Toán lớp 5 cả năm

154 257 0
  • Loading ...
1/154 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 22:38

Giáo án Toán http://thichungchi.net T1: ÔN TẬP : KHÁI NIỆM VỀ PHÂN SỐ I/ MỤC TIÊU Giúp HS: - Củng cố khái niệm ban đầu phân số; đọc , viết phân số - Ôn tập cách viết thương, viết số tự nhiện dạng phân số II/ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC Các bìa (giấy) cắt vẽ phần học SGK để thể phân số ; 5/10; 3/4; 40/100 1000 III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học GIỚI THIỆU BÀI MỚI GV giới thiệu bài: Trong tiết học toán đầu HS nghe GV giới thiệu để xác định nhiệm tiên năm học em củng cố vụ tiết học khái niệm phân số cách viết thương, viết số tự nhiên dạng phân số DẠY – HỌC BÀI MỚI 2.1 Hướng dẫn ôn tập khái niệm ban đầu phân số - GV treo miếng bìa thứ (biểu diễn - HS quan sát trả lời: Đã tô màu băng phân số ) hỏi : Đã tô màu phần giấy băng giấy? - GV yêu cầu HS giải thích - HS nêu: Băng giấy chia thành phần nhau, tô màu phần Vậy - GV mời HS lên bảng đọc viết phân tô màu băng giấy số thể phần tô màu băng - HS viết đọc : giấy Yêu cầu HS lớp viết vào giấy đọc hai phần ba nháp - GV tiến hành tương tự với hình thức lại - HS quan sát hình, tìm phân số thể phần dược tô màu hình, sau đọc - GV viết lên bảng bốn phân số: 40 viết phân số ; ; , 10 100 - HS đọc lại phân số Sau yêu cầu HS đọc 2.2 Hướng dẫn ôn tập cách viết thương hai số tự nhiên, cách viết số tự nhiên dạng phân số a)Viết thương hai số tự nhiên dạng phân số Giáo án Toán http://thichungchi.net - GV viết lên bảng phép chia sau : ; : 10 ; : - GV nêu yêu cầu : Em viết thương phép chia dạng phân số - HS lên bảng thực yêu cầu, HS lớp làm vào giấy nháp - GV cho HS nhận xét bạn làm : = ; : 10 = ; : = 10 bảng - HS đọc nhận xét làm bạn - GV kết luận đúng/sai sửa sai - GV hỏi: coi thương phép chia nào? - HS: Phân số coi thương - GV hỏi tương tự với hai phép chia lại phép chia : - HS nêu: -GV yêu cầu HS mở SGK đọc Chú ý - GV hỏi thêm : Khi dùng phân số để viết kết phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên khác phân số có dạng thể nào? b) Viết số tự nhiên dạng phân số - GV viết lên bảng số tự nhiên 5, 12, 2001, … nêu yêu cầu: Hãy viết số tự nhiên thành phân số có mẫu số - GV nhận xét làm HS, sau hỏi: Khi muốn viết số tự nhiên thành phân số có mẫu số ta làm nào? - GV hỏi HS khá, giỏi: Em giải thích số tự nhiên viết thành phân số có tử số số mẫu số Giải thích ví dụ - GV kết luận: Mọi số tự nhiên viết thành phân số - GV nêu vấn đề : Hãy tìm cách viết thành phân số thương phép chia : 10 10 thương phép chia : 2 -1 HS đọc trước lớp, HS lớp đọc thầm SGK - HS nêu : Phân số kết phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên khác có tử số số bị chia mẫu số số chia phép chia - Một số HS lên bảng , HS lớp viết vào giấy nháp 5= 12 2001 ; 12 = ; 2001 = ;… 1 - HS: Ta lấy tử số số tự nhiên mẫu số - HS nêu: VD: = 5 Ta có = : = 1 - Một số HS lên bảng viết phân số VD : = 12 32 ;1= ;1= ;… 12 32 - GV hỏi : viết thành phân số - HS nêu: viết thành phân số có tử số nào? Giáo án Toán http://thichungchi.net - GV hỏi HS giỏi: Em giải mẫu số thích viết thành phân số - HS nêu : VD : = ; mẫu số Giải thích VD Ta có 3 =3:3=1= 3 - GV nêu vấn đề : Hãy tìm cách viết - Một số HS lên bảng viết phân số mình, thành phân số HS lớp viết vào giấy nháp VD: = 0 ;0= ;0= 15 352 - GV hỏi : viết thành phân số - HS nêu : viết thành phân số có tử số nào? không mẫu số khác 2.3 Luyện tập – Thực hành Bài 1: - GV yêu cầu HS đọc thầm đề tập - GV hỏi : Bài tập yêu cầu làm gì? - HS đọc thầm đề SGK - HS : Bài tập yêu cầu đọc rõ tử số; mẫu số phân số - GV yêu cầu HS làm - HS nối tiếp làm trước lớp Mỗi HS đọc nêu rõ tử số, mẫu số phân số - GV đưa thêm phân số khác để nhiều HS thực hành đọc phân số trước lớp Bài - GV gọi HS đọc nêu rõ yêu cầu - HS : Bài tập yêu cầu viết thương dạng phân số - GV yêu cầu HS làm -2 HS lên bảng làm bài, HS lớp làm - GV yêu cầu HS nhận xét làm bạn vào tập 75 bảng, sau cho điểm HS : = ; 75 : 100 = ; : 17 = 100 17 Bài - GV tổ choc cho HS làm Bài tương tự - HS làm bài: cách tổ choc làm Bài 32 105 1000 Bài 32 = ; 105 = ; 1000 = 1 - GV yêu cầu HS đọc đề tự làm HS lên bảng làm , HS làm ý, HS - GV yêu cầu HS nhận xét làm bạn lớp làm vào tập bảng a) = 6 b) = - HS nhận xét đúng/sai (nếu sai sửa lại cho - GV yêu cầu HS vừa lên bảng giải thích đúng) cách điền số - HS nêu ý 3, phần học để giải thích CỦNG CỐ, DẶN DÒ Giáo án Toán http://thichungchi.net GV tổng kết tiết học, dặn dò HS nhà làm tập hướng dẫn luyện tập thêm chuẩn bị sau IV/ BÀI TẬP HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP THÊM Điền chữ số thích hợp vào ô trống: 1) a : b = (Với b số tự nhiện khác 2) Với số tự nhiên a, ta có a = 3) ) a a = a 4) = T 2: ÔN TẬP TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ I/ MỤC TIÊU Giúp HS : *Nhớ lại tính chất phân số *áp dụng tính chất phân số để rút gọn quy đồng mẫu số phân số II/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Hoạt động dạy Hoạt động học KIỂM TRA BÀI CŨ - GV gọi HS lên bảng yêu cầu HS làm HS lên bảng làm HS lớp theo dõi tập hướng dẫn luyện tập thêm nhận xét tiết học trước - GV nhận xét cho điểm HS 2.DẠY – HỌC BÀI MỚI 2.1.Giới thiệu GV giới thiệu bài: Trong tiết học HS nghe để xác định nhiệm vụ tiết học em nhớ lại tính chất phân số, sau áp dụng tính chất nàyđể rút gọn quy đồng mẫu số phân số 2.2.Hướng dẫn ôn tập tính chất phân số VD1: - GV viết tập sau lên bảng: - HS lên bảng làm bài, lớp làm vào Viết số thích hợp vào ô trống giấy nháp 5x VD : SGK = - GV nhận xét làm HS bảng, sau gọi số HS lớp đọc Giáo án Toán - GV hỏi: Khi nhân tử số mẫu số phân số với số tự nhiên khác ta gì? VD2 - GV viết tập lên bảng : Viết số thích hợp vào ô trống: SGK Sau , yêu cầu HS tìm số thích hợp để điền vào ô trống: Sau đó, yêu cầu HS tìm số thích hợp để điền vào ô trống - GV nhận xét làm HS bảng, sau gọi số HS lớp đọc - GV hỏi: Khi chia tử số mẫu số phân số cho số tự nhiên khác ta gì? 2.3 ứng dụng tính chất phân số a)Rút gọn phân số - GV hỏi : Thế rút gọn phân số? http://thichungchi.net - HS : Khi nhân tử số mẫu số phân số với với số tự nhiên khác ta phân số phân số cho - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào giấy nháp VD: SGK - HS : Khi chia tử số mẫu số phân số cho số tự nhiên khác ta phân số banừg phân số cho - HS : Rút gọn phân số tìm phân số phân số cho có tử số mẫu số bé 90 - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm - GV viết phân số lên bảng yêu cầu 120 vào giấy nháp HS lớp rút gọn phân số VD làm: 90 90 : 10 9:3 = = = = 120 120 : 10 12 12 : 90 90 : 30 Hoặc = = 120 120 : 30 - GVhỏi : Khi rút gọn phân số ta phảI chý ý điều gì? - Yêu cầu HS đọc lại hai cách rút gọn bạn bảng cho biết cách nhanh - GV nêu : Có nhiều cách để rút gọn phân số cách nhanh ta tìm số lớn mà tử số mẫu số chia hết cho số VD2: - GV hỏi: Thế quy đồng mẫu số - HS : Ta phải rút gọn đến phân số tối giản - HS : Cách lấy tử số mẫu số phân số 90 chia cho số 30 nhan 120 - HS : Là làm cho phân số cho có mẫu số phân số ban đầu Giáo án Toán http://thichungchi.net phân số ? - GV viết phân số lên bảng yêu -2 HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào cầu HS quy đồng mẫu số hai phân só giấy nháp Chọn mẫu số chung (MSC) x = 35 Ta có: 2 x7 14 4 x5 20 = = : = = 5 x7 35 7 x5 35 - GV yêu cầu HS nhận xét bạn làm lớp - HS nhận xét - GV yêu cầu HS nêu lại cách quy đồng mẫu số phân số - HS nêu trước lớp, lớp theo dõi nhận xét - GV viết tiếp phân số lên bảng, 10 - 1HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào yêu cầu HS đồng quy mẫu số hai phân số giấy nháp Vì 10 : = Ta chọn MSC 10, ta có : - GV hỏi: Cách quy đồng mẫu số hai ví dụ có khác nhau? - GV nêu: Khi tìm MSC không thiết em phảI tính tích mẫu số, nên chọn MSC số nhỏ chia hết cho mẫu số 2.4 Luyện tập-Thực hành Bài - GV yêu cầu HS đọc đề hỏi : Bài tập yêu cầu làm gì? - GV yêu cầu HS làm - GV yêu cầu HS chữa bạn bảng lớp - GV nhận xét cho điểm HS Bài 2: - GV tổ choc cho HS làm tập tương tự cách tổ choc tập 13 Bài 3: - GV yêu cầu HS rút gọn phân số để tìm phân số - GV gọi HS đọc phân số mà tìm giải thích rõ chúng - GV nhận xét cho điểm HS 3x2 = = ; giữ nguyên 5 x 10 10 - HS : VD thứ nhất, MSC tích mẫu số hai phân số, ví dụ thứ hai MSC mẫu số hao phân số - HS; Bài tập yêu cầu rút gọn phân số - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào tập - HS chữa cho bạn - HS làm bài, sau đod chữa cho - HS tự làm vào tập -1 HS trình bày trước lớp, lớp theo dõi kiểm tra 3.CỦNG CỐ, DẶN DÒ GV tổng kết học, dặn dò HS nhà làm tập thêm chuẩn bị sau Giáo án Toán http://thichungchi.net IV/ BÀI TẬP HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP THÊM Bài 1: Rút gọn phân số sau: 54 12 36 ; ; 72 18 27 Bài 2: Quy đồng mẫu số phân số sau: a) 5 ; b) 1 ; 13 65 333) T3 : ÔN TẬP : SO SÁNH HAI PHÂN SỐ I/ MỤC TIÊU : Giúp HS: - Nhớ lại cách so sánh phân số có mẫu số, khác mẫu số - Biết so sánh hai phân số có tử số II/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động dạy KIỂM TRA BÀI CŨ - GV gọi HS lên bảng yêu cầu HS làm tập hướng dẫn luyện tập thêm tiết học trước - GV nhận xét cho điểm HS Hoạt động học HS lên bảng làm bài, HS lớp theo dõi nhận xét DẠY – HỌC BÀI MỚI 2.1 Giới thiệu - GV giới thiệu bài: Trong tiết học toán em ôn lại cánh so sánh hai phân số 2.2.Hướng dẫn ôn tập cách so sánh hai phân số a)So sánh phân số có mẫu số - GV viết lên bảng hai phân số sau: , sau yêu cầu HS so sánh hai 7 phân số - GV hỏi: Khi so sánh phân số mẫu số ta làm nào? - HS nghe để xác định nhiệm vụ tiết học - HS so sánh nêu: 5 < ; > 7 7 - HS: Khi so sánh phân số mẫu số ta so sánh tử số phân số Phân số có tử số lớn phân số lớn hơn, phân số có tử số bé phân số bé b) So sánh phân số khác mẫu số - GV viết lên bảng hai phân số , sau yêu cầu HS so sánh hai phân số - HS thực quy đồng mẫu số hai phân số so sánh Quy đồng mẫu số hai phân số ta có: Giáo án Toán http://thichungchi.net 3 x7 21 5 x 20 = = ; = = 4 x7 28 7 x 28 Vì 21 > 20 nên 21 20 > ⇒ > 28 28 - HS: Muốn so sánh phân số khác - GV nhận xét làm HS hỏi: Muốn so sánh phân số khác mẫu số ta mẫu số ta quy đồng mẫu số phân số đó, sau so sánh với phân số làm ? mẫu số 2.3.Luyện tập- Thực hành Bài - HS làm bài, sau theo dõi chữa - GV yêu cầu HS tự làm bài, sau gọi bạn tự kiểm tra HS đọc làm trước lớp Bài - GV hỏi : tập yêu cầu em làm ? - HS : Bài tập yêu cầu xếp phân số theo thứ tự từ bé đến lớn - GV hỏi : Muốn xếp phân số theo thứ - Chúng ta cần so sánh phân số với tự từ bé đến lớn, trước hết phải làm ? - HS lên bảng làm bài, HS làm - GV yêu cầu HS làm phần - GV nhận xét cho điểm HS 3.CỦNG CỐ, DẶN DÒ - GV tổng kết tiết học, dặn dò HS nhà làm tập hướng dẫn luyện tập thêm chuẩn bị sau IV/ BÀI TẬP HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP THÊM Không quy đồng mẫu số phân số, so sánh phân số sau: 7 ; 12 18 78 79 c) ; 79 78 a) 35 35 145 175 2005 2006 d) 2006 2005 b) T4 : ÔN TẬP : SO SÁNH HAI PHÂN SỐ ( tiếp theo) I/ MỤC TIÊU : Gúp HS ôn tập, củng cố về: - So sánh phân số với đơn vị - So sánh hai phân số mẫu số, khác mẫu số - So sánh hai phân số có tử số II/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Giáo án Toán http://thichungchi.net Hoạt động dạy Hoạt động học 1.KIỂM TRA BÀI CŨ - GV gọi HS lên bảng yêu cầu HS làm - HS lên bảng làm bài, HS lớp theo dõi tập hướng dẫn luyện tập thêm tiết nhận xét học trước - GV nhận xét cho điểm HS 2.DẠY – HỌC BÀI MỚI 2.1 Giới thiệu GV giới thiệu : Trong tiết học toán em tiếp tục ôn tập so sánh hai phân số 2.2 Hướng dẫn ôn tập Bài - GV yêu cầu HS tự so sánh điền dấu so sánh - GV gọi HS nhận xét làm bạn bảng - HS hỏi : Thế phân số lớn 1, phân số 1, phân số bé ? HS nghe để xác định nhiệm vụ tiết học - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào tập - HS nhận xét bạn làm đúng/sai Nếu sai sửa lại cho - HS nêu : + Phân số lớn phân số có tử số lớn mẫu số + Phân số phân số có tử số mẫu số + Phân số bé phân số có tử số bé mẫu số * GV mở rộng thêm : - GV nêu yêu cầu : Không cần quy đồng - HS nêu : mẫu số, so sánh phân số sau: 9 < ; >1 ⇒ ;< 8 ; Bài - GV viết lên bảng phân số : - HS tiến hành so sánh, cac sem tiến 2 , sau yêu cầu HS so sánh hai hành theo cách: + Quy đồng mẫu số phân số so sánh phân số + So sánh hai phân số có tử số - GV cho HS so sánh theo cách hai phân số - HS trình bày trwocs lớp, lớp theo dõi có tử số trình bày cách làm bổ sung ý kiến để đưa cách so sánh : Khi so sánh phân số có tử số ta so sánh mẫu số với nhau: + Phân số có mẫu số lớn phân số bé + Phân số có mẫu số bé phân số lớn Giáo án Toán http://thichungchi.net - GV yêu cầu HS làm tiếp phần lại - HS tự làm vào tập Bài GV yêu cầu HS so sánh phân số báo cáo kết Nhắc HS lựa chọn cách so sánh quy đồng mẫu số để so sánh hay so sánh qua đơn vị cho thuận tiện, không thiết phải làm theo cách - HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào tập a) So sánh (có thể quy đồng mẫu số, quy đồng tử số để so sánh) > b) So sánh (nên quy đồng tử số so Kết sánh) 2 x2 4 = = Giữ nguyên 7 x2 14 4 Vì 14 > nên < 14 Vậy < c) So sánh (nên so sánh qua đơn vị) 5 8 < ; 1< Vậy < 8 Bài - GV gọi HS đọc đề toán - GV yêu cầu HS tự làm - HS đọc đề toán trước lớp - HS so sánh hai phân số < Vậy em mẹ cho nhiều quýt CỦNG CỐ, DẶN DÒ GV tổng kết tiết học, dặn dò HS nhà làm tập chuẩn bị sau IV/ BÀI TẬP HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP THÊM T5: PHÂN SỐ THẬP PHÂN I/ MỤC TIÊU : Giúp HS: - Biết phân số thập phân - Biết có số phân số viết thành phân số thập phân; biết cách chuyển phân số thành số thập phân 10 Giáo án Toán http://thichungchi.net 1.KIỂM TRA BÀI CŨ - GV gọi HS lên bảng yêu cầu HS làm tập hướng dẫn luyện tập thêm tiết học trước - GV nhận xét cho điểm HS HS lên bảng làm bài, HS lớp theo dõi nhận xét 2.DẠY – HỌC BÀI MỚI 2.1.Giới thiệu - GV giới thiệu bài: Trong tiết học HS nghe để xác định nhiệm vụ tiết học học cách nhân nhẩm số thập phân với 10, 100,1000, … 2.2 Hướng dẫn nhân nhẩm số thập phân với 10, 100,1000, … a)VD1 : - 1HS lên bảng thực , HS lớp làm - GV nêu VD : thực phép tính vào nháp 27,867 x 10 27,867 x 10 278,670 - GV nhận xét phần đặt tính tính HS - GV nêu : ta có 27,867 x 10 278,67 - GV hướng dẫn HS nhận xét để rút quy tắc nhân nhẩm số thập phân với 10 : + Nêu rõ thừa số , tích phép nhân 27,867 x 10 = 278,67 + Suy nghĩ để tìm cách viết 27,867 thành 276,67 + Dựa vào nhận xét em cho biết làm để có tích 27,867 x 10 mà không cần thực phép tính ? + Vậy nhân số thập phân với 10 ta tìm kết cách ? b)VD - GV nêu VD :Hãy đặt tính thực phép tính 53,286 x 100 - HS nhận xét theo hướng dẫn GV : + HS nêu : Thừa số thứ 27,867 thừa số thứ hai 10, tích 278,67 + Nếu ta chuyển dấu phẩy số 27,867 sang bên phảI chữ số ta số 278,67 + Khi cần tìm tích 27,867 x 10 ta cần chuyển dấu phẩy 27,867 sang bên phải chữ số tích 278,67 mà không cần thực phép tính + Khi nhân số thập phân với 10 ta cần chuyển dấu phẩy cảu số sang bên phải chữ số tích - 1HS lên bảng thực phép tính, lớp làm vào giấy nháp 53,286 x 100 -5328,600 140 Giáo án Toán http://thichungchi.net - HS lớp theo dõi - GV nhận xét phần đặt tính kết tính HS - GV hỏi : Vậy 53,286 x 100 bao nhiêu? - GV hướng dẫn HS nhận xét để rút quy tắc nhân nhẩm số thập phân với 100 + Hãy nêu rõ thừa số tích phép nhân 53,286 x 100 = 5328,6 + Hãy tìm cách để viết 53,286 thành 5328,6a - HS nêu : 53,286 x 100 = 5328,6 - HS nhận xét theo hướng dẫn GV + Các thừa số 53,286 100 tích 53,286 + Nếu ta chuyển dấu phẩy số 53,286 sang bên phải hai chữ số ta số 5328,6 + Khi cần tìm tích 53,286 x 100 ta cần + Dựa vào nhận xét em cho biết chuyển dấu phẩy 53,286 sang bên phảI làm để có tích 53,286 x 100 mà hai chữ số tích 5328,6 mà không không cần thực phép tính ? cần thực phép tính + Khi nhân số thập phân với 100 ta cần + Vậy nhân số thập phân với 100 ta có chuyển dấu phẩy cuả số sang bên phảI thể tìm kết cách ? chữ số tích c) Quy tắc nhân nhẩm số thập phân với 10, 100, 1000 … - GV hỏi: muốn nhân số thập phân với 10 ta làm ? - Số 10 có chữ số ? - Muốn nhân số thập phân với 100 ta làm - Số 100 có chữ số không ? - Dựa vào cách nhân số thập phân với 10, 100 em nêu cách nhân số thập phân với 1000 - Hãy nêu quy tắc nhân số thập phân với 10,100, 1000 … - GV yêu cầu HS học thuộc lòng quy tắc lớp 2.3.luyện tập thực hành Bài - GV yêu cầu HS làm - HS : Muốn nhân số thập phân với 10 ta việc chuyển dấu phẩy số sang bên phải chữ số - Số 10 có chữ số - Muốn nhân số thập phân với 100 ta việc chuyển dấu phẩy số sang bên phải hai chữ số - Số 100 có hai chữ số - Muốn nhân số thập phân với 100 ta việc chuyển dấu phẩy số sang bên phải ba chữ số - – HS nêu trước lớp - 3HS lên bảng làm bài, HS làm cột tính, HS lớp làm vào tập - GV gọi Hs nhận xét làm bạn bảng , sau nhận xét cho điểm HS 141 Giáo án Toán http://thichungchi.net Bài - GV gọi HS đọc đề toán - GV viết lên bảng để làm mẫu phần ; 12,6m = … cm - GV hỏi HS : m cm - Vậy muốn đổi 12,6m thành cm em làm ? - 1HS đọc đề toán trước lớp - HS nêu : 1m = 100cm - Thực phép nhân 12,6 x 100 = 1260 (vì 12,6 có chữ số phần thập phân nên ta nhân với 100 ta viết thêm chữ số vào bên phải 12,6) - GV nêu lại : 1m = 100cm - Ta có 12,6 x 100 = 1260 Vậy 12,6m = 1260 cm - GV yêu cầu HS làm tiếp phần lại - 3HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào tập 0,856m = 85,6 cm 5,75dm = 57,5cm 10,4dm = 104cm - 1HS nhận xét, bận làm sai sửa lại cho - 3HS vừa lên bảng giải thích Ví dụ: 5,75 dm = …cm Ta có 1dm = 10cm 5,75 x 10 = 57,5 Vậy 5,75 dm = 57,5 cm - GV gọi HS nhận xét làm bạn bảng - GV yêu cầu HS giảI thích cách làm - GV nhận xét cho điểm HS Bài - GV gọi HS đọc đề toán trước lớp - GV yêu cầu HS tự làm sau hướng dẫn HS Câu hỏi hướng dẫn: + Bài toán cho em biết hỏi gì? + Cân nặng can dầu hoả tổng cân nặng phần ? + Mười lít dầu hoả nặng kg? - GV chữa cho điểm HS CỦNG CỐ, DẶN DÒ GV tổng kết tiết học, dặn dò HS nhà làm tập hướng dẫn luyện tập thêm chuẩn bị sau - 1HS đọc đề toán trước lớp, HS lớp đọc thầm đề SGK - 1HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào tập IV/ BÀI TẬP HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP THÊM Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 142 Giáo án Toán http://thichungchi.net a)34,5m = …dm 37,8m = …cm 1,2 km = …m b) 4,5 = …tạ 9,02 = … kg 0,1 = …kg T 57 LUYỆN TẬP 1/MỤC TIÊU Giúp HS : • Củng cố kỹ nhân nhẩm số thập phân với 10, 100, 1000,… • Rèn kĩ nhân số thập phân với số tự nhiên • GiảI toán có lời văn II/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Hoạt động dạy Hoạt động học 1.KIỂM TRA BÀI CŨ - GV gọi HS lên bảng yêu cầu HS làm tập hướng dẫn luyện tập thêm tiết học trước - GV nhận xét cho điểm HS HS lên bảng làm bài, HS lớp theo dõi nhận xét 2.DẠY – HỌC BÀI MỚI 2.1.Giới thiệu - GV giới thiệu bài: Trong tiết học làm tập luyện tập nhân số thập phân với số tự nhiên, nhân nhẩm số thập phân với 10, 100,1000, … 2.2 Hướng dẫn luyện tập Bài a) GV yêu cầu HS tự làm phần a - GV gọi HS đọc làm trước lớp HS nghe để xác định nhiệm vụ tiết học - HS làm vào tập - 1HS đọc làm trước lớp để chữa bài, HS lớp đổi chéo để kiểm tra - HS : Vì phép tính có dạng 1,48 nhân với 10 nên ta việc chuyển dấu phẩy 1,48 sang bên phải chữ số - GV hỏi HS : Em làm để 1,48 x 10 = 14,8 ? - GV hỏi tương tự với trường hợp lại để củng cố quy tắc nhân nhẩm số thập phân với 10,100,1000,… cho HS - 1HS đọc đề trước lớp b )GV yêu cầu HS đọc đề phần b - HS : Chuyển dấu phẩy 8,05 sang bên phải chữ số 80,5 - GV hỏi: Làm để viết 8,05 thành 143 Giáo án Toán http://thichungchi.net 80,5 ? - Vậy 8,05 nhân với số 80,5 ? - GV yêu cầu HS tự làm phần lại - Ta có 8,05 x 10 = 80,5 - HS làm vào tập Chuyển dấu phẩy 8,05 sang bên phảI hai chữ số 805 Vậy : 8,05 x 100 = 805 Chuyển dấu phẩy 8,05 sang bên phảI ba chữ số 8050 Vậy: 8,05 x 1000 = 8050 Chuyển dấu phẩy 8,05 sang bên phảI bốn chữ số 80500.Vậy : 8,05 x 10 000 = 80500 - HS nêu tương tự trường hợp 8,05 x 10 = 80,5 - GV yêu cầu HS nêu Bài giải trước lớp - GV nhận xét cho điểm HS Bài - GV yêu cầu HS tự đặt tính thực thiện phép tính - GV gọi HS nhận xét làm bạn - 4HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào tập - 1HS nhận xét cách đặt tính thực phép tính bạn - HS ngồi cạnh đổi chéo để tự kiểm tra - GV nhận xét cho điểm HS Bài - GV gọi 1HS đọc đề toán trước lớp - GV yêu cầu HS tự làm bài, sau hướng dẫn HS Câu hỏi hướng dẫn: + Quãng đường người đI đầu dài km? + Quãng đường người đI dài km? + Biết quãng đường đI đầu, quãng đường đI tiếp theo, làm tính quãng đường xe đạp đi? - GV chữa cho điểm HS Bài - GV yêu cầu HS đọc đề toán - GV hỏi : Số x cần tìm phảI thoả mãn điều kiện nào? - 1HS đọc đề toán trước lớp, HS lớp đọc thầm đề SGK - 1HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào tập - HS đọc thầm đề toán SGK - HS : số x cần tìm phảI thoả mãn : * số tự nhiên * 2,5 x x < - HS thử trường hợp x = , x = , x = , 144 Giáo án Toán http://thichungchi.net - GV yêu cầu HS làm … đến 2,5 x x > dừng lại Ta có : 2,5 x = ; [...]... và phép trừ hai phân số 2.2 Hướng dẫn ôn tập phép cộng, phép trừ hai phân số - GV viết lên bảng hai phép tính : 3 5 10 3 + ; 7 7 15 15 HS nghe để xác định nhiệm vụ của tiết học - 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài ra giấy nháp 3 5 3 +5 8 + = = 7 7 7 7 10 3 10 − 3 7 - = = 15 15 15 15 - GV yêu cầu HS thực hiện tính - GV hỏi : khi muốn cộng (hoặc trừ) hai phân phân số cùng mẫu số ta làm như thế nào... xét các cách mà HS đưa ra,sau đó yêu cầu: 5 thành tổng của phần 8 - HS làm bài : nguyên và phần thập phân rồi tính tổng này 5 5 2x8 5 2 x8 + 5 21 2 = 2+ = + = = 8 8 8 8 8 8 + Hãy viết hỗn số 2 - GV viết to và rõ lên bảng các bước chuyển - HS nêu: * 2 là phần nguyên 22 Giáo án Toán từ hỗn số 2 http://thichungchi.net 5 21 ra phân số 8 8 * 5 là phần phân số với 5 là tử số của phân 8 Yêu cầu HS nêu rõ... 10 7 57 50 = + = (m) 10 10 10 7 7 * 5m 7dm = 5m + m = (5 + )m 10 10 Nên 5m 7dm = 5m + - GV nhận xét các cách làm của HS, tuyên dương các cách làm đúng, sau đó nêu : Trong bài tập này chúng ta sẽ chuyển các số 26 Giáo án Toán http://thichungchi.net đo có hai tên đơn vị thành số đo có một tên đơn vị viết dưới dạng hỗn số - GV yêu cầu HS làm bài - GV nhận xét và chữa bài của HS trên bảng lớp Bài 5 - GV... và nêu yêu vào giấy nháp HS có thể tìm : 5 3 3x2 6 = = cầu: Hãy tìm một phân số thập phân bằng 5 5 x 2 10 3 phân số 5 - GV viết lên bảng phân số - GV hỏi : Em làm thế nào để tìm được phân số thập phân 6 3 bằng với phân số đã cho ? 10 5 - HS nêu cách làm của mình VD : Ta nhận they 5 x 2 = 10 , vậy ta nhân cả tử số và mẫu số 3 6 với 2 thì được phân số là phân số 5 10 thập phân và bằng phân số đã cho -... màu 2 hình vuông tức là đã tô màu 16 phần Tô màu thêm 5 hình vuông 8 tức là tô màu thêm 5 phần Đã tô màu 16 + 5 = 21 phần Vậy có 5 hình vuông hay đã 8 5 21 21 tô màu hình vuông Vậy ta có 2 = 8 8 8 5 hình vuông 8 21 hình vuông được tô 8 màu - GV nêu: đã tô màu 2 - GV nêu vấn đề: hãy tìm cách giải thích vì - HS trao đổi với nhau để tìm cách giải thích 5 21 sao 2 = 8 8 - GV cho HS trình bày cách của mình... sau đó nhận xét và cho điểm HS Bài 5 - GV gọi HS đọc đề bài toán 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi và nhận xét HS nghe để xác định nhiệm vụ của tiết học - 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập - 2HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập a) 5 2 25 16 9 - = = 8 5 40 40 40 1 3 11 3 22 15 7 - = - = = 10 4 10 4 20 20 20 2 1 5 4 3 5 2 1 c) + - = + - = = 3 2 6 6 6 6... phân số là phân số 5 10 thập phân và bằng phân số đã cho - HS tiến hành tìm các phân số đã cho và nêu 7 - GV yêu cầu tương tự với các phân số ; cách tìm của mình 4 7 7 x 25 1 75 = = 4 4 x 25 100 20 = 20 x8 = 160 1 25 1 25 x8 1000 20 ;… 1 25 VD: - GV nêu kết luận - HS nghe và nêu lại kết luận của GV 11 Giáo án Toán http://thichungchi.net + Có một số phân số có thể viết thành phân số thập phân + Khi muốn chuyển... bóng đỏ và số bang xanh chiếm bao 1 1 5 + = hộp bóng 2 3 6 nhiêu phần hộp bóng ? 5 +Nghĩa là hộp bóng chia làm 6 phần bằng + Em hiểu hộp bóng nghĩa là thế nào ? nhau thì số bóng đỏ và bóng xanh chiếm 5 6 + Vậy số bóng vàng chiếm mấy phần ? phần như thế + Hãy đọc phân số chỉ tổng số bang của cả +Số bóng vàng chiếm 6 -5 = 1 phần 6 hộp +Tổng số bóng của cả hộp là 6 6 5 1 + Hãy tìm phân số chỉ số bóng vàng... lấy tử số nhân tử số, mẫu số nhân mẫu số b)Phép chia hai phân số -GV viết lên bảng phép chia HS thực hiện phép tính 4 3 -1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào giấy : và yêu cầu 5 8 nháp 4 3 4 8 4 x8 32 : = x = = 5 8 5 3 5 x3 15 -GV yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng -GV hỏi : Khi muốn thực hiện phép chia một phân số cho phân số ta làm như thế nào ? -HS nhận xét đúng /sai Nếu sai thì sửa lại... làm 12 Giáo án Toán http://thichungchi.net các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau IV BÀI TẬP HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP THÊM Viết các phân số sau thành phân số thập phân: 7 9 15 98 15 ; ; ; ; 20 25 1 25 200 250 T6: LUYỆN TẬP I/ MỤC TIÊU Giúp HS : - Nhận biết các phân số thập phân - Chuyển một số phân số thành phân số thập phân - Giải bài toán về tìm giá trị một phân số của số cho trước II/
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán lớp 5 cả năm, Toán lớp 5 cả năm, Toán lớp 5 cả năm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay