(Tóm tắt Luận án tiến sĩ kinh tế chính trị) Công tác bầu cử của Đại hội đại biểu đảng bộ xã ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng giai đoạn hiện nay

24 180 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 22:58

(Luận án tiến sĩ kinh tế chính trị) Công tác bầu cử của Đại hội đại biểu đảng bộ xã ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ kinh tế chính trị) Công tác bầu cử của Đại hội đại biểu đảng bộ xã ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ kinh tế chính trị) Công tác bầu cử của Đại hội đại biểu đảng bộ xã ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ kinh tế chính trị) Công tác bầu cử của Đại hội đại biểu đảng bộ xã ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ kinh tế chính trị) Công tác bầu cử của Đại hội đại biểu đảng bộ xã ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng giai đoạn hiện nay 1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Công tác bầu cử (CTBC) đại hội đảng xã có vai trò đặc biệt quan trọng, lựa chọn đảng viên tiêu biểu cho phẩm chất, trí tuệ, lực tín nhiệm đảng viên toàn đảng để bầu vào đảng ủy chức danh lãnh đạo đảng ủy, đồng thời đặt sở cho việc xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán lãnh đạo hệ thống trị (HTCT) xã; qua góp phần nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu đảng bộ, thực thắng lợi nhiệm vụ địa phương Bên cạnh kết đạt được, CTBC đại hội đại biểu (ĐHĐB) đảng xã gặp không khó khăn hạn chế Đặc biệt, ảnh hưởng văn hóa làng xã tác động mặt trái kinh tế thị trường tạo nên nhiều tượng tiêu cực, phức tạp như: bè phài, cục bộ, gia đình, dòng họ, nhóm lợi ích, dẫn đến tình trạng chạy quy hoạch, chạy tiêu chuẩn, chạy cấu, chạy phiếu CTBC; thoái hóa, biến chất cán sau trúng cử, Những vấn đề cộm tạo nhiều dư luận xã hội xúc Đảng nhân dân Trước tình hình trên, việc nghiên cứu, khảo sát, phân tích thực tế; sở rút nguyên nhân, kinh nghiệm, đề xuất giải pháp để phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, giải tốt vấn đề đặt để thực tốt CTBC ĐHĐB đảng xã tỉnh đồng ĐBSH thời gian tới vấn đề quan trọng, cần phải nghiên cứu, giải thỏa đáng Vì vậy, việc thực đề tài "Công tác bầu cử Đại hội đại biểu đảng xã tỉnh đồng sông Hồng giai đoạn nay" có ý nghĩa cấp thiết lý luận thực tiễn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu: Làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn CTBC ĐHĐB đảng xã tỉnh ĐBSH đoạn nay; đề xuất giải pháp thực tốt CTBC ĐHĐB đảng xã tỉnh ĐBSH thời gian tới 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: Tổng quan công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài Luận giải khái quát đặc điểm, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ đảng xã; nội dung, nhiệm vụ, vai trò ĐHĐB đảng xã tỉnh ĐBSH Làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn bầu cử Đảng CTBC ĐBĐB đảng Khảo sát, đánh giá thực trạng; rút nguyên nhân, kinh nghiệm vấn đề đặt CTBC ĐHĐB đảng xã tỉnh ĐBSH Xác định phương hướng, đề xuất giải pháp để thực tốt CTBC ĐHĐB đảng xã tỉnh ĐBSH thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu: CTBC ĐHĐB đảng xã tỉnh ĐBSH giai đoạn 3.2 Phạm vi nghiên cứu: CTBC đảng ủy chức danh lãnh đạo đảng ủy (đối với đại hội trực tiếp bầu Ban thường vụ (BTV), Bí thư (BT), Phó bí thư (PBT)) số ĐHĐB đảng xã chín tỉnh ĐBSH nhiệm kỳ 2015-2020, so sánh với nhiệm kỳ 2010-2015 Cơ sở lý luận, thực tiễn phương pháp nghiên cứu luận án 4.1 Cơ sở lý luận thực tiễn: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng Đảng, đại hội Đảng CTBC Đảng Tình hình thực CTBC ĐHĐB đảng xã tỉnh ĐBSH, báo cáo, số liệu điều tra thực tế 4.2 Phương pháp nghiên cứu: Trên sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác- Lênin, luận án sử dụng phương pháp tổng kết thực tiễn; phương pháp logic - lịch sử; phương pháp thống kê - so sánh; phương pháp phân tích; phương pháp chuyên gia, điều tra, khảo sát thực tế 3 Đóng góp khoa học luận án Làm rõ chất, nguyên tắc vai trò bầu cử Đảng; nội dung yếu tố ảnh hưởng đến CTBC ĐHĐB đảng xã tỉnh ĐBSH Khẳng định mối quan hệ vai trò tác động CTBC với chất lượng đội ngũ cán đảng bộ, chất lượng công tác lãnh đạo đảng xã Rút sáu kinh nghiệm đề xuất sáu giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu CTBC ĐHĐB đảng xã tỉnh ĐBSH thời gian tới Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Ý nghĩa lý luận: Luận án góp phần làm rõ vấn đề lý luận CTBC ĐHĐB đảng xã tỉnh ĐBSH giai đoạn 6.2 Ý nghĩa thực tiễn: Luận án làm tài liệu tham khảo cho đổi hoàn thiện CTBC đại hội Đảng sở; làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập môn Xây dựng Đảng Kết cấu luận án: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận án gồm chương, tiết Chƣơng 1: TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ BẦU CỬ Ở NƢỚC NGOÀI Tổng quan số nghiên bầu cử nước tác giả người nước tác giả người Việt Nam thức hiện, có CTBC tổ chức sở đảng Trung Quốc Lào 1.2 CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ BẦU CỬ Ở VIỆT NAM 1.2.1 Nghiên cứu bầu cử quan quyền lực nhà nƣớc Các công trình tập trung bàn số vấn đề lý luận, tình hình, kinh nghiệm số đề xuất đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu bầu cử đại biểu Quốc hội Hội đồng nhân dân cấp 4 1.2.2 Nghiên cứu bầu cử công tác bầu cử Đảng Bên cạnh nghiên cứu đại hội bầu cử đại hội đảng cấp nói chung, số nghiên cứu CTBC chi bộ, đảng sở, có đảng xã, phường, thị trấn 1.3 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ Ý NGHĨA CỦA CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU, NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN ÁN CẦN GIẢI QUYẾT 1.3.1 Kết đạt ý nghĩa công trình khoa học có liên quan Những nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng việc cung cấp sở lý luận để xây dựng khung lý thuyết luận án, đánh giá tình hình CTBC gợi mở ý tưởng xây dựng giải pháp thực tốt CTBC ĐHĐB đảng xã tỉnh ĐBSH giai đoạn 1.3.2 Những vấn đề luận án cần giải Một là, xây dựng hệ khung lý thuyết bầu cử Đảng CTBC ĐHĐB đảng xã tỉnh ĐBSH Hai là, đánh giá thực trạng, tìm nguyên nhân, kinh nghiệm vấn đề đặt CTBC ĐHĐB đảng xã tỉnh ĐBSH Ba là, đề xuất giải pháp để làm tốt CTBC ĐHĐB đảng xã tỉnh ĐBSH thời gian tới 5 Chƣơng 2: CÔNG TÁC BẦU CỬ CỦA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ Ở CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1 ĐẢNG BỘ XÃ VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ Ở CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG HIỆN NAY 2.1.1 Đảng xã tỉnh đồng sông Hồng 2.1.1.1 Khái quát xã đảng xã tỉnh đồng sông Hồng Đến hết năm 2015, chín tỉnh ĐBSH có 1372 đảng xã với 385206 đảng viên, chiếm 75% tổng số đảng viên tổ chức sở đảng cấp xã; đảng tổ chức theo mô hình cấp, đảng xã chủ yếu chi thôn, chi trường học 2.1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ đảng xã tỉnh đồng sông Hồng Đảng xã hạt nhân trị, lãnh đạo thực đường lối, chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước; lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng HTCT sở vững mạnh, nông thôn giàu đẹp, văn minh, 2.1.1.3 Đặc điểm đảng xã tỉnh đồng sông Hồng Một là, đảng xã tỉnh ĐBSH có bề dày truyền thống cách mạng; số lượng đảng viên đông, chất lượng tốt Hai là, đội ngũ đảng ủy viên đảng chủ yếu trưởng thành từ phong trào địa phương; trình độ học vấn, chuyên môn, trị cao, cấu chưa hợp lý Ba là, hoạt động đảng xã môi trường văn hóa - xã hội có tính đặc thù Bốn là, đảng xã đứng trước yêu cầu cao lãnh đạo thực nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trình đô thị hóa, công nghiệp hóa xây dựng nông thôn diễn mạnh mẽ 6 2.1.1.4 Vị trí, vai trò đảng xã tỉnh đồng sông Hồng Đảng xã vừa tảng Đảng, vừa hạt nhân trị sở 2.1.2 Đại hội đại biểu đảng xã tỉnh đồng sông Hồng 2.1.2.1 Khái niệm ĐHĐB đảng xã hình thức đại hội mà đại biểu gồm đảng ủy triệu tập đại hội đảng viên tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ đảng xã, lựa chọn từ chi trực thuộc theo số lượng phân bổ 2.1.2.2 Nội dung, nhiệm vụ đại hội đại biểu đảng xã Thảo luận, định hoạt động đại hội Kiểm điểm, đánh giá kết hoạt động đảng công tác điều hành đảng ủy nhiệm kỳ cũ Xây dựng phương hướng, nội dung, nhiệm vụ, tiêu giải pháp lớn cho hoạt động đảng nhiệm kỳ tới Thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện đại hội cấp (nếu có) Thảo luận, xây dựng phương án nhân sự; bầu đảng ủy chức danh lãnh đạo đảng ủy (đối với nơi thí điểm) Thảo luận, giới thiệu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu đảng cấp huyện 2.1.2.3 Vai trò đại hội đại biểu đảng xã Đại hội đảng xã quan lãnh đạo kiện trị đặc biệt xã; dịp kiểm tra, đánh giá hoạt động máy Đảng sở; tạo sở để tiến hành đại hội đảng cấp 2.2 BẦU CỬ TRONG ĐẢNG VÀ CÔNG TÁC BẦU CỬ CỦA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ Ở CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG HIỆN NAY 2.2.1 Bầu cử Đảng 2.2.1.1 Khái niệm, nội dung, hình thức bầu cử Đảng Khái niệm: bầu cử Đảng hoạt động dân chủ, có tổ chức chặt chẽ theo nguyên tắc, quy trình, hình thức cụ thể nhằm lựa chọn đảng viên ưu tú, đại diện cho trí tuệ sức mạnh tập thể đảng viên vào vị trí, chức danh công việc để ủy quyền cho họ thực chức năng, nhiệm vụ định Nội dung bầu cử: Lựa chọn đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất, lực phù hợp vào vị trí công việc như: quan giúp việc, điều hành đại hội, hội nghị đảng; quan lãnh đạo chức danh lãnh đạo tổ chức đảng; quan kiểm tra chức danh lãnh đạo; đoàn đại biểu dự đại hội đảng cấp Hình thức bầu cử: kết hợp bầu cử trực tiếp, bầu cử đại diện, bầu cử phiếu kín, bầu cử biểu giơ tay 2.2.1.2 Bản chất bầu cử Đảng Bản chất bầu cử Đảng thực quyền làm chủ phát huy trí tuệ, trách nhiệm tập thể đảng viên việc lựa chọn người đại diện để ủy quyền; việc “chuyển hóa” ý chí, quyền lực trị đảng viên cho vị trí, chức danh đảng cách dân chủ Bản chất biểu hai vấn đề bản: Thứ nhất, đảng viên thực quyền làm chủ phát huy trí tuệ lựa chọn người đại diện Thứ hai, đảng viên thực quyền làm chủ thông qua việc ủy quyền kiểm soát quyền ủy cho người đại diện 2.2.1.3 Nguyên tắc bầu cử Đảng Các quy chế bầu cử xác định: tập trung dân chủ, bình đẳng, trực tiếp, đa số bán, kết bầu cử chi, đảng phải chuẩn y cấp ủy có thẩm quyền nguyên tắc bầu cử Đảng Ngoài ra, bầu cử số vấn đề có tính nguyên tắc tính công khai, tính cạnh tranh, tính kỳ hạn 2.2.1.4 Vai trò bầu cử Đảng Thứ nhất, đợt củng cố, kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng, đồng thời tạo thay đổi lớn tổ chức hoạt động HTCT Thứ hai, thước đo trình độ dân chủ Đảng, phát huy trí tuệ, sức mạnh tập thể đảng viên lựa chọn cán chủ chốt quan lãnh đạo Đảng Thứ ba, tạo phấn đấu, cạnh tranh lành mạnh cho đội ngũ cán bộ; đồng thời tăng cường trách nhiệm cán thực chức trách, nhiệm vụ Thứ tư, tạo chế đảm bảo quyền trách nhiệm đảng viên tham gia xây dựng đốn Đảng 2.2.2 Công tác bầu cử đại hội đại biểu đảng xã tỉnh đồng sông Hồng - khái niệm, nội dung, chủ thể yếu tố ảnh hƣởng 2.2.2.1 Khái niệm CTBC ĐHĐB đảng xã tỉnh ĐBSH hoạt động đảm bảo cho việc bầu cử diễn nội dung, quy trình, nguyên tắc; giúp đại hội lựa chọn đảng viên tiêu biểu phẩm chất, lực, uy tín để bầu vào đảng ủy chức danh lãnh đạo đảng ủy (nếu đại hội trực tiếp bầu) Khái niệm cho thấy: đối tượng CTBC đảng ủy chức danh lãnh đạo đảng ủy; khách thể ĐHĐB đảng xã; mục đích đảm bảo chọn đảng ủy viên chức danh lãnh đạo xứng đáng - tiêu biểu; yêu cầu quy trình, nguyên tắc, đồng thời có nhiều nội dung chủ thể tham gia vào trình 2.2.2.2 Nội dung công tác bầu cử đại hội đại biểu đảng xã tỉnh đồng sông Hồng Nội dung CTBC ĐHĐB đảng xã tỉnh ĐBSH tổng hợp hoạt động, yếu tố, trình tạo nên CTBC đại hội, bao gồm: Một là, công tác chuẩn bị bầu cử Có nhiều nội dung, công việc công tác chuẩn bị bầu cử, việc nghiên cứu, quán triệt quy định bầu cử chuẩn bị nhân nội dung trực tiếp nhất, đặt sở, tảng thành công cho hoạt động bầu cử đại hội, gồm: Thứ nhất, nghiên cứu, quán triệt quy định bầu cử Thứ hai, rà soát, bổ sung nguồn nhân Thứ ba, xây dựng phương án nhân 9 Hai là, tiến hành hoạt động bầu cử đại hội Đây nội dung trung tâm CTCB, thể cách rộng rãi tập trung vị đại biểu lựa chọn ứng cử viên tiêu biểu cho trí tuệ, lĩnh tập thể đảng viên vào đảng ủy chức danh lãnh đạo đảng ủy Hoạt động bầu cử đại hội không đơn hành vi lựa chọn ứng cử viên mà quan trọng đảm bảo cho đại biểu biết, bàn, thực kiểm tra trình lựa chọn đó, cụ thể là: Thứ nhất, quán triệt tiêu chuẩn đảng ủy viên quy định bầu cử Thứ hai, xây dựng danh sách bầu cử Thứ ba, chọn ứng cử viên Ba là, kết bầu cử công nhận kết bầu cử Việc đảm bảo tiêu chuẩn ứng cử viên với cấu, số lượng cần bầu để đánh giá kết bầu cử Việc công nhận kết bầu cử xác định tính hợp pháp trình bầu cử CTBC hoàn thành kết bầu cử cấp ủy cấp công nhận 2.2.2.3 Chủ thể công tác bầu cử đại hội đại biểu đảng xã tỉnh đồng sông Hồng Mỗi chủ thể có vị trí, vai trò khác gồm: cấp ủy cấp huyện; đảng ủy xã triệu tập đại hội; đoàn chủ tịch đại hội, ban kiểm phiếu bầu cử; đại biểu đại hội 2.2.2.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác bầu cử đại hội đại biểu đảng xã tỉnh đồng sông Hồng Thứ nhất, quy định, hướng dẫn Đảng cấp ủy cấp CTBC Thứ hai, lãnh đạo cấp ủy cấp huyện; uy tín, lực đảng ủy xã; uy tín, lực ĐCT, BKP Thứ ba, phẩm chất, lực, uy tín ứng cử viên Thứ tư, nhận thức, thái độ, trách nhiệm đại biểu đại hội Thứ năm, thông tin công tác tuyên truyền Thứ sáu, tâm lý cộng đồng - văn hóa làng xã Thứ bảy, điều kiện kinh tế, sở vật chất, hạ tầng, kỹ thuật 10 Chƣơng CÔNG TÁC BẦU CỬ CỦA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ Ở CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG HIỆN NAY - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN, KINH NGHIỆM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 3.1 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẦU CỬ CỦA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ Ở CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG NHIỆM KỲ 2015-2020 Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh ĐBSH có 1075 đảng xã tổ chức ĐHĐB, chiếm 78,4% đại hội đảng xã; 112 đại hội trực tiếp bầu BTV, BT, PBT, chiếm 8,16% 3.1.1 Ƣu điểm 3.1.1.1 Về công tác chuẩn bị bầu cử Một là, công tác nghiên cứu, quán triệt quy định bầu cử thực chủ động, nghiêm túc, khoa học, phù hợp với đối tượng điều kiện thực tế đảng bộ, tạo sở thực tốt nội dung CTBC Hai là, đảng ủy xã chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, tạo nguồn nhân phong phú, chất lượng cho CTBC Ba là, phương án nhân xây dựng theo quy trình; đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, cấu 3.1.1.2 Về tiến hành hoạt động bầu cử đại hội Thứ nhất, đại hội quán triệt tốt quy định bầu cử, tiêu chuẩn ứng cử viên Thứ hai, hoạt động đề cử, ứng cử, lập danh sách bầu cử diễn tập trung, dân chủ, quy trình; danh sách bầu cử đảm bảo số dự theo quy định Thứ ba, việc ghi phiếu, bỏ phiếu, kiểm phiếu thực công khai, nhanh chóng, nguyên tắc; số đảng tổ chức đại hội điểm khai thác tốt thiết bị công nghệ phần mềm kiểm phiếu tạo hiệu cao 11 3.1.1.3 Về kết bầu cử công nhận kết bầu cử Một là, thông qua CTBC phát huy trí tuệ, tinh thần xây dựng, đoàn kết đại biểu đảng viên, lựa chọn đảng ủy viên có chất lượng tốt; dự kiến, cấu, số lượng phù hợp với điều kiện thực tế Hai là, công tác hoàn thiện hồ sơ bầu cử, đề nghị công nhận kết bầu cử thực nhanh chóng, đủ, quy trình 3.1.2 Khuyết điểm, yếu 3.1.2.1 Trong công tác chuẩn bị bầu cử Một là, công tác xây dựng quy hoạch, dự nguồn đảng ủy số đảng ủy triển khai chậm, chưa quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán nữ, cán trẻ Hai là, trình chuẩn bị nhân số nơi chưa mở rộng dân chủ, cửa quyền, xa dân; có tình trạng vận động, lôi kéo, có biểu “mặc cả” để đưa số nhân có tình cảm, lợi ích riêng vào dự kiến bầu đảng uỷ khoá Ba là, số đảng ủy xã chủ quan, không nắm tình hình cán bộ; chưa kịp thời nắm bắt, đánh giá đắn tình hình tư tưởng, bất tín nhiệm cán bộ, đảng viên số nhân 3.1.2.2 Trong tiến hành hoạt động bầu cử đại hội Thứ nhất, công tác điều hành, phục vụ bầu cử số đại hội chưa khoa học, thiếu linh hoạt, chí sai sót Thứ hai, tượng dân chủ cực đoan, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ xảy số đại hội Thứ ba, chưa phát huy tốt dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm đại biểu bầu cử 3.1.2.3 Về kết bầu cử công nhận kết bầu cử Kết bầu cử nhìn chung chưa đảm bảo cấu theo quy định; số nơi bầu không dự kiến, không đủ số lượng làm ảnh hưởng đến tổ chức, hoạt động đảng HTCT địa phương: việc đổi 1/3 đảng ủy không đạt được, trung bình có 24,6% ủy viên đảng ủy mới; tỷ lệ 12 15% ủy viên nữ đảng ủy thực khoảng 50% đơn vị Cá biệt có số đảng tỷ lệ giảm so với nhiệm kỳ trước 3.2 NGUYÊN NHÂN, KINH NGHIỆM VÀ NHỮNG VẤN ĐÈ ĐẶT RA TRONG CÔNG TÁC BẦU CỬ CỦA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ Ở CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 3.2.1 Nguyên nhân ưu điểm khuyết điểm công tác bầu cử đại hội đại biểu đảng xã tỉnh đồng sông Hồng 3.2.1.1 Nguyên nhân ưu điểm Thứ nhất, Đảng có nhiều chủ trương, biện pháp xây dựng, đổi hoàn thiện quy chế, quy định công tác tổ chức cán bầu cử Thứ hai, Trung ương cấp ủy cấp quan tâm, đạo sâu sát việc tổ chức đại hội CTBC đại hội đảng xã Thứ ba, nhận thức đắn cán bộ, đảng viên nhân dân xã vị trí, vai trò, tầm quan trọng đại hội CTBC đại hội đảng xã Thứ tư, tích cực rèn luyện, phấn đấu nhiều ứng cử viên Thứ năm, phát triển kinh tế; văn hóa, xã hội địa phương tạo động lực, môi trường thuận lợi cho CTBC 3.2.1.2 Nguyên nhân khuyết điểm, yếu Thứ nhất, công tác đạo, kiểm tra thực khâu trình bầu cử số cấp ủy cấp chưa tốt Thứ hai, nhận thức số đảng ủy đương nhiệm; thành viên tổ chức điều hành, giúp việc đại hội; ứng cử viên nhân khóa đại biểu đại hội CTBC chưa đầy đủ Thứ ba, số nội dung quy chế bầu cử chưa phù hợp với thực tế, thiếu tính khả thi Thứ tư, nhiều nơi sở vật chất thiếu, chất lượng thấp; chưa khai thác, sử dụng hiệu trang thiết bị phục vụ bầu cử Thứ năm, chưa phát huy sắc văn hóa cộng đồng CTBC, đồng thời chịu ảnh hưởng yếu tố tiêu cực văn hóa làng xã kinh tế thị trường 13 3.2.2 Những kinh nghiệm công tác bầu cử đại hội đại biểu đảng xã tỉnh đồng sông Hồng Một là, lãnh đạo, đạo kịp thời, sâu sát, nguyên tắc cấp ủy cấp yếu tố hàng đầu bảo đảm thành công CTBC Hai là, phải nắm vững thực nghiêm túc văn hướng dẫn Trung ương cấp ủy cấp đại hội CTBC Ba là, cần làm tốt công tác tư tưởng, nắm bắt tình hình dư luận, tập trung giải dứt điểm “điểm nóng”; tạo ổn định trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội Bốn là, phát huy dân chủ, thực nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ điều kiện quan trọng, góp phần định kết CTBC Năm là, xây dựng đoàn kết nội bộ, chuẩn bị tốt nhân tiền đề cốt lõi yếu tố định kết bầu cử Sáu là, làm tốt công tác điều hành, xử lý kịp thời tình phát sinh đại hội góp phần nâng cao hiệu CTBC 3.2.3 Những vấn đề đặt công tác bầu cử đại hội đại biểu đảng xã tỉnh đồng sông Hồng Một là, giải số quy định bất cập Quy chế bầu cử hành Hai là, giải mối quan hệ cấu tiêu chuẩn chức danh cần bầu Ba là, giải mối quan hệ tập trung dân chủ, tượng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ bầu cử Bốn là, khắc phục tác động chủ quan tiêu cực bầu cử Năm là, kiểm soát việc thực “quyền” đại biểu “ủy” cho người trúng cử Sáu là, vấn đề đại hội trực tiếp bầu BTV, BT, PBT thời gian tới nào? 14 Chƣơng 4: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC BẦU CỬ CỦA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ Ở CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG THỜI GIAN TỚI 4.1 DỰ BÁO TÌNH HÌNH LIÊN QUAN, PHƢƠNG HƢỚNG VÀ YÊU CẦU TRONG CÔNG TÁC BẦU CỬ CỦA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ Ở CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG THỜI GIAN TỚI 4.1.1 Dự báo tình hình liên quan đến công tác bầu cử đại hội đại biểu đảng xã tỉnh đồng sông Hồng thời gian tới 4.1.1.1 Thuận lợi Một là, kết 30 năm đổi xu hướng phát triển thời đại tạo tiền đề vật chất tinh thần quan trọng tiếp tục đẩy mạnh đổi phát triển toàn diện năm tới Hai là, thực hành dân chủ Đảng xã hội sở ngày quan tâm vào thực chất Ba là, Đảng ta tiếp tục quan tâm lãnh đạo, đạo đổi CTBC Bốn là, tỉnh ĐBSH tiếp tục có bước phát triển mạnh lĩnh vực Năm là, dân trí, nhận thức, trách nhiệm khả tham gia CTBC cán bộ, đảng viên ngày cao 4.1.1.2 Khó khăn Một là, nhiệm vụ trị đảng xã khó khăn, phức tạp Hai là, nhiều nơi thiếu nguồn cán bộ, cán nữ, cán trẻ có chất lượng tốt cho CTBC Ba là, mặt tiêu cực văn hóa cộng đồng - làng xã ảnh hưởng đến CTBC Bốn là, yếu kém, khuyết điểm công tác xây dựng Đảng, mặt trái chế thị trường tác động tiêu cực đến CTBC 4.1.2 Phương hướng yêu cầu thực tốt công tác bầu cử đại hội đại biểu đảng xã tỉnh đồng sông Hồng thời gian tới Phương hướng: Quán triệt sâu sắc quan điểm đạo Đảng bầu cử, cụ thể hóa thành quy định, hướng dẫn phù hợp với thức tiễn đảng bộ; 15 nghiên cứu bước đổi nội dung, quy trình, cách thức bầu cử, việc xây dựng danh sách bầu cử; thường xuyên chăm lo bồi dưỡng, rèn luyện, tạo nguồn cán bộ; mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ, trách nhiệm cán bộ, đảng viên nhân dân để lựa chọn cán tiêu biểu phẩm chất, lực, uy tín vào cấp ủy chức danh lãnh đạo cấp ủy Yêu cầu: Một là, CTBC phải dựa sở nguyên lý, nguyên tắc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng ta Đảng xây dựng Đảng; phải gắn với việc đổi mới, xây dựng chỉnh đốn đảng, tinh thần Nghị Trung ương Bốn Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay” Hai là, nghiêm túc thực lãnh đạo Trung ương Đảng, cấp ủy cấp việc tổ chức đại hội Ba là, việc nghiên cứu, thực đổi CTBC đại hội đại biểu đảng xã cần thiết, phải nghiên cứu kỹ lưỡng, triển khai bước phải đồng ý, hướng dẫn, kiểm tra, giáp sát cấp có thẩm quyền Bốn là, thực tốt mục đích CTBC giải pháp thiết thực, hiệu 4.2 NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC BẦU CỬ CỦA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ Ở CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG THỜI GIAN TỚI 4.2.1 Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cấp ủy, cán bộ, đảng viên công tác bầu cử đại hội đại biểu đảng xã Nhận thức tảng, sở hoạt động thực tiễn, yếu tố quy trình hành động đắn người Vì vậy, làm cho cấp ủy, trước hết đảng ủy xã cán bộ, đảng viên đảng xã có nhận thực đắn mục đích, nội dung, ý nghĩa CTBC phát triển đảng bộ, địa phương sống họ vấn đề có ý nghĩa đặc biệt Do đó, công tác tư tưởng, nhận thức cần trước bước, nhằm tạo đồng thuận tích cực CTBC 16 4.2.2 Tăng cƣờng thực hành dân chủ đôi với thực nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ công tác bầu cử Một là, đưa quan điểm thực hành dân chủ nguyên tắc tập trung dân chủ vào thực tiễn công tác Đảng ủy xã, ban tổ chức đại hội cần cung cấp thông tin, hướng dẫn cụ thể yêu cầu, cách thức thực hành dân chủ thực nguyên tắc tập trung dân chủ cho đảng viên, đại biểu đại hội theo nội dung CTBC Trong đó, trọng phương pháp xử lý tình phương pháp nêu gương; tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên, đại biểu đại hội tích cực tham gia tố giác hành vi vi phạm dân chủ nguyên tắc tập trung dân chủ CTBC Hai là, “dựa vào dân” để làm tốt CTBC Đảng ủy triệu tập đại hội cần quan tâm, lắng nghe ý kiến góp ý, xây dựng, giới thiệu nhân dân để chọn người có đức, có tài cho đảng bộ; tạo điều kiện có phương thức thích hợp để người dân tham gia trình chuẩn bị nhân tham gia lựa chọn cán lãnh đạo đảng bộ; gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng phát huy quyền làm chủ nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng Ba là, tăng cường tham gia đại biểu đại hội vào CTBC, trình xây dựng danh sách bầu cử Làm cho đại biểu hiểu rõ quyền trách nhiệm trị, hăng hái tham gia CTBC Đại biểu đại hội tham gia đông, tích cực, CTBC thành công đầy đủ, chắn nhanh chóng Sự tham gia tích cực đại biểu, phần ứng cử, đề cử để tìm ứng cử viên xứng đáng biểu sinh động thực hành dân chủ Việc thực hành dân chủ phải theo nội dung, quy trình, tổ chức cụ thể Bốn là, khai thác phát huy sức mạnh “văn hóa cộng đồng” Đảng ủy xã, ban tổ chức đại hội đảng cần tin tưởng, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, chí nhân dân biết, nói, làm, tức 17 tôn trọng thật việc tham gia lựa chọn người đại diện cho quyền lợi, tương lai họ Đó họ cung cấp đầy đủ thông tin, hỏi, “bàn bạc”, sau thực hiện, Đó họ hiểu ý kiến họ, việc lựa chọn ứng cử viên họ không ảnh hưởng đến tương lai họ mà địa phương, Lúc họ sẵn sàng gạt bỏ “cái nhỏ bé” “hết lòng làng, xã” thông qua CTBC đại hội đảng Tuy nhiên, để đảm bảo cho việc thực hành dân chủ đôi với nguyên tắc tập trung dân chủ CTBC có hiệu thiết thực, đòi hỏi phải có điều kiện thực hiện:Một là, có hệ thống quy định, hướng dẫn đồng bộ, cụ thể thực hành dân chủ nguyên tắc tập trung dân chủ nội dung, quy trình CTBC.Ba là, có trình độ dân trí - đảng trí định 4.2.3 Chuẩn bị tốt nhân cho bầu cử đại hội Bước 1: Tạo nguồn nhân cho việc chuẩn bị nhân CTBC đại hội Bước 2: Chọn nguồn cho việc chuẩn bị nhân CTBC đại hội Bước 3: Xây dựng phương án nhân cho việc bầu cử đại hội Đảng ủy, BTV đảng ủy xã cần bám sát khâu công tác cán bộ; bám sát đạo, hướng dẫn cấp trên; tập trung trí tuệ, trách nhiệm tập thể, đồng chí BT; phát huy dân chủ, tranh thủ ý kiến rộng rãi cán bộ, đảng viên, quan HTCT nhân dân để xác định đội ngũ nhân tiêu biểu bước công tác chuẩn bị nhân sự, nhân nữ, nhân trẻ tuổi 4.2.4 Nâng cao chất lƣợng, phát huy vai trò, trách nhiệm đại biểu đại hội đảng xã công tác bầu cử Một là, đảng ủy xã xây dựng đề án, phân bổ đại biểu đại hội cho chi đảm bảo tiêu chuẩn, cấu, số lượng thích hợp Hai là, chi nghiêm túc lựa chọn đảng viên đủ phẩm chất, lực, uy tín vào đoàn 18 đại biểu tham dự đại hội đại biểu đảng xã Ba là, trang bị kiến thức bầu cử thông tin ứng cử viên cho đại biểu Bốn là, phát huy trách nhiệm, trí tuệ đại biểu bầu cử, cách: tích cực tìm hiểu, nghiên cứu để có nhận thức nội dung, quy trình, biện pháp CTBC; thẩm quyền, trách nhiệm thân bầu cử; tích cực thảo luận, tham gia xây dựng nhân trước bỏ phiếu đại hội; cẩn trọng, sáng suốt, trách nhiệm với phiếu mình; giám sát hoạt động bầu cử đại hội 4.2.5 Cải tiến hoàn thiện nội dung, quy trình, biện pháp bầu cử; xây dựng chế kiểm soát việc thực chức trách người trúng cử 4.2.5.1 Phổ biến kịp thời, rộng rãi thông tin ứng cử viên trước bầu cử - Nội dung thông tin: Một là, tiêu chuẩn chức danh theo quy định chung Hai là, sơ yếu lý lịch ứng cử viên đảng ủy BTV, BT, PBT Ba là, xác nhận tiêu chuẩn ứng cử viên so với quy định chung (đạt hay không đạt tiêu chuẩn nào) - Cách phổ biến thông tin: phổ biến hệ thống phát địa phương, niêm yết trụ sở đảng ủy, gửi cho đại biểu đại hội trước ngày diễn đại hội Đại hội nên dành thời gian phù hợp để đại biểu trao đổi, thảo luận ứng viên mà đại biểu quan tâm - Yêu cầu: thông tin ứng cử viên phải thực theo mẫu, thống cho ứng cử viên phải thẩm định, kiểm duyệt chặt chẽ; không nhận xét, bình luận, đưa quan điểm cá nhân ứng cử viên Đảng ủy triệu tập đại hội có trách nhiệm tiếp nhận thông tin phản hồi cán bộ, đảng viên nhân dân ứng cử viên, tổng hợp giải trình trước đại hội thắc mắc liên quan đến ứng cử viên đảng ủy chuẩn bị 19 4.2.5.2 Thay đổi quy trình đề cử, ứng cứ, lập danh sách bầu cử Thứ nhất, đại biểu ứng cử, đề cử Thứ hai, đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách đề cử đảng ủy xã chuẩn bị, thông qua danh sách giới thiệu bầu cử Thứ ba, thẩm định tiêu chuẩn ứng cử viên dự kiến tham gia danh sách bầu cử: Tập trung thẩm định, xác minh rõ tiêu chuẩn mang tính định lượng Không thẩm định trường hợp trùng với phần giới thiệu đoàn chủ tịch Thứ tư, lập danh sách bầu cử: phiên làm việc cuối đại hội, đoàn chủ tịch báo cáo kết thẩm định tiêu chuẩn ứng cử viên; cung cấp đưa khỏi danh sách bầu cử trường hợp ứng cử viên không đủ tiêu chuẩn Xin ý kiến đại hội thông qua danh sách bầu cử trước bỏ phiếu 4.2.5.3 Trực tiếp bầu bí thứ đảng ủy, danh sách bầu có số dư Kết khảo sát cho thấy: 63.1% đại biểu đại hội đảng xã, 88.5% ứng cử viên chức danh BT PBT đảng ủy nhiệm kỳ 20152020 73.3% cán bộ, lãnh đạo cấp sở dự đại hội đảng xã đề nghị đại hội trực tiếp bầu BT đảng ủy Danh sách bầu cử phải có số dư, đảng ủy triệu tập đại hội chuẩn bị - ứng viên có “chất lượng, cấu” tương ứng với tiêu chuẩn chức danh BT, đại biểu ứng cử, đề cử thêm Khi đại hội tạo nhiều hội so sánh, lựa chọn, người bầu cử có điều kiện để thể trách nhiệm cao trước phiếu Kết bầu cử không theo dự kiến, song ban tổ chức đại hội cấp ủy cấp cần tôn trọng định đại hội Nếu người bầu không đúng, không đủ tiêu chuẩn hay có sai phạm nguyên tắc, quy định bầu cử theo thẩm quyền mình, cấp ủy cấp huyện không chuẩn y kết bầu cử Hoặc đại hội không bầu BT BCH khóa bầu theo quy định 20 4.2.5.4 Tranh cử đại hội Phù hợp với chất, nguyên tắc tổ chức, hoạt động Đảng ta điều kiện thực tế, tranh cử việc ứng cử viên trình bày dự kiến chương trình hành động (theo quy định chung, chặt chẽ) bầu vào chức danh tương ứng, trao đổi với đại biểu vấn đề quan tâm, trả lời câu hỏi đại biểu đại hội trước bỏ phiếu Với vai trò quan trọng người đứng đầu đảng ủy, việc tranh cử trước hết thực với ứng cử viên chức danh BT đảng ủy Quá trình tranh cử tạo nên tương tác, đối thoại trực tiếp ứng cử viên với đại biểu Trước “áp lực” đó, đòi hỏi ứng cử viên phải trau dồi, rèn luyện; nắm bắt tình hình nhiệm vụ đảng bộ, nguyện vọng đáng đảng viên; đồng thời thể trách nhiệm lực thực trọng trách Bên cạnh đó, môi trường cạnh tranh này, phải đảm bảo tính dân chủ, công khai, công để ứng cử viên có phẩm chất, lực uy tín cao lựa chọn, cho dù người đảng ủy giới thiệu Vì vậy, đảng phải thường xuyên chăm lo, xây dựng chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ bầu 4.2.5.5 Khách quan, đại hóa hoạt động ghi phiếu, bỏ phiếu, kiểm phiếu Một là, quy định hóa nguyên tắc bầu cử trực tiếp ghi phiếu, bỏ phiếu cách tạo không gian riêng cho đại biểu bầu cử như: có bàn ghi phiếu riêng, sử dụng loại bút ghi phiếu chung,… Hai là, thiết kế mẫu phiếu bầu dạng trắc nghiệm (đồng ý bầu cho ứng cử viên đánh dấu vào ô dành cho ứng cử viên đó): vừa thể trân trọng ứng cử viên, vừa logic với việc “chọn” ứng cử viên tiêu biểu; đồng thời tạo thuận lợi cho trính kiểm phiếu, ứng dụng thiết bị phần mềm công nghệ để “chấm” - kiểm phiếu 21 Ba là, công khai hóa hoạt động kiểm phiếu đại hội mặt vừa thu hút đáp ứng quan tâm đại biểu, vừa tăng trách nhiệm ghi phiếu đại biểu hoạt động ban kiểm phiếu; mặt khác tạo khách quan, minh bạch, hạn chế tiêu cực xảy kiểm phiếu Bốn là, ứng dụng cộng nghệ kiểm phiếu Với phát triển công nghệ xu hướng phát triển tương lai, việc ứng dụng công nghệ bầu cử nói chung kiểm phiếu nói riêng thực cách thuận lợi theo quy trình: MÀN HÌNH PHIẾU SCAN KẾT MÁY TÍNH QUẢ PHẦN MỀM KP Theo đó, phiếu bầu scan tự nhập thông tin vào máy tính Máy tính đồng thời chạy phần mềm kiểm phiếu hiển thị trình nhập thông tin, kết hình Trước giám sát đại biểu, quy trình cần - người thực hiện, tốn thời gian, kết khách quan xác 4.2.5.6 Xây dựng chế đảm bảo việc kiểm soát đại biểu người trúng cử Cần có chế kiểm soát thường xuyên cách định kỳ tổ chức “hội nghị đại biểu đại hội” để kiểm tra, đánh giá việc thực quyền ủy người bầu Việc người bầu thực chức đại diện quyền ủy đến đâu thể qua đánh giá, tín nhiệm hay không tín nhiệm đại biểu cách chất vấn bỏ phiếu tín nhiệm người bầu Nếu không đảm bảo 22 tín nhiệm, hội nghị bỏ phiếu bãi miễn không cần hết nhiệm kỳ; trường hợp cần thiết tổ chức “đại hội đại biểu bất thường” để kiện toàn lại máy đảng ủy chức danh lãnh đạo đảng ủy Ngoài ra, sau bầu cử phát người trúng cử có gian dối, vi phạm tiêu chuẩn ứng cử viên chức danh thời điểm bầu cử hội nghị đại biểu đại hội đảng xã cấp có quyền hủy kết bầu cử người trúng cử Cơ chế cho phép đại biểu loại bỏ cán bầu đại hội thiếu lực hay bị tha hóa, biến chất, giữ lời hứa, đồng thời cho phép đại biểu lựa chọn “cán bộ” thay có phẩm chất lực xứng đáng Qua đòi hỏi cán trúng cử phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện thực tốt thẩm quyền, trách nhiệm ủy; tôn trọng tăng cường quan hệ với đại biểu ủy quyền cho 4.2.6 Nâng cao lực, trách nhiệm ban tổ chức điều hành, giúp việc bầu cử Một là, xây dựng đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu có lực, uy tín tốt Hai là, xây dựng kịch bầu cử khoa học, phù hợp thực tiễn đảng Ba là, công tác điều hành, tổ chức bầu cử phải chắn, linh hoạt Bốn là, kịp thời xin ý kiến đoàn công tác cấp ủy cấp tình khó khăn, phức tạp Năm là, sử dụng ứng dụng khoa học công nghệ bầu cử 23 KẾT LUẬN Đảng xã tỉnh ĐBSH có vị trí quan trọng, vừa tảng Đảng, vừa hạt nhân trị sở Năng lực lãnh đạo sức chiến đấu đảng phụ thuộc lớn vào phẩm chất, lực, uy tín đảng ủy chức danh lãnh đạo đảng ủy CTBC đại hội đảng có vai trò quan trọng bồi dưỡng, lựa chọn, bố trí đội ngũ cán không đảng mà HTCT xã; qua tác động mạnh mẽ đến thực nhiệm vụ trị, kinh tế, xã hội địa phương Trong trình thực hiện, CTBC chịu tác động nhiều yếu tố, có vấn đề tâm lý cộng đồng - văn hóa làng xã đặc điểm đảng nông thôn miền Bắc Tuy nhiên, uy tín, lực ứng cử viên nhận thức, trách nhiệm đại biểu đại hội định kết bầu cử Thực tế cho thấy, CTBC ĐHĐB đảng xã tỉnh ĐBSH nhiệm kỳ 2015-2020 có nhiều tiến bộ, ưu điểm: Các đảng ủy chủ động, tích cực quán triệt, triển khai quy chế văn đạo, hướng dẫn Đảng CTBC Công tác chuẩn bị nhân quy định, hướng dẫn cấp ủy cấp phê duyệt Hoạt động bầu cử đại hội thực dân chủ, quy trình, nguyên tắc Đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu, đại biểu đại hội có tinh thần trách nhiệm cao Đảng ủy chức danh lãnh đạo đảng ủy khóa đảm bảo tiêu chuẩn cấu Tuy nhiên, số khuyết điểm, yếu kém: Công tác chuẩn bị nhân số nơi bị động, thiếu dân chủ, chất lượng nguồn nhân chưa đảm bảo Hoạt động bầu cử nhiều nơi diễn biến phức tạp, có biểu dân chủ cực đoan vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; chưa phát huy đầy đủ trí tuệ, trách nhiệm đại biểu lựa chọn cán tiêu biểu, Từ thực tiễn, bước đầu rút kinh nghiệm: Tăng cường lãnh đạo, đạo kịp thời, sâu sát, nguyên tắc cấp ủy cấp 24 Làm tốt công tác tư tưởng, nắm bắt tình hình dư luận, tập trung giải dứt điểm “điểm nóng”; tạo ổn định tri, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội Nắm vững thực nghiêm túc quy định, hướng dẫn Đảng bầu cử Phát huy dân chủ, thực nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, chuẩn bị tốt nhân tiền đề quan trọng; uy tín, phẩm chất lực ứng cử viên yếu tố định kết bầu cử Công tác điều hành làm thay đổi diễn biến, kết bầu cử Đồng thời, tình hình đặt cho đảng ủy xã Đảng ta nhiều vấn đề cộm, cần tháo gỡ như: Giải số quy định bất cập quy chế bầu cử Giải mối quan hệ cấu tiêu chuẩn Xử lý mối quan hệ tập trung dân chủ, tượng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ bầu cử Khắc phục tác động chủ quan tiêu cực bầu cử chất lượng bầu cử Kiểm soát việc thực “quyền” đại biểu “ủy” cho người trúng cử Trong thời gian tới, để thực tốt công tác bầu cử đại hội đại biểu đảng xã, cần thực đồng nhiều giải pháp, có giải pháp chủ yếu như: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cấp ủy, cán bộ, đảng viên CTBC Tăng cường thực hành dân chủ đôi với thực nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ CTBC Chuẩn bị tốt nhân cho bầu cử đại hội Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò, trách nhiệm đại biểu đại hội CTBC Cải tiến, hoàn thiện nội dung, quy trình, biện pháp bầu cử xây dựng chế kiểm soát việc thực chức trách người trúng cử Nâng cao lực, trách nhiệm ban tổ chức điều hành, giúp việc bầu cử CTBC ĐHĐB đảng xã tỉnh ĐBSH tranh thu nhỏ CTBC đảng cấp Việc khảo sát, nghiên cứu gợi mở nhiều vấn đề lý luận thực tiễn bầu cử đại hội đảng sở nói riêng, Đảng ta nói chung [...]... BẰNG SÔNG HỒNG THỜI GIAN TỚI 4.1 DỰ BÁO TÌNH HÌNH LIÊN QUAN, PHƢƠNG HƢỚNG VÀ YÊU CẦU TRONG CÔNG TÁC BẦU CỬ CỦA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ Ở CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG THỜI GIAN TỚI 4.1.1 Dự báo tình hình liên quan đến công tác bầu cử của đại hội đại biểu đảng bộ xã ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng thời gian tới 4.1.1.1 Thuận lợi Một là, kết quả của 30 năm đổi mới và xu hướng phát triển của thời đại. .. THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC BẦU CỬ CỦA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ Ở CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG THỜI GIAN TỚI 4.2.1 Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên về công tác bầu cử của đại hội đại biểu đảng bộ xã Nhận thức là nền tảng, là cơ sở trong hoạt động thực tiễn, là yếu tố đầu tiên trong quy trình hành động đúng đắn của con người Vì vậy, làm cho các cấp ủy, trước hết là đảng. .. viên đảng ủy mới; tỷ lệ 12 15% ủy viên nữ trong đảng ủy chỉ thực hiện được ở khoảng 50% đơn vị Cá biệt có một số đảng bộ những tỷ lệ này còn giảm so với nhiệm kỳ trước 3.2 NGUYÊN NHÂN, KINH NGHIỆM VÀ NHỮNG VẤN ĐÈ ĐẶT RA TRONG CÔNG TÁC BẦU CỬ CỦA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ Ở CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 3.2.1 Nguyên nhân ưu điểm và khuyết điểm trong công tác bầu cử của đại hội đại biểu. .. trách nhiệm của đại biểu đại hội đảng bộ xã trong công tác bầu cử Một là, đảng ủy xã xây dựng đề án, phân bổ đại biểu đại hội cho các chi bộ đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng thích hợp Hai là, chi bộ nghiêm túc lựa chọn đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín vào đoàn 18 đại biểu tham dự đại hội đại biểu đảng bộ xã Ba là, trang bị kiến thức về bầu cử và thông tin về các ứng cử viên cho đại biểu Bốn... thiếu nguồn cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ có chất lượng tốt cho CTBC Ba là, mặt tiêu cực của văn hóa cộng đồng - làng xã còn ảnh hưởng đến CTBC Bốn là, những yếu kém, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng, mặt trái của cơ chế thị trường tác động tiêu cực đến CTBC 4.1.2 Phương hướng và yêu cầu thực hiện tốt công tác bầu cử của đại hội đại biểu đảng bộ xã ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng thời gian... hội đại biểu đảng bộ xã ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng hiện nay 3.2.1.1 Nguyên nhân của ưu điểm Thứ nhất, Đảng đã có nhiều chủ trương, biện pháp xây dựng, đổi mới hoàn thiện quy chế, quy định về công tác tổ chức cán bộ và bầu cử Thứ hai, Trung ương và cấp ủy cấp trên đã quan tâm, chỉ đạo sâu sát việc tổ chức đại hội và CTBC của đại hội đảng bộ xã Thứ ba, nhận thức đúng đắn của cán bộ, đảng viên và... chủ trong bầu cử Khắc phục những tác động chủ quan tiêu cực trong bầu cử và chất lượng bầu cử Kiểm soát việc thực hiện “quyền” đại biểu đã “ủy” cho người trúng cử 5 Trong thời gian tới, để thực hiện tốt hơn công tác bầu cử của đại hội đại biểu đảng bộ xã, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có những giải pháp chủ yếu như: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên... hiện tượng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong bầu cử Bốn là, khắc phục những tác động chủ quan tiêu cực trong bầu cử Năm là, kiểm soát việc thực hiện “quyền” đại biểu đã “ủy” cho người trúng cử Sáu là, vấn đề đại hội trực tiếp bầu BTV, BT, PBT thời gian tới thế nào? 14 Chƣơng 4: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC BẦU CỬ CỦA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ Ở CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG... cộng đồng trong CTBC, đồng thời chịu ảnh hưởng của yếu tố tiêu cực trong văn hóa làng xã và nền kinh tế thị trường 13 3.2.2 Những kinh nghiệm trong công tác bầu cử của đại hội đại biểu đảng bộ xã ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng Một là, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát, đúng nguyên tắc của cấp ủy cấp trên là yếu tố cơ bản hàng đầu bảo đảm thành công của CTBC Hai là, phải nắm vững và thực hiện nghiêm... kết quả bầu cử Sáu là, làm tốt công tác điều hành, xử lý kịp thời tình huống phát sinh trong đại hội góp phần nâng cao hiệu quả CTBC 3.2.3 Những vấn đề đặt ra trong công tác bầu cử của đại hội đại biểu đảng bộ xã ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng Một là, giải quyết một số quy định bất cập trong Quy chế bầu cử hiện hành Hai là, giải quyết mối quan hệ giữa cơ cấu và tiêu chuẩn của các chức danh cần bầu Ba
- Xem thêm -

Xem thêm: (Tóm tắt Luận án tiến sĩ kinh tế chính trị) Công tác bầu cử của Đại hội đại biểu đảng bộ xã ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng giai đoạn hiện nay, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ kinh tế chính trị) Công tác bầu cử của Đại hội đại biểu đảng bộ xã ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng giai đoạn hiện nay, (Tóm tắt Luận án tiến sĩ kinh tế chính trị) Công tác bầu cử của Đại hội đại biểu đảng bộ xã ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay