(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC Ở VIỆT NAM

27 275 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 22:25

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC Ở VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ********* ĐẶNG THỊ MINH CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG Mã số: 62 34 82 01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG HÀ NỘI – 2014 Công trình hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Chu Hồng Thanh PGS.TS Đinh Thị Minh Tuyết Phản biện 1: ……………………………………….…………………… ……………………………… ………………………………………… Phản biện 2: ……………… ………………………………………… ………………………………………………………………………… Phản biện 3: ……………… ………………………………………… ………………………………………………………………………… Luận án bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Học viện Địa điểm: Phòng ….tầng… nhà……Học viện Hành Quốc gia, 77 - Đường Nguyễn Chí Thanh - Quận Đống Đa - Hà Nội Thời gian: Vào hồi giờ… ngày… tháng ….năm….… Có thể tìm hiểu luận án thư viện Quốc gia Việt Nam Thư viện Học viện Hành Quốc gia số MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Giáo dục đại học (GDĐH) có vai trò đặc biệt quan trọng việc cung cấp đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất nước Phát triển GDĐH trách nhiệm Đảng, Nhà nước toàn xã hội, cần phải thực xã hội hóa GDĐH nhằm thu hút nguồn lực xã hội cho phát triển GDĐH, đáp ứng nhu cầu học tập ngày cao nhân dân phù hợp với xu đại chúng hóa GDĐH giới Sự đời trường Đại học tư thục (ĐHTT) hệ tất yếu xu hướng Trong năm qua, chế sách Nhà nước chưa thực quan tâm ưu đãi cho việc phát triển trường ĐHTT, chưa tạo bình đẳng trường Đại học công lập (ĐHCL) ĐHTT; dẫn đến phát triển số lượng chất lượng trường ĐHTT nhiều bất cập; chất lượng đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu xã hội yêu cầu phát triển, xã hội chưa tin tưởng đối xử công với sản phẩm đào tạo loại hình ĐHTT Do đó, đòi hỏi việc tổ chức quản lý hệ thống GDĐH Việt Nam phải đổi bản, toàn diện theo Nghị Chính phủ số 14/2005/NQ-CP theo tinh thần Nghị Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8, khóa XI; nhằm hướng tới đa dạng hóa, chuẩn hóa, đại hóa xã hội hóa giáo dục; phải coi trọng yếu tố đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo; đồng thời Nhà nước phải xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế, sách hợp lý tạo hội để thành phần kinh tế tham gia phát triển trường ĐHTT, đảm bảo chất lượng hiệu đào tạo cần thiết Vì vậy, nghiên cứu đề tài “Chính sách phát triển trường đại học tư thục Việt Nam” yêu cầu cấp thiết có ý nghĩa thiết thực giai đoạn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích luận án nghiên cứu lý luận thực tiễn nhằm hoàn thiện sách phát triển trường ĐHTT Việt Nam giai đoạn Để đạt mục đích đó, luận án tập trung vào nhiệm vụ bản: nghiên cứu sở lý luận sách phát triển trường ĐHTT; phân tích thực trạng sách phát triển trường ĐHTT, từ đánh giá kết hạn chế, bất cập sách phát triển trường ĐHTT giải thích nguyên nhân chủ quan khách quan hạn chế, bất cập đề xuất quan điểm, nguyên tắc giải pháp hoàn thiện sách để phát triển trường ĐHTT Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài sách phát triển trường ĐHTT bối cảnh đổi toàn diện giáo dục Việt Nam, bao gồm: i sách tài chính, ii sách phát triển đội ngũ giảng viên, iii sách đảm bảo quyền tự chủ hoạt động đào tạo trường ĐHTT Phạm vi nghiên cứu: không gian, luận án tập trung nghiên cứu trường ĐHTT phạm vi nước; thời gian: luận án nghiên cứu sách phát triển trường ĐHTT từ 2000 đến khuyến nghị cho năm tới; nội dung: luận án tập trung nghiên cứu nội dung thực trạng sách phát triển trường ĐHTT: sách tài chính, sách phát triển đội ngũ giảng viên sách đảm bảo quyền tự chủ hoạt động đào tạo trường ĐHTT, trình triển khai thực ba sách thời gian qua nhiều bất cập ảnh hưởng đến ổn định, đến chất lượng đào tạo phát triển trường ĐHTT Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Luận án tiếp cận dựa nguyên lý phương pháp luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm đường lối Đảng, Nhà nước giáo dục để nhìn nhận đánh giá khách quan nội dung nghiên cứu Vận dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phân tích, tổng hợp, so sánh, hệ thống hóa, khái quát hóa tài liệu, sách, báo, tạp chí; phương pháp điều tra xã hội học, vấn sâu, lấy ý kiến chuyên gia; kế thừa phát triển kết nghiên cứu khoa học khác phù hợp Giả thuyết khoa học đề tài nghiên cứu Hệ thống trường ĐHTT phát triển chưa hợp lý, chất lượng đào tạo ĐHTT nhiều yếu chưa đáp ứng nhu cầu xã hội yêu cầu phát triển Những hạn chế nhiều nguyên nhân, nguyên nhân công tác quản lý nhà nước giáo dục đại học tư thục yếu kém, đặc biệt sách Nhà nước phát triển hệ thống bất hợp lý Nghiên cứu giải pháp để khắc phục yếu hoàn thiện sách giáo dục ĐHTT hệ thống phát triển hợp lý tương lai, chất lượng đào tạo ngày nâng cao đáp ứng nhu cầu xã hội yêu cầu phát triển KTXH đất nước Đóng góp luận án - Luận án công trình khoa học nghiên cứu lý luận, thực tiễn tiếp cận cách hệ thống, có sở khoa học, bổ sung mặt lý luận khái niệm trường ĐHTT, sách phát triển trường ĐHTT, phân loại ĐHTT lợi nhuận phi lợi nhuận, vai trò quan trọng trường ĐHTT yếu tố ảnh hưởng đến sách phát triển trường ĐHTT; làm rõ nội hàm sách phát triển trường ĐHTT sách tài chính, phát triển đội ngũ giảng viên sách đảm bảo quyền tự chủ hoạt động đào tạo trường ĐHTT - Trên sở tổng hợp, hệ thống hóa văn pháp luật ĐHTT số liệu thực tiễn luận án đánh giá thực trạng ưu điểm hạn chế sách làm rõ nguyên nhân từ đề xuất biện pháp hoàn thiện sách phát triển trường ĐHTT giai đoạn Đặc biệt, luận án xây dựng quan điểm phát triển trường ĐHTT nguyên tắc hoàn thiện sách phát triển trường ĐHTT để nhằm cung cấp sở khoa học cho việc hoạch định sách phát triển ĐHTT phù hợp với chủ trương Đảng Nhà nước đổi toàn diện giáo dục xu phát triển GDĐH giới Ý nghĩa luận án - Luận án làm rõ sâu sắc lý luận thực tiễn sách phát triển trường ĐHTT Việt Nam; sở tổng hợp, hệ thống hóa văn pháp luật ĐHTT số liệu nghiên cứu thực tiễn luận án cho thấy tranh thực trạng ưu điểm hạn chế, bất cập sách, nguyên nhân chủ quan khách quan để đề xuất giải pháp; có ý nghĩa quan trọng trình xây dựng thực sách giai đoạn tới hợp lý nhằm thúc đẩy phát triển trường ĐHTT, nâng cao chất lượng đào tạo góp phần phát triển đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế - Kết nghiên cứu luận án làm tài liệu tham khảo cho nhà hoạch định sách để xây dựng thực sách xã hội hoá giáo dục nói chung GDĐH nói riêng Đảng Nhà nước Việt Nam giai đoạn Cũng tài liệu tham khảo trường ĐHTT trình xây dựng, ổn định phát triển nhà trường bối cảnh Hơn hệ thống lý luận thực tiễn luận án có ý nghĩa thiết thực nghiên cứu giảng dạy chuyên đề QLNN Giáo dục cho đối tượng đào tạo Học viện Hành Quốc gia PHẦN NỘI DUNG Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận án chia thành chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu Chương 2: Cơ sở khoa học sách phát triển trường đại học tư thục Chương 3: Thực trạng sách phát triển trường đại học tư thục Việt Nam Chương 4: Giải pháp hoàn thiện sách phát triển trường đại học tư thục Việt Nam Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Các nghiên cứu nước có liên quan đến đề tài Các nghiên cứu liên quan đến GDĐH nói chung sách phát triển trường ĐHTT nói riêng nhiều tổ chức, cá nhân nước nghiên cứu công trình công bố nhiều hình thức khác nhau, tác giả luận án phân loại công trình nghiên cứu có thành nhóm vấn đề sau: 1.1 Về sách sách công 1.2 Về sách xã hội hóa giáo dục 1.3 Về đổi giáo dục đại học 1.4 Về tài cho giáo dục đại học 1.5 Về đội ngũ giảng viên đại học 1.6 Về quyền tự chủ sở giáo dục đại học Qua nghiên cứu công trình khoa học có liên quan đến sách phát triển trường ĐHTT tác giả nước, tác giả luận án thấy công trình công bố dạng đề tài khoa học, sách tham khảo, luận án Tiến sĩ chủ yếu nghiên cứu GDĐH công lập Việt Nam, việc nghiên cứu ĐHTT hạn chế Các nghiên cứu đề cập đến số khía cạnh khác tài chính, sách đội ngũ giảng viên, đảm bảo quyền tự chủ ĐHTT, khó khăn thách thức trường ĐHTT bối cảnh Mặt khác, nghiên cứu ĐHTT công bố chủ yếu trao đổi, thảo luận diễn đàn, tọa đàm, hội thảo; phần lớn công bố báo in, báo điện tử, tạp chí chuyên ngành, tham luận nên dung lượng, phạm vi, nội dung phương pháp tiếp cận phân tán, có nhiều hạn chế, tính khái quát chưa cao, chưa toàn diện 1.2 Một số nhận xét vấn đề đặt cần phải tiếp tục nghiên cứu Các công trình nghiên cứu nước tập trung khía cạnh sau: Thứ nhất, mô hình trường đại học tư thục, tác giả cho thấy quốc gia có GDĐH phát triển có hai loại hình ĐHTT: ĐHTT lợi nhuận ĐHTT phi lợi nhuận Nhà nước thường khuyến khích phát triển loại hình phi lợi nhuận có sách hỗ trợ Ở Việt Nam quan điểm, chủ trương Đảng khuyến khích phát triển mô hình ĐHTT phi lợi nhuận Mặc dù Luật giáo dục đại học có hiệu lực từ ngày 01/01/2013 bước đầu đưa khái niệm pháp lý sở giáo dục hoạt động “ lợi nhuận” không lợi nhuận, đến chưa có công trình nghiên cứu đầy đủ nguyên tắc, chế hoạt động loại mô hình để đề xuất xây dựng sách hợp lý cho hai loại hình Thứ hai, chế tài trường ĐHTT nhiều quốc gia giới hỗ trợ tài Nhà nước ĐHTT phi lợi nhuận, đảm bảo công cho SV theo học trường ĐHCL trường ĐHTT Tuy nhiên Việt Nam Nhà nước chưa có sách tài hỗ trợ cho loại hình trường Thứ ba, tự chủ trách nhiệm giải trình, công trình nghiên cứu cho thấy chủ trương Nhà nước cho phép sở giáo dục đại học tự chủ chịu trách nhiệm xã hội trường ĐH nói chung, trường ĐHTT nói riêng chưa đảm bảo tự chủ thực quan QLNN can thiệp vào vấn đề tuyển sinh, vấn đề chương trình đào tạo, vấn đề tài chính…Đặc biệt ĐHTT họ cần tự chủ hoàn toàn vấn đề tổ chức hoạt động đào tạo, vấn đề xây dựng chương trình đào tạo, mở ngành nghề để đảm bảo đào tạo thích ứng với thị trường, đáp ứng nhu cầu xã hội Cho đến công trình nghiên cứu sách đảm bảo quyền tự chủ thực cho sở ĐHTT quản lý đào tạo khiêm tốn Thứ tư, sách GV, Các nghiên cứu tác giả cho thấy trường ĐHTT gặp nhiều khó khăn việc phát triển đội ngũ GV hữu nguồn lực trường ĐHTT có hạn để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ĐNGV vừa nhiều thời gian, vừa tốn tiền bạc Hơn Nhà nước đòi hỏi GV trường ĐHTT phải đảm bảo trình độ chuẩn, phù hợp với chức danh giảng viên để tạo sản phẩm có chất lượng phục vụ xã hội Nhà nước lại không hỗ trợ việc ĐT, bồi dưỡng ĐNGV cho sở điều chưa hợp lý, chưa đảm bảo công GV trường ĐHCL trường ĐHTT Các công trình nghiên cứu ĐHTT chủ yếu phân tích số khía cạnh khác mô hình đại học tư thục, chất lượng đào tạo, trường sở, đội ngũ giảng viên, vấn đề tài chính…,hầu hết dừng lại góc độ tranh luận, nêu quan điểm cá nhân hay khai thác thông tin nên chưa góp phần hệ thống hóa thành sở lý luận để đặt móng cho việc xây dựng, bổ sung hoàn thiện sách phát triển loại hình trường ĐHTT Việt Nam giai đoạn Vì “khoảng trống” có lý nêu nên Nghiên cứu sinh chọn đề tài “Chính sách phát triển trường đại học tư thục Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu Luận án CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC 2.1 Lý luận trường đại học tư thục 2.1.1 Khái niệm trường đại học tư thục Trường ĐHTT sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng sở vật chất bảo đảm kinh phí hoạt động vốn ngân sách nhà nước; hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện góp vốn, tự chủ tài hoạt động đào tạo theo quy định pháp luật; tự cân đối thu chi, thực quy định chế độ kế toán, thống kê thực nghĩa vụ với ngân sách nhà nước Trường đại học tư thục có chức đào tạo, nghiên cứu, phục vụ xã hội cộng đồng; có trách nhiệm bảo tồn chuyển giao giá trị tinh thần qua nhiều hệ; kiến tạo tri thức để đóng góp cho phát triển xã hội tiến nhân loại 2.1.2 Phân loại trường đại học tư thục Qua nghiên cứu loại hình trường ĐHTT, xét phương diện kinh tế thị trường giới phân chia ĐHTT thành hai loại, là: Loại hình ĐHTT phi lợi nhuận: Đại học phi lợi nhuận trước hết trường ĐH hoạt động theo nguyên tắc tổ chức phi lợi nhuận hay tổ chức bất vụ lợi: không phân phối quỹ thặng dư cho chủ nhân hay cổ đông mà sử dụng quỹ để tài trợ cho mục tiêu nhà trường hướng đến lợi ích người học lợi ích cộng đồng theo định hướng tôn hoạt động ĐH phi lợi nhuận môi trường giáo dục thật lấy lợi ích người học cộng đồng làm tảng kim nam Điều thể rõ mục tiêu động tồn tại, chế điều hành quyền sở hữu, đặc biệt học phí cách thức sử dụng giá trị thặng dư ĐH phi lợi nhuận Chính ĐH phi lợi nhuận giới ngày phát triển, bền vững chiếm đồng tình, ủng hộ cộng đồng Đối với Việt Nam, theo quy định pháp luật: Cơ sở giáo dục ĐHTT hoạt động không lợi nhuận sở GDĐH mà phần lợi nhuận tích lũy năm tài sản chung không chia, để tái đầu tư phát triển sở giáo dục đại học; cổ đông thành viên góp vốn không hưởng lợi tức hưởng lợi tức năm không vượt lãi suất trái phiếu Chính phủ Loại hình ĐHTT hoạt động lợi nhuận: Thực tế phát triển GDĐH giới cho thấy trường ĐHTT lợi nhuận thường xuất lĩnh vực đào tạo có lợi nhuận, tránh đầu tư lớn dài hạn giáo dục bản, thường khỏa lấp nhu cầu đào tạo nghề, ngoại ngữ, quản trị kinh doanh, kế toán hay nghiệp vụ khác có nhu cầu trực tiếp từ thị trường Những hạn chế phải thỏa mãn yêu cầu lợi nhuận cổ đông làm cho trường ĐHTT lợi nhuận đáp ứng chức giáo dục thường có trường ĐH, nghiệp cao giáo dục Những hạn chế thường thương mại hóa giáo dục, chạy theo lợi nhuận, chạy theo ngành đào tạo chi phí thấp, nhu cầu lớn, không quan tâm đầu tư lớn vào nghiên cứu bản, chí có hành vi vi phạm quy chế tuyển sinh, quy chế đào tạo quy định tài chính, quản trị… Ở Việt Nam, qua nghiên cứu thực tế cho thấy nhà đầu tư cho giáo dục né tránh cụm từ “vì lợi nhuận” Tuy nhiên theo quy định hành GDĐH ĐHTT lợi nhuận tổ chức, cá nhân đầu tư chủ sở hữu nguồn vốn đầu tư sở đào tạo, nhận lợi tức phải đóng thuế cho Nhà nước theo quy định pháp luật thuế, đầu tư cho giáo dục nên phần lợi nhuận thu phải dành 25% để đầu tư phát triển đảm bảo chất lượng sở đào tạo 2.1.3 Phân biệt trường đại học tư thục đại học công lập Sự khác biệt ĐHCL ĐHTT vấn đề tài sở hữu tài sản; toàn bộ, hầu hết nguồn vốn đầu tư trường công lập nguồn ngân sách công, nguồn vốn trường ĐHTT từ cá nhân (đầu tư hiến tặng), tập thể (nhóm người, công ty, tập đoàn, tổ chức) Tuy nhiên, ngày phân biệt “công-tư” GDĐH giới khác trước nhiều, nhiều quốc gia trường tư thục nhận nguồn lực từ nhà nước hình thức học bổng hay tín dụng sinh viên, ưu đãi đất đai, cấp ngân sách thực nhiệm vụ nhà nước…đặc biệt phần lớn trường ĐHTT hoạt động phi lợi nhuận sứ mạng gần với trường ĐHCL, khác nguồn kinh phí ban đầu, phương thức quản lý vận hành giải trình trách nhiệm Đối với GDĐH Việt Nam, trước sở GDĐH tổ chức theo loại hình: công lập, bán công, dân lập tư thục; đến Luật Giáo dục Luật Giáo dục đại học quy định loại hình công lập tư thục Trường ĐHCL ĐHTT Việt Nam phân biệt số tiêu chí đầu tư tài sở hữu trường, địa vị pháp lý, cấu tổ chức, chế quản lý tài sử dụng tài sản 2.1.4 Vai trò trường đại học tư thục Để thực sứ mệnh mình, trường đại học nói chung, ĐHTT nói riêng có vai trò đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất nước hội nhập quốc tế; có vai trò kiến tạo tri thức tạo động lực thay đổi tiến xã hội, Trường ĐHTT đời thu hút tham gia toàn xã hội đóng góp nguồn lực cho phát triển GDĐH làm giảm áp lực kinh tế cho Nhà nước; góp phần mở rộng hội tiếp cận giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu học tập trình độ cao nhóm dân cư; tạo mô hình quản trị đại học; kiến tạo tri thức tạo động lực thay đổi tiến xã hội Hơn ĐHTT phát triển có vai trò quan trọng chia sẻ gánh nặng Nhà nước cung ứng dịch vụ GDĐH, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại học đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước 2.2 Chính sách phát triển trường đại học tư thục 2.2.1 Khái niệm sách phát triển trường đại học tư thục Chính sách phát triển trường ĐHTT sách công Nhà nước ban hành, hành động ứng xử Nhà nước với vấn đề phát sinh trình xây dựng phát triển trường ĐHTT, bao gồm hệ thống sách hướng tới mục tiêu tạo động lực khuyến khích trường ĐHTT phát triển quy mô gắn với chất lượng, hiệu đào tạo nhằm thỏa mãn nhu cầu học tập trình độ cao nhân dân yêu cầu phát triển đất nước Bên cạnh sách Nhà nước, để phát triển trường ĐHTT có sách sở đào tạo nhằm khuyến khích đối tượng tham gia phát triển trường ĐHTT 2.2.2 Nội dung sách phát triển trường đại học tư thục - Chính sách tài cho trường đại học tư thục: sách huy động, quản lý sử dụng tiền tệ nhằm phát triển ĐHTT theo mục tiêu định hướng phát triển Nhà nước đặt Nhà nước ban hành sách tài nhằm tạo điều kiện 10 Bộ văn hóa Singapore, lại định tài trợ cho trường Mức tài trợ lên tới phần lớn toàn lương kinh phí hoạt động 2.3.2 Về sách đội ngũ giảng viên trường đại học tư thục Như nói, nhiều nước giới phủ hỗ trợ trường ĐHTT cách miễn thuế tất tiền đầu tư, tài trợ cho giáo dục phi lợi nhuận, chí giảm thuế quỹ tiền lại nhà đầu tư, nhà tài trợ Nhờ vào sách thuế khuyến khích đầu tư cho giáo dục, trường ĐHTT phi lợi nhuận có nguồn thu lớn để nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu khoa học Thông qua sách đó, sở ĐHTT có nguồn kinh phí để đầu tư, phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ GV, có số nước tài trợ trực tiếp cho việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho GV trường ĐH nói chung mà không phân biệt công, tư 2.3.3 Về sách đảm bảo quyền tự chủ hoạt động đào tạo Trên giới, tự chủ ĐH nguyên lý quản trị ĐH Ở quốc gia thuộc hệ thống Anh-Mỹ, trường ĐH có truyền thống tự chủ ĐH cao đồng nghĩa với việc phải chịu trách nhiệm trước xã hội Chính phủ Ở nước châu Âu lục địa, tự chủ thường nằm khuôn khổ qui định chi tiết Nhà nước, nhiên qui định nới lỏng việc phân cấp thực để bảo đảm quyền tự chủ trường ĐH Ở nước châu Á nói chung, nơi có nhiều ĐH hình thành, Nhà nước thường có mức độ kiểm soát cao Tuy nhiên, tự chủ ĐH khái nhiệm tuyệt đối Nhà nước can thiệp vào hoạt động trường ĐH thông qua hành lang sách pháp lý chế tài tài 2.3.4 Một số học kinh nghiệm áp dụng cho sách phát triển trường đại học tư thục Việt Nam Thứ nhất, tổ chức lại trường đại học nước ta theo hai loại hình công lập tư thục (nhanh chóng chuyển đổi hết trường đại học dân lập lại sang loại hình ĐHTT theo quy định pháp luật nhằm tạo ổn định để đào tạo); Nhà nước đảm bảo phân biệt tính tự chủ, trách nhiệm xã hội, quyền hạn trường đại học phải có Thông qua cạnh tranh lành mạnh chất lượng đào tạo trường để có đánh giá tín nhiệm xã hội, người học thị trường lao động Thứ hai, Nhà nước khuyến khích phát triển loại hình ĐHTT phi lợi nhuận cho phép thành lập trường ĐHTT lợi nhuận Đối với trường phi lợi nhuận Nhà nước cấp đất, miễn thuế doanh thu miễn thuế cho người đóng góp hảo tâm, kể tài trợ phần chi phí cần thiết 13 Thứ ba, Nhà nước khuyến khích “mạnh thường quân” tài trợ cho trường đại học tư thục, khoản hiến tặng cho trường đại học tư thục không lợi nhuận miễn thuế ghi danh, có nhiều doanh nhân tổ chức, cá nhân vui lòng hiến tặng cho nhà trường cách đóng góp cho cộng đồng Sự vinh danh nhà trường xã hội cách xây dựng hình ảnh cao đẹp cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp Thứ tư, Nhà nước bảo đảm thực quyền tự chủ trường ĐHTT theo nghĩa nó, đặc biệt tuyển sinh mở ngành Tuy nhiên, dù thực quyền tự chủ cao trường ĐHTT, quan QLNN phải quản lý tiêu chí, tiêu chuẩn pháp luật để đảm bảo chất lượng đào tạo tránh xu hướng thương mại hóa giáo dục CHƯƠNG THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC Ở VIỆT NAM 3.1 Thực trạng phát triển trường đại học tư thục Việt Nam 3.1.1 Khái quát trình hình thành phát triển trường đại học tư thục 3.1.1.1 Giai đoạn từ 1986 – 1996: Đây giai đoạn đánh dấu đổi đột phá Nhà nước tất lĩnh vực kinh tế - xã hội theo chế mới, có đời trường ĐHNCL, khẳng định ba loại hình GDĐH công lập là: bán công, dân lập tư thục 3.1.1.2 Giai đoạn từ 1997 – 2004: Giai đoạn Đảng Nhà nước khẳng định chủ trương đắn sách XHHGD tiếp tục xây dựng chế, sách hợp lý nhằm khuyến khích thực chủ trương Luật Giáo dục 1998 đời sở pháp lý quan trọng để tổ chức hoạt động giáo dục nói chung, giáo dục đại học nói riêng 2.1.1.3 Giai đoạn từ 2005 – 2008: Có thể nói thay đổi lớn liên quan tới sách phát triển giáo dục ĐHNCL diễn giai đoạn Luật Giáo dục 2005 thay Luật giáo dục năm 1998 sở pháp lý quan trọng để tổ chức hoạt động giáo dục nói chung, giáo dục đại học phát triển trường ĐHTT Chính phủ ban hành Nghị 05/2005/NQ-CP ngày 18/5/2005 đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa thể dục thể thao, Nghị khẳng định không trì loại hình trường bán công Mỗi sở công lập hoạt động theo chế phi lợi nhuận theo chế lợi nhuận Quyết định số 14/2005/QĐ-TTg ngày 17/1/2005 Thủ tướng Chính phủ, quy định chi tiết 14 việc tổ chức hoạt động trường ĐHTT Nghị số 14/2005/NQ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2005 đổi toàn diện GDĐH Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020 2.1.1.4 Giai đoạn từ 2009 đến nay: Giai đoạn với đời nhiều sách quan trọng liên quan đến nguyên tắc, đến chế tổ chức hoạt động trường ĐHTT, đến việc đảm bảo quyền nghĩa vụ đối tượng tham gia vào trình phát triển trường ĐHTT làm cho hệ thống trường ĐHTT vào ổn định phát triển như: Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17/4/2009 Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế tổ chức hoạt động trường ĐHTT thay định 14 năm 2005; Quyết định 63/2011/QĐ-TTg ngày 10/11/2011 sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định 61; Luật Giáo dục Đại học ban hành năm 2012 nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật giáo dục đại học 3.1.2 Thực trạng phát triển trường đại học tư thục - Mạng lưới trường đại học tư thục phủ khắp vùng miền nước, tập trung nhiều vùng Đồng Sông Hồng có 21 trường, chiếm khoảng 38% nước, đến nước có tổng số 55 trường ĐHTT - Quy mô đào tạo tiếp tục tăng, cấu nhóm ngành nghề đào tạo ngày đa dạng khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính, ngân hàng trường có, hình thức đào tạo phong phú - Đội ngũ giảng viên trường ĐHTT ngày phát triển số lượng chất lượng; chiếm bình quân khoảng 16% số lượng giảng viên đại học Tính đến hết năm học 2012-2013, tổng số GV hữu 10.324 người, số GV thỉnh giảng 9.698 người Trình độ đội ngũ GV hữu trường ĐHTT sau: GV có trình độ TS trở lên 1.477 người, chiếm 14,3%; GV có trình độ ThS 3.978 người, chiếm 38,5%; GV có trình độ ĐH 4.691 người, chiếm gần 45,9% Hầu hết trường ĐHTT phải mời đội ngũ GV thỉnh giảng Sau gần 25 năm phát triển ĐH công lập, đến có nhiều sở đào tạo công lập khẳng định chất lượng vị tranh chung GDĐH Việt Nam: Đại học Duy Tân, Đại học Thăng Long, Đại học FPT… Bên cạnh thành tựu đạt được, trình phát triển ĐHTT gặp nhiều khó khăn có bất cập Do trọng phát triển quy mô đào nên trường ĐHTT chưa quan tâm mức đến chất lượng đào tạo, quy mô vượt xa lực đào tạo, nhiều trường ĐHTT tuyển sinh đầu vào chất lượng thấp, điểm chuẩn thường sát điểm sàn Việc giao tiêu tuyển sinh chưa nghiêm, nhiều trường ĐHTT số 15 lượng giảng viên hữu mỏng (thường thấp số giảng viên thỉnh giảng) Hầu hết trường ĐHTT bố trí đủ GV hữu, số GV thỉnh giảng chiếm tỉ lệ lớn, phần lớn GV hữu nghỉ hưu từ trường công lập mời Đặc biệt năm học 2012-2013, nhiều trường ĐHTT tuyển không đủ tiêu khan nguồn tuyển, điều ảnh hưởng đến ổn định phát triển trường 3.2 Phân tích thực trạng sách phát triển trường đại học tư thục Việt Nam 3.2.1 Chính sách tài 3.2.1.1 Chính sách hỗ trợ kinh phí Nhà nước Thực tế phát triển ĐHTT Việt Nam cho thấy nguồn tài trường ĐHTT chủ yếu đóng góp tổ chức, cá nhân góp vốn đầu tư; vận hành chủ yếu cân đối dựa nguồn học phí sinh viên, hỗ trợ Nhà nước Việt Nam chưa có truyền thống hiến tặng cho trường ĐHTT nhiều quốc gia giới nhiều trường thành lập gặp nhiều khó khăn 3.2.1.2 Chính sách huy động thành phần kinh tế, tổ chức cá nhân đầu tư, tài trợ cho trường đại học tư thục Để thực Nghị chủ trương xã hội hóa giáo dục, năm 2006 Chính phủ ban hành Nghị định số 53/2006 ngày 25/5/2006 sách khuyến khích phát triển sở cung ứng dịch vụ công lập Năm 2008 Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng năm 2008 sách khuyến khích xã hội hóa hoạt động lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường Tuy nhiên việc thực thi sách nhiều bất cập dẫn đến sách chưa vào thực tế, vấn đề cộm chế sách Nhà nước việc đảm bảo quyền lợi ích trường, nhà đầu tư 3.2.1.3 Chính sách học phí Trong trường ĐHCL ngân sách nhà nước bao cấp hoàn toàn, học phí thu xấp xỉ trường ĐHTT, trần học phí theo quy định Chính phủ năm 2013-2014: thấp 4.85 triệu đồng/SV/năm cao 6.85 triệu đồng/SV/năm Đa số trường ĐHTT học phí thu khoảng 650.000 - 800.000 đồng/tháng/sinh viên Sinh viên công lập chịu 100% chi phí, sinh viên công lập lại Nhà nước hỗ trợ khoảng 70%, phải nộp 4-5 triệu tổng số 1012 triệu đồng học phí/năm Như rõ ràng không bình đẳng, tiền đầu tư Nhà nước cho giáo dục tiền đóng thuế toàn dân sinh viên 16 công lập hưởng công lập lại không hưởng, SV thuộc diện sách học trường ĐHTT chưa kịp thời hưởng sách Nhà nước trường ĐHCL 3.2.2 Chính sách phát triển đội ngũ giảng viên 3.2.2.1 Về tuyển dụng giảng viên Chính sách tuyển dụng GV trường ĐHTT thể Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Điều lệ trường Đại học, Quy chế tổ chức hoạt động trường ĐHTT Theo quy định đó, sở giáo dục ĐHTT quyền chủ động tuyển dụng GV đảm bảo theo tiêu chuẩn phẩm chất đạo đức, văn bằng, chứng chỉ, chuyên ngành đào tạo, khả giảng dạy… Trong đó, ưu tiên tuyển chọn người có tốt nghiệp đại học từ loại trở lên, người có thạc sĩ, tiến sĩ, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có phẩm chất tốt có nguyện vọng trở thành giảng viên để bổ sung vào đội ngũ giảng viên trường 3.2.2.2 Về sử dụng giảng viên Việc sử dụng đội ngũ giảng viên sở GDĐH nói chung trường ĐHTT nói riêng phải tuân theo quy định pháp luật Hiệu trưởng trường ĐHTT quyền tự chủ việc sử dụng đội ngũ GV vào: Các sách quy định nhiệm vụ, chức trách, quyền hạn GV, chế độ làm việc GV, định mức giảng dạy… theo quy định Nhà nước; tự chủ xếp, bố trí công việc giảng dạy, NCKH thực nhiệm vụ khác phù hợp với nhu cầu sở đào tạo theo chức danh ngạch lương tương ứng đảm bảo quy định pháp luật 3.2.2.3 Về đào tạo, bồi dưỡng giảng viên Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp nhiệm vụ đặc biệt quan trọng sở đào tạo đại học nói chung ĐHTT nói riêng Các sách đào tạo, bồi dưỡng GV quy định số văn pháp quy hành Nhà nước, theo GV trường ĐHTT tạo điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo theo tiêu chuẩn người GV theo cấu chức danh; trường ĐHTT hỗ trợ kinh phí đào tạo; Chính phủ tạo điều kiện cử đào tạo Tiến sĩ nước nước theo đề án 911 Chính phủ 3.2.2.4 Về đãi ngộ tôn vinh giảng viên Theo quy định hành đãi ngộ tôn vinh đội ngũ giảng viên, đặc biệt Điều lệ trường Đại học tư thục quy định GV trường ĐHTT hưởng chế độ tiền công, tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hưởng 17 quyền lợi theo tỷ lệ vốn góp có quyền tham gia hoạt động tổ chức xã hội đoàn thể theo quy định pháp luật Giảng viên hữu trường ĐHTT có đủ tiêu chuẩn theo quy định xét phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân, chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư Kỷ niệm chương nghiệp giáo dục 3.2.3 Chính sách đảm bảo quyền tự chủ hoạt động đào tạo 3.2.3.1 Về tự chủ tuyển sinh Luật Giáo dục Đại học 2012 cho phép trường tự chủ tuyển sinh theo hình thức: thi tuyển, xét tuyển, kết hợp thi tuyển xét tuyển Thực theo tinh thần trường tự chủ công tác tuyển sinh, tức có quyền lựa chọn phương án tốt để tuyển người học Qua kết khảo sát cho thấy, đa số trường ĐHTT mong muốn tự chủ xây dựng chế tuyển sinh riêng Nhà nước cần thực quy định Pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi cho trường ĐHTT phải có trách nhiệm tạo thuận lợi để trường thể quyền tự chủ tuyển sinh tốt phải đảm bảo chất lượng đầu vào 3.2.3.2 Tự chủ công tác tổ chức đào tạo Để đảm bảo quyền tự chủ công tác tổ chức đào tạo trường ĐHTT phải tự chủ mở ngành theo nhu cầu xã hội, chủ động phát triển chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu định hướng nghề nghiệp; theo hướng đại, chuẩn hóa, liên thông chất lượng; có khả tham gia đấu thầu NCKH, chọn lựa chương trình sách giáo khoa tiên tiến, biên soạn dịch thông qua hợp tác quốc tế khai thác mạng Tuy nhiên, đòi hỏi sở ĐHTT phải có lực thực thực tế chưa đáp ứng điều kiện để thực quyền tự chủ 3.3 Đánh giá thực trạng sách phát triển trường đại học tư thục 3.3.1 Kết đạt sách phát triển trường đại học tư thục - Chính sách tài ngày bổ sung hoàn thiện nhằm huy động nguồn lực xã hội cho phát triển GDĐH, sách tác động tích cực đến phát triển trường ĐHTT, nguồn tài huy động để phát triển trường ĐHTT ngày tăng Từ năm 2000 đến hệ thống giáo dục ĐHNCL đóng góp cho Nhà nước khoảng 30 nghìn tỉ, góp phần chia sẻ với Nhà nước gánh nặng ngân sách đầu tư cho GDĐH 18 - Xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên theo hướng đủ số lượng ngày đảm bảo chất lượng Sự quan tâm Nhà nước tới phát triển ĐNGV thể thông qua việc hoạch định sách quan trọng liên quan đến chủ trương xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ GVĐH, có GV trường ĐHTT Các CS phát triển ĐNGV bước đầu tạo thuận lợi cho việc thực hoạt động GD - ĐT việc xây dựng nâng cao chất lượng ĐNGV trường ĐHTT Số lượng GV năm tăng lên, cấu trình độ bất cập bước đầu có cải thiện Các sách Nhà nước tạo hội cho đội ngũ nhà giáo bậc GDĐH ngày cống hiến nhiều cho nghiệp giáo dục - Hoạt động đào tạo trường ĐHTT ngày phát triển theo hướng tự chủ Từ chỗ toàn hệ thống GDĐH Việt Nam chịu quản lý nhà nước chặt chẽ mặt thông qua Bộ GD& ĐT tổ chức, nhân lãnh đạo trường ĐH, chương trình, giáo trình, công nhận kết tốt nghiệp (như cấp ThS, TS); đến trường đại học nói chung, ĐHTT nói riêng dần đảm bảo thực quyền tự chủ thông qua sách Nhà nước 3.3.2 Những hạn chế, bất cập - Thứ nhất, sách tài chính, thời gian qua có điều chỉnh, bổ sung đổi sách tài hạn chế, tác động ảnh hưởng đến vận hành phát triển trường ĐHTT như: vấn đề huy động vốn, đóng thuế, quyền sở hữu tài sản nên làm cho nhiều trường ĐHDL chưa chuyển đổi sang trường ĐHTT trường ĐHTT thành lập gặp không khó khăn trình hoạt động - Thứ hai, sách phát triển đội ngũ GV, phát triển đội ngũ GV trường ĐHTT chưa tương thích với gia tăng qui mô chưa đủ mức đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng GDĐH Đội ngũ GV trường ĐHTT vừa thiếu số lượng vừa yếu chất lượng, trường ĐHTT gặp nhiều khó khăn việc tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng ĐNGV nâng cao chất lượng GV Mặt khác, văn Nhà nước quy định việc đãi ngộ, tôn vinh ĐNGV phải công bằng, bình đẳng trường ĐHCL ĐHTT khó khăn nhiều mặt nên số trường chưa thực thực chưa chế độ sách đãi ngộ ĐNGV như: chế độ làm việc, chế độ phụ cấp, đào tạo bồi dưỡng, vinh danh… - Thứ ba, Chính sách đảm bảo quyền tự chủ trường ĐHTT: quyền tự chủ trường ĐHTT chưa thực đảm bảo thiếu quán, đồng 19 sách Nhà nước, gây khó khăn cho việc thực quyền tự chủ công tác tuyển sinh, đợt tuyển sinh năm 2012, phần lớn trường ĐHTT không thực kế hoạch Các sách đảm bảo quyền tự chủ tổ chức hoạt động đào tạo việc mở thêm ngành, xây dựng chương trình, giáo trình, công tác NCKH, liên kết đào tạo…chưa triển khai vận dụng cách hợp lý nên làm cho trường ĐHTT gặp không khó khăn 3.3.3 Nguyên nhân Nguyên nhân khách quan: Do Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm phát triển hệ thống GDĐH công lập nói chung, trường ĐHTT nói riêng; Năng lực tài Nhà nước người dân hạn hẹp; Do tác động chế thị trường làm ảnh hưởng đến phát triển lành mạnh trường ĐHTT Mặt khác, mâu thuẫn yêu cầu cao xã hội với khả hạn chế nguồn lực điều kiện đẩy nhiều trường ĐHTT vào tình trạng khó khăn Nguyên nhân chủ quan: Các sách phát triển trường ĐHTT Nhà nước ban hành chưa đồng quán, chưa kịp thời, chưa xây dựng đầy đủ cụ thể hóa quy chuẩn yếu tố, điều kiện, lực để đảm bảo chất lượng đào tạo; chưa tạo quyền tự chủ thực cho sở ĐHTT nên chưa tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển trường ĐHTT; Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chưa thực quan tâm tháo gỡ giải khó khăn, vướng mắc trường ĐHTT đất đai, tài chính, xây dựng sở vật chất, quản trị Nhà nước chưa thực quan tâm xây dựng, điều chỉnh sách để tạo động lực phát triển trường ĐHTT, hệ thống giáo dục ĐHCL bao cấp nhiều, hệ thống ĐHTT chưa quan tâm thích đáng; Nhận thức xã hội vai trò loại hình trường ĐHTT hạn chế Các quan quản lý nhà nước can thiệp sâu vào công tác quản trị trường ĐH chưa thực tốt việc tra kiểm tra, giám sát xử lý chưa kịp thời nghiêm minh hành vi vi phạm Ngoài có nguyên nhân từ phía sở đào tạo, phải tự cân đối thu chi, chưa hỗ trợ tài Nhà nước nên nhiều trường ĐHTT gặp khó khăn bị áp lực tài chính; chưa trọng đầu tư xây dựng đội ngũ giảng viên đảm bảo đủ số lượng chất lượng chưa đầu tư lớn để xây dựng sở vật chất phương tiện giảng dạy; chưa trọng công tác nghiên cứu khoa học cho giảng viên sinh viên Hay nói cách khác chưa trọng nâng cao lực toàn diện nhằm đảm bảo thực quyền tự chủ hoạt động 20 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC Ở VIỆT NAM 4.1 Quan điểm, định hướng phát triển trường đại học tư thục đến 2020 4.1.1 Quan điểm phát triển trường đại học tư thục 4.1.1.1 Quan điểm Đảng Nhà nước xã hội hóa đổi giáo dục đại học nhằm phát triển trường đại học tư thục Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng đạo cần phải: “đổi toàn diện giáo dục, đào tạo Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hóa hội nhập quốc tế, yêu cầu hoàn thiện chế, sách xã hội hóa giáo dục, đào tạo phương diện: động viên nguồn lực xã hội; phát huy vai trò giám sát cộng đồng; khuyến khích hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập Hiến pháp 2013 Nghị số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo tiếp tục khẳng định phát triển giáo dục quốc sách hàng đầu, nghiệp Đảng, Nhà nước toàn dân Đầu tư cho giáo dục đầu tư phát triển Phát triển hài hòa, hỗ trợ giáo dục công lập công lập, vùng, miền, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục 4.1.1.2 Quan điểm luận án phát triển trường đại học tư thục Các trường đại học dù trường công hay trường tư có vai trò to lớn, sản phẩm hệ thống GDĐH mang lại lợi ích to lớn cho quốc gia tạo đội ngũ lao động có trình độ, lực phục vụ phát triển đất nước nên Nhà nước phải quan tâm phát triển hài hòa, cân đối hai loại hình đào tạo công lập tư thục, nên ngân sách nhà nước không lo cho trường ĐHCL mà cần thiết phải hỗ trợ cho trường ĐHTT hai có vai trò quan trọng thực nhiệm vụ giáo dục đất nước Để phát triển trường ĐHTT cần đặc biệt coi trọng sách đội ngũ giảng viên, đối xử công sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực, sách đãi ngộ, tôn vinh GV trường ĐHCL ĐHTT đội ngũ GV có vai trò đặc biệt quan trọng định chất lượng, hiệu đào tạo Đồng thời chia sẻ chi phí đào tạo cho SV không phân biệt trường công hay tư 21 Trong chế thị trường nay, Nhà nước cần cho phép thành lập hai loại hình ĐHTT: ĐHTT lợi nhuận ĐHTT phi lợi nhuận xây dựng chế, sách hợp lý kiểm soát chặt chẽ, tránh thương mại hóa giáo dục 4.1.2 Định hướng phát triển trường đại học tư thục Tập trung xây dựng triển khai thực chế, sách cụ thể để hỗ trợ cho sở ĐHTT, trước hết đất đai, thuế vốn vay để huy động tiềm năng, nguồn lực xã hội phát triển trường ĐHTT Thúc đẩy tăng quy mô hợp lý gắn với điều kiện đảm bảo chất lượng Tạo quyền độc lập, tự chủ trường ĐHTT, năm học tới trao quyền tự chủ tuyển sinh cho trường ĐHTT, để tạo điều kiện cho sở ĐHTT tuyển đủ số lượng đảm bảo chất lượng theo quy định Đảm bảo công bằng, bình đẳng đối xử Nhà nước xã hội trường ĐHCL ĐHTT Thực chủ trương đổi bản, toàn diện GDĐH Phát triển đội ngũ nhà giáo đảm bảo đủ số lượng, hợp lý cấu chuẩn chất lượng đáp ứng nhu cầu vừa tăng quy mô vừa nâng cao chất lượng hiệu GDĐH Phấn đấu đến 2020 tỷ lệ sinh viên học sở GDĐHNCL chiếm 40% tổng số sinh viên nước Nghị số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương khóa XI: Có sách khuyến khích cạnh tranh lành mạnh giáo dục sở bảo đảm quyền lợi người học, người sử dụng lao động sở giáo dục Tiến tới bình đẳng quyền nhận hỗ trợ Nhà nước người học trường công lập trường công lập Tiếp tục hoàn thiện sách hỗ trợ đối tượng sách, đồng bào dân tộc thiểu số chế tín dụng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay để học 4.2 Nguyên tắc hoàn thiện sách phát triển trường đại học tư thục 4.2.1 Đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ: Chính sách phát triển ĐHTT phải bổ sung, chỉnh sửa kịp thời theo quan điểm, định hướng Đảng phát triển xã hội hóa giáo dục đại học giai đoạn mới; đồng thời phải kế thừa, phát huy nội dung phù hợp khắc phục điểm hạn chế sách cũ làm cản trở phát triển trường ĐHTT thời gian qua; đảm bảo đồng với sách khác, tránh chồng chéo, mâu thuẫn; đảm bảo hợp lý sách hệ thống giáo dục đại học 4.2.2 Đảm bảo tính khả thi tạo đồng thuận xã hội: Chính sách phát triển trường ĐHTT có tạo đồng thuận đảm bảo tính khả thi mang lại hiệu Tính khả thi sách phải xem xét nhiều phương diện 22 từ việc xác định nguyên nhân làm xuất vấn đề sách đến việc xác định mục tiêu biện pháp đồng để thực nội dung sách 4.2.3 Đảm bảo công bằng, bình đẳng trường đại học công lập đại học tư thục: Các trường ĐHTT phải đối xử bình đẳng công trường ĐHCL mặt nhận thức số sách: đất đai, hội học tập công dân; đảm bảo quyền tham dự đấu thầu cung ứng dịch vụ nhà nước đặt hàng; sinh viên giảng viên hai loại trường bình đẳng việc hưởng loại tài trợ Nhà nước 4.2.4 Đảm bảo tính công khai, minh bạch: Công khai, minh bạch nguyên tắc quan trọng hoạt động quản lý hành nhà nước, đòi hỏi quan nhà nước, tổ chức đơn vị xây dựng, ban hành tổ chức thực sách phải tiến hành công khai, minh bạch; đảm bảo công bằng, dân chủ theo quy định pháp luật Việc công bố công khai, minh bạch trình hoạch định thực chế, sách phát triển trường ĐHTT cần thiết, thảo luận tranh luận công khai, dân chủ, chế, sách bổ sung, hoàn chỉnh sát thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, khắc phục tình trạng khó khăn, bất cập trường ĐHTT 4.2.5 Đảm bảo hài hòa lợi ích đối tượng tham gia phát triển ĐHTT: Việc hoàn thiện sách Nhà nước nhằm phát triển trường ĐHTT phải đảm bảo hài hòa lợi ích, không nhà đầu tư hay người góp vốn mà lợi ích sinh viên; lợi ích cán nhân viên giảng viên; lợi ích lâu dài Trường; lợi ích xã hội tức sản phẩm trường đại học tư thục tạo phải đáp ứng nhu cầu yêu cầu xã hội 4.3 Giải pháp hoàn thiện sách phát triển trường đại học tư thục 4.3.1 Nhóm giải pháp hoàn thiện sách tài Thứ nhất, Nhà nước cần sửa đổi, bổ sung hệ thống văn quy phạm pháp luật tài cho GDĐH nói chung ĐHTT nói riêng, quy định lại quyền sở hữu tài sản người góp vốn thành lập Thứ hai, Điều chỉnh, bổ sung sách hỗ trợ tài trường ĐHTT, không nên đánh thuế trường ĐHTT cam kết hoạt động phi lợi nhuận Thứ ba, Khuyến khích thành lập trường ĐHTT phi lợi nhuận đồng thời cho phép thành lập trường ĐHTT lợi nhuận phải xây dựng chế riêng biệt cho hai loại trường 23 Thứ tư, Điều chỉnh quy định quyền sở hữu tài sản, bảo toàn vốn, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc để trường đại học dân lập lại chuyển đổi sang trường ĐHTT Thứ năm, Xây dựng khung học phí trường ĐHTT tương ứng với quy chuẩn nhằm đảm bảo chất lượng xây dựng sách hỗ trợ học phí, đảm bảo sách xã hội SV học trường ĐHTT 4.3.2 Nhóm giải pháp hoàn thiện sách phát triển đội ngũ giảng viên Thứ nhất, sở quy hoạch phát triển giáo dục đại học, Nhà nước cần xây dựng quy hoạch tổng thể, dài hạn cho phát triển đội ngũ GV toàn hệ thống giáo dục đại học, trọng đội ngũ GV trường ĐHTT để đảm bảo số lượng, chất lượng cấu cho phù hợp với nhu cầu đào tạo ngành nghề, đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực tương lai Thứ hai, Bổ sung, sửa đổi sách nhằm nâng cao chất lượng hệ thống trường đại học sư phạm đảm bảo chuẩn đào tạo giảng viên để tạo nguồn tuyển có chất lượng cho sở đào tạo đại học nói chung, ĐHTT nói riêng Thứ ba, Xây dựng triển khai thực nghiêm túc quy định tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp GV đại học cho toàn hệ thống giáo dục đại học Thứ tư, Thực thống chế độ làm việc GV, bao gồm: giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tham gia hoạt động khác Mặt khác, Nhà nước quy định cụ thể mặt pháp lý làm sở cho trường ĐHTT việc sử dụng, quản lý GV: trường hợp việc, bỏ việc, vi phạm quy định Thứ năm, Hoàn thiện sách đảm bảo bình đẳng GV trường ĐHCL ĐHTT, ví dụ sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ sư phạm; sách đãi ngộ, tôn vinh; sách hỗ trợ cho công tác nghiên cứu khoa học cho trường ĐHTT 4.3.3 Nhóm giải pháp hoàn thiện sách đảm bảo quyền tự chủ hoạt động đào tạo Thứ nhất, Sửa đổi, bổ sung sách nhằm quy định cụ thể quyền tự chủ nội dung tự chủ loại hình ĐHTT Sự tự chủ phụ thuộc vào lực điều kiện thực quyền tự chủ Vì phải xác định lực đến đâu tự chủ đến đấy, điều kiện Nhà nước phải quy định cụ thể kiểm soát để đảm bảo chất lượng 24 Thứ hai, Sửa đổi văn quy phạm để yêu cầu trường ĐHTT đảm bảo tiêu chuẩn đội ngũ, sở vật chất, trang thiết bị, thí nghiệm…để thực nội dung tự chủ mà Nhà nước quy định Thứ ba, Cải cách công tác tuyển sinh đại học, thực nghiêm điều khoản quy định Luật Giáo dục đại học để đảm bảo quyền lợi cho sở ĐHTT Thứ tư, Nhà nước xây dựng quy chuẩn để kiểm soát hoạt động đào tạo trường ĐHTT nhằm vừa đảm bảo quyền tự chủ công tác tổ chức hoạt động đào tạo, bao gồm việc giám sát thực kế hoạch, chương trình giảng dạy theo nhu cầu thị trường lao động; giám sát việc thực công khai tiêu chí để đảm bảo chất lượng theo yêu cầu Nhà nước, giám sát việc đánh giá kết trình đào tạo tổ chức kiểm định chất lượng đào tạo; giám sát việc thực hợp tác liên doanh, liên kết đào tạo trường ĐHTT Thực tốt công tác tra, kiểm tra việc thực hoạt động trường 4.3.4 Các giải pháp khác - Tiếp tục khẳng định đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực giáo dục đại học Thực việc rà soát lại hệ thống văn quy phạm pháp luật liên quan đến phát triển trường ĐHTT để sửa đổi, bổ sung điều chỉnh kịp thời, tránh mâu thuẫn, chồng chéo - Nhà nước thường xuyên thanh, kiểm tra nhằm chấn chỉnh hoạt động sở ĐHTT, phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật Thực kiểm định chất lượng công khai kết kiểm định vừa nhằm thúc đẩy sở ĐHTT không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo - Bổ sung chỉnh sửa hoàn thiện để ban hành Quy chế tổ chức hoạt động trường ĐHTT; - Xây dựng Luật Nhà giáo để đảm bảo quyền nghĩa vụ Nhà giáo, đặc biệt nhà giáo trường ĐHTT; - Đối với sở ĐHTT muốn tồn phát triển bền vững phải nâng cao chất lượng đào tạo để tự định đoạt lấy thương hiệu cho Tập trung đổi hoạt động giáo dục nhà trường theo định hướng bảo đảm chất lượng đào tạo KẾT LUẬN Thực chủ trương xã hội hóa giáo dục, đời phát triển trường ĐHTT thời gian quan vừa khẳng định chủ trương đắn Đảng 25 Nhà nước, vừa khẳng định vị trí, vai trò quan trọng thiếu trường ĐHTT hệ thống GDĐH Việt Nam Các trường ĐHTT tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân nâng cao trình độ; chia sẻ gánh nặng với Nhà nước việc cung ứng dịch vụ công đáp ứng nhu cầu học tập trình độ cao đa dạng nhân dân, đồng thời thu hút nhiều nguồn lực, tiềm lớn lao xã hội đầu tư cho giáo dục đại học phát triển Nghiên cứu “Chính sách phát triển trường đại học tư thục Việt Nam” có ý nghĩa thiết thực lý luận thực tiễn Tác giả luận án khái quát hóa nội dung lý luận trường ĐHTT, vai trò trường ĐHTT, cần thiết phải phát triển trường ĐHTT, lý giải yếu tố ảnh hưởng đến sách phát triển trường ĐHTT làm rõ nội dung sách phát triển trường ĐHTT Luận án nghiên cứu, khảo sát khái quát trình hình thành phát triển trường ĐHTT gần 25 năm qua, đánh giá thực trạng phát triển quy mô, số lượng chất lượng trường ĐHTT, đặc biệt tập trung phân tích, đánh giá sách phát triển trường ĐHTT như: sách tài chính, sách đội ngũ giảng viên sách đảm bảo quyền tự chủ trường ĐHTT nhằm phát triển trường ĐHTT thời gian qua Luận án đưa quan điểm tác giả nhằm phát triển trường ĐHTT phù hợp với điều kiện thực tiễn với xu chung phát triển GDĐH giới Xây dựng nguyên tắc nhằm hoàn thiện sách phát triển trường ĐHTT cần thiết để đảm bảo hài hòa lợi ích đối tượng tham gia phát triển trường ĐHTT nhà đầu tư, người học, cán bộ, giảng viên tham gia giảng dạy trường ĐHTT, lợi ích lâu dài trường lợi ích xã hội Luận án đề xuất nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện sách tài chính, sách đội ngũ giảng viên, sách đảm bảo quyền tự chủ trường ĐHTT số giải pháp khác; phải thực đồng giải pháp nhằm thu hút ngày nhiều thành phần kinh tế tham gia phát triển ĐHTT, đảm bảo bình đẳng trường ĐHCL ĐHTT hệ thống nhằm phát triển trường ĐHTT Việt Nam số lượng, chất lượng hiệu giáo dục năm tới 26 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ Đặng Thị Minh (2012), Xây dựng thực sách phát triển giáo dục đại học công lập Việt Nam, Tạp chí Quản lý nhà nước, Số 196, tháng 5-2012; Đặng Thị Minh (2013), Thực trạng giải pháp phát triển trường đại học tư thục Việt Nam, Tạp chí Quản lý nhà nước, Số 209, tháng 6-2013; Đặng Thị Minh (2014), Phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học công lập Việt Nam, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng năm 2014 Đặng Thị Minh (2014), Hoàn thiện sách phát triển trường đại học tư thục Việt Nam, Tạp chí Quản lý nhà nước, Số 223, tháng năm 2014 27 [...]... động của mình 20 CHƯƠNG 4 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC Ở VIỆT NAM 4.1 Quan điểm, định hướng phát triển trường đại học tư thục đến 2020 4.1.1 Quan điểm phát triển trường đại học tư thục 4.1.1.1 Quan điểm của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa và đổi mới giáo dục đại học nhằm phát triển trường đại học tư thục Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã chỉ... thực hiện chính sách phát triển giáo dục đại học ngoài công lập ở Việt Nam, Tạp chí Quản lý nhà nước, Số 196, tháng 5-2012; 2 Đặng Thị Minh (2013), Thực trạng và giải pháp phát triển trường đại học tư thục ở Việt Nam, Tạp chí Quản lý nhà nước, Số 209, tháng 6-2013; 3 Đặng Thị Minh (2014), Phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học ngoài công lập Việt Nam, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 3 năm... 11 toàn xã hội đầu tư các nguồn lực phát triển trường ĐHTT và vai trò tạo lập môi trường thuận lợi, khuyến khích trường ĐHTT phát triển 2.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách phát triển trường đại học tư thục Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chính sách phát triển trường ĐHTT ở Việt Nam: thứ nhất là quan điểm, tư tưởng của Đảng và Nhà nước và tư duy, nhận thức của xã hội đối với trường ĐHTT là yếu... tài chính của trường ĐHTT: bao gồm chính sách hỗ trợ kinh phí của Nhà nước; chính sách huy động các thành phần kinh tế, các tổ chức và các cá nhân đầu tư, tài trợ cho trường ĐHTT cũng như cơ chế sở hữu tài sản, quản lý tài chính và chính sách học phí của trường đại học tư thục - Chính sách phát triển đội ngũ giảng viên trường ĐHTT: là sự thể chế hóa của Nhà nước và sự cụ thể hóa của các trường đại học. .. đến sự ổn định và phát triển của trường 3.2 Phân tích thực trạng chính sách phát triển trường đại học tư thục ở Việt Nam 3.2.1 Chính sách tài chính 3.2.1.1 Chính sách hỗ trợ kinh phí của Nhà nước Thực tế phát triển ĐHTT ở Việt Nam cho thấy nguồn tài chính của trường ĐHTT chủ yếu là do sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân góp vốn đầu tư; sự vận hành chủ yếu cân đối dựa trên nguồn học phí của sinh viên,... những nội dung lý luận cơ bản về trường ĐHTT, vai trò của trường ĐHTT, sự cần thiết phải phát triển trường ĐHTT, lý giải các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách phát triển trường ĐHTT cũng như làm rõ các nội dung của chính sách phát triển trường ĐHTT Luận án nghiên cứu, khảo sát và khái quát quá trình hình thành và phát triển các trường ĐHTT trong gần 25 năm qua, đánh giá thực trạng phát triển về quy mô,... các cơ sở ĐHTT phải có năng lực thực sự nhưng thực tế chưa đáp ứng được các điều kiện đó để thực hiện quyền tự chủ của mình 3.3 Đánh giá thực trạng chính sách phát triển trường đại học tư thục 3.3.1 Kết quả đạt được của các chính sách phát triển trường đại học tư thục - Chính sách tài chính ngày càng được bổ sung và hoàn thiện nhằm huy động các nguồn lực của xã hội cho phát triển GDĐH, các chính sách. .. của các trường ĐHTT, đặc biệt tập trung phân tích, đánh giá các chính sách phát triển trường ĐHTT như: chính sách tài chính, chính sách đối với đội ngũ giảng viên và chính sách đảm bảo quyền tự chủ của trường ĐHTT nhằm phát triển các trường ĐHTT trong thời gian qua Luận án đã đưa ra các quan điểm của tác giả nhằm phát triển trường ĐHTT phù hợp với điều kiện thực tiễn và với xu thế chung về phát triển. .. quan trọng đối với hoạch định chính sách phát triển GDĐH nói chung và ĐHTT nói riêng 2.3 Kinh nghiệm của một số quốc gia về chính sách phát triển trường đại học tư thục 2.3.1 Về chính sách tài chính Tùy theo mô hình đại học tư thục vì lợi nhuận hay phi lợi nhuận mà Chính phủ của các nước có cơ chế, chính sách tài chính khác nhau: Một số quốc gia, Nhà nước tài trợ khá lớn cho trường ĐHTT nhưng lại giao... chất lượng giáo dục (đánh giá kết quả, công nhận tốt nghiệp…) 2.2.3 Vai trò của chính sách phát triển trường đại học tư thục Chính sách phát triển trường ĐHTT là công cụ quản lý nhà nước quan trọng, tác động trực tiếp đến sự ổn định và phát triển bền vững của trường ĐHTT; có vai trò quan trọng trong việc định hướng, dẫn dắt, hỗ trợ cho trường ĐHTT phát triển theo đúng quan điểm chính trị và mục tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC Ở VIỆT NAM, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC Ở VIỆT NAM, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC Ở VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay