giáo án điện tử bài axit photphoric muối photphat

24 265 1
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 22:52

1. Bài giảng được thiết kế đơn giản, ngắn gọn giúp học sinh nhớ được lý thuyết. hình ảnh được sử dụng đẹp mắt mà không gây rối. có sử dụng bài tập trắc nghiệm lý thuyết và tự luận giúp cũng cố lại kiến thức cho học sinh Chứng minh P vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa Bài 11 : AXIT PHOTPORIC - MUỐI PHOTPHAT I CẤU TẠO PHÂN TỬ II TÍNH CHẤT VẬT LÝ A AXIT PHOTPHORIC III TÍNH CHẤT HÓA HỌC IV ĐIỀU CHẾ V ỨNG DỤNG I.TÍNH TAN B.MUỐI PHOTPHAT II.NHẬN BIẾT ION PHOTPHAT A AXIT PHOTPHORIC I Cấu tạo phân tử: - Công thức cấu tạo: H–O H–O P=O H–O - Trong hợp chất H3PO4, nguyên tử P đạt số +5 oxi hóa cao là…………… II II.Tính Tínhchất chấtvật vậtlí: lí: - Trạng thái: Chất rắn tinh thể suốt - Tính tan: Tan vô hạn nước - Rất háo nước, dễ chảy rữa - T0nc = 42,5 0C II II.Tính Tínhchất chấthóa hóahọc: học: Tính axit: - PT điện li: Hãy viết phương trình điện li axit H3PO4 + H3PO4  H + H2PO4 (Nấc 1) H2PO4-  H+ + HPO42- (Nấc 2) HPO4 2 H+ + PO43- (Nấc 3) Dung dịch H3PO4 chứa gì? + - Dung dịch H3PO4 có ion H , H2PO4 , HPO42- , PO phân tử H3PO4 II II.Tính Tínhchất chấthóa hóahọc: học: 1.Tính Tínhaxit: axit: - Làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ - Tác dụng với kim loại đứng trước H2 Mg3 (PO4)2 + 3H2 Mg + H PO - Tác dụng với muối H3PO4 + 3Na2S Na3PO4 + 3H2S - Tác dụng với bazơ, oxit bazơ H3PO4 + NaOH NaH2PO4 + H2O H3PO4 + 2NaOH Na2HPO4 + H2O H3PO4 + 3NaOH Na3PO4 + 3H2O Sơ đồ biểu diễn tỉ lệ tạo muối: NaH2PO4 Na2HPO4 NaH2PO4 Na2HPO4 H3PO4 dư NaH2PO4 Na3PO4 Na3PO4 Na3PO4 Na2HPO4 NaOH dư Axit photphoric KHÔNG có tính oxi hóa nNaOH n H 3PO Bảng so sánh HNO3 H3PO4 Cấu tạo Sốoxi hóacủaN,P Tínhchất hóa học +5 +5 - Axit mạnh - Axit trung bình - Tính oxi hóa - Không có tính oxi hóa IV Điều chế Trong phòng thí nghiệm: P + 5HNO3 đặc t0 H3PO4 + 5NO2 + H2O Trong công nghiệp: - Từ quặng photphorit aptit: Ca3(PO4)2+3H2SO4 đặc to 2H3PO4 + 3CaSO4 - Từ Photpho 4P + 5O2 P2O5 + 3H2O to 2P2O5 2H3PO4 ↓ V Ứng dụng: sâu m ẩ h p c ợ Dư H3PO4 Thuốc tr n â l n Phâ B MUỐI PHOTPHAT: Bảng tan muối photphat H2PO4- HPO42- PO43- Na+ K+ NH4+ t t t t t t t t t Ba2+ Ca2+ Mg2+ Al3+ Fe2+ Fe3+ Cu2+ Ag+ t t t t t t t t k k k k k k k k k k k k k k k k II Nhận biết ion Photphat: Dùng AgNO3 Pt ion rút gọn: Ag+ + PO43- Ag3PO4 Màu Màuvàng vàng AgNO3 Na3PO4 Ag3PO4 BT 1: Axit H3PO4 HNO3 phản ứng với nhóm chất sau đây? A.Cu, S, Na2S, NH3, Na2O B.KOH, S, Na2S, NH3, Na2O C.KOH, Na2S, Na2CO3, NH3, Na2O D KOH, S, Na2CO3, NH3, Na2O BT 2: Dung dịch H3PO4 có chứa ion: A.H+, PO43B.H+, H2PO4-, PO43C H+, HPO42-, PO43D.H+, H2PO4-, HPO42-, PO43- BT 3: Cho phương trình: Khi thêm HCl vào: H3PO4  3H+ + PO43- A.Cân chuyển dịch theo chiều thuận B.Cân chuyển dịch theo chiều nghịch C Cân không bị chuyển dịch D Nồng độ PO43- tăng lên BT 4: Thuốc thử dùng để nhận biết ion PO43- dung dịch muối photphat : A Quỳ tím B Dung dịch NaOH C Dung dịch AgNO3 D Dung dịch NaCl BT 5: Nhỏ vài giọt dung dịch AgNO3 vào dung dịch K3PO4 Hiện tượng: A Xuất kết tủa màu trắng B Xuất kết tủa màu vàng C Không tượng D Xuất kết tủa màu xanh BT 6: Trong dãy sau tất muối tan nước: A AgNO3, Na3PO4, CaHPO4, CaSO4 B AgI, CuS, BaHPO4, Ca3(PO4)3 C AgCl, PbS, Ba(H2PO4)2, Ca(NO3)2 D AgF, CuSO4, BaCO3, Ca(H2PO4)2 BT 7: Trong công nghiệp ,để điều chế H3PO4 không cần độ tinh khiết cao, người ta cho H2SO4 đặc tác dụng với: A Ca3(PO4)2 B Na3PO4 C K3PO4 D Ca(H2PO4)2- BT 8: Cho 250ml dd NaOH 1M vào 100ml dd chứa dd H3PO4 1M, dung dịch sau phản ứng chứa? A.Na2HPO4 B.NaH2PO4 Na2HPO4 C.Na3PO4 Na2HPO4 D Na3PO4 CÁM ƠN THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH !
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án điện tử bài axit photphoric muối photphat, giáo án điện tử bài axit photphoric muối photphat, giáo án điện tử bài axit photphoric muối photphat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay