(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH CÔNG) CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRẺ VÙNG TÂY BẮC VIỆT NAM HIỆN NAY

226 182 0
  • Loading ...
1/226 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 22:22

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH CÔNG) CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRẺ VÙNG TÂY BẮC VIỆT NAM HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH CÔNG) CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRẺ VÙNG TÂY BẮC VIỆT NAM HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH CÔNG) CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRẺ VÙNG TÂY BẮC VIỆT NAM HIỆN NAY(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH CÔNG) CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRẺ VÙNG TÂY BẮC VIỆT NAM HIỆN NAY BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN VĂN TRUNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRẺ VÙNG TÂY BẮC VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH CÔNG HÀ NỘI, NĂM 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN VĂN TRUNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRẺ VÙNG TÂY BẮC VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành: Quản lí Hành công Mã số: 62 34 82 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH CÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS Đinh Thị Minh Tuyết GS.TS Đặng Cảnh Khanh HÀ NỘI, NĂM 2015 LỜI CẢM ƠN Được hướng dẫn, giúp đỡ tận tình nhà khoa học, giảng viên Học viện Hành Quốc gia, đặc biệt giúp đỡ tận tình PGS.TS Đinh Thị Minh Tuyết GS.TS Đặng Cảnh Khanh nội dung phương pháp nghiên cứu khoa học Tác giả luận án hoàn thành việc nghiên cứu đề tài khoa học “Chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ vùng Tây Bắc Việt Nam nay” Đây đề tài mà tác giả tâm huyết gắn bó với trình công tác nhiều năm Tác giả luận án xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc, nhà khoa học, thầy, cô Học viện Hành Quốc gia, Khoa Sau đại học, Khoa Quản lí Nhà nước xã hội, đồng thời tác giả trân trọng gửi lời cảm ơn Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Viện Nghiên cứu Thanh niên, UBND, tỉnh thành Đoàn huyện thị Đoàn thuộc tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai Yên Bái hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi giúp nghiên cứu sinh suốt trình học tập, nghiên cứu, khảo sát thực tế để hoàn thành luận án Do điều kiện lí khác nên luận án có thiếu sót định, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp quý báu từ nhà khoa học, học giả, cấp, ngành có liên quan người quan tâm đến nội dung mà tác giả nghiên cứu để tiếp thu vận dụng vào thực tiễn với mục tiêu đóng góp nhỏ bé vào việc xây dựng, hoạch định sách nhằm phát huy nguồn nhân lực trẻ vùng Tây Bắc Việt Nam năm tới phục vụ cho nghiệp phát triển kinh tế - xã hội Vùng núi Tây Bắc Đảng Nhà nước ta Hà Nội, ngày 01 tháng năm 2015 Nghiên cứu sinh Trần Văn Trung LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học riêng Tư liệu luận án trung thực, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng Các kết nghiên cứu luận án tính đến theo tác giả biết chưa có công trình khoa học công bố Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2015 Nghiên cứu sinh Trần Văn Trung MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu 13 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 16 Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án 16 Phương pháp nghiên cứu luận án 17 Đóng góp luận án 18 Ý nghĩa lí luận thực tiễn luận án 19 Giả thuyết nghiên cứu luận án 20 Kết cấu luận án 20 Chương TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Các nghiên cứu nước 10 1.1.1 Nghiên cứu sách dân tộc Việt Nam 10 1.1.2 Nghiên cứu sách niên 12 1.1.3 Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực trẻ sách phát triển nguồn nhân lực trẻ 14 1.1.4 Nghiên cứu sách phát triển người phát triển nguồn nhân lực vùng Tây Bắc 16 1.2 Các công trình nghiên cứu nhà khoa học nước 18 1.2.1 Nghiên cứu dân tộc sách dân tộc Việt Nam 18 1.2.2 Nghiên cứu đến nguồn nhân lực sách phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số Việt Nam 19 1.2.3 Nghiên cứu người nguồn nhân lực dân tộc vùng núi phía Bắc Việt Nam 20 1.3 Các vấn đề đặt cho nhiệm vụ nghiên cứu luận án 21 Chương CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRẺ 24 2.1 Khái niệm nguồn nhân lực trẻ sách phát triển nguồn nhân lực trẻ 24 2.1.1 Nguồn nhân lực nguồn nhân lực trẻ 24 2.1.2 Phát triển nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực trẻ 30 2.1.3 Đặc điểm nguồn nhân lực trẻ vùng Tây Bắc 32 2.1.4 Chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ vùng Tây Bắc 34 2.2 Vai trò sách phát triển nguồn nhân lực trẻ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc 40 2.2.1 Vai trò nguồn nhân lực với phát triển kinh tế - xã hội 40 2.2.2 Vai trò sách phát triển nguồn nhân lực trẻ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc 43 2.2.3 Chính sách phát triển nguồn lực trẻ có mối quan hệ mật thiết với số sách khác 46 2.3 Nội dung sách phát triển nguồn nhân lực trẻ 49 2.3.1 Nhóm sách tác động đến số lượng nguồn nhân lực trẻ 50 2.3.2 Nhóm sách tác động đến chất lượng nguồn nhân lực trẻ 51 2.3.3 Nhóm sách tác động đến cấu nguồn nhân lực trẻ 53 2.3.4 Nhóm sách tuyển dụng sử dụng nguồn nhân lực trẻ 55 2.4 Khung phân tích đánh giá sách phát triển nguồn nhân lực trẻ vùng Tây Bắc 57 2.4.1 Khung phân tích sách phát triển nguồn nhân lực trẻ vùng Tây Bắc57 2.4.2 Khung đánh giá sách phát triển nguồn nhân lực trẻ vùng Tây Bắc 58 2.5 Chính sách phát triển nguồn nhân lực nguồn nhân lực trẻ số nước giới 62 2.5.1 Định hướng chung Liên hợp quốc phát triển nguồn nhân lực nhân lực trẻ 62 2.5.2 Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 64 2.5.3 Nhật Bản 66 2.5.4 Hàn Quốc 67 2.5.5 Kinh nghiệm cho Việt Nam 68 Tiểu kết chương 69 Chương THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRẺ Ở VÙNG TÂY BẮC VIỆT NAM 71 3.1 Khái quát chung điều kiện phát triển vùng Tây Bắc 71 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên vùng Tây Bắc 71 3.1.2 Đặc điểm kinh tế vùng Tây Bắc 73 3.1.3 Đặc điểm xã hội vùng Tây Bắc 74 3.1.4 Đặc điểm văn hóa 75 3.2 Thực trạng nguồn nhân lực nguồn nhân lực trẻ vùng Tây Bắc 76 3.2.1 Thực trạng nguồn nhân lực vùng Tây Bắc 76 3.2.2 Thực trạng nguồn nhân lực trẻ vùng Tây Bắc 79 3.3 Những tác động sách phát triển nguồn nhân lực trẻ đến phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc 89 3.3.1 Thực trạng sách tác động đến số lượng nguồn nhân lực trẻ vùng Tây Bắc 90 3.3.2 Thực trạng sách tác động đến chất lượng nguồn nhân lực trẻ vùng Tây Bắc 95 3.3.3 Thực trạng sách tác động đến cấu nguồn nhân lực trẻ 102 3.3.4 Thực trạng sách tác động đến tuyển dụng sử dụng nguồn lao động trẻ 107 3.3.5 Những tác động tổ chức niên việc tham gia phát triển nguồn nhân lực trẻ vùng Tây Bắc 110 3.4 Đánh giá chung thực trạng sách phát triển nguồn nhân lực trẻ vùng Tây Bắc 112 3.4.1 Kết tổ chức triển khai thực thi sách phát triển nguồn nhân lực trẻ vùng Tây Bắc 113 3.4.2 Những hạn chế sách phát triển nguồn nhân lực trẻ vùng Tây Bắc nguyên nhân 121 Tiểu kết chương 126 Chương QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRẺ VÙNG TÂY BẮC VIỆT NAM 128 4.1 Dự báo phát triển nguồn nhân lực trẻ vùng Tây Bắc đến năm 2020 128 4.2 Quan điểm định hướng Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh sách phát triển nguồn nhân lực trẻ vùng Tây Bắc 130 4.2.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh phát triển nguồn nhân lực trẻ Việt Nam 130 4.2.2 Quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam sách phát triển nguồn nhân lực trẻ 133 4.2.3 Những định hướng phát triển nguồn nhân lực trẻ 144 4.3 Giải pháp hoàn thiện sách phát triển nguồn nhân lực trẻ vùng Tây Bắc 146 4.3.1 Nhóm giải pháp sách giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng 147 4.3.2 Nhóm giải pháp sách tác động đến phát triển y tế, tăng cường sức khỏe cho hệ trẻ vùng Tây Bắc 152 4.3.3 Nhóm giải pháp sách thu hút nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đến với vùng Tây Bắc 156 4.3.4 Nhóm giải pháp sách tăng cường tính chủ thể thiếu niên Tây Bắc 160 4.3.5 Nhóm giải pháp sách phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho vùng Tây Bắc 162 4.3.6 Nhóm giải pháp sách phát huy sắc văn hóa dân tộc, tăng cường giao lưu nâng cao đời sống văn hóa cộng động 166 4.3.7 Nhóm tăng cường phát huy vai trò tổ chức trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp tham gia phát triển nguồn nhân lực trẻ vùng Tây Bắc 168 Tiểu kết chương 4: 169 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 172 Kết nghiên cứu lí luận 172 Kết nghiên cứu thực tiễn 173 Kết nghiên cứu đề xuất giải pháp 173 Chứng minh giả thuyết nghiên cứu 174 Một số kiến nghị 174 5.1 Đối với Đảng 174 5.2 Đối với Nhà nước 175 5.3 Đối với địa phương vùng Tây Bắc 176 DANH MỤC CÔNG TRÌNH 178 KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN 178 ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 178 TÀI LIỆU THAM KHẢO 180 PHỤ LỤC 188 PHỤ LUC II: MỘT SỐ VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN PHÁT TRIỂN VÙNG TÂY BẮC 195 PHỤ LỤC III: CÁC SỐ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN NGUỒN NHÂN LỰC TRẺ TÂY BẮC- 199 - KÍ HIỆU VIẾT TẮT BCH Ban Chấp hành CĐ, ĐH Cao đẳng, Đại học CNH, HĐH Công nghiệp hóa, đại hóa CNXH Chủ nghĩa xã hội CMKT Chuyên môn kỹ thuật CSNNL Chính sách nguồn nhân lực DTTS Dân tộc thiểu số HĐND Hội đồng Nhân dân HDI Chỉ số phát triển người 10 KT – XH Kinh tế - xã hội 11 LHTN Liên hiệp niên 12 LHQ Liên hiệp quốc 13 LLLĐ Lực lượng lao động 14 NL Nhân lực 15 NNL Nguồn nhân lực 16 PL Phụ lục 17 QLHCNN Quản lí Hành Nhà nước 18 QLNN Quản lí Nhà nước 19 THCS Trung học sở 20 THPT Trung học phổ thông 21 TNCS Thanh niên Cộng sản 22 UBND Ủy Ban nhân dân 23 UNDP Chương trình phát triển Liên hợp quốc 24 VH - XH Văn hóa, xã hội 10 PHỤ LỤC III: CÁC SỐ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN NGUỒN NHÂN LỰC TRẺ TÂY BẮC Phụ lục 3.1.Thanh niên Tây Bắc học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ - năm 2012 Hoạt động nghiên cứu khoa học CLB học thuật SL SV đạt danh hiệu SV tốt SL HS, SV đạt danh hiệu HS giỏi Phổ cập Tin học - Ngoại ngữ Chương trình tình nguyện Hỗ trợ HS,SV vay vốn tín dụng học tập Nhà bán trú dân nuôi Số lớp Số ĐVTN tham gia Số điểm truy cập Interne t đoàn quản lí Số đội hình TNT N SL HS tư vấn, hỗ trợ SL HS,SV vay vốn Số tiền hỗ trợ (tr.đ) SL nhà Trị giá (tr.đ) Tổng số đề tài, sáng kiến Giá trị làm lợi (tr.đ) SL Số TN tham gia Điện Biên 121 54 97 1,865 125 185 13 550 14 2,716 1,500 10,500 15 105 Lai Châu 303 45 53 1,667 100 100 36 1,239 18 1,514 463 1,095 125 Sơn La 209 563 30 1,530 825 568 53 2,560 10 135 23,346 1,553 19,403 23 496 Hoà Bình 119 4,62 26 880 150 180 56 1,230 26 80 15,000 6,000 72,229 12 140 Lào Cai 190 4,91 32 1,080 85 202 15 516 12 39 38,500 2,313 3,400 15 85 Yên Bái 807 3,23 81 2,185 50 181 300 31 18,881 580 5,426 410 Đơn vị ( Nguồn từ Ban Tổ chức Trung ương Đoàn) ­ 199 ­ Phụ lục 3.2 Thanh niên Tây Bắc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, năm 2012 CLB, quỹ, giải thưởng hỗ trợ sáng kiến STT Đơn vị Tổn g số Số ĐVT N hỗ trợ Tổng số tiền hỗ trợ (Tr.đ ) Điện Biên Lai Châu Sơn La Hoà Bình Lào Cai Yên Bái Chương trình, dự án phát triển KT-XH* Mô hình phát triển KT-XH Số TN tham gia Hợp tác xã, Tổ hợp tác, CLB kinh tế TN Số TN Tổn tha g số m gia Tổn g số CT, DA Trị giá tiền (Tr.đ) 3,21 23 553 150 6,97 35 958 371 53 16 154 500 436 45 12 11 2,56 4,598 37 259 385 230 3,262 35,00 ­ 200 ­ Làng, khu kinh tế TN Tổn g số Số TN tham gia 27 32 106 1,62 Festival sáng tạo trẻ Trang trại trẻ Tốn g số Số TN tham gia 450 176 3,00 57 36 180 55 542 479 95 597 53 400 630 11 950 146 3,71 1,14 1,07 1,27 SL SP sáng tạo th.gia Festiv al cấp SL SP đạt giải, tuyên dươn g 1 20 25 20 11 Số km đườn g giao thông nông thôn bê tông hóa Số km đườn g giao thông nông thôn cứng hóa Số Nhà Nhân ái, NVH thôn xây Số Nhà Nhâ n ái, NV H thôn đượ c tu sửa - 89 34 88 10 33 23 95 450 450 39 55 50 674 14 25 10 15 73 ( Nguồn từ Ban Tổ chức Trung ương Đoàn) ­ 201 ­ Phụ lục 3:3: Lực lượng lao động từ 16-30 tuổi chia theo trình độ CMKT giới tính, 2007-2013 Tỷ lệ niên có Năm CMKT Tổng số Trung học chuyên Dạy nghề Cao đẳng nghiệp Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Đại học trở lên Nam Nữ Tổn Na g số m Nữ 2007 20.0 19.9 20.1 6.2 7.5 4.8 5.8 5.3 6.4 2.6 2.1 3.2 5.4 5.1 5.7 2008 20.9 20.9 20.9 7.4 8.7 6.0 5.6 5.1 6.2 2.6 2.1 3.2 5.3 5.0 5.6 2009 20.1 21.3 18.8 7.3 10.8 3.5 4.7 3.3 6.3 2.3 1.6 3.1 5.7 5.6 5.8 2010 17.2 16.8 17.6 4.7 6.9 2.4 4.2 2.9 5.6 2.4 1.8 3.0 5.9 5.2 6.6 2011 18.8 18.1 19.6 5.1 7.4 2.5 4.7 3.2 6.3 2.7 1.8 3.7 6.4 5.7 7.1 2012 21.1 20.2 22.2 6.0 8.5 3.1 4.9 3.4 6.6 3.3 2.3 4.6 6.9 6.0 7.9 23.6 22.6 24.7 6.8 9.9 3.4 5.2 3.8 6.7 3.7 2.6 5.0 7.9 6.3 9.6 Ước 2013 ( Nguồn từ: Tổng cục Thống kê năm 2013) Phụ lục: 3.4: Lực lượng lao động từ 16-30 tuổi chia theo giới tính, 2007-2013 LLLĐ từ 16-30 tuổi (người) % so với tổng số Năm Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ 2007 17,317,223 8,932,082 8,385,141 100.0 51.6 48.4 2008 17,911,075 9,232,580 8,678,495 100.0 51.5 48.5 2009 18,727,144 9,756,922 8,970,222 100.0 52.1 47.9 2010 19,103,034 9,850,800 9,252,234 100.0 51.6 48.4 2011 18,715,513 9,877,163 8,838,350 100.0 52.8 47.2 2012 18,746,476 9,971,355 8,775,120 100.0 53.2 46.8 Ước 2013 19,030,892 10,072,552 8,958,341 100.0 52.9 47.1 ( Nguồn từ: Tổng cục Thống kê năm 2013) 201 Phụ lục: 3.5: Lực lượng lao động từ 16-30 tuổi chia theo thành thị/nông thôn, 20072013 LLLĐ từ 16-30 tuổi (người) % so với tổng số Năm Thành thị 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ước 2013 Nông thôn 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ước 2013 Tổng số 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ước 2013 Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ 4,942,388 5,172,805 5,253,057 5,138,346 5,026,944 5,564,691 5,556,072 2,512,893 2,598,267 2,656,239 2,571,505 2,531,806 2,803,254 2,770,311 2,429,495 2,574,538 2,596,818 2,566,841 2,495,138 2,761,436 2,785,761 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 50.8 50.2 50.6 50.0 50.4 50.4 49.9 49.2 49.8 49.4 50.0 49.6 49.6 50.1 12,374,835 12,738,270 13,474,087 13,964,688 13,688,569 13,181,785 13,474,821 6,412,003 6,624,900 7,097,614 7,279,213 7,355,260 7,168,101 7,302,241 5,962,832 6,113,370 6,376,473 6,685,475 6,333,309 6,013,684 6,172,580 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 51.8 52.0 52.7 52.1 53.7 54.4 54.2 48.2 48.0 47.3 47.9 46.3 45.6 45.8 17,317,223 17,911,075 18,727,144 19,103,034 18,715,513 18,746,476 19,030,892 8,932,082 9,232,580 9,756,922 9,850,800 9,877,163 9,971,355 10,072,552 202 8,385,141 100.0 51.6 48.4 8,678,495 100.0 51.5 48.5 8,970,222 100.0 52.1 47.9 9,252,234 100.0 51.6 48.4 8,838,350 100.0 52.8 47.2 8,775,120 100.0 53.2 46.8 8,958,341 100.0 52.9 47.1 ( Nguồn từ: Tổng cục Thống kê năm 2013) Phụ lục: 3.6 Dân số từ 16-30 tuổi có việc làm chia theo khu vực kinh tế thành thị/nông thôn, 2007-2013 Nông, lâm, ngư nghiệp Năm Công nghiệp, xây dựng Dịch vụ Tổng số Thành thị Nông thôn Tổng số Thành thị Nông thôn Tổng số Thành thị Nông thôn 2007 45.5 9.8 56.3 27.2 34.5 25.0 27.3 55.7 18.7 2008 45.6 8.7 57.8 27.7 36.8 24.6 26.7 54.5 17.5 2009 42.4 10.7 53.8 29.0 34.3 27.1 28.6 55.0 19.1 2010 42.8 10.8 54.2 29.3 36.2 26.9 27.8 53.1 18.9 2011 42.5 11.7 54.3 29.4 36.5 26.6 28.2 51.7 19.1 2012 41.3 11.5 53.4 29.2 36.3 26.3 29.5 52.3 20.2 Ước 2013 41.6 11.3 53.6 28.5 35.2 25.8 29.9 53.5 20.6 ( Nguồn từ: Tổng cục Thống kê năm 2013) Phụ lục: 3.7 Dân số từ 16-30 tuổi có việc làm chia theo khu vực kinh tế giới tính, 2007-2013 Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ước 2013 Nông, lâm, ngư nghiệp Công nghiệp, xây dựng Tổng số 45.5 45.6 42.4 42.8 42.5 41.3 41.6 Tổng số 27.2 27.7 29.0 29.3 29.4 29.2 28.5 Nam Nữ 45.3 45.3 41.5 43.1 42.3 42.1 42.8 45.6 45.9 43.4 42.6 42.7 40.2 40.2 Nam Nữ 29.8 30.1 32.1 31.7 32.4 31.3 30.4 24.5 25.1 25.6 26.8 26.0 26.8 26.4 Dịch vụ Tổng số 27.3 26.7 28.6 27.8 28.2 29.5 29.9 Nam Nữ 24.9 24.7 26.4 25.3 25.4 26.5 26.8 29.9 29.0 31.0 30.6 31.3 33.0 33.5 ( Nguồn từ: Tổng cục Thống kê năm 2013) 203 Phụ lục: 3.8: Dân số từ 16-30 tuổi có việc làm chia theo thành phần kinh tế thành thị/nông thôn, 2007-2013 ( Nguồn từ: Tổng cục Thống kê năm 2013) Hộ/cá nhân hộ Tập thể KD cá thể Tư nhân Vốn đầu tư nước Nhà nước Năm Tổng Thành Nông Tổng Thành Nông Tổng Thành Nông Tổng Thành Nông Tổng Thành Nông số thị thôn số thị thôn số thị thôn số thị thôn số thị thôn 2007 74.0 50.5 81.1 0.5 0.7 0.4 10.3 19.1 7.6 10.8 22.6 7.2 4.5 7.1 3.8 2008 73.6 50.4 81.3 0.4 0.5 0.3 10.1 18.9 7.2 10.7 22.2 6.9 5.2 8.1 4.2 2009 70.3 50.2 77.6 0.3 0.4 0.3 12.8 21.8 9.6 10.0 19.4 6.6 6.5 8.2 5.9 2010 70.2 47.0 78.5 0.7 0.3 0.9 12.0 22.8 8.2 9.4 19.4 5.9 7.6 10.5 6.6 2011 68.8 46.0 77.6 0.2 0.3 0.2 13.3 22.7 9.7 10.2 18.7 6.9 7.4 12.2 5.6 2012 67.9 45.8 77.0 0.2 0.3 0.2 14.1 24.1 9.9 10.5 17.7 7.5 7.3 12.1 5.4 68.3 45.4 77.4 0.2 0.2 0.2 13.5 23.7 9.4 10.5 18.2 7.5 7.5 12.5 5.5 Ước 2013 Phụ lục: 3.9: Dân số từ 16-30 tuổi có việc làm chia theo thành phần kinh tế giới tính, 2007-2013 Hộ/cá nhân hộ KD Năm Tập thể cá thể Tổng số Nam Nữ Tổng số Tư nhân Nam Nữ Tổng số Vốn đầu tư nước Nhà nước Nam Nữ Tổng số Nam Nữ Tổng số Nam Nữ 2007 74.0 76.1 71.8 0.5 0.5 0.4 10.3 10.9 9.6 10.8 9.6 12.0 4.5 3.0 6.2 2008 73.6 76.2 70.8 0.4 0.4 0.3 10.1 10.5 9.7 10.7 9.6 12.0 5.2 3.3 7.2 2009 70.3 71.9 68.7 0.3 0.4 0.3 12.8 14.3 11.1 10.0 9.4 10.7 6.5 4.1 9.1 2010 70.2 73.5 66.7 0.7 0.6 0.9 12.0 12.5 11.6 9.4 8.4 10.6 7.6 5.1 10.4 2011 68.8 72.2 65.0 0.2 0.2 0.3 13.3 13.7 12.9 10.2 8.7 11.8 7.4 5.2 10.0 2012 67.9 72.0 63.2 0.2 0.3 0.2 14.1 14.1 14.0 10.5 9.0 12.2 7.3 4.6 10.5 68.3 73.2 62.7 0.2 0.2 0.2 13.5 12.9 14.1 10.5 8.8 12.5 7.5 4.8 10.5 Ước 2013 Nguồn từ: Tổng cục Thống kê năm 2013 204 Phụ lục: 3.10: Lực lượng lao động từ 16-30 tuổi chia theo trình độ CMKT thành thị/nông thôn, 2007-2013 Tỷ lệ niên có Dạy nghề CMKT Năm Nông Trung học chuyên nghiệp Thành Nông thị thôn 6.2 9.0 5.2 5.8 10.1 4.4 13.6 7.4 12.0 5.7 5.6 10.0 36.1 14.1 7.3 8.7 6.8 4.7 17.2 33.9 11.0 4.7 6.6 4.0 2011 18.8 35.1 12.4 5.1 7.1 2012 21.1 35.8 14.9 6.0 23.6 39.1 17.2 6.8 Tổng số Thành thị 2007 20.0 40.6 13.4 2008 20.9 41.7 2009 20.1 2010 thôn Tổng số lên Thành Nông Tổng thị thôn số 2.6 5.1 1.9 5.4 16.4 1.9 4.1 2.6 4.8 1.9 5.3 14.9 1.9 7.6 3.7 2.3 4.9 1.4 5.7 15.1 2.2 4.2 6.7 3.4 2.4 4.2 1.7 5.9 16.4 2.0 4.3 4.7 7.4 3.6 2.7 4.6 1.9 6.4 16.0 2.6 7.8 5.2 4.9 6.8 4.1 3.3 5.0 2.7 6.9 16.2 2.9 8.8 6.0 5.2 7.4 4.2 3.7 5.3 3.0 7.9 17.6 3.8 Tổng số Thành thị Nông Đại học trở Cao đẳng thôn Tổng số Thành thị Nông thôn Ước 2013 ( Nguồn từ: Tổng cục Thống kê năm 2013) Phụ lục: 3.11: Lực lượng lao động từ 16-30 tuổi chia theo trình độ học vấn thành thị/nông thôn, 2007-2013 Chưa tốt nghiệp tiểu Chưa học học Tốt nghiệp tiểu học Tốt nghiệp THCS Tốt nghiệp THPT Năm Tổng Thành Nông Tổng Thành Nông Tổng Thàn Nông Tổng Thành Nông Tổng Thành Nông số thị thôn số thị thôn số h thị thôn số thị thôn số thị thôn 2007 3.0 0.9 3.7 8.3 4.9 9.4 27.8 19.4 30.5 30.3 21.1 33.2 30.5 53.7 23.1 2008 3.1 1.0 3.8 8.2 4.3 9.5 27.7 20.3 30.3 30.3 22.2 33.2 30.8 52.3 23.2 2009 3.7 1.3 4.5 8.8 5.3 10.1 25.9 19.7 28.2 29.5 22.0 32.2 32.1 51.8 24.9 2010 3.1 1.0 3.9 7.3 4.2 8.5 22.0 15.5 24.4 32.5 22.9 36.1 35.0 56.3 27.2 2011 2.7 1.0 3.3 7.0 4.1 8.2 21.8 15.4 24.3 31.8 23.2 35.2 36.7 56.4 28.9 2012 2.3 0.9 2.8 6.3 3.9 7.3 21.1 15.6 23.4 30.7 22.9 34.1 39.6 56.7 32.4 2.2 0.8 2.7 5.7 4.0 6.4 20.0 14.0 22.5 31.1 22.6 34.7 41.0 58.7 33.7 Ước 2013 ( Nguồn từ: Tổng cục Thống kê năm 2013) 205 Phụ lục: 3.12 Lực lượng lao động từ 16-30 tuổi chia theo trình độ học vấn giới tính, 2007-2011 Chưa tốt nghiệp tiểu Chưa học Tốt nghiệp tiểu học học Tốt nghiệp THCS Tốt nghiệp THPT Năm Tổng số Nam Nữ 2007 3.0 2.5 3.6 2008 3.1 2.7 2009 3.7 2010 Tổng Nữ 8.3 8.8 7.8 27.8 28.0 27.7 3.6 8.2 8.4 7.9 27.7 28.0 3.0 4.4 8.8 9.3 8.3 25.9 3.1 2.4 3.8 7.3 7.6 7.0 2011 2.7 2.2 3.2 7.0 7.1 2012 2.3 1.8 2.8 6.3 Ước 2013 2.2 1.6 2.8 5.7 số Tổng số Nam Tổng Nam Nữ Nam Nữ 30.3 30.9 29.6 27.3 30.3 30.6 26.3 25.5 29.5 22.0 22.6 21.3 6.9 21.8 22.5 6.4 6.1 21.1 5.9 5.4 20.0 Tổng Nam Nữ 30.5 29.8 31.3 30.0 30.8 30.3 31.3 29.2 29.8 32.1 32.2 32.0 32.5 32.8 32.3 35.0 34.6 35.5 21.0 31.8 32.2 31.3 36.7 36.0 37.6 21.9 20.1 30.7 30.9 30.5 39.6 38.9 40.4 21.3 18.5 31.1 31.2 31.1 41.0 40.0 42.2 số số ( Nguồn từ: Tổng cục Thống kê năm 2013) Phụ lục: 3.13 Dân số từ 16-30 tuổi chia theo trình độ học vấn thành thị/nông thôn, 2007-2013 Chưa tốt nghiệp tiểu Chưa học học Tốt nghiệp tiểu học Tốt nghiệp THCS Tốt nghiệp THPT Năm Tổng số Thành Nông thị thôn Tổng số Thành Nông Tổng Thành Nông Tổng Thành Nông thị thôn số thị thôn số thị thôn Tổng số Thành Nông thị thôn 2007 2.8 1.1 3.5 6.6 3.8 7.7 22.2 14.7 25.1 34.7 26.9 37.7 33.6 53.6 26.0 2008 2.8 1.1 3.5 6.5 3.4 7.8 22.3 15.4 25.1 32.3 24.7 35.3 36.0 55.4 28.2 2009 3.2 1.2 4.2 7.4 4.1 8.9 22.1 15.4 25.2 33.8 26.6 37.1 33.4 52.8 24.6 2010 2.8 1.0 3.6 6.1 3.2 7.4 18.4 11.9 21.4 35.8 26.8 39.9 36.9 57.1 27.8 2011 2.6 1.1 3.3 5.7 3.1 7.0 17.8 11.6 20.7 35.1 27.3 38.8 38.8 56.8 30.2 2012 2.3 1.1 2.9 5.1 3.0 6.1 17.2 12.0 19.8 35.6 28.4 39.2 39.7 55.5 32.0 2.3 1.1 2.8 4.8 3.2 5.6 16.7 11.0 19.5 35.1 27.9 38.6 41.2 56.9 33.5 Ước 2013 ( Nguồn từ: Tổng cục Thống kê năm 2013) 206 Phụ lục: 3.14 Tình trạng việc làm dân số từ 16-30 tuổi, 2007-2013 Tỷ lệ đủ việc làm (%) Tỷ lệ thiếu việc làm (%) Năm Tổng số Nam Nữ 2007 - - - 2008 - - 2009 96.49 2010 Tổng Tỷ lệ thất nghiệp (%) Nam Nữ Tổng số Nam Nữ - - - 9.13 8.84 9.43 - - - - 8.39 7.19 9.60 95.56 97.46 3.51 4.44 2.54 7.98 7.32 8.66 98.05 97.79 98.32 1.95 2.21 1.68 7.82 6.65 9.00 2011 98.22 97.94 98.50 1.78 2.06 1.50 6.11 5.46 6.77 2012 98.12 97.83 98.42 1.88 2.17 1.58 6.05 5.72 6.39 Ước 2013 98.21 97.68 98.73 1.79 2.32 1.27 6.89 7.10 6.68 2007 - - - - - - 3.89 4.08 3.69 2008 - - - - - - 3.38 2.48 4.37 2009 93.20 92.51 93.96 6.80 7.49 6.04 3.84 3.95 3.71 2010 95.11 94.95 95.29 4.89 5.05 4.71 4.30 3.11 5.60 2011 95.86 95.68 96.07 4.14 4.32 3.93 3.00 2.27 3.84 2012 95.97 95.34 96.72 4.03 4.66 3.28 2.99 2.28 3.84 Ước 2013 96.13 95.49 96.90 3.87 4.51 3.10 3.44 2.94 4.03 2007 - - - - - - 5.16 5.22 5.11 2008 - - - - - - 4.68 3.67 5.76 2009 94.07 93.29 94.91 5.93 6.71 5.09 4.97 4.84 5.11 2010 95.88 95.67 96.10 4.12 4.33 3.90 5.25 4.03 6.54 2011 96.51 96.28 96.78 3.49 3.72 3.22 3.88 3.13 4.72 2012 96.59 96.02 97.25 3.41 3.98 2.75 3.90 3.25 4.64 Ước 2013 96.72 96.07 97.46 3.28 3.93 2.54 4.44 4.08 4.85 số Thành thị Nông thôn Tổng số ( Nguồn từ: Tổng cục Thống kê năm 2013) 207 Phụ lục: 3.15 Dân số niên (16-30 tuổi) đến tháng 12 năm 2013 - Thanh niên cấu dân số Năm Số lượng niên Dân số % so với tổng số 2010 2011 2012 2013 23,147,615 25,195,000 25,409,821 25,382,161 86,932,500 87,840,000 88,772,900 89,716,000 26.6 28,7 28.6 28.3 ( Nguồn từ: Tổng cục Thống kê năm 2013) - Dân số niên chia theo giới tính Nam Năm 2009 2010 2011 2012 2013 Số lượng niên 23,871,354 23,147,615 25,195,000 25,409,821 25,382,161 Số lượng Nữ % so với tổng số niên 11,966,697 11,550,660 12,762,000 12,885,784 12,889,073 50.2 49.9 50,7 50.7 50.8 Số lượng 11,904,657 11,596,955 12,432,000 12,524,037 12,493,088 % so với tổng số niên 49.8 50.1 49,3 49.3 49.2 ( Nguồn từ: Tổng cục Thống kê năm 2013) 208 - Dân số niên chia theo khu vực thành thị/nông thôn Thành thị Năm 2010 2011 2012 2013 Số lượng niên Số lượng Nông thôn % so với tổng số niên % so với tổng số niên Số lượng 7,083,170 30.6 16,064,445 7,660,335 30.4 17,534,665 7,610,320 30.0 17,799,501 7,485,150 29.5 17,897,011 ( Nguồn từ: Tổng cục thống kê năm 2013) - Dân số niên chia theo nhóm tuổi Năm 2010 2011 2012 2013 23,147,615 25,195,000 25,409,821 25,382,161 Số lượng niên 23,147,615 25,195,000 25,409,821 25,382,161 16-19 tuổi % so với tổng Số lượng số niên 6,712,808 29.0 7,262,135 28.8 7,265,710 28.6 6,964,135 27.4 20-24 tuổi Số lượng 7,476,680 8,076,049 8,087,960 8,187,589 69.4 69.6 70.0 70.5 25-29 tuổi % so với tổng số niên 32.3 32.1 31.8 32.3 Số lượng 7,572,802 8,302,075 8,424,398 8,415,945 % so với tổng số niên 32.7 33.0 33.2 33.2 ( Nguồn từ: Tổng cục Thống kê năm 2013) 209 Phụ lục: 3.16 Trình độ học vấn niên Trình độ học vấn niên tham gia hoạt động kinh tế Trình độ học vấn TN 2010 Chưa đến trường 3.3 Chưa tốt nghiệp tiểu học 7.7 Tốt nghiệp tiểu học 22.6 Tốt nghiệp THCS 32.0 Tốt nghiệp THPT trở lên 34.4 Tổng số 100.0 Trình độ học vấn TN 2011 Chưa đến trường 2.7 Chưa tốt nghiệp tiểu học 7.0 Tốt nghiệp tiểu học 21.8 Tốt nghiệp THCS 31.8 Tốt nghiệp THPT trở lên 36.7 Tổng số 100.0 Trình độ học vấn TN 2012 Chưa đến trường 2.3 Chưa tốt nghiệp tiểu học 6.3 Tốt nghiệp tiểu học 21.1 Tốt nghiệp THCS 30.7 Tốt nghiệp THPT trở lên 39.6 Tổng số 100.0 Trình độ học vấn TN 2013 Chưa đến trường 2.2 Chưa tốt nghiệp tiểu học 5.7 Tốt nghiệp tiểu học 20.0 Tốt nghiệp THCS 31.1 Tốt nghiệp THPT trở lên 41.0 Tổng số 100.0 ( Nguồn từ: Tổng cục Thống kê năm 2013) Phụ lục: 3.17 Tình hình di cư niên Năm 2011 2012 2013 Thanh niên 25,195,000 25,409,821 25,382,161 Không di chuyển 24,385,414 24,597,996 24,566,320 Di chuyển 12 tháng Từ thành thị Từ nông thôn Tổng số chuyển đến chuyển đến 809,586 294,809 514,777 811,825 308,202 503,624 815,841 376,100 439,741 ( Nguồn từ: Tổng cục Thống kê năm 2013) 210 PHỤ LỤC : Một số hình ảnh kinh tế - xã hội Tây Bắc Đường lên Tây Bắc Một lớp học trẻ em Tây Bắc Tiềm Thủy điện du lịch Cối nước- đặc trưng người TB Cách học trẻ em Tây Bắc Giờ chơi lớp học TB Cách chơi trẻ em Tây Bắc Lao động thiếu niên TB Đồ chơi trẻ em Tây Bắc Lao động trẻ em TB Lao động trẻ em TB Khu nội trú HS Tây Bắc Ngẩu Pín- Món ăn đặc sản người TB Măng nứa – Thức ăn người TB Cá suối nướng – ăn ngườiTB 211 Vòng xòe Thái Một gia đình người TB Trò chơi dân gian trẻ em TB Táo Mèo – Một nông sản người TB Tiềm chăn nuôi TB Phong tục cúng bái người TB Dệt thổ cẩm – Nghề truyền thống người TB Món ăn côn trùng ( Dế) Tiềm du lịch tiêu thụ thổ cẩm Tây Bắc sương 212 Chơi xuân người HMông Hàng hóa bán chợ ngườiTB Ngày hội đồng bào TB Tiềm sx nông nghiệp Tây Bắc đón xuân [...]... các chính sách Nhà nước nhằm phát triển, đào tạo, quản lớ thanh niên và nguồn nhân lực trẻ cho đất nước Đó là các chính sách: Chính sách giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ; chính sách đào tạo, bồi dưỡng ưu đãi và sử dụng tài năng trẻ; chính sách tạo việc làm cho thanh niên; chính sách đầu tư cơ sở vật chất, phát triển các hoạt động vn húa ngh thut, th dc th thao, vui chơi giải trớ cho tuổi trẻ; Chính sách. .. kin hin nay Tỏc gi cng đã đưa ra các quan điểm cần quán triệt để phát triển nguồn nhân lực trẻ các dân tộc thiểu số trước khi đưa ra các giải pháp cụ thể: Phát triển nguồn nhân lực trẻ phải gắn liền với các định hướng phát triển kinh tế xã hội các vùng dân tộc; gắn phát triển nguồn nhân lực trẻ các dân tộc thiểu số với sự phát triển thị trường lao động; gắn với đặc điểm văn hoá ư xã hội của các vùng. .. cứu, nhà khoa học đều thể hiện một sự thống nhất trong quan điểm coi sự phát triển nguồn nhân lực nói chung và phát triển nguồn nhân lực trẻ nói riêng là thiết chế đóng vai trò quan trọng trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH xuất phát từ nhiệm vụ chiến lược đào tạo, cung cấp một nguồn lao động có trình độ cao, một lớp người mới có khả năng lãnh đạo, quản lớ, điều hành sự phát triển đất nước ổn định và bền... tác giả trong nc trên đây đều nhận định chung một quan điểm: Việt Nam hin l nc có cơ cấu dân số trẻ, nguồn nhân lực trẻ đứng hng đầu các nước trên thế giới Thanh niên Việt Nam là một lực lượng lao động đông đảo nhất trong xã hội hiện nay Việc quan tâm đào tạo nguồn nhân lực trẻ trong các lĩnh vực là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển đất nước Cỏc tỏc gi ó tp trung phõn tớch thc trng v ngun... cứu việc đào tạo nguồn nhân lực trẻ gắn liền với các phong trào của thanh niên Trong cuốn sách Phong trào thanh niên với việc đào tạo nguồn nhân lực tr [61,Tr.12] tỏc gi viết Phong trào thanh niên và công trình thanh niên là trường học thực tế, trường học xã hội chủ nghĩa để đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho đất nước, là nơi để thanh niên được thử sức, thử tài, được cống hiến và trưởng thành Phong tro... lực đất nước trong thế kỷ 21 khẳng định: ể đạt được mục tiêu kinh tế xã hội, vai trò cực kỳ to lớn, có thể nói là quyết định thuộc về nguồn nhân lực, cụ thể là Nhà nước cần phải ban hành các chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, quản lớ nguồn nhân lực xã hội, nhất là nguồn nhân lc cha tip cn vic lm, ch yu l trong thanh thiu niờn [44, Tr.46] Tỏc gi ó a ra mt h thng cỏc quan im, nh hng v gii phỏp v chớnh... dng v t chc trin khai chớnh sỏch - Theo tỏc gi ng Cảnh Khanh về Nguồn nhân lực trẻ các dân tộc thiểu số Đây là một khu vực khó khăn về kinh tế, thấp về văn hoá, dân trí, nhạy cảm về chính trị và sự phát triển nguồn nhân lực ở đây về trước mắt và lâu dài còn khó có thể đáp ứng được nhu cầu về sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, Năm 2004, số cán bộ có trình độ Đại học, Cao đẳng thuộc dân tộc thiểu số chỉ chiếm... nhõn lc tr v chớnh sỏch i vi phỏt trin ngun lao ng tr Vit Nam hin nay õy l mt trong nhng cụng trỡnh nghiờn cu v chớnh sỏch thanh niờn Vit Nam u tiờn c xem l cú h thng trong nghiờn cu khoa hc 12 - Nghiờn cu v chớnh sỏch o to, phỏt trin ngun nhõn lc tr trong thanh niờn Tỏc gi Phm Minh Hc trong cuốn sách ào tạo nghề góp phần phát triển nguồn nhân lực đất nước trong thế kỷ 21 khẳng định: ể đạt được mục... Vit Nam Đồng thời các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra những khó khăn thách thức, những yếu kém, tồn tại trong quá trình thực hiện đào tạo nguồn nhân lực cỏc dõn tc thiu s hiện nay ở một số lĩnh vực: ú l vn thiu mt h thng c ch, chớnh sỏch ng b cho phỏt trin ngun nhõn lc tr cỏc dõn tc thiu s hin nay 1.2 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ca cỏc nh khoa hc nc ngoi 1.2.1 Nghiờn cu v dõn tc v chớnh sỏch dõn tc Vit Nam. .. sách bảo vệ sức khoẻ cho thế hệ trẻ; Chính sách bảo trợ xã hội thanh niên; Chính sách riêng biệt cho các đối tượng thanh niên đặc biệt Cụng trỡnh ny c tỏc gi nghiờn cu, tip cn di gúc khoa hc giỏo dc v khoa hc chớnh sỏch Tỏc gi tuy ó a ra c mt h thng cỏc chớnh sỏch trong phỏt trin thanh niờn núi chung hin nay, nhng tỏc gi khụng i sõu vo nghiờn cu ngun nhõn lc tr Vit Nam, tỏc gi cha a ra c h thng lớ
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH CÔNG) CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRẺ VÙNG TÂY BẮC VIỆT NAM HIỆN NAY, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH CÔNG) CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRẺ VÙNG TÂY BẮC VIỆT NAM HIỆN NAY, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH CÔNG) CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRẺ VÙNG TÂY BẮC VIỆT NAM HIỆN NAY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay