cho vay hộ nghèo ảnh hưởng đến tiến trình giảm nghèo”

20 160 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 22:47

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI Sau 20 năm thực công đổi mới, kinh tế Việt Nam đạt nhiều thành tựu quan trọng, đời sống nhân dân ngày cải thiện, đất nước tiến mạnh đường công nghiệp hoá - đại hoá Theo chuẩn tỷ lệ hộ đói nghèo nước ta khoảng 18%, chênh lệch giầu nghèo thành thị nông thôn, đồng miền núi tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa lớn Chính vậy, Đảng Nhà nước ta có chủ trương sách đồng bộ, nhiều giải pháp hành động kiên quyết, huy động sức mạnh tổng hợp toàn xã hội, nhằm thức chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo, giải việc làm ổn định xã hội Tín dụng cho hộ nghèo phương pháp hữu hiệu để thực mục tiêu xoá đói giảm nghèo Đảng Nhà nước Trong nhiều năm qua, ngân hàng quốc doanh, đặc biệt Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, tổ chức tín dụng Nhà nước thực rộng khắp chương tín dụng cho hộ nghèo Tuy nhiên với quan điểm cho rằng, ngân hàng chuyển sang chế Ngân hàng thương mại, hoạt động mục tiêu lợi nhuận tiếp tục cho vay hộ nghèo theo sách Nhà nước Do vậy, cần có tổ chức tín dụng chuyên biệt vay hộ nghèo Ngân hàng sách xã hội đời nhằm thực mục tiêu xoá đói giảm nghèo Đảng Nhà nước Được thành lập với mục tiêu cho vay đối tượng sách chủ yếu hộ nghèo, NHCSXH góp phần tạo hội cho người nghèo thoát nghèo Trong giới hạn đề tài , nhóm sâu vào tìm hiểu chương trình “cho vay hộ nghèo ảnh hưởng đến tiến trình giảm nghèo” kết cấu đề tài chia làm phần Phần I : giới thiệu chung ngân hàng sách xã hội Việt Nam Phần II : chương trình cho vay hộ nghèo PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM Lịch sử đời hoạt động ngân hàng sách xã hội Tại Nghị số 05-NQ/HNTW, ngày 10/6/1993 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII, việc tiếp tục đổi phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, Đảng ta chủ trương có chế độ tín dụng ưu đãi hộ nghèo, hộ sách, vùng nghèo, vùng dân tộc thiểu số, vùng cao, vùng cách mạng; mở rộng hình thức cho vay thông qua tín chấp hộ nghèo… Để thực có hiệu Nghị Đảng Chiến lược quốc gia xóa đói giảm nghèo, năm 1993, Chính phủ thành lập Quỹ cho vay ưu đãi hộ nghèo với số vốn ban đầu 400 tỷ đồng, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Ngân hàng Ngoại thương Ngân hàng Nhà nước đóng góp Quỹ sử dụng cho vay hộ nghèo thiếu vốn sản xuất kinh doanh với lãi suất ưu đãi, mức cho vay 500.000 đồng/hộ, người vay bảo đảm tiền vay Từ kinh nghiệm thực tiễn hai năm thực Quỹ cho vay ưu đãi hộ nghèo, ngày 31/8/1995, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 525/QĐ-TTg việc thành lập Ngân hàng Phục vụ người nghèo, đặt Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (NHNo&PTNT Việt Nam), hoạt động không mục tiêu lợi nhuận, để cung cấp nguồn vốn ưu đãi cho hộ nghèo thiếu vốn sản xuất Với mô hình tổ chức triển khai đồng từ Trung ương đến địa phương sở tận dụng máy màng lưới sẵn có NHNo&PTNT Việt Nam, Ngân hàng Phục vụ người nghèo thiết lập kênh tín dụng riêng để hỗ trợ tài cho hộ nghèo Việt Nam với sách tín dụng hợp lý, giúp hộ nghèo có vốn sản xuất, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, bước làm quen với sản xuất hàng hoá có điều kiện thoát khỏi đói nghèo Tuy nhiên, từ phận quản trị đến phận điều hành Ngân hàng Phục vụ người nghèo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm nên thời gian để nghiên cứu vấn đề thực tiễn, hạn chế công việc nghiên cứu đề xuất sách, chế quản lý điều hành Mọi hoạt động nghiên cứu, đề xuất chế sách giao cho ban điều hành nghiên cứu soạn thảo ban điều hành thuộc NHNo&PTNT Việt Nam Như vậy, không tách chức hoạch định sách điều hành theo sách Hơn nữa, bên cạnh Ngân hàng Phục vụ người nghèo, nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ người nghèo đối tượng sách khác giao cho nhiều quan Nhà nước, hội đoàn thể Ngân hàng thương mại Nhà nước thực theo kênh khác nhau, làm cho nguồn lực Nhà nước bị phân tán, chồng chéo, trùng lắp, chí cản trở lẫn Bên cạnh nguồn vốn cho vay hộ nghèo Ngân hàng Phục vụ người nghèo NHNo&PTNT Việt Nam thực thực tế có: nguồn vốn cho vay giải việc làm Kho bạc Nhà nước quản lý cho vay; nguồn vốn cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn Ngân hàng Công thương thực hiện; nguồn vốn cho vay ưu đãi tổ chức kinh tế hộ sản xuất, kinh doanh thuộc hải đảo, thuộc khu vực II, III miền núi, xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 Chính phủ… Việc hình thành nguồn vốn cho vay sách nằm rải rác nhiều tổ chức tài với chế quản lý khác gây nhiều trở ngại cho trình kiểm soát Nhà nước, không tách bạch tín dụng sách với tín dụng thương mại Để triển khai Luật tổ chức tín dụng việc thực sách tín dụng người nghèo đối tượng sách; nghị Đại hội Đảng IX, nghị kỳ họp thứ Quốc hội khoá X việc sớm hoàn thiện tổ chức hoạt động NHCSXH, tách tín dụng ưu đãi khỏi tín dụng thương mại; đồng thời thực cam kết với Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ tiền tệ giới (IMF) việc thành lập Ngân hàng Chính sách; ngày 04/10/2002, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2002/NĐ-CP tín dụng người nghèo đối tượng sách khác, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 131/2002/QĐTTg việc thành lập NHCSXH sở tổ chức lại Ngân hàng Phục vụ người nghèo, tách khỏi NHNo&PTNT Việt Nam Các sản phẩm cho vay ngân hàng Theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 Chính phủ tín dụng người nghèo đối tượng sách khác, NHCSXH thực cho vay chương trình tín dụng sau Cho vay hộ nghèo đối tượng đối tượng sách: • Cho vay hộ nghèo • Cho vay vốn xuất lao động • Cho vay hộ nghèo nhà theo định 167 thủ tướng • • • • • • • phủ Cho vay hộ nghèo 62 huyện nghèo Cho vay học sinh , sinh viên Cho vay giải việc làm Cho vay nước vệ sinh môi trường nông thôn Cho vay nhà vùng ngập lũ đồng Sông Cửu Long Cho vay hộ gia đình , sản xuất kinh doanh khó khan Cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Nhận tiền gửi tiết kiệm: • Nhận tiền gửi tiết kiệm có kì hạn • Nhận tiền gửi tiết kiệm không kì hạn • Nhận tiền gửi tiết kiệm hộ nghèo Dịch vụ toán ngân quĩ: • • • • • Tiền gửi toán Tiền gửi có kì hạn Dịch vụ chuyển tiền nước Chuyển tiền đến nước Chuyển tiền kiều hối Nhận vỗn ủy thác tổ chức cá nhân nước Phát hành thẻ ATM cho học sinh , sinh viên Phát hành trái phiếu phủ bảo lãnh Tuy nhiên giới hạn đề tài , nhóm sâu vào tìm hiểu cho vay hộ nghèo ngân hàng sách xã hội Việt Nam Phần II CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY HỘ NGHÈO Giới thiệu chương trình cho vay hộ nghèo Mục tiêu: NHCSXH thực cho vay hộ nghèo góp phần thực chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo ổn định xã hội Đối tượng vay vốn: Là hộ thuộc diện hộ nghèo theo quy định Chính phủ thời kỳ Hiện nay, theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 Phương thức cho vay: Cho vay trực tiếp có ủy thác số nội dung công việc quy trình cho vay qua tổ chức Chính trị - xã hội (gọi tắt tổ chức Hội, đoàn thể) Mức cho vay tối đa: 50 triệu đồng (bao gồm nhu cầu vay để sản xuất kinh doanh nhu cầu thiết yếu sinh hoạt) Lãi suất cho vay hộ nghèo: Là 0.55%/tháng Qui trình hoạt động chương trình cho vay hộ nghèo 2.1 : Đối tượng vay vốn Hộ nghèo theo quy định Thủ tướng Chính phủ thời kỳ Hiện nay, theo Quyết định số 59/2015/QĐ - TTg ngày 19/11/2015, chuẩn Hộ nghèo áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 sau: Hộ nghèo nông thôn: Là hộ đáp ứng hai tiêu chí sau: • Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống • Có thu nhập bình quân đầu người/tháng 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng thiếu hụt từ 03 số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội trở lên Hộ nghèo thành thị: • Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 900.000 đồng trở xuống • Có thu nhập bình quân đầu người/tháng 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng thiếu hụt từ 03 số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội trở lên Những hộ nghèo không vay vốn NHCSXH: • Những hộ nghèo không sức lao động • Những hộ nghèo độc thân thời gian thi hành án • Những hộ nghèo bị quyền địa phương loại khỏi danh sách vay vốn mắc tệ nạn cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, lười biếng không chịu lao động • Những hộ nghèo thuộc diện sách xã hội già neo đơn, tàn tật, thiếu ăn ngân sách Nhà nước trợ cấp 2.2 : Nguyên tắc vay vốn Hộ nghèo vay vốn phải bảo đảm nguyên tắc sau: • Sử dụng vốn vay mục đích xin vay • Hoàn trả nợ gốc lãi vốn vay thời hạn thỏa thuận 2.3 : Điều kiện để vay vốn Hộ nghèo cư trú hợp pháp địa phương Uỷ ban nhân dân (UBND) xã xác nhận danh sách Mẫu số 03/TD Có tên danh sách hộ nghèo xã, phường, thị trấn theo chuẩn hộ nghèo Bộ Lao động -Thương binh Xã hội công bố thời kỳ Người vay vốn người đại diện hộ gia đình chịu trách nhiệm quan hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), người ký nhận nợ chịu trách nhiệm trả nợ NHCSXH Hộ nghèo phải tham gia tổ Tiết kiệm vay vốn (TK&VV) địa bàn 2.4 : Mục đích sử dụng vốn vay Cho vay sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bao gồm: • Đầu tư mua sắm loại vật tư, giống trồng, vật nuôi, phân bón…, công cụ lao động, chi phí toán cung ứng lao vụ, đầu tư làm nghề thủ công, chi phí nuôi trồng, đánh bắt, chế biến thủy hải sản • Góp vốn để thực dự án sản xuất kinh doanh cộng đồng người lao động sáng lập quyền địa phương cho phép thực Giải phần nhu cầu thiết yếu nhà ở, nước sạch, điện thắp sáng học tập NHCSXH cho vay vốn hỗ trợ phần chi phí học tập cho em theo học phổ thông để trang trải chi phí sau: • Tiền học phí phải nộp theo qui định Bộ Giáo dục Đào tạo trường công lập theo quy định nhà trường trường dân lập • Kinh phí xây dựng trường theo quy định địa phương phù hợp với quy định Bộ Giáo dục Đào tạo • Tiền mua dụng cụ học tập sách giáo khoa theo giá ghi bìa sách (không cho vay mua sách tham khảo, sách nâng cao) • Tiền mua quần áo trang phục học sinh theo quy định Căn vào tình hình thực tế nguồn vốn nhu cầu vốn địa phương, Giám đốc NHCSXH sở ưu tiên, tập trung nguồn vốn cho vay hộ nghèo sản xuất kinh doanh trước, sau xét đến cho vay giải phần nhu cầu thiết yếu nhà ở, nước sạch, điện thắp sáng học tập trường phổ thông 1.5 : Mức cho vay Mức cho vay tối đa 50 triệu đồng/1hộ, bao gồm nhu cầu sản xuất kinh doanh 04 nhu cầu thiết Cụ thể: Cho vay sản xuất, kinh doanh, dịch vụ Cho vay giải phần nhu cầu thiết yếu nhà ở, nước sạch, điện thắp sáng học tập, với mức cho vay cụ thể sau: • • • • Sửa chữa nhà ở, mức tối đa triệu đồng/1hộ Điện thắp sáng, mức tối đa 1,5 triệu đồng/1hộ Nước sạch, mức tối đa triệu đồng/công trình/1hộ Chi phí học tập trường phổ thông: Tổng Giám đốc uỷ quyền cho Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố định mức cho vay, không vượt tổng khoản chi phí học tập cao vay nêu điểm 2.4 nêu Lưu ý: • Nếu hộ vay đủ 50 triệu đồng để SXKD, không vay 04 nhu cầu thiết yếu hộ Ngược lại, hộ vay đủ 04 nhu cầu thiết yếu, nhu cầu SXKD 50 triệu – (trừ) số vốn vay cho 04 nhu cầu thiêt yếu • Những hộ dư nợ, chưa vay đến mức tối đa, có phương án khả thi có nhu cầu vay bổ sung, vay cho vay đến mức tối đa 50 triệu đồng/1hộ thời điểm • Hộ nghèo vay vốn chương trình này, vay vốn chương trình cho vay khác NHCSXH đủ điều kiện 2.6 : Lãi suất cho vay Lãi suất cho vay Thủ tướng Chính phủ quy định thời kỳ Hiện nay, lãi suất cho vay 0,55 %/tháng; Lãi suất nợ hạn 130% lãi suất cho vay 2.7 : Thời hạn cho vay Cho vay ngắn hạn: Đến 12 tháng Cho vay trung hạn: Trên 12 tháng đến 60 tháng Cho vay dài hạn: Trên 60 tháng (đối với cho vay để trang trải chi phí cho em học phổ thông) NHCSXH hộ vay thỏa thuận thời hạn cho vay vào: • Mục đích sử dụng vốn vay hộ vay • Thời hạn thu hồi vốn phương án đầu tư (chu kỳ sản xuất kinh doanh) • Khả trả nợ hộ vay • Nguồn vốn cho vay NHCSXH 2.8 : Định kì hạn trả nợ , thu nợ , thu lãi 2.8.1 : Thu nợ gốc NHCSXH tổ chức việc thu nợ gốc trực tiếp tới hộ vay điểm giao dịch theo quy định sau: Món vay ngắn hạn: Thu nợ gốc lần đến hạn Món vay trung hạn, dài hạn: Phân kỳ trả nợ nhiều lần (6 tháng năm lần NHCSXH hộ vay thỏa thuận), hộ vay trả nợ trước hạn 2.8.2 : Thu lãi Đối với khoản nợ hạn: Thực thu lãi định kỳ hàng tháng Biên lai NHCSXH nơi cho vay in Lãi chưa thu kỳ trước chuyển sang thu kỳ hạn Các khoản nợ hạn: Thu gốc đến đâu thu lãi đến Lưu ý: Riêng khoản nợ khó đòi ưu tiên thu gốc trước thu lãi sau Số lãi chưa thu hạch toán ngoại bảng để có kế hoạch thu sát với thực tế VB 767/NHCS-TD-KH- CNTT ngay9/4/2009 2.9 QUI TRÌNH CHO VAY Sơ đồ qui trình cho vay (1) Hộ nghèo Tổ TK&VV (7) (8) (6) (2) (3) NHCSXH Tổ chức CTXH cấp xã (5) UBND cấp xã (4) Bước 1: Khi có nhu cầu vay vốn, người vay viết Giấy đề nghị vay vốn (Mẫu số 01/TD), gửi cho Tổ TK&VV Bước 2: Tổ TK&VV tổ chức Hội, đoàn thể tổ chức họp để bình xét công khai hộ nghèo đủ điều kiện vay vốn, lập danh sách Mẫu 03/TD trình UBND cấp xã xác nhận đối tượng vay cư trú hợp pháp xã Bước 3: Tổ TK&VV gửi hồ sơ đề nghị vay vốn tới Ngân hàng Bước 4: Ngân hàng phê duyệt cho vay thông báo tới UBND cấp xã (Mẫu 04/TD) Bước 5: UBND cấp xã thông báo cho tổ chức Hội, đoàn thể cấp xã Bước 6: Tổ chức Hội, đoàn thể cấp xã thông báo cho Tổ TK&VV Bước 7: Tổ TK&VV thông báo cho tổ viên/hộ gia đình vay vốn biết danh sách hộ vay, thời gian địa điểm giải ngân Bước 8: Ngân hàng tiến hành giải ngân trực tiếp cho người vay * Đối với cho vay để trang trải chi phí cho em học phổ thông, quy định cho vay hộ nghèo thông thường, có số điểm quy định cụ thể sau: Chủ hộ đứng tên vay bố, mẹ người trực tiếp nuôi dưỡng hợp pháp vay để chi phí học tập cho (kể nuôi theo pháp luật) Mỗi năm lần vào đầu năm học, hộ nghèo viết giấy đề nghị vay vốn Mẫu số 01/TD số tiền xin vay cho năm học đó, nộp tổ TK&VV để Tổ họp bình xét công khai lập danh sách Mẫu số 03/TD… Thời hạn cho vay = Thời gian ân hạn + Thời gian trả nợ Thời gian ân hạn: Tính từ ngày hộ vay nhận vay người kết thúc cấp học kể năm học lưu ban (nếu có) Trường hợp hộ vay có nhiều theo học thời gian ân hạn xác định theo số năm người theo học cấp học có số năm dài Trong thời gian ân hạn, hộ nghèo chưa phải trả gốc, phải trả lãi tiền vay Thời gian trả nợ: Tối đa số năm NHCSXH cho vay vốn thời gian học cấp học (tiểu học năm, trung học sở năm, trung học phổ thông năm) NHCSXH phân kỳ thu nợ gốc năm lần, kỳ thu nợ gốc sau năm kể từ kết thúc cho vay học sinh Số tiền thu nợ gốc kỳ số tiền cho vay bình quân năm thời gian ân hạn Hiện nay, NHCSXH thu lãi định kỳ hàng tháng theo Biên lai 2.10 : Xử lý nợ đến hạn 2.10.1 : cho vay lưu vụ Áp dụng khoản vay: Ngắn hạn, trung hạn bao gồm ngành nghề sản xuất, kinh doanh có chu kỳ chu kỳ SXKD trước Điều kiện cho vay lưu vụ: Để NH xem xét cho vay lưu vụ, hộ vay phải có đủ điều kiện sau: • Khoản vay đến hạn trả, hộ vay có nhu cầu vay vốn cho chu kỳ sản xuất, kinh doanh liền kề; • Phương án vay có hiệu quả; • Hộ vay trả đủ số lãi nợ khoản vay trước chưa thoát nghèo Mức cho vay lưu vụ tối đa: Không số dư nợ lại hộ vay đến ngày cho vay lưu vụ Thời hạn cho vay lưu vụ: Là thời hạn chu kỳ sản xuất, kinh doanh tối đa không thời hạn cho vay Lãi suất cho vay lưu vụ: Theo lãi suất hành thời điểm cho vay lưu vụ (vb 3105/nhcs-tdnn-hssv ngày 10/9/2015) Thủ tục cho vay lưu vụ: Khi có nhu cầu vay lưu vụ, trước ngày đến hạn trả cuối cùng, hộ nghèo làm giấy đề nghị (mẫu số 07/TD) gửi Tổ trưởng Tổ TK&VV để tổ chức họp bình xét cho vay, lập trình duyệt Danh sách Mẫu số 03/TD giống quy trình cho vay mới, thủ tục khác (sổ vay vốn) hộ vay lập lại.(vb 3105/nhcs-tdnn-hssv ngày 10/9/2015) NHCSXH nghiêm cấm việc hạch toán giả cho vay, giả thu nợ Mọi trường hợp cho vay lưu vụ, NHCSXH phải ghi đầy đủ yếu tố quy định vào Sổ vay vốn lưu NHCSXH Sổ hộ vay giữ 2.10.2 Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ Trường hợp hộ vay có khó khăn, chưa trả nợ gốc theo kỳ hạn thoả thuận (kỳ con) nguyên nhân: • Chưa kết thúc chu kỳ sản xuất kinh doanh • Chưa tiêu thụ sản phẩm hộ vay gặp khó khăn tạm thời tài Khoản nợ kỳ hạn theo dõi vào kỳ hạn trả nợ (không chuyển nợ hạn kỳ hạn người vay làm thủ tục điều chỉnh kỳ hạn nợ) 2.10.3 Gia hạn nợ Trường hợp hộ vay không trả nợ hạn thiên tai, dịch bệnh nguyên nhân khách quan khác, NHCSXH kiểm tra xác nhận có giấy đề nghị gia hạn nợ (Mẫu số 09/TD), NHCSXH xem xét cho gia hạn nợ Thời gian cho gia hạn nợ: NHCSXH thực việc gia hạn nợ hay nhiều lần khoản vay tổng số thời gian cho gia hạn nợ không 12 tháng cho vay ngắn hạn không 1/2 thời hạn cho vay cho vay trung hạn 2.10.4 Chuyển nợ hạn NHCSXH chuyển nợ hạn hộ vay: • Sử dụng vốn vay sai mục đích • Có khả trả khoản nợ đến hạn không trả đến kỳ hạn trả nợ cuối cùng, hộ vay không gia hạn nợ Sau chuyển nợ hạn, NHCSXH phối hợp với quyền sở tại, tổ chức Hội, đoàn thể có biện pháp tích cực để thu hồi nợ 2.11 Xử lý nợ rủi ro Thực theo Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 27/1/2011 Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH 2.12 Kiểm tra sử dụng vốn vay Trước phát tiền vay cho người vay, NHCSXH phải kiểm tra: • Người vay phải thành viên Tổ TK&VV tổ chức Hội, đoàn thể thành lập theo văn hướng dẫn NHCSXH • Người vay có tên Danh sách (Mẫu số 03/TD) Tổ TK&VV bình xét, lập danh sách UBND cấp xã xác nhận NHCSXH uỷ thác cho tổ chức Hội, đoàn thể kiểm tra việc sử dụng vốn vay hộ vay phạm vi 30 ngày kể từ ngày nhận tiền vay kiểm tra định kỳ đột xuất (Mẫu số 06/TD) Kết kiểm tra tổ chức Hội, đoàn thể gửi cho NHCSXH để lưu trữ Ngoài ra, NHCSXH phối hợp với tổ chức Hội, đoàn thể kiểm tra việc sử dụng vốn vay chấp hành quy định cho vay người vay cần thiết Thành chương trình cho vay hộ nghèo Quan điểm đạo Đảng Nhà nước Việt Nam đôi với tăng trưởng kinh tế phải đẩy mạnh giảm nghèo, bảo đảm công tiến xã hội trình phát triển vùng, miền nước, hạn chế tốc độ gia tăng khoảng cách giàu, nghèo Thực chủ trương đó, năm vừa qua, Việt Nam đạt thành tựu đáng kể công tác xóa đói, giảm nghèo Theo Báo cáo Phát triển Việt Nam 2008, số liệu điều tra hộ gia đình năm 2006 khẳng định xu hướng giảm nghèo Việt Nam tiếp tục diễn ra, với tỷ lệ hộ gia đình sống ngưỡng nghèo 16%, so với 28,9% năm 2002, 58,1% năm 1993 Dựa vào thước đo theo chi phí cho rổ hàng hóa đề cập trên, theo ước tính, thập kỷ qua, Việt Nam giảm nghèo cho 42% dân số, tương đương với 35 triệu người Dưới số ví dụ cụ thể: Tại huyện Đông Anh: Chị Lê Thị Tuệ hội viên Hội Phụ nữ xã Đông Hội, hàng năm vay vốn NHCSXH để phát triển chăn nuôi bò, lợn, thu nhập bình quân 15 triệu đồng/năm, thoát nghèo năm 2004; Chị Đào Thị Hồng Nga hội viên Hội Phụ nữ xã Uy Nỗ hàng năm vay vốn NHCSXH để chăn nuôi lợn nái, lợn bột tạo thu nhập từ 15 đến 20 triệu đồng/năm, thoát nghèo,… Tại huyện Từ Liêm: Gia đình anh Nguyễn Văn Sơn hội viên Hội Nông dân xã Liên Mạc vay triệu đồng dùng vào việc chuyển đổi trồng từ lúa sang trồng ăn quả, hàng năm cho thu hoạch từ 10 đến 15 triệu đồng/năm; Chị Nguyễn Thị Thu vay triêu đồng để trồng hoa giống hàng năm cho thu hoạch 15 đến 20 triệu đồng/năm; gia đình ông Nguyễn Văn Đán xã Thượng Cát vay triệu đồng để chăn nuôi, hàng năm doanh thu đạt 20 triệu đồng Tại huyện Gia Lâm: Hội viên tích cực tham gia công tác hội, gắn bó có trách nhiệm với sống, giúp phát triển kinh tế, sử dụng vốn có hiệu quả, bước xoá bỏ đói nghèo, tạo việc làm ổn định Điển chị Đỗ Thị Hoa Lý thôn xã Phù Đổng vay triệu đồng để chăn nuôi gia súc, canh tác 4,5 sào ruông, mua máy may gia công thoát nghèo; chị Nguyễn Thị Nênh thôn Đại Bản xã Phú Thị vay triệu đồng chăn nuôi bò thịt thoát nghèo, thu nhập bình quân gia đình hai chị 10 triệu đồng/năm Tại quận Đống Đa: nhờ vay vốn ưu đãi từ NHCSXH giúp nhiều hộ nghèo có vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, ổn định sống đem lại hiệu kinh tế như: bà Trần Thị Lan - phường Văn Miếu, từ hộ nghèo, phải nuôi cháu tuổi lớn nhờ vay vốn hộ nghèo số tiền triệu đồng mua xe máy đến bà tích luỹ số tiền trả hết nợ ngân hàng vươn lên thoát nghèo Tác động chương trình cho vay hộ nghèo đến tiến trình giảm nghèo Việt Nam Qua 20 năm hoạt động, tổng số gần triệu hộ nghèo nước vay vốn ngân hàng Năm 2002 có 644 ngàn hộ vay vốn thoát nghèo, bình quân 4,3 hộ vay vốn ngân hàng có hộ thoát khỏi ngưỡng nghèo đói Riêng hộ nghèo dân tộc thiểu số hộ vay vốn có hộ thoát nghèo Đến năm 2003 có 959 hộ thoát nghèo tổng số 2.841 hộ vay vốn, trung bình hộ vay vốn có hộ thoát nghèo Qua thấy chất lượng vốn vay ngày cải thiện Hiện nay, nước có tỉnh, thành phố có tỷ lệ hộ nghèo 5%; 23 tỉnh, thành phố từ đến 10%; 13 tỉnh, thành phố từ 10 đến 15%; 16 tỉnh từ 15 đến 20%; tỉnh tỷ lệ hộ nghèo 20% Vốn NHCSXH phát huy vai trò nguồn tín dụng sách xã hội, cầu để đưa người nghèo chuyển từ kinh tế tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hoá theo kinh tế thị trường Để hộ nghèo thích nghi với kinh tế thị trường, ngân hàng không ngừng đa dạng hóa lĩnh vực vay vốn Vốn cho vay lĩnh vực nông nghiệp chiếm từ 88%-90% tổng dư nợ, cho đánh bắt nuôi trồng thuỷ hải sản 3%-4%, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp 4-5%, dịch vụ buôn bán nhỏ 3%-4% Số đông hộ nghèo vay vốn thực tạo sức sản xuất nông nghiệp suất, sản lượng, chất lượng hàng hoá Nhiều nơi đạo, hướng dẫn giúp đỡ quyền hộ nghèo tham gia vào trồng công nghiệp mía, chè, cà phê, ăn quả, cải tạo hàng vạn vườn tạp thành vườn ăn quả, chăn nuôi đại gia súc nuôi loại có giá trị kinh tế cao bò sữa, ếch, cá, ba ba, tôm, chế biến nông sản nâng cao giá trị hàng nông sản Nhiều ngành nghề truyền thống trước bị mai vốn gia đình khôi phục lại, nhiều nghề mở thêm tạo việc làm cho nhiều em hộ nghèo có thu nhập ổn định Nhiều năm trước tình trạng chung thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật, vốn sản xuất, lại bị ràng buộc hủ tục lạc hậu nên đời sống bà khó khăn Với đầu tư hỗ trợ chương trình định canh định cư, vốn xóa đói giảm nghèo dự án hạ tầng sở, thuỷ lợi giao thông nên sống đồng bào dân tộc dần cải thiện Hàng ngàn đất rẫy trước bỏ hoang thâm canh hiệu thiếu nước, chưa có công trình thuỷ lợi đến phủ xanh trồng có hiệu đậu tương, cà phê, cao su, hồ tiêu vải Hệ thống đường giao thông đầu tư kịp thời nên việc tiêu thụ sản phẩm bà không khó khăn, giảm chi phí tiêu thụ Để thúc đẩy hiệu sử dụng vốn, ngân hàng kết hợp với chương trình hỗ trợ đắc lực cho công tác xóa đói giảm nghèo Chẳng hạn, qua số lĩnh vực cụ thể: • Đầu tư lồng ghép với chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình, nhằm thông qua đòn bẩy tín dụng để thúc đẩy chương trình phát triển, hạn chế sinh đẻ, thực gia đình có từ đến theo chủ trương Đảng Nhà nước giải nguyên nhân dẫn đến đói nghèo • Đầu tư lồng ghép với chương trình phụ nữ “Nuôi khỏe, dạy ngoan”, nhằm thông qua đòn bẩy tín dụng để thúc đẩy phụ nữ chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc, dạy dỗ tiến để sau trở thành người hữu dụng Từ đó, góp phần thúc đẩy đời sống xã hội phát triển, hạn chế nguyên nhân dẫn đến đói nghèo • Đầu tư lồng ghép với phong trào “Nông dân sản xuất giỏi”, nhằm thông qua đòn bẩy tín dụng để thúc đẩy nông dân sản xuất giỏi, làm động lực cho phát triển kinh tế, đời sống nông dân nông thôn, hạn chế phát sinh đói nghèo Phương thức đầu tư cho chương trình lồng ghép ký hợp đồng liên tịch với ngành, hội, đoàn thể có liên quan, quy định rõ trách nhiệm bên để thực chương trình Để bước nâng cao hiệu sử dụng vốn, ngân hàng tiến hành tập huấn nghiệp vụ Ban quản lý điều hành tổ, nhóm phương pháp quản lý vốn cho vay, quy trình nghiệp vụ cho vay, phương pháp ghi chép sổ sách, hạch toán lỗ, lãi kinh doanh thông qua tổ chức hàng trăm lớp tập huấn Trong trình sử dụng vốn, mặt ngân hàng kiểm tra hoạt động tổ, nhóm; chủ yếu giúp tổ, nhóm sinh hoạt theo quy ước, theo dõi ghi chép sổ sách vay vốn, tiền gửi tiết kiệm thu lãi tiền vay hàng tháng hội viên Một mặt từ thực tế kiểm tra, ngân hàng hoàn thiện phương pháp thu lãi, thu nợ mềm dẻo, linh hoạt sở nguồn thu hộ trình sử dụng vốn Giảm sức ép không cần thiết hộ nợ đến hạn toán mà hộ chưa có khả trả nợ tổ đứng trả nợ hộ từ nguồn tiết kiệm Qua hình thức tiết kiệm, đồng vốn vay không gánh nặng nợ chồng chất nhiều gia đình gặp khó khăn vay vốn, vừa giảm tỷ lệ nợ hạn, vừa tăng thời gian quay vòng vốn Tổng nợ khoanh NHCSXH năm 2002 231 tỷ giảm xuống mức 207 tỷ năm 2003 Mục tiêu ngân hàng hạn chế tới mức thấp việc khoanh khoản nợ cho vay hộ nghèo [...]... Để được NH xem xét cho vay lưu vụ, hộ vay phải có đủ 3 điều kiện sau: • Khoản vay đã đến hạn trả, nhưng hộ vay vẫn có nhu cầu vay vốn cho chu kỳ sản xuất, kinh doanh liền kề; • Phương án đang vay có hiệu quả; • Hộ vay trả đủ số lãi còn nợ của khoản vay trước và chưa thoát nghèo Mức cho vay lưu vụ tối đa: Không quá số dư nợ còn lại của hộ vay đến ngày cho vay lưu vụ Thời hạn cho vay lưu vụ: Là thời... một hộ nghèo, phải nuôi 4 cháu đang tuổi lớn nhưng nhờ vay vốn hộ nghèo số tiền 7 triệu đồng mua xe máy đến nay bà đã tích luỹ được số tiền trả hết nợ ngân hàng và vươn lên thoát nghèo 4 Tác động của chương trình cho vay hộ nghèo đến tiến trình giảm nghèo ở Việt Nam Qua hơn 20 năm hoạt động, tổng số gần 3 triệu hộ nghèo trong cả nước được vay vốn ngân hàng Năm 2002 có 644 ngàn hộ vay vốn đã thoát nghèo, ... bình quân 4,3 hộ vay vốn ngân hàng có 1 hộ thoát khỏi ngưỡng nghèo đói Riêng hộ nghèo là dân tộc thiểu số cứ 8 hộ vay vốn có 1 hộ thoát nghèo Đến năm 2003 có 959 hộ thoát nghèo trong tổng số 2.841 hộ được vay vốn, như vậy trung bình 3 hộ vay vốn có 1 hộ thoát nghèo Qua đó có thể thấy chất lượng vốn vay đã ngày càng được cải thiện Hiện nay, trên cả nước có 5 tỉnh, thành phố có tỷ lệ hộ nghèo dưới 5%;... xã thông báo cho tổ chức Hội, đoàn thể cấp xã Bước 6: Tổ chức Hội, đoàn thể cấp xã thông báo cho Tổ TK&VV Bước 7: Tổ TK&VV thông báo cho tổ viên /hộ gia đình vay vốn biết danh sách hộ được vay, thời gian và địa điểm giải ngân Bước 8: Ngân hàng tiến hành giải ngân trực tiếp cho người vay * Đối với cho vay để trang trải chi phí cho con em học phổ thông, ngoài các quy định như cho vay hộ nghèo thông thường,... thời hạn đã cho vay Lãi suất cho vay lưu vụ: Theo lãi suất hiện hành tại thời điểm cho vay lưu vụ (vb 3105/nhcs-tdnn-hssv ngày 10/9/2015) Thủ tục cho vay lưu vụ: Khi có nhu cầu vay lưu vụ, trước 5 ngày đến hạn trả cuối cùng, hộ nghèo làm giấy đề nghị (mẫu số 07/TD) gửi Tổ trưởng Tổ TK&VV để tổ chức họp bình xét cho vay, lập và trình duyệt Danh sách Mẫu số 03/TD giống như quy trình cho vay mới, các... đoàn thể được gửi cho NHCSXH để lưu trữ Ngoài ra, NHCSXH phối hợp với tổ chức Hội, đoàn thể kiểm tra việc sử dụng vốn vay và chấp hành quy định cho vay đối với người vay khi cần thiết 3 Thành quả của chương trình cho vay hộ nghèo Quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam là đi đôi với tăng trưởng kinh tế phải đẩy mạnh giảm nghèo, bảo đảm công bằng và tiến bộ xã hội trong quá trình phát triển giữa... xem xét cho gia hạn nợ Thời gian cho gia hạn nợ: NHCSXH có thể thực hiện việc gia hạn nợ một hay nhiều lần đối với một khoản vay nhưng tổng số thời gian cho gia hạn nợ không quá 12 tháng đối với cho vay ngắn hạn và không quá 1/2 thời hạn cho vay đối với cho vay trung hạn 2.10.4 Chuyển nợ quá hạn NHCSXH sẽ chuyển nợ quá hạn khi hộ vay: • Sử dụng vốn vay sai mục đích • Có khả năng trả khoản nợ đến hạn... có nhu cầu vay vốn, người vay viết Giấy đề nghị vay vốn (Mẫu số 01/TD), gửi cho Tổ TK&VV Bước 2: Tổ TK&VV cùng tổ chức Hội, đoàn thể tổ chức họp để bình xét công khai những hộ nghèo đủ điều kiện vay vốn, lập danh sách Mẫu 03/TD trình UBND cấp xã xác nhận là đối tượng được vay và cư trú hợp pháp tại xã Bước 3: Tổ TK&VV gửi hồ sơ đề nghị vay vốn tới Ngân hàng Bước 4: Ngân hàng phê duyệt cho vay và thông... Tính từ ngày hộ vay nhận món vay đầu tiên cho đến khi người con kết thúc cấp học kể cả năm học lưu ban (nếu có) Trường hợp hộ vay có nhiều con theo học thì thời gian ân hạn được xác định theo số năm của người con đang theo học ở cấp học có số năm dài nhất Trong thời gian ân hạn, hộ nghèo chưa phải trả gốc, nhưng phải trả lãi tiền vay Thời gian trả nợ: Tối đa bằng số năm được NHCSXH cho vay vốn trong... như quy trình cho vay mới, các thủ tục khác (sổ vay vốn) hộ vay không phải lập lại.(vb 3105/nhcs-tdnn-hssv ngày 10/9/2015) NHCSXH nghiêm cấm việc hạch toán giả cho vay, giả thu nợ Mọi trường hợp cho vay lưu vụ, NHCSXH phải ghi đầy đủ các yếu tố quy định vào cả Sổ vay vốn lưu tại NHCSXH và Sổ của hộ vay giữ 2.10.2 Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ Trường hợp hộ vay có khó khăn, chưa trả được nợ gốc theo đúng
- Xem thêm -

Xem thêm: cho vay hộ nghèo ảnh hưởng đến tiến trình giảm nghèo”, cho vay hộ nghèo ảnh hưởng đến tiến trình giảm nghèo”, cho vay hộ nghèo ảnh hưởng đến tiến trình giảm nghèo”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay