(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) TÍN DỤNG CHO HỌC SINH SINH VIÊN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

187 174 0
  • Loading ...
1/187 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 23:00

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) TÍN DỤNG CHO HỌC SINH SINH VIÊN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) TÍN DỤNG CHO HỌC SINH SINH VIÊN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) TÍN DỤNG CHO HỌC SINH SINH VIÊN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) TÍN DỤNG CHO HỌC SINH SINH VIÊN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) TÍN DỤNG CHO HỌC SINH SINH VIÊN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) TÍN DỤNG CHO HỌC SINH SINH VIÊN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH TRN TH MINH TRM tín dụng cho học sinh, sinh viên thành phố Hà Nội LUN N TIN S CHUYấN NGNH: KINH T CHNH TR H NI - 2016 HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH TRN TH MINH TRM tín dụng cho học sinh, sinh viên thành phố Hà Nội LUN N TIN S CHUYấN NGNH: KINH T CHNH TR Mó s: 62 31 01 02 Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS NGUYN TH NH H H NI - 2016 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu, kt qu nờu lun ỏn l trung thc v cú ngun gc rừ rng c trớch dn y theo quy nh TC GI LUN N Trn Th Minh Trõm MC LC Trang M U Chng 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU CễNG B Cể LIấN QUAN N TI CA LUN N 1.1 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu nc ngoi 1.2 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu nc 1.3 Kt qu nghiờn cu ca cỏc cụng trỡnh khoa hc ó c cụng b v nhng lun ỏn cn tip tc nghiờn cu Chng 2: C S Lí LUN V THC TIN V TN DNG CHO HC SINH, SINH VIấN 2.1 Khỏi nim, c im v tớnh tt yu ca tớn dng cho hc sinh, sinh viờn cú hon cnh khú khn 2.2 Ni dung, tiờu ỏnh giỏ v cỏc nhõn t nh hng n tớn dng cho hc sinh, sinh viờn 2.3 Kinh nghim quc t v nc v tớn dng cho hc sinh, sinh viờn cú hon cnh khú khn v bi hc i vi Thnh ph H Ni Chng 3: THC TRNG TN DNG CHO HC SINH, SINH VIấN CA THNH PH H NI GIAI ON 2011-2015 3.1 Tớn dng cho hc sinh, sinh viờn ti Ngõn hng Chớnh sỏch xó hi chi nhỏnh H Ni giai on 2011-2015 3.2 ỏnh giỏ chung kt qu tớn dng cho hc sinh, sinh viờn ca Thnh ph H Ni Chng 4: QUAN IM V GII PHP NHM THC Y TN DNG HC SINH, SINH VIấN CA THNH PH H NI N NM 2020, TM NHèN N NM 2030 4.1 D bỏo nhu cu ti chớnh ca hc sinh, sinh viờn ca H Ni n nm 2020, tm nhỡn n nm 2030 4.2 Quan im tớn dng cho hc sinh, sinh viờn 4.3 Cỏc gii phỏp nhm thỳc y tớn dng cho hc sinh, sinh viờn ca Thnh ph H Ni thi gian ti KT LUN DANH MC CC CễNG TRèNH TC GI CễNG B LIấN QUAN N LUN N DANH MC TI LIU THAM KHO PH LC 7 11 22 26 26 40 61 70 70 85 111 111 113 116 144 146 147 DANH MC CC CH VIT TT CSGD : C s giỏo dc GDT : Giỏo dc - o to HCKK : Hon cnh khú khn HND : Hi ng nhõn dõn HQT : Hi ng qun tr HSSV : Hc sinh sinh viờn KTTT : Kinh t th trng NHCSXH : Ngõn hng chớnh sỏch xó hi NHNN : Ngõn hng nh nc NHTM : Ngõn hng thng mi NSP : Ngõn sỏch a phng NSTW : Ngõn sỏch trung ng PGD : Phũng giao dch SV : Sinh viờn TK&VV : Tit kim v vay TW : Trung ng UBND : U ban nhõn dõn DANH MC BNG, HèNH Trang Bng 3.1: Bng 3.2: Bng 3.3: Bng 3.4: Bng 3.5: Bng 3.6: Bng 3.7: Bng 3.8: Ngun cho vay HSSV ti NHCSXH chi nhỏnh thnh ph H Ni giai on 2011-2015 73 C cu ngun ca NHCSXH chi nhỏnh thnh ph H Ni giai on 2011-2015 (tớnh n 31/12 hng nm) 74 Phõn tớch s lng v d n HSSV theo i tng th hng ti NHCSXH chi nhỏnh H Ni giai on 2011-2015 Phõn tớch s lng v d n HSSV theo i tng o to 77 ti chi nhỏnh NHCSXH chi nhỏnh thnh ph H Ni 79 Doanh s thu hi n giai on 2011-2015 ti NHCSXH chi nhỏnh thnh ph H Ni 82 S HSSV vay ó tr n vay qua cỏc nm ti chi nhỏnh NHCSXH thnh ph H Ni D n quỏ hn mt s chng trỡnh tớn dng ti NHCSXH 83 chi nhỏnh thnh ph H Ni giai on 2011-2015 83 S HSSV cũn d n ti NHCSXH chi nhỏnh thnh ph H Ni giai on 2011-2015 94 Bng 3.9: Doanh s cho vay v t trng doanh s cho vay giai on 2011-2015 Bng 3.10: Tỡnh hỡnh cho vay HSSV giai on 2011-2015 ti NHCSXH 95 chi nhỏnh H Ni Bng 3.11: Tc tng trng d n bỡnh quõn mt HSSV ti NHCSXH 95 chi nhỏnh thnh ph H Ni giai on 2011-2015 97 Hỡnh 3.1: T l n quỏ hn cho vay HSSV v n quỏ hn cỏc chng trỡnh khỏc ti NHCSXH chi nhỏnh thnh ph H Ni 84 87 Hỡnh 3.3: Kt qu iu tra v mc cụng bng ca chng trỡnh tớn dng cho HSSV cú HCKK thnh ph H Ni Kt qu hc v rốn luyn ca HSSV vay ti NHCSXH Hỡnh 3.4: chi nhỏnh thnh ph H Ni Quy mụ tớn dng HSSV ti NHCSXH chi nhỏnh thnh ph H Ni Hỡnh 3.2: 89 96 M U Tớnh cp thit ca ti Ngy nay, s phỏt trin nhanh chúng ca khoa hc, cụng ngh v ton cu hoỏ kinh t, nờn cỏc quc gia u rt chỳ trng phỏt trin ngun nhõn lc cht lng cao tip cn vi tri thc mi, lờn phỏt trin kinh t - xó hi Giỏo dc, o to ó v ang l ng cú hiu qu nht phỏt trin mnh ngun nhõn lc, ỏp ng yờu cu ngy cng tng lờn ca mi nc hi nhp quc t Bi vy, vic u tiờn phỏt trin giỏo dc v o to cht lng cao ó v ang c nhiu nc coi trng, ú cú Vit Nam Trờn c s nhn thc tm quan ca nhõn lc phỏt trin kinh t xó hi ca t nc, t i mi n nay, ng v Nh nc ta rt coi trng phỏt trin ngun nhõn lc cht lng cao Ti Hi ngh Ban Chp hnh Trung ng gia nhim k khúa VII nm 1994, ng ta xỏc nh giỏo dc v o to l "quc sỏch hng u", vic u tiờn u t phỏt trin nhõn lc cht lng cao l cp thit Bi vỡ: "S phỏt trin ngun nhõn lc cú phm cht tt v k nng ngh nghip t trỡnh cao cú ý ngha quyt nh i vi phỏt trin nhanh v bn vng nn kinh t" [5, tr.276] Cụng cuc i mi t nc ó t c nhng thnh tu rt ỏng trõn trng, t mt nhng nc nghốo nht th gii, nm 2011 ó tr thnh nc cú thu nhp trung bỡnh (MIC) vi mc thu nhp bỡnh quõn u ngi l 1.260 USD Mt nhng nguyờn nhõn ca thnh qu trờn l s úng gúp tớch cc, cú hiu qu ca giỏo dc v o to nhõn lc cht lng cao ti cỏc trng i hc v cao ng ca c nc Cựng vi s phỏt trin ca xó hi, nhu cu hc ca ngi dõn ngy cng c nõng cao hn ỏp ng cho nhng nhu cu ú, cú rt nhiu trng i hc, cao ng, trung cp chuyờn nghip, dy ngh, ó i vi loi hỡnh khỏc t cụng lp, bỏn cụng n dõn lp, t thc Song song vi ú l mt lng ln sinh viờn ó thi v theo hc ti CSGD trờn khp c nc Tuy nhiờn, i sng ca ngi dõn nc ta nhiu vựng cũn gp khú khn nờn cú nhiu trng hp hc sinh, sinh viờn (HSSV) thi hay ang theo hc ti cỏc trng i hc, cao ng khụng c n trng vỡ gia ỡnh khụng kh nng trang tri chi phớ hc tp, sinh hot Vỡ vy, gii quyt ny cng nh khuyn khớch tinh thn hc ca cỏc HSSV gp khú khn v ti chớnh, ng v Nh nc ta ó thụng qua Ngõn hng Chớnh sỏch xó hi (NHCSXH) thc hin chng trỡnh tớn dng cho HSSV cú hon cnh khú khn (HCKK) vay Tớn dng cho HSSV cú HCKK l mt ch trng ca ng v chớnh sỏch ca Nh nc c ng Vit Nam t ngy 2/3/1998 vi Quyt nh s 51/1998/Q-TTg ca Th tng Chớnh ph l quyt nh 157/2007/Q-TTg ngy 27 thỏng nm 2007 v cỏc u ói tớn dng cho HSSV Hot ng ca chng trỡnh ny ó mang li hiu qu xó hi thit thc Theo NHCSXH, tớnh n ht 31/10/2015, c nc ó cho trờn 3,3 triu lt HSSV cú HCKK c vay u ói vi hn 55.000 t ng; mc d n tớn dng trờn 24.000 t ng (Ph lc 3) Ngun tớn dng ny ó gúp phn quan trng vo thc hin chớnh sỏch xó hi ca ng v Nh nc, ó to ngun cn thit v ti chớnh cho mt b phn khụng nh HSSV h cú th theo hc cỏc c s o to (CST) nc, nhm nõng cao trỡnh chuyờn mụn k thut tham gia th trng lao ng v úng gúp cho s nghip cụng nghip húa, hin i húa, phỏt kinh t, xó hi ca t nc Cựng vi thnh qu chung ca c nc, thnh ph H Ni ó gii quyt cho 80 ngn HSSV c vay u ói vi s 1.317 t ng, to iu kin v ti chớnh cho 61.274 h gia ỡnh trờn a bn ca H Ni vt khú, cho em n cỏc CST chuyờn nghip theo hc cú c mt ngh chuyờn mụn k thut lp nghip [55] Nhng thnh qu nờu trờn l rt ỏng khớch l Nú khụng ch to ng lc cho s phỏt trin nhõn lc m cũn to thờm nim tin ca ngi dõn xó hi i vi ng li, chớnh sỏch ca ng v Nh nc Tuy nhiờn, bờn cnh nhng thnh qu trờn, quỏ trỡnh hot ng tớn dng cho HSSV cú KCKK ca c nc núi chung, thnh ph H Ni núi riờng cũn khụng ớt nhng hn ch, thỏch thc Ch yu l quy mụ tớn dng cha tng xng vi nhu cu; t l n quỏ hn cũn cao, mt s HSSV s dng vay cha ỳng mc ớch; c cu cho vay cũn cú s chờnh lch ln gia cỏc h o to; mc cho vay cũn thp cha ỏp ng c nhu cu ca HSSV; vic s dng vay cha tht hiu qu, c ch phi hp gia cỏc ch th nh trng, ngõn hng, chớnh quyn v gia ỡnh cũn nhiu bt cp Thc tin ó t , nu khụng cú nhng nghiờn cu khoa hc v tng kt ỏnh giỏ ỳng thc trng hot ng ca hỡnh thc tớn dng ny thỡ vic thc hin mc tiờu ng li, chớnh sỏch xó hi ca ng v Nh nc khụng t c nh mong i gúp phn vo li gii cho nờu trờn, tỏc gi la chn ti: "Tớn dng cho hc sinh, sinh viờn ca thnh ph H Ni" nghiờn cu lm Lun ỏn tin s chuyờn ngnh Kinh t chớnh tr ti Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh Mc ớch v nhim v nghiờn cu 2.1 Mc ớch nghiờn cu Trờn c s xỏc nh khung lý lun v nghiờn cu kinh nghim thc tin phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng tớn dng cho HSSV ca NHCSXH thnh ph H Ni giai on 2011-2015, xut quan im v gii phỏp nhm thỳc y hot ng tớn dng cho HSSV ỏp ng nhu cu phỏt trin nhõn lc cht lng cao ca ng v Nh nc thi gian ti, tip cn di gúc Kinh t chớnh tr hc 2.2 Nhim v nghiờn cu gii quyt mc ớch trờn, lun ỏn thc hin cỏc nhim v sau: Mt l, thu thp, h thng húa v b sung mi lm rừ c s lý lun v tớn dng cho HSSV cú HCKK da trờn quan im, ng li, chớnh sỏch phỏt trin kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha ca ng v Nh nc, vi cỏc ni dung: c im, s cn thit ca chng trỡnh tớn dng, ni dung, tiờu ỏnh giỏ v cỏc nhõn t nh hng n vic thc hin tớn dng cho HSSV cú HCKK Hai l, kho cu kinh nghim nc v quc t vic gii quyt quan h tớn dng cho HSSV cú HCKK, rỳt bi hc thc tin m thnh ph H Ni cú th tham kho Ba l, kho sỏt, phõn tớch thc trng tớn dng cho HSSV cú HCKK ca thnh ph H Ni giai on 2011-2015, ỏnh giỏ kt qu t c, hn ch v nguyờn nhõn ca thc trng ú Bn l, xut quan im v gii phỏp nhm thỳc y hot ng tớn dng cho HSSV cú HCKK ca thnh ph H Ni n nm 2020, nh hng n nm 2030 i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 i tng nghiờn cu Lun ỏn nghiờn cu v tớn dng cho HSSV di gúc kinh t chớnh tr, c th l nghiờn cu cỏc quan h tớn dng gia Nh nc (m NHCSXH l i din) vi HSSV ang theo hc ti cỏc CSGD i hc, cao ng, trung cp chuyờn nghip v dy ngh 3.2 Phm vi nghiờn cu - Phm vi khỏch th cho vay ca tớn dng: L HSSV cú HCKK bao gm HSSV thuc din m cụi, h nghốo, h cn nghốo v thuc gia ỡnh gp khú khn t xut v ti chớnh tai nn, bnh tt, thiờn tai, ho hon, dch bnh ang theo hc din c vay ti NHCSXH chi nhỏnh thnh ph H Ni Núi cỏch khỏc phm vi khỏch th cho vay ca tớn dng l nhng HSSV ang gp khú khn v ti chớnh - Phm vi thi gian nghiờn cu: Thi gian phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng: giai on 2011-2015; thi gian xut quan im, gii phỏp n nm 2020, nh hng n nm 2030 C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu 4.1 C s lý lun v phng phỏp tip cn nghiờn cu - C s lý luõn: Lun ỏn c thc hin trờn c s lý lun ca ch ngha Mỏc - Lờnin xem xột quan h tớn dng kinh t th trng v vai trũ ca tớn dng i vi s phỏt trin Cỏc nghiờn cu thc tin cũn da trờn nn tng t tng H Chớ Minh, quan im, ng li i mi ca ng Cng sn Vit Nam v chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc Lun ỏn cũn k tha nhng thnh qu khoa hc m nhõn loi ó t c, nht l nhng thnh qu v vai trũ ca Nh nc nn kinh t th trng hin i cú liờn quan n nghiờn cu lun ỏn - Phng phỏp tip cn nghiờn cu: Lun ỏn tip cn cỏc nghiờn cu t cỏc gúc sau: + Tip cn t c s lý lun v tớn dng cho HSSV cú HCKK theo gúc ca khoa hc kinh t chớnh tr + Tip cn t thc tin, kho sỏt thc tin, kho cu ti liu, ỏnh giỏ thc trng tớn dng cho HSSV cú HCKK ca thnh ph H Ni iu kin thc hin chớnh sỏch xó hi ca Nh nc phỏt trin nhõn lc cht lng cao ỏp ng yờu cu y mnh cụng nghip húa, hin i húa v hi nhp quc t giai on hin 11 Cõu 11: Nu gia ỡnh cú vay cho HSSV, ễng/B vui lũng cho bit mc hi lũng ca mỡnh i vi cỏc khớa cnh sau õy ca vic thc hin tớn dng cho HSSV cú hon cnh khú khn bng cỏch chm im vo cỏc ụ tng ng (cao nht l 10 im) im s Mc cho vay Lói sut cho vay Mc ỏp ng yờu cu v thi gian gii ngõn, phng thc cho vay S tin nghi, thun tin Thỏi phc v ca cỏn b chuyờn trỏch Thỏi gii quyt cụng vic ca cỏn b thụn, xó/phng S h tr ca cỏc t chc Hi, on th Cõu 12: ễng/ B cm thy khú chu nht i vi nhng no sau õy? (chn m ễng/B thy khú chu nht) Th tc hnh chớnh phc tp, mt nhiu thi gian Thiu cụng khai, minh bch v quy trỡnh gii quyt cụng vic Khụng c hiu rừ v cỏc th tc vay, mc vay, thi hn tr n, lói sut Phi chi lút tay cho cỏn b Thiu cụng bng v cỏc i tng c th hng chớnh sỏch (vớ d ngi khụng nghốo li c xỏc nhn cho vay, ngi nghốo thc s li khụng c vay ) Cỏc khon cho vay l quỏ nh, khụng ỏng k so vi thu nhp v chi phớ cho hc tp, sinh hot ca HSSV S kộm hiu qu ca b mỏy chớnh tr thc thi cỏc chớnh sỏch an sinh XH Bt cp khỏc (ghi rừ) Cõu 13: ễng/B cú xut gỡ vi: (nờu rừ ý kin cỏ nhõn) - Chớnh ph: - Ngõn hng chớnh sỏch thnh ph H Ni: - Chớnh quyn a phng: Cõu 14: Cui cựng, ngh ễng/B cho bit mt vi thụng tin v bn thõn - Tui (ghi rừ tui theo dng lch): - Gii tớnh: Nam N - Bc hc cao nht ó qua: Khụng bit ch hoc cha tt nghip tiu hc Tiu hc (cp 1) Trung hc c s (cp 2) Trung hc ph thụng (cp 3) Trung hc chuyờn nghip (trung cp) Cao ng i hc Trờn i hc Xin chõn thnh cm n s hp tỏc ca ễng/B 12 TNG HP KT QU LY í KIN PH HUYNH HSSV Cõu 1: Gia ỡnh ễng/ b thuc din h: Ni dung H nghốo H cú khú khn t xut H cn nghốo Khỏc Tng S lng phiu % 91 44 274 91 500 18% 9% 55% 18% 100% Cõu 2: ễng/ b cho bit nhõn khu gia ỡnh S nhõn khu gia ỡnh S ngi T n ngi Trờn n ngi Trờn n ngi Trờn ngi Tng S lng % phiu 75 15% 310 62% 75 15% 40 8% 500 100% Cõu 3: Ngnh ngh v thu nhp chớnh ca gia ỡnh Trng trt, chn nuụi Mc thu nhp S % lng Di triu 280 56% Trờn triu n triu Trờn triu n triu Trờn triu S ngi ang i hc S ngi gi 75 415 145 80 715 303 100 78 413 Lao ng ph thụng S % lng T tin lng S lng 115 105 % 23% 21% Cõu 4: ễng/ b u t khong bao nhiờu % cho giỏo dc tng thu nhp gia ỡnh Ni dung S lng % Di 20% 100 20% 20%- 40% 235 47% 40% tr lờn 162 32% Khỏc 1% Tng 500 100% Cõu 5: Bn thõn ụng b cú vay tớn dng cho HSSV ti NHCSXH thnh ph H Ni khụng? Ni dung S lng % ang vay 303 66% Cha bao gi vay 100 15% ó vay v ngng vay 97 19% ó lm h s vay nhng khụng vay c 0% Tng 500 100% 13 Cõu 6: Lý no sau õy ễng/ b khụng vay hoc khụng vay c u ói ti NHCSXH thnh ph H Ni? Ni dung S lng % Th tc hnh chớnh phc 35 35% Mc cho vay quỏ thp 40 40% Gii ngõn chm nờn khụng úng hc phớ ỳng thi hn 2% Do cỏn b a phng cha hng dn c th 2% Khụng bit v chớnh sỏch 11 11% ó vay ni khỏc 5% S vay khụng tr c 5% Lý khỏc 0% Tng 100 100% Cõu 7: ễng/ b cú tham gia cỏc hot ng bỡnh xột h nghốo cng ng hay khụng? Ni dung S lng % Cú 465 93% Khụng 35 7% Tng 500 100% Cõu 8: Theo ễng b, vic bỡnh xột h nghốo xó phng ca ễng/ b cú m bo cụng bng hay khụng? Ni dung S lng % Rt cụng bng 442 88% Cha thc s cụng bng 40 8% Rt khụng cụng bng 1% Khú tr li 12 2% Tng 500 100% Cõu 10: Khi gp khú khn hoc cú thc mc v chớnh sỏch tớn dng cho HSSV cú hũan cnh khú khn thỡ ễng/ b lm th no gii quyt, v ễng/ b cú hi lũng vi kt qu ca vic lm ú hay khụng? Khụng hi Rt hi lũng lũng lm Khụng hi lũng S S Ni dung lng % lng % S lng % Gp trng thụng gii quyt 448 90% 52 10% 0% Gp cỏn b lónh o xó/ phng gii quyt 130 26% 260 52% 110 22% Gp cỏn b chuyờn trỏch lnh vc tớn dng gii quyt 251 50% 58 12% 191 38% Gp cỏc Hi, on th tỡm cỏch gii 335 67% 156 31% 2% quyt T tỡm cỏch gii quyt 124 25% 199 40% 176 35% Khụng lm gỡ c 410 82% 85 17% 1% 14 Cõu 11: Nu gia ỡnh cú vay cho HSSV, ễng/ b vui lũng cho bit mc hi lũng ca mỡnh i vi cỏc khớa cnh sau õy ca vic thc hin tớn dng cho HSSV cú hon cnh khú khn Mc di Mc 8-9 Mc 10 Ni dung S S S % % % lng lng lng Mc cho vay 280 56% 170 34% 50 10% Lói sut cho vay 170 34% 225 45% 55 11% Mc ỏp ng yờu cu v thi gian gii ngõn, phng thc cho vay 125 25% 170 34% 205 41% S tin nghi, thun tin 60 12% 230 46% 210 42% Thỏi phc v ca cn b chuyờn trỏch 185 37% 190 38% 125 25% Thỏi gii quyt cụng vic ca cỏn b thụn/ xó/ phng 230 46% 125 25% 145 29% S h tr ca cỏc t chc Hi, on th 185 37% 230 46% 85 17% Cõu 12: ễng/ b cm thy khú chu nht i vi nhng no sau õy? Ni dung S lng Th tc hnh chớnh phc tp, mt nhiu thi gian 130 Thiu cụng khai , minh bch v quy trỡnh gii quyt cụng vic 21 Khụng c hiu rừ v cỏc th tc vay, mc vay, thi gian tr n v lói sut 83 Khụng chi " Lút tay" cho cỏn b Thiu cụng bng v cỏc i tng c th hng chớnh sỏch 37 Cỏc khon cho vay l quỏ nh, khụng ỏng k so vi thu nhp v chi phớ cho hc tp, sinh hot ca HSSV 206 S kộm hiu qu ca b mỏy chớnh tr thc thi cỏc chớnh sỏch an ninh XH 21 500 % 26% 4% 17% 0% 7% 41% 4% 100% 15 PH LC 3: THC TRNG CHNG TRèNH TN DNG CHO HSSV CA NGN HNG CHNH SCH X HI CHI NHNH THNH PH H NI Bng 1: T trng ngun cho vay HSSV n v: T ng; % T trng ngun cho vay HSSV Tng ngun Ngun cho vay HSSV 2011 Tng ngun 3.574 1.042 29,0 2012 4.008 1.001 25,0 2013 4.318 838 19,0 2014 4.736 598 13,0 2015 5.188 406 8,0 Nm Ngun: [49; 50; 51; 52; 53] Bng 2: Doanh s cho vay v t trng doanh s cho vay cỏc chng trỡnh tớn theo cỏc nm n v: T ng, % Ch tiờu 2011 2012 2013 2014 2015 Doanh s cho vay 1.513 1.750 1.838 2.175 2.383 Doanh s cho vay HSSV 206 175 129 82 75 T trng DS cho vay (%) 13,6 10 3,8 3,1 Ngun: [49; 50; 51; 52; 53; 60; 61; 62; 63; 64] Bng 3: Kt qu cho vay cỏc chng trỡnh tớn dng theo cỏc nm Ch tiờu Nm 2012 Nm 2013 Doanh s cho vay 1,750 1,838 Doanh s thu n 1,310 1,529 D n 3,994 4,300 Quỏ hn 13.3 12.2 Ngun: [49; 50; 51; 52; 53; 60; 61; 62; 63; 64] VT: T ng,% Nm 2014 Nm 2015 2,175 2,383 1,752 1,939 4,721 5,165 7.5 7.1 Bng 4: Tỡnh hỡnh cho vay HSSV t nm 2011-2015 Ch tiờu 2011 3.554 Tng d n T l tng trng tng d n (%) D n cho vay HSSV 1.042 T l tng trng DN HSSV (%) T trng DN HSSV/Tng DN (%) 29,3 Ngun: [49; 50; 51; 52; 53; 60; 61; 62; 63; 64] 2012 3.994 12,3 1.001 -3,9 25 2013 4.300 7,7 838 -16,3 19,4 n v: T ng, % 2014 2015 4.721 5.165 9,8 9,4 598 406 -29 -32 12,7 7,9 16 Bng 5: Tc tng trng d n bỡnh quõn mt HSSV Ch tiờu 2011 2012 D n cho vay HSSV 1.042.000 1.001.000 S HSSV cũn d n ti NH 77.000 69.259 Bỡnh quõn d n/HSSV 13.532 14.452 Tc tng trng d n bỡnh 6,7 quõn mt HSSV (%) Ngun: [49; 50; 51; 52; 53; 60; 61; 62; 63; 64] 2013 838.067 66.093 12.679 -12 n v tớnh: Triu ng 2014 2015 598.455 406.000 62.569 55.684 9.557 7.291 -25 -26 Bng Kt qu y thỏc cho vay h gia ỡnh HSSV cú hon cnh khú khn qua cỏc t chc chớnh tr xó hi nm 2015 n v: T ng STT n v S t S HSSV S tin Trong ú n quỏ hn Hi nụng dõn 1408 7113 126197 426 Hi ph n 2341 12650 226638 894 Hi cu chin binh 426 1916 33625 241 on niờn 84 353 6533 17 Tng cng Ngun: [60; 61; 62; 63; 64] Bng 7: S HSSV vay ti NHCSXH Ch tiờu 2011 S khỏch hng cũn d n cỏc chng 265.000 trỡnh(ngi) T l tng trng (%) S HSSV cũn d n(ngi) 77.000 T l tng trng (%) T trng HSSV/tng khỏch hng (%) 29 Ngun: [49; 50; 51; 52; 53; 60; 61; 62; 63; 64] 2012 2013 2014 2015 254.241 282.000 284.000 293.000 6,4 69.259 -10 24,26 0,7 66.093 -5 23,2 3,1 62.569 -5,3 21,3 2013 1529 292 19 36,4 n v %, t ng 2014 2015 1752 35169 322 858 18,3 8,6 10,2 0,7 55.684 -11 27,4 Bng Doanh s thu hi n qua cỏc nm Ch tiờu 2011 Doanh s thu n 1.184 Doanh s thu n HSSV 129 T trng thu n(%) 10,9 Tc tng DS thu n HSSV(%) Ngun: [49; 50; 51; 52; 53; 60; 61; 62; 63; 64] 2012 1310 214 16,3 66 17 Bng 9: Bng tng hp s lng HSSV v d n cho vay HSSV theo khu vc n 31/12/2015 n v triu ng DS N Qun, huyờn, S HSSV DS STT D n quỏ hn th xó cũn d n cho vay thu n Sn tõy 25056 2925 5314 5566 39 Chng m 25866 4457 1981 33794 392 Ba vỡ 54477 7332 15703 6579 30 Thng tớn 17977 2707 4872 7144 136 M c 23677 3289 4739 3688 103 Phỳ xuyờn 43673 5441 9290 12079 Phỳc th 25653 4113 3729 9503 145 ng hũa 16308 2343 3088 5217 Thanh oai 46426 6250 8032 11730 185 10 Thch thõt 24117 3108 4788 3871 236 11 Quc oai 27889 3794 3981 6214 67 12 Hoi c 18990 2270 2900 2941 13 an phng 693 118 54 382 100 14 Hai B Trng 4905 685 927 980 30 15 Thanh trỡ 207 30 24 66 16 Nam T liờm 850 103 245 133 17 Gia lõm 15862 1923 1633 2592 29 18 ụng anh 9441 1298 1010 2642 19 Súc sn 12278 1888 1703 2476 165 20 Mờ linh 659 98 42 150 143 21 Ba ỡnh 545 90 36 249 11 22 Thanh xuõn 607 88 58 199 95 23 Long biờn 276 40 71 50 24 Hong mai 4089 480 792 764 36 25 H ụng 4809 665 356 665 26 Bc t liờm 557 83 101 66 11 27 Cu giy 526 66 34 83 24 28 406413 55684 75504 84750 1993 Tng Ngun: [64] 18 PH LC 4: PHNG VN SU í KIN CA CC CP, NGNH, T CHC, H GIA èNH V HC SINH SINH VIấN TRONG VIC THC HIN CHNG TRèNH TN DNG CHO HSSV Cể HON CNH KHể KHN Hp 1: Phng h gia ỡnh HSSV vay vo ngy 4/3/2016 ca tỏc gi Cõu hi 1: ễng(b) cho bit ý ngha ca chng trỡnh tớn dng cho HSSV Chng cú ý ngha vụ cựng to ln b ớch, thit thc To iu kin thun li cho cỏc gia ỡnh cú hon cnh khú khn cú hc i hc, ng lc thỳc y s phỏt trin ca xó hi Cõu 2: ễng (b) cú hi lũng vi chng trỡnh tớn dng cho HSSV v thỏi phc v, th tc hnh chớnh, mc vy, thi hn tr n? Chỳng tụi rt hi lũng vi chng trỡnh cho vay u ói ca chớnh ph: H gia ỡnh ễng Lờ Vn Hunh l h nghốo xó Hoa sn, huyn ng Hũa ang vay s tin 11 triu ng mt k cho 02 theo hc ti trng i hc Cụng nghip v i hc M a cht ễng cho rng khụng cú chng trỡnh ny thỡ chc chn hai ca ụng khụng c n i hc H gia ỡnh b Nguyn Th Tớnh l h nghốo xó Quang Tin, huyn Súc Sn vay t s tin 11 triu ng cho hai theo hc ti trng i hc Cụng nghip v i hc Khoa hc T nhiờn Ti Phỳc Th, Gia ỡnh h Nguyn Th Tuyt l h nghốo xó Tam Hip, vay c s tin 33 triu ng cho 03 theo hc i hc Bỏch Khoa , i hc Ngoi Thng v Hc vin Quan H Quc T Cõu hi 3: ễng(b) cho bit nhng khú khn vng mc gp phi tham gia chng trỡnh tớn dng cho HSSV? ễng Lờ Qỳy Nghiờn h nghốo xó NX, qun Bc T Liờm: Tụi ó lm th tc vay HSSV, chng minh th quỏ hn v lm li, nhng tụi np chng minh th mi hon thnh h s, t trng t TK&VV tr li no c vay s gi, tụi i li nhiu ln khụng c v nh vay ngoi Cõu 4: ễng (b) cú xut gỡ vi chớnh ph, NHCSXH, chớnh quyn a phng? Cỏc h gia ỡnh u cú ý kin tng mc cho vay gii quyt khú khn v ti chớnh cho gia ỡnh Hp 2: Phng cỏc HSSV ti trng i hc, Cao ng vo ngy 6/4/2016 ca tỏc gi Cõu hi: Hóy nờu ý kin ca em v chng trỡnh tớn dng cho HSSV v cỏc mt th tc, mc vay, lói sut? Sinh viờn Nguyn Vn Huõn khoa c khớ, i hc Cụng nghip H Ni em cú giy bỏo i hc gia ỡnh em bỏo vi chớnh quyn a phng, lỳc ú a phng mi bỡnh xột quyt nh cho vay Em lờn trng xin xỏc nhn mt ngy gi v quờ, lm th tc nh vy phi mt rt nhiu thi gian, khong n thỏng 11 mi c vay M nh trng úng hc phớ vo thỏng Cho nờn gia ỡnh em phi i vay núng ngoi õy l khú khn rt ln cho cỏc h gia ỡnh nghốo 19 Hp 3: Phng chuyờn gia lnh vc ti chớnh tin t ụng Lờ Quc Lý nguyờn v trng v ti chớnh tin t l phú giỏm c Hc vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh vo ngy 8/5/2016 ca tỏc gi Cõu1: ễng(b) hay cho bit ý kin ca mỡnh v chng trỡnh tớn dng cho HSSV Mc tiờu ca NHCSXH l ngõn hng cho ngi nghốo, nờn chng trỡnh ny rt phự hp vi i tng l HSSV cú hon cnh khú khn Cõu 2: Theo ụng (b) vic xột i tng cho vay cú nờn gii hn ch cú HSSV cú hon cnh khú khn hay khụng? Nhu cu ca vay ca cỏc h gia ỡnh rt ln, nhng ngõn sỏch nh nc hn hp, nu m rng i tng khụng cú tiờu rừ rng s dn n khú qun lý Trc mt hn ch i tng l HSSV cú hon cnh khú khn Tuy nhiờn H Ni theo ý kin ca tụi l nõng mc chun nghốo lờn cao hn so vi hin nay, i tng c hng chớnh sỏch tng lờn phự hp giỏ c sinh hot th ụ Cõu 3: Theo ụng (b) ngõn hng nờn da vo õu m bo kh nng thu hi n nu cho HSSV vay vn? Cho vay theo h gia ỡnh l hiu qu, cú c s thu hi n Tuy nhiờn, nờn phỏt huy vai trũ ca nh trng giỏo dc ý thc, quyn li v ngha v ca HSSV vay Cõu 4: í kin ca ụng(b) v mc tin vay v lói sut cho vay? Cn nõng mc vay lờn triu vỡ mc vay hin khụng trang tri cuc sng HSSV Mc vay cn c theo h s giỏ hoc cn c vo giỏ go vỡ mc tiờu cho vay l m bo cuc sng ti a Ngoi cũn cn c vo hc phớ ca cỏc c s o to Lói sut nh hin l phự hp Tuy nhiờn, cn nghiờn cu c ch gim cp bự lói sut, thc hin lói sut theo th trng to s nng ng, sỏng ta cho NHCSXH õy cng th hin s khỏt vng lờn thoỏt nghốo ca HSSV Cõu 5: ễng (b) cú ý kin gỡ NHTM tham gia vo vic cho vay HSSV NHTM tham gia vo xõy dng lói sut theo th trng, ch u ói v th tc Nhng rt khú thc hin Hp 4: Cõu hi phng cỏn b xó lm cụng tỏc tớn dng cho HSSV vay vo ngy 6/3/2016 ca tỏc gi Cõu1: ễng (b) gp khú khn gỡ thc hin chng trỡnh tớn dng cho HSSV a phng? ễng (b) cú xut gỡ vi chớnh ph, NHCSXH, chớnh quyn a phng? B Nguyn Th Hu t trng t TK & VV nờu lờn trng hp gia ỡnh b Nguyn Th Bộ ti xó HS, ng Hũa, H Ni vay ti NHCSXH n b trng i lm Thnh ph H Chớ Minh, nhng khụng tr n Khi chỳng tụi hi b Bộ thỡ b cho rng khụng gi tin v thỡ b khụng cú tin tr n, nu ũi thỡ Chớnh Quyn c i m ũi nú B Nguyn Th D phú ch tch Hi ph n xó HS, huyn ng Hũa, H Ni cho rng: Vic bỡnh xột h nghốo, cn nghốo xó rt cht ch ch nhng gia ỡnh cú ngi thõn mc bnh nan y, mt kh nng lao ng mi a vo danh sỏch Bờn cnh ú quy nh xõy dng nụng thụn mi, t tiờu xó cng phi cõn nhc t l h nghốo, cn nghốo t chun Chớnh vỡ iu ny, nm 2014, 2015 xó cú HSSV din c vay nhng khụng vay Mc dự rt nhiu gia ỡnh cú nhu cu vay vn, c bit nhng gia ỡnh cú hai i hc Tụi ó xut rt nhiu ln lờn chớnh quyn, cp y v nguyn vng ca cỏc h gia ỡnh cú khú khn v ti chớnh, nhng khụng c chp thun 20 Hp 5: Cõu hi phng cỏn b nh trng liờn quan n cụng tỏc tớn dng cho HSSV vay vo ngy 8/4/2016 ca tỏc gi Cõu 1: ễng (b) cho bit ý kin ca bn thõn v thc trng trin khai chng trỡnh tớn dng cho HSSV cú hon cnh khú khn ti trng ? Th.S Nguyn Minh Tin, ph trỏch cụng tỏc h tr SV Trng i hc Cụng Nghip H Ni : Mi nm hc, nh trng ký giy xỏc nhn cho chc ngn SV v a phng vay Trng hp no cha kp gii ngõn thỡ c vay t Qu Khuyn hc ca trng úng hc phớ Hp 6: Phng cỏn b NHCSXH chi nhỏnh thnh ph H Ni ngy 24/12/2015 ca tỏc gi Cõu hi 1: ễng ỏnh giỏ nh th no v vic trin khai chng trỡnh tớn dng cho HSSV cú hon cnh khú khn NHCSXH chi nhỏnh thnh ph H Ni? ễng Hong Vn T cỏn b NHCSXH huyn Phỳc Th cho rng: Thc hin ch trng ca Chớnh ph, s ch o ca NHCSXH chi nhnh thnh ph H Ni, huyn Phỳc Th lp danh sỏch s HSSV thuc din c vay cú k hoch v ngun Kt qu trờn a bn khụng cú HSSV no lm th tc m khụng c vay ễng T Vn T trng phũng kinh doanh nghip v ca NHCSXH thnh ph H Ni Chng trỡnh tớn dng cho HSSV ang gp mt s khú khn: i tng nghốo, cn nghốo ca thnh ph gim, thi gian cho vay kộo di cỏc t TK&VV ngi trin khai, sinh viờn trng khụng cú vic lm nh hng n thu hi n, mt s trng yờu cu cú giy xỏc nhn ca xó cho vay ỳng i tng mi xỏc nhn cho HSSV ngh gia hn n choHSSV cha cú vic lm; u ói lói sut cho h nghốo; tng mc cho vay; i tng m rng cho h cú hai i hc Cõu hi 2: ễng(b) cho ý kin v iu chnh mc vay, lói sut hin nay, v nhng khú khn ca chng trỡnh tớn dng cho HSSV cú hon cnh khú khn so vi chng trỡnh khỏc? B Nguyn Th nh, cỏn b NHCSXH chi nhỏnh H Ni: - Mc vay thp so vi nhu cu chi tiờu cho bn thõn HSSV, ngh tng mc vay lờn triu, lói sut phự hp Ch u ói v lói sut cho cỏc h gia ỡnh nghốo tr v lói trc thi hn theo quy nh -Thi hn vay kộo di; gii ngõn nhiu ln; thi gian vay cú s thay i v mc vay, lói sut rt khú khn qun lý, th tc vay ễng Hong Liờn Sn Phú giỏm c NHCSXH chi nhỏnh thnh ph H Ni(phng ngy 31/5/2016) ụng cho rng: -Chng trỡnh tớn dng cho HSSV cú hon cnh khú khn ó t nhng thnh tu ln Tớnh n thi im 31/3/2016, tc sau gn 10 nm thc hin Quyt nh 157/2007/Q-TTg, ti H Ni ó cú trờn 120 nghỡn HSSV c vay vi tng doanh s cho vay trờn 1.600 t ng, doanh s thu n trờn 1.300 t ng N quỏ hn: 2,5 t ng Cú th núi õy l mt chớnh sỏch ln ca ng v Nh nc, chng trỡnh cho vay mang tớnh xó hi húa cao, c cỏc cp cỏc ngnh v nhõn dõn ng tỡnh ng h, cựng chung , chung lũng trin khai thc hin Sau gn 10 nm ngun gii ngõn qua NHCSXH thnh ph H Ni ó to iu kin cho trờn 110 ngn h nghốo v i tng chớnh sỏch c vay cho em hc tp, m bo thc hin tt ch trng ca Chớnh ph ú l: Khụng HSSV no vỡ khú khn v ti chớnh m phi b hc - Tuy nhiờn, quỏ trỡnh trin khai thc hin chng trỡnh tớn dng cho HSSV cng cú nhng khú khn nht nh +Ti mt s ni, UBNN cp xó cha thc hin vic kho sỏt, iu tra b sung kp thi h thu nhp bng 150% h nghốo, h cú khú khn t xut v ti chớnh t ú nhiu h thuc i tng theo quy nh nhng cha c tham gia vay 21 + Vic xỏc nhn HSSV ca mt s trng cũn cha y cỏc thụng tin theo quy nh Giaỏy xỏc nhn ca HSSV mt s trng cho HSSV t ghi hoc ghi sai nờn cú tỡnh trng ty xúa, sa cha, khụng phự hp v mc hc phớ, ni dung thi gian khúa hc v nm hckhụng yu t phỏp lý NHCXSH xỏc nh thi hn cho vay, s tin cho vay + Chng trỡnh tớn dng cho HSSV thng cú thi hn cho vay di, thi gian HSSV hc c õn hn cha phi tr lói tin vay, tim n ri rovỡ vy tõm lý ca cỏc Hi on th nhn y thỏc, ca t trng t TK&VV cũn e ngi khụng mun qun lý chng trỡnh cho vay + Trong quỏ trỡnh vay vn, thụng tin chiu gia NHCSXH v cỏc trng cũn hn ch nờn NHCSXH khụng nm bt kp thi v tỡnh trng hc ca HSSV(phi n u nm mi cú giy xỏc nhn) + Vic thu n n hn v n phõn k gp nhiu khú khn: Do nhiu trng hp HSSV trng khụng cú vic lm, khụng cú thu nhp, gia ỡnh thuc din h nghốo, h cú khú khn nờn khụng cú ngun tr n i vi HSSV vay trc tip trng mt s HSSV ý thc tr ni cha cao, i lm n cỏc ni khụng v a phng ni c trỳ trc nhp trng, vỡ vy NHCSXH khụng rừ a ch liờn lc ụn c tr n, vic thu n khú khn, phỏt sinh n quỏ hn Hp 7: Theo ụng Nguyn Vn Lý, Phú tng giỏm c Ngõn hng Chớnh sỏch Xó hi Vit Nam, cho hc sinh, sinh viờn vay ó tr thnh chng trỡnh tớn dng tm c quc gia.(phúng viờn H Lờ phng trờn bỏoNewzing.vn ngy 4/1/2016) Cho hc sinh, sinh viờn vay ó tr thnh chng trỡnh tớn dng tm c quc gia k t Th tng Chớnh ph ban hnh Quyt nh s 157/2007/Q-TTg Chng trỡnh ó thc s i vo cuc sng v tr giỳp ngi nghốo hng s bỡnh ng v giaú dc- o to cú cụng n vic lm - Tha ụng, Chng trỡnh tớn dng i vi hc sinh, sinh viờn ó tri qua hn nm hot ng L n v thc hin Chng trỡnh, ụng ỏnh giỏ nh th no v chng trỡnh ny? - Tụi cũn nh cỏch õy hn nm, dp khai ging nm hc mi, ngy 27/9/2007, Chng trỡnh tớn dng i vi hc sinh, sinh viờn theo Quyt nh s 157/2007/Q-TTg ca Th tng Chớnh ph i Th tng Chớnh ph giao Ngõn hng chớnh sỏch Vit Nam phi hp vi B Giỏo dc v o to, B Lao ng, Thng binh v Xó hi v B Ti chớnh trin khai thc hin mt chng trỡnh tớn dng mang tm c quc gia õy l chng trỡnh tớn dng u ói dnh cho hc sinh, sinh viờn (HS, SV) ang theo hc ti cỏc trng H, C, trung cp v trung cp ngh vay hc i tng c vay l h nghốo, h cn nghốo theo quyt nh ca Chớnh ph; ca cỏc gia ỡnh gp khú khn ti chớnh tm thi, gp thiờn tai, hon, dch bnh, m au, tai nn dn n khú khn ti chớnh m nu khụng cho vay dn n b hc K c cỏc em m cụi (m cụi cha, m cụi m hoc m cụi c cha ln m) Trong nm u tiờn cú rt nhiu ỏp lc, nhng ln nht l lm tớnh toỏn cho chu k vay ca hc sinh, sinh viờn, cho sau hc nm v sau tt nghip nm (tng s nm) cú th tr n cho ngõn hng Trong nm u tiờn chỳng tụi trung thụng bỏo chớnh sỏch ny n ỳng i tng l hc sinh, sinh viờn cn vay v m bo tin cho vay n nm th 2: lo lm cho vay ỳng i tng (khụng sai i tng) v hc sinh, sinh viờn nhn tin vay thun li Nm th 3: i din vi vic lo ngi vay tr n cú ỳng hn khụng? B sung vay v tng mc vay Nm th v th 5: Lo cỏc khong tr n n hn nm th 5cú cho ngi vay mi hay khụng? Trong nm u tiờn quyt lit trin khai Quyt nh 157, chỳng tụi ó cú th tr li c cõu hi: Th nht: cho vay ỳng i tng khụng? Th hai: Ngõn sỏch cú ỏp ng c khụng? Th ba: i tng vay tr n cú ỳng hn khụng? Th t: Chng trỡnh cú t trỡ vũng cho vay hay khụng? 22 Cú th núi qua hn nm thc hin, Chng trỡnh ó gúp phn thỳc y s nghip giỏo dc lp tr ca t nc ng thi m bo tớnh cụng bng giỏo dc ng thi, Chng trỡnh va tham gia gim nghốo bn vng va o to ngun nhõn lc cho xó hi thi hi nhp quc t c bit, Chng trỡnh cú tớnh nhõn rt cao ú l quan tõm ti hc sinh, sinh viờn nghốo nhng cú ý lờn bng tri thc nhng gp khú khn v ti chớnh ú cng l th hin tớnh u vit ca ch ta - Nh ụng ỏnh giỏ thỡ Chng trỡnh ó cú nhng kt qu rt tt v mi mt xó hi Ti nh vy, cũn kt qu chuyờn mụn ca ngnh Ngõn hng thỡ nh th no, tha ụng? - Thnh cụng, bi Chng trỡnh ỏp ng ỳng nhu cu cuc sng ngi dõn Vỡ th nú i ó nhanh chúng nhn c s vo cuc ca ton xó hi t ngi th hng n cỏc B, Ngnh, chớnh quyn a phng v cỏc cp on th Cỏc b ngnh rt tớch cc cựng Ngõn hng chớnh sỏch tham mu kp thi cho Chớnh ph Tụi cũn nh thi gian u thc hin Chng trỡnh, t Th tng Chớnh ph Nguyn Tn Dng, Phú Th tng Thng trc Nguyn Sinh Hựng, lónh o B Ti chớnh, Lao ng, Thng binh v Xó hi, Giỏo dc v o to u rt lo lng c bit ng Nguyn Thin Nhõn lỳc ú gi cng v l Phú Th tng Chớnh ph c Th tng phõn cụng theo dừi, ch o cụng vic ny Tụi rt nh tinh thn ch o sỏt sao, quyt lit C mt thỏng, chm nht hai thỏng l chỳng tụi phi hp giao ban liờn B, ngnh di s ch trỡ ca ng Phú Th tng Vic mi cha quen, nhng sau giao ban, rỳt kinh nghim thng xuyờn ó giỳp anh em chỳng tụi, nht l cỏc a phng hiu v x lý nhng vng mc phỏt sinh rt hiu qu Vi cỏch lm vic, iu hnh ú ó tr thnh bi hc kinh nghim cho chớnh chỳng tụi trin khai nhng cụng vic mi cn s ng thun cao l phi cú s quyt lit v lm ti ni ti chn, cú ỏp s rừ rng, khụng cho phộp thy khú, cú phn ng l lựi bc Hng nm Chớnh ph u t chc s kt, tng kt ỏnh giỏ, rỳt kinh nghim ch o giai on tip theo cho phự hp Do ú m thi im cao nht ca Chng trỡnh ó cú ti 2,1 triu h vay cho 2,3 triu HS, SV ang theo hc Tớnh n doanh s cho vay t khong 55.000 t ng v trờn 3,3 triu lt HS, SV ó c vay t chng trỡnh ny D n tớnh n 31/10/2015 l khong trờn 24 nghỡn t ú n quỏ hn l 133 t ng, chim t l 0,54% Nh vy t l n xu ca chng trỡnh l rt thp, ngoi d kin v õy thc s l mt thnh cụng ca Ngõn hng chớnh sỏch xó hi Bi c 100 ng n hn chỳng tụi thu c khong 70 ng, cũn 30 ng l hon cnh ri ro, khỏch quan nh hc sinh trng cha cú vic lm, b m m au, gia ỡnh gp thiờn tai Chỳng tụi gia hn n cho h sau ú h cng tr c n Con s 99,5% ó tr xong n núi lờn s thnh cụng ca chng trỡnh tớn dng rt c bit ny - Tha ụng, nhiu ý kin cho rng mc vay 1,1 triu ng/thỏng cho mt HSSV nh hin l rt thp so vi nhu cu sng, hc ca h cỏc ụ th Bc sang nm 2016 Ngõn hng chớnh sỏch xó hi cú th nõng mc cho vay ny hay khụng? - Thc ra, mc vay ú ch m bo h tr cho i tng c vay thụi Nm 2007, chỳng tụi kho sỏt chi tiờu bỡnh quõn hc sinh súng thnh ph khong 1,2 triu, chỳng tụi xut cho vay l 800 ngn ng; ngõn hng chớnh sỏch h tr khong trờn 60% v cũn li gia ỡnh lo liu Trong quỏ trỡnh thc hin nu cú bin ng v giỏ c v tng hc phớ thỡ mc cho vay ny s c thay i Do ú mc vay ban u t 800 nghỡn ng, sau ú lờn 900 nghỡn ng v hin mc cho vay ang l 1,1 triu ng/thỏng Mt nm cho vay 10 thỏng tc l 11 triu ng/nm Va ri cỏc i biu Quc hi ó cú phn ỏnh ý kin ca c tri c nc n Ngõn hng chớnh sỏch xó hi l tha thit ngh xem xột li mc vay ny Qua kho sỏt, chỳng tụi cng thy rng mt hc sinh bõy gi cng cn phi chi 3,5 triu ng/ thỏng mi m bo cuc sng i hc Cha k hc phớ tng Nh vy nu cho vay mc 60% thỡ phi l 1,5 triu/thỏng, cũn tớnh 23 thờm c trt giỏ thỡ 1,9 triu ng Chỳng tụi ó xut Chớnh ph nõng mc cho vay t 1,1 triu lờn 1,5 triu ng/ thỏng t nm 2016 Khi cỏc c s o to tng hc phớ chỳng tụi s tớnh toỏn b sung sau cho phự hp vi thc t Hp 8: GS Nguyn Minh Thuyt: Ch trng o to mt ng, thc thi mt no(Phúng viờn Phng Hũa bỏo vnexpress ngy 24.4.2016) Nh nc ch trng phõn lung sau THCS, nhng S Giỏo dc, B Giỏo dc li tham mu lp THPT, i hc, cao ng t thc ún hc sinh trt trng cụng thỡ vo trung cp ngh? Nh th l tay phi bú tay trỏi, GS Nguyn Minh Thuyt nờu bt cp - ễng ngh gỡ trc s gn 200.000 ngi trỡnh i hc tr lờn tht nghip v nhiu ngi s ú phi liờn thụng ngc trung cp mong kim c vic lm? - o to i hc m phi liờn thụng ngc xung trung cp rừ rng l s lóng phớ Nu t tt nghip ph thụng, thm tt nghip trung hc c s m nhng niờn ny i hc ngh thỡ s khụng mt hoc nm hc v mt c hi tỡm kim vic lm Con s tht nghip trờn cho thy quy mụ giỏo dc i hc ca Vit Nam phỏt trin khụng hp lý, khụng phự hp nhu cu th trng Nm 2004 trờn ngh trng Quc hi, tụi ó cnh bỏo v tỡnh trng tha c nhõn Thi im ú, cỏc i hc o to khong 200.000 sinh viờn mi nm nhng th trng lao ng ch cn khong 20.000-30.000 Bõy gi, ch tiờu o to i hc hng nm lờn n 600.000 sinh viờn Ch vi chc nghỡn s ú trng c b trớ vic lm thỡ tht nghip nhiu, liờn thụng ngc l ỳng thụi Tỡnh trng ny cng phn ỏnh c cu khụng hp lý v s phỏt trin cú hn ca nn kinh t Vit Nam Hin chỳng ta ch yu phỏt trin k ngh gia cụng lp rỏp cho nc ngoi, khai thỏc xut khu khoỏng sn thụ, chuyn nhng t ai, kinh doanh nh hng, khỏch sn cỏc ngnh khỏc cú phỏt trin c õu Khụng ch nhng ngi tt nghip i hc m hng trm nghỡn niờn tui lao ng cng ang tht nghip Ti nhiu sinh viờn Vit Nam li khú hũa nhp th trng lao ng trng? - Khụng bit cú ch quan khụng nhng tụi cho rng nhiu hc sinh, sinh viờn khụng bit hc lm gỡ, ch i hc theo thúi quen, xong cp ny thỡ tip cp v c gng cú bng im p trng Vỡ khụng xỏc nh c mc tiờu hc l cú ngh nghip, úng gúp cho s phỏt trin ca xó hi nờn quỏ trỡnh hc khụng ch ng tớch ly kin thc, hc ngoi ng, k nng cn thit cho cụng vic sau ny Khi trng, h l m v cụng vic, khụng tỡm c vic lm, cng khụng bn lnh nghip - Tht nghip, liờn thụng ó thnh cõu chuyn "bit ri, kh lm, núi mói" nhng vỡ cha gii quyt c? - Cú my lý do, trc ht l d bỏo v nhu cu nhõn lc gn nh l khụng lm Nu cú d bỏo thỡ vic o to s sỏt vi nhu cu thc t Vớ d, ch núi ngnh s phm, chỳng ta chc chn bit rừ hin cú bao nhiờu trng, lp, bao nhiờu giỏo viờn, hc sinh tng cp v mi nm cú thờm bao nhiờu tr em i Cú th tớnh toỏn chớnh xỏc mi nm cn o to thờm bao nhiờu giỏo viờn v b trớ õu Nu d bỏo tt thỡ o to xong b trớ vic lm cng d Nhng chỳng ta ang th ni vic o to, khụng d bỏo m nu cú thỡ d bỏo y cng khụng my chớnh xỏc Nhng nm qua, giỏo dc i hc ó tr thnh lnh vc kinh doanh d cú lói, thu nhanh nờn c m o t Trng m c m, ngi hc c hc, chng ý n nhng li cnh 24 bỏo Nh nc thỡ coi vic nõng t l sinh viờn v s nm i hc bỡnh quõn l thnh tớch nõng th hng v ch s phỏt trin ngi, v nng lc cnh tranh ca nn kinh t Tụi ch ly vớ d, c nc hin cú trờn 10 c s o to cú ngnh Trit hc - Chớnh tr, mt nm tuyn ớt nht 100 sinh viờn ngnh ny Tớnh mi nm trờn di 1.000 c nhõn Trit hc - Chớnh tr trng thỡ b trớ vo õu? - hn ch tỡnh trng trờn thỡ phi hng trng tõm thay i vo õu, tha ụng? - Phi xem li nguyờn nhõn õu cú gii phỏp Thanh niờn phi xỏc nh li mc ớch hc i hc lm gỡ, khụng th c "tin lờn hng u ri khụng bit i õu" Nh nc phi cú chớnh sỏch nhõn lc ỳng Nu c din tỡnh trng "nht hu du, nhỡ tin t" mói thỡ sinh viờn ly õu ng lc hc tp? Cui cựng, phi phỏt trin kinh t nh th no to th trng lao ng Phớa B Giỏo dc cn thc hin phõn lung o to cho tt Nhiu c quan, nhiu ngi Vit Nam hay núi mt ng, lm mt no Nh nc ch trng phõn lung sau THCS, nhng S Giỏo dc cỏc tnh li tham mu lp mt lot trng THPT t thc ún nhng hc sinh khụng vo c trng cụng Ht trung hc ỏng l phi phõn lung ln na thỡ B Giỏo dc li tham mu lp hng trm i hc, cao ng thỡ vo trung cp ngh? Nh th l tay phi bú tay trỏi D tho H thng giỏo dc quc dõn m B Giỏo dc trỡnh Th tng phờ duyt cha a c gii phỏp phõn lung; cp trung hc ph thụng thc cht ch phõn ban cho phự hp vi yờu cu tuyn sinh i hc V phớa ngi hc, gn õy cng cú nhng tớn hiu thay i Chng hn 40% hc sinh Ngh An khụng ng ký xột tuyn i hc, cao ng cho thy cỏc em ó cú s "tnh ng" ri y 25 PH LC 5: [...]... bài học kinh nghiệm cho Hà Nội 5 Đóng góp mới về khoa học của luận án - Đóng góp về lý luận: Hệ thống hóa lý luận về tín dụng cho HSSV dưới góc độ kinh tế chính trị, vận dụng vào nghiên cứu một địa phương có tính đặc thù như thành phố Hà Nội Khảo cứu kinh nghiệm một số địa phương trong và ngoài nước về tín dụng cho HSSV Qua khảo cứu, luận án khái quát hóa thành các bài học kinh nghiệm có thể áp dụng cho. .. 2 CỞ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TÍN DỤNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN 2.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ TÍNH TẤT YẾU CỦA TÍN DỤNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN 2.1.1 Khái niệm về tín dụng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn - Khái niệm tín dụng Tín dụng là một phạm trù phản ánh quan hệ kinh tế giữa người sở hữu và người sử dụng một khoản tiền tạm thời nhàn rỗi theo nguyên tắc hoàn trả... quả thực hiện tín dụng cho HSSVtại NHCSXH thành phố Hà Nội Từ đó phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng cho HSSV của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 trên các mặt: - Thực trạng hoạt động tín dụng cho HSSV tại NHCSXH chi nhánh thành phố Hà Nội về: Nguồn vốn, Qui mô tín dụng, số lượng HSSV vay vốn, doanh số thu nợ và nợ quá hạn trong 5 năm 2011-2015 - Đánh giá về những thành công và nguyên... dụng cho thành phố Hà Nội về tín dụng cho HSSV - Đóng góp về thực tiễn: Thông qua các dữ liệu thu thập trên thông tin chính thức và điều tra, khảo sát của tác giả để tổng kết, đánh giá thực trạng tín dụng cho HSSV của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015, đề xuất quan điểm và giải pháp nhằm thúc đẩy tín dụng cho HSSV của thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 6 Kết cấu của luận án Ngoài... thêm về tín dụng cho HSSV trên các nội dung như: Khái niệm, bản chất của tín dụng cho HSSV và đặc điểm của tín dụng cho HSSV khác với các hình thức tín dụng khác; sự cần thiết phải thực 25 hiện chính sách tín dụng cho HSSV có HCKK; nội dung, tiêu chí đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình tín dụng cho HSSV có HCKK Điều quan trọng là, chính sách tín dụng cho HSSV được nghiên... lãi Tuy nhiên, có một số quy định riêng về điều kiện tham gia tín dụng, mức cho vay, lãi suất, thời hạn trả nợ 2.1.2 Đặc điểm của tín dụng cho học sinh, sinh viên 2.1.2.1 Tín dụng cho học sinh, sinh viên vừa chịu sự chi phối của cơ chế thị trường, vừa thực hiện chính sách xã hội của Nhà nước Để tồn tại lâu dài và phát triển bền vững, tín dụng đối với HSSV cần tuân thủ các quy luật thị trường nhằm bảo... vận dụng các lý thuyết về tín dụng cho HSSV, đồng thời phân tích những đặc điểm kinh tế - xã hội của Hà Nội ảnh hưởng tới việc thực hiện tín dụng cho HSSV có HCKK Luận án tiến hành nghiên cứu, điều tra, phỏng vấn các chuyên gia, các nhà quản lý, hộ gia đình HSSV và HSSV của thành phố Hà Nội đang theo tại các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, kết hợp với kết quả thực hiện tín. .. kiến nghị và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận án được kết cấu gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến luận án Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn về tín dụng HSSV Chương 3: Thực trạng tín dụng cho HSSV của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 Chương 4: Quan điểm và giải pháp thúc đẩy tín dụng cho HSSV của thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 7... tượng tín dụng kèm một phần giá trị phụ thêm (iv) Giá cả tín dụng (lãi suất/ lợi tức) là giá trị bù đắp cho người cho vay do việc chuyển nhượng quyền sử dụng vốn tín dụng Cũng có thể coi giá tín dụng là giá mà người đi vay phải trả do nhận quyền sử dụng vốn tín dụng - Khái niệm tín dụng cho HSSV: Tín dụng cho HSSV là một chủ trương lớn mà nhiều quốc gia trên thế giới thực hiện nhằm hỗ trợ kinh phí cho. .. trù tín dụng với các phạm trù kinh tế khác Mặt khác, sự hoàn trả của tín dụng là quá trình quay trở về của giá trị Hình thái vật chất của sự hoàn trả là sự vận động dưới hình thái hàng hóa hoặc giá trị Sự hoàn trả trong tín dụng luôn luôn phải được bảo tồn về mặt giá trị và có phần tăng thêm dưới hình thức lợi tức tín dụng Quan hệ tín dụng được cấu thành bởi 4 yếu tố: (i) Chủ thể tín dụng gồm người cho
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) TÍN DỤNG CHO HỌC SINH SINH VIÊN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) TÍN DỤNG CHO HỌC SINH SINH VIÊN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) TÍN DỤNG CHO HỌC SINH SINH VIÊN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay