Đánh giá tài nguyên khí hậu tỉnh Lào Cai phục vụ phát triển một số cây dược liệu

108 661 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 22:42

M U L DO CHON TI Ti nguyờn khớ hu l ngun ti nguyờn thiờn nhiờn cú tm quan trng c bit i vi s phỏt trin kinh t xó hi ca mi nc Ti nguyờn khớ hu cng l mt nhng thnh phn chớnh ca mụi trng t nhiờn, cú mi quan h tng tỏc vi ti nguyờn t, nc v sinh vt Nghiờn cu iu kin khớ hu v ỏnh giỏ mc thớch nghi i vi cõy trng l mt hng nghiờn cu cú ý ngha khoa hc v thc tin cao Mt mt, nú b sung lớ lun cho cụng tỏc ỏnh giỏ núi chung v ỏnh giỏ iu kin t nhiờn - ti nguyờn thiờn nhiờn núi riờng; mt khỏc, kt qu ca vic ỏnh giỏ ti nguyờn khớ hu cũn giỳp cho nhng ngi lm cụng tỏc nghiờn cu v qun lớ nhn thc rừ c im khớ hu ca tng khu vc, mc thớch nghi vi tng loi cõy trng, t ú hoch nh chin lc s dng v khai thỏc lónh th mt cỏch hp lớ mang li hiu qu cao nht Lo Cai l tnh nỳi phớa Bc Vit Nam cú tng din tớch t nhiờn 6360,76km2 iu kin t nhiờn v ti nguyờn thiờn nhiờn rt a dng a hỡnh i nỳi chim phn ln din tớch lónh th, ú cú nhng nh nỳi cao s nht nc ta Khớ hu a dng cú s phõn hoỏ rừ rt Trong nh hng phỏt trin kinh t ca tnh bờn cnh vic y mnh cụng nghip, dch v - du lch thỡ nụng nghip l ngnh kinh t chớnh, chim hn 70% c cu lao ng, 32,82% c cu kinh t (nm 2007) Vi c thự a dng v ti nguyờn thiờn nhiờn, c bit l ti nguyờn khớ hu cho phộp Lo Cai cú th phỏt trin a dng cỏc loi cõy trng Trong ú phỏt trin nhng loi cõy dc liu quý him cú ngun gc cn nhit i v ụn i c coi l th mnh ca tnh Thc t cho thy, mt s vựng b trng mt s cõy dc liu quý nh: tho qu, tam tht, ng quy, trng cho cht lng khỏ tt v em li hiu qu kinh t cao Hn na õy l nhng cõy trng rt cú giỏ tr v mt y hc v i sng xó hi, li ht sc thõn thin vi mụi trng Tuy nhiờn, ti Lo Cai din tớch cỏc cõy dc liu cũn ớt, cha tng xng vi tim nng hin cú ỏp ng mc tiờu phỏt trin bn vng, gúp phn phỏt huy ni lc, th mnh kinh t nụng nghip ca tnh ũi hi phi cú s ỏnh giỏ ỳng mc cỏc iu kin t nhiờn, cú nhng nh hng quy hoch, m rng khụng gian phỏt trin c th Trong ú, ỏnh giỏ iu kin khớ hu phc v phỏt trin mt s cõy dc liu l vic lm cn thit v phự hp Xut phỏt t nhu cu thc tin nờu trờn, cựng vi s mong mun gúp phn nh vo vic phỏt trin kinh t a phng, giỳp b xoỏ gim nghốo tỏc gi ó la chn ti: ỏnh giỏ ti nguyờn khớ hu tnh Lo Cai phc v phỏt trin mt s cõy dc liu nh hng nghiờn cu lun ny MC TIấU, NHIM V TI 2.1 Mc tiờu Trờn c s phõn tớch cỏc iu kin khớ hu, i chiu vi c im sinh thỏi cõy trng nhm ỏnh giỏ mc thớch nghi ca mt s cõy dc liu i vi iu kin khớ hu T kt qu ỏnh giỏ thớch nghi vi iu kin khớ hu, kt hp vi ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng v phõn tớch chi phớ li ớch a nhng nh hng quy hoch m rng din tớch mt s cõy dc liu trờn a bn tnh Lo Cai 2.2 Nhim v t c mc tiờu nờu trờn, ti xỏc nh cỏc nhim v c bn nh sau: - Tng quan c s lớ lun v xõy dng lun im, ch tiờu ỏnh giỏ - Phõn tớch cỏc c im khớ hu tnh Lo Cai - Nghiờn cu c im sinh thỏi ca cỏc cõy dc liu ỏnh giỏ Xỏc nh cỏc ch tiờu v ngng sinh thỏi c th phự hp vi iu kin khớ hu - Phõn loi sinh khớ hu thm thc vt t nhiờn tnh Lo Cai v th hin kt qu phõn loi trờn bn t l 1: 650 000 - Xõy dng h thng ch tiờu v phng phỏp ỏnh giỏ mc thớch nghi ca cỏc cõy dc liờu vi iu kin khớ hu - xut cỏc gii phỏp, nh hng phỏt trin, m rng din tớch cỏc loi cõy dc liu trờn a bn tnh Lo Cai GII HN NGHIấN CU CA TI - Phm vi khụng gian: c gii hn ton b lónh th hnh chớnh tnh Lo Cai Din tớch t nhiờn l 6360,76km2, bao gm thnh ph v huyn Trong ú cú xột n phm vi tip giỏp: phớa Bc giỏp vi tnh Võn Nam Trung Quc, phớa Nam giỏp tnh Yờn Bỏi, phớa ụng giỏp tnh H Giang v phớa Tõy giỏp tnh Lai Chõu - Phm vi ni dung nghiờn cu: + i vi iu kin khớ hu, cú nhiu ch tiờu tỏc ng n cõy trng nh: ch nhit, ch m, chu kỡ quang, giú, cỏc hin tng thi tit c bit ỏnh giỏ iu kin thớch nghi nhm m rng din tớch mt s cõy dc liu, gii hn nghiờn cu ca lun tỏc gi dựng ch tiờu c bn l: nhit trung bỡnh nm, lng ma trung bỡnh nm, di lnh v di khụ Trong quỏ trỡnh ỏnh giỏ tỏc gi cng chỳ ý n cỏc ch tiờu khỏc ca khớ hu v cao a hỡnh + i vi cỏc cõy dc liu, nhm i sõu, ỏnh giỏ k, trỏnh dn tri tỏc gi ch la chn cõy chớnh l: cõy tho qu v cõy tam tht õy cng l cõy ch o nhúm cõy dc liu c trng Lo Cai TNG QUAN CC CễNG TRèNH NGHấN CU Kt qu ỏnh giỏ tng hp iu kin t nhiờn v ti nguyờn thiờn nhiờn núi chung, ỏnh giỏ iu kin khớ hu núi riờng l c s khoa hc u tiờn cụng tỏc quy hoch lónh th ca mi a phng, mi quc gia trờn th gii Do ú, vic ỏnh giỏ cỏc iu kin t nhiờn thng c tin hnh khỏ sm Tuy nhiờn, theo ý kin ca nhiu tỏc gi thỡ vic ỏnh giỏ ny cũn ang trờn ng hon thin t lớ lun chung n cỏc phng phỏp v nguyờn tc nghiờn cu [23] Trờn th gii, vic nghiờn cu v ỏnh giỏ nh hng ca khớ hu n thm thc vt t nhiờn v cõy trng c cỏc tỏc gi tin hnh khỏ lõu v ó t c nhng kt qu nht nh: Nm 1900, W.Koppen (nh khớ hu hc ngi c) cn c vo bn thc vt ca Griesebach xõy dng phõn chia th gii thnh i khớ hu v 24 loi hỡnh khớ hu ễng ó dựng cỏc ch tiờu: nhit trung bỡnh thỏng núng nht v thỏng lnh nht, lng ma ớt nht phõn chia v ỏnh giỏ tỏc ng ca khớ hu n cõy trng ễng ó gn tờn gi cỏc i, cỏc loi hỡnh khớ hu ca mỡnh vi cỏc thm thc vt [78] Nm 1936, W.Koppen ó ci tin cỏch phõn loi ca mỡnh ễng dựng ch tiờu nhit trung bỡnh thỏng lnh nht v lng ma nm phõn chia th gii thnh i khớ hu chớnh phự hp vi lp ph thc vt chớnh trờn Trỏi t Trong cỏc i khớ hu ụng li dựng ch tiờu khụ, rột lnh cng nh thi gian xut hin chia thnh 11 loi khớ hu khỏc t i khớ hu nhit i ma nhiu n i khớ hu bng tuyt [78]: A i khớ hu nhit i ma nhiu af Loi hỡnh khớ hu rng ma nhit i AW Loi hỡnh khớ hu tho nguyờn rng tha nhit i B i khớ hu khụ rỏo Bs Loi hỡnh khớ hu tho nguyờn Bw Loi hỡnh khớ hu sa mc C i khớ hu m ỏp, ma nhiu Cw Loi hỡnh khớ hu m, ụng khụ Cs Loi hỡnh khớ hu m, hố khụ Cf Loi hỡnh khớ hu m, m quanh nm D i khớ hu rột lnh - khớ hu rng cú tuyt Dw Loi hỡnh khớ hu rột lnh, ụng khụ Df Loi hỡnh khớ hu ụng lnh, m quanh nm E i khớ hu bng tuyt Et Loi hỡnh khớ hu i nguyờn Ef Loi hỡnh khớ hu kt bng (Trong ú: s, w, f, t l ch th mc khụ v rột lnh) Nm 1948, nh khớ hu hc Ivanụp ó dựng h s m t K =r/E0 (r l lng ma nm, E0 l lng bc hi nm) phõn chia loi khớ hu c bn sau: Khu vc rt m t (K 1,5) tng ng vi kiu thm thc vt rng nhit i v ỏ nhit i xanh quanh nm, rng m t v i nguyờn m t ụn i Khu vc khỏ m t (1 K 1,49) vi kiu thm thc vt l rng rng lỏ v khụ nhit i, rng lỏ kim v lỏ rng ụn i Khu vc m t trung bỡnh (0,6 K 0,99) nhit i cú tho nguyờn, rng tha nhit i; ỏ nhit i cú rng lỏ cng; ụn i cú tho nguyờn rng Khu vc hi m (0,3 K 0,59) vi kiu thm l tho nguyờn rng tha nhit i khụ rỏo, rng mc vựng khụ nhit i tho nguyờn v t c ỏ nhit i Khu vc thiu m t (0,13 K 0,29) vựng bỏn hoang mc v vựng quỏn mc ni khụ cú nhiu gai Khu vc khụ rỏo hoc hoang mc (0 < K 0,12) Nh vy theo cỏch phõn loi ca Ivanụp thỡ ch cú yu t m t c coi trng, ớt xột n yu t nhit Do ú, mt khu vc khớ hu cú th kộo di t nhit i cho n tn ụn i Tuy nhiờn, ụng ó thy c thm thc vt cỏc khu vc khỏc ph thuc rt nhiu vo h qu khớ hu Nm 1962, H.Walter ó tin hnh nghiờn cu sinh thỏi thm thc vt rng nhit i v cn nhit i ễng cho rng khu vc ny lng bc x di do, nn nhit lng cao S phõn hoỏ qun th h thc vt õy ph thuc vo ch khụ, m hn l ch nhit (tr cỏc vựng cao l ni cao a hỡnh cú tớnh quyt nh quy lut ny mi ớt rừ rt) ễng ó a cỏch phõn loi v mi quan h gia kiu thm thc vt vi s thỏng khụ hn Nm 1945, Gaussen ó tip thu nhng thnh tu ca cỏc nh khoa hc i trc, tin hnh khỏi quỏt hoỏ nhng mi quan h nhit m v xõy dng c phng trỡnh cõn bng nc cho thc vt trờn c s ca nhit m l nhõn t quan trng nht: r = 2t (r l tng lng ma thỏng tớnh bng mm, t l nhit trung bỡnh thỏng tớnh bng 0C) Hỡnh 1: Biu khớ hu ca Walter v Lieth Theo ụng ch s khụ sinh khớ hu (K) c xỏc nh nh sau: + Thỏng khụ l thỏng cú lng ma nh hn hai ln nhit trung bỡnh thỏng (r < 2t) + Thỏng hn l thỏng cú lng ma nh hn nhit trung bỡnh thỏng (r < t) + Thỏng kit l thỏng hu nh khụng cú ma (r 0) Ch s khụ (K) ca Gaussen c nhiu nh thc vt cụng nhn l tt Nm 1961, Walter v Lieth ó dựng gii thớch, mụ t s hỡnh thnh t nhiờn ca thc vt trờn th gii Kt qu c th hin bng biu khớ hu vi hai yu t chớnh c th hin l nhit v lng ma (Hỡnh 1) Nm 1970, Wittaker cng ó dựng tham s trờn lp nhng th mc v thc vt t nhiờn trờn th gii Nh vy, mt thi gian khỏ di ó cú nhiu cụng trỡnh nghiờn cu v sinh khớ hu thm thc vt ni ting trờn th gii Hu ht tt c cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ca cỏc tỏc gi u la chn phc h nhit m lm ch tiờu phõn i, phõn loi, phõn kiu sinh khớ hu Vi ch tiờu ú ó gúp phn xỏc nh b mt ca thm thc vt t nhiờn mt cỏch rừ nột nht ng thi õy cng l nhng ch tiờu c bn ỏnh giỏ mc thớch nghi sinh thỏi ca khớ hu i vi cõy trng Vit Nam, vic nghiờn cu v ỏnh giỏ ti nguyờn thiờn nhiờn núi chung, ti nguyờn khớ hu núi riờng ó c Nh nc quan tõm t Bc hon ton gii phúng (1954) v ó thu c nhng kt qu quan trng, gúp phn vo s nghip khụi phc kinh t v xõy dng t nc sau chin tranh Trc ht, phi k n chng trỡnh tin b khoa hc k thut trng im cp Nh nc mang mó s 42A: ỏnh giỏ ti nguyờn v iu kin thiờn nhiờn v khớ tng thu phc v sn xut v quc phũng, trng tõm l phc v nụng nghip Sn phm u tiờn ca chng trỡnh l cụng trỡnh S liu khớ tng thu Vit Nam, gm ba tp, vi s tham gia ca nhiu chuyờn gia, nhiu nh khoa hc v c s ch o cht ch ca U ban Khoa hc k thut Nh nc, ó c hon thnh vo nm 1988 Nhng kt qu nghiờn cu trc ú, cựng vi kt qu nghiờn cu ca chng trỡnh 42A l tin cho mt lot cỏc cụng trỡnh nghiờn cu, iu tra kho sỏt v ỏnh giỏ ti nguyờn khớ hu tip theo Cỏc cụng trỡnh tiờu biu phi k n l: Khớ hu nụng nghip ca Phm Ngc Ton, Phan Tt c (1967); Khớ hu v phỏt trin kinh t ca D.H.K Lee (1973); ỏnh giỏ v s dng ti nguyờn khớ hu vic xõy dng chin lc phỏt trin kinh t ca Nguyn c Ng, Nguyn Trng Hiu (1985); Sinh khớ hu ng dng nụng nghip Vit Nam ca Lõm Cụng nh (1992); ỏnh giỏ khai thỏc v bo v ti nguyờn khớ hu v ti nguyờn nc Vit Nam ca Nguyn Vit Ph, V Vn Tun (1993); Khớ hu v ti nguyờn khớ hu Vit Nam ca Nguyn c Ng, Nguyn Trng Hiu (2004) Ngoi ra, nghiờn cu, ỏnh giỏ ti nguyờn khớ hu Vit Nam cũn c cp n mt s giỏo trỡnh v t nhiờn Vit Nam, kinh t sinh thỏi, c s sinh khớ hu ca cỏc tỏc gi: Nguyn c Chớnh, V T Lp, Lờ Bỏ Tho, Nguyn Phỏp, Nguyn Khanh Võn Mt khỏc, ti nguyờn khớ hu rt a dng v phc nờn vic nghiờn cu v ỏnh giỏ ti nguyờn khớ hu cho mt khu vc hp (vớ d cp tnh) mang li ý ngha thc tin cao Tuy nhiờn, cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ti nhng khu vc hp cũn ớt v nhiu hn ch Gn õy cú mt s cụng trỡnh tiờu biu nh: ỏnh giỏ iu kin khớ hu vựng Bc Trung B phc v sn xut nụng lõm nghip v du lch ca Nguyn Th Hin, Nguyn Khanh Võn; Phõn tớch ỏnh giỏ din bin nhit vựng nỳi phớa Bc v ng bng Bc B ca Mai Trng Thụng; Nghiờn cu c im sinh khớ hu phc v cho vic b trớ mt s cõy trng thớch nghi tnh Ngh An ca Nguyn Vn ụng; ỏnh giỏ tim nng n Thanh Hoỏ ca ng Ngc San ỏnh giỏ mc thớch nghi ti nguyờn khớ hu i vi cỏc cõy dc liu tỏc gi ó tng quan c cỏc ti liu liờn quan n cỏc cõy dc liu Tiờu biu s ú l: Cõy thuc v ng vt lm thuc Vit Nam ca Huy Bớch (NXB Khoa hc v K thut, 2006); Dc liu Vit Nam (NXB Y hc, 1978); Cõy thuc, v thuc v bi thuc Vit Nam ca To Duy Cn (NXB H Ni, 2007); K thut trng mt s cõy dc liu ca Nguyn Vn Lan (NXB Nụng nghiờp, 2004); Nhng cõy thuc v v thuc Vit Nam ca Tt Li (NXB Y hc, 2003) Cỏc ti liu ny nghiờn cu khỏ sõu v cỏc cõy dc liu ú l c s xỏc lp cỏc ngng sinh thỏi thớch nghi vi iu kin khớ hu quỏ trỡnh ỏnh giỏ Trờn a bn tnh Lo Cai cú rt ớt cụng trỡnh nghiờn cu ỏnh giỏ c th v ti nguyờn khớ hu c bit, cha cú cụng trỡnh no nghiờn cu ỏnh giỏ ti nguyờn khớ hu phc v phỏt trin cõy dc liu õy l hng nghiờn cu ca khớ hu ng dng cú ý ngha thc tin cao, tỏc gi xin c phộp k tha v phỏt huy cỏc cụng trỡnh nghiờn cu i trc QUAN IM V PHNG PHP NGHIấN CU 5.1 Quan im nghiờn cu 5.1.1 Quan im h thng Ngy nay, tin hnh nghiờn cu khoa hc hu ht cỏc ngnh u i theo xu hng tip cn h thng Mi s vt hin tng u cú mi quan h bin chng vi nhau, to thnh mt th thng nht, hon chnh, c gi l mt h thng Cỏc h thng thng bao gm nhiu thnh phn, gia cỏc thnh phn vi u cú mi quan h qua li mt thit ng thi, gia h thng v mụi trng bờn ngoi cng cú s thng nht cht ch [41] Quan im h thng c coi l quan im bao trựm nghiờn cu, ỏnh giỏ mt ca a lớ Vn dng quan im h thng, ti xem xột cỏc nhõn t sinh thỏi nh hng n cõy trng, phõn tớch c im khớ hu, ỏnh giỏ chỳng mi quan h thng nht ca h thng Mụ t cu trỳc hỡnh thỏi, phõn tớch c chc nng ca cỏc hp phn, cỏc nhõn t to nờn cu trỳc ng, cu trỳc ngang, cu trỳc chc nng ca cỏc a tng th Ngoi ra, ỏnh giỏ mc thớch nghi sinh thỏi thỡ cõy trng khụng ch ph thuc mt nhõn t m ph thuc vo h thng cỏc nhõn t quỏ trỡnh sinh trng phỏt trin Cỏc nhõn t ú cú quan h tỏc ng qua li v bin i khụng ngng ti ch gii hn ỏnh giỏ i vi nhõn t khớ hu, c xem xột l nhõn t ch o nh hng n cõy trng v phng phỏp ỏnh giỏ l ỏnh giỏ tng hp 5.1.2 Quan im tng hp Quan im tng hp nghiờn cu a lớ t nhiờn l vic nghiờn cu cỏc i tng tng ho cỏc mi quan h gia cỏc i tng vi Cỏc i tng a lớ cú mi quan h cht ch v to thnh mt th thng nht Do vy, nghiờn cu khụng th tỏch ri cỏc i tng nghiờn cu mi quan h vi cỏc i tng khỏc Khớ hu l mt thnh phn khụng th thiu ca mt th tng hp a lớ t nhiờn, nú chu tỏc ng ca nhiu thnh phn khỏc v cng tỏc ng tr li i vi cỏc thnh phn ú Mt khỏc, i vi cõy trng núi chung v i vi cõy dc liu núi riờng thỡ chỳng ng thi cng chu nh hng ca rt nhiu nhõn t t nhiờn khỏc nhau, ú c bit chu s tỏc ng ca khớ hu Vỡ vy, nghiờn cu v ỏnh giỏ iu kin khớ hu nh hng n mt s cõy dc liu ti rt chỳ ý n quan im tng hp 5.1.3 Quan im phỏt trin bn vng Phỏt trin bn vng l s phỏt trin ú m bo s hi ho gia cỏc mc tiờu tng trng kinh t vi cỏc mc tiờu n nh xó hi v bo v mụi trng Theo U ban Mụi trng v Phỏt trin th gii (WCED, 1987) thỡ phỏt trin bn vng l : Nhng th h hin ti cn ỏp ng nhu cu ca mỡnh, cho khụng lm hi n kh nng cỏc th h tng lai ỏp ng nhu cu ca h[35] Vn dng quan im trờn, xỏc nh i tng ỏnh giỏ luụn hng ti mc tiờu phỏt trin bn vng Cỏc cõy dc liu la chn phi mang li hiu qu kinh t cao, n nh, mc thớch nghi sinh thỏi cao v 10 nghip ngn ngy v cõy n qu Trờn thc t, õy l vựng trng im lng thc ca tnh - Vựng khụng thớch nghi (N): Tam tht hon ton khụng thớch nghi vi nhng ni cú lng ma quỏ ln hoc quỏ nh, biờn nhit nm ln iu ny xy loi sinh khớ hu ID1b v IVA4a Loi sinh khớ hu ID1b cú a hỡnh thp, khut giú, lng ma trung bỡnh nm di 1300mm thuc cỏc xó ven sụng Hng ca huyn Bỏt Xỏt, Lo Cai, Bo Thng v Bo Yờn Ngc li, loi sinh khớ hu IVA4a cú lng ma quỏ ln, nhit trung bỡnh nm thp, a hỡnh cao trờn 2600m, thng xuyờn cú sng mui nờn tam tht hon ton khụng thớch nghi Tng din tớch ca vựng l 120.665ha, chim 18,97% din tớch ton tnh 50000 40000 30000 20000 10000 Yê n M K h ơn g Bắ c H Si M a Ca i Bả o V ăn B n Pa Sa ng Th ắ Xá t Bá t Bả o T P L o Ca i S1 S2 S3 N Hỡnh 11: Din tớch cỏc mc thớch nghi cõy tam tht i vi iu kin khớ hu tnh Lo Cai phõn theo cỏc huyn Nh vy, tam tht c coi l mt nhng cõy dc liu rt thớch nghi vi cỏc iu kin khớ hu ca Lo Cai Nu tớnh c vựng tng i thớch nghi v rt thớch nghi thỡ trờn 50% din tớch t nhiờn ca tnh c ỏnh giỏ l phự hp vi cõy tam tht Tuy nhiờn, thc t õy mi ch l din tớch thớch nghi tim nng trng tam tht trờn nhng vựng thun 94 94 li v khớ hu cũn cn phi cú tỏn rng, k thut trng v chm súc khỏ phc Theo thng kờ din tớch tam tht ó trng Lo Cai mi ch t 2456ha, chim 0,19% din tớch rt thớch nghi vi iu kin khớ hu MT S XUT PHT TRIN CY DC LIU LO CAI 5.1 Mc tiờu phỏt trin bn vng cõy dc liu Lo Cai Kt qu ỏnh giỏ trờn õy mi cho thy mc thớch nghi tim nng ca cỏc cõy dc liu i vi iu kin khớ hu tnh Lo Cai quy hoch phỏt trin cỏc cõy dc liu trờn din rng cn phi cú s ỏnh giỏ tng hp mụi trng t nhiờn, xột n chi phớ li ớch v hiu qu kinh t cõy trng, ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng v kh nng ỏp ng nhu cu xó hi Núi cỏch khỏc, m rng din tớch cõy dc liu cn phi ỏp ng mc tiờu phỏt trin bn vng i vi cõy tho qu v tam tht, iu kin t nhiờn quan trng nht l khớ hu, t v lp ph rng V c bn, cỏc loi t Lo Cai c ỏnh giỏ khỏ phự hp i vi cõy dc liu Vn quan trng l bo v v phỏt trin ti nguyờn rng a phn cỏc cõy dc liu sinh trng v phỏt trin di tỏn rng Theo ỏnh giỏ s b, din tớch rng t nhiờn Lo Cai ang cú xu hng gim, che ph ca rng cũn khong 30% Vỡ vy, vic nhn thc vai trũ v li ớch kinh t t cõy dc liu mang li s giỳp ngi dõn cú ý thc trng v bo v ti nguyờn rng Xột v hiu qu kinh t, cỏc cõy dc liu mang li giỏ tr rt cao Theo Nguyn An Thnh: trng tho qu chi phớ mt nm khụng ln (1,7 triu ng/nm), khụng cn u t phõn bún, thuc tr sõu Chi phớ cụng lao ng ch yu l dn thc bỡ, thu hỏi qu v sy khụ Tng chi phớ 15 nm khong 26 triu ng, ú chi phớ thit k c bn l triu ng Li nhun rũng (NPV) thu c t 30 - 45 triu ng/nm Nh vy, li ớch kinh t thu - chi cõy tho qu mang li t bỡnh quõn t 28,6 triu ng/nm/ha [58] 95 95 So sỏnh hiu qu kinh t ca cỏc loi cõy trng khỏc chỳng ta cng hiu qu kinh t ca cỏc cõy dc liu l rt cao Trong cựng mt iu kin, li nhun rũng t cỏc cõy dc liu mng li cú th cao gp 1,5 - ln cỏc cõy trụng khỏc Ngoi ra, phn ln cỏc cõy dc liu trng di tỏn rng nờn chỳng ta cú th tn dng c din tớch t t nhiờn, nõng cao hiu qu kinh t (Hỡnh 11) T riu/ha/nm 40 34 30 30 20 14 13 12 10 3 Tho qu Atisụ Tam tht Chố san Su su o M n Lờ Chui Cõy khỏc Hỡnh 12: Biu hiu qu kinh t ca cỏc loi cõy trng ti Lo Cai (Ngun: [52]) Vi c thự v kinh t xó hi ca mt tnh nỳi, vic phỏt trin cõy dc liu s ỏp ng c nhu cu xó hi v khụng lm nh hng n mụi trng Ti Lo Cai, cỏc cõy dc liu ó c b trng v s dng t khỏ lõu i Quy hoch, m rng din tớch vựng dc liu s gii quyt vic lm cho ngi lao ng v nõng cao mc sng ca ngi dõn a phng, ng thi gúp phn chuyn bin c cu kinh t xó hi nụng thụn theo hng cụng nghip hoỏ - hin i hoỏ Túm li, phỏt trin cỏc cõy dc liu Lo Cai l phự hp vi mc tiờu phỏt trin bn vng Vn õy l cn phi cú phng ỏn phỏt trin 96 96 mt cỏch hp lớ, khai thỏc tt nht li th v t nhiờn, ng thi m bo nhu cu v xó hi v mụi trng 5.2 Mt s xut phỏt trin cõy dc liu Lo Cai Trờn c s kt qu ỏnh giỏ din tớch thớch thớch nghi khớ hu i vi hai cõy tho qu v tam tht, kt hp vi nhng nhn nh nờu trờn, tỏc gi a mt s xut quy hoch phỏt trin cõy dc liu Lo Cai nh sau: - Ton b nhng vựng cú din tớch S1 u cú th phỏt trin tho qu v tam tht Trong ú, nhng vựng cú din tớch chun, mc thớch nghi sinh thỏi cao c u tiờn phỏt trin Nhng vựng ny nờn cú s quy hoch thnh nhng vựng chuyờn canh cõy duc liu i vi cõy tho qu, vựng cú mc thớch nghi cao nht thuc loi sinh khớ hu IIIA3a, IIIB3a phõn b ch yu huyn Sa Pa (19.759ha) v Bỏt Xỏt (20.077ha) Vựng ny cú th m rng quy hoch thnh vựng chuyờn canh tho qu ln ca tnh Din tớch quy hoch tim nng cho vựng ny l 35.000 ha, ú vựng c bit thun li (mc thớch nghi khớ hu t trờn 80%, ó cú tỏn rng) l 27.200ha Trờn thc t, din tớch tho qu õy mi cú hn 3000ha, kh nng m rng din tớch l rt ln (Bng 32) i vi cõy tam tht, tim nng phỏt trin l rt ln Tng din tớch S1 l 177.889ha Theo phõn b din tớch thớch nghi cú th quy hoch khu vc Bc H - Si Ma Cai - Mng Khng thnh vựng tam tht ca tnh, vi din tớch tim nng l 124.000ha, din tớch c bit thun li l 32.300ha Ngoi ra, tn dng li th v iu kin t nhiờn cn phỏt trin a dng hoỏ, xen canh cỏc loi cõy dc liu vi Vựng chuyờn canh tho qu cú th trng cỏc cõy dc liu thớch nghi nh trng, ng quy, bch trut, atisụ Vựng tam tht cú th xen canh cỏc cõy khỏc nh bỡnh vụi, c gu, h th ụ, chố ng õy l mụ hỡnh xen canh rt cú hiu qu v ó c b Sa Pa, Bc H xõy dng th nghim v cho kt qu tt 97 tho qu v tam tht Lo Cai Bng 32: xut din tớch trng 97 Huyn Bỏt Xỏt Sa Pa Vn Bn Bc H Si Ma Cai Mng Khng Bo Thng Bo Yờn Tng Din tớch hin cú (ha) Cõy tho qu Cõy tam tht 2.327 225 1.851 723 518 288 956 136 232 318 155 5.248 2.456 Din tớch xut (ha) Cõy tho qu Cõy tam tht 9.827 7.354 10.254 6.127 8.615 9.200 3.112 10.375 1.002 4.560 1.500 8.215 800 1.000 2.135 1.500 37.245 48.331 - Nhng vựng din tớch tng i thớch nghi (S2) a phn cú nhng hn ch nht nh i vi iu kin sinh thỏi cõy dc liu Nhng ni nm khu vc ny cú th phỏt trin cõy dc liu theo mụ hỡnh kt hp cõy dc liu - cõy cụng nghip, cõy dc liu - rng trng Nhng vựng ớt thớch nghi v khụng thớch nghi, ch yu l vựng thp, vựng ng bng, thung lng Vựng ny, khụng thun li trng cỏc cõy dc liu nhng rt phự hp cho cỏc cõy lng thc, cõy n qu v cõy cụng nghip ngn ngy - Trong quỏ trỡnh quy hoch vựng chuyờn canh dc liu cn phi chỳ ý n cỏc gii phỏp phỏt trin bn vng Vic m rng din tớch phi gn vi c s thu mua, bo qun ch bin dc liu Tnh phi cú chớnh sỏch xõy dng c s h tng, u t vn, hng dn k thut i vi b nụng dõn c bit, phỏt trin cõy dc liu phi i kốm vi cỏc bin phỏp phỏt trin v bo v ti nguyờn rng KT LUN Nghiờn cu v ỏnh giỏ iu98 kin khớ hu tnh Lo Cai nhm phỏt trin mt s cõy dc liu l mt khỏ mi v thỳ v Nú cú th giỳp nh nghiờn cu cú nhng gi ý, nh hng cú tớnh ng dng thc 98 tin Trờn c s nhng ni dung m ti ó nghiờn cu, tỏc gi rỳt mt s kt lun sau: KT QU T C CA TI Da trờn s liu khớ hu ca trm khớ tng, 24 trm o ma vi thi gian chui s liu quan trc t 20 - 30 nm, cỏc ti liu nghiờn cu, ti ó phõn tớch c c im chung ca cỏc iu kin sinh khớ hu tnh Lo Cai v s phõn hoỏ theo, khụng gian thi gian ca cỏc yu t khớ hu Tip thu cú chn lc kt qu phõn loi sinh khớ hu ca cỏc tỏc gi i trc, ti ó xõy dng c h thng ch tiờu phõn loi sinh khớ hu cho tnh Lo Cai Kt qu thu c l ton tnh cú 12 loi sinh khớ hu vi 31 khoanh vi riờng bit Cỏc loi sinh khớ hu c s dng lm n v c s phc v ỏnh giỏ mc thớch nghi vi cỏc cõy cõy dc liu Trờn c s phõn tớch cỏc iu kin khớ hu, i chiu vi cỏc ch tiờu sinh thỏi ca mt s cõy dc liu ti ó ỏnh giỏ c mc thớch nghi ca hai cõy dc liu tiờu biu (cõy tho qu v cõy tam tht) vi iu kin khớ hu Kt qu ỏnh giỏ vi mc t rt thớch nghi n khụng thớch nghi cho thy Lo Cai l tnh khỏ thớch nghi trng tho qu, tam tht v cỏc cõy dc liu khỏc Din tớch vựng rt thớch nghi ln, phõn b khỏ trung Da trờn kt qu ỏnh giỏ ti ó a nhng gi ý nh hng cho vic quy hoch phỏt trin cỏc cõy dc liu trờn a bn tnh Lo Cai Mt nhng nh hng quan trng nht l phi quy hoch vựng chuyờn canh dc liu vi quy mụ ln, trung theo hng sn xut hng hoỏ Vựng chuyờn canh phi gn vi c s thu mua, ch bin dc liu, ng thi phi chỳ ý n mc tiờu phỏt trin bn vng HNG TIP TC CA TI 99 99 Do thi gian v phm vi nghiờn cu cũn nhiu hn ch nờn ti khụng th trỏnh nhng thiu sút hon thin v nõng cao tớnh ng dng ti cn t mt s hng nghiờn cu c th: - Phõn tớch chi tit v tng hp hn iu kin khớ hu tnh Lo Cai, d oỏn xu th bin i khớ hu tng li ỏnh giỏ, quy honh cỏc vựng lónh th phự hp cho vic phỏt trin cỏc cõy dc liu - Ngoi yu t khớ hu, cn ỏnh giỏ tng hp iu kin t nhiờn theo hng tip cn sinh thỏi (kt hp gia ỏnh giỏ cỏc iu kin t nhiờn, cỏc iu kin kinh t xó hi vi ỏnh giỏ hiu qu kinh t v ỏnh giỏ tỏc ng mụi trng) Xõy dng bn sinh thỏi cnh quan phc v cho cụng tỏc ỏnh giỏ, quy hoch cỏc loi cõy trng - M rng phm vi i tng nghiờn cu, ỏnh giỏ vi nhiu loi cõy trng khỏc nhau, phc v nhiu mc ớch khỏc TI LIU THAM KHO 100 100 PHN TING VIT [1] Li Huy Anh Nghiờn cu v ỏnh giỏ iu kin a mo tnh Lo Cai Vin a lớ, Trung tõm khoa hc T nhiờn v Cụng ngh quc gia, H Ni 1994 [2] Ban khoa hc v k thut Hong Liờn Sn c im khớ hu Hong Liờn Sn Lo Cai 1983 [3] Huy Bớch Cõy thuc v ng vt lm thuc Vit Nam, II NXB Khoa hc v K thut, H Ni 2006 [4] B Y t Dc liu Vit Nam NXB Y hc, H Hi 1978 [5] B Khoa hc Cụng ngh v Mụi trng Sỏch Vit Nam NXB Khoa hc v K thut, H Ni 1992 [6] To Duy Cn, Trn S Viờn Cõy thuc v thuc v bi thuc Vit Nam NXB H Ni, H Hi 2007 [7] Nguyn Trn Cu v nnk ỏnh giỏ tng hp iu kin t nhiờn - kinh t xó hi tnh Hong Liờn Sn Vin a cht, Trung tõm khoa hc T nhiờn v Cụng ngh quc gia, H Ni 1992 [8] Vừ Vn Chi H thc vt vựng nỳi Sa Pa, tnh Lo Cai Bỏo cỏo khoa hc, H Ni 1975 [9] V Vn Chuyờn, Lờ Trn Chn, Trn Hp a lớ cỏc h cõy Vit Nam NXB Khoa hc v K thut, H Ni 1987 [10] Nguyn Kim Chng Gii thiu mt s bi toỏn dng nghiờn cu a lớ t nhiờn tng hp Thụng bỏo khoa hc, i hc S phm H Ni, H Ni 1990 [11] Nguyn Kim Chng Phng phỏp toỏn nghiờn cu a lớ NXB i hc S phm H Ni, H Ni 2004 [12] Nguyn Kim Chng (ch biờn) a lớ t nhiờn i cng, III NXB i hc S phm H Ni, H Ni 2004 [13] Nguyn Huy Cụn Khớ hu kin trỳc ngi NXB Khoa hc v K thut, H Ni 1986 101 101 [14] Lờ Trng Cỳc Nghiờn Cu sinh thỏi nhõn v qun lớ bn vng cỏc h sinh thỏi nỳi Vit Nam NXB Nụng Nghip, H Hi 1996 [15] Cc thng kờ Lo Cai Niờn giỏm thng kờ tnh Lo Cai 2003 NXB Thng kờ, H Ni 2004 [16] Cc thng kờ Lo Cai Niờn giỏm thng kờ tnh Lo Cai 2007 NXB Thng kờ, H Ni 2008 [17] ng Hng Dt Xõy dng cỏc mụ hỡnh m rng cỏc in hỡnh ỏp dng tin b khoa hc cụng ngh sn xut i tr tnh Lo Cai Liờn hip cỏc hi khoa hc k thut Vit Nam, vin IAP, H Ni 2001 [18] Nguyn Lõn Dng Hi ỏp v th gii thc vt NXB Giỏo dc, H Ni 2004 [19] Trng Th p Thc vt dc NXB Giỏo dc, H Ni 2007 [20] Lõm Cụng nh Sinh khớ hu ng dng nụng nghip Vit Nam NXB Khoa hc v K thut, H Ni 1992 [21] Nguyn Vn ụng Nghiờn cu c im sinh khớ hu phc v cho vic b trớ mt s cõy trng thớch nghi tnh Ngh An Lun Thc s a lớ, i hc S phm H Ni 2003 [22] Nguyn Phi Hnh, ng Ngc Lõn a lớ cõy trng NXB Giỏo dc, H Ni 1980 [23] Phm Hong Hi, Nguyn Thng Hựng, Nguyn Ngc Khỏnh C s cnh quan hc vic s dng hp lý ti nguyờn thiờn nhiờn, bo v mụi trng lónh th Vit Nam NXB Giỏo dc, H Ni 1997 [24] Trng Quang Hi, Nguyn An Thnh Nghiờn cu v xõy dng mụ hỡnh h kinh t sinh thỏi phc v phỏt trin bn vng cm xó vựng cao Sa P - T Phỡn huyn Sa Pa tnh Lo Cai ti khoa hc c bit cp i hc Quc gia Mó s QG.01.07, H Ni 2004 [25] Dip ỡnh Hoa Dõn tc Hmụng v th gii thc vt NXB Vn hoỏ dõn tc, H Ni 1998 102 [26] Phm Hong H Cõy c Vit Nam NXB Tr, TP H Chớ Minh 1999 102 [27] Nguyn Cao Hun ỏnh giỏ cnh quan theo hng tip cn sinh thỏi NXB i hc Quc gia, H Ni 2004 [28] Nguyn Cao Hun (ch trỡ) v nnk Xõy dng chin lc mụi trng tnh Lo Cai n nm 2010 ti cp tnh, H Ni 2003 [29] Nguyn Cao Hun (ch trỡ), Phm Quang Tun Mụ hỡnh tớch hp ALES - GIS ỏnh giỏ cnh quan phc v phỏt trin cõy trng huyn Sa Pa tnh Lo Cai Tp khoa hc, s 4, i hc Quc gia, H Ni 2004 [30] Nguyn Cao Hun (ch trỡ) v nnk Nghiờn cu t chc lónh th tnh nỳi biờn gii phớa Bc phc v phỏt trin kinh t xó hi thi kỡ cụng nghip hoỏ - hin i hoỏ n nm 2020 (vớ d tnh Lo Cai) ti cp HQG, mó s QG.02.15, H Ni 2005 [31] Nguyn Cao Hun, Nguyn An Thnh Tip cn nh lng nghiờn cu a lớ ng dng Tp cỏc Khoa hc Trỏi t, s 3, H Ni 2005 [32] ng Th Hu Nghiờn cu iu kin sinh khớ hu tnh Phỳ Th v s b ỏnh giỏ mc thớch nghi ca nú i vi mt s cõy nụng - lõm nghip Lun Thc s a lớ, i hc S phm H Ni, 2001 [33] Ixatrenko A.G Cnh quan hc ng dng (Ngi dch: o Trng Nng) NXB Khoa hc v K thut, H Ni 1985 [34] Kalexnink X.V Nhng quy lut a lớ chung ca Trỏi t NXB Khoa hc v K thut, H Ni 1972 [35] Lờ Vn Khoa (ch biờn), v nnk Khoa hc mụi trng NXB Giỏo Dc, H Ni 2007 [36] Nguyn Vn Lan K thut trng mt s cõy dc liu NXB Nụng nghip, H Ni 2004 [37] Lo Cai 100 tui c san bỏo Lo Cai k nim 100 nm thnh lp tnh, 103 Lo Cai 2007 103 [38] Kiu Quc Lp Nghiờn cu c im sinh khớ hu tnh Lo Cai v ỏnh giỏ mc thớch nghi ca nú vi mt s cõy n qu Luõn tt nghip i hc i hc S Phm H Ni, 2005 [39] V T Lp Cnh quan a lớ Bc Vit Nam NXB Khoa hc v K thut, H Ni 1976 [40] V T Lp S phỏt trin ca khoa hc a lớ th k XX NXB Giỏo dc, H Ni 2004 [41] V T Lp ỏnh giỏ tng hp mụi trng t nhiờn phc v quy hoch lónh th Tp bi ging, Khoa a lớ, i hc S phm H Ni, 1982 [42] ng Duy Li, Nguyn Thc Nhu a lớ t nhiờn Vit Nam NXB Giỏo dc, H Ni 1999 [43] Tt Li v nnk Nhng cõy thuc v v thuc Vit Nam NXB Y hc, H Ni 2003 [44] Nguyn c Ng, Nguyn Trng Hiu ỏnh giỏ v s dng ti nguyờn khớ hu vic xõy dng chin lc phỏt trin kinh t NXB Khoa hc v K thut, H Ni 1985 [45] Nguyn Vit Ph, V Vn Tun ỏnh giỏ khai thỏc v bo v ti nguyờn khớ hu v ti nguyờn nc Vit Nam NXB Khoa hc v K thut, H Ni 1993 [46] Ging Seo Ph Bo tn v phỏt huy bn sc húa dõn tc Lo Cai iu kin m ca ti khoa hc cp tnh, Lo Cai 1998 [47] S liu khớ tng thu vn, 1, H Ni 1989 [48] S liu khớ tng tnh Lo Cai Trm khớ tng Lo Cai, i khớ tng thu Vit Bc, 2007 [49] S Khoa hc Cụng ngh v Mụi trng tnh Lo Cai Hin trng ti nguyờn rng v a dng sinh hc tnh Lo Cai Lo Cai, 2002 104 104 [50] S Khoa hc Cụng ngh v Mụi trng tnh Lo Cai T chc khụng gian, s dng hp lớ ti nguyờn thiờn nhiờn v bo v mụi trng tnh Lo Cai n nm 2010 ti cp tnh, Lo Cai 2002 [51] S Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn tnh Lo Cai ỏn chuyn dch c cu cõy trng, vt nuụi giai on 2005 2010, Lo Cai 2004 [52] S Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn tnh Lo Cai Bỏo cỏo tng kt thỏng u nm 2008 [53] V Trung Tng C s sinh thỏi hc NXB Giỏo dc, H Ni 2001 [54] Tp cõy thuc quý, s 2, s 5, s v s 12/ nm 2007 [55] Lờ Bỏ Tho Thiờn nhiờn Vit Nam NXB Giỏo dc, H Ni 2001 [56] Lờ Bỏ Tho Vit Nam lónh th v cỏc vựng a lớ NXB th gii, H Ni 1998 [57] Lờ Bỏ Tho (ch biờn), Trnh Ngha Uụng, Nguyn Dc v nnk C s a lớ t nhiờn 1, 2, NXB Giỏo dc, H Ni 1983 [58] Nguyn An Thnh Phõn tớch cu trỳc sinh thỏi cnh quan phc v phỏt trin bn vng nụng - lõm - du lch huyn Sa Pa tnh Lo Cai Lun ỏn Tin s, HQG H Ni 2008 [59] Lờ Thụng (ch biờn) a lớ cỏc tnh v thnh ph Vit Nam (tp 2) NXB Giỏo dc, H Ni 2002 [60] Lờ Thụng (ch biờn), Nguyn Vn Phỳ, Nguyn Minh Tu Giỏo trỡnh a lớ kinh t - xó hi Vit Nam NXB Giỏo dc, H Ni 2001 [61] Mai Trng Thụng (ch biờn), Hong Xuõn C Giỏo trỡnh ti nguyờn khớ hu NXB HQG, H Ni 2002 [62] Dng Hu Thi C s sinh thỏi hc NXB HQG, H Ni 1998 [63] Lờ Thanh Thu Khớ hu Lo Cai, Lun tt nghip i hc, i hc S phm H Ni, 2002 [64] Nguyn Trng Tin Nghiờn cu ỏnh giỏ cnh quan sinh thỏi tnh Lo Cai Bỏo cỏo khoa hc, Vin a lớ 1994 105 105 [65] Nguyn Trng Tin Nghiờn cu c im cnh quan phc v cho vic b trớ hp lớ cõy trng nụng - lõm nghip nỳi Lo Cai Lun ỏn Tin s, Vin a lớ 1996 [66] Phm Ngc Ton, Phan Tt c Khớ hu Vit Nam NXB Khoa hc v K thut, H Ni 1978 [67] Phm Ngc Ton, Phan Tt c Khớ hu nụng nghip NXB Khoa hc v K thut, H Ni 1969 [68] o Th Tun i sng cõy trng NXB Khoa hc v K thut, H Ni 1978 [69] Trn Th Tc S tay ngi lm NXB Nụng nghip, H Ni 1994 [70] T in Bỏch khoa nụng nghip NXB Nụng nghip H Ni 2004 [71] T in Bỏch khoa dc hc NXB T in Bỏch khoa H Ni 1999 [72] T in cõy thuc Vit Nam NXB Y hc H Ni 1997 [73] Thỏi Vn Trng Thm thc vt rng Vit Nam NXB Khoa hc v K thut, H Ni 1970 [74] UBND tnh Lo Cai nh hng phỏt trin cỏc ngnh dch v v xó hi tnh Lo Cai thi k 1995- 2010 (trong ti: Quy hoch tng th tnh Lo Cai phc v phỏt trin bn vng kinh t - xó hi Cai thi k 1995- 2010) Lo Cai, 6/1995 [75] UBND tnh Lo Cai - S KHCN &MT Chuyờn Nhng v quy hoch phỏt trin khoa hc cụng ngh ngnh nụng nghip tnh Lo Cai Lo Cai 8/2000 [76] Nguyn Khanh Võn v nnk Cỏc biu sinh khớ hu Vit Nam NXB HQG, H Ni 2000 [77] Nguyn Khanh Võn, Nguyn Th Hin Cỏc phng phỏp phõn loi sinh khớ hu hin cú Vit Nam Tp cỏc Khoa hc v Trỏi t, s 2, H Ni 1999 [78] Nguyn Khanh Võn Giỏo trỡnh c s sinh khớ hu NXB i hc S phm, H Ni 2006 106 106 [79] Nguyn Khanh Võn (ch nhim ti) v nnk Thnh lp bn sinh khớ hu Vit Nam t l 1: 1000 000 Phũng a lớ khớ hu, Vin khoa hc Vit Nam, H Ni 1992 [80] Vin iu tra quy hoch rng Bin phỏp iu tra lp a iu tra ỏnh giỏ ti nguyờn rng ton quc H Ni 1991 [81] Vin quy hoch thit k lõm nghip mụ hỡnh nh canh nh c v phỏt trin lõm nghip huyn Sa Pa, tnh Lo Cai giai on 1998 2010 Lo Cai 1997 [82] Vin Khoa hc K thut lõm nghip nỳi phớa Bc ỏn th nghiờm mt s cõy dc liu ti Lo Cai Sa Pa 2006 [83] Vin a lớ Nghiờu cu, ỏnh giỏ cỏc h sinh thỏi c trng ca vựng nỳi cao Phanxipang H Ni 1994 [84] Nguyn Vn Vinh, Nguyn Vn Nhng Nghiờn cu cnh quan hc v s hi t cnh quan sinh thỏi Tuyn cỏc cụng trỡnh nghiờn cu a lớ NXB Khoa hc v k thut, H Ni 1984 [85] Vn Quc gia Hong Liờn Lun chng kinh t k thut Lo Cai, 2003 [86] Vn Quc gia Hong Liờn Thit k d ỏn trng rng phũng h D ỏn bo tn v tỏi tỏi to rng, Sa Pa 2003 [87] Website: htTP//:www.laocai.gov.vn htTP//:www.caythuocquy.info.vn htTP//:www.tudienthuoc.com htTP//:www.suckhoeviet.com htTP//:www.vnn.vn PHN TING ANH [88] Analisa Koeman, IUCN Vietnam and Michael Di Gregorio, CRES/ 107 East West Center Culture and Tuorism: Complex Interrelationship in Hanoi Sapa Hanoi, 1998 [89] G Gerold Intergrated watershed management a new approach for 107 Goettingen University, 2008 regional sustainable development, [90] H Gausen, P Legrie, F Blasco Bioclimits du Sudest Asiatique, 1967 [91] H Gausen, P Legrie, F Blasco Bioclimits du Sudest Asiatique, 1967 [92] H Walter, H Lieth Klimadiagram - Weltalas Veb Gustav Ficher Verlag Lieferung, 1967 [93] IUCN Vietnam Sapa community tourism planning workshop Report Hoang Lien National part Lao Cai, 1998 [94] Mark Gindley Preliminaty study tourism in and around Sapa, Lao Cai province Frontier - Vietnam forest research program, Lao Cai 1997 [95] W Doppler Resources development in mountain zones in Southeast Asia Hohenheim University, 2008 108 [...]... nguyên khí hậu tỉnh Lào Cai phục vụ phát triển một số cây dược liệu - Chương 2: Đặc điểm tài nguyên khí hậu tỉnh Lào Cai - Chương 3: Đánh giá tài nguyên khí hậu tỉnh Lào Cai phục vụ phát triển một số cây dược liệu 14 CHƯƠNG I CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN KHÍ HẬU TỈNH LÀO CAI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ CÂY DƯỢC LIỆU 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1 Một số khái niệm cơ bản 1.1.1 Khí hậu và khí. .. khí hậu xây dựng, khí hậu giao thông vận tải, khí hậu quân sự (Hình 2) Khí hậu ứng dụng Khí hậu lâm nghiệp Khí hậu nông nghiệp Khí hậu y học Khí hậu du lịch Khí hậu xây dựng Khí hậu giao thông Khí hậu quân sự Sinh khí hậu Hình 2: Các lĩnh vực của khí hậu ứng dụng Nghiên cứu khí hậu ứng dụng vừa có ý nghĩa khoa học vừa có ý nghĩa thực tiễn Một mặt nó tạo ra bước tiến lớn cho sự phát triển của ngành khí. .. động đánh giá có thể chia làm hai nhóm chính: (1) Đánh giá các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, (2) Đánh giá các điều kiện kinh tế - xã hội Trong đó, đánh giá điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên có thể có nhiều hình thức khác nhau: đánh giá các yếu tố tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên thành phần (tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khí hậu, tài nguyên sinh vật, tài nguyên. .. điều kiện khí hậu Khí hậu được đặc trưng bởi đặc điểm sinh khí hậu với 12 loại sinh khí hậu, của hơn 31 khoanh 13 vi khác nhau Đồng thời khí hậu cũng là một nhân tố tự nhiên quan trọng tác động đến sinh thái cây trồng nói chung và các cây dược liệu nói riêng - Luận điểm 2: Tiếp cận phương pháp đánh giá mức độ thích nghi sinh thái cây trồng để đánh giá mức độ thích nghi của một số cây dược liệu đối với... nhiệm vụ (2b) Thống kê giá trị tài nguyên khí hậu (2a) Xác định nhu cầu (3) Lựa chọn chỉ tiêu (4) Đánh giá thành phần (5) Đánh giá chung (6) Đánh giá tổng hợp Không phù hợp với thực tiễn thực tiễn Phù hợp (7) Kiểm chứng thực tế (8) Kiến nghị sử dụng Hình 3: Sơ đồ quy trình đánh giá tài nguyên khí hậu (theo Nguyễn Cao Huần) Với mục tiêu đã được xác định, các phương pháp đánh giá tài nguyên khí hậu phải... tuân thủ theo các nguyên tắc cơ bản sau: - Phải đảm bảo tính khoa học của việc đánh giá thông qua việc xác định giá trị và quy luật phân hoá tài nguyên khí hậu - Coi các thông tin khí hậu đúc kết được từ số liệu quan trắc từ các trạm khí tượng là cơ sở chủ yếu của việc đánh giá tài nguyên khí hậu - Đảm bảo mối liên hệ chặt chẽ và nhất quán giữa giá trị, quy luật phân hoá tài nguyên khí hậu và các yêu... đời sống con người thông qua kết quả của việc đánh giá 19 - Để phát triển kinh tế sinh thái thì hoạt động đánh giá, khai thác và bảo về tài nguyên khí hậu phải thống nhất biện chứng với nhau 1.2 Cơ sở của việc đánh giá tài nguyên khí hậu đối với cây dược liệu 1.2.1 Định luật về sự chống chịu của Shelford Sinh vật sống trong một môi trường nhất định có sự thích nghi của cơ thể đối với điều kiện sống... động đánh giá tài nguyên khí hậu có thể được thực hiện ở từng giai đoạn từ thấp đến cao [23]: - Đánh giá chung, là giai đoạn đánh giá sơ bộ ban đầu về mức độ phong phú của tài nguyên khí hậu trên cơ sở các kết quả điều tra, kiểm kê loại tài nguyên này theo các vùng lãnh thổ, mang tính định hướng chung cho các mục đích thực tiễn khác nhau - Đánh giá mức độ thuận lợi (thích nghi) của tài nguyên khí hậu. .. kiện khí hậu Kết quả đánh giá tổng hợp là cơ sở phục vụ cho định hướng quy hoạch, phát triển, mở rộng diện tích các cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Lào Cai 7 CẤU TRÚC LUẬN VĂN Luận văn ngoài phần mở đầu, phần kết luận, phụ lục, mục lục, bản đồ, biểu đồ, tranh ảnh, các bảng số liệu, tài liệu tham khảo, phần nội dung gồm có 3 chương chính: - Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc đánh giá tài nguyên. .. hội tỉnh Lào Cai Lào Cai là một tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, có diện tích tự nhiên 6360,76 km2 Phía Bắc giáp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), phía Nam giáp tỉnh Yên Bái, phía Đông giáp tỉnh Hà Giang, phía Tây giáp tỉnh Lai Châu Lào Cai có một thành phố và 8 huyện là Bát Xát, Bảo Thắng, Sa Pa, Văn Bàn, Bảo Yên, Mường Khương, Bắc Hà và Si Ma Cai (Bảng 1) Bảng 1: Các đơn vị hành chính tỉnh Lào Cai năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tài nguyên khí hậu tỉnh Lào Cai phục vụ phát triển một số cây dược liệu, Đánh giá tài nguyên khí hậu tỉnh Lào Cai phục vụ phát triển một số cây dược liệu, Đánh giá tài nguyên khí hậu tỉnh Lào Cai phục vụ phát triển một số cây dược liệu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay