Luận văn chính sách thuế với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam

224 147 0
  • Loading ...
1/224 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 22:59

B GIO DC V O TO B TI CHNH HC VIN TI CHNH NGễ VN KHNG CHíNH SáCH THUế VớI MụC TIÊU PHáT TRIểN KINH Tế BềN VữNG VIệT NAM LUN N TIN S KINH T H NI - 2016 B GIO DC V O TO B TI CHNH HC VIN TI CHNH NGễ VN KHNG CHíNH SáCH THUế VớI MụC TIÊU PHáT TRIểN KINH Tế BềN VữNG VIệT NAM Chuyờn ngnh : Ti chớnh - Ngõn hng Mó s : 62.34.02.01 LUN N TIN S KINH T Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS HONG VN BNG TS NGUYN NGC TUYN H NI - 2016 MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc cỏc ch vit tt Danh mc cỏc bng, hỡnh M U Chng 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU 1.1 C S NGHIấN CU 1.2 CC CễNG TRèNH NGHIấN CU TIấU BIU Cể LIấN QUAN TRC TIP N LUN N 1.2.1 Cỏc lun ỏn tin s liờn quan trc tip n lun ỏn 1.2.2 Cỏc ti khoa hc cp B, cp Hc vin liờn quan trc tip n lun ỏn 1.2.3 Cỏc sỏch chuyờn kho liờn quan n ni dung lun ỏn 10 1.3 KHONG H CHO CC VN CN TIP TC NGHIấN CU .11 1.4 CU HI NGHIấN CU V NHNG KHC BIT CA NI DUNG LUN N SO VI CC NGHIấN CU TRC Y 12 1.4.1 Cõu hi nghiờn cu 12 1.4.2 Nhng im khỏc bit ca ni dung Lun ỏn so vi cỏc nghiờn cu trc õy 12 Chng 2: Lí LUN V PHT TRIN KINH T BN VNG V CHNH SCH THU I VI MC TIấU PHT TRIN KINH T BN VNG 14 2.1 NHNG VN C BN V PHT TRIN KINH T, PHT TRIN KINH T BN VNG 14 2.1.1 Phỏt trin, phỏt trin kinh t v phỏt trin kinh t bn vng 14 2.1.2 Chớnh sỏch thu i vi mc tiờu phỏt trin kinh t bn vng .22 2.1.3 Nhng iu kin cn thit phỏt trin kinh t bn vng 24 2.2 CHNH SCH THU I VI PHT TRIN KINH T BN VNG .28 2.2.1 Chớnh sỏch thu .28 2.2.2 Tỏc ng ca chớnh sỏch thu i vi phỏt trin kinh t bn vng 32 2.3 KINH NGHIM QUC T V BI HC CHO VIT NAM V THIT K CHNH SCH THU HNG TI MC TIấU PHT TRIN KINH T BN VNG 38 2.3.1 Kinh nghim quc t v thit k thu thu nhp .38 2.3.2 Kinh nghim v thit k cỏc chớnh sỏch thu khỏc .49 2.3.3 Nhng bi hc rỳt cho Vit Nam .52 Kt lun chng .55 Chng 3: TèNH HèNH PHT TRIN KINH T V TC NG CA CHNH SCH THU N MC TIấU PHT TRIN KINH T BN VNG VIT NAM GIAI ON 2005 - 2014 57 3.1 PHT TRIN KINH T NC TA GIAI ON 2005-2014 57 3.1.1 Tng quan v kinh t Vit Nam giai on 2005-2014 57 3.1.2 ỏnh giỏ v c cu kinh t .60 3.1.3 Thc trng v chớnh sỏch ti khúa v n cụng giai on 2005-2014 67 3.2 TC NG CA CHNH SCH THU I VI MC TIấU PHT TRIN KINH T BN VNG VIT NAM GIAI ON 2005-2014 69 3.2.1 C cu thu theo khu vc kinh t giai on 2005 - 2014 .69 3.2.2 Tng quan gia GDP, thu np vo ngõn sỏch Nh nc v n cụng 81 3.2.3 ỏnh giỏ chung v tỏc ng ca chớnh sỏch thu n mc tiờu phỏt trin kinh t bn vng Vit Nam, giai on 2005 - 2014 93 3.3 TC NG CA MT S SC THU I VI MC TIấU PHT TRIN KINH T BN VNG 106 3.3.1 ỏnh giỏ vai trũ ca chớnh sỏch thu giỏ tr gia tng thc hin mc tiờu phỏt trin kinh t bn vng Vit Nam 106 3.3.2 ỏnh giỏ vai trũ ca chớnh sỏch thu thu nhp doanh nghip thc hin mc tiờu phỏt trin kinh t bn vng Vit Nam .108 3.3.3 ỏnh giỏ vai trũ ca chớnh sỏch thu thu nhp cỏ nhõn thc hin mc tiờu phỏt trin kinh t bn vng Vit Nam 113 3.3.4 ỏnh giỏ vai trũ ca chớnh sỏch thu tiờu th c bit thc hin mc tiờu phỏt trin kinh t bn vng Vit Nam 115 3.3.5 ỏnh giỏ vai trũ ca chớnh sỏch thu ti nguyờn thc hin mc tiờu phỏt trin kinh t bn vng Vit Nam 117 3.3.6 ỏnh giỏ vai trũ ca chớnh sỏch thu s dng t nụng nghip v phi nụng nghip thc hin mc tiờu phỏt trin kinh t bn vng Vit Nam .118 Kt lun chng 119 Chng 4: HON THIN CHNH SCH THU VI MC TIấU PHT TRIN KINH T BN VNG VIT NAM 121 4.1 BI CNH V NH HNG PHT TRIN KINH T VIT NAM N NM 2020 V NHNG NM TIP THEO 121 4.1.1 Bi cnh hin ti tỏc ng n phỏt trin kinh t 121 4.1.2 nh hng phỏt trin kinh t Vit Nam n nm 2020 125 4.2 XU HNG CI CCH THU MT S NC TRấN TH GII V GI í I VI CHNH SCH THU CA VIT NAM HNG TI MC TIấU PHT TRIN KINH T BN VNG .130 4.2.1 Xu hng ci cỏch thu ca cỏc nc trờn th gii 130 4.2.2 Nhng gi ý i vi chớnh sỏch thu hng ti mc tiờu phỏt trin kinh t bn vng ti Vit Nam 134 4.3 GII PHP TNG QUT V CHNH SCH THU NHM BO M PHT TRIN KINH T BN VNG .136 4.3.1 Xỏc nh t l ng viờn hp lý thu/GDP vo Ngõn sỏch Nh nc 136 4.3.2 Tỏi cu trỳc ngun thu t thu, m bo tớnh bn vng c cu thu Ngõn sỏch .136 4.3.3 Gim t trng u t vo khu vc kinh t Nh nc t ú tng thu cho Ngõn sỏch Nh nc v a nn kinh t nc ta phỏt trin bn vng .137 4.3.4 iu chnh chớnh sỏch thu to s cụng bng bỡnh ng gia cỏc khu vc kinh t .142 4.3.5 Tng cng hn na vic qun lý thu to s bỡnh ng gia cỏc khu vc kinh t .143 4.3.6 p dng v qun lý cú hiu qu cỏc trng hp u ói thu theo mc tiờu thỳc y phỏt trin kinh t bn vng 144 4.4 GII PHP HON THIN CC SC THU HNG N MC TIấU PHT TRIN KINH T BN VNG 144 4.4.1 Hon thin chớnh sỏch thu giỏ tr gia tng 145 4.4.2 Hon thin chớnh sỏch thu thu nhp doanh nghip 147 4.4.3 Hon thin chớnh sỏch thu Thu nhp cỏ nhõn 153 4.4.4 Hon thin chớnh sỏch thu tiờu th c bit .156 4.4.5 Hon thin chớnh sỏch thu Ti nguyờn .159 4.4.6 Hon thin chớnh sỏch thu ti sn .161 4.5 CC GII PHP V QUN Lí THU NHM BO M CHNH SCH THU THC HIN TT MC TIấU PHT TRIN KINH T BN VNG .164 4.5.1 y mnh cụng tỏc tuyờn truyn, ph bin giỏo dc phỏp lut thu 164 4.5.2 Tng cng cụng tỏc tra, kim tra v x lý vi phm phỏp lut thu 165 4.5.3 Ci cỏch th tc hnh chớnh v thu, hon thin cỏc quy trỡnh qun lý thu 166 4.5.4 Kin ton t chc b mỏy qun lý thu, nõng cao cht lng i ng cỏn b thu 167 Kt lun chng 168 KT LUN 170 DANH MC CC CễNG TRèNH CA TC GI CễNG B LIấN QUAN N LUN N DANH MC TI LIU THAM KHO PH LC DANH MC CC CH VIT TT Doanh nghip DN Doanh nghip sn xut kinh doanh DNSXKD u t T Giỏ tr gia tng GTGT Khu vc KV Khu vc kinh t KVKT Kinh doanh KD Kinh t KT Ngõn sỏch nh nc NSNN Ngh nh Chớnh ph N-CP Ngh quyt Chớnh ph NQ-CP Nhõn dõn t NDT Quc hi QH Qu tin t Quc t IMF Sn xut SX Sn xut kinh doanh SXKD Ti nguyờn mụi trng TNMT Ti sn c nh TSC Thụng t B Ti chớnh TT-BTC Thu nhp cỏ nhõn TNCN Thu nhp doanh nghip TNDN Tiờu th c bit TTB Tng sn phm nc GDP Vn u t trc tip nc ngoi FDI Xut nhp khu XNK DANH MC CC BNG, BIU Trang Bng 2.1: iu chnh mc gim tr chung ca mt s quc gia 43 Bng 2.2: Thu sut thu TNDN mt s nc phỏt trin 44 Bng 2.3: Thu sut thu TNDN mt s nc chõu 44 Bng 2.4: C cu biu thu sut thu TNCN mt s nc 45 Bng 3.1: Tng quan gia tng trng GDP, tng tin thu t thu v n cụng 58 Bng 3.2: Vn u t phỏt trin ton b nn kinh t thc hin theo giỏ hin hnh phõn chia theo thnh phn kinh t 60 Bng 3.3: C cu tng sn phm nc, phõn chia theo thnh phn kinh t theo giỏ hin hnh 2005 - 2014 62 Bng 3.4: GDP theo ngnh kinh t 64 Bng 3.5: T l GDP theo ngnh kinh t 65 Bng 3.6: Tng s thu thu GTGT, TTB, TNDN, thu ti nguyờn v thu mụn bi, phõn chia theo khu vc kinh t 70 Bng 3.7: Tng s tin thu phõn chia theo thnh phn kinh t (cha bao gm thu XNK) giai on 2005-2014 72 Bng 3.8: Tng s tin thu phõn chia theo thnh phn kinh t, bao gm c thu xut nhp khu giai on 2005-2014 74 Bng 3.9: T l úng gúp vo GDP ca cỏc khu vc kinh t v t l thu ca cỏc khu vc ny so vi GDP 77 Bng 3.10: N cụng, GDP bỡnh quõn u ngi v t trng thu so vi GDP 81 Bng 3.11: Mi tng quan gia GDP, n cụng v thõm ht NSNN 83 Bng 3.12: Tng quan gia u t phỏt trin, GDP v s tin thu v cỏc khu vc kinh t ó np, giai on t 2005-2014 84 Bng 3.13: Tng s tin thu np vo NSNN v t trng thu trờn GDP ca cỏc khu vc kinh t, tớnh trung bỡnh 10 nm t 2005 - 2014 85 Bng 3.14: Cu trỳc ca nn kinh t dch chuyn u t t kinh t Nh nc sang khu vc kinh t ngoi Nh nc (2005- 2014) 88 Bng 3.15: Kt qu thay i GDP ca cỏc thnh phn kinh t v ca nn kinh t thay i cu trỳc u t phỏt trin 89 Bng 3.16: Tỏc ng ca vic dch chuyn u t, t thnh phn kinh t Nh nc sang thnh phn kinh t ngoi Nh nc n GDP v thu (giai on 2005-2014) 91 DANH MC CC HèNH V, BIU Trang Hỡnh 3.1: Vn u t phỏt trin ton b nn kinh t thc hin theo giỏ hin hnh phõn chia theo thnh phn kinh t 61 Hỡnh 3.2: C cu GDP nc, phõn chia theo khu vc kinh t theo giỏ hin hnh 2005 - 2014 63 Hỡnh 3.3: Tng s tin thu GTGT, TTB, TNDN, thu ti nguyờn v thu mụn bi, phõn chia theo khu vc kinh t 71 Hỡnh 3.4: Tng s tin thu phõn chia theo thnh phn kinh t, bao gm c thu xut nhp khu giai on 2005-2014 76 Hỡnh 3.5: Tng quan gia u t phỏt trin, GDP v s tin thu v cỏc khu vc kinh t ó np, giai on t 2005-2014 80 Hỡnh 3.6: Tng s tin thu np vo NSNN 80 Hỡnh 3.7: Tng s tin thu np vo NSNN 87 Hỡnh 3.8: Cu trỳc ca nn kinh t dch chuyn u t t kinh t Nh nc sang khu vc kinh t ngoi Nh nc 89 Hỡnh 3.9: Tỏc ng ca vic dch chuyn u t, t thnh phn kinh t Nh nc sang thnh phn KT ngoi Nh nc n GDP v thu 93 Hỡnh 3.10: T l tng trng GDP ca ton b nn kinh t, ca cỏc thnh phn kinh t v tng trng v thu giai on 2005-2014 99 M U Lý la chn ti Trong thi gian qua, nn kinh t nc ta ó t c tc tng trng khỏ cao (trung bỡnh 6,12% nm giai on 2005-2014) S tng trng GDP ny mi l biu hin bờn ngoi, liu s tng trng ny ó xng vi tim nng ca t nc hay khụng? n ht nm 2014 n cụng ca Vit Nam ó tng hn ln so vi thi im kt thỳc nm ti chớnh 2005, tng s tin thu c t thu vo NSNN ch tng hn ln Thu cú vai trũ rt quan trng i vi Nh nc vỡ nú l ngun thu ch yu ca NSNN Cõu hi t l nn kinh t phỏt trin bn vng thỡ cn tỏc ng ca chớnh sỏch thu nh th no v ngc li kinh t phỏt trin bn vng s khụng nhng giỳp cho cỏc ch th nn kinh t SXKD t hiu qu v tớch ly c nhiu ti sn hn m cng s giỳp cho ngun thu t thu vo NSNN s tng lờn Xut phỏt t yờu cu ca thc tin t nc thi gian va qua ng lc ca tng trng GDP cú s úng gúp khụng nh ca vic vay n Rt nhiu bi hc ca cỏc quc gia trờn th gii b mt kh nng toỏn, v n nh Ac-hen-ti-na, Ai-x-len, Hy lp m cú nguyờn nhõn trc tip l vay n nhiu, ngun thu t thu li khụng tng xng vi tc tng ca n cụng v bi chi NSNN mc cao thi gian di T cỏc quỏ kh v hin ti ca th gii cng nh xut phỏt t thc tin ca Vit Nam, nghiờn cu sinh ó la chn ti Chớnh sỏch thu vi mc tiờu phỏt trin kinh t bn vng Vit Nam Phm vi nghiờn cu ca Lun ỏn V tng th, phm vi nghiờn cu ca Lun ỏn s gii quyt cỏc cõu hi liờn quan n ti nghiờn cu cp ni dung cỏc cõu hi nghiờn cu ó t phn tng quan nghiờn cu ca Lun ỏn Lun ỏn s nghiờn cu thc trng nn kinh t Vit Nam giai on 2005-2014 xem xột rng thi gian va qua kinh t Vit Nam ó thc s phỏt trin bn vng hay cha? T ú tỡm cỏc tim nng ni ti nn kinh t nhm a cỏc gii phỏp giỳp kinh t nc ta phỏt trin bn vng tng lai loi ti nguyờn thiờn nhiờn khỏc Lut Thu Ti nguyờn nm 2009 cng cú cỏc quy nh v min, gim thu, ú cú cỏc trng hp thu i vi nc thiờn nhiờn dựng cho sn xut thu in ca h gia ỡnh, cỏ nhõn t sn xut phc v sinh hot; thu i vi nc thiờn nhiờn dựng cho nụng nghip, lõm nghip, ng nghip, diờm nghip; nc thiờn nhiờn h gia ỡnh, cỏ nhõn khai thỏc phc v sinh hot Ti nguyờn l ti sn quan trng ca quc gia v hu ht l ti nguyờn khụng tỏi to c cn c qun lý, bo v, khai thỏc, s dng hp lý, tit kim v cú hiu qu nhm ỏp ng yờu cu cụng nghip húa, hin i húa t nc, phỏt trin kinh t bn vng mi quan h hi ho vi gii quyt xó hi v mụi trng trc mt cng nh lõu di Cú th thy, cỏc hot ng khai thỏc ti nguyờn thiờn nhiờn ó ớt nhiu gõy cỏc tn hi nht nh n mụi trng thiờn nhiờn v cuc sng ngi vỡ vy cn thit phi cú chớnh sỏch thu iu tit i vi cỏc hot ng ny Vic ban hnh v ỏp dng thu ti nguyờn ó cú tỏc ng tớch cc i vi cỏc t chc, cỏ nhõn cú khai thỏc, s dng ti nguyờn, gúp phn to ý thc khai thỏc v s dng tit kim cỏc ngun ti nguyờn, bo v mụi trng, to ngun thu cho NSNN Nh vy, thu ti nguyờn l mt nhng cụng c ti chớnh th hin vai trũ s hu nh nc i vi ti nguyờn quc gia v thc hin chc nng qun lý nh nc i vi hot ng khai thỏc, s dng ti nguyờn ca cỏc t chc, cỏ nhõn Quỏ trỡnh thc hin Phỏp lnh thu ti nguyờn trc õy v Lut thu Ti nguyờn mi õy ó gúp phn bo v, khai thỏc, s dng ti nguyờn tit kim, hp lý, cú hiu qu, bo v mụi trng v bo m ngun thu cho NSNN C th: - V mc tiờu s dng hp lý, tit kim v cú hiu qu ti nguyờn: Th hin mc thu sut thu ti nguyờn c phõn bit theo tng nhúm, loi ti nguyờn; mc thu sut t 0% (i vi nc thiờn nhiờn phc v cỏc ngnh nụng, lõm, ng, diờm nghip v sinh hot) n 20%, 30%, 40% (i vi ti nguyờn, khoỏng sn quý him) ó gúp phn thỳc y hot ng khai thỏc ti nguyờn theo hng khai thỏc, s dng tit kim, cú hiu qu ngun ti nguyờn nht l i vi cỏc ti nguyờn quý him, ti nguyờn khụng tỏi to (du khớ, than, ỏ, ) - Thu ti nguyờn l mt cụng c quan trng cỏc c quan qun lý nh nc tng cng cụng tỏc qun lý, giỏm sỏt quỏ trỡnh hot ng khai thỏc ti nguyờn theo quy nh ca phỏp lut, c s dng ng thi vi cỏc cụng c qun lý khỏc nh cp giy phộp thm dũ, khai thỏc, ch bin ti nguyờn 3.6 Thu Bo v mụi trng Lut thu Bo v mụi trng c Quc hi khúa 12, k hp th thụng qua ngy 15/11/2010 v s cú hiu lc thi hnh t ngy 01/01/2012 õy l Lut thu hon ton mi Vit Nam Trc cú Lut thu ny, Vit Nam cha cú mt sc thu riờng v bo v mụi trng thu vo hng hoỏ s dng gõy ụ nhim mụi trng nhm hn ch sn xut v tiờu dựng hng húa loi ny Mc dự vy, Chớnh ph Vit Nam ó ban hnh v thc thi nhiu bin phỏp ti chớnh nhm khuyn khớch nh u t tham gia trc tip cỏc hot ng x lý ụ nhim mụi trng, s dng tit kim v cú hiu qu cỏc ngun ti nguyờn v huy ng mt phn úng gúp ca i tng x thi vo vic khụi phc mụi trng Cỏc bin phỏp ny c thc hin mt s loi thu nh thu nh t, thu s dng t nụng nghip, thu ti nguyờn, thu tiờu th c bit, thu thu nhp doanh nghip v thụng qua cỏc khon phớ, l phớ thu i vi cỏc hot ng liờn quan ti mụi trng nh: Phớ bo v mụi trng i vi nc thi, phớ bo v mụi trng i vi khai thỏc khoỏng sn, phớ bo v mụi trng i vi cht thi rn Cỏc sc thu v cỏc khon phớ, l phớ ny ó cú úng gúp khụng nh vo vic bo v mụi trng thiờn nhiờn Vit Nam thi gian qua nhiờn cha ỏp ng c cỏc ũi hi ca thc t phỏt huy hn na vai trũ ca cụng c thu bo v mụi trng, Lut thu Bo v mụi trng ó i Theo Lut ny, i tng chu thu bo v mụi trng bao gm: xng, du, m nhn; than ỏ; dung dch hydro-chlorofluoro-carbon (HCFC - nhúm cht gõy suy gim tng ụ dụn dựng lm mụi cht lnh); tỳi ni lụng thuc din chu thu (l loi tỳi, bao bỡ c lm t mng nha n polyetylen, tờn k thut l tỳi nha xp); thuc dit c thuc loi hn ch s dng; thuc tr mi thuc loi hn ch s dng; thuc bo qun lõm sn thuc loi hn ch s dng; thuc kh trựng kho thuc loi hn ch s dng Ngi np thu bo v mụi trng l t chc, h gia ỡnh, cỏ nhõn sn xut, nhp khu hng húa thuc i tng chu thu núi trờn; trng hp y thỏc nhp khu hng húa thỡ ngi nhn y thỏc nhp khu l ngi np thu; trng hp t chc, h gia ỡnh, cỏ nhõn lm u mi thu mua than khai thỏc nh, l m khụng xut trỡnh c chng t chng minh hng húa ó c np thu bo v mụi trng thỡ t chc, h gia ỡnh, cỏ nhõn lm u mi thu mua l ngi np thu Lut ny cú hiu lc thi hnh t ngy 01/01/2012 Cỏc quy nh v thu phớ xng, du ti Phỏp lnh v phớ v l phớ s 38/2001/PL-UBTVQH10 ht hiu lc k t ngy Lut ny cú hiu lc Nh vy, cú th thy, Lut thu bo v mụi trng l mt nhng sc thu c xõy dng hon thin h thng chớnh sỏch thu ca nc ta vi mc tiờu thu thu vo cỏc i tng gõy ụ nhim mụi trng nhm bo v mụi trng sinh thỏi, gúp phn thay i nhn thc ca ngi i vi mụi trng, to thờm ngun lc khụi phc mụi trng, thỳc y phỏt trin kinh t bn vng gn lin vi nhim v bo v mụi trng theo xu hng phỏt trin ca th gii 3.7 Thu s dng t nụng nghip Lut thu s dng t nụng nghip c Quc hi ban hnh ngy 10/7/1993, ỏp dng t 1/1/1994, thay th Phỏp lnh thu nụng nghip trc õy Thu s dng t nụng nghip ỏnh vo vic s dng ngun lc ti nguyờn t ca quc gia vo hot ng sn xut nụng nghip, bao gm t trng trt, t cú mt nc nuụi trng thu sn, t rng trng t c giao quyn s dng t nụng nghip m khụng s dng phi np thu Vic ỏnh thu s dng t nụng nghip ngoi mc tiờu to ngun thu cho NSNN cũn cú mc tiờu khuyn khớch s dng t hiu qu, to ngun kinh phớ cho vic gỡn gi v bo v ngun t t thiờn nhiờn, bo v mụi trng Nm 2003, Quc hi khúa 11 ó cú Ngh quyt s 15/2003/QH11 ngy 17/06/2003 thc hin min, gim thu s dng t nụng nghip t nm 2003 n nm 2010 n nm 2010, ti K hp th 8, Quc hi khúa 12 hp ngy 24/11/2010 ó thụng qua Ngh quyt s 55/2010/QH12 v tip tc min, gim thu s dng t nụng nghip cho mt s trng hp t ngy 01/01/2011 n ht ngy 31/12/2020 3.8 Thu s dng t phi nụng nghip Thu S dng t phi nụng nghip (SDPNN) Vit Nam hin c ban hnh thay th cho Phỏp lnh thu nh t Phỏp lnh thu nh, t c UBTVQH thụng qua ngy 03/7/1992, c sa i, b sung mt s iu nm 1994, quy nh v iu tit ngun thu i vi t phi nụng nghip Phỏp lnh ny bc u t c s cho vic tng cng qun lý tỡnh hỡnh s dng t , xõy dng cụng trỡnh, khuyn khớch s dng t tit kim, cú hiu qu, ng viờn úng gúp ca ngi s dng t vo NSNN, tng cng ngun lc cho ngõn sỏch a phng Tuy nhiờn, qua hn 15 nm thc hin, n nay, trc nhng bt cp phỏt sinh qun lý, iu tit vic s dng t, nhiu quy nh ca Phỏp lnh ó khụng cũn ỏp ng yờu cu thc tin, cn sa i, b sung cho phự hp vi Lut t nm 2003; ngun thu NSNN t thu cha tng xng vi giỏ tr t ai; c bit, cha th hin vai trũ iu tit, qun lý ca Nh nc hnh nn kinh t th trng Ngy 17/6/2010, Quc hi ó thụng qua Lut s 48/2010/QH12 v thu s dng t phi nụng nghip Lut ny s cú hiu lc thi hnh t ngy 01/01/2012 s thay th Phỏp lnh thu nh, t nm 1992 v Phỏp lnh sa i, b sung mt s iu phỏp lnh thu nh, t nm 1994 Lut thu SDPNN quy nh i tng chu thu SDPNN l t ti nụng thụn, t ti ụ th; t sn xut, kinh doanh phi nụng nghip v nhng loi t phi nụng nghip khụng chu thu nhng li c s dng vo mc ớch kinh doanh Lut cng quy nh by loi t khụng chu thu, ú cú t ca c s tụn giỏo; t ngha trang; t sụng rch, mt nc chuyờn dựng; t ỡnh, n, miu am, t ng, nh th h; t tr s c quan, t s dng vo mc ớch quc phũng, an ninh Nhm ngn chn tỡnh trng u c t ai, lut quy nh mc thu sut nh sau: din tớch hn mc cú thu sut 0,03%; vt khụng quỏ ba ln hn mc 0,07%; vt trờn ba ln hn mc 0,15% t s dng khụng ỳng mc ớch, cha s dng chu thu sut 0,15% Lut cng nờu rừ: hn mc giao t mi s c UBND tnh ban hnh sau ny v ỏp dng k t ngy Lut cú hiu lc Vic ỏp dng hn mc giao t c, mi s c tớnh theo hng cú li cho ngi úng thu Mt im mi ỏng lu ý l Lut thu SDPNN quy nh thu mc thu sut 0,2% v khụng ỏp dng hn mc i vi t ln chim ng thi khng nh rừ: vic thu thu i vi t ln chim khụng phi l cn c cụng nhn quyn s dng t hp phỏp ca ngi np thu i vi din tớch t ln chim Ngoi ra, trng hp t ca d ỏn u t phõn k theo ng ký ca nh u t c cp cú thm quyn phờ duyt thỡ khụng coi l t cha s dng v c ỏp dng mc thu sut 0,03% Cựng chu mc thu sut ny cũn cú t nh nhiu tng, nh chung c, cụng trỡnh ngm; t sn xut, t kinh doanh phi nụng nghip v t phi nụng nghip s dng vo mc ớch kinh doanh Ph lc GDP CA VIT NAM V MT S QUC GIA THEO GI HIN HNH VT: Triu ụ la M 2005 2009 ụng - Asia 2256903 4991256 2010 2011 CHND Trung Hoa - China, PR 5930529 7321935 c khu HC Hng Cụng (TQ) Hong 181570 214046 228696 248726 Kong SAR (China) c khu HC Ma - cao (TQ) 11793 21313 28360 36797 Macao SAR (China) Nht Bn - Japan 4571876 5035142 5495379 5896795 Hn Quc - Korea, Republic of 844863 834060 1014890 1114472 Mụng C - Mongolia 2523 4584 6200 8761 ụng Nam - Southeast Asia Bru-nõy - Brunei Darussalam 9531 10732 12370 16360 Cam-pu-chia - Cambodia 6293 10402 11242 12830 ụng Ti-mo - Timor-Leste 479 827 934 1128 In-ụ-nờ-xi-a - Indonesia 285869 539580 709191 846341 Lo - Lao, PDR 2736 5833 7181 8254 Ma-lai-xi-a - Malaysia 143533 202251 247534 289259 Phi-li-pin - Philippines 103066 168334 199589 224095 Xin-ga-po - Singapore 125429 188830 231697 265622 Thỏi Lan - Thailand 176352 263711 318908 345672 Vit Nam - Vietnam 57647 99826 110686 133251 Bc u - Northern Europe an Mch - Denmark 257676 310545 313176 333664 ấ-xtụ-ni-a - Estonia 13902 19416 19045 22542 Phn Lan - Finland 195778 239383 236706 262289 Ai-x-len - Iceland 16286 12115 12565 14046 Ai-len - Ireland 202578 225443 209387 226035 Lỏt-vi-a - Latvia 16042 25876 24010 28480 Li-tu-a-ni-a (Lớt-va) - Lithuania (Litva) 25962 36846 36306 42872 Na Uy - Norway 304060 378849 421236 491211 Thy in - Sweden 370580 405783 462903 536293 Vng quc Anh - United Kingdom 2321359 2208003 2285562 2478931 Tõy u o - Austria 304984 383734 377680 415984 B - Belgium 377350 473255 471151 513319 Phỏp - France 2136556 2619687 2565039 2782211 c - Germany 2766254 3298219 3304439 3628110 Lỳc-xm-bua - Luxembourg 37643 49421 52053 58010 Mụ-na-cụ - Monaco 4280 5558 5351 6075 H Lan - Netherlands 638471 796333 777158 832755 2012 8227103 263259 43582 5961066 1129598 10271 16954 14038 1293 878043 9418 305033 250182 276520 365966 171193 315163 22376 247387 13579 210636 28373 42344 500030 523942 2475782 394454 482951 2611200 3425928 55143 770060 Ngun: Niờn giỏm thng kờ 2013 - Nh xut bn Thng kờ Ph lc TC TNG GDP CA VIT NAM V MT S NC VT: % 2005 2009 2010 2011 2012 ụng - Asia CHND Trung Hoa - China, PR 11,30 9,20 10,40 9,30 7,80 c khu HC Hng Cụng (TQ) Hong Kong SAR (China) 7,39 -2,46 6,79 4,85 1,50 c khu HC Ma- cao (TQ) Macao SAR (China) 8,56 1,71 27,50 21,82 9,95 Nht Bn - Japan 1,30 -5,53 4,65 -0,57 1,96 Hn Quc - Korea, Republic of 3,96 0,32 6,32 3,68 2,04 Mụng C - Mongolia 7,25 -1,27 6,37 17,51 12,28 ụng Nam - Southeast Asia Bru-nõy - Brunei Darussalam 0,39 -1,77 2,60 2,21 2,15 Cam-pu-chia - Cambodia 13,25 0,09 5,96 7,07 7,26 ụng Ti-mo - Timor-Leste 6,54 12,77 9,49 12,03 0,59 In-ụ-nờ-xi-a - Indonesia 5,69 4,63 6,22 6,49 6,23 Lo - Lao, PDR 7,11 7,50 8,53 8,04 8,20 Ma-lai-xi-a - Malaysia 5,33 -1,51 7,43 5,13 5,64 Phi-li-pin - Philippines 4,78 1,15 7,63 3,64 6,81 Xin-ga-po - Singapore 7,37 -0,79 14,78 5,16 1,32 Thỏi Lan - Thailand 4,60 -2,33 7,81 0,08 6,49 Vit Nam - Vietnam 7,55 5,40 6,42 6,24 5,25 Ngun: Niờn giỏm thng kờ 2013 - Nh xut bn Thng kờ Ph lc GDP BèNH QUN U NGI CA VIT NAM V MT S NC THEO GI HIN HNH VT: Triu ụ la M CHND Trung Hoa - China, PR c khu HC Hng Cụng (TQ) Hong Kong SAR (China) c khu HC Ma Cao (TQ) Macao SAR (China) Nht Bn - Japan Hn Quc - Korea, Republic of Mụng C - Mongolia 2005 2009 ụng - Asia 1731 3749 2010 2011 2012 4433 - 5447 6091 26650 30697 32558 35173 36796 25190 40860 53046 67359 78275 35781 39473 17551 16959 999 1715 ụng Nam - Southeast Asia Bru-nõy - Brunei Darussalam 25914 27212 Cam-pu-chia - Cambodia 471 735 ụng Ti Mo - Timor-Leste 487 745 In-ụ-nờ-xi-a - Indonesia 1273 2272 Lo - Lao, PDR 472 931 Ma-lai-xi-a - Malaysia 5554 7278 Phi-li-pin - Philippines 1201 1832 Xin-ga-po - Singapore 29403 37860 Thỏi Lan - Thailand 2690 3979 Vit Nam - Vietnam 700 1160 Bc u - Northern Europe an Mch - Denmark 47547 56227 ấ-xtụ-ni-a - Estonia 10289 14506 Phn Lan - Finland 37319 44838 A-x-len - Iceland 54885 38039 Ai-len - Ireland 48698 49708 Lỏt-vi-a - Latvia 7165 12082 Li-tu-a-ni-a (Lớt-va) - Lithuania (Litva) 7814 11649 Na Uy - Norway 65767 78457 Thy in - Sweden 41041 43640 Vng quc Anh - United Kingdom 38441 35476 Tõy u - Western Europe o - Austria 37067 45872 B - Belgium 36011 43834 Phỏp - France 33819 40488 c - Germany 33543 40270 Lỳc-xm-bua - Luxembourg 80925 99282 Mụ-na-cụ - Monaco 126599 153042 H Lan - Netherlands 39122 48174 Thy S - Switzerland 51734 65790 43118 20540 2286 46135 22388 3181 46731 22590 3673 30880 783 818 2947 1123 8754 2136 45639 4803 1273 40244 878 960 3471 1266 10058 2358 51242 5192 1517 41127 944 1068 3557 1417 10432 2587 52052 5480 1749 56452 14246 44134 39507 45917 11447 11722 86156 49360 36425 59898 16886 48678 44031 49387 13827 14158 99173 56755 39186 56364 16833 45694 42339 45921 13947 14172 99636 55040 38920 45017 43242 39443 40408 102679 145230 46773 70370 49485 46464 42560 44355 111913 163026 49886 83087 46792 43399 39746 42597 103858 45960 78928 Ngun: Niờn giỏm thng kờ 2013 - Nh xut bn Thng kờ Ph lc T TRNG NGNH NễNG NGHIP CA VIT NAM V MT S NC TRONG GDP VT : % 2005 CHND Trung Hoa - China, PR c khu HC Hng Cụng (TQ) Hong Kong SAR (China) Nht Bn - Japan Hn Quc - Korea, Republic Mụng C - Mongolia 2009 2010 2011 2012 ụng -EastAsia 12,1 10,3 10,1 10,0 10,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,2 2,6 16,2 1,2 2,7 14,5 2,6 17,1 0,8 36,0 15,3 32,7 10,4 12,3 0,0 12,4 20,3 18,9 0,6 36,7 14,7 29,5 11,8 12,7 0,0 13,3 16,7 20,1 0,7 35,6 14,4 28,0 10,1 11,8 0,0 12,3 1,4 2,9 1,5 1,7 1,7 0,7 1,4 2,9 1,9 1,4 1,7 0,7 1,4 2,7 1,6 1,2 1,6 0,7 1,5 0,8 1,8 0,8 1,8 0,3 0,8 1,7 0,6 1,9 0,8 1,6 0,3 0,8 1,6 0,7 2,0 0,8 1,7 0,3 0,7 0,1 1,2 1,2 3,3 2,8 22,1 19,6 ụng Nam - Southeast Asia Bru-nõy -Brunei Darussalam 0,9 0,9 Cam-pu-chia - Cambodia 32,4 35,7 In-ụ-nờ-xi-a - Indonesia 13,1 15,3 Lo - Lao, PDR 36,2 35,0 Ma-lai-xi-a - Malaysia 8,3 9,2 Phi-li-pin - Philippines 12,7 13,1 Xin-ga-po - Singapore 0,1 0,0 Thỏi Lan - Thailand 10,3 11,5 ụng Ti Mo - Timor-Leste 28,8 20,5 Vit Nam - Vietnam 19,3 19,2 Bc u - Northern Europe an Mch - Denmark 1,3 1,0 Phn Lan - Finland 2,8 2,8 Ai-len - Ireland 1,8 1,1 Na Uy - Norway 1,6 1,4 Thy in - Sweden 1,2 1,6 Vng quc Anh - United Kingdom 0,6 0,6 Tõy u - Western Europe o - Austria 1,5 1,4 B - Belgium 0,8 0,7 Phỏp - France 2,0 1,5 c - Germany 0,8 0,8 H Lan - Netherlands 1,9 1,5 Lỳc-xm-bua - Luxembourg 0,4 0,3 Thy S - Switzerland 1,5 0,9 19,7 Ngun: Niờn giỏm thng kờ 2013 - Nh xut bn Thng kờ Ph lc T TRNG CễNG NGHIP V XY DNG CA VIT NAM V MT S NC TRONG GDP VT: % 2009 2010 2011 2012 46,2 46,7 46,6 45,3 8,7 7,1 7,1 7,0 7,1 15,2 10,9 7,4 6,4 28,1 25,9 37,7 36,8 36,2 33,0 ụng Nam - Southeast Asia Bru-nõy - Brunei Darussalam 71,6 65,4 Cam-pu-chia - Cambodia 26,4 23,1 In-ụ-nờ-xi-a - Indonesia 46,5 7,7 Lo - Lao, PDR 24,6 26,7 Ma-lai-xi-a - Malaysia 46,4 41,0 Phi-li-pin - Philippines 33,8 31,7 Xin-ga-po - Singapore 31,6 27,4 Thỏi Lan - Thailand 44,0 43,3 ụng Ti Mo - Timor-Leste 10,6 21,3 Vit Nam - Vietnam 38,1 37,4 Bc u - Northern Europe an Mch - Denmark 25,4 22,3 Phn Lan - Finland 32,1 27,5 Ai-len - Ireland 32,2 27,5 Li-tu-a-ni-a (Lớt-va) - Lithuania (Litva) 32,9 26,9 Na Uy - Norway 42,8 38,8 Thy in - Sweden 27,9 24,6 Vng quc Anh - United Kingdom 23,6 21,3 Tõy u - Western Europe o - Austria 30,2 28,8 B - Belgium 24,4 22,3 Phỏp - France 21,0 19,4 c - Germany 29,3 27,8 H Lan - Netherlands 24,1 24,2 Lỳc-xm-bua - Luxembourg 17,4 13,6 Thy S - Switzerland 26,4 25,9 27,5 38,8 37,5 26,2 39,3 36,3 66,8 23,3 47,0 31,8 41,2 32,6 27,5 44,7 21,4 38,2 71,7 23,5 47,1 34,8 40,4 31,3 26,7 43,0 26,3 37,9 71,1 24,3 46,9 36,2 40,8 31,1 26,7 43,6 21,7 28,2 26,7 28,2 39,3 26,9 21,5 22,3 27,1 28,2 21,8 26,0 27,6 41,6 26,1 21,5 42,0 25,2 20,6 28,7 22,5 18,9 30,2 23,8 13,2 26,3 28,7 22,3 18,9 30,7 24,5 12,9 26,9 28,6 21,8 18,8 30,5 24,3 12,9 26,8 CHND Trung Hoa - China, PR c khu HC Hng Cụng (TQ) Hong Kong SAR (China) c khu HC Ma Cao (TQ) Macao SAR (China) Nht Bn - Japan Hn Quc - Korea, Republic of Mụng C - Mongolia 2005 Chõu - Asia 47,4 39,1 32,9 38,6 Ngun: Niờn giỏm thng kờ 2013 - Nh xut bn Thng kờ Ph lc T TRNG NGNH DCH V CA VIT NAM V MT S NC TRONG GDP VT: % 2005 ụng - Asia 40,5 2009 2010 2011 2012 43,4 43,2 43,4 44,6 91,3 92,8 92,8 93,0 92,9 84,8 89,1 92,6 93,6 70,7 72,9 59,0 60,4 41,7 47,4 ụng Nam - Southeast Asia Bru-nõy - Brunei Darussalam 27,5 33,7 Cam-pu-chia - Cambodia 41,2 41,3 In-ụ-nờ-xi-a - Indonesia 40,3 37,1 Lo - Lao, PDR 39,2 38,3 Ma-lai-xi-a - Malaysia 45,5 49,8 Phi-li-pin - Philippines 53,5 55,2 Xin-ga-po - Singapore 68,4 72,5 Thỏi Lan - Thailand 45,8 45,2 ụng Ti Mo - Timor-Leste 60,5 58,2 Vit Nam - Vietnam 42,6 43,4 Bc u - Northern Europe an Mch - Denmark 73,2 76,7 Phn Lan - Finland 65,1 69,6 Ai-len - Ireland 66,1 71,4 Li-tu-a-ni-a (Lớt-va) - Lithuania (Litva) 62,3 69,7 Na Uy - Norway 55,6 59,9 Thy in - Sweden 70,9 73,8 Vng quc Anh - United Kingdom 75,8 78,2 Tõy u - Western Europe o - Austria 68,3 69,9 B - Belgium 74,9 77,0 Phỏp - France 77,1 79,0 c - Germany 69,9 71,4 H Lan - Netherlands 73,9 74,3 Lỳc-xm-bua - Luxembourg 82,2 86,1 Thy S - Switzerland 72,6 73,2 71,4 58,5 46,3 72,7 58,0 49,2 32,5 40,7 37,7 35,5 48,5 55,1 72,5 43,0 58,3 42,9 27,7 39,8 38,2 35,7 47,8 55,9 73,3 43,7 56,9 42,0 28,2 40,1 38,6 35,8 49,1 57,1 73,2 44,2 76,9 69,0 71,7 68,3 59,0 71,4 77,8 76,3 70,0 69,9 76,8 71,3 J 70,8 57,0 72,2 77,9 56,8 73,2 78,7 69,8 76,7 79,3 69,0 74,4 86,6 72,9 69,6 77,1 79,2 68,5 73,9 86,8 72,3 69,8 77,4 79,2 68,7 74,0 86,7 72,5 CHND Trung Hoa - China, PR c khu HC Hng Cụng (TQ) Hong Kong SAR (China) c khu HC Ma Cao (TQ) Macao SAR (China) Nht Bn - Japan Hn Quc - Korea, Republic of Mụng C - Mongolia 58,2 50,0 41,7 Ngun: Niờn giỏm thng kờ 2013 - Nh xut bn Thng kờ Ph lc TNG D TR QUC T CA MT S NC V VNG LANH TH VT: Triu ụ la M CHND Trung Hoa - China, PR c khu HC Hng Cụng (TQ) Hong Kong SAR (China) c khu HC Ma Cao (TQ) Macao SAR (China) Nht Bn - Japan Hn Quc - Korea, Republic of Mụng C - Mongolia Bru-nõy - Brunei Darussalam Cam-pu-chia - Cambodia ụng Ti Mo - Timor-Leste In-ụ-nờ-xi-a - Indonesia Lo - Lao, PDR Ma-lai-xi-a - Malaysia Mi - an - ma - Myanmar Phi-li-pin - Philippines Xin-ga-po - Singapore Thỏi Lan - Thailand Vit Nam - Vietnam an Mch - Denmark ấ-xtụ-ni-a - Estonia Phn Lan - Finland Ai-x-len - Iceland Ai-len - Ireland Lỏt-vi-a - Latvia Li-tu-a-ni-a (Lit-va) - Lithuania (Litva) Na Uy - Norway Thy in - Sweden Vng quc Anh - United Kingdom o - Austria B - Belgium Phỏp - France c - Germany Lỳc-xm-bua - Luxembourg H Lan - Netherlands Thy S - Switzerland 2005 2009 ụng - Asia 821513,9 2416043,7 2010 2866079,3 2011 2012 3202788,5 3331120,0 124244,0 255768,0 268649,0 285295,9 317250,8 6689,4 18350,3 23726,5 34026,2 16600,2 834274,9 1022236,0 1061489,9 210317,2 269932,9 291491,1 333,2 1294,5 2196,7 ụng Nam - Southeast Asia 491,9 1357,3 1563,2 953,0 2851,1 3255,1 153,3 249,9 406,2 33140,5 63563,3 92908,0 234,3 608,6 703,4 69858,0 95431,7 104883,7 770,7 5251,7 5716,9 15926,0 38782,9 55362,8 115960,1 187591,6 225502,8 50690,7 135482,9 167530,3 9050,6 16447,1 12466,6 Bc u - Northern Europe 32930,4 74290,9 73502,8 1943,2 3971,9 2555,9 10521,1 9710,6 7326,7 1035,7 3813,2 5698,9 778,7 1940,8 1842,6 2232,1 6631,8 7256,2 3720,2 6419,8 6335,5 46985,9 48859,3 52797,9 22090,1 42859,6 42564,9 38467,2 55702,4 68344,8 Tõy u - Western Europe 6839,1 8114,3 9589,3 8241,2 15906,6 16499,2 27752,9 46633,5 55800,0 45139,7 59925,3 62294,9 241,1 730,5 747,1 8986,0 17870,5 18471,2 36297,3 98199,4 223480,6 1258172,4 1227147,1 304255,0 323207,1 2275,2 3930,3 2486,8 3449,7 461,6 106538,8 741,2 131780,4 7003,9 67289,7 237527,3 167389,1 13539,1 3285,3 4267,3 883,6 108837,3 799,1 137783,9 6964,0 73478,4 259094,5 1733277 25573,3 81679,5 194,9 7857,1 8450,4 1399,3 5997,3 7915,4 49397,1 44025,4 79272,3 86137,5 287,3 8453,2 4085,3 1386,4 7110,9 8218,2 51856,4 45519,2 88596,0 10986,9 17918,1 48611,5 66928,1 900,5 20264,2 279390,3 12232,1 18600,1 54230,6 67422,3 871,0 22050,3 475659,2 Ngun: Niờn giỏm thng kờ 2013 - Nh xut bn Thng kờ Ph lc XUT KHU V NHP KHU HNG HểA V DCH V CA VIT NAM V MT S NC VT: T ụ la M 2005 2009 2010 2011 2012 ụng - Asia CHND Trung Hoa - China, PR Xut khu - Export 836,89 1333,30 1743,37 2089,36 2248,38 Nhp khu - Import 712,09 1113,20 1520,37 1907,49 2016,53 c khu HC Hng Kụng (TQ) - Hong Kong SAR (China) Xut khu - Export 353,43 409,32 501,72 560,48 591,72 Nhp khu - Import 331,25 392,47 488,23 550,72 588,49 c khu HC Ma Cao (TQ) - Macao SAR (China) Xut khu - Export 11,15 20,06 30,05 41,14 47,19 Nhp khu - Import 7,35 10,57 14,13 19,59 21,67 639,24 833,70 893,23 873,96 620,79 768,05 946,90 992,05 Nht Bn - Japan Xut khu - Export Nhp khu - Import 590,00 Hn Quc - Korea, Republic Xut khu - Export 331,75 414,78 530,57 624,49 638,25 Nhp khu - Import 308,93 383,88 504,43 601,99 603,47 Mụng C - Mongolia Xut khu - Export 1,48 2,30 3,39 5,46 5,23 Nhp khu - Import 1,61 2,64 3,87 7,61 7,89 ụng Nam - Southeast Asia Bru-nõy - Brunei Darussalam Xut khu - Export 6,69 7,81 10,07 13,30 13,79 Nhp khu - Import 2,60 3,84 4,07 4,77 5,29 Cam-pu-chia - Cambodia Xut khu - Export 4,03 5,12 6,08 6,94 Nhp khu - Import 4,58 5,82 6,69 7,63 ụng Ti Mo - Timor-Leste Xut khu - Export 0,04 0,08 0,09 0,11 Nhp khu - Import 0,31 1,02 1,08 1,36 2005 2009 2010 2011 2012 In-ụ-nờ-xi-a - Indonesia Xut khu - Export 97,39 130,36 174,32 223,00 213,00 Nhp khu - Import 85,53 115,22 162,44 211,06 226,66 Lo - Lao, PDR Xut khu - Export 0,93 1,80 2,55 3,07 3,41 Nhp khu - Import 1,27 2,34 2,72 3,56 4,56 Ma-lai-xi-a - Malaysia Xut khu - Export 162,05 184,89 230,99 264,98 265,79 Nhp khu - Import 130,55 143,89 188,98 217,46 229,62 Phi-li-pin - Philippines Xut khu - Export 47,55 54,26 69,46 71,64 77,07 Nhp khu - Import 53,33 56,15 73,08 79,82 85,03 Xin-ga-po - Singapore Xut khu - Export 288,08 370,16 471,70 550,34 554,86 Nhp khu - Import 251,20 322,56 403,38 476,98 493,55 Thỏi Lan - Thailand Xut khu - Export 129,74 180,25 227,34 265,97 274,40 Nhp khu - Import 131,71 152,44 203,64 250,29 270,25 Vit Nam - Vietnam Xut khu - Export 36,71 62,86 79,70 105,60 124,15 Nhp khu - Import 41,21 78,14 94,76 118,61 124,83 Ngun: Niờn giỏm thng kờ 2013 - Nh xut bn Thng kờ Ph lc 10 XUT KHU HNG HểA V DCH V BèNH QUN U NGI CA VIT NAM V MT S NC n v tớnh: ụ la M CHND Trung Hoa - China, PR c khu HC Hng Cụng (TQ) Hong Kong SAR (China) c khu HC Ma Cao (TQ) Macao SAR (China) Nht Bn - Japan Hn Quc - Korea, Republic of Mụng C - Mongolia 2005 2009 ụng - Asia 641,9 1001,5 2010 2011 2012 1303,3 1554,4 1664,6 51874,3 58701,8 71426,9 79257,6 82705,0 23825,3 38464,0 56201,8 75305,8 84753,0 5121,2 5011,4 6541,4 6988,3 6891,7 8433,6 10738,0 12545,2 587,0 862,5 1250,2 1983,2 ụng Nam - Southeast Asia Bru-nõy - Brunei Darussalam 18183,2 19805,7 25148,6 32709,5 Cam-pu-chia - Cambodia 301,9 362,0 423,3 475,0 ụng Ti Mo - Timor-Leste 41,0 68,0 80,0 94,4 In-ụ-nờ-xi-a - Indonesia 433,8 548,9 724,3 914,7 Lo - Lao, PDR 161,4 287,4 399,1 470,6 Ma-lai-xi-a - Malaysia 6270,3 6653,1 8169,1 9213,9 Phi-li-pin - Philippines 554,1 590,5 743,4 753,7 Xin-ga-po - Singapore 67532,4 74215,5 92914,8 106167,8 Thỏi Lan - Thailand 1978 2719,6 3423,6 3995,0 Vit Nam - Vietnam 445,6 730,7 916,8 1202,2 Bc u - Northern Europe an Mch - Denmark 23292,6 26787,7 28475,7 32144,9 ấ-xtụ-ni-a - Estonia 7996,2 9263,0 11288,2 15283,6 Phn Lan - Finland 15584,7 16744,6 17808,5 19946,2 A-x-len - Iceland 17417,4 20107,3 22269,5 26004,7 Ai-len - Ireland 39618 44833,0 45833,4 50712,9 Lỏt-vi-a - Latvia 3428 5302,5 6159,5 8136,2 Li-tu-a-ni-a (Lớt-va) - Lithuania (Litva) 4495,6 6364,0 8038,6 10974,2 Na Uy - Norway 28997 31413,9 34877,5 41590,9 Thy in - Sweden 19876,5 20928,2 24423,8 28295,6 Vng quc Anh - United Kingdom 10232,1 10066,3 10966,2 12566,8 Tõy u - Western Europe o - Austria 19956,7 22959,4 24483,2 28355,7 B - Belgium 28333,2 32300,8 34517,7 39486,7 Phỏp - France 8914,6 9461,6 10071,4 11446,6 c - Germany 13859,1 17098,8 19249,9 22457,4 H Lan - Netherlands 126111,5 160831,4 175371,9 199584,5 Lỳc-xm-bua - Luxembourg 27238,4 33031,4 36803,8 41837,3 Thy S - Switzerland 24615,9 33136,5 36415,9 42584,0 6851,3 12763,8 1870,8 33462,8 862,8 513,5 9090,1 796,9 104445,9 4108,7 1398,5 30888,2 15244,3 18539,1 25163,4 49506,0 40747,7 26706,6 12275,6 26763,0 37377,9 10904,7 22062,8 184127,1 40457,6 41277,9 Ngun: Niờn giỏm thng kờ 2013 - Nh xut bn Thng kờ Ph lc 11 CH S GI TIấU DNG CA MT S NC V VNG LNH TH (NM 2005 CH S TNH L 100) n v tớnh:% 2005 ụng - Asia 111,7 2009 2010 2011 2012 115,4 121,7 124,9 128,2 109,2 111,8 117,6 122,4 127,7 122,0 125,4 132,7 140,8 148,5 100,3 112,8 152,3 99,6 116,1 167,8 99,3 120,7 183,7 99,3 123,4 211,2 99,6 125,0 231,4 104,3 104,7 141,9 147,6 125,9 134,4 138,5 145,6 120,2 127,4 112,1 114,0 208,5 224,6 122,5 127,1 110,5 113,6 150,5 164,3 Bc u - Northern Europe an Mch - Denmark 108,6 111,1 ấ-xtụ-ni-a - Estonia 122,8 126,4 Phn Lan - Finland 108,4 109,7 A-x-len - Iceland 141,4 149,1 Ai-len - Ireland 108,3 107,3 Lỏt-vi-a - Latvia 140,1 138,6 Li-tu-a-ni-a (Lớt-va) - Lithuania (Litva) 127,1 128,8 Na Uy - Norway 109,3 111,9 Thy in - Sweden 106,6 107,9 Vng quc Anh - United Kingdom 110,8 114,5 Tõy u - Western Europe o - Austria 107,5 109,5 B - Belgium 108,2 110,6 Phỏp - France 106,2 107,8 c - Germany 107,0 108,2 H Lan - Netherlands 109,0 111,5 Lỳc-xm-bua - Luxembourg 106,6 108,0 Thy S - Switzerland 103,8 104,5 106,8 155,7 152,5 153,4 137,0 117,7 235,8 133,0 119,6 194,8 107,3 160,2 170,5 160,0 142,9 119,6 239,3 137,2 125,0 212,8 107,7 164,9 176,2 170,2 152,0 122,1 252,5 141,4 128,0 226,8 114,1 132,7 113,4 155,0 110,1 144,7 134,1 113,4 111,1 119,6 116,9 137,9 116,6 163,1 112,0 148,0 138,2 114,2 112,0 123,0 117,8 141,8 118,3 169,4 112,5 147,9 139,7 116,6 141,4 126,1 113,1 114,5 110,1 110,4 115,3 110,5 104,7 115,9 117,8 112,3 112,6 118,4 113,2 104,0 118,2 119,1 113,2 114,3 120,4 116,1 103,8 CHND Trung Hoa - China, PR c khu HC Hng Kụng (TQ) Hong Kong SAR (China) c khu HC Ma Cao (TQ) Macao SAR (China) Nht Bn - Japan Hn Quc - Korea, Republic of Mụng C - Mongolia ụng Nam - Southeast Asia Bru-nõy - Brunei Darussalam Cam-pu-chia - Cambodia ụng Ti Mo - Timor-Leste In-ụ-nờ-xi-a - Indonesia Lo - Lao, PDR Ma-lai-xi-a - Malaysia Phi-li-pin - Philippines Xin-ga-po - Singapore Thỏi Lan - Thailand Vit Nam - Vietnam Ngun: Niờn giỏm thng kờ 2013 - Nh xut bn Thng kờ
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn chính sách thuế với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam, Luận văn chính sách thuế với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam, Luận văn chính sách thuế với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay