do toan ngoai khoa

3 185 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 22:23

Đỗ Mạnh Cường Tổ Toán – Tin THPT Khoái Châu ĐỐ VUI TOÁN HỌC 1) Có đàn gà tụ tập ăn thóc sân chạy nhảy tung tăng, trống có mái, mái có gà con, tất đếm 171 đầu Hỏi gà trống ? ĐA: 2) Ai biết đỉnh núi Everest cao giới phải ko? Vậy trước đỉnh Everest khám phá, đỉnh núi cao giới? ĐA: Vẫn đỉnh Everest 3) Một ngày kim kim phút vuông góc với lần, kim phút kim giây vuông góc lần ĐA: ngày có 24 h nên vuông góc 48 lần ngày có 24x60 phút nên có : 48x60 = 2880 lần 4) Cái qua kính phóng đại to lên, qua kính phóng đại không thay đổi? ĐA: Góc hình học 5) Chú kiến bò dọc theo cột cao 20m, ban ngày lên 5m, tối lại tụt xuống 4m Sao ngày ta lên tới đỉnh? ĐA: 16 ngày 6) Một viên gạch nặng 1kg nửa viên Hỏi viên gạch nặng bao nhiêu? ĐA: 10kg 7) mèo ăn chuột hết 1,5 Sao 10 mèo ăn hết 20 chuột? ĐA: 8) Tìm số có chữ số chia hết cho 5, chia 2, 3, dư ĐA: 25 9) Một cụ già cho biết “Nếu giảm tuổi lần bớt tuổi” Hỏi cụ già tuổi? ĐA: 72 10) Căn phòng hình chữ nhật có 10 ghế Xếp để dọc theo tường có số ghế ĐA: ** * * * ** * * * 11) Mỗi tường phòng treo cờ khoảng cách chúng Hỏi có nhiều nhất, cờ ĐA: 12 – * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 12) Dùng que diêm xếp thành tam giác giống nhau? ĐA: IV ∆ tứ diện Đỗ Mạnh Cường Tổ Toán – Tin THPT Khoái Châu 13) Ông mệnh danh "hoàng tử nhà toán học", với ảnh hưởng sâu sắc cho phát triển toán học khoa học, ông xếp ngang hàng Leonhard Euler, Isaac Newton Archimedes nhà toán học vĩ đại lịch sử Bạn cho biết ông ai? ĐA: Carl Friedrich Gauss 14) Ông chứng minh tổng góc tam giác 180° tiếng nhờ định lý toán học mang tên ông Bạn cho biết ông ai? ĐA: Pythagoras 15) Nhà toán học tiếng đoán quỹ đạo hình elip mặt Trời: ĐA: Thales thành Miletos (khoảng 624 TCN – khoảng 546 TCN), triết gia, nhà toán học người Hy Lạp 1) Di chuyển que diêm để có phép tính đúng: X – III = XII ĐA: X – III = VII 2) Xếp que diêm thành số lớn nhỏ ĐA: Số pi 3) Ba góc A, B, C tam giác ABC thỏa mãn: A − B = B − C Điều sau chắn đúng? (A) A ≤ 600 (B) B ≤ 600 (C) C ≤ 600 (D) B > 600 (E) A ≤ C ĐA: B 4) Nếu 4x = 9y = 256 giá trị xy ? ĐA: 64 5) Nếu trung bình cộng số nguyên liên tiếp 12 tổng số nhỏ số lớn bao nhiêu? ĐA: 24 6) Trong dãy 10 số nguyên liên tiếp tăng dần, tổng số 560 Hỏi tổng số dãy bao nhiêu? ĐA: 575 7) Tìm số nguyên nhỏ tổng ba số nguyên tố khác mà số lớn 20? ĐA: 83 8) Trong tam giác, đường chia tam giác thành hai miền có diện tích nhau? ĐA: Đường trung tuyến 9) Cho tỷ số 3x-4 y+15 số, y=3 x=2, y=12 x ? ĐA: 7/3 Đỗ Mạnh Cường Tổ Toán – Tin THPT Khoái Châu 10) Tìm số dãy số: 3,3, 6, 18, 72, ? ĐA: 360 11) Tìm số tự nhiên chia dư 1; dư 2; dư 3; dư 4; dư ; dư ; dư 7; dư 8; 10 dư ĐA: 2519 12) Trên du thuyền chạy khơi xa, du khác nhận thấy bên hông thuyền có thang mà bậc thang cuối vừa chạm mặt nước biển khoảng cách hai bậc thang 30 cm Thủy triều dâng lên cao 20 cm gờ Bạn tính sau 3h30 ph mực nước biển dâng đến bậc thang thứ mấy? ĐA: Nguyễn Y Vân 13) Từ hai chữ số tự nhiên số: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 có cách viết thành số nguyên dương nhỏ nhất? ĐA: 10 14) Với chữ số tất phép tính viết số số ĐA: , 15) Làm để chia 21 bò vào chuồng cho số bò chuồng số lẻ?
- Xem thêm -

Xem thêm: do toan ngoai khoa, do toan ngoai khoa, do toan ngoai khoa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay