(Luận án tiến sĩ kinh tế chính trị) Công tác bầu cử của Đại hội đại biểu đảng bộ xã ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng giai đoạn hiện nay

150 146 0
  • Loading ...
1/150 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 22:56

(Luận án tiến sĩ kinh tế chính trị) Công tác bầu cử của Đại hội đại biểu đảng bộ xã ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ kinh tế chính trị) Công tác bầu cử của Đại hội đại biểu đảng bộ xã ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ kinh tế chính trị) Công tác bầu cử của Đại hội đại biểu đảng bộ xã ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ kinh tế chính trị) Công tác bầu cử của Đại hội đại biểu đảng bộ xã ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng giai đoạn hiện nay(Luận án tiến sĩ kinh tế chính trị) Công tác bầu cử của Đại hội đại biểu đảng bộ xã ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng giai đoạn hiện nay 1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Công tác bầu cử (CTBC) đại hội đảng xã có vai trò đặc biệt quan trọng, lựa chọn đảng viên tiêu biểu cho phẩm chất, trí tuệ, lực uy tín đảng để đưa vào quan lãnh đạo đảng chức danh lãnh đạo đảng ủy, đồng thời đặt sở cho việc xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán lãnh đạo quyền, Mặt trận Tổ quốc quan, đoàn thể xã; qua góp phần nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu đảng bộ, thực thắng lợi nhiệm vụ địa phương Thực tiễn cách mạng nước ta cho thấy, sức mạnh bền vững Đảng hệ thống trị (HTCT) sở, sở mạnh toàn Đảng mạnh Xã loại hình sở hoàn chỉnh với đầy đủ mặt cấu trúc đời sống trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; nơi khởi nguồn, kiểm nghiệm đích đến chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước; nơi rèn luyện, đào tạo, sàng lọc cán bộ, đảng viên; cầu nối mối quan hệ mật thiết Đảng, Nhà nước với nhân dân Đảng xã tảng Đảng, đồng thời hạt nhân trị sở Sự lãnh đạo đắn đảng xã tạo tiền đề, động lực cho phát triển; ngược lại hạn chế, sai lầm lãnh đạo kìm hãm phát triển làm nảy sinh nhiều hệ lụy cộng đồng, chí hệ thống máy Những thành công hay thất bại phụ thuộc lớn vào việc bầu cử quan lãnh đạo đảng cá nhân quan Điều có ý nghĩa đảng xã tỉnh đồng sông Hồng (ĐBSH), vùng trọng điểm phát triển phía Bắc, địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp to lớn đến trình công nghiệp hóa, đại hóa, đến ổn định phát triển nước Nhận thức rõ ý nghĩa quan trọng đó, thời gian qua, cấp ủy đảng tỉnh ĐBSH dành nhiều quan tâm, tích cực đạo CTBC đại hội đảng cấp địa phương nói chung CTBC đại hội đại biểu (ĐHĐB) đảng xã nói riêng, qua bầu cử phát huy trí tuệ, trách nhiệm đại biểu đại hội lựa chọn nhiều đảng viên tiêu biểu phẩm chất lực vào đảng ủy chức danh lãnh đạo đảng ủy xã Tuy nhiên, so với yêu cầu “đổi bầu cử, để lựa chọn người có lĩnh trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm giữ vị trí lãnh đạo, đặc biệt người đứng đầu, ”[39 tr.206-207] trình thực CTBC ĐHĐB đảng xã gặp không khó khăn có hạn chế như: công tác chuẩn bị nhân số nơi chưa chặt chẽ, chất lượng nguồn nhân chưa đảm bảo; nhận thức số cán bộ, đảng viên mục đích, vai trò CTBC chưa đầy đủ, tinh thần trách nhiệm chưa cao; quy trình, cách tổ chức bầu cử có lúc, có nơi lúng túng, hình thức, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; cấu, số lượng đảng ủy khóa số đảng chưa bảo đảm thiếu tin tưởng kết quả, chất lượng bầu cử; số quy định CTBC chưa phù hợp với thực tiễn,… Đặc biệt, ảnh hưởng văn hóa làng xã tác động mặt trái kinh tế thị trường tạo nên nhiều tượng tiêu cực, phức tạp tượng bè phái, cục bộ, gia đình, dòng họ, nhóm lợi ích; tình trạng chạy quy hoạch, chạy tiêu chuẩn, chạy cấu, chạy phiếu CTBC; thoái hóa, biến chất cán sau trúng cử diễn không ít, Những vấn đề cộm làm cho dư luận xã hội Đảng nhân dân có nhiều xúc Trước tình hình trên, việc nghiên cứu, khảo sát, phân tích thực tế; đồng thời đánh giá kết thực quy định bầu cử Đảng cách cụ thể, toàn diện; sở rút nguyên nhân, kinh nghiệm, đề xuất giải pháp để phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, giải tốt vấn đề đặt để thực tốt CTBC ĐHĐB đảng xã tỉnh đồng ĐBSH thời gian tới vấn đề quan trọng, cần phải nghiên cứu, giải thỏa đáng Vì vậy, việc thực đề tài "Công tác bầu cử Đại hội đại biểu đảng xã tỉnh đồng sông Hồng giai đoạn nay" có ý nghĩa cấp thiết lý luận thực tiễn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn CTBC ĐHĐB đảng xã tỉnh ĐBSH giai đoạn nay; luận án đề xuất phương hướng, giải pháp thực tốt CTBC ĐHĐB đảng xã tỉnh ĐBSH thời gian tới 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Tổng quan công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài - Luận giải khái quát đặc điểm, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ đảng xã; nội dung, nhiệm vụ, vai trò ĐHĐB đảng xã tỉnh ĐBSH - Làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn bầu cử Đảng CTBC ĐBĐB đảng xã tỉnh ĐBSH - Khảo sát, đánh giá thực trạng; rút nguyên nhân, kinh nghiệm vấn đề đặt CTBC ĐHĐB đảng xã tỉnh ĐBSH giai đoạn - Xác định phương hướng, đề xuất giải pháp chủ yếu để thực tốt CTBC ĐHĐB đảng xã tỉnh ĐBSH thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu Luận án nghiên cứu: CTBC ĐHĐB đảng xã tỉnh ĐBSH giai đoạn 3.2 Phạm vi nghiên cứu Luận án nghiên cứu, khảo sát CTBC đảng ủy chức danh lãnh đạo đảng ủy (đối với đại hội trực tiếp bầu Ban thường vụ (BTV), Bí thư (BT), Phó bí thư (PBT)) số ĐHĐB đảng xã chín tỉnh ĐBSH nhiệm kỳ 2015-2020, so sánh với nhiệm kỳ 2010-2015 Luận án không nghiên cứu việc bầu cử đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban kiểm phiếu đoàn đại biểu dự đại hội cấp Cơ sở lý luận, thực tiễn phƣơng pháp nghiên cứu luận án 4.1 Cơ sở lý luận, thực tiễn - Cơ sở lý luận: Luận án nghiên cứu dựa quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng Đảng, đại hội Đảng CTBC Đảng - Cơ sở thực tiễn: Luận án nghiên cứu dựa tình hình đạo, tổ chức thực CTBC ĐHĐB đảng xã tỉnh ĐBSH; báo cáo, số liệu điều tra, kháo sát thực tế 4.2 Phương pháp nghiên cứu Trên sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác- Lênin, luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học liên ngành chuyên ngành chủ yếu như: phương pháp tổng kết thực tiễn; phương pháp logic - lịch sử; phương pháp thống kê - so sánh; phương pháp phân tích; phương pháp chuyên gia, điều tra, khảo sát thực tế Đóng góp khoa học luận án - Luận án làm rõ số vấn đề lý luận bầu cử Đảng CTBC đại hội đảng xã: chất, nguyên tắc vai trò bầu cử Đảng; nội dung, chủ thể yếu tố ảnh hưởng đến CTBC ĐHĐB đảng xã tỉnh ĐBSH Trong xác định: CTBC ĐHĐB đảng xã tỉnh ĐBSH hoạt động bảo đảm cho việc bầu cử diễn nội dung, quy trình, nguyên tắc; giúp đại hội lựa chọn đảng viên tiêu biểu phẩm chất, lực, uy tín để bầu vào đảng ủy chức danh lãnh đạo đảng ủy (nếu đại hội trực tiếp bầu) - Luận án khẳng định mối quan hệ vai trò tác động CTBC với chất lượng đội ngũ cán đảng bộ, chất lượng công tác lãnh đạo đảng xã - Từ thực trạng CTBC ĐHĐB đảng xã tỉnh ĐBSH nay, luận án rút sáu kinh nghiệm đề xuất sáu giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu CTBC ĐHĐB đảng xã tỉnh ĐBSH thời gian tới, trọng tâm là: tăng cường thực hành dân chủ đôi với thực nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ CTBC; chuẩn bị tốt nhân sự; cải tiến hoàn thiện nội dung, quy trình, biện pháp bầu cử; xây dựng chế kiểm soát việc thực chức trách người trúng cử Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án 6.1 Ý nghĩa lý luận Luận án góp phần làm rõ vấn đề lý luận CTBC ĐHĐB đảng xã tỉnh ĐBSH giai đoạn 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Luận án làm tài liệu tham khảo cho đổi hoàn thiện công tác bầu cử đại hội Đảng sở; làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập môn Xây dựng Đảng Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận án gồm chương, tiết Chƣơng TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Bầu cử CTBC đại hội đảng cấp có vai trò quan trọng việc xây dựng, bảo đảm đội ngũ lãnh đạo Đảng HTCT, đồng thời nhận quan tâm lớn tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhân dân Tuy nhiên, lý luận thực tiễn lĩnh vực này, CTBC ĐHĐB đảng xã lại chưa nghiên cứu nhiều, đặc biệt chưa có công trình chuyên khảo Sau số nghiên cứu có liên quan 1.1 CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ BẦU CỬ Ở NƢỚC NGOÀI 1.1.1 Công trình nghiên cứu tác giả ngƣời nƣớc Sách Chế độ dân chủ nhà nước xã hội [114] N M Voskresenskaia N B Davletshina công trình lý luận gồm nhiều nội dung vấn đề dân chủ nói chung dân chủ nước Nga nói riêng Sách dành riêng Chương để bàn “bầu cử - chế thực thi dân chủ quan trọng” Các tác giả cho rằng: “Bầu cử ý nghĩa tượng trưng, công dân có quyền tự trích phủ, công bố trích đưa kiến nghị lựa chọn người tham gia vào việc giải vấn đề hệ trọng phủ” [114, tr.123] Tính cạnh tranh, tính định kỳ, tính đại diện tính chung cuộc, báo cáo trách nhiệm trước cử tri yêu cầu, thuộc tính, đặc trưng bầu cử Theo tác giả: Coi nhẹ hay từ bỏ yếu tố dẫn đến biểu độc tài hay thoái hóa từ dân chủ thành chuyên chế Đồng thời, để bảo đảm cho bầu cử dân chủ công bằng, đòi hỏi phải có hình thức tổ chức chặt chẽ, đặc biệt, phải có nhiều ứng cử viên cho chức danh Sách Sự mỉa mai dân chủ Thomas R Dye Hamon [27] đề cập nhiều nội dung dân chủ nước Mỹ số nước tư phát triển, đồng thời lên án mặt trái dân chủ Qua nghiên cứu, hai tác giả cho rằng: Quyền bầu cử quyền công dân xã hội dân chủ, thiếu quyền khác trở nên vô nghĩa Nó đem lại cho người dân với tư cách cá nhân có quyền tự định số phận Các bầu cử công cụ hữu hiệu để phá bỏ tường phi lý ngăn cách người với người Và quyền bầu cử tổng thể quyền công dân trình bầu cử quan nhà nước trung ương địa phương bao gồm quyền bầu cử quyền ứng cử Sách Đổi công tác xây dựng Đảng nông thôn (Trung Quốc) học giả Chu Chí Hòa công trình nghiên cứu lớn công tác xây dựng đảng nông thôn Trung Quốc, có việc lựa chọn bí thư tổ chức đảng nông thôn cách bầu cử Theo tác giả, giới thiệu bầu cử công khai cách làm hiệu Để thực phương thức này, cần nắm tiêu chuẩn giới thiệu, bầu cử; mở rộng quỹ đạo giới thiệu công khai; chuẩn hóa trình tự lựa chọn công khai; đồng thời thực quy trình: “xây dựng phương án tuyên truyền, tuyên truyền phát động; giới thiệu, giới thiệu cách dân chủ, thẩm tra tư cách ứng cử viên; đánh giá, bình xét theo ý kiến nhân dân, kiểm tra, sát hạch ứng cử viên; tiến hành bầu cử, ký định bổ nhiệm” [49, tr.407] Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với Trung Quốc, kinh nghiệm, gợi ý tác giả có giá trị tham khảo tốt với công tác bầu cử vùng nông thôn nước ta Trên sở tương đồng thể chế, thiết chế trị Việt Nam Lào, “Tổ chức tốt đại hội sở, vấn đề có ý nghĩa định” tác giả Văn-Sỷ Bua-Lay-Thoong [104] cho thấy, công tác bầu cử Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Nhân dân cách mạng Lào có nhiều điểm chung: Một là, sát công tác đạo đại hội bầu cử đại hội đảng cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc (ở Đảng ta tiến tới Đại hội XII, Đảng bạn tiến tới Đại hội X) Hai là, cách thức tổ chức nội dung đại hội cấp Ba là, kết đạt số khó khăn, tồn công tác bầu cử Bốn là, kinh nghiệm thực tế như: đảm bảo nội dung, quy trình đại hội; thúc đẩy phong trào (công tác tuyên truyền), xây dựng dự thảo báo cáo trị; chuẩn bị sở vật chất kinh phí; chuẩn bị lựa chọn nhân bảo đảm tiêu chuẩn, cấu Đồng thời, thông qua đại hội “lựa chọn đảng viên, cán tốt, có kiến thức, đủ lực, rèn luyện thực tế phong trào quần chúng” [104, tr.56] 1.1.2 Công trình nghiên cứu tác giả ngƣời Việt Nam Sách Hệ thống bầu cử Anh, Mỹ Pháp - lý thuyết thực [85] chuyển thể từ Luận án tiến sĩ Hệ thống bầu cử số nước tư phát triển - lý thuyết thực tác giả Lưu Văn Quảng công trình nghiên cứu sâu sắc, toàn diện vấn đề hệ thống bầu cử ba hệ thống trị điển hình nước tư phát triển: hệ thống cộng hòa đại nghị Anh, cộng hòa lưỡng tính Pháp hệ thống cộng hòa tổng thống Mỹ Qua nghiên cứu, tác giả phân tích, làm rõ vấn chức bầu cử HTCT; nguyên tắc bầu cử, công nghệ bầu cử, nhân tố tác động đến trình bầu cử; hệ hệ thống bầu cử, hành vi bầu cử, đặc trưng người bầu, Đồng thời, sách chứng minh giá trị phổ biến hạn chế hệ thống bầu cử, sở nêu lên gợi mở góp phần hoàn thiện CTBC Việt Nam theo hướng dân chủ khoa học Cùng hướng nghiên cứu trên, công trình “Một số hệ thống bầu cử giới tác động trị chúng” Lưu Văn Quảng Tạp chí Lý luận trị, số 7-2006, tr 84-88; “Một số hệ thống bầu cử phổ biến giới” Vũ Văn Nhiêm Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 5-2007, tr 54-60; “So sánh số hệ thống bầu cử giới” Bùi Hải Thiêm Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 4-2011, tr 56-61, khái quát hệ thống bầu cử nước giới Tùy theo cách tiếp cận, tác giả có phân chia khác hệ thống bầu cử giới, nhìn chung có: hệ thống bầu cử theo đa số, hệ thống bầu cử đại diện tỉ lệ hệ thống bầu cử hỗn hợp Theo tác giả, hệ thống có ưu điểm hạn chế riêng; việc nghiên cứu, phân tích hệ thống bầu cử có ý nghĩa quan trọng việc tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống bầu cử Việt Nam Bài “Ph Ăngghen bàn chế độ bầu cử xã hội tư bản” Trịnh Xuân Thắng [103] nghiên cứu quan điểm, phân tích, đánh giá Ph Ăngghen chế bầu cử nước tư kỷ XIX: Từ việc phân tích điều kiện, chế thực tế hoạt động bầu cử quốc gia tư sản thời đại mình, Ph Ăngghen việc quy định quyền ứng cử bầu cử cho công dân hình thức, giả hiệu; họ đặt điều kiện, quy tắc, chế có lợi cho giai cấp hạn chế tối đa, tiến tới loại bỏ tham gia trường giai tầng khác; nguyên tắc bình đẳng mà pháp luật đưa bị xóa bỏ việc bảo đảm điều kiện tối thiểu không giới hạn tài sản hoạt động bầu cử Thực chất chạy đua ảnh hưởng tài sản bầu cử Dẫn chiếu nhận định, phân tích Ph Ăngghen vào chế độ bầu cử quốc gia tư nay, tác giả cho rằng, họ giữ nguyên “thủ đoạn trị” 1.2 CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ BẦU CỬ Ở VIỆT NAM 1.2.1 Nghiên cứu bầu cử quan quyền lực nhà nƣớc Luận án Hoàn thiện chế độ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nước ta Vũ Thị Loan [64] số công trình chuyên khảo sớm nghiên cứu đường hình thành quyền lực nhà nước thông qua hoạt động bầu cử Việt Nam Để kiến giải cho nhận định giải pháp mình, tác giả trình bày hệ thống lý luận chế độ bầu cử quan quyền lực nhà nước giới nói chung Việt Nam nói riêng Trên sở phân tích thực trạng hoạt động, chất lượng bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp nhiệm kỳ 1994-1999, nhiệm kỳ 1999-2004 nhiệm kỳ 2004-2009, tác giả đề xuất số giải pháp đổi hoàn thiện chế độ bầu cử đại biểu 10 Hội đồng nhân dân nước ta nói chung Trên sở phân tích quan điểm C Mác dân chủ, qua “Mấy suy nghĩ dân chủ đổi mới” [102], tác giả Đinh Ngọc Thạch luận giải kiện Đông Âu Liên Xô sụp đổ, từ rút nguyên nhân học để tham khảo yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn Việt Nam, đặt vấn đề Đảng ta cần đổi tư phương thức hoạt động, có CTBC Tương tự, công trình “Đảng lãnh đạo công tác bầu cử nước ta, thực trạng giải pháp” tác giả Phan Xuân Sơn [87] “Đổi phương thức lãnh đạo Đảng bầu cử quan dân cử nước ta” Vũ Thị Loan [63] bàn nhiều chủ đề này, trọng tâm yêu cầu đổi phương thức lãnh đạo Đảng CTBC quan dân cử theo hướng mở rộng phát huy dân chủ Qua nghiên cứu, tác giả đề xuất số phương hướng giải pháp bản: coi bầu cử thể chế quan trọng dân chủ - pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo đảm nguyên tắc ủy quyền có điều kiện có thời hạn bầu cử; kết hợp hài hòa định hướng, cấu Đảng với phát huy, tôn trọng quyền ứng cử, đề cử công dân thể chế xã hội; đồng thời sớm nghiên cứu xây dựng hệ thống pháp lý đồng để bảo đảm bầu cử phương thức lựa chọn cán quan trọng HTCT nước ta Ngoài ra, tác giả nghiên cứu: Nguyễn Đăng Dung, Chu Khắc Hoài Dương (2002), “Bầu cử vấn đề dân chủ”, Tạp chí nghiên cứu Lập pháp, (5), tr 20-24; Nguyễn Đăng Dung (2004), “Bầu cử hình thức thực quyền lực thuộc nhân dân”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, (3), tr 2123; Nguyễn Đăng Dung (2007), “Bầu cử Quốc hội”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, (4), tr 2-6; Vũ Văn Nhiêm (2007), “Pháp luật bầu cử nhìn từ góc độ bảo đảm tự do, công bằng, cạnh trạnh tính đại diện”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, (4), tr 3-18; Vũ Văn Nhiêm (2010), “Chế độ bầu cử - nhìn từ góc độ đồng thuận xã hội bảo vệ nhóm xã hội dễ bị tổn thương”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, (20), tr 17-23; Nguyễn Thanh Bình (2011), “Vai trò 136 4.2.5.2 Thay đổi quy trình đề cử, ứng cứ, lập danh sách bầu cử Theo quy định nay, đoàn chủ tịch đại hội đề cử dach sách ứng cử viên đảng ủy xã triệu tập đại hội chuẩn bị, sau đến phần ứng cử đề cử đại biểu đại hội Cách làm giúp cho CTBC đại hội diễn nhanh chóng, phản ánh sâu sắc tính tập trung nguyên tắc tập trung dân chủ, vô tình làm “thui chột”, “nản lòng” đại biểu ứng cử, đề cử; đồng thời chọn nhầm ứng cử viên bỏ sót đảng viên tiêu biểu khác; nữa, dẫn đến tượng “trao đổi lợi ích” người “ban ơn” (người giữ quyền giới thiệu ứng cử viên) với người “chịu ơn” (những người trúng cử nhờ cấu, giới thiệu), dẫn đến tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy cấu Thực chủ trương Đảng: "mở rộng quyền tiến cử tự ứng cử, giới thiệu nhiều phương án bầu cử” [32, tr.295] Vì vậy, cần dân chủ, khách quan; mở rộng phát huy quyền, trách nhiệm ý chí đại biểu giới thiệu ứng cử viên tiêu biểu để bầu vào đảng ủy chức danh lãnh đạo đảng ủy theo quy trình: Thứ nhất, đại biểu ứng cử, đề cử Sau thống tiêu chuẩn, cấu, số lượng chức danh cần bầu, đại hội thực phần ứng cử, đề cử đại biểu Trong đó, đoàn chủ tịch cần dành thời gian thích hợp để gợi mở, khích lệ tinh thần trách nhiệm, giúp cho đại biểu tự tin ứng cử, đề cử người đủ tài, đủ đức tham gia đảng ủy để gánh vác công việc đảng Bên cạnh đó, đề cử ứng cử viên, đại biểu phải phân tích để đại hội thấy rõ người đề cử bảo đảm đủ tiêu chuẩn, xứng đáng giữ chức danh bầu Người tự ứng cử phải có chương trình hành động, sẵn sàng thuyết trình trước đại hội chương trình hành động có yêu cầu Thứ hai, đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách đề cử đảng ủy xã chuẩn bị, thông qua danh sách giới thiệu bầu cử 137 Sau phần ứng cử, đề cử đại biểu, đoàn chủ tịch giới thiệu danh sách đề cử đảng ủy xã chuẩn bị Đại hội xem xét cho ứng cử viên rút hay không rút thông qua danh sách giới thiệu bầu cử Những nội dung thực phiên (buổi) làm việc thứ đại hội (đại hội thường làm việc - 1,5 ngày, tương ứng với - buổi); áp dụng trường hợp trực tiếp bầu chức danh lãnh đạo đảng ủy đại hội Thứ ba, thẩm định tiêu chuẩn ứng cử viên dự kiến tham gia danh sách bầu cử Trong thời gian phiên (buổi) làm việc đại hội, đoàn chủ tịch phối hợp với phận phụ trách công tác nhân đại hội ban thẩm tra tư cách đại biểu tập hợp danh sách, đối chiếu, so sánh, thẩm định tiêu chuẩn ứng cử viên: Tập trung thẩm định, xác minh rõ tiêu chuẩn mang tính định lượng Không thẩm định trường hợp trùng với phần giới thiệu đoàn chủ tịch (do đảng ủy xã triệu tập đại hội, cấp ủy cấp thẩm định, phê duyệt), trừ đại hội có yêu cầu Để hoạt động diễn nhanh xác đòi hỏi phải có “kho” thông tin, liệu đội ngũ cán bộ, đảng viên (tiến tới lập kho dự liệu kỹ thuận số); tiêu chuẩn ứng cử viên phải rõ ràng, cụ thể Thứ tư, lập danh sách bầu cử Tại phiên làm việc cuối đại hội, đoàn chủ tịch báo cáo kết thẩm định tiêu chuẩn ứng cử viên; cung cấp đưa khỏi danh sách bầu cử trường hợp ứng cử viên không đủ tiêu chuẩn Xin ý kiến đại hội thông qua danh sách bầu cử trước bỏ phiếu 4.2.5.3 Trực tiếp bầu bí thư đảng ủy, danh sách bầu có số dư Đại hội trực tiếp bầu BT nội dung quan trọng chủ trương đại hội trực tiếp bầu BTV chức danh lãnh đạo đảng ủy, triển khai mạnh mẽ đại hội đảng cấp nhiệm kỳ 2010-2015, thời kỳ “thí điểm” Qua kỳ bầu cử đại hội cho thấy: chủ 138 trương mới, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng đảng viên nên nhận đồng tình, hưởng ứng đông đảo cán bộ, đảng viên nhân dân; mở rộng dân chủ trực tiếp, phát huy trí tuệ, trách nhiệm đại biểu đại hội việc xây dựng, nâng cao chất lượng BCH, BTV, BT, PBT; nhiều nơi đề nghị cho mở rộng số lượng tỷ lệ thí điểm - 7% đảng Trung ương Tuy nhiên, để đại hội trực tiếp bầu tất chức danh đảng ủy nhiều thời gian đại hội; đồng thời vừa không phát huy vai trò đảng ủy khóa việc xây dựng quan thường trực, tham mưu, giúp việc cho đảng ủy BTV, vừa ảnh hưởng đến việc bố trí cán đảng ủy Kết khảo sát cho thấy: 63,1% đại biểu đại hội đảng xã, 88,5% ứng cử viên chức danh BT PBT đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 73,3% cán bộ, lãnh đạo cấp sở dự đại hội đảng xã đề nghị đại hội trực tiếp bầu BT đảng ủy; việc đề nghị đại hội trực tiếp bầu BTV PBT có tỷ lệ thấp nhiều [Phụ lục 25, 26] Vì vậy, để phát huy dân chủ tập trung, bầu BCH, đại hội nên trực tiếp bầu BT đảng ủy Việc đại hội đảng xã trực tiếp bầu BT đảng ủy cần thực trước 50% đảng xã sạch, vững mạnh; 20% đảng xã hoàn thành tốt nhiệm vụ; 10% đảng xã hoàn thành nhiệm vụ đảng xã yếu (nếu có) đảng tỉnh Để tránh hình thức “bầu tròn”, danh sách bầu cử phải có số dư, đảng ủy triệu tập đại hội chuẩn bị - ứng viên có “chất lượng, cấu” tương ứng với tiêu chuẩn chức danh BT, đại biểu ứng cử, đề cử thêm Khi đại hội tạo nhiều hội so sánh ứng cử viên, người bầu cử phải có trách nhiệm cao trước lựa chọn qua phiếu Để trực tiếp bầu thực dân chủ; người trúng cử BT thực người có uy tín nhất, tiêu biểu phẩm chất lực đảng bộ, trình chuẩn bị nhân đảng uỷ triệu tập đại hội phải thực chu đáo, công tâm, khách quan, khoa học; không bè phái, gò ép, áp đặt Kết bầu cử có 139 thể không theo dự kiến, song ban tổ chức đại hội cấp ủy cấp cần tôn trọng định đại hội Điều quan trọng người trúng cử có đủ tiêu chuẩn hay không, có tiêu biểu, có lĩnh trí tuệ tập thể đảng viên toàn đảng không? Nếu người bầu không đúng, không đủ tiêu chuẩn hay có sai phạm nguyên tắc, quy định bầu cử theo thẩm quyền cấp ủy cấp huyện không chuẩn y kết bầu cử Hoặc đại hội không bầu BT BCH khóa bầu theo quy định Như vậy, bên cạnh việc phát huy quyền dân chủ trực tiếp đại biểu dự đại hội việc bầu cử, làm sở cho mở rộng phát huy dân chủ xã hội; đề cao trách nhiệm đảng uỷ công tác chuẩn bị nhân sự,… đại hội trực tiếp bầu BT phát huy trí tuệ, đề cao ý thức trách nhiệm toàn đảng việc xây dựng, nâng cao chất lượng BT Đồng thời, đồng chí bầu nhận thấy vinh dự, ý thức sâu sắc trách nhiệm cá nhân trước tín nhiệm đông đảo đại biểu, qua thấy tự tin, phấn chấn hơn, trách nhiệm nhận nhiều ủy quyền trực tiếp số đông đại biểu đại diện cho đảng viên toàn đảng 4.2.5.4 Tranh cử đại hội Tranh cử phạm trù (thuật ngữ) phổ biến, phản ánh tính cạnh tranh dân chủ, bình đẳng bầu cử giới Ở Việt Nam, tiếp cận khái niệm từ phương diện lý luận thực tiễn cụ thể như: Quy định “vận động bầu cử” bầu cử đại biểu Quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân cấp Quy định chất vấn ứng cử viên đại hội ghi Điều lệ Đảng Đồng thời, Đảng ta có chủ trương: “Người bầu vào chức vụ cấp trưởng phải đề xuất đề án, chương trình công tác nhiệm kỳ, cam kết hoàn thành nhiệm vụ, giữ gìn phẩm chất đạo đức” [29, tr.87] Bên cạnh đó, diễn đàn khoa học, dư luận xã hội Đảng có nhiều bàn luận vấn đề Kết khảo sát năm 2015 cho thấy: có từ 30 - 43% đại biểu đại hội đảng xã tỉnh ĐBSH 53% cán 140 bộ, lãnh đạo cấp sở dự đại hội đề nghị cho ứng cử viên ứng cử viên chức danh BT đảng ủy xã chất vấn, tranh cử đại hội [Phụ lục 25, 26] Đây chưa phải tỷ lệ lớn cho thấy cần thiết khả thực thời gian tới Phù hợp với chất, nguyên tắc tổ chức, hoạt động Đảng ta điều kiện thực tế, tranh cử việc ứng cử viên trình bày dự kiến chương trình hành động (theo quy định chung, chặt chẽ) bầu vào chức danh tương ứng, trao đổi với đại biểu vấn đề quan tâm, trả lời câu hỏi đại biểu đại hội trước bỏ phiếu Với vai trò quan trọng người đứng đầu đảng ủy, việc tranh cử trước hết thực với ứng cử viên chức danh BT đảng ủy (nếu áp dụng ứng cử viên chức danh khác) Quá trình tranh cử tạo nên tương tác, đối thoại trực tiếp ứng cử viên với đại biểu Trong đó, chương trình hành động thể tư duy, trình độ chuyên môn, khả tiếp cận xử lý thông tin vấn đề đặt ra; đồng thời khả tổng hợp, phân tích, ứng biến, sức thuyết phục đối thoại, phản ánh trí tuệ, trình độ, lực, lĩnh, chí phẩm chất, phong cách ứng cử viên Đây sở, kênh thông tin quan trọng để đại biểu đánh giá đầy đủ, toàn diện trực tiếp ứng cử viên, từ định đến việc bỏ phiếu đại hội Trước “áp lực” đó, đòi hỏi ứng cử viên phải trau dồi, rèn luyện; nắm bắt tình hình nhiệm vụ đảng bộ, nguyện vọng đáng đảng viên; đồng thời thể trách nhiệm lực thực trọng trách Tại đại hội, ứng cử viên phải chứng tỏ với đại biểu rộng với nhân dân rằng: họ người có đủ phẩm chất, lực thực nhiệm vụ địa phương, bảo đảm tốt lợi ích đại biểu, nhân dân Tuy nhiên, có trường hợp ứng cử viên thực hành vi giả tạo việc chứng tỏ lực, phẩm chất mình,… đòi hỏi đại biểu phải có cách nhìn sáng suốt, 141 đắn, biện pháp hiệu dựa vào tai, mắt nhân dân để phát đấu tranh với trường hợp gian dối, giả tạo Bên cạnh đó, môi trường cạnh tranh này, phải bảo đảm tính dân chủ, công khai, công để ứng cử viên có phẩm chất, lực uy tín cao lựa chọn, cho dù người có phải đảng ủy giới thiệu hay không Vì vậy, đảng phải thường xuyên chăm lo, xây dựng chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ bầu Như vậy, tranh cử đối đầu, loại bỏ lẫn mà động lực, chế để so sánh, đánh giá, sàng lọc ứng cử viên tiêu biểu để lựa chọn đại diện ưu tú đảm nhiệm chức danh quan trọng đảng Từng ứng cử viên phải chứng tỏ lực, lĩnh mình, phải giành tín nhiệm đảng viên có hội trúng cử 4.2.5.5 Khách quan, đại hóa hoạt động ghi phiếu, bỏ phiếu, kiểm phiếu Như phân tích, bầu cử không thước đo dân chủ mà phản ánh trình độ phát triển xã hội “Công nghệ bầu cử”, “công nghệ kiểm phiếu”,… thuật ngữ thể phát triển xã hội Do đó, khách quan, đại hóa ghi phiếu, bỏ phiếu, kiểm phiếu vừa động lực, vừa giải pháp giúp cho hoạt động bầu cử diễn nhanh chóng, xác, đặc biệt hạn chế hoài nghi kết bầu cử Vậy nên: Một là, quy định hóa nguyên tắc bầu cử trực tiếp ghi phiếu, bỏ phiếu cách tạo không gian riêng cho đại biểu bầu cử như: có bàn ghi phiếu riêng, sử dụng loại bút ghi phiếu chung,… Hai là, thiết kế mẫu phiếu bầu dạng trắc nghiệm: đồng ý bầu cho ứng cử viên đánh dấu vào ô dành cho ứng cử viên đó, vừa thể trân trọng ứng cử viên, vừa logic với việc “chọn” ứng cử viên tiêu biểu; đồng thời tạo thuận lợi cho trính kiểm phiếu, ứng dụng thiết bị phần mềm công nghệ để “chấm” - kiểm phiếu 142 Ba là, công khai hóa hoạt động kiểm phiếu đại hội Hiện nay, sau nhận xong phiếu bầu đại biểu, ban kiểm phiếu “xin phép kiểm phiếu” Thông thường 20-40 phút để kiểm phiểu (khoảng 100 phiếu, tối đa 200 phiếu), thời gian đại hội thảo luận, nghe phát biểu cấp hay văn nghệ,… không tập trung, chí nhiều đại biểu bàn luận trái chiều chuyện nhân sự, gây chia rẽ đại hội Do đó, nên kiểm phiếu đại hội vì: mặt vừa thu hút đáp ứng quan tâm đại biểu, vừa tăng trách nhiệm ghi phiếu đại biểu hoạt động ban kiểm phiếu; mặt khác tạo khách quan, minh bạch, hạn chế tiêu cực có kiểm phiếu; với hỗ trợ khoa học công nghệ, việc kiểm phiếu diễn nhanh chóng xác hơn, tạo tin tưởng vào kết bầu cử Bốn là, ứng dụng cộng nghệ kiểm phiếu Với phát triển công nghệ xu hướng tương lai, việc ứng dụng công nghệ bầu cử nói chung kiểm phiếu nói riêng thực cách thuận lợi theo quy trình: MÀN HÌNH PHIẾU SCAN KẾT QUẢ MÁY TÍNH PHẦN MỀM KP Theo đó, phiếu bầu scan tự nhập thông tin vào máy tính Máy tính đồng thời chạy phần mềm kiểm phiếu hiển thị trình nhập thông tin, kết hình Trước giám sát đại biểu, quy trình cần - người thực hiện, tốn thời gian, kết khách quan xác Yêu cầu là: sử dụng phiếu bầu dạng trắc nghiệm bầu cử chuyển giao phần mềm kiểm phiếu cho ban kiểm phiếu; đồng thời 143 chuẩn bị 01 máy scan, 01 máy tính, 01 máy in, 01 máy chiếu (những thiết bị hoàn toàn huy động địa phương) 4.2.5.6 Xây dựng chế đảm bảo việc kiểm soát đại biểu người trúng cử Một nội hàm bầu cử “ủy quyền” cho người trúng cử, tính nhiệm kỳ chế kiểm soát quyền ủy người bầu Nếu người bầu nhiệm kỳ trước không hoàn thành tốt chức trách giao, không đáp ứng kỳ vọng đại biểu, họ không bỏ phiếu để thu hồi quyền ủy - không tiếp tục ủy quyền nữa! Tuy nhiên theo chế nay, nhiệm kỳ đại hội năm khoảng thời gian dài để thu hồi lại quyền đại biểu ủy cho người bầu họ không xứng đáng với tín nhiệm đại biểu, đảng viên nhân dân Trong khoảng thời gian đó, họ ngược lại lợi ích đảng viên nhân dân, gây sai lầm, tổn hại cho đảng Vì vậy, cần có chế kiểm soát thường xuyên cách định kỳ tổ chức hội nghị đại biểu đại hội (ít lần vào năm thứ hai thứ tư nhiệm kỳ lồng với hội nghị thường lệ đảng họp năm lần) để kiểm tra, đánh giá việc thực quyền ủy người bầu Việc người bầu thực chức đại diện quyền ủy đến đâu thể qua đánh giá, tín nhiệm hay không tín nhiệm đại biểu cách chất vấn bỏ phiếu tín nhiệm người bầu Nếu lần lấy phiếu tín nhiệm, người đại hội bầu có 30% tín nhiệm lần lấy tín nhiệm liên tiếp 30% đến 50 % tín nhiệm hội nghị bỏ phiếu bãi miễn không cần hết nhiệm kỳ; trường hợp cần thiết tổ chức đại hội đại biểu bất thường để kiện toàn lại máy đảng ủy chức danh lãnh đạo đảng ủy Ngoài ra, sau bầu cử phát người trúng cử có gian dối, vi phạm tiêu chuẩn ứng cử 144 viên chức danh thời điểm bầu cử hội nghị đại biểu đại hội đảng xã cấp có quyền hủy kết bầu cử người trúng cử Cơ chế cho phép đại biểu loại bỏ cán bầu đại hội thiếu lực hay bị tha hóa, biến chất, giữ lời hứa, đồng thời cho phép đại biểu lựa chọn cán thay có phẩm chất lực xứng đáng Qua đòi hỏi cán trúng cử phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện thực tốt thẩm quyền, trách nhiệm ủy; tôn trọng tăng cường quan hệ với đại biểu ủy quyền cho 4.2.6 Nâng cao lực, trách nhiệm ban tổ chức điều hành, giúp việc bầu cử Tại đại hội, hai phận trực tiếp điều hành, giúp việc bầu cử đoàn chủ tịch ban kiểm phiếu Trong điều kiện dân chủ nhiều nơi chưa phát huy; nhận thức cán bộ, đảng viên, đại biểu đại hội thẩm quyền, trách nhiệm thân CTBC, nội dung, quy trình, nguyên tắc bầu cử hạn chế, việc điều hành hai tổ chức làm cho diễn biến kết bầu cử theo chiều hướng khác Do đó, nâng cao lực công tác, trách nhiệm cho đoàn chủ tịch ban kiểm phiếu có vai trò quan trọng CTBC đại hội đại biểu đảng xã Vì vậy: Một là, xây dựng đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu có lực, uy tín tốt Trước hết, đảng ủy triệu tập đại hội tham mưu, giới thiệu đồng chí nắm vững nghiệp vụ nhiều kinh nghiệm tổ chức điều hành đại hội nói chung CTBC cử nói riêng tham gia đoàn chủ tịch ban kiểm phiếu Yêu cầu chung đồng chí hai quan phải nắm vững sử dụng thục nguyên tắc, hướng dẫn, nội dung, quy trình CTBC, điểm quy chế bầu cử; có khả xử lý linh hoạt tình công tác đảng phát sinh CTBC Kinh nghiệm tổ chức đại hội đảng xã cho thấy, cần cấu đoàn chủ tịch đại hội hợp lý từ đến người, gồm đồng chí có lực điều hành, có uy tín cao đảng 145 bộ, chủ yếu đồng chí tham gia hay dự kiến tham gia chức danh chủ chốt máy đảng uỷ, quyền, đoàn thể Về ban kiểm phiếu, tính chất công việc đòi hỏi phải kịp thời, nhanh chóng, xác, nên thành viên phải đồng chí cẩn thận, có kỹ làm việc nhóm, có phương pháp khả tính toán nhanh, có khả ứng dụng công nghệ thông tin xác định công bố kết kiểm phiếu; cấu thường từ đến 11 đồng chí (với nơi sử dụng phần mềm kiểm phiếu người hơn) Mặt khác, đảng ủy cần có kế hoạch, chương trình tập huấn, bồi dưỡng riêng cho đồng chí dự định cấu vào đoàn chủ tịch ban kiểm phiếu quy chế bầu cử văn hướng dẫn bầu cử đại hội; xử lý tình giả định phát sinh trình bầu cử, điểm CTBC nói chung Hai là, xây dựng kịch bầu cử khoa học, phù hợp thực tiễn đảng Kịch điều hành chương trình chi tiết lập cách có hệ thống cụ thể nội dung, trình tự việc bầu cử đại hội Thực tế rằng: kịch cụ thể, chi tiết, sát với thực tế CTBC đại hội thành công nhiêu Đảng ủy xã vào đạo, hướng dẫn cấp ủy cấp tình hình cụ thể đảng để xây dựng kịch bầu cử thích hợp Kịch phải thực rõ ràng khoa học; vạch rõ nội dung trình bầu cử; phải có nhiệm vụ cụ thể thành viên Do đặc điểm cán đảng xã (trình độ chuyên môn hạn chế, làm việc theo chủ nghĩa kinh nghiệm ), kịch bầu cử cần chi tiết, dễ hiểu, phù hợp với văn hóa địa phương, với phong cách người thực Vì kịch cần có tham gia xây dựng người thực trước ban hành thức Để bổ trợ cho kịch bản, đảng ủy triệu tập đại hội cần chuẩn bị quy chế bầu cử riêng gồm vấn đề mang tính nguyên tắc trình bầu cử; 146 ứng cử, đề cử, lập danh sách bầu cử; hình thức cách thức bầu cử; nhiệm vụ đại biểu, nhiệm vụ đoàn chủ tịch ban kiểm phiếu; cách xác định kết trúng cử, Quy chế cụ thể, bao quát vấn đề việc điều hành theo kịch thuận lợi Ba là, công tác điều hành, tổ chức bầu cử phải chắn, linh hoạt Bám sát kịch điều hành Đây vừa biện pháp, vừa yêu cầu quan trọng hàng đầu người làm công tác tổ chức nói chung đoàn chủ tịch ban kiểm phiếu nói riêng Do kịch sản phẩm trí tuệ đảng ủy, chí cấp ủy cấp xem xét, góp ý, nên có độ xác đến “tuyệt đối” thực quy định, hướng dẫn Đảng bầu cử; bám sát kịch vừa đảm bảo “an toàn” cho người điều hành, vừa giúp cho trình điều hành định hướng; hạn chế lúng túng, sai sót xảy Để thực tốt kịch bản, thành viên đoàn chủ tich ban kiểm phiếu phải dành thời gian nghiên cứu, luyện tập trước; phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung cao vào nội dung phân công; ý theo dõi, quan sát, đôn đốc, hỗ trợ thực cách bản; thành viên tự tin, điều hành rõ ràng, dứt khoát nội dung chuẩn bị kịch Linh hoạt xử lý tình Mặc dù chuẩn bị kỹ kịch “cẩm nang bất biến” Trong bầu cử, có tình mà kịch chuẩn bị hết được, đòi hỏi đoàn chủ tich ban kiểm phiếu sở kịch quy định bầu cử, kiến thức xây dựng Đảng, phải xử lý cách linh hoạt Tức là, đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu phải huy động áp dụng tối đa quy định, hướng dẫn Đảng, ý kiến đạo cấp ủy cấp trên; sử dụng thông tin tình hình đảng bộ, địa phương, cán bộ, để tham mưu, định hướng, đưa định thích hợp, có lý, có tình Song, không lợi dụng “vị thế” điều hành để áp đặt đại hội thực theo ý chí chủ quan Bên cạnh việc bảo đảm trang 147 trọng, nghiêm túc, tổ chức, điều hành; hoạt động đoàn chủ tịch ban kiểm phiếu không nên cứng nhắc, nặng nề; cần có thái độ hòa nhã, cởi mở tạo không khí vui tươi, phấn khởi, dân chủ trách nhiệm cho đại biểu Một biểu cụ thể linh hoạt là: “đoàn chủ tịch cần dành thời gian đề gợi mở, khích lệ tinh thần trách nhiệm, làm cho đại biểu đại hội nhận thức rõ nhiệm vụ trị cao đứng ứng cử đề cử đảng viên tài đức tham gia cấp ủy để gánh vác công việc Đảng, dân” [107, tr.10] Sự linh hoạt cần thiết, góp phần quan trọng cho mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ, trách nhiệm đại biểu lựa chọn đội ngũ cán cho đảng HTCT xã Bốn là, kịp thời xin ý kiến đoàn công tác cấp ủy cấp tình khó khăn, phức tạp Trong bầu cử, mặt phát sinh tình kịch bản; mặt đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu nắm quy định, hướng dẫn Đảng; có kinh nghiệm tổ chức, điều hành, trước tình khó khăn, phức tạp Giải pháp là, đoàn chủ tịch kịp thời xin ý kiến đoàn công tác cấp ủy cấp trên, cần thiết nên tham khảo ý kiến đại biểu có uy tín cao lão thành cách mạng, trưởng tộc, trưởng họ, bí thư chi thôn, để thống cách làm tốt Năm là, Nâng cao trình độ sử dụng thiết bị ứng dụng khoa học đại công tác bầu cử Hiện nay, đầu tư khai thác ứng dụng kỹ thuật đại, công nghệ máy tính, máy in, mày chiếu phần mềm liệu, phần mềm kiểm phiếu, đòi hỏi bầu cử Tuy nhiên, sai sót vận hành ảnh hưởng đến diễn biến kết bầu cử Vì vậy, ban tổ chức đại hội cần bồi dưỡng, nâng cao trình độ, lực sử dụng phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng bầu cử cho thành viên đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu; cần thiết trưng dụng cán kỹ thuật nắm vững công nghệ 148 tham gia hỗ trợ đoàn chủ tịch ban kiểm phiếu việc bầu cử kiểm phiếu theo quy định Tiểu kết chƣơng Như vậy, trước vấn đề thực tiễn lý luận đặt CTBC đại hội đảng sở xã, suy rộng vấn đề cộm bầu cử Đảng, đòi hỏi phải có nghiên cứu bản, tổng thể, bứt phá nhiều khía cạnh, trước hết tư duy, quan điểm bầu cử Những giải pháp nêu vừa mang tính lý luận, vừa mang tính tác nghiệp cụ thể ý tưởng, mong muốn cho bầu cử tốt hơn, lựa chọn đảng viên xứng đáng, tiêu biểu phẩm chất, lực, uy tín vào quan – đầu tầu lãnh đạo tổ chức đảng Tuy nhiên “tình trạng suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống phận không nhỏ cán bộ, đảng viên,…” quan điểm, quy trình, giải pháp dù có hình thức Nó cần đặt môi trường “đạo đức, văn minh”, tức Đảng, trước hết cấp ủy, người đứng đầu phải đoàn kết thống nhất, có tình thương yêu đồng chí; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đặt lợi tích Đảng, nhân dân, tập thể lên lợi ích cá nhân,… Vì vậy, với tiếp tục thực tốt quan điểm, thị, nghị quyết, quy định có, phải thực cách nghiêm túc, tích cực Nghi Trung ương Khóa XI khóa XII xây dựng chỉnh đốn Đảng Đây coi điều kiện, giải pháp bản, tổng quát 149 KẾT LUẬN Đảng xã tỉnh ĐBSH có vị trí quan trọng, vừa tảng Đảng, vừa hạt nhân trị sở Năng lực lãnh đạo sức chiến đấu đảng phụ thuộc lớn vào phẩm chất, lực, uy tín đảng ủy chức danh lãnh đạo đảng ủy CTBC đại hội đảng có vai trò quan trọng bồi dưỡng, lựa chọn, bố trí đội ngũ cán không đảng mà HTCT xã; qua tác động mạnh mẽ đến thực nhiệm vụ trị, kinh tế, xã hội địa phương Trong trình thực hiện, CTBC chịu tác động nhiều yếu tố, có vấn đề tâm lý cộng đồng - văn hóa làng xã đặc điểm đảng nông thôn miền Bắc Tuy nhiên, uy tín, lực ứng cử viên nhận thức, trách nhiệm đại biểu đại hội định kết bầu cử Thực tế cho thấy, CTBC ĐHĐB đảng xã tỉnh ĐBSH nhiệm kỳ 2015-2020 có nhiều tiến bộ, ưu điểm: Các đảng ủy chủ động, tích cực quán triệt, triển khai quy định, hướng dẫn Đảng CTBC Công tác chuẩn bị nhân quy định cấp ủy cấp phê duyệt Hoạt động bầu cử đại hội thực dân chủ, quy trình, nguyên tắc Đảng ủy chức danh lãnh đạo đảng ủy khóa bảo đảm tiêu chuẩn cấu Tuy nhiên, số khuyết điểm, yếu kém: Công tác chuẩn bị nhân số nơi bị động, thiếu dân chủ, chất lượng nguồn nhân chưa đảm bảo Hoạt động bầu cử nhiều nơi diễn biến phức tạp, có biểu dân chủ cực đoan vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; chưa phát huy đầy đủ trí tuệ, trách nhiệm đại biểu lựa chọn cán Từ thực tiễn, bước đầu rút kinh nghiệm là: Phải tăng cường lãnh đạo, đạo kịp thời, sâu sát, nguyên tắc cấp ủy cấp Làm tốt công tác tư tưởng, nắm bắt tình hình dư luận, tập trung giải dứt điểm “điểm nóng”; tạo ổn định tri, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội Nắm vững thực nghiêm túc quy định, hướng dẫn Đảng 150 bầu cử Phát huy dân chủ, thực nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, chuẩn bị tốt nhân tiền đề quan trọng; uy tín, phẩm chất lực ứng cử viên yếu tố định kết bầu cử Công tác điều hành bầu cử làm thay đổi diễn biến, kết bầu cử Đồng thời, tình hình đặt cho đảng ủy xã Đảng ta nhiều vấn đề cộm, cần tháo gỡ như: Giải số quy định bất cập quy chế bầu cử Giải mối quan hệ cấu tiêu chuẩn Xử lý mối quan hệ tập trung dân chủ, tượng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ bầu cử Khắc phục tác động chủ quan tiêu cực bầu cử chất lượng bầu cử Kiểm soát việc thực “quyền” đại biểu “ủy” cho người trúng cử Thực thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu BTV, BT, PBT đảng ủy Trong thời gian tới, để thực tốt CTBC ĐHĐB đảng xã, cần thực nhiều giải pháp, có giải pháp chủ yếu như: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cấp ủy, cán bộ, đảng viên CTBC Tăng cường thực hành dân chủ đôi với thực nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ CTBC Chuẩn bị tốt nhân cho bầu cử đại hội Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò, trách nhiệm đại biểu đại hội Cải tiến hoàn thiện nội dung, quy trình, biện pháp bầu cử (phổ biến kịp thời, rộng rãi thông tin ứng cử viên trước bầu cử; thay đổi quy trình đề cử, ứng cứ, lập danh sách bầu cử; trực tiếp bầu bí thứ đảng ủy, danh sách bầu có số dư; tranh cử đại hội; khách quan, đại hóa hoạt động ghi phiếu, bỏ phiếu, kiểm phiếu); xây dựng chế kiểm soát việc thực chức trách người trúng cử Nâng cao lực, trách nhiệm ban tổ chức điều hành, giúp việc bầu cử CTBC ĐHĐB đảng xã tỉnh ĐBSH tranh thu nhỏ CTBC đảng cấp Việc khảo sát, nghiên cứu gợi mở nhiều vấn đề lý luận thực tiễn bầu cử đại hội đảng sở nói riêng, Đảng ta nói chung./
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ kinh tế chính trị) Công tác bầu cử của Đại hội đại biểu đảng bộ xã ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng giai đoạn hiện nay, (Luận án tiến sĩ kinh tế chính trị) Công tác bầu cử của Đại hội đại biểu đảng bộ xã ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng giai đoạn hiện nay, (Luận án tiến sĩ kinh tế chính trị) Công tác bầu cử của Đại hội đại biểu đảng bộ xã ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay