Ảnh hưởng của giáo dục đối với sự hình thành và phát triển nhân cách con người Việt Nam hiện nay

11 207 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 22:27

A LỜI MỞ ĐẦU Nhân cách thuộc tính tâm lý cá nhân biểu sắc giá trị xã hội Nói đến nhân cách thường băn khoăn nhân cách thực chất gì? Tại người lại có nhân cách? Nhân cách hình thành phát triển nào? Nhân tố giáo dục ảnh hưởng đến hình thành phát triển nhân cách nào? Vai trò nhân tố sao? Chúng ta liên hệ riêng mình? Hàng loạt câu hỏi đặt nhân cách, để giải thắc mắc nêu phân tích ảnh hưởng của giáo dục đối với sự hình thành và phát triển nhân cách người Việt Nam hiện B NỘI DUNG I Khái niệm Khái niệm giáo dục - Giáo dục hiểu trình hình thành phát triển nhân cách ảnh hưởng tất hoạt động từ bên ngoài, thực cách có ý thức người nhà trường, gia đình xã hội Ví dụ: Ảnh hưởng hoạt động đa dạng nội khóa, ngoại khóa nhà trường; ảnh hưởng lối dạy bảo, nếp sống gia đình; ảnh hưởng sách vở, tạp chí; ảnh hưởng lòng nhân từ người khác;… - Giáo dục hiểu hệ thống tác động có mục đích xác định tổ chức cách khoa học (có kế hoạch, có phương pháp, có hệ thống) quan giáo dục chuyên biệt (nhà trường) nhằm phát triển toàn diện nhân cách Qua môn học trường, lớp qua hoạt động báo cáo thời sự, biểu diễn văn nghệ, cắm trại, thăm quan,… tổ chức lên lớp, tạo ảnh hưởng tích cực đến hình thành phát triển nhân cách người giáo dục, tác động giáo viên, nhà giáo dục - Giáo dục hiểu trình hình thành phát triển nhân cách người giáo dục quan hệ tác động sư phạm nhà trường, liên quan đến mặt giáo dục như: trí học, đức học, mĩ dục, thể dục, giáo dục lao động - Ngoài ra, giáo dục hiểu trình hình thành phát triển nhân cách người giáo dục liên quan đến giáo dục đạo đức Sự đời phát triển giáo dục gắn liền với đời phát triển xã hội Một mặt, giáo dục phục vụ cho phát triển xã hội, lẽ xã hội không phát triển thêm bước điều kiện cần thiết cho giáo dục tạo Mặt khác, phát triển giáo dục chịu quy định xã hội thông qua yêu cầu ngày cao điều kiện ngày thuận lợi phát triển xã hội mang lại Chính vậy, trình độ phát triển giáo dục phản ánh đặc điểm phát triển xã hội Khái niệm nhân cách người - Nhân cách vấn đề trung tâm tâm lý học Tâm lý học có nhiệm vụ tìm hiểu đặc điểm, chất nhân cách, nghiên cứu quy luật hình thành phát triển nhân cách lứa tuổi khác Muốn hiểu rõ khái niệm nhân cách, trước hết cần phải hiểu số khái niệm có liên quan sau: 2.1 Con người: Là thành viên cộng đồng, xã hội, vừa thực thể tự nhiên, vừa thực thể xã hội Con người thực thể gồm có mặt: xã hội, sinh học tâm lý - Về mặt sinh học: Con người động vật bậc cao, có dáng đứng thẳng, có não phát triển cao nhất, có đôi tay vừa công cụ lao động vừa công cụ để nhận thức thực khách quan Nhưng phần tự nhiên người xã hội hoá ta nói rằng: người thực thể tự nhiên tự sản sinh hoạt động có ý thức - Về mặt xã hội: Bản chất người tổng hoà mối quan hệ xã hội, người vừa chủ thể, vừa khách thể mối quan hệ xã hội Con người thành viên tích cực hoạt động, có khả kế thừa văn minh nhân loại Hoạt động người hoạt động có ý thức - Về mặt tâm lý: Con người có mức độ phát triển tâm lý chất nhờ có lao động ngôn ngữ 2.2 Cá nhân: người cụ thể cộng đồng, thành viên xã hội Cá nhân thực thể sinh vật – xã hội – văn hóa, xem cách cụ thể riêng người để ta phân biệt cá nhân với cá nhân khác với cộng đồng 2.3 Cá tính: Là đặc điểm độc đáo người, tạo nên sắc thái riêng người mặt tâm lý Nhờ ta phân biệt người với người cách Cá tính nhân cách mà phận hợp thành nhân cách, làm cho nhân cách trở tiết đầy đủ 2.4 Nhân cách: Là tổ hợp đặc điểm, thuộc tính tâm lý cá nhân biểu sắc giá trị xã hội người Các thuật ngữ người, cá nhân dùng để biểu thị phạm trù xã hội lịch sử có nội dung riêng Khái niệm nhân cách nhấn mạnh vào cốt cách làm người giá trị xã hội cá nhân với tư cách thành viên xã hội định Nhân cách vừa chủ thể vừa khách thể mối quan hệ người – người, hoạt động có ý thức Nhân cách sinh có, mà hình thành hoạt động mối quan hệ xã hội người Những thuộc tính tâm lý tạo thành nhân cách biểu ba cấp độ: Cấp độ bên cá nhân; cấp độ liên cá nhân; cấp độ biểu hoạt động sản phẩm II Môi trường giáo dục Khái niệm - Môi trường hệ thống hoàn cảnh bên ngoài,các điều kiện tự nhiên xã hội xung quanh cần thiết cho hoạt động sống phát triển người - Môi trường giáo dục toàn điều kiện vật chất tinh thần mà người giáo dục,được sống, lao động học tập sử dụng nhằm tác động nhằm tác động đến hình thành nhân cách người học phù hợp với mục đích giáo dục quy định Môi trường giáo dục a Gia đình Gia đình nhóm xã hội mà cá nhân xã hội thường phải phụ thuộc vào, đó, gia đình môi trường xã hội hóa có tầm quan trọng lớn Mỗi gia đình cần phải xem xét đến xã hội hóa gia đình khía cạnh sau: + Thiết chế gia đình quy định hành vi lối sống nhằm tạo thống hành động gia đình + Giáo dục gia đình truyền lại đúng, sai tri thức cho cá nhân nhằm tạo tri thức cao hành vi cá nhân + Hành vi người lớn gia đình thể nhân cách họ Những hành vi truyền lại cho hệ sau đường bắt chước lây lan.Vì người lớn gia đình phải gương mẫu mực hành vi để trẻ noi theo b Nhà trường Trường học quan chủ yếu chịu trách nhiệm hình thành cho trẻ em tri thức khoa học kĩ thuật, giá trị chuẩn mực văn hóa mà xã hội mong đợi Nếu tính tuổi nhà trẻ mẫu giáo trung bình cá nhân thường dành 12, 15, 18 21 năm học thức Do đó, giáo dục nhà trường thường hướng vào vấn đề sau: + Giáo dục tri thức trang bị cho người học tri thức nhân loại tự nhiên,xã hội,con người kĩ khác hoạt động nhận thức,lao động cá nhân + Giáo dục nhân cách cho người học qua việc định hướng lựa chọn hành vi xã hội,các chuẩn mực,các khuôn mẫu xã hội người tự lựa chọn thể hành vi cho hợp logic trường hợp hoàn cảnh xã hội định + Hoạt động nhà trường hoạt động có tổ chức theo quy định xã hội Những hoạt động nhằm tạo cho người học cảm nhận cá nhân với tập thể nguyên tắc tập thể, qua rèn luyện ý thức trách nhiệm cá nhân với tập thể cộng đồng + Hành vi thầy cô nhân viên khác coi chuẩn mực gương mẫu mà người cần phải noi theo Các nhóm xã hội Nhóm xã hội mà người sống hoạt động với nó,có chức thỏa mãn nhu cầu giao tiếp,giải trí cá nhân + Quan hệ bạn bè quan hệ bình đẳng vị xã hội nên cá nhân thường chia sẻ thái độ, tâm tư, cảm xúc với + Quan hệ đồng nghiệp quan hệ người hoạt động chung nhóm lao động đó.Trong quan hệ người ta chia sẻ tình cảm, đoàn kết giúp đỡ lẫn trao gửi kinh nghiệm cho hoạt động + Quan hệ đồng sở thích quan hệ theo sở thích quan điểm đó.Quan hệ giúp cho người tìm hứng thú hoạt động đồng cảm sống 4.Thông tin đại chúng Thông tin đại chúng thiết chế sử dụng phát triển kỹ thuật ngày tinh vi công nghiệp để phục vụ giao lưu tư tưởng mục đích thông tin,giải trí thuyết phục tới đông đảo khán thính giả phương tiện báo chí,truyền hình,quảng cáo Chúng tiêu biểu cho kênh thiết chế hóa để phân phối tri thức xã hội tiêu biểu cho công cụ mạnh mẽ kiểm soát xã hội Vai trò giáo dục hình thành phát triển nhân cách người – Liên hệ thực tế Giáo dục giữ vai trò chủ đạo hình thành phát triển nhân cách người Với nghĩa rộng, giáo dục bao gồm giáo dục nhà trường, giáo dục xã hội, giáo dục gia đình Trong giáo dục nhà trường trình tác động cách chuyên biệt, không cung cấp cho học sinh lực phẩm chất trí tuệ hứng thú, mặt khác việc giáo dục thông qua hình thức sinh hoạt tập thể hoạt động xã hôi công ích tác động đặc thù ảnh hưởng đến phát triển phẩm chất đạo đức nhân cách III Giáo dục xã hội thông qua sách báo phim ảnh truyền hình, giao tiếp xã hội với nội dung lành mạnh tác động tích cực hỗ trợ cho giáo dục nhà trường Giáo dục gia đình chương trình kế hoạch nội dung xác định giáo dục nhà trường, song với việc tổ chức sống có nề nếp trật tự gia phong với việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp cha mẹ cái, thành viên gia đình thuộc hệ tác động góp phần tạo nên tảng ban đầu hình thành nhân cách Như giáo dục giữ vai trò định xu hướng hình thành phát triển nhân cách, nói : - Giáo dục vạch chiều hướng cho hình thành phát triển nhân cách học sinh dẫn dắt hinh thành phát triển nhân cách học sinh theo chiều hướng - Giáo dục mang lại mà yếu tố bẩm sinh –di truyền hay môi trường tự nhiên đem lại Ví dụ 1: Như đứa trẻ có cảm thụ âm nhạc tốt, muốn chơi loại nhạc đứa trẻ phải học Ví dụ 2: Trẻ không cần yếu tố giáo dục đến tuổi biết đi, tuổi biết nói – yếu tố bẩm sinh ,di truyền đem lại; trẻ tự biết đọc, biết viết ko dạy – mà có yếu tố giáo dục đem lại - Giáo dục bù đắp thiệt hại bệnh tật đem lại cho người Ví dụ: Như trẻ em, người bị khuyết tật; nhờ phương pháp giáo dục đặc biệt họ học tập phát triển tài trí thức cách bình thường bao đứa trẻ bình thường khác Chẳng hạn Beethoven ông bị điếc ông nhà soạn nhạc thiên tài Hay anh Nguyễn Ngọc kí bị liệt hai tay, trở thành thầy giáo viết chữ chân đẹp Đối với trẻ bị khuyết tật, sử dụng phương pháp giáo dục, chuyên biệt như: sử dụng chữ trẻ khiếm thị; ngôn ngữ hình thể trẻ bị câm điếc bẩm sinh - Giáo dục uốn nắn phẩm chất tâm lý xấu tác động tự phát môi trường xã hội gây nên làm cho phát triển theo chiều hướng mong muốn xã hội Ví dụ: Như trại cải tạo, giáo dưỡng, trẻ em hỏng, phạm pháp cải tạo, giáo dục uốn nắn thành công dân có ích - Giáo dục trước thực, tác động tự phát xã hội ảnh hưởng đến cá nhân mức độ có Chẳng hạn mục tiêu giáo dục xây dưng ng xã hội chủ nghĩa Đây tính chất tiên tiến giáo dục - Trong trường hợp đặc biệt, giáo dục phát triển tối đa mặt mạnh yếu tố khác Ví dụ: trẻ em học sinh có tư chất (sự kết hợp đặc điểm giải phẫu điểm chức tâm sinh lí) lĩnh vực với tác động giáo dục phát triển khiếu lĩnh vực (năng khiếu toán, văn, âm nhạc ) –ví dụ bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán, ngữ văn Hay bồi dưỡng hội khỏe phù thể dục thể thao Những công trình nghiên cứu tâm lý học giáo dục học đại chứng minh rằng, phát triển tâm lý trẻ em diễn cách bình thường điều kện dạy học Giáo dục giữ vai trò chủ đạo định hinh thành phát triển nhân cách người, song không nên tuyệt đối hóa vai trò giáo dục Giáo dục vạn năng, cần phải tiến hành giáo dục mối quan hệ hữu với việc tổ chức hoạt động, tổ chức quan hệ giao tiếp, hoạt động mối quan hệ xã hội, nhóm, tập thể Giáo dục không tách rời với tự giáo dục, tự rèn luyện, tự hoàn thiện nhân cách cá nhân KẾT LUẬN Giáo dục là một hiện tượng xã hội đặc biệt chỉ có xã hội loài người, giáo dục nảy sinh, biến đổi và phát triển của xã hội loài người Bản chất của hiện tượng giáo dục là sự truyền thụ và lĩnh hội kinh nghiệm lịch sử – xã hội của các thế hệ loài người, đó chức trọng yếu của giáo dục đối với xã hội là hình thành và phát triển nhân cách người Hiểu được tầm quan trọng của giáo dục đối với sự hình thành và phát triển nhân cách người nói chung và người Việt Nam nói riêng Nhóm em đã được giao đề tài thảo luận: “Ảnh hưởng của giáo dục đối với sự hình thành và phát triển nhân cách người Việt Nam hiện nay” để tìm hiểu kỹ về vấn đề này C D 10 11
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của giáo dục đối với sự hình thành và phát triển nhân cách con người Việt Nam hiện nay, Ảnh hưởng của giáo dục đối với sự hình thành và phát triển nhân cách con người Việt Nam hiện nay, Ảnh hưởng của giáo dục đối với sự hình thành và phát triển nhân cách con người Việt Nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay