THIẾT LẬP MÔ HÌNH HỘI NHẬP CÔNG NGHỆ MỚI TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC HỘI NHẬP INTERNET)

6 278 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 22:34

THIẾT LẬP MÔ HÌNH HỘI NHẬP CÔNG NGHỆ MỚI TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC HỘI NHẬP INTERNET) LÊ THẾ GIỚI Đại học Đà Nẵng LÊ VĂN HUY Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng TÓM TẮT Trên sở phân tích nhân tố tác động đến trình hội nhập công nghệ mới, nghiên cứu đưa mô hình lý thuyết nhân tố tác động đến hội nhập công nghệ mới, hội nhập Internet Việt Nam Tiến hành khảo sát thực tế hội nhập Internet, nghiên cứu nhân tố giúp doanh nghiệp lựa chọn việc ứng dụng Internet hoạt động kinh doanh ABSTRACT Based on analyzing factors which have influenced new technology integration process, this research builds a theoretical model of factors impacting on Internet and new technology integration in Viet nam Conducting field work on Internet integration, the study indicates main factors that assist companies in choosing Internet application for their business I Đặt vấn đề Trong điều kiện toàn cầu hoá, để nâng cao lực cạnh tranh đòi hỏi doanh nghiệp phải hội nhập ứng dụng công nghệ hoạt động kinh doanh Với môi trường kinh doanh ngày thay đổi, doanh nghiệp, dù cấp độ hội nhập phải chịu áp lực trước thay đổi nhanh chóng công nghệ Vậy đâu nhân tố tác động đến hội nhập công nghệ doanh nghiệp Việt nam, đặc biệt, doanh nghiệp nhận thức tác động nhân tố để đề sách phát triển phù hợp Nghiên cứu lý thuyết thực tiễn mô hình hội nhập công nghệ nhằm xây dựng tìm mối quan hệ tác động nhân tố doanh nghiệp, giúp cho Chính phủ, tổ chức doanh nghiệp có định hướng định công tác hoạch định chiến lược cho tương lai II Mô hình hội nhập công nghệ doanh nghiệp Việt Nam Hội nhập công nghệ phải bắt nguồn từ việc nhận thức đổi mới, chế khả tư công nghệ doanh nghiệp Theo Alain D’Astous (2001), đổi trình sáng tạo doanh nghiệp (một nhãn hiệu, sản phẩm, cửa hàng, ý tưởng) nhờ vào việc nghiên cứu phát triển ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật hoạt động doanh nghiệp Roger (1962, 1983) tác giả đưa cấu trúc lý thuyết giải thích chế trình ứng dụng công nghệ biến số tác động đến chế Theo Roger, trình đổi tổ chức có vai trò nỗ lực người lãnh đạo, họ người tạo chất xúc tác định đổi Quá trình đổi tiến hành qua năm bước: Nhận thức hiểu biết, tin tưởng, định ban đầu, lập kế hoạch, định hội nhập Để thúc đẩy trình hội nhập công nghệ mới, cần xác định kiểm soát nhân tố tác động đến trình hội nhập có sách, giải pháp thích hợp nhân tố nhằm gia tăng mức độ hội nhập tổ chức Công nghệ doanh nghiệp sản phẩm công nghệ lần ứng dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh Công nghệ sản phẩm công nghệ tổng hợp từ công nghệ khác để có sản phẩm công nghệ hoàn hảo Để hội nhập với công nghệ mới, doanh nghiệp cần có đổi tư công nghiệp mà trọng tâm tư công nghệ Bằng tư công nghệ phối hợp liên ngành, người đổi mới, nghiên cứu phương pháp giải vấn đề kỹ thuật tổng hợp nhằm đưa sản phẩm tiên tiến phục vụ công nghiệp đại Trên sở tiếp cận phân tích nghiên cứu hội nhập công nghệ (công nghệ mới, hệ thống thông tin, kỹ thuật thông tin, Internet thương mại điện tử) tác giả giới Việt Nam (Yap (1992), Cragg King (1993), Grover Goslar (1993), Iacovou (1995), Karahanna (1999), Premkumar Roberts (1999), Thong (1999), Chieochan (2000), Lertwongsatien Wongpinunwatana (2003), Seyal Rahman (2003), nhóm nghiên cứu thiết lập mô hình hội nhập công nghệ doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm nhân tố: vai trò phủ (VTCP), tình trạng hạ tầng công nghệ thông tin quốc gia (HTCN), đặc điểm người lãnh đạo (DDLD), yêu cầu công nghệ đặc thù (CNDT), sức ép cạnh tranh (DTCT), yêu cầu từ nhà cung cấp (YNCC), từ đối thủ cạnh tranh (YNCC), khả nhận thức hữu dụng (NTHD), tương hợp (NTTH), phức tạp (NTPT), ý định hội nhập (YDHN) lợi cạnh tranh (LTCT) Mô hình lý thuyết ứng dụng để xây dựng mô hình hội nhập Internet doanh nghiệp Việt Nam III Thiết lập mô hình giả thiết hội nhập internet doanh nghiệp Việt Nam Việc xây dựng mô hình dựa tổng hợp lý thuyết nghiên cứu giới lĩnh vực hội nhập công nghệ nói chung Internet nói riêng, đồng thời, xem xét yếu tố liên quan đến thực trạng doanh nghiệp Việt Nam trình hội nhập: - Vai trò phủ (VTCCP): Đối với việc hội nhập Internet doanh nghiệp, Chính phủ đóng vai trò quan trọng việc hội nhập công nghệ nói chung Internet nói riêng Các nghiên cứu Iacovou (1995), Karahanna E (1999), Rashid Al Qirim (2001) khẳng định tồn mối quan hệ tuyến tính vai trò phủ với ý định hội nhập Internet doanh nghiệp (Giả thiết H1) - Tình trạng hạ tầng công nghệ thông tin quốc gia (YCSHT): Số lượng máy chủ, đường truyền tốc độ đường truyền, chất lượng đường dây điện thoại, cáp… ảnh hưởng lớn đến ý định định hội nhập (Thong (1999), Karahanna (1999), Chieochan (2000) Trong điều kiện kinh tế hạ tầng công nghệ thông tin hạn chế nước phát triển Việt Nam, trình hội nhập Internet doanh nghiệp gặp không khó khăn Ngoài ra, mức độ thay đổi kỹ thuật thông tin quốc gia định hướng tương lai động lực thúc đẩy việc ứng dụng Internet doanh nghiệp Để xúc tiến việc hội nhập, Chính phủ phải tạo sở hạ tầng công nghệ, nâng cao tính ổn định hệ thống đường truyền, tạo tính ổn định cao cho người sử dụng (H2) - Đặc điểm doanh nghiệp (DDCDN) : Qui mô ngành nghề kinh doanh, quy mô thị trường, khả tài chính, nhân sự… có vai trò định đến việc hội nhập công nghệ doanh nghiệp (Thong (1999), Chieochan (2000), Lertwongsatien Wongpinunwatana (2003), Seyal Rahman (2003)) Với đặc điểm ngành nghề kinh doanh, khả nhân viên, định hướng chiến lược kinh doanh mạng cho phép doanh nghiệp nhận thức lợi ích Internet mang lại cho hoạt động kinh doanh Mặt khác, theo báo cáo nghiên cứu Bộ thương mại (2004), số lượng thuê bao Internet phân chia theo loại hình doanh nghiệp, bao gồm 65.307 doanh nghiệp tư nhân, 79.718 công ty trách nhiệm hữu hạn, 15.136 công ty cổ phần, có 4.200 doanh nghiệp nhà nước có thuê bao Như vậy, tồn mối quan hệ tuyến tính đặc điểm doanh nghiệp nhận thức hữu dụng (H3a), tương hợp (H3b) phức tạp (H3c) Internet hoạt động kinh doanh doanh nghiệp - Đặc điểm người lãnh đạo (DDNLD): Những nhà lãnh đạo có trình độ học vấn cao, nhiều hiểu biết công nghệ thông tin Internet có xu hướng định hội nhập cách nhanh chóng (Yap (1992), Cragg King (1993) Mặt khác, người lãnh đạo có khả chịu áp lực, làm việc với cường độ cao, có tâm lý hướng ngoại có khả dự đoán trước thay đổi công việc nhân viên ứng dụng Internet họ hỗ trợ xúc tiến nhanh chóng việc hội nhập (Yap (1995), Thong (1999), Chieochan (2000), Lertwongsatien Wongpinunwatana (2003), Seyal Rahman (2003)) Tồn mối quan hệ tuyến tính đặc điểm người lãnh đạo việc nhận thức tính hữu ích (H4a), tính tương hợp (H4b), tính phức tạp (H4c) Internet họat động doanh nghiệp - Yêu cầu công nghệ đặc thù (YCNDT): Sự sẵn sàng nguồn lực CNTT khả đầu tư công nghệ tương lai cho việc hội nhập giúp doanh nghiệp nhận thức tương hợp (H5a), phức tạp (H5b) hữu dụng (H5c) Internet Và việc nhận thức giúp cho doanh nghiệp thuận lợi trình hội nhập (Yap (1995), Thong (1999), Chieochan (2000), Lertwongsatien Wongpinunwatana (2003)) - Ngành vai trò ngành (NVVTN): Ngành kinh doanh có ảnh hưởng lớn đến việc hội nhập Internet doanh nghiệp (Lefebvre (1996), Chieochan (2000), Ling (2001) Ở Việt Nam, doanh nghiệp ngành thương mại, dịch vụ thường sử dụng Internet hoạt động kinh doanh nhằm tìm kiếm khách hàng nhà cung cấp Theo báo cáo Bộ thương mại năm 2004, số 500 doanh nghiệp nghiên cứu có đến 68% doanh nghiệp lĩnh vụ dịch vụ - thương mại có kết nối Internet Các doanh nghiệp ứng dụng Internet thành công với tổ chức ngành Hiệp hội doanh nghiệp vừa nhỏ, hiệp hội kinh doanh cần chia sẻ thông tin kinh nghiệm trình hội nhập, thúc đẩy việc nhận thức giá trị, tính hữu ích (H6a), tính tương hợp (H6b)và tính phức tạp (H6c) Internet hoạt động kinh doanh (Yap (1992), Cragg King (1993), Iacovou (1995) Mô hình nhân tố tác động đến hội nhập công nghệ doanh nghiệp Việt Nam Vai Vai trò trò của chính phủ phủ H1 Tình Tình trạng trạng hạ hạ tầng tầng CNTT CNTT H2 Đặc Đặc điểm điểm doanh doanh nghiệp nghiệp H3a H3c H H3b4a H4b Nhận Nhận thức thức sự hữu hữu dụng dụng H4c H 5a H5b Yêu Yêu cầu cầu về công công nghệ nghệ đặc đặc thù thù H H6a 5c Nhận Nhận thức thức sự tương tương hợp hợp H10 Ngành Ngành và vai vai trò trò ngành ngành Nhận Nhận thức thức sự phức phức tạp tạp H9 Đặc Đặc điểm điểm người người lãnh lãnh đạo đạo Yêu Yêu cầu cầu của khách khách hàng hàng Yêu Yêu cầu cầu của nhà nhà cung cung cấp cấp H6b H6c H11 ÝÝđịnh địnhvà vàquyết định địnhhội hộinhập nhập H7 H8 - Yêu cầu nhà cung cấp (YCNCC) khách hàng (YCCKH): khẳng định rằng, áp lực cạnh tranh yêu cầu đặc biệt nhà cung cấp (H7) đòi hỏi doanh nghiệp phải ứng dụng internet, chuyển đổi phương thức kinh doanh phù hợp với phát triển công nghệ thông tin toàn cầu hóa Các doanh nghiệp hoạt động phạm vi quốc gia quốc tế có nhu cầu lớn việc sử dụng Internet để tìm kiếm thông tin từ nhà cung cấp, đáp ứng yêu cầu thông tin khách hàng (H8) Theo Ling (2001), Mehrtens (2001), để đáp ứng nhu cầu khách hàng xa, việc chuyển đổi kinh doanh theo phương thức thương mại điện tử (e-commerce) đòi hỏi doanh nghiệp phải sử dụng Internet hình thức băng thông rộng (xDSL) - Nhận thức hữu dụng (NTSHD), tương hợp với hoạt động kinh doanh (NTSTH) phức tạp (NTSPT) ứng dụng Internet ảnh hưởng đến ý định sử dụng doanh nghiệp - Ý định định hội nhập (YDHNI): thể việc doanh nghiệp sử dụng định sử dụng Internet tương lai Trong khuôn khổ nghiên cứu này, thời gian tương lai giới hạn năm tới IV Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm kiểm định giả thiết Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm Nghiên cứu thực nghiệm tiến hành với quy mô mẫu 450 doanh nghiệp địa bàn Đà Nẵng Quảng Nam từ tháng 10-12 năm 2005 Việc chọn mẫu nghiên cứu hoàn toàn ngẫu nhiên nhằm đảm bảo tính đại diện đặc trưng mẫu Điều tra thực thông qua bảng câu hỏi, phần lớn câu hỏi nghiên cứu liên quan đến nhận thức mức độ tác động nhân tố triển khai thang điểm Likert (7 lựa chọn) Theo mục tiêu nghiên cứu, chọn độ lệch chuẩn σ=15%, mức ý nghĩa α=5 Khi đó, quy mô mẫu nhỏ phải lựa chọn là: M.E = σ *U 1- α ⇒ n= (σ* U 1-α )2 = (0,15 * 1,96 )2 = 139 0,025 M.E n Sau thu thập liệu, tổng số bảng trả lời hợp lệ 318, lớn số lượng mẫu yêu cầu 139 doanh nghiệp) Hệ số Alpha Cronbach nhân tố lớn 0,7, điều khẳng định tính tương quan câu hỏi mối quan hệ với biến số xây dựng (Pierre J,1997) Kiểm định giả thiết (1) Mối quan hệ đặc điểm doanh nghiệp (DDCDN), người lãnh đạo (DDNLD), công nghệ đặc thù (YCNDT), vai trò ngành (NVVTN) việc nhận thức hữu dụng (NTSHD) hội nhập Internet doanh nghiệp Những doanh nghiệp có quy mô lớn, địa bàn hoạt động rộng, có định hướng chiến lược hỗ trợ CNTT Internet kinh doanh, với ủng hộ lãnh đạo, mức độ hiểu biết làm quen nhanh Internet người lãnh đạo thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động ứng dụng Hàm lý thuyết nhân tố nhận thức hữu dụng Internet kinh doanh: YNTSHD(i) = b0i + b1i*DDCDN + b2i*DDNLD + b3i*YCNDT + b4i*NVVTN + ε(i) Kết phân tích mô hình hồi quy bội (multi-regression) với phương pháp stepwise cho nhóm nhân tố tác động đến nhận thức hữu dụng Internet doanh nghiệp (bảng 2) Bảng 1: Các hệ số tương quan (nhận thức hữu dụng) Các hệ số R R2 R2 điều Mức ý tương chỉnh nghĩa quan Giá trị 0,430 0,185 0,176 0,012 Bảng 2: Nhân tố tác động đến nhận thức hữu dụng Internet doanh nghiệp Hằng số 2,149 7,124 Đặc điểm doanh nghiệp (DDCDN) 0,440 6,215 Đặc điểm lãnh đạo (DDNLD) 0,427 4,079 Công nghệ đặc thù(YCNDT) 0,133 2,645 0,009 Hằng số 2,149 7,124 Thông qua việc phân tích hồi quy bội, ta thấy mô hình thực tế (tối ưu) cho nhân tố nhận thức hữu dụng (NTSHD) gồm nhân tố tác động, ảnh hưởng 43,0% việc nhận thức hữu dụng Internet hoạt động doanh nghiệp với mức độ tin cậy lên đến gần 100% (xác suất p = 0,012) Trong mô hình này, nghiên cứu tìm mối quan hệ nhân tố, nhiên, mức độ ảnh hưởng ba nhân tố tồn mô hình chưa cao (43%) Mô hình thực tiễn nhân tố thiết lập sau: YNTSHD(i) = 2,149+ 0,44*DDCDN + 0,427*DDNLD + 0,133*YCNDT + ε(i) (2) Mối quan hệ đặc điểm doanh nghiệp (DDCDN), người lãnh đạo (DDNLD), công nghệ đặc thù (YCNDT), vai trò ngành (NVVTN) việc nhận thức tương hợp (NTSTH) việc hội nhập Internet doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp, việc ứng dụng công nghệ phụ thuộc lớn vào việc nhận thức tương hợp công nghệ với công nghệ hoạt động kinh doanh Mô hình lý thuyết mối quan hệ xây dựng sau: YNTSTH(i) = b0i + b1i*DDCDN + b2i*DDNLD + b3i*YCNDT + b4i*NVVTN + ε(i) Kết phân tích hồi quy bội (bảng 3) nhân tố tồn mô hình (bảng 4) Bảng 4: Nhân tố tác động đến nhận thức tương hợp Internet doanh nghiệp Bảng 3: Các hệ số tương quan (nhận thức tương hợp) Các hệ số tương quan Giá trị R R2 R2 điều Mức ý chỉnh nghĩa 0,771 0,595 0,590 Nhân tố Hằng số Công nghệ đặc thù (YCNDT) Vai trò ngành (NVVTN) Đặc điểm doanh nghiệp (DDCDN) hệ số b giá trị t Mức ý nghĩa 3,829 6,423 0,886 18,972 0,421 4,321 0,150 2,273 0,024 Mô hình thực tiễn việc nhận thức tương hợp là: YNTSTh(i) = 3,829 + 0,886*YCNDT + 0,421*NVVTN + 0,15*DDCDN + ε(i) (3) Mối quan hệ đặc điểm doanh nghiệp (DDCDN), người lãnh đạo (DDNLD), công nghệ đặc thù (YCNDT), vai trò ngành (NVVTN) nhận thức phức tạp (NTSTH) hội nhập Internet doanh nghiệp Tương tự trường hợp trên, kết kiểm định biểu bảng 6: Bảng 5: Các hệ số tương quan (nhận thức phức tạp) Các hệ số R R2 R2 điều Mức ý tương chỉnh nghĩa quan Giá trị 0,252 0,064 0,060 Bảng 6: Nhân tố tác động đến nhận thức phức tạp Internet doanh nghiệp Nhân tố hệ số b giá trị t Mức ý nghĩa Hằng số Công nghệ đặc thù (YCNDT) 3,782 19,568 0,291 4,372 Yêu cầu công nghệ đặc thù ảnh hưởng 29,1% đến việc nhận thức phức tạp (bảng 6), phần lại nhân tố khác mô hình Mô hình thực tiễn việc nhận thức phức tạp có nhân tố yêu cầu công nghệ đặc thù (YCNDT): YNTSPT(i) = 3,782 + 0,291*YCNDT + ε(i) (4) Mối quan hệ nhân tố mô hình ý định hội nhập Internet doanh nghiệp Ý định hội nhập thể việc doanh nghiệp sử dụng có ý muốn sử dụng tương lai công cụ kể YYDhnI(i) = b0i+ b1i*VTCCP + b2i*YCSHT + b3i*NTSPT + b4i*NTSTH + b5i*NTSHD + b6i*YCCKH + b7i*YCNCC + ε(i) Bảng 8: Nhân tố tác động đến việc sử dụng ý định sử dụng Internet doanh nghiệp Bảng 7: Các hệ số tương quan (ý định sử dụng Internet) Các hệ số tương quan Giá trị R R2 R2 điều Mức ý chỉnh nghĩa 0,740 0,547 0,536 Nhân tố hệ số b giá trị t Mức ý nghĩa Hằng số Vai trò phủ (VTCCC) Hạ tầng công nghệ (YCSHT) 3,390 3,513 0,001 0,523 0,721 2,181 16,711 0,031 Nhận thức phức tạp (NTSPT) Nhận thức tương hợp (NTSTH) -0,034 0,345 -4,502 3,326 0,001 Nhận thức hữu dụng (NTSHD) Yêu cầu khách hàng (YCCKH) 0,138 0,249 2,309 2,567 0,020 0,011 Các nhân tố mô hình (bảng 7) định 74% ý định sử dụng Internet doanh nghiệp với độ tin cậy 100%; mức độ tác động nhân tố thể bảng Kết phân tích hồi quy tương quan bội phương pháp stepwise nhân tố tác động đến ý định sử dụng Internet cho thấy có nhân tố mô hình thực tiễn hội nhập Internet doanh nghiệp: vai trò phủ (VTCCP), yêu cầu hạ tầng công nghệ quốc gia (YCSHT), nhận thức phức tạp (NTSPT), tương hợp (NTSTH), hữu dụng (NTSHD) yêu cầu khách hàng Giá trị nhân tố nhận thức phức tạp (NTSPT = -0,034) nhỏ, coi không tồn Nhân tố yêu cầu nhà cung cấp (YCNCC) thiết kế mô hình lý thuyết không tồn mô hình thực tế YYDHNi(i)= 3,39+0,523*VTCCP+0,721*YCSHT+0,345*NTSTH+0,138*NTSHD+0,249*YCCKH + ε(i) Trong đó: YNTSTH(i) = 3,829+0,886*YCNDT+0,421*NVVTN+0,15*DDCDN + ε(i) YNTSHD(i) = 2,149+0,44*DDCDN+0,440*DDNLD+0,427*YCNDT+0,133*NVVTN+ ε(i) V Kết luận Việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ Internet hoạt động kinh doanh cách thức hữu hiệu giúp cho doanh nghiệp nhanh chóng rút ngắn khoảng cách trình độ công nghệ so với doanh nghiệp nước phát triển, đáp ứng tốt đòi hỏi kinh tế tri thức thách thức trình toàn cầu hóa Kết phân tích cho thấy việc hội nhập Internet doanh nghiệp chịu tác động nhiều nhân tố, vai trò Chính phủ; yêu cầu hạ tầng công nghệ quốc gia; nhận thức tương hợp (yêu cầu công nghệ đặc thù, đặc điểm ngành mức độ cạnh tranh ngành với khả doanh nghiệp); nhận thức hữu dụng (đặc điểm doanh nghiệp người lãnh đạo, lợi ích Internet giảm chi phí, mở rộng phạm vi thị trường, cải thiện mối quan hệ với khách hàng); yêu cầu khách hàng Kết nghiên cứu cho thấy, cần phải có sách ưu tiên xử lý đồng nhân tố tác động nhằm thúc đẩy trình hội nhập Internet doanh nghiệp, góp phần thực mục tiêu Chính phủ lộ trình thực thi Chiến lược ứng dụng phát triển công nghệ thông tin Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] Auger P., BarNir A., (2003), Strategic orientation, competition, and Internet– Based electronic commerce, Information Technology and Management, Apr-Jul, 139-164 Chieochan O., Lindley D., Dunn T (2000), Factors affecting the use information technology in Thai agricultural cooperatives: a work in progress, The Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries, University of Hong Kong, 2, 1, 1-15 Cragg P B., King M (1993), Small-firm computing: motivators and inhibitors, MIS Quarterly, March, 47-60 Grover V., Goslar M (1993), The initiation, adoption, and implementation of telecommunications technologies in U S organizations, M IS, Summer, 10, 1, 141-164 Iacovou C L., Benbasat I., and Dexter A S (1995), Electronic data interchange and small organizations: adoption and impact of technology, MIS Quarterly, October, 465-485 Karahanna E, Straub D W, Chervany N L (1999), Information technology adoption across time: across-sectional comparison of pre-adoption, post adoption belief, MIS Quarterly,June,183-213 Lertwongsatien C., Wongpinunwatana N (2003), E-commerce adoption in Thailand: an empirical study of small and medium enterprises, Journal of Global Technology Management, 6,3, 67-83 Ling C Y (2001), Model of factors influences on electronic commerce adoption and diffusion in small & medium sized enterprises, ECIS Doctoral Consortium, 24-26 June, AIS region Pierre J L., Delbecq, A L (1977), Organizational structure, individual attitudes and innovation, Academy of Management Review, 2,1, 27-37 Thông báo số liệu phát triển Internet Việt Nam, Bộ Bưu viễn thông - Trung tâm Internet Việt Nam (http://www.mpt.gov.vn/tt_thongke)
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT LẬP MÔ HÌNH HỘI NHẬP CÔNG NGHỆ MỚI TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC HỘI NHẬP INTERNET), THIẾT LẬP MÔ HÌNH HỘI NHẬP CÔNG NGHỆ MỚI TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC HỘI NHẬP INTERNET), THIẾT LẬP MÔ HÌNH HỘI NHẬP CÔNG NGHỆ MỚI TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC HỘI NHẬP INTERNET)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay