(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM

15 172 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 22:35

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHÙNG VĂN HIỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản lý hành công Mã số: 62 34 82 01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG HÀ NỘI - 2014 Công trình hoàn thành Học viện Hành Quốc gia Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Đinh Văn Tiến TS Đặng Xuân Hoan Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: NHỮNG CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN TỚI ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Phùng Văn Hiền (2007), "Một số vấn đề quản lý nhà nước dự án đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước", Tạp chí Quản lý nhà nước, (139), tr 11-13, 50 Phùng Văn Hiền (2007), Điều tra đánh giá chất lượng đào tạo đại học hành chính, văn 1, hình thức vừa làm vừa học Học viện Hành Quốc gia, thành viên đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Đã nghiệm thu đạt Xuất sắc Phùng Văn Hiền (2010), "Đào tạo đại học hành đầu tư từ ngân sách địa phương theo hướng xã hội hoá giáo dục", Tạp chí Quản lý nhà nước, (172), tr 52-55, 67 Phùng Văn Hiền (2011), "Đổi công tác quản lý dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước cho đào tạo đại học sau đại học", Tạp chí Quản lý nhà nước, (186), tr 18-21 Phùng Văn Hiền (2012), "Đổi quản lý đầu tư ngân sách nhà nước cho đào tạo đại học, sau đại học Việt Nam", Tạp chí Cộng sản, (64), tr 42-44 Luận án bảo vệ Hội đồng chấm luận án cấp Học viện Học viện Hành Quốc gia Vào hồi……giờ… , ngày… tháng … năm 2014 Phùng Văn Hiền (2013), "Quản lý nhà nước dự án đầu tư cho giáo dục đại học vốn ODA", Tạp chí Quản lý nhà nước, (207), tr 47-52 Phùng Văn Hiền (2013), "Chính sách cho sinh viên - thực trạng, vấn đề giải pháp", Tạp chí Lý luận trị, (6), tr 50-55 Có thể tìm hiểu luận án thư viện Quốc gia Học viện Hành Quốc gia MỞ ĐẦU nhiệm vụ công phát triển nghiệp giáo dục đất nước 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Một là, nghiên cứu sở khoa học QLNN dự án đầu tư từ NSNN cho đào tạo trình độ ĐH&SĐH Việt Nam Hai là, nêu lên thực trạng QLNN dự án đầu tư từ NSNN cho đào tạo trình độ ĐH&SĐH Việt Nam từ trình hình thành, thẩm định, phê duyệt, triển khai thực dự án, khai thác dự án đồng thời xác định nguyên nhân, hạn chế tồn trình nghiên cứu khả thi đến khai thác dự án đầu tư Ba là, xây dựng đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu QLNN dự án đầu tư từ NSNN cho đào tạo trình độ ĐH&SĐH thời gian tới nước ta Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án QLNN dự án đầu tư từ NSNN cho đào tạo trình độ ĐH&SĐH kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu QLNN dự án đầu tư từ NSNN cho đào tạo trình độ ĐH&SĐH khối công lập (theo Luật Giáo dục đại học (GDĐH) năm 2012, GDĐH bao gồm trình độ cao đẳng, ĐH&SĐH cụm từ "Đại học sau đại học" từ hiểu "trình độ đại học, trình độ thạc sĩ trình độ tiến sĩ", cụm từ “Giáo dục đại học sau đại học” sử dụng luận án hiểu cụm từ “giáo dục đào tạo đại học sau đại học” Luận án không nghiên cứu dự án đầu tư ngân sách cho trình độ cao đẳng, có dùng để so sánh tăng trưởng bậc học - Thời gian: khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2012, từ xác định phương hướng thời gian tới (giai đoạn 2012 đến 2020) - Không gian: phạm vi toàn quốc Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp luận Luận án xây dựng sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin, Tính cấp thiết luận án Đất nước ta trải qua ngàn năm lịch sử, thời kỳ nghiệp cách mạng gắn liền với công phát triển đất nước, Đảng Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến hoạt động đầu tư, theo dõi sát nhằm xây dựng ban hành sách, chủ trương kịp thời để đổi sách đầu tư, thực mục tiêu quốc gia, nâng cao phúc lợi an sinh xã hội Nhận thức tầm quan trọng ngành giáo dục đào tạo (GD&ĐT), Đảng Cộng sản Việt Nam qua kỳ Đại hội khẳng định: "Đầu tư cho giáo dục đầu tư phát triển", coi nghiệp phát triển giáo dục yếu tố - khâu đột phát Vì lẽ đó, nhiều năm qua, đặc biệt số năm gần đây, Đảng Nhà nước có chủ trương dành nhiều khoản đầu tư cho GD&ĐT Do vậy, Nhà nước cần có sách đầu tư cho GD&ĐT phù hợp theo thời kỳ: - Xuất phát từ yêu cầu nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập kinh tế quốc tế - Xuất phát từ yêu cầu phát triển bền vững cho giáo dục nói chung, đào tạo trình độ đại học sau đại học (ĐH&SĐH) nói riêng nước ta - Xuất phát từ yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao bậc ĐH&SĐH - Xuất phát từ yêu cầu đóng góp cho quản lý nhà nước (QLNN) lĩnh vực đầu tư vào giáo dục ĐH&SĐH ngân sách nhà nước (NSNN) thông qua dự án đầu tư để đạt mục tiêu đạt ra, tránh lãng phí dàn trải - Xuất phát từ định hướng Đảng Nhà nước GD&ĐT Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận án nghiên cứu cách có hệ thống sở khoa học quản lý nhà nước (QLNN) dự án đầu tư từ NSNN cho đào tạo trình độ ĐH&SĐH Việt Nam Trên sở đó, xây dựng đề xuất quan điểm, giải pháp nhằm nâng cao hiệu QLNN dự án đầu tư từ NSNN cho đào tạo trình độ ĐH&SĐH, đáp ứng yêu cầu tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm, đường lối, sách Đảng Nhà nước QLNN điều kiện xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế 4.2 Phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng phương pháp chủ yếu sau: - Phương pháp thu thập, xử lý số liệu từ nguồn: thu thập, xử lý số liệu từ nhiều nguồn khác nhau, chủ yếu nguồn số liệu từ tài liệu thống kê bộ, ngành, địa phương có liên quan đến đối tượng nghiên cứu luận án Đồng thời thu thập số liệu thông qua mạng Internet - Phương pháp phân tích định tính, định lượng nguồn số liệu: Do nhiều nguồn thông tin thu thập nhiều dạng khác nên tác giả dựa vào hai phương pháp phân tích: định tính định lượng - Phương pháp tổng hợp, đánh giá: sở tổng hợp nhiều cách khác nhau, tác giả đưa ý kiến, nhận xét đánh giá chủ đề có liên quan - Đóng góp chuyên gia: Trong trình nghiên cứu, tác giả đưa số liệu thực trạng công tác QLNN dự án đầu tư NSNN tổng hợp, xin ý kiến chuyên gia nhằm đạt mục tiêu đặt - Phương pháp quy nạp: QLNN dự án đầu tư NSNN lĩnh vực mang tính thực tiễn lớn nước Việt Nam (riêng lẻ) Những công trình nghiên cứu mang tính hàn lâm, sách công bố lĩnh vực hạn chế Tuy nhiên, QLNN dự án đầu tư cho GDĐH lại lĩnh vực thực tiễn nhiều người quan tâm Nhiều viết (ngắn) phương tiện thông tin đại chúng, trang Web; viết trình bày hội thảo, hội nghị nước Mỗi viết có quan điểm khác QLNN dự án đầu tư NSNN cho GDĐH Dựa thực tế đó, luận án tiếp cận nguồn thông tin mang tính quy nạp Dựa vào cách tư duy, tiếp cận khác để tổng hợp, phân tích, đánh giá kết hợp ý kiến cá nhân để khái quát thành vấn đề chung khuyến nghị áp dụng cho Việt Nam Ý nghĩa việc nghiên cứu 5.1 Về mặt lý luận - Luận án trình bày, lập luận, phân tích cách toàn diện, có hệ thống cụ thể sở khoa học QLNN dự án đầu tư từ NSNN cho giáo dục đào tạo ĐH&SĐH; - Đề xuất luận khoa học làm phương hướng xây dựng hệ thống giải pháp nâng cao hiệu QLNN dự án đầu tư vào đào tạo trình độ ĐH&SĐH nước ta phù hợp với nhiệm vụ yêu cầu thời kỳ đổi mới, đáp ứng mục tiêu nhiệm vụ mà Đảng Nhà nước đặt mà trọng tâm nghiên cứu QLNN dự án đầu tư từ nguồn vốn NSNN 5.2 Về mặt thực tiễn Thứ nhất, luận án tập trung khảo sát, phân tích thực trạng tình hình đầu tư từ NSNN cho đào tạo trình độ ĐH&SĐH, nguyên nhân hạn chế, yếu tồn công tác đầu tư Thứ hai, luận án trình bày đầu tư vào giáo dục số quốc gia giới, qua phân tích đúc rút kinh nghiệm có lợi cho Việt Nam lĩnh vực Thứ ba, nghiên cứu sở khoa học lý luận kết hợp với phân tích, tổng hợp thực trạng để xây dựng đề xuất giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu QLNN đầu tư, đầu tư cho đào tạo trình độ ĐH&SĐH nước ta Trên tinh thần đó, tối ưu hóa hiệu lực dự án đầu tư Những đóng góp luận án 6.1 Về mặt lý luận Quản lý nhà nước dự án đầu tư cho đào tạo trình độ ĐH&SĐH từ nguồn vốn NSNN vấn đề đặc thù nhạy cảm; đồng thời điều kiện dễ xảy tiêu cực, tham nhũng, thất thoát tài sản nhà nước Chính vậy, việc nghiên cứu cách toàn diện lý luận thực tiễn quản lý nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu nguồn vốn vấn đề xúc đặt Mặt khác, cần phát huy trách nhiệm quan QLNN theo ngành lĩnh lực để quản lý dự án nhà nước đầu tư vào đào tạo trình độ ĐH&SĐH cách có hệ thống, đạt mục tiêu dự án đề Trên phương diện lý luận, nhiều lĩnh vực đầu tư NSNN cho dịch vụ công tạo thiếu bình đẳng tiếp cận đến loại dịch vụ công nhà nước đầu tư Thường lợi ích nhận rơi vào số nhóm Về lý luận, luận án cách tiếp cận nhằm tạo môi trường lành mạnh, công GDĐH điều góp phần nâng cao hiệu đầu tư NSNN cho GDĐH Đó điều mà 10 tác giả chứng minh luận án Trên sở đó, dề xuất sách đầu tư hợp lý, quản lý trình thực dự án, tránh thất thoát lãng phí, khai thác dự án hoàn thành đưa vào sử dụng cách có hiệu quả, thu hồi vốn đầu tư, nhằm giảm tải cho NSNN theo hướng xã hội hóa giáo dục 6.2 Về mặt thực tiễn Đề xuất phương hướng, giải pháp kiến nghị với Chính phủ, ngành, cấp, quan có liên quan việc QLNN dự án đầu tư cho đào tạo ĐH&SĐH vốn NSNN: 1- Đổi chế tài chính, phân bổ ngân sách cho nghiệp giáo dục; 2- Đổi QLNN dự án đầu tư từ ngân sách dành cho GDĐH, xây dựng bản, hỗ trợ sinh viên, nguồn thu sở đào tạo, chế quản lý dự án nguồn ODA, nghiên cứu khoa học - công nghệ sở đào tạo, phát triển nguồn nhân lực sở GDĐH; 3- Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, tổng quan tình hình nghiên cứu, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận án gồm chương: Chương 1: Cơ sở khoa học quản lý nhà nước dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước cho đào tạo đại học sau đại học Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước cho đào tạo đại học sau đại học Việt Nam gian đoạn 2000-2012 Chương 3: Đổi quản lý nhà nước dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước cho giáo dục đào tạo đại học - sau đại học đến năm 2020 - Đầu tư thông qua dự án nghiên cứu (đề tài nghiên cứu); - Đầu tư thông qua chương trình giáo trình, chương trình thuộc ngành GDĐH (cũng dạng dự án đầu tư); - Đầu tư thông qua chương trình phát triển nguồn nhân lực cho sở GDĐH - chương trình đào tạo sau đại học (cũng dự án đầu tư không thuộc nhóm đầu tư xây dựng công trình); - Các loại dự án thuộc lĩnh vực GDĐH có nguồn vốn NSNN hay ODA Theo quy định vốn ODA vốn ngân sách Nghiên cứu QLNN dự án đầu tư NSNN cho GDĐH gắn liền với hoạt động quản lý chi tiêu công; quản lý dự án đầu tư NSNN nói chung Do tác giả tham khảo cách tiếp cận nghiên cứu số công trình đề tài Tác giả chọn đề tài "Quản lý nhà nước dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước giáo dục đào tạo đại học sau đại học Việt Nam" làm đề tài nghiên cứu luận án Những công trình nghiên cứu nước có liên quan đến đề tài luận án Nghiên cứu tài liệu nước NSNN dành cho giáo dục đại học có nhiều, những tài liệu cụ thể cho thấy sở pháp luật để QLNN hoạt động chi NSNN cho đào tạo trình độ ĐH&SĐH hạn chế Thông qua nghiên cứu gián tiếp số công trình có liên quan đến tài cho GDĐH rút học, góp phần hoàn thiện đề tài luận án Tóm lại: Nghiên cứu QLNN loại hình đầu tư NSNN cho GDĐH có công trình cụ thể Việt Nam lẫn nước Cơ sở lý thuyết tư tưởng định hướng xuyên suốt luận án 3.1 Cơ sở lý thuyết Luận án dựa hệ thống lý thuyết QLNN, hệ thống lý thuyết giáo dục đào tạo nói chung GDĐH nói riêng, hệ thống lý thuyết dự án đầu tư nói chung dự án đầu tư ngân sách nói riêng cho GDĐH; kinh nghiệm số nước đầu tư từ ngân sách cho GDĐH 3.2 Tư tưởng xuyên suốt luận án Trên sở khung lý thuyết, sở khoa học, thực trạng QLNN dự án đầu tư từ ngân sách cho GDĐH, tác giả đưa số giải pháp nhằm đổi TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Những công trình nghiên cứu nước có liên quan đến đề tài luận án Đầu tư công hay chi phí nhà nước dành cho GDĐH Việt Nam tiếp cận hình thức: - Đầu tư cho sở GDĐH; - Đầu tư cho sinh viên; - Đầu tư dự án thuộc sở hạ tầng; 11 12 để đạt mục tiêu dự án nâng cao hiệu đầu tư nhà nước cho GDĐH Việt Nam thời gian tới Những nội dung quản lý nhà nước cần tiếp tục nghiên cứu soi chiếu vào nội dung luận án Thứ nhất: Về thể chế hành nhà nước, sách QLNN dự án đầu tư NSNN cho GDĐH Thứ hai: Về tổ chức máy QLNN dự án đầu tư NSNN cho đào tạo ĐH&SĐH Thứ ba: Về đội ngũ cán bộ, công chức QLNN dự án Thứ tư: Về đảm bảo nguồn vốn cho thực dự án, việc khai thác dự án hoàn thành phương án thu hồi vốn để tạo nguồn tái đầu tư, giảm tải cho NSNN Thứ năm: Về tra, kiểm tra, giám sát trình lập thực dự án đầu tư chi tiêu công hay tính theo tỷ lệ với GDP có xu hướng gia tăng 1.1.2 Tính kinh tế trị đầu tư từ ngân sách nhà nước giáo dục đào tạo đại học sau đại học Lý thuyết trị kinh tế học đầu tư nhà nước lĩnh vực có GDĐH rằng, tất nước sử dụng NSNN để đầu tư vào GDĐH nhiều hình thức Mỗi quốc gia có cách lựa chọn khác đồng thời đầu tư cho GDĐH NSNN trở thành vấn đề tranh luận trình phân bổ ngân sách nhiều nước Đồng thời, NSNN đầu tư cho lĩnh vực cung cấp dịch vụ nói chung GDĐH nói riêng có nhiều vấn đề mang tính lý luận thực tiễn đòi hỏi giải 1.1.3 Các hình thức đầu tư cho giáo dục đại học từ nguồn ngân sách nhà nước 1.1.3.1 Chi thường xuyên chi xây dựng - Chi thường xuyên: chi tiêu thường xuyên hàng ngày, hàng năm sở đào tạo nhằm trì dịch vụ giáo dục - Chi xây dựng bản: khoản chi cho tài sản có giá trị lớn, thời gian dài 1.1.3.2 Mô số hình thức đầu tư ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học - Mô hình phân bổ, quản lý chi tiêu công nói chung cho giáo dục đại học nói riêng dựa vào kết - Phân bổ quản lý ngân sách công dựa vào hạng mục chi tiêu - Mô hình hỗn hợp kết hợp Tóm lại, GDĐH cấp học đóng vài trò quan trong phát triển nguồn nhân lực quốc gia GDĐH phát triển quốc gia phát triển lẫn phát triển với tốc độc cao Nhu cầu công dân học đại học có xu hướng gia tăng nhanh 1.2 Quản lý nhà nước dự án đầu tư 1.2.1 Đầu tư dự án đầu tư 1.2.1.1 Đầu tư Đầu tư khái niệm tiếp cận theo nhiều cách khác Theo nghĩa chung nhất, đầu tư hy sinh nguồn lực để tiến hành hay nhiều hoạt động nhằm thu cho người đầu tư kết Chương CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM 1.1 Ngân sách nhà nước dành cho giáo dục giáo dục đào tạo đại học sau đại học 1.1.1 Giáo dục đại học ngân sách nhà nước giành cho giáo dục đào tạo đại học sau đại học Chi NSNN dành cho thể chế đại học nói chung (bao gồm hoạt động đào tạo từ cao đẳng (college) trở lên đến đại học (trong có hoạt động giáo dục ĐH&SĐH) Những khoản chi NSNN thực hình thức chương trình, dự án: Trợ cấp hay đầu tư cho sở GDĐH; Trợ cấp cho sinh viên (xét cấp); Tín dụng cho vay lãi suất thấp Trong giai đoạn cụ thể, chi tiêu công dành cho giáo dục tính theo tỷ lệ 13 14 định tương lai 1.1.1.2.Dự án đầu tư Dự án đưa Nghị định 177/1994 thích hợp cho nhiều loại dự án Đó "… tập hợp đề xuất việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng cải tạo đối tượng định nhằm đạt tăng trưởng số lượng, cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm hay dịch vụ khoảng thời gian xác định Các nhà đầu tư tiến hành đầu tư thông qua hình thức dự án Ngày quản lý dự án, đầu tư theo dự án trở thành phổ biến 1.2.2 Quản lý dự án đầu tư quan quản lý nhà nước Nhà nước quan QLNN nước đóng vai trò quan trọng việc thẩm định, phê duyệt dự án nhằm bảo đảm cho dự án với chiến lược, sách, quy hoạch, kế hoạch nhà nước đề 1.3 Quản lý nhà nước dự án đầu tư từ ngân sách giáo dục đào tạo đại học sau đại học 1.3.1 Quản lý nhà nước hoạt động đầu tư từ ngân sách nhà nước cho thể chế giáo dục 1.3.1.1 Quản lý nhà nước dự án đầu tư công cho hạ tầng thể chế giáo dục đại học - Quy trình quản lý dự án, chương trình đầu tư công - Quản lý nhà nước dự án đầu tư công cho xây dựng phát triển hạ tầng thể chế giáo dục đại học - nguyên tắc chung - Quản lý dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học sau đại học 1.3.1.2 Quản lý nhà nước dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước cho hoạt động nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình Các dự án đầu tư công cho chương trình nghiên cứu phát triển chương trình giảng dạy biên soạn tài liệu quan tâm tách thành lĩnh vực Đa số nước thống kê riêng nội dung Nghiên cứu khoa học thể chế GDĐH thường lồng ghép chung vào quỹ nghiên cứu khoa học quốc gia có phần dành cho sở GDĐH 1.3.1.3 Quản lý nhà nước dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực hệ thống giáo dục đại học Lý thuyết thực tiễn cần phải có dự án đầu tư nhằm hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực sở GDĐH nhằm cung cấp cho giảng viên, nhà quản lý sở GDĐH kiến thức, bí giảng dạy quản lý môi trường thay đổi Nếu thiếu hỗ trợ, nguồn nhân lực sở GDĐH chậm thích ứng Quản lý nhà nước chương trình, dự án đầu tư công cho phát triển nguồn nhân lực GDĐH thường mang tính tập trung, đưa cho sở GDĐH quản lý theo hệ thống chuẩn mực quy định Và việc xét chọn để thực mang tính cạnh tranh 1.3.2 Quản lý nhà nước dự án đầu tư từ ngân sách hỗ trợ sinh viên 1.3.2.1 Quản lý nhà nước dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước hỗ trợ, trợ cấp sinh viên (student Grants Program) Chương trình hay dự án trợ cấp định nghĩa thống Tuy nhiên chương trình, dự án tài trợ tài cho sinh viên nhằm hỗ trợ trực tiếp sinh viên trình học tập Triết lý chung chương trình, dự án đầu tư công hoàn cảnh sinh viên khác để bảo đảm cho họ tiếp cận bình đẳng với GDĐH, cần hỗ trợ họ tài thông qua học bổng trợ cấp 1.3.2.2 Quản lý nhà nước chương trình, dự án đầu tư công hỗ trợ sinh viên thông qua hình thức vay tín dụng Đây hình thức tín dụng cho sinh viên có điều kiện ưu đãi nhà nước khoản ưu đãi nhà nước chi trả ngân sách., việc ưu đãi vay tín dụng cho sinh viên nhiều hình thức 1.4 Quản lý nhà nước chương trình, dự án đầu từ ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học số nước 1.4.1 Nước Mỹ Để QLNN vấn đề trợ cấp, học bổng cho sinh viên, nước Mỹ có chương trình đặc biệt: Federal Pell Grants- chương trình trợ cấp liên bang mang tên Pell; Federal Supplemental Educational Opportunity Grants - chương trình trợ cấp hội giáo dục bổ sung (FSEOG); Teacher Education Assistance for 15 16 College and Higher Education (TEACH) Grants - chương trình trợ cấp hỗ trợ giảng viên trường cao đẳng đại học 1.4.2 Hàn Quốc Đặc trưng hệ thống giáo dục Hàn Quốc GDĐH tư Chính phủ Hàn Quốc trực tiếp kiểm soát điều tiết hệ thống trường công tư không phân biệt nguồn vốn sử dụng QLNN tác động giống đến hệ thống GDĐH Tất trường chịu giám sát Bộ Giáo dục theo Luật giáo dục (trừ Đại học quốc gia Seoul) Do đó, khác với số nước, trường đại học hiến chương riêng nhiều nước 1.4.3 Indonesia Hệ thống GDĐH Indonesia bao gồm hai loại: công tư Trường đại học công chiếm 4% số lượng số lượng trường đại học, thực tế đặt cho hệ thống GDĐH Indonesia xác định tiêu chi để nhận hỗ trợ tài chính, khu vực công khu vực tư Cả hai khu vực quan tâm nhiều đến kết học tập chủ yếu cho sinh viên có thành tích học tập cao Và nghịch lý đa số người có thành tích học cao lại không thuộc vào diện có áp lực, khó khăn tài Cục quản lý GDĐH xây dựng chế độ để kết hợp đồng thời hai tiêu chí học lực hoàn cảnh khó khăn Và sinh viên gia đình hoàn cảnh khó khăn tài phải phấn đấu học tốt Đây điểm đáng quan tâm nước 1.4.4 Một số nhận xét chung quản lý nhà nước dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước giáo dục đào tạo đại học-sau đại học quản lý từ ba nước Trước hết, chi tiêu công cho GDĐH không giống nước chiếm tỷ trọng thấp tổng chi tiêu công Hai là, chi tiêu công dành cho GDĐH nói chung chiếm tỷ trọng thấp tổng chi tiêu công Nhìn chung không vượt 30% tổng chi tiêu công; Ba là, tổng chi tiêu công dành cho giáo dục nói chung GDĐH chia thành hai nhóm chính: nhóm trực tiếp cho sở GDĐH nhóm trực tiếp hỗ trợ tài cho sinh viên Bốn là, NSNN chi trực tiếp cho sở GDĐH chia làm hai nhóm: chi tiêu thường xuyên cho sở GDĐH chi cho chương trình, dự án đầu tư Năm là, chi tiêu công chủ yếu dành cho chủ thể GDĐH, chủ thể GDĐH tư nhận hỗ trợ hạn chế Sáu là, NSNN dành cho GDĐH chủ yếu thông qua hình thức trả để chi thường xuyên nên quy tắc riêng mà tuân thủ quy tắc tài NSNN chung; Bảy là, chương trình, dự án đầu tư cho sở GDĐH thông lệ riêng quản lý, tuân thủ quy định chung dự án đầu tư Tám là, NSNN dành hỗ trợ trực tiếp tài đến sinh viên thông qua hai hình thức: - Học bổng loại (tức chi trả); - Cho vay tín dụng có ưu đãi Kiểm soát việc thu hồi vốn vay đòi hỏi phải có chế kiểm soát nguồn thu nhập Indonesia gặp khó khăn lĩnh vực Chín là, ba nước có cải cách hoạt động chi tiêu NSNN dành cho GDĐH nguyên tắc: tự chủ đại học hạn chế NSNN dành cho GDĐH Tóm tắt chương Quản lý nhà nước hoạt động đầu tư vốn NSNN cho đào tạo trình độ ĐH&SĐH vấn đề thách thức chung tất nước Nguyên tắc chung quan tâm đến giáo dục " Giáo dục cho người- The Education for All (EFA)" Vai trò nhà nước giáo dục nói chung GDĐH nói riêng lĩnh vực đầu tư ngân sách phải quan tâm Ngân sách nhà nước dành cho GDĐH lĩnh vực nhạy cảm nhiều nước, đặc biệt đầu tư cho GDĐH trở thành tính thị trường, cạnh tranh Ngân sách nhà nước dành cho GDĐH tập trung chủ yếu vào sở đào tạo công lập, mà chủ yếu dành trực tiếp cho chi thường xuyên, chương trình dự án đầu tư hạn chế Ngân sách nhà nước dành hỗ trợ trực tiếp sinh viên trường tư 17 18 thấp Và thông qua hình thức cho vay tín dụng ưu đãi học bổng Quản lý nhà nước khoản chi NSNN cho sở GDĐH khoản chi thường xuyên phải tuân thủ cách quy định chi tiêu theo dòng ngân sách quy dịnh quy chế chi tiêu Các khoản đầu tư trực tiếp cho chương trình, dự án xây dựng, nghiên cứu khoa học tuân thủ quy tắc kiểm soát dự án nước nhà tài trợ Không có thông lệ riêng Ngân sách nhà nước dành cho khoản vay tín dụng hỗ trợ sinh viên quản lý theo quy định "quỹ cho vay" Đây vấn đề chưa có mô hình thống Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000-2012 2.1.3 Đầu tư ngân sách nhà nước giáo dục đào tạo đại học sau đại học Hiện nay, chế phân bổ NSNN cho sở GDĐH - sau đại học mang tính giống phân bổ NSNN cho lĩnh vực Chưa có chế cụ thể để xác định rõ phân bổ NSNN hàng năm cho sở GDĐH - sau đại học Hệ thống trường công lập Bộ GD&ĐT trực tiếp quản lý theo nguồn NSNN riêng cho Bộ GD&ĐT; hệ thống trường công lập thuộc ngành quản lý theo ngân sách ngành; hệ thống trường địa phương quản lý phân theo ngân sách địa phương - Về ngân sách nhà nước - Về hệ thống trường chế tài - Các hình thức đầu tư 2.2 Thực trạng quản lý nhà nước dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước trực tiếp cho sở giáo dục đào tạo đại học sau đại học Như nhận xét, NSNN dành cho GD&ĐT phân bổ cho Bộ GD&ĐT trực tiếp quản lý chiếm tỷ trọng nhỏ tổng chi ngân sách hàng năm nhà nước (khoảng 5% tổng chi NSNN cho giáo dục) Xét nguyên tắc chung, NSNN phân bổ cho Bộ GD&ĐT chia thành nhóm: Nhóm trường tự bảo đảm kinh phí hoạt động (1); nNhóm trường bảo đảm kinh phí phần (2); nhóm trường NSNN cung cấp 100% (3); đơn vị khác không thuộc khối trên; chi quản lý hành nghiệp; chi vốn đối ứng cho dự án ODA 2.2.1 Thực trạng quản lý nhà nước dự án đầu tư xây dựng phát triển giáo dục đào tạo đại học- sau đại học giai đoạn 2000-2012 2.2.1.1 Tổng quan chung dự án đầu tư xây dựng cho giáo dục đại học Trên lĩnh vực giáo dục ĐH&SĐH, có nhiều loại dự án đầu tư sử dụng NSNN nguồn ngân sách khác Do đó, nghiên cứu QLNN dự án đầu tư lĩnh vực giáo dục ĐH&SĐH chia thành nhóm: Dự án đầu tư xây dựng công trình; nhóm dự án lại Về nguyên tắc chung, nhóm dự án đầu tư xây dựng công trình tất lĩnh vực nguồn vốn NSNN không phân biệt ngành, lĩnh vực 2.1 Phát triển giáo dục đại học - sau đại học Việt Nam giai đoạn 2000-2012 2.1.1 Tổng quan chung phát triển giáo dục đại học Hệ thống GDĐH Việt Nam theo luật giáo dục đại học năm 2012, có hiệu lực 01/01/2013 Chương 1, Điều 6, khoản quy định GDĐH với trình độ khác nhau: trình độ cao đẳng, trình độ đại học, trình độ thạc sĩ trình độ tiến sĩ Được gọi chung GDĐH GDĐH Việt Nam đặt nhiều vấn đề xã hội quan tâm chất lượng số lượng 2.1.2 Chi ngân sách nhà nước cho nghiệp giáo dục Trong điều kiện Việt Nam, chi NSNN cho GD&ĐT đánh giá quốc gia có tỷ lệ NSNN dành chi cho GD&ĐT lớn giới Chi NSNN cho nghiệp giáo dục chia làm hai nhóm: chi NSNN trung ương Chi NSNN địa phương Dòng ngân sách phân bổ cho Bộ GD&ĐT trực tiếp quản lý nhỏ tổng chi ngân sách cho giáo dục nước hàng năm.Đây thách thức nghiên cứu chi tiêu NSNN cho nghiệp giáo dục Việt Nam 19 20 chịu QLNN quản lý triển khai thực theo văn pháp luật nhà nước quy định 2.2.1.2 Quản lý nhà nước dự án đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước điển hình thời gian qua Quản lý nhà nước dự án đầu tư xây dựng lĩnh vực giáo dục ĐH&SĐH nói chung tuân thủ chung văn QLNN dự án đầu tư xây dựng công trình Tuy nhiên, dự án thuộc lĩnh vực giáo dục, khác với dự án khác hỗ trợ tích cực nhà nước NSNN, khó thực Mặt khác, dự án đầu tư xây dựng cho sở giáo dục ĐH&SĐH thuộc khu vực công khó giao cho sở giáo dục ĐH&SĐH làm chủ đầu tư thực tế, sở giáo dục ĐH&SĐH thực chức hoàn toàn khác với lĩnh vực đầu tư xây dựng Thiếu lực quản lý dự án có quy mô lớn trường đại học làm chủ đầu tư nên tiến độ thực thi công trình xây dựng chậm; nhiều vấn đề mang tính kỹ thuật không nắm vững Thủ tướng phủ chuyển chủ đầu tư dự án Đại học quốc gia Hà nội sang cho Bộ Xây dựng Đây bước đột phá quan trọng để thúc đẩy dự án tạo sở hạ tầng thích ứng cho giáo dục ĐH&SĐH 2.2.2 Thực trạng quản lý nhà nước dự án đầu tư cho nghiệp khoa học công nghệ sở giáo dục đại học - sau đại học Ngân sách phân bổ cho Bộ GD&ĐT hàng năm Bộ phân bổ cho hoạt động nghiệp khoa học chiếm tỷ trọng nhỏ toàn NSNN phân bổ cho Bộ Đồng thời trường tự tìm kiếm NSNN dành cho hoạt động thông qua tham gia đấu thầu dự án, đề tài nghiên cứu khoa học từ Bộ khoa học công nghệ Để QLNN đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, Bộ GD&ĐT ban hành văn quy phạm pháp luật để quản lý 2.2.3 Thực trạng quản lý nhà nước dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước phát triển nguồn nhân lực giáo dục tạo đại học sau đại học Trên thực tế, chưa có chiến lược để đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống sở GDĐH, thông qua đề án mang tính giải tình Chính sách hỗ trợ tài cho sinh viên dành cho cấp học đại học Chưa có sách cho học sau đại học Đây hạn chế lớn đầu tư NSNN cho GDĐH Việt Nam thời gian qua 2.2.4 Thực trạng quản lý nhà nước dự án đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ thức (ODA) giáo dục đào tạo đại học - sau đại học Quản lý nhà nước dự án đầu tư nguồn vốn ODA Bộ GD&ĐT vừa mang tính tập trung, định hướng đàm phán, ký kết quản lý tác nghiệp, chuyên môn kỹ thuật Mặc dù Bộ GD&ĐT thành lập Phòng phụ trách nguồn vốn ODA Cần phân biệt rõ QLNN dự án, tức đề pháp lý, khuôn khổ định hướng chung phân cấp cho quản lý thực dự án Năng lực triển khai thực dự án hạn chế, dự án đầu tư vốn ODA chưa triển khai cho khu vực công lập 2.2.5 Một số nhận xét dự án đầu tư trực tiếp cho sở giáo dục đại học từ vốn ngân sách nhà nước Dự án đầu tư trực tiếp cho sở đào tạo hạn chế kể số lượng mặt giá trị, lực thực yếu, tiến độ thực dự án chậm sở đào tạo kiêm chủ đầu tư Nhà nước cần thay đổi sách đầu tư dự án ngân sách cho GDĐH hợp lý phù hợp với tình hình thực tiễn 2.3 Thực trạng quản lý nhà nước dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước dạng tín dụng vay vốn sinh viên Tín dụng quan hệ vay trả, khoản viện trợ cho không hay trợ cấp cho không Người vay có trách nhiệm hoàn trả gốc lãi thỏa thuận thời điểm định 2.3.1 Một số nội dung dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước theo hình thức tín dụng hỗ trợ sinh viên Nguồn vốn đầu tư tín dụng hỗ trợ sinh viên: Nguồn vốn từ Ngân sách Nhà nước, vốn huy động, đối tượng hưởng lợi, điều kiện vay, mức vốn cho vay, lãi suất cho vay, thời hạn cho vay, trả nợ gốc lãi 2.3.2 Các chủ thể tham gia dự án 21 22 Hộ gia đình, sở GDĐH, Ngân hàng sách xã hội, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung cấp xã) 2.3.3.Một số nhận xét quản lý nhà nước dự án tín dụng sinh viên Hỗ trợ tín dụng sinh viên sách đắn nhà nước, nhiên có nhiều thách thức lớn trình tổ chức thực hiện, đặc biệt thu hồi nợ xử lý nợ xấu Vì có nguyên nhân 2.4 Thực trang quản lý nhà nước dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước thông qua hỗ trợ, trợ cấp học sinh, sinh viên sở giáo dục đại học- sau đại học Nét dặc trưng dự án loại hoàn toàn khác với dự án vay vốn tínn dụng có vay có trả "sự hỗ trợ, cấp cho NSNN học sinh, sinh viên có đủ điều kiện theo quy định" 2.4.1 Dự án học bổng khuyến khích học tập Đây loại dự án đặc biệt Người thẩm định, phê duyệt dự án thầy cô giáo sở giáo dục Đồng thời nguồn NSNN dành cho loại học bổng lại khó dự toán dòng ngân sách hàng năm Chính vậy, QLNN tự quản trường đánh giá kết học tập sinh viên yếu tố tiên quyết định thành công dự án Nó phụ thuộc vào đạo đức nghề nghiệp giảng viên Dự án học bổng khuyến khích học tập không đạt mục tiêu không thắt chặt chế đánh giá kiểm soát chất lượng 2.4.2.Dự án học bổng sách Khác với dự án vay vốn tín dụng dành cho nhóm học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình khó khăn kinh tế; dự án học bổng khuyến khích học tập dành cho người có thành tích học tập tốt, dự án loại dành cho học sinh, sinh viên thuộc diện sách, tập trung cho người dân tộc người; người tàn tật Do Bộ Lao động, Thương binh Xã hội chủ thể chịu trách nhiệm xác định tiêu chí đối tượng sách , sở GDĐH xác nhận trình theo học người thuộc diện sách 2.4.3 Dự án trợ cấp xã hội Quản lý nhà nước dự án đầu tư chủ yếu thuộc Bộ Lao động, Thương binh Xã hội Các sở GDĐH yếu tố xác định có mặt sinh viên sở đào tạo Do đó, đòi hỏi phối hợp quan nhà nước có liên quan với trường đại học 2.4.4 Các dự án liên quan đến học phí Học phí trở thành yếu tố tất yếu Học phí khoản tiền gia đình người học người học phải nộp để góp phần bảo đảm chi phí cho hoạt động giáo dục Song song với việc thu học phí, để bảo đảm bình đẳng chung công xã hội, nhà nước thực sách liên quan đến miễn, giảm học phí hỗ trợ chi phí đào tạo 2.4.4.1 Dự án miễn học phí 2.4.4.2.Dự án giảm học phí thông qua bù học phí cho sở GDĐH sau đại học từ ngân sách nhà nước 2.4.4.3 Một số nhận xét dự án miễn, giảm học phí Một là, hai dự án miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên sở giáo dục ĐH&SĐH thể ưu tiên nhà nước cho học sinh, sinh viên theo học đại học công lâp Điều tạo bất công chung, sinh viên nghèo theo học trường công lập không nhận Hai là, quy định miễn, giảm học phí theo vùng, theo nhóm dân tộc không thực hợp lý Vì có nhiều gia đình vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh kinh tế giả nhận giảm, miễn học phí Ba là, học sinh, sinh viên phải chịu áp lực lớn hưởng lợi ích từ dự án miễn, giảm học phí phải đóng trước, nhận bù đắp sau Bốn là, theo văn pháp luật hướng dẫn thực hiện, thấy thủ tục để miễn, giảm học phí nhận tiền cấp bù học phí phức tạp Năm là, số trường tự đưa sách miễn giảm học phí riêng để thu hút sinh viên Nếu trường công lập thực hiện, trường công lập tự đưa sách riêng Điều làm sai lệch mục tiêu dự án đầu tư Sáu là, dự án nêu thấy trùng lắp số nhóm đối tượng hưởng thụ, trừ nhóm đối tượng hưởng thụ dự án học bổng (nhưng áp dụng cho trường công lập).Cần xem xét để có cách đơn giản để họ nhận lợi ích tất từ nguồn NSNN cung cấp 2.5 Thực trạng quản lý nhà nước dự án đầu tư ngân sách nhà nước chương trình cam kết phủ Việt Nam với nước (hiệp định) giáo dục đại học- sau đại học nước 23 24 Chủ trương nhà nước cấp học bổng cho học sinh, sinh viên học nước sách đòi hỏi chi phí lớn Ngân sách nhà nước dành cho dự án đầu tư cho học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh học nước tiêu tốn khoản NSNN lớn so với dự án đầu tư NSNN cho đào tạo giáo dục ĐH&SĐH nước thông qua hình thức khác nhau, chưa đạt kết mục tiêu dự án đề 2.6 Công tác tra, kiểm tra, giám sát Các dự án đầu tư cho GDĐH thực hiện, nhiên công việc đánh giá, kiểm tra, tra, giám sát chưa thực cách nghiêm túc, thường xuyên chất lượng, tiến độ, chi phí đầu tư Tóm tắt chương Một số điểm mang tính đặc trưng quan trọng thực trang QLNN dự án đầu tư NSNN đào tạo đại học - sau đại học Một số vấn đề tồn QLNN dự án đầu tư NSNN đào tạo đại học sau đại học Việt Nam Nguyên nhân hạn chế Chương ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020 sắc dân tộc, giữ vững độc lập, tự chủ, định hướng xã hội chủ nghĩa 3.2 Những định hướng đổi chế tài phát triển giáo dục đào tạo đại học sau đại học Đổi chế tài giáo dục ảnh hưởng, tác động lớn việc tạo nguồn thu cho trường đại học (công lập công lập) phân bổ NSNN cho GDĐH 3.2.1 Đổi chế tài cho nghiệp giáo dục nói chung Tinh thần đổi chế tài cho nghiệp giáo dục Việt Nam giai đoạn tới kết hợp vai trò đầu tư NSNN cho giáo dục vừa kết hợp huy động đóng góp người học Theo có mười vấn đề cần đổi 3.2.2 Những định hướng phân bổ ngân sách nhà nước dành cho giáo dục đại học Ngân sách nhà nước cấp Nguồn thu nghiệp đơn vị Đảng Nhà nước đưa định hướng thể tâm đổi chế tài cho GDĐH; đổi chế phân bổ QLNN ngân sách dành cho dự án đầu tư cho GDĐH theo nguyên tắc: kết cạnh tranh Điều đặt trường vào môi trường cạnh tranh lành mạnh với chất lượng học phí 3.3 Đổi quản lý dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước giáo dục đào tạo đại học - sau đại học Ngân sách nhà nước đầu tư cho giáo dục nói chung giáo dục ĐH&SĐH nói riêng thông qua hai hình thức đầu tư: đầu tư cho sở giáo dục đầu tư cho sinh viên 3.3.1 Đổi chế quản lý dự án đầu tư xây dựng cho sở giáo dục đại học từ ngân sách nhà nước Nhà nước tập trung đầu tư xây dựng cho trường đại học mang tính trọng điểm; ưu tiên khu, làng đại học nhằm tạo điều kiện để thực lại quy hoạch mạng lưới trường đại học thực quy hoạch đô thị thành phố lớn phủ phê duyệt Ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng dự án nên tập trung thống để Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư Các sở GDĐH đơn vị thụ hưởng có nhu cầu đề xuất thiết kế kỹ thuật 3.3.2 Đổi quản lý nhà nước dự án dầu tư từ ngân sách nhà 3.1 Quan điểm Đảng Nhà nước phát triển giáo dục tạo đại học sau đại học giai đoạn đến 2020 Phát triển giáo dục phải thực quốc sách hàng đầu, nghiệp Đảng, Nhà nước toàn dân Xây dựng giáo dục có tính nhân dân, dân tộc, tiên tiến, đại, xã hội chủ nghĩa, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng Đổi bản, toàn diện giáo dục theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa, hội nhập quốc tế, thích ứng với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển giáo dục gắn với phát triển khoa học công nghệ, tập trung vào nâng cao chất lượng, đặc biệt chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống, lực sáng tạo, kỹ thực hành để mặt đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội Hội nhập quốc tế sâu, rộng giáo dục sở bảo tồn phát huy 25 26 nước thông qua hình thức "chi hỗ trợ sinh viên" 3.3.2.1.Các dự án đầu tư không hoàn lại Nguồn NSNN chi trực tiếp hỗ trợ sinh viên trường đại học, không phân biệt trường công lập hay công lập Các trường đại học dính líu đến dự trù NSNN cho khoản mục Đồng thời sinh viên tiếp cận bình đẳng đến NSNN Họ lựa chọn dễ dàng sở GDĐH mà họ muốn học 3.3.2.2 Nguồn chi hỗ trợ thông qua hình thức tín dụng Cần thay đổi nhận thức thiết lập quỹ tín dụng sinh viên Đây không khoản cho vay đơn hay hoạt động mang tính thương mại ngân hàng mà sách vĩ mô lớn đầu tư phát triển Khả thu hồi vốn cao gắn với sách việc làm, thu nhập kiểm soát Chúng ta thu hồi tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội đưa lực lượng có trình độ cao vào thị trường lao động Thay đổi đầu tư NSNN cho quỹ tín dụng sinh viên với thay đổi cách thức quản lý công dân thự thông qua mã số, mã vạch chứng minh nhân dân, kiểm soát sinh viên trường, làm thu nhập thuận lợi khả thu hồi vốn cao Cần mở rộng hình thức cho vay linh hoạt sách trả tạo thị trường vốn tín dụng hỗ trợ tích cực cho sinh viên nói chung 3.3.3 Đổi chế tạo nguồn thu sở giáo dục đào tạo đại học sau đại học thông qua học phí Trong chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, học phí phải khẳng định nguồn thu chủ yếu trường đại học không phân biệt hình thức công lập hay công lập Đó nguồn thu để trường có đủ ngân sách chi thường xuyên đầu tư Nhưng đồng thời, tính đúng, tính đủ chi phí tác động đến người học Do đòi hỏi phải gắn liền với chế tài học phí "tính đủ", cần xây dựng sách hỗ trợ thỏa đáng cho sinh viên nói chung đặc biệt sinh viên thuộc đối tượng sách 3.3.4 Đổi chế quản lý đầu tư cho giáo dục đào tạo đại học sau đại học từ nguồn vốn ODA Trong giai đoạn tới, đổi chế sử dụng vốn ODA (cũng khoản mục NSNN) lĩnh vực giáo dục nói chung giáo dục ĐH&SĐH nói riêng cần quan tâm, bốn vấn đề cần đổi 3.3.5 Đổi chế đầu tư ngân sách nhà nước cho hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ trường đại học Để giảng viên (giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, nghiên cứu sinh) tham gia nghiên cứu khoa học, cần thay đổi chế đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học sở GDĐH - sau đại học theo sáu nội dung Cơ chế đấu thầu đề tài khoa học chuyển giao chế đặt hàng nghiên cứu theo mô hình trường - liên kết với doanh nghiệp để bán sản phẩm nghiên cứu Nếu không bán sản phẩm có nghĩa tiền toán 3.3.6 Đổi chế đầu tư ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học phát triển nguồn nhân lực sở giáo dục đại học giai đoạn tới Khuyến khích sở GDĐH sử dụng nguồn kinh phí tự có trường để hỗ trợ giảng viên trường học sau đại học Đây cách thức để nhà trường vươn lên đạt chuẩn trường đại học theo chiến lược giáo dục giai đoạn 2011-2020 mà phủ vạch Đổi cho chế sách tài nguồn NSNN đầu tư cho đào tạo sau đại học hay đầu tư để phát triển nguồn nhân lực cho sở GDĐH Phải xem điều kiện tiên để nhanh chóng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực GDĐH Việt Nam, có mười nội dung cần đổi Tóm lại, phát triển nguồn nhân lực nói chung nguồn nhân lực lĩnh vực GDĐH nói riêng đòi hỏi phải có sách công bằng, bình đẳng cho tất ngang sách đầu tư nguồn nhân lực tốt Nhà nước cần tập trung ngân sách thông qua dự án đầu tư phát triển nguồn nhân lực cho sở GDĐH không phân biệt công lập hay công lập 3.4 Công tác tra, kiểm tra, giám sát Bộ GD&ĐT tham mưu, đề xuất với Chính phủ ban hành quy định công tác tra, kiểm tra, giám sát (Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 công tác tra chuyên ngành giáo dục Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ban hành ngày 04/12/2013 Bộ trưởng Bộ GDĐT) dự án, đề án thuộc lĩnh vực 27 28 GDĐH nhà nước đầu tư theo hướng có phối hợp quan liên quan Bộ GD&ĐT chủ trì (kế hoạch đầu tư, tài chính, ngân hàng, quyền địa phương, sở đào tạo), đặc biệt phát huy giám sát cộng đồng; đề xuất biện pháp xử lý vi phạm, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ Tóm tắt chương Giáo dục đại học Việt Nam đứng trước nhiều thách thức NSNN dành cho GDĐH hạn chế theo xu hướng chung giới Sử dụng hiệu NSNN đầu tư cho phát triển GDĐH vấn đề phải quan tâm giai đoạn từ đến 2020, có mười nội dung cần đổi phòng thí nghiệm Địa điểm đóng trung tâm đô thị lớn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh Sức ép diện tích, xây dựng mặt bằng, v.v đòi hỏi trường phải di chuyển Vấn đề cần ý mối quan hệ cung cấp dịch vụ người nhận lợi ích từ dịch vụ Đây sinh viên theo học sở GDĐH Về nguyên tắc, họ không phụ thuộc nhiều vào sở GDĐH công lập hay công lập Đối với họ, nhà nước cần quản lý sở bình đẳng, công từ sách nhà nước Các hình thức đầu tư NSNN cho GDĐH áp dụng nước Việt Nam là: - Nhóm đầu tư cho thể chế GDĐH, sở GDĐH Do trường, viện nằm hệ thống sở GDĐH theo quy định pháp luật không phân biệt công lập hay công lập; - Nhóm đầu tư hỗ trợ cho sinh viên theo học trường đại học; - Nhóm dự án đầu tư NSNN cho đào tạo sau đại học nước ngoài, nước nhóm dự án đầu tư NSNN cho sở đào tạo sau đại học cho người trực tiếp giảng dạy hướng dẫn thạc sĩ, tiến sĩ; Sự thành công hay thất bại tăng trưởng GDĐH chất lượng đầu GDĐH phụ thuộc vào nguồn lực dành đầu tư cho phát triển sở hạ tầng phát triển nguồn nhân lực sở GDĐH Đầu tư NSNN cho GDĐH thông qua nhiều loại hình dự án nêu đòi hỏi tất yếu Và QLNN tốt dự án đầu tư NSNN tác động đến chất lượng GDĐH Đối với dự án đầu tư NSNN cho GDĐH không thuộc nhóm đầu tư sở vật chất nhà nước cần phải có cách thức quản lý khác, cụ thể cần đổi Những đề xuất đổi QLNN dự án đầu tư NSNN cho phát triển GDĐH nêu góp phần hoàn thiện cách thức sử dụng NSNN dành cho GDĐH huy động tốt vốn xã hội kết hợp với NSNN Sự nghiệp GDĐH có nhiều hội phát triển tốt phấn đấu để đến năm 2020 có trường thuộc đẳng cấp khu vực, quốc tế Luận án hoàn thành mục tiêu nghiên cứu theo yêu cầu luận án quản lý hành công Luận án giải vấn đề bản: Thứ nhất: Hệ thống hoá vấn đề lý luận liên quan đến QLNN KẾT LUẬN Ngân sách nhà nước nguồn lực lớn hữu hạn Do vậy, đầu tư từ NSNN cho ngành - lĩnh vực cần phải thận trọng mục tiêu, đạt mục đích, tiết kiệm, tránh lãng phí Giáo dục Đảng Nhà nước Việt Nam khẳng định quốc sách Và thể quan tâm thực quốc sách ưu tiên NSNN hàng năm dành cho giáo dục Giáo dục đại học Việt Nam lĩnh vực có cải cách sâu sắc Nếu trước đây, GDĐH Việt Nam lĩnh vực hoàn toàn nhà nước bao cấp, thực với hệ thống trường nhà nước (công lập), với cải cách thể chế kinh tế, chấp nhận thành phần kinh tế khác tốn tại, đặc biệt lĩnh vực dịch vụ giáo dục Bên cạnh hệ thống sở GDĐH công lập, hệ thống sở GDĐH công lập phát triển với tốc độ nhanh Hệ thống GDĐH Việt Nam giai đoạn có nhiều vấn đề đặt cần quan tâm, vấn đề lớn mà Nhà nước, Bộ GD&ĐT quan tâm cần phải xây dựng trường đại học Việt Nam ngang tầm quốc tế, có hai vấn đề cần quan tâm hạ tầng GDĐH đội ngũ giảng viên trường Nhiều trường công lập thành lập chưa có sở dạy học; chưa có tiền để đầu tư cho sở dạy học mà tuyển sinh; nhiều sở GDĐH công lập thành lập từ thời kỳ bao cấp (những năm 19701980) lại nay, hạ tầng kỹ thuật yếu kém, mang tính chắp vá Thiếu giảng đường, 29 dự án đầu tư NSNN cho GDĐH nhiều nhóm dự án khác Có loại dự án không phổ biến nhiều nước dự án đầu tư NSNN cho xây dựng công trình, hạ tầng đa số nước NSNN dành cho GDĐH tập trung chủ yếu cho chi thường xuyên, với mức chi hạn chế theo quy định Luật NSNN Nhiều dự án đầu tư NSNN trực tiếp cho sinh viên Thứ hai: Luận án khái quát tình hình QLNN dự án đầu tư NSNN đầu tư cho GDĐH số nước Luận án đánh giá rút nhận xét để tham khảo cho Việt Nam Thứ ba: Luận án đánh giá thực trạng vốn đầu tư NSNN cho GDĐH Việt Nam giai đoạn từ 2000-2012 thực trạng QLNN loại dự án đầu tư NSNN cho GDĐH nước ta Rút thành công, hạn chế Thứ tư Đề xuất phương hướng, giải pháp kiến nghị với ngành, cấp, quan có liên quan việc QLNN dự án đầu tư cho đào tạo ĐH&SĐH vốn NSNN Trong xu đổi chế tài có chế đầu tư NSNN cho GDĐH chủ đề tranh luận với nhiều quan điểm khác nhau, cách tiếp cận luận án tư giúp cho nhà quản lý đổi chế tài cho GDĐH điều kiện Việt Nam 30 [...]... lượng và học phí 3.3 Đổi mới quản lý các dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước trong giáo dục đào tạo đại học - sau đại học Ngân sách nhà nước đầu tư cho giáo dục nói chung và giáo dục ĐH&SĐH nói riêng được thông qua hai hình thức đầu tư: đầu tư cho các cơ sở giáo dục và đầu tư cho sinh viên 3.3.1 Đổi mới cơ chế quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản cho các cơ sở giáo dục đại học từ ngân sách nhà nước Nhà. .. tạo đại học và sau đại học ở Việt Nam 3 Nguyên nhân của hạn chế Chương 3 ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020 bản sắc dân tộc, giữ vững độc lập, tự chủ, định hướng xã hội chủ nghĩa 3.2 Những định hướng về đổi mới cơ chế tài chính phát triển giáo dục đào tạo đại học và sau đại học Đổi mới cơ chế tài chính giáo. .. hưởng và có nhu cầu đề xuất trong thiết kế kỹ thuật 3.3.2 Đổi mới quản lý nhà nước các dự án dầu tư từ ngân sách nhà 3.1 Quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục dào tạo đại học và sau đại học giai đoạn đến 2020 1 Phát triển giáo dục phải thực sự là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân 2 Xây dựng nền giáo dục có tính nhân dân, dân tộc, tiên tiến, hiện đại, ... lập; - Nhóm đầu tư hỗ trợ cho sinh viên theo học các trường đại học; - Nhóm dự án đầu tư NSNN cho đào tạo sau đại học ở nước ngoài, ở trong nước và nhóm dự án đầu tư NSNN cho các cơ sở đào tạo sau đại học cũng như cho người trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn thạc sĩ, tiến sĩ; Sự thành công hay thất bại của sự tăng trưởng GDĐH và chất lượng đầu ra của GDĐH phụ thuộc vào nguồn lực dành đầu tư cho sự phát... hưởng thụ dự án học bổng (nhưng chỉ áp dụng cho trường công lập).Cần xem xét để có một cách đơn giản hơn để họ có thể nhận được lợi ích tất cả đều từ nguồn NSNN cung cấp 2.5 Thực trạng quản lý nhà nước các dự án đầu tư ngân sách nhà nước hoặc các chương trình cam kết giữa chính phủ Việt Nam với các nước (hiệp định) trong giáo dục đại học- sau đại học ở nước ngoài 23 24 Chủ trương của nhà nước cấp học. .. và hỗ trợ chi phí đào tạo 2.4.4.1 Dự án miễn học phí 2.4.4.2 .Dự án giảm học phí thông qua bù học phí cho các cơ sở GDĐH sau đại học từ ngân sách nhà nước 2.4.4.3 Một số nhận xét về dự án miễn, giảm học phí Một là, cả hai dự án miễn và giảm học phí cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục ĐH&SĐH thể hiện ưu tiên của nhà nước cho học sinh, sinh viên theo học đại học công lâp Điều này sẽ tạo ra sự... liền với cơ chế tài chính học phí "tính đủ", cần xây dựng chính sách hỗ trợ thỏa đáng cho sinh viên nói chung và đặc biệt các sinh viên thuộc đối tư ng chính sách 3.3.4 Đổi mới cơ chế quản lý đầu tư cho giáo dục đào tạo đại học và sau đại học từ nguồn vốn ODA Trong giai đoạn tới, đổi mới cơ chế sử dụng vốn ODA (cũng là một khoản mục NSNN) trong lĩnh vực giáo dục nói chung và giáo dục ĐH&SĐH nói riêng... quản lý nhà nước dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước thông qua hỗ trợ, trợ cấp học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học- sau đại học Nét dặc trưng của các dự án loại này hoàn toàn khác với dự án vay vốn tínn dụng có vay có trả ở trên là "sự hỗ trợ, cấp cho của NSNN đối với học sinh, sinh viên có đủ điều kiện theo quy định" 2.4.1 Dự án học bổng khuyến khích học tập Đây là một loại dự án rất đặc biệt... nước Nhà nước chỉ tập trung đầu tư xây dựng mới cho những trường đại học mang tính trọng điểm; ưu tiên và những khu, làng đại học nhằm tạo điều kiện để thực hiện lại quy hoạch mạng lưới các trường đại học và thực hiện quy hoạch đô thị của các thành phố lớn được chính phủ phê duyệt Ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng các dự án đó nên tập trung và thống nhất để Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư Các cơ sở GDĐH... nước cấp học bổng cho học sinh, sinh viên đi học nước ngoài là một chính sách và đòi hỏi chi phí lớn Ngân sách nhà nước dành cho dự án đầu tư cho học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh đi học nước ngoài tiêu tốn một khoản NSNN rất lớn so với các dự án đầu tư bằng NSNN cho đào tạo giáo dục ĐH&SĐH trong nước thông qua các hình thức khác nhau, chưa đạt được kết quả như mục tiêu của dự án đề ra 2.6 Công tác
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay