Cõu hi ễng/b cho bit thi gian qua a phng cú bao nhiờu ngi i lm vic thnh ph, di dõn nụng thụn cú lm tng thi gian lm vic ca lao ng li nụng thụn khụng? Tr li: Nguyn Vn Phm, Mt Thụn,Thiu Phỳc, Thiu Húa, Thanh Húa Cõu hi 4: ễng/b cho bit c cu vic lm gia cỏc ngnh ca cỏc h (h nụng nghip - h cụng nghip - h dch v - h hn hp) thi gian qua nụng thụn cú thay i khụng? Theo ễng/b s thay i ú cú nhõn t no? Tr li: Nguyn Th Tho, Thch Vn, Thch H, H Tnh Cõu hi 5: ễng/b cho bit doanh nghip cú nhng khú khn gỡ vic tip cn vay ngõn hng Nguyờn nhõn c bn ca khú khn ú? ễng/b cú xut gỡ doanh nghip bt khú khn vic tip cn vay ngõn hng? Tr li: Nguyn Th Mai, Giỏm c Cụng ty c phn Thy sn Qunh Lu Cõu hi 6: Lut vic lm c Quc hi ban hnh ngy 16 thỏng 11 nm 2013, cú hiu lc t ngy 01 thỏng 01 nm 2015 ễng/b cho bit cn nhng bn di lut no c th húa Lut vic lm? Tr li: Bựi Duy Sn, Trng phũng cụng tỏc i biu Quc Hi, tnh Ngh An Cõu hi 7: ễng/b cho bit nhng mong mun v s h tr ti chớnh v t chc to vic lm cho ngi dõn nụng thụn a phng? Tr li: Lu Bỏ Chy, Bớ th ng y xó Nm Cn, K Sn, Ngh An
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân - Nghiên cứu tại một số tỉnh Bắc Trung bộ, Chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân - Nghiên cứu tại một số tỉnh Bắc Trung bộ, Chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân - Nghiên cứu tại một số tỉnh Bắc Trung bộ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay