(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) THỊ TRƯỜNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

179 166 0
  • Loading ...
1/179 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 22:51

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) THỊ TRƯỜNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) THỊ TRƯỜNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) THỊ TRƯỜNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) THỊ TRƯỜNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) THỊ TRƯỜNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO(LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) THỊ TRƯỜNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH DAOSAVANH KHEUAMYXAY THị TRƯờNG QUYềN Sử DụNG ĐấT CộNG HòA DÂN CHủ NHÂN DÂN LàO LUN N TIN S CHUYấN NGNH: KINH T CHNH TR Mó s: 62 31 01 02 Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS NGUYN KHC THANH H NI - 2016 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc s liu, trớch dn lun bo m tin cy, chớnh xỏc, trung thc v c trớch dn y theo quy nh Tỏc gi lun ỏn Daosavanh KHEUAMYXAY MC LC Trang M U Chng 1: TNG QUAN TèNH HèNH NGHIấN CU LIấN QUAN N TH TRNG QUYN S DNG T 1.1 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo 1.2 Nhng cụng trỡnh nghiờn cu ca tỏc gi nc ngoi liờn quan n th trng quyn s dng t 1.3 Nhng c tip tc nghiờn cu lun ỏn Chng 2: C S Lí LUN V THC TIN V TH TRNG QUYN S DNG T 2.1 Khỏi quỏt v th trng quyn s dng t 2.2 Cỏc nhõn t nh hng n th trng quyn s dng t 2.3 Kinh nghim phỏt trin th trng quyn s dng t Vit Nam v Trung Quc - bi hc i vi Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo Chng 3: THC TRNG TH TRNG QUYN S DNG T CNG HềA DN CH NHN DN LO 3.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh th trng quyn s dng t Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo 3.2 Thc trng cung, cu v s hỡnh thnh giỏ c th trng quyn s dng õt Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo 3.3 Thc trng qun lý nh nc i vi th trng quyn s dng t Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo 3.4 Nhng t i vi th trng quyn s dng t Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo 6 22 24 24 52 56 68 68 76 93 105 Chng 4: QUAN IM V GII PHP PHT TRIN TH TRNG QUYN S DNG T CNG HềA DN CH NHN DN LO GIAI ON TI NM 2025 V TM NHèN 2030 116 4.1 D bỏo xu hng phỏt trin v quan im v phỏt trin th trng quyn s dng t Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo giai on ti nm 2025 v tm nhỡn 2030 4.2 Gii phỏp phỏt trin th trng quyn s dng t Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo giai on ti nm 2025 tm nhỡn 2030 116 KT LUN DANH MC CễNG TRèNH TC GI CễNG B LIấN QUAN N LUN N DANH MC TI LIU THAM KHO PH LC 125 149 151 152 163 DANH MC CC CH VIT TT BS : Bt ng sn CHDCND : Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn CHXHCN : Cng hũa xó hi ch ngha CNH, HH : Cụng nghip húa, hin i húa CNXH : Ch ngha xó hi TH : ụ th húa KT-XH : Kinh t - xó hi KTTT : Kinh t th trng NDCM : Nhõn dõn Cỏch mng NN : Nụng nghip Nxb : Nh xut bn QLNN : Qun lý nh nc QSD : Quyn s dng t SHTD : S hu ton dõn TTQSD : Th trng quyn s dng t XHCN : Xó hi ch ngha DANH MC CC BNG, BIU , HèNH Trang Bng 3.1: T l tng trng ca GDP giai on (2010-2015) 68 Bng 3.2: Tng sn phm quc ni bỡnh quõn õu ngi 69 Bng 3.3: C cu kinh t nm 2011-2015 69 Bng 3.4: Mc giỏ tụ nhng t vỡ mc ớch nụng nghip 85 Bng 3.5: Mc giỏ tụ nhng t vỡ mc ớch trng cõy 85 Bng 3.6: Cỏc c khu kinh t c quy hoch 97 Biu 3.1: Thc trng cụng tỏc lp h s a chớnh ton quc nm 2015-2016 Biu 3.2: 80 Thc trng th chp/bo lónh bng quyn s dng t Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo, nm 2014 92 Hỡnh 2.1: Cung v t 37 Hỡnh 2.2: Cung quyn s dng t vi t cỏch l hng húa 37 Hỡnh 2.3: Cu v quyn s dng t 38 M U Tớnh cp thit ca ti t l sn phm ca t nhiờn, l ngun ti nguyờn vụ cựng quý giỏ, l tng vt ca t nhiờn cho ngi, l ti sn quan trng ca quc gia, l t liu sn xut c bit, l iu kin rt cn thit ngi tn ti v tỏi sn xut cỏc th h k tip ca loi ngi, l iu kin ca lao ng; t kt hp vi lao ng l ngun gc sinh mi ca ci vt cht William Petty ó tng núi: Lao ng l cha, cũn t l m ca mi ca ci vt cht Tuy nhiờn, phỏt huy tt vai trũ ca mỡnh, t ai, mt mt phi c ỏnh giỏ mt cỏch y v tim nng li th, mt khỏc, t phi c chuyn húa thnh hng húa Mt nhng iu kin giao dch t vi t cỏch hng húa l phi cú c mụi trng phỏp lý v kinh t cho s hỡnh thnh th trng bt ng sn, ú cú th trng quyn s dng t (TTQSD) Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn (CHDCND) Lo l mt cỏc quc gia ang quỏ trỡnh chuyn i t c ch k hoch hoỏ trung sang c ch th trng Vỡ vy, cỏc loi th trng ó v ang tng bc c hỡnh thnh v phỏt huy tỏc dng, ú cú TTQSD Vic xỏc lp quyn s dng t (QSD) ó to iu kin ngi nụng dõn quay v vi t ai, yờn tõm u t khai thỏc t ai, tng bc gn khai thỏc vi bo v v nõng cao cht lng t ai, to nờn nhng thnh tu ca sn xut nụng nghip c bit, QS c xỏc lp ó cho phộp hỡnh thnh TTQSD i vi cỏc hot ng phi nụng nghip, to iu kin chuyn i mc ớch s dng t nụng nghip sang xõy dng cỏc khu cụng nghip, khu ụ th, xõy dng cỏc c s h tng, tng bc hỡnh thnh th trng bt ng sn Tuy nhiờn, quỏ trỡnh chuyn i ú TTQSD bin ng phc tp, cha phự hp vi quỏ trỡnh chuyn i nn kinh t sang kinh t th trng, gn õy cũn cú nhng biu hin vt tm kim soỏt ca Nh nc c bit, cỏc hot ng ca TTQSD Lo cũn ch yu din trờn th trng ngm, cn tr hot ng kim soỏt ca Nh nc v thu giao dch t khin tht thu ngõn sỏch nh nc Nhng phõn tớch trờn cho thy, vic nghiờn cu TTQSD CHDCND Lo hin va cú ý ngha lý lun v thc tin, va mang tớnh thi s cp bỏch, nhm gúp phn tỡm bc i, gii phỏp phự hp cho vic phỏt trin v hon thin loi th trng c bit ny Vi ý ngha ú, ti Th trng quyn s dng t Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo c chn lm i tng nghiờn cu lun ỏn tin s Mc ớch v nhim v nghiờn cu 2.1 Mc ớch nghiờn cu Trờn c s lm rừ nhng lý lun v TTQSD, lun ỏn phõn tớch ỏnh giỏ thc trng TTQSD CHDCND Lo nhm xut quan im v gii phỏp thỳc y phỏt trin lnh mnh v hiu qu TTQSD CHDCND Lo ti nm 2025 v tm nhỡn n nm 2030 2.2 Nhim v nghiờn cu - Lm rừ nhng lý lun v TTQSD v vai trũ ca nú nn kinh t th trng - Nghiờn cu kinh nghim phỏt trin TTQSD ca Vit Nam v Trung Quc t ú rỳt bi hc cho CHDCND Lo - Phõn tớch ỏnh giỏ thc trng TTQSD CHDCND Lo, ch nhng t v nguyờn nhõn, to tin cho vic xut quan im v gii phỏp tng ng - xut nhng quan im v gii phỏp nhm phỏt trin TTQSD CHDCND Lo giai on n nm 2025 v tm nhỡn n 2030 i tng v phm vi nghiờn cu 3.1 i tng nghiờn cu i tng nghiờn cu ca lun ỏn c xỏc nh l th trng quyn s dng t, ni hng húa c mua bỏn l quyn s dng t 3.2 Phm vi nghiờn cu - V khụng gian nghiờn cu: Lun ỏn nghiờn cu nc CHDCND Lo - V thi gian nghiờn cu: Cỏc kho sỏt u c bt u t nm 1995 (thi im m Ngh nh s 42/TTg, ngy 11/3/1994 v thớ im cp giy chng nhn quyn s dng t c trin khai) n 2015 C s lý lun v phng phỏp nghiờn cu 4.1 C s lý lun - C s lý lun ca lun ỏn l lý lun ca ch ngha Mỏc - Lờnin, cỏc quan im, ng li chớnh sỏch ca ng Nhõn dõn Cỏch mng Lo, phỏp lut ca Nh nc CHDCND Lo v quan h t ai, TTQSD; nghiờn cu tham kho t tng H Chớ Minh, ng li chớnh sỏch ca ng v Nh nc Vit Nam v t v TTQSD, ng thi s dng chn lc cỏc kt qu nghiờn cu mt s cụng trỡnh ca cỏc tỏc gi v ngoi nc cú liờn quan n lun ỏn - C s thc tin ca lun ỏn da trờn kt qu nghiờn cu v TTQSD Vit Nam v Trung Quc rỳt mt s kinh nghim cho vic phỏt trin TTQSD CHDCND Lo 4.2 Phng phỏp nghiờn cu Lun ỏn da trờn phng phỏp lun ca ch ngha Mỏc - Lờnin nh phng phỏp vt bin chng v vt lch s, c bit l phng phỏp tru tng húa khoa hc ng thi cú s dng cỏc phng phỏp nh: phng phỏp lụgic vi lch s, phng phỏp kho sỏt, phng phỏp tng kt kinh nghim, phng phỏp phõn tớch v tng hp, phng phỏp h thng húa, so sỏnh, phng phỏp thng kờ, s dng s liu thng kờ lm rừ i tng nghiờn cu Cỏc phng phỏp s dng c th nh sau: - Phng phỏp phõn tớch h thng c s dng vic phõn tớch h thng lý lun v TTQSD v phõn tớch quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca TTQSD CHDCND Lo, mt cỏch ng b, gn vi tng quỏ trỡnh lch s v hon cnh lch s c th ca t nc - Phng phỏp tru tng húa khoa hc c s dng khỏi quỏt nhng c im ca TTQSD CHDCND Lo, nhng nguyờn nhõn c bn ca hn ch ca quỏ trỡnh phỏt trin ca TTQSD, nhng xut v quan im phỏt trin TTQSD CHDCND Lo - Phng phỏp thu thp thụng tin: nhm phc v cho vic chng minh cho cỏc lun im, cỏc lp lun v nhn nh ỏnh giỏ v thc trng TTQSD CHDCND Lo, lun ỏn s dng phng phỏp thu thp thụng tin trc tip v giỏn tip cỏc s liu, cỏc ỏnh giỏ nhn xột bỏo cỏo tng kt hng nm, cỏc ti liu hi tho, cỏc sỏch, chớ, - Phng phỏp phõn tớch, tng hp: trờn c s phõn tớch nhng ni dung c bn v TTQSD, lun ỏn ó s dng phng phỏp phõn tớch, tng hp a nhng ỏnh giỏ chung mang tớnh khỏi quỏt v thc trng TTQSD CHDCND Lo Thc trng ny t bi cnh chung ca c nc - Phng phỏp so sỏnh: Lun ỏn tin hnh nghiờn cu mt chuyờn sõu v TTQSD di gúc kinh t chớnh tr ng thi ni dung phỏt trin TTQSD CHDCND Lo c so sỏnh i chiu vi vic phỏt trin TTQSD ca mt s nc trờn th gii, nhm rỳt kinh nghim cho nc CHDCND Lo Nhng úng gúp mi ca lun ỏn - Lun ỏn tip cn TTQSD di gúc kinh t chớnh tr, vỡ vy, kt qu nghiờn cu ca lun ỏn gúp phn h thng hoỏ cỏc lý lun c bn v hng hoỏ QSD v TTQSD iu kin c thự ca ch SHTD v t CHDCND Lo c bit ó i sõu phõn tớch lm rừ c thự ca hng hoỏ QSD theo cỏc phng din b phn cu thnh, giỏ tr s dng, giỏ tr trao i; lun gii nhng c thự ca TTQSD th hin thụng qua quan h cung, cu, giỏ c v cỏc nhõn t nh hng - Lun ỏn phõn tớch, nghiờn cu thc trng TTQSD CHDCND Lo, phõn tớch nhng cu trỳc ca TTQSD ú l cung, cu quyn s dng t, giỏ c quyn s dng t v cỏc th ch ca TTQSD Lun ỏn ch nhng t i vi TTQSD, nht l ch nhng hn ch nhn thc v TTQSD, hn ch qun lý nh nc i vi TTQSD qua cỏc giai on - Lun ỏn a cỏc quan im phỏt trin TTQSD CHDCND Lo, lm lun c a cỏc gii phỏp cú tớnh kh thi cao v hon thin TTQSD, gúp phn to lp cn c cho vic hon thin h thng c ch chớnh sỏch t ai, c ch iu chnh quan h li ớch phự hp vi iu kin c th ca Lo, to iu kin thỳc y sn xut hng húa, thỳc y quỏ trỡnh CNH, HH t nc iu kin phỏt trin kinh t th trng nh hng XHCN Kt cu ca lun ỏn Ngoi phn m u, kt lun v danh mc ti liu tham kho, ni dung lun ỏn gm cú chng, 12 tit 160 101 Trn Quc Ton (2013), i mi quan h s hu t lý lun v thc tin, Nxb Chớnh tr quc gia - S tht, H Ni 102 Tng cc Thng kờ (2016), Niờn giỏm thng kờ nm 2016, Viờng Chn 103 TTO (2016), "Trung Quc: Sa Lut t bỡnh n xó hi", ti trang http://www.quochuyanhcorp.vn/zone/trung-quoc-sua-luat-dat-dai-debinh-on-xa-hoi/256/723?page=31, [truy cp ngy 8/1/2016] 104 Nguyn Minh Tun (2013), "Ch s hu ton dõn v t - Mt s cn kiờn quyt thc hin", Tp Cng sn, (846) 105 Lờ Minh Tuynh (2002), Giao quyn s dng t lõu di cho nụng dõn phỏt trin nụng nghip hng hoỏ Qung Bỡnh, Lun Thc s Kinh t, Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh, H Ni 106 Lờ Minh Tuynh (2011), Quyn s dng t nụng nghip i vi phỏt trin kinh t cỏc tnh Bc Trung b, Lun ỏn Tin s Kinh t, Hc vin Chớnh tr - Hnh chớnh quc gia H Chớ Minh, H Ni 107 Lờ Vn T (1997), Quyn s dng t mt khỏi nim phỏp lý, mt khỏi nim kinh t, Tp Nghiờn cu kinh t, (232) 108 T in kinh t (1979), Nxb S tht, H Ni 109 T in kinh t - chớnh tr hc (1987), Nxb Tin b, Mỏtxcva 110 T in kinh t (1995), Nxb Nng, Nng 111 y ban Qun lý t quc gia (2007), Bỏo cỏo s 58, ngy 1/3/2007 v vic thc hin d ỏn cp giy chng nhn quyn s dng t giai on I v II, Viờng Chn 112 y ban Qun lý t quc gia (2009), Chớnh sỏch t v Ti nguyờn thiờn nhiờn, Viờng Chn 113 y ban Qun lý t quc gia quc gia (2009), Hng dn thc thi Ngh nh s 537/CP ngy 25/12/2009 ca Ch tch nc Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo v mc giỏ thuờ t, Viờng Chn 114 y ban Qn lý t quc gia (2010), Bỏo cỏo tng kt v cho thuờ - tụ nhng t cụng, Viờng Chn 161 115 y ban Qun lý t quc gia (2011), Bỏo cỏo s 008, ngy 29/4/2011, v kt qu Hi tho húa t v quỏ trỡnh cho thuờ hoc tụ nhng t cụng, Viờng Chn 116 y ban Qun lý t quc gia (2011), Bỏo cỏo tng kt nm (20062011), Viờng Chn 117 y ban Qun lý t quc gia (2015), Bn tho tng quy hoch t n 2020, Viờng Chn 118 Vn phũng Chớnh ph (2007), Ngh quyt Hi ngh t ton quc ln th I, Viờng Chn 119 Vn phũng Chớnh ph (2012), Chin lc phỏt trin c khu kinh t ca Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo n nm 2011-2020, Viờng Chn 120 Vn Thong Xay Khm Pheng (2012), Kim tra quyn s dng t cho ỳng vi mc ớch s dng t v bo m hiu qu mt kinh t, Tp Alunmai, (5), tr.55-59 121 Viờng Xa Vn uụng Xa Vn (2014), t vi phỏt trin KT-XH ca t nc, Tp Nh qun tr, (2), tr.50-53 122 Vin Nghiờn cu nụng - lõm nghip Lo, B Nụng - Lõm nghip Lo (2011), Bỏo cỏo phõn tớch trng cõy cao su, Viờng Chn 123 Hong Vit, Hong Vn Cng (2008), Bỡnh n giỏ quyn s dng t ụ th Vit Nam (Khung giỏ t nm 2008), Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 124 V Qun lý t ai, B Ti nguyờn v Mụi trng (2015), Bn tng kt 30 nm i mi trờn lnh v t ai, Viờng Chn 125 V Qun lý t ai, B Ti nguyờn v Mụi trng (2016), Bỏo cỏo thng kờ t nm 1995-2016, Viờng Chn 126 B.Wehrmann v cng s (2006), Nghiờn cu v th trng t thnh th Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo, ỏn hp tỏc Lo c phỏt trin chớnh sỏch t ai, Viờng Chn 127 B Wehrmann v cng s (2007), Nghiờn cu v th trng t nụng thụn ti Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo, ỏn hp tỏc Lo - c phỏt trin chớnh sỏch t ai, Viờng Chn 162 Ting Anh 128 David C.Parks (1992), Environmental management for real estate professionals, Institute of Real Estate Management of the National Association of Realtors 129 David Palmer & John Mc Langhlin (1996), "Land Registration and Development", ITC Journal, No 96-1, pp 10-18 130 Gershon Fedor (1998), Institutions and land markets 131 Klaus Deininger (2004), Land registration, governance, and development: evidence and implications for policy 132 Grareth Jones & Peter M.Ward, eds (1994), Methodology For Land And Housing Market Analysis, University College Peress, London 133 GTZ - Deutsche Gesellschaft for Techinische Zusammenarbeit (1998), Land use in collaborative development subsidiary solely basic principles, Wies baden, Universum Verlagsanttalt 134 William C Wheaton & DiPasquale, Denise (1996), "Urban economics and real estate markets", Vol 23 No Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall 135 Williams, Joseph T (1991), "Real estate development as an option", The Journal of Real Estate Finance and Economics 4.2 (1991): 191-208 163 PH LC Ph lc Thng kờ dõn s CHDCND Lo nm 2015 Dõn s TT Tờn tnh thnh Din tớch (km2) Tng N Mt dõn s (ngi/km2) VientianCapital 3.920 820.900 412.200 209 Phongxaly 16.720 178.000 87.300 11 Luangnamtha 9.325 175.700 88.400 19 Oudomxay 15.370 307.600 152.900 20 Borkeo 6.196 179.300 89.300 29 Luangprabang 16.875 431.900 213.200 26 Xayyabouly 16.389 381.300 186.400 23 Huaphanh 16.500 289.400 141.700 18 Xiengkhoang 14.751 244.700 120.300 17 10 Vientiane Provinec 15.610 419.100 207.700 27 11 Borlykhamxay 14.863 273.700 135.100 18 12 Khammuon 16.315 329.100 197.300 24 13 Savannakhet 21.774 969.700 489.000 45 14 Salavan 10.691 397.000 201.300 37 15 Champasack 15.415 694.000 348.800 45 16 Sekong 7.655 113.200 56.400 15 17 Attapue 10.320 139.600 69.800 14 18 Saysomboun 8.551 85.200 40.500 10 236.800 6.492.400 3.237.600 27 Tng Ngun: Tng cc Thng kờ [102] 164 Ph lc Thng kờ ng ký t v cp giy chng nhn quyn s dng t t nm 1995-2015 n v tớnh: lt Tờn tnh thnh 20112015 19952010 20102011 20112012 20122013 20132014 20142015 Tng VientianCapital 213.124 163.044 5.378 5.296 4.543 7.487 12.189 197.937 Phongxaly 15.369 587 598 693 2.290 1.190 2.290 Luangnamtha 29.702 4.651 3.066 3.121 6.457 3.156 2.363 22.814 Oudomxay 19.853 5.379 589 599 660 4.670 3.315 15.212 Borkeo 21.853 5.375 1.467 1.587 1.134 2.788 2.235 14.586 Luangprabang 76.585 53.505 1,512 1.307 5.988 6.835 6.288 75.435 Huaphanh 17.996 881 898 2.717 4.427 9.537 18.460 Xayyabouly 52.875 34.887 1.362 1.648 4.985 7.003 10.190 60.075 Xiengkhoang 18.139 606 618 1.915 8.477 3.025 14.641 10 Vientiane Provinec 100.038 78.554 1.291 1.341 2.044 2.357 1.907 87.494 11 Borlykhamxay 45.968 25.886 1.087 1.415 2.190 1.390 2.938 34.906 12 Khammuon 48.709 31.457 1.970 330 1.577 1.211 2.063 38.608 13 Savannakhet 125.393 95.343 1.792 731 6.721 11.966 12.094 128.647 14 Salavan 45.175 26.019 1.001 1.214 2.299 2.250 5.103 37.886 15 Sekong 17.262 5.005 682 596 908 1.132 2.044 10.367 16 Champasack 131.929 82.860 7.002 6.912 10.264 9.230 9.654 125.922 17 Attapue 18.612 5.953 450 382 1.180 1.156 1.038 10.159 18 Saysomboun 1.500 175 180 87.348 895.619 TT Tng 1.000.000 617.918 30.723 28.584 56.275 77.830 Ngun: V Qun lý t ai, B Ti nguyờn v Mụi trng [125] Ph lc Bng thng kờ lp h s a chớnh ton quc nm 2015-2016 TT Tnh Huyn Bn t cụng v th t xõy dng S tha Din tớch (m ) 481 19,766 146 725 t nụng nghip Tng S tha 2 Din tớch (m ) S tha Din tớch (m ) S tha Din tớch (m2) 52,748,903 126,837 419,275,836 184,738 2,516,356,034 311,575 2,988,380,773 73,889 23,710 3,000,160 22,867 365,470,100 47,302 1,082,729,188 17,775 10,553,159 18,136 1,678,335,327 36,425 1,688,888,486 Xekong 200 514 Xalavan 592 857 15,647,274 160,768 454,773,285 69,778 829,254,079 231,403 1,299,674,638 Champasack 10 646 4,798 44,430,764 117,456 86,261,537 159,204 16,032,227,584 281,458 16,162,919,885 Xavannaket 15 1,052 8,041 43,884,040 185,051 163,069,734 305,858 3,579,769,782 498,950 3,786,723,556 Khammuon 10 582 2,431 223,483,217 69,094 578,644,618 95,911 1,849,571,618 167,436 2,651,699,453 Bolykhamxay 520 655 5,564,978 43,531 60,926,624 48,375 723,504,848 92,561 789,996,450 Vientiane Pro 11 421 3,549 45,532 74,023 48,259,863 114,687 1,383,624,486 192,259 1,431,929,881 10 Xayyabouly 11 370 2,844 423,102,639 83,357 51,044,424 206,892 1,970,576,840 293,093 2,444,723,903 11 Luangprabang 12 773 6,817 10,181,934 102,465 46,693,602,10 155,277 1,461,262,10 264,559 4,825,668,354 12 Xiengkhoang 469 1,292 252,833,898 43,198 53,463,716 69,909 327,889,458 114,399 634,187,072 13 Huaphanh 11 719 665 5,328,152 45,423 642,242,288 169,492 2,151,578,109 249,663 2,793,820,397 14 Uodomxay 279 486 6,161,050 35,406 30,890,000 56,916 6,881,640 92,808 43,932,690 15 Luangnamtha 273 526 1,207,824 20,280 7,948,997 38,825 146,505,962 59,631 155,662,783 16 Bokeo 265 846 1,816,471 25,631 16,520,113 26,147 149,284,776 52,624 167,621,360 17 Phongxaly 521 526 1,207,824 25,631 16,520,113 26,147 149,284,776 52,304 167,012,713 18 Saysomboun 150 94 8,403 171 55,509 7,129,243 1,089,519,480 8,724 1,208,360 44,267,056 2,734,355,135 14,176 1,783,335 477,572 33,862,054,263 23,071 3,061,521 51,873,871 43,167,445,453 Tng c 18 tnh Ngun: V Qun lý t ai, B Ti nguyờn v Mụi trng [125] 165 Vientiane Capital Attapu 166 Ph lc BN C KHU KINH T 167 Ph lc Din tớch cho thuờ v tụ nhng trng cõy cao su Cng hũa Dõn ch Nhõn dõn Lo tớnh n nm 2010 TT Tnh Din tớch trng cõy cao su (ha) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 7.453 17.118 73.521 111.686 139.047 I Min Bc 595 6.225 7.390 Phongsaly 0 0 13 12.587 15.929 16.115 Luangnamtha 472 4.244 4.590 4.590 8.770 21.664 27.171 35.085 Bokeo 120 701 701 701 701 9.809 25.551 34.266 Xaynhabuly 0 66 66 637 2.762 7.411 9.287 Oudomsay 880 1.567 1.567 4.530 17.143 22.124 30.296 Luangprabang 400 518 529 2.467 9.556 13.500 13.999 Houaphanh 0 0 0 0 II Min Trung 237 588 1.746 1.846 2.946 30.414 37.871 41.462 Vientian Capital 130 130 130 130 130 610 714 738 Xiengkhoang 0 0 810 956 1.102 10 Vientian 0 100 100 9.201 9.642 9.742 11 Bolykhamsay 107 1.026 1.026 1.026 5.107 8.942 10.110 12 Khammoun 103 347 347 347 1.447 6.144 6.144 6.740 13 Savannakhet 243 243 243 8.542 11.473 13.030 III Min Nam 74 74 2.227 2.747 8.738 43.515 48.530 53.532 14 Salavan 0 0 1.419 4.740 5.542 6.299 15 Champasack 74 74 2.227 2.747 6.719 24.600 24.600 28.282 16 Sekong 0 0 100 6.212 6.818 7.302 17 Attapu 0 0 500 7.963 11.570 11.649 906 6.887 11.363 12.046 28.802 147.450 198.087 234.042 Tng din tớch Ngun: Vin Nghiờn cu nụng - lõm nghip, B Nụng - Lõm nghip [122] 168 Ph lc Cỏc hp ng d ỏn u t thuờ hoc tụ nhng t cụng tớnh n nm 2011 n v tớnh: hp ng TT Nc u t S lng TT Nc u t hp ng 1.440 18 Lo - Th in S lng hp ng Lo Trung Quc 197 19 Lo - Hn Quc Vit Nam 153 20 Lo - Malaysia Thỏi Lan 85 21 an Mch Hn Quc 43 22 Thỏi Lan -n - Inụnexia Lo - Vit Nam 23 23 í Lo - Trung Quc 23 24 Canada Lo - Thỏi Lan 21 25 c Nht Bn 17 26 Ba Lan 10 Malaysia 27 Lo - H Lan 11 Singrapor 28 Lo - Nga 12 n 29 Lo - Thy S 13 Lo - Nht 30 Thỏi Lan - Trung Quc 14 Lo - Phỏp 31 Lo-Thỏi Lan - Trung Quc 15 Triu Tiờn 32 Lo - M 16 Phỏp 33 Lo - Min in 17 i Loan 34 Cỏc nc khỏc 65 Tng cng: 2.135 hp ng Ngun: y ban qun lý t Quc gia [116] Ph lc Thng kờ din tớch cho thuờ v tụ nhng t CHDCND Lo t 2010-2015 (Cp Trung ng cp phộp) Din tớch thuờ TT Cụng ty D ỏn vuụng Din tớch Tụ nhng vuụng s mnh Ngy ký Thi gian (nm) Nm thu tụ Tng giỏ tr d ỏn (USD) 6,908 9/11/2010 20 2010 10,775 8,498 4/2/2011 50 2011 191,220 9,905 15/6/2011 50 2011 26,750 Tng din tớch vuụng I Th ụ Viờng Chn T tm Lo -Thy s Ch bin g thỏng Tp on thỏng LaosCobou Tng II Tnh Viờng Chn Trang tri KoLao Nam Lick Cụng ty in lc Lo qun chỳng (Nm Lick 1) Cụng ty in lc Lo qun chỳng (Nm Mng 3) Cụng ty in lc Lo qun chỳng (Nm Song) Cụng ty in lc Lo qun chỳng (Nm Ngm 1) Lo Sun UN phỏt trin 6,908 8,498 9,905 2,644 21,047 2014 551,576 50 6,908 2,644 27,955 22/2/2012 7,027 4,500 7,027 4,500 18 12/3/2013 50 2017 2,958,643 Trng cõy du v xõy dng Nh mỏy BIODESELL p thy in 14 906 14 906 03/01/2014 30 2014 483,689 p thy in 9,800 9,800 30/1/2014 30 2014 64,822 p thy in 208 8,600 208 8,600 30/1/2014 30 2014 152,310 p thy in 579 5,400 579 5,400 30/1/2014 30 2014 192,188 p thy in 189 473 189 473 23 30/1/2014 30 2014 332,391 Phỏt trin du lch v gii trớ en Xa Vn 3,000 43 3/7/2014 70 2014 5,648,125 3,000 169 Trng dõu- nuụi tm v nh mỏy kộo si tm Nh mỏy ch bin g v sn phm th cụng Nh mỏy trn bờ tng Xõy dng ch s Din tớch thuờ TT Cụng ty D ỏn Xy Mng Lo Vng Viờng Tng III Bo Ly Khm Xay Cụng ty thộp Lo Cụng ty in Nam Nghip ( KANZAI ) Cụng ty in Nam Mng Oji - Lo trng cõy xõy dng Nh mỏy vuụng 23 3,305 4,019 28,484 Din tớch Tụ nhng vuụng 7,027 4,500 985 Tng din tớch s mnh Ngy ký Thi gian (nm) Nm thu tụ Tng giỏ tr d ỏn (USD) 30/10/2014 29 2009 481,036 26/4/2013 30 2013 2,385,454 vuụng 23 3,305 11,046 32,984 107 Nh mỏy ỳc thộp 341 p thy in 12 3,538 12 3,538 29/8/2013 30 2015 123,964 p thy in 12 6,798 12 6,798 18/3/2014 30 2014 143,542 186 27/1/2012 50 Trng cõy cụng nghip Tng 341 22,415 365 11,321 22,415 985 22,415 22,780 11,321 196 VI.Sa Vn Na Kt Cụng ty ng Lo Sunpaper holding Laos Phỏt trin cao su Yong Ziờng Lo Quang Lo CT c phn Kouangsa - SyLuCo Lo H Man Thien Quan INTERPRISE Tng V Salavan Lao Simula 2 Stoenso Lao Lao Simula in lc (Se St v 2) c Lc Ruber Trng mớa v xõy dng Nh mỏy Trng cõy cụng nghip 150 9,850 10,000 352 9/6/2009 40 2006 4,155,000 7,324 7,324 81 15/9/2010 50 2016 3,929,812 10 28/2/2011 45 2015 1,714,549 22/12/2011 45 2016 1,398,145 31/12/2011 30 2013 3,309,889 25/5/2012 20 2013 81,833 Trng cõy cao su 1,233 Trng cõy cao su 1,000 1,000 Trng cõy cao su v cõy keo 4,246 4,246 Trng sn 1,005 8,567 1,005 8,567 17 24,658 11,770 24,808 11,770 468 156 1,413 156 1,413 6/7/2010 30 2010 82,425 20 26/8/2010 50 2017 496,944 150 Trng cõy thuc Trng cõy cụng nghip Trng cõy thuc p thy in Trng cõy cao su v cõy cụng nghip 3,203 812 215 124 6,303 8,611 1,233 3,203 812 9,100 215 9,100 23/11/2012 30 2012 118,793 124 6,303 17 30/1/2014 30 2014 283,646 69 31/8/2009 50 2012 4,520,775 8,611 170 Din tớch thuờ TT Cụng ty D ỏn CT CP phỏt trin cao su Giu ting Vit Lo Tng VI Chm Pa Sc CT Span Bolyven CT Span Bolyven CT Cao su Th ụ HCM Se Pm - Se Nm Noi in lc (Se la bm) Sy Phan on Bo Ly Ven Phỏt trin Tng VII Xờ Kong CN v NN Cao su Hoang Anh Quang Minh Cao su LVF Tng VIII Attapu in Sekhaman Phỏt trin NN Hong Anh Attapu Trụng cõy cao su Tng din tớch vuụng s mnh Ngy ký Thi gian (nm) Nm thu tụ Tng giỏ tr d ỏn (USD) 30/12/2011 40 2015 5,972,666 4,739 6,173 4,739 6,173 131 14,533 16,686 14,657 22,989 244 C phờ C phờ 638 831 5,700 638 831 5,700 15 17/9/2010 21/12/2011 35 35 2010 2010 290,290 379,758 Trụng cõy cao su 1,736 2,855 1,736 2,855 14 30/10/2012 30 2016 1,665,559 124 6,303 p thy in 184 600 184 600 24/1/2014 32 2014 836,589 p thy in 5,500 5,500 30/1/2014 30 2014 37,132 Trng mớa, xõy dng Nh mỏy ng , Nh mỏy SX in t ph thi mớa, Nh mỏy phõn bún sinh hc, Nh mỏy SX Athanon 150 1,882 8,118 6,344 10,000 7/4/2014 50 2018 3,125,548 340 7,982 16,673 9,739 24,655 50 22 30/9/2011 50 2013 1,534,059 5/11/2014 42 2015 1,520,551 7/4/2011 30 2016 49,339 19/11/2012 50 2011 50,095 Trụng cõy cao su D ỏn trng cao su v xõy dng Nh mỏy ch bin Cao su p thy in Nh mỏy ch bin ng v nh mỏy ch bin cao su 6,194 9,399 4,900 4,900 12 1,329 3,017 5,374 3,029 6,703 80 12 1,329 7,917 5,374 7,929 6,703 102 540 540 6,000 6,000 171 vuụng Din tớch Tụ nhng vuụng Din tớch thuờ TT Cụng ty D ỏn CT ng Hong Anh Attapu Nh mỏy ng, ấ Ta Nụn, phõn bún v nhit in 51 Tng din tớch vuụng 51 9,938 2,900 s mnh Ngy ký Thi gian (nm) Nm thu tụ Tng giỏ tr d ỏn (USD) 19/11/2012 50 2011 336,074 9,938 2,900 12 25/1/2013 50 2014 19,789,748 15 7,300 15 7,300 24/4/2013 34 2012 78,212 11 8,836 11 8,836 5/6/2013 30 2013 282,160 10 26/12/2013 50 2017 15,403,454 5,588 5,588 2,093 6,000 2,093 6,000 26/12/2013 50 2017 6,269,279 6,165 2,000 6,165 2,000 16 26/12/2013 50 2011 6,099,547 23,784 10,900 23,875 33,576 52 91 22,676 15 9,486 15 9,486 5/6/2013 30 2013 206,277 71 800 71 800 18/7/2013 30 2014 502,441 51 7,000 51 7,000 18/7/2013 30 2014 301,835 4,665 4,665 30/12/2011 25 2012 88,425 142 21,951 142 21,951 12 15 9,490 15 9,490 12/3/2013 34 2014 318,512 15 9,490 15 9,490 51 9,206 51 9,206 19/12/2014 28 2014 281,147 129 8,138 129 8,138 18/09/2015 40 2010 3,277,018 180 17,344 180 17,344 0 0 0 172 Phỏt trin NN Trụng cõy cao su Hong Anh Attapu in lc Hong Nh mỏy in Anh Attapu Nm Kong in lc Sờ Nm p thy in Sờ Noi Nm Noi Phỏt trin NN Trụng cõy cao su Hong Anh Attapu Phỏt trin NN Trụng cõy du Hong Anh Attapu CT ng Hong Trng mớa Anh Attapu Tng IX Xiengkhoang in Nm Nghip p thy in A Nm Nghip A in lc Nm Sn p thy in 3A in lc Nm Sn p thy in 3B in lc Nm p thy in Nghip Tng X Phong Sa Ly - Luõng Pra Brang CT SX in lc p thy in Nm U 2,5,6 Tng XI Bo Keo Namtha Lo p thy in AEC Green city Phỏt trin du lch Laos Tng XII Oudomsay vuụng Din tớch Tụ nhng vuụng Din tớch thuờ TT Cụng ty D ỏn VRG - Oudomsay Cot in lc Nam Beng Tng XIII Xay Nha Bu Ly in lc Hongsa Xay Nha Bu Ly Prower Tng XIV Say Sm Boun in lc Nam Phay Tng Trng cao su v XD Nh mỏy ch bin cao su p Thy in vuụng 995 13 18 71 71 Nh mỏy in 7,778 p Thy in p Thy in Din tớch bỡnh quõn 57 d ỏn Tng din tớch vuụng 1,000 s mnh Ngy ký Thi gian (nm) Nm thu tụ Tng giỏ tr d ỏn (USD) 9/7/2014 40 2022 1,207,235 25 2013 145,638 13 1,013 71 71 29/10/2014 7,216 7,778 7,216 1/10/2010 123 5,656 123 5,656 24/1/2011 29 7,901 12,872 0 7,901 12,872 23 23 5,561 5,561 5,561 5,561 5 30 23 23 22/4/2014 13,388 166,431 110,728 72,811 124,116 239,242 1,269 13,404 6,431 110,735 2,811 124,139 9,242 1,262 995 Ngun: V Qun lý t ai, B Ti nguyờn v Mụi trng [125] 1,212,136 2015 110,691 105,209,711 173 Tng cng Din tớch Tụ nhng vuụng 174 Ph lc Thc trng chuyn nhng, tha k quyn s dng t nm 2014 v 2015 Nm 2014 STT Tnh/Thnh Nm 2015 Chuyn Tha Chuyn nhng k nhng Tha k Phongsaly 103 67 - - Luangnamtha 300 55 16 Bokeo 75 60 Oudomsay 432 10 222 Xaynhabuly 656 220 154 6 Luangprabang 625 90 902 110 Houaphanh 108 232 73 Xiengkhoang 212 Vientian Province 750 48 633 10 Vientian Capital 5.047 254 4.942 42 11 Bolykhamsay 184 281 224 12 Khammoun 86 58 33 13 Savannakhet 876 107 930 121 14 Salavanh 100 43 133 15 Champasack 992 16 Sekong 21 17 Attapu 43 Tng cng 10.610 76 98 973 774 437 9.338 1.166 Ngun: V Qun lý t ai, B Ti nguyờn v Mụi trng [125] [...]... QUAN ĐẾN THỊ TRƯỜNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 1.1 CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 1.1.1 Các đề tài nghiên cứu B.Wehrmann và cộng sự (2006) trong công trình “Nghiên cứu về thị trường đất đai trong thành thị ở Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào [126] đã nghiên cứu cơ chế phát triển thị trường đất đai ở thành thị như: quyền mua bán, đăng ký QSDĐ, quản lý nhà nước về đất đai, môi trường phát... chức sử dụng hiệu quả Theo Luật Đất đai năm 1997 (Luật Đất đai đầu tiên của CHDCND Lào) người được giao đất sẽ có các quyền quyền giữ gìn đất, quyền sử dụng đất, quyền hưởng kết quả từ đất, quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền thừa kế quyền sử dụng đất [87, tr.16] Tuy vậy, Luật Đất đai năm 1997 chưa quy định đầy đủ về QSDĐ, Quyền sử dụng đất là quyền được dùng đất vào mục đích nào đó theo quy... giới Lê Minh Tuynh (2011), Quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với phát triển kinh tế ở các tỉnh Bắc Trung Bộ” [106] đã phân tích vấn đề ruộng đất với tư cách là tư liệu sản xuất, làm rõ những khái niệm về quyền sử dụng đất, vai trò của nó đối với phát triển kinh tế và các yếu tố tác động đến quyền sử dụng đất NN Đánh giá tình hình về quyền sử dụng đất và quyền sử dụng đất NN ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, chỉ... là chế độ sở hữu Khi xây dựng chế độ sở hữu ruộng đất thì người ta quy định tập hợp nhiều quyền như: quyền sở hữu, quyền định đoạt, quyền quản lý kinh doanh, quyền sử dụng, quyền trao đổi, quyền chuyển nhượng Trong tập hợp các quyền đó, có hai nhóm quyền quan trọng, đó là: quyền sở hữu và quyền quản lý kinh doanh (quyền sử dụng) Hai nhóm quyền này chúng vừa thể thống nhất với nhau ở một chủ thể, cũng... triển TTQSDĐ ở CHDCND Lào lành mạnh, minh bạch và hiệu quả 24 Chương 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THỊ TRƯỜNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 2.1 KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRƯỜNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 2.1.1 Các khái niệm cơ bản 2.1.1.1 Quyền sử dụng đất - hàng hóa đặc biệt * Khái niệm về quyền sử dụng đất Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, là yếu tố quyết định cấu thành nên giang sơn đất nước Đất đai vừa... áp dụng pháp luật đất đai nói chung và QSDĐ ở Việt Nam nói riêng Do vậy, luận án có đề cập đến giao dịch quyền sử dụng đất hiện nay, hệ thống pháp luật về quyền sử dụng đất và các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản và thực trạng các giao dịch quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản ở Việt Nam Từ đặc trưng của thị trường bất động sản tại các nước như Mỹ, Singapore,... hoạch, tài chính, giá cả… Nguyễn Hải An (2012), "Pháp luật về tặng cho quyền sử dụng đất ở Việt Nam" [1] cuốn sách đã dựa trên cơ sở cụ thể hóa quan điểm của Đảng về phát triển thị trường bất động sản trong đó có TTQSDĐ, để đi sâu nghiên cứu một khía cạnh của quyền sử dụng đất mà Nhà nước trao cho người sử dụng đất, trong đó có quyền tặng cho quyền sử dụng đất Tác giả tiếp cận vấn đề quyền sử dụng đất dưới... phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn về chế độ sở hữu đất đai, sau đó rút ra rằng quyền sử hữu đất có tính độc lập tương đối với quyền chiếm hữu (trong đó trước hết là quyền sử dụng đất) và vì vậy, người sử dụng đất đai vẫn thực hiện được lợi ích kinh tế của mình khi đầu tư vào đất đai bất luận là chế độ sở hữu nào; quyền sở hữu tư nhân về đất đai dẫn tới độc quyền kinh doanh và do đó cản trở việc giải... đến quyền của một chủ thể trong việc khai thác công dụng và hưởng hoa lợi, lợi tức từ việc sử dụng đất Quyền sử dụng đất là khả năng pháp lý do pháp luật quy định cho người sử dụng đất để giúp chủ thể này thỏa mãn tối đa các lợi ích của mình trong quá trình khai thác công dụng của đất và hưởng hoa lợi, lợi tức từ việc sử dụng đất [28, tr.13] Với tư cách là một quyền trong ba quyền năng của quyền sở... định giá cả quyền sử dụng đất ở Việt Nam” [100] đã nghiên cứu và nêu được những nội dung cơ bản về học thuyết giá cả ruộng đất của C.Mác làm căn cứ khoa học để tiếp cận phạm trù giá cả quyền sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường Từ đó tác giả đã đề xuất những định hướng vận dụng lý luận giá cả ruộng đất của C.Mác vào xác định giá cả quyền sử dụng đất ở Việt Nam - Đối với Luận án tiến sĩ: Bùi Minh
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) THỊ TRƯỜNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) THỊ TRƯỜNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ) THỊ TRƯỜNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay