(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

31 181 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 22:16

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ Xà HỘI Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ Xà HỘI Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ Xà HỘI Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ Xà HỘI Ở VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ Xà HỘI Ở VIỆT NAM MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài: Hiện hầu hết nước, lập kế hoạch xem công cụ quản lý then chốt trình thực sách công, nhằm thúc đẩy phát triển bền vững quản lý thành tựu phát triển Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xây dựng dựa dự báo bối cảnh tương lai, giả định chủ quan ý chí người làm kế hoạch Tuy nhiên, thực tế kế hoạch thường triển khai với điều kiện không hoàn toàn giống dự báo giả định đưa lúc ban đầu Do đó, kế hoạch triển khai thực cần tiến hành đánh giá để đảm bảo kế hoạch điều hành, điều chỉnh nhằm hướng tới mục tiêu cách tốt Hiện nay, chế kế hoạch hoá đổi từ kế hoạch hoá tập trung với tiêu vật sang kế hoạch hoá định hướng Tuy nhiên, trọng tâm báo cáo đánh giá chủ yếu trình triển khai thực kế hoạch Những thông tin cung cấp báo cáo chưa đáp ứng yêu cầu việc xác định liệu đầu sách kế hoạch có đem lại kết tác động mong muốn hay không mối liên hệ logic đầu với kết tác động Để phù hợp với đổi kế hoạch hoá đòi hỏi phải tiến hành đổi đánh giá thực sang đánh giá kết Bên cạnh đó, cử tri đại biểu Quốc hội quan tâm ngày nhiều đến hoạt động Chính phủ Do đó, việc nâng cao tính dân chủ, minh bạch đánh giá Kế hoạch đòi hỏi cấp thiết Ngoài ra, nhà tài trợ quốc tế, đối tác phát triển ngày yêu cầu tính minh bạch, đòi hỏi cao hiệu dự án họ tài trợ, hợp tác qua hệ thống đánh giá dựa kết Bởi vậy, việc đổi phương phápđánh giá kế hoạch theo hướng xây dựng hệ thống, phương pháp đánh giá có khả phản ánh kết quả, tác động dự kiến việc thực kế hoạch thông qua mối liên hệ lôgic số đầu vào, đầu với kết Formatted: Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan), (Other) English (United States) Formatted: Justified, Indent: First line: 0.2", Space Before: pt, After: pt, Line spacing: Exactly 17 pt, Tab stops: Not at 1.09" tác động có ý nghĩa phù hợp với giai đoạn phát triển Xuất phát từ đòi hỏi thiết vậy, tác giả lựa chọn đề tài “Xây dựng phương pháp đĐánh giá kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Việt Nam nay" làm luận án tiến sĩ với mong muốn sở trạng đánh giá tình hình triển khai kế hoạch nước ta, sở lý luận kinh nghiệm cụ thể, đề xuất giải pháp, cách thức triển khai thực nhằm bước hoàn thiện công tác đổi nhằm xây dựng phương pháp đánh giá thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với giai đoạn phát triển đất nước Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án: Mục đích Luận án phân tích thực trạng công tác đánh giá Việt Nam Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Từ đề xuất số kiến nghị để đổi mới, hoàn thiện công tác đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tiếp cận dựa kết Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án: Đối tượng phạm vi nghiên cứu Luận án là: Công tác đánh giá cấp Trung ương Việt Nam thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp quốc gia Bên cạnh việc tập trung vào đối tượng nghiên cứu thực trạng công tác đánh giá sử dụng để đánh giá kết thực Kế hoạch, luận án lồng ghép vào việc phân tích Formatted: Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan), (Other) English (United States) Formatted: Font: 11 pt, Not Italic, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan) Formatted: Font: 11 pt, Not Italic, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan), (Other) English (United States) Formatted: Font: 11 pt, Not Italic, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan) Formatted: Font: 11 pt, Not Italic, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan), (Other) English (United States) Formatted: Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan) Formatted: Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan), (Other) English (United States) Formatted: Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan) Formatted: Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan), (Other) English (United States) hạn chế nội dung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (vì hạn chế nên khó để sử dụng hệ thống đánh giá phù hợp với thông lệ quốc tế kết đánh giá đưa không xác, việc phải sử dụng đánh giá truyền thống nội dung kế hoạch không đổi mới) để tìm thay đổi cần thiết phù hợp với việc áp dụng phương pháp đánh giá Phương pháp nghiên cứu luận án: Quá trình nghiên cứu tiến hành tuần tự, theo quy trình chặt chẽ từ nghiên cứu lý luận thực tiễn, đến phân tích, đánh giá trạng sở kết nghiên cứu đó, đưa kiến nghị, định hướng xây dựngđổi phương pháp đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Việt Namthời gian tới Luận án sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu khác nhau, cụ thể: Phương pháp luận vật lịch sử phương pháp luận vật biện chứng; Phương pháp kế thừa; Phương pháp phân tích thống kê; Phương pháp phân tích định lượng; Phương pháp so sánh, đối chiếu Ngoài ra, Luận án sử dụng phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia; sử dụng sản phẩm kết nghiên cứu có liên quan Những đóng góp luận án: Công trình tập trung nghiên cứu hệ thống lý luận, pháp lý thực tiễn nhằm bước hoàn thiện hình thành phương phápnội dung đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với giai đoạn phát triển đất nước Xây dựng sở khoa học phương pháp đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn Đánh giá cách toàn diện thực trạng lậpcông tác đánh giá Formatted: Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan), Not Expanded by / Condensed by Formatted: Justified, Indent: First line: 0.2", Space Before: pt, After: pt, Line spacing: Exactly 17 pt, Tab stops: Not at 0.75" Formatted: Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan), Not Expanded by / Condensed by Formatted: Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan) Formatted: Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan) Formatted: Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan) Formatted: Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan) Formatted: Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan) Formatted: Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan), Not Expanded by / Condensed by Formatted: Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan), (Other) English (United States), Not Expanded by / Condensed by Formatted: Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan) Formatted: Justified, Indent: First line: 0.2", Space Before: pt, After: pt, Line spacing: Exactly 17 pt, Tab stops: Not at 0.75" Formatted: Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan), (Other) English (United States) Formatted: Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan), (Other) English (United States) Formatted: Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan) Formatted: Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan) kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam thời gian qua Trên sở đề xuất sở khoa học, đổi xây dựng phương pháp đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam theo hướng dựa kết quả, phù hợp với giai đoạn phát triển Formatted: Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan), (Other) English (United States) Formatted: Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan) Formatted: Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan), (Other) English (United States) Kết nghiên cứu luận án sử dụng làm tài liệu để giảng dạy, học tập môn học lĩnh vực quản lý nhà nước trường, Học viện kinh tế quản lý nhà nước, làm tư liệu tham khảo cho nhà hoạch định sách Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án: Đây công trình có ý nghĩa việc phát triển sở lý luận đánh giá, nghiên cứu kinh nghiệm đánh giá, đánh giá dựa kết nước để hình thành phương pháp đánh giá dựa kết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam thời gian tới Những nội dung kiến nghị, đề xuất, gợi mở công trình nghiên cứu vấn đề thực tế nay, cần thiết cho cấp, ngành địa phương tham khảo nghiên cứu, hoạch định Formatted: Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan) Formatted: Justified, Indent: First line: 0.2", Space Before: pt, After: pt, Line spacing: Exactly 17 pt, Tab stops: Not at 0.75" Formatted: Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan), (Other) English (United States) Formatted: Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan), (Other) English (United States) Formatted: Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan), (Other) English (United States) Formatted: Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan), (Other) English (United States) Formatted [1] Formatted [2] Formatted [3] Formatted [4] khảo, Luận án gồm chương: Chương I: Cơ sở lý luận phương Formatted [5] pháp đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Việt Formatted [6] Nam; Chương II: Thực trạng xây dựng phương pháp đánh giá đối Formatted [7] với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam; Chương III Formatted [8] Phương hướng giải pháp Xây dựng phương phápđổi đánh giá Formatted [9] Formatted [10] Formatted [11] Formatted [12] sách Kết cấu luận án: Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn phát triển TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Phân tích, đánh giá số công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Công trình, báo, sách nghiên cứu khoa học nước Tại nước phát triển, đặc biệt nước tổ chức hợp tác phát triển Châu Âu (OECD), có 25 năm kinh nghiệm lĩnh vực đánh giá dựa kết quả; nhiều nước phát triển, có Việt Nam, bắt đầu nghiên cứu áp dụng công cụ quản lý công Các nước phát triển họ chọn điểm xuất phát khác thực hệ thống đánh giá kết tình hình kinh tế - xã hội, bao gồm cách nghiên cứu, tiếp cận toàn Chính phủ cách tiếp cận hỗn hợp Một số công trình khoa học nước nghiên cứu nội dung nghiên cứu: (1) Linda G.Mora Imas Ray C.Rist, “Đường đến kết - Thiết kế thực đánh giá phát triển hiệu quả”: Là tài liệu tham khảo luận án, sách cung cấp sở tảng đánh giá, nguyên tắc tiêu chuẩn đánh giá phát triển; tổng quan đánh giá số quốc gia phát triển phát triển; phương pháp tiếp cận chung đánh giá, ; (2) Jody Zall Kusek Ray C Rist, “Mười bước tiến tới hệ thống giám sát đánh giá dựa kết quả”: Đưa mô hình mười bước hướng tới trình thiết kế xây dựng hệ thống giám sát đánh giá dựa kết (3) Keith Mackay, “Làm để xây dựng hệ thống đánh giá nhằm hỗ trợ Chính phủ có hiệu hơn”, Nhóm đánh giá độc lập (IEG) Ngân hàng giới (WB), 2007: Khẳng định đánh giá nhiệm vụ quan trọng quản lý, định đến việc thành bại hoạch định sách, phân bổ ngân sách, quản lý Formatted: Font: Times New Roman, 11 pt, Bold, No underline, Font color: Auto Formatted: Centered, None, Line spacing: Exactly 17 pt, No widow/orphan control, Tab stops: 0.75", Left Formatted: Font: Times New Roman, 11 pt, Bold Formatted: Font: 11 pt, Bold, No underline, Font color: Auto, English (United States) Formatted: Font: 11 pt trách nhiệm giải trình; (4) Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Năng lực quản lý kết - hướng dẫn việc thực đánh giá nhanh lực nước phát triển việc quản lý kết quả: Theo công trình nghiên cứu đề xuất khối vấn đề cần thực liên quan về: Nhiệm vụ, phạm vi, mục tiêu nguyên tắc cho quản lý kết quả; (5) Handbook on Planning, monitoring and evaluating for developmnet results: Nghiên cứu việc lập kế hoạch, giám sát đánh giá kết quốc gia cần tập trung vào ưu tiên kết phát triển quốc gia đó; (6) An introduction to Results Management, Principles, Implications, and Applications: Nghiên cứu giới thiệu cách khái quát nguyên lý, ý nghĩa việc ứng dụng quản lý theo kết Nhiều nội dung đề cập sách nguyên lý quản lý kết quả, công cụ sử dụng quản lý, đánh giá kết tham khảo bổ ích cho luận án 1.2 Các công trình, báo, sách nghiên cứu khoa học nước: Đánh giá dựa kết Kế hoạch vấn đề mới, nghiên cứu quản lý nước ta, thực tế vấn đề trình vừa nghiên cứu vừa áp dụng thí điểm Một số công trình nhà khoa học nước đề cập đến nội dung này: (1) Thực trạng giải pháp đổi công tác lập, theo dõi đánh giá thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (TS Nguyễn Thị Phú Hà); (2) Hướng dẫn phân tích dự báo lập, theo dõi, đánh giá kế hoạch phát triển địa phương, Bộ Kế hoạch Đầu tư; (3) Nghiên cứu xây dựng khung phân tích tình hình thực Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (CN Nguyễn Thị Ngọc Vân) Một số công trình khác: Kỷ yếu hội thảo đổi công tác kế hoạch đầu tư công; Từ trình nhận thức đến thực tiễn đổi công tác kế hoạch đầu tư công nước ta (TS Cao Viết Sinh); Đổi công tác kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội: việc cần thiết cấp bách giai đoạn tới (Lê Viết Thái), TỔNG QUAN VỀ NHỮNG NỘI DUNG ĐỀ TÀI CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU 2.1 Sự cần thiết từ thực tiễn đặt cần nghiên cứu: Cùng với nghiệp đổi kinh tế đất nước, công tác kế hoạch đổi bước, góp phần không nhỏ vào thành công đất nước 25 năm qua Vai trò công tác kế hoạch hoá kinh tế tiếp tục Đảng Nhà nước khẳng định Mặc dù việc đổi kế hoạch hoá thời gian qua có số thay đổi tích cực Tuy nhiên, đánh giá kế hoạch lại nhiều điểm hạn chế Bởi vậy, việc đổi đánh giá kế hoạch theo hướng phản ánh kết quả, tác động dự kiến việc thực kế hoạch thông qua mối liên hệ lôgic số đầu vào, đầu với kết tác động cần thiết 2.2 Những đánh giá qua nghiên cứu số đề tài nước đánh giá kế hoạch Qua nghiên cứu phân tích đánh giá số công trình nghiên cứu nước, cho thấy đến chưa có công trình nghiên cứu chuyên sâu công tác đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp độ tiến sỹ Các nhà nghiên cứu đề xuất, tiếp cận, nghiên cứu lý luận chung phần, mảng vấn đề ngành, lĩnh vực,…và mang tính chất thí điểm số địa phương chưa mang tính đồng bộ, thống để nghiên cứu, áp dụng cho toàn kinh tế quốc dân Tuy nhiên, với công trình nghiên cứu nước đề cập có ý nghĩa lý luận thực tiễn, gợi mở hướng nghiên cứu, hữu ích giúp cho tác giả trình tham khảo, xây dựng luận án CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - Xà HỘI Ở VIỆT NAM 1.1 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 1.1.1 Khái niệm kế hoạch Kế hoạch thể mục đích, kết cách thức, giải pháp thực cho hoạt động tương lai Theo khía cạnh kế hoạch phát triển, gắn với nội dung quy trình quản lý, kế hoạch thuộc chức quan trọng quy trình quản lý 1.1.2 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Là công cụ quản lý kinh tế nhà nước theo mục tiêu, thể mục tiêu định hướng phát triển kinh tế - xã hội phải đạt khoảng thời gian định quốc gia địa phương giải pháp, sách nhằm đạt mục tiêu đặt cách có hiệu Các loại hình cấp kế hoạch: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (PTKTXH) phân thành cấp: Quốc gia; Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương; Quận/huyện/thị xã; Xã/phường/thị trấn Kế hoạch PTKTXH phân loại theo thời gian phạm vi Xét mặt thời gian, kế hoạch PTKTXH gồm: (i) Kế hoạch PTKTXH trung hạn (5 năm); (ii) Kế hoạch PTKTXH ngắn hạn (hàng năm) Xét theo phạm vi, kế hoạch PTKTXH gồm: (i) Kế hoạch PTKTXH hội cấp quốc gia; (ii) Kế hoạch PTKTXH tỉnh, thành phố; (iii) Kế hoạch PTKTXH ngành, lĩnh vực Vai trò Kế hoạch kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam, khái quát sau: (1) Kế hoạch Phát triển Kinh tế - xã hội công cụ quản lý nhà nước để định hướng phát triển kinh tế, xã hội, môi trường quản trị, an ninh quốc phòng; (2) Là công cụ điều tiết kinh tế thị trường; (3) Là sở để hình thành hành lang pháp lý quản trị; (4) Có vai trò điều chỉnh, điều tiết phát triển vùng, tầng lớp dân cư, thành phần kinh tế 1.1.3 Kết cấu báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Một báo cáo kế hoạch PTKTXH thường bao gồm phần phần Đánh giá tình hình thực Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội kỳ trước phần Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội kỳ kế hoạch Ngoài ra, báo cáo kế hoạch PTKTXH kèm theo phụ lục, bao gồm phụ lục tình hình thực kế hoạch kỳ trước, phụ lục tiêu định hướng PTKTXH kỳ kế hoạch 1.1.4 Quy trình kế hoạch hoá Kế hoạch PTKTXH Việt Nam Quy trình kế hoạch hoá Kế hoạch PTKTXH hội gồm bước xây dựng kế hoạch, triển khai thực kế hoạch, giám sát đánh giá kế hoạch (xem sơ đồ 1.3) Xây dựng kế hoạch Giám sát kế hoạch Triển khai thực kế hoạch Đánh giá kế hoạch Sơ đồ 1.3 Sơ đồ quy trình kế hoạch hoá Kế hoạch PTKTXH 10 chưa gắn kết đầu với kết tác động việc thực kế hoạch Đánh giá kế hoạch PTKTXH thực thông qua hệ thống tiêu kinh tế - xã hội Hệ thống tiêu chia thành nhóm: (1) Nhóm tiêu thể cam kết Chính phủ; (2) Nhóm tiêu giao kế hoạch; (3) Nhóm tiêu dự báo kế hoạch 2.2 Thực trạng phân cấp quản lý hệ thống kế hoạch hoá 2.2.1 Sự phân cấp quản lý hệ thống kế hoạch hoá Về phân cấp, hệ thống kế hoạch không tổ chức theo ngành dọc mà thực triệt để việc phân cấp trách nhiệm cho ngành địa phương Việc tạo cho đơn vị phân cấp tính chủ động việc điều hành đánh giá thực kế hoạch 2.2.2 Những bất cập phân cấp quản lý hệ thống kế hoạch hoá Mặc dù chủ trương phân cấp trao quyền tạo chủ động cho cấp quy định phối hợp tốt, tranh phát triển kinh tế - xã hội quốc gia có mảng không quán Đặc biệt, thể chế đánh giá kế hoạch chưa rõ ràng nên việc giám sát, đánh giá quan cấp quan cấp lỏng lẻo dẫn đến tình trạng thông tin cấp báo cáo bị bóp méo lợi ích cục địa phương bệnh thành tích 17 2.3 Thực trạng hệ thống đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2.3.1 Thực trạng thể chế đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Hiện chưa có chế tài cụ thể quy định đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Chính vậy, vị trí pháp lý việc hình thành hệ thống, công cụ đánh giá không rõ ràng, dẫn đến việc đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội diễn tùy tiện, cảm tính, không phản ánh thực chất nội dung kế hoạch Thực tế kế hoạch năm 2011-2015, Chính phủ chưa ban hành Khung theo dõi đánh giá kế hoạch áp dụng cho nước mà tiếp tục làm thí điểm số địa phương, mục tiêu xây dựng kế hoạch 2011-2015, báo cáo đánh giá, phương pháp đánh giá kế hoạch xây dựng theo phương pháp truyền thống Chính vậy, việc nghiên cứu để hình thành phương pháp đánh giá dựa kết kế hoạch PTKTXH, điều kiện cần thiết, để triển khai đòi hỏi tiếp tục thực cách khoa học, nghiêm túc, để áp dụng cho kỳ Kế hoạch tới 2.3.2 Thực trạng báo cáo đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Do sử dụng phương pháp truyền thống để đánh giá kế hoạch nên báo cáo đánh giá Kế hoạch PTKTXH năm hàng năm lại theo lối mòn, truyền thống trước chưa vào đánh giá dựa kết Vì hệ thống đánh giá phù hợp, mang tính logic nên dẫn đến hình thức trình bày báo cáo đánh giá thiếu phong phú, hấp dẫn, phụ thuộc lớn vào ý chí chủ quan quan đơn vị soạn thảo Mặt khác, quan niệm báo cáo trị 18 báo cáo để trình lên cấp nên ý đầu tư nội dung hình thức 2.3.3 Thực trạng kỹ thuật thu thập liệu, phối hợp thông tin đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phương pháp đánh giá Thứ nhất, kỹ thuật thu thập liệu hạn chế; Thứ hai, thông tin có độ xác chưa cao không thống ; Thứ ba, thông tin không đầy đủ; Thứ tư, thông tin không kịp thời; Thứ năm, thông tin bị chia cắt 2.3.4 Thực trạng lực đội ngũ cán thực đánh giá Kế hoạch triển kinh tế - xã hội Lực lượng cán thực nhiệm vụ đánh giá kế hoạch mỏng số lượng chất lượng Do cán kế hoạch từ lâu quen với phương pháp đánh giá triển khai thực không tập huấn liên tục, thường xuyên kiến thức, kỹ phân tích, đánh giá nên tiếp cận với phương pháp đánh giá dựa kết khó đòi hỏi thay đổi nhanh chóng tư duy, kỹ thực Bên cạnh đó, thiếu đồng việc xây dựng thể chế đánh giá dựa kết gắn kết với nguồn lực khiến cho nhiều cán chưa thật tin tưởng vào phương pháp TIỂU KẾT CHƯƠNG Trong thời gian qua, công tác đánh giá triển khai thực (đánh giá truyền thống) kế hoạch giúp Nhà nước kiểm soát hoạt động đầu vào kế hoạch Tuy nhiên, đổi đánh giá kế hoạch PTKTXH theo phương pháp dựa kết xu hướng tất yếu, phù hợp với đòi hỏi trình đổi thể chế kinh tế nước ta, đặc biệt với định hướng phát triển xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã 19 hội chủ nghĩa, việc đánh giá giá trị “chủ nghĩa xã hội” kế hoạch PTKTXH quan trọng Tuy nhiên, để triển khai phương pháp đánh giá dựa kết Việt Nam cách có hiệu quả, cần phải có số điều kiện tiên như: áp dụng cách tiếp cận theo kết từ khâu lập kế hoạch, tâm cấp lãnh đạo, hệ thống thông tin kiện toàn, tổ chức lại máy làm nhiệm vụ đánh giá phù hợp với yêu cầu ứng dụng phương pháp đánh giá mới, nâng cao trình độ chuyên môn, Những nội dung luận án tập trung phân tích, làm rõ Chương CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - Xà HỘI Ở VIỆT NAM 3.1 Quan điểm đổi đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Việt Nam Thứ nhất, đổi đánh giá phải gắn với đổi kế hoạch hoá; Thứ hai, đổi đánh giá phải tiến hành sở tổng kết cách có hệ thống thực tiễn công tác đánh giá thời gian qua; Thứ ba, sở điều kiện sở vật chất, nguồn kinh phí lực cán có, bước thực đổi đánh giá kế hoạch phù hợp; Thứ tư, đổi đánh giá phải đảm bảo tăng cường lực đánh giá Chính phủ, Quốc hội; tăng cường tính dân chủ, khách quan đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 3.2 Đề xuất đổi đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam theo phương pháp đánh giá dựa kết 3.2.1 Hoàn thiện cấu trúc Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Thứ nhất, mục tiêu kế hoạch đề cần rõ ràng, cụ thể có tính khả thi; 20 Thứ hai, cần có lựa chọn xây dựng kế hoạch gắn kết tiêu kế hoạch với nguồn lực để thực hiện; Thứ ba, cần nêu rõ mối liên hệ khó khăn giải pháp; Thứ tư, thống thuật ngữ sử dụng kế hoạch 3.2.2 Đổi bước đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Lập kế hoạch đánh giá cần quan tâm từ bắt đầu xây dựng Kế hoạch PTKTXH cần đảm bảo Kế hoạch xây dựng soạn thảo phù hợp cho công tác đánh giá Nội dung lập kế hoạch đánh giá dựa kết gồm bước sau: (1) Xem xét điều kiện để thiết lập hệ thống đánh giá dựa kết Kế hoạch PTKTXH; (2) Lựa chọn kết cần đánh giá; (3) Lựa chọn số hoạt động, số đầu ra, số kết số tác động để đo lường kết quả; (4) Kiểm tra chất lượng số: Chỉ số phải đáp ứng tiêu chuẩn SMART Tức là, số phải đơn giản, cụ thể (Simple), đo lường (Measurable), có khả thực (Affordable), phù hợp với mục tiêu (Relevant) khả thi kỳ kế hoạch (Timebound) (5) Xác định số liệu số đánh giá: Khi thu thập thông tin số liệu cho số cần xác định rõ: Nguồn số liệu; Các phương pháp thu thập số liệu; Cơ quan thu thập số liệu; Tần suất thu thập số liệu; Mức độ khó khăn chi phí thu thập số liệu; Cơ quan chịu trách nhiệm phân tích, báo cáo sử dụng số liệu (xem sơ đồ 3.1) (6) Xác định tiêu phản ánh kết Tác động Kết Đầu Hoạt động/ Đầu vào Các số cuối Điều tra thống kê 21 Các số trung gian Báo cáo Sơ đồ 3.1 Nguồn liệu cho số Thực đánh giá dựa kết Sau bước lập kế hoạch đánh giá hình thành khung logic theo dõi kết bao gồm kết cần đánh giá, số đo lường kết (minh họa xem bảng 3.5) Bảng 3.5 Ví dụ khung để đánh giá mục tiêu giáo dục trẻ em Phương Cơ quan pháp thu Tần Loại Chỉ số Cấp chịu trách thập số suất nhiệm liệu Tác Tỷ lệ biết Điều tra, Quốc GSO, Bộ 5-10 động đọc, biết viết Khảo sát gia Giáo dục năm Đào tạo Nghiên Các viện cứu tác nghiên cứu động Kết Tỷ lệ trẻ em Điều tra Quốc GSO, Bộ năm đến trường gia, Giáo dục tỉnh Đào tạo lần Đầu Số lượng Hệ thống Quốc Bộ Giáo dục Hàng trường học, thông tin gia, Đào tạo, năm 22 Hoạt động/ Đầu vào sách giáo khoa cho trẻ em Tăng tỷ lệ chi tiêu cho giáo dục tiểu học quản lý ngành (báo cáo) Báo cáo hành tỉnh Sở Giáo dục Đào tạo Quốc gia, tỉnh Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo Hàng quý, hàng năm Nguồn: Tổng hợp nghiên cứu tác giả 23 3.2.3 Đánh giá báo cáo kết đánh giá Đánh giá: Để tạo thông tin đánh giá sử dụng hệ thống đánh giá dựa kết quả, tùy vào trường hợp, mục tiêu cụ thể kế hoạch, lựa chọn số hình thức đánh giá sau: (1) Đánh giá chuỗi logic kết hoạt động; (2) Đánh giá trước thực hiện; (3) Đánh giá thực theo quy trình; (4) Thẩm định nhanh báo cáo nhanh; (5) Nghiên cứu tình điển hình; (6) Đánh giá tác động; (7) Đánh giá tổng hợp Báo cáo kết đánh giá: báo cáo kết đánh giá bước quan trọng, trả lời nội dung: cần báo cáo gì, cho Các thông tin kết hoạt động rút từ đánh giá nhằm cung cấp thông tin phản hồi thiết yếu, liên tục cập nhật tiến độ thực kế hoạch Có bốn phần việc báo cáo: Báo cáo văn bản, đánh giá tổng quan, trình bày lời trình bày trực quan 3.3 Điều kiện cần thiết đổi đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Đổi đánh giá Kế hoạch PTKTXH yêu cầu cần thiết nước ta Tuy nhiên, đê xây dựng trì hệ thống đánh giá dựa kết cần đòi hỏi tâm cao cấp lãnh đạo phải có thời gian, nguồn nhân lực, tài lực Việc đề lộ trình triển khai mang tính khả thi quan trọng Trước mắt giai đoạn năm tới cần tập trung triển khai số nội dung: Triển khai xây dựng thể chế đánh giá dựa kết quả, xây dựng sở liệu đánh giá quốc gia, nâng cao lực đánh giá, huy động nguồn lực cho đánh giá dựa kết 24 TIỂU KẾT CHƯƠNG III3 Nghiên cứu Chương III đề cập, phân tích nội dung quan điểm, phương hướng giải pháp đổi mới, số đề xuất thực tế cụ thể phù hợp với tình hình nước ta, điều kiện cần thiết để có khoa học, thực tiễn quan điểm, định hướng cần thiết việc đổi việc đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo hướng dựa kết Tuy đổi từ phương pháp đánh giá truyền thống kế hoạch – vốn ăn sâu vào suy nghĩ, nhận thức nhà hoạch định sách nước ta – sang tư nhân thức theo hướng đánh giá dựa kết đầu kế hoạch điều không dễ, đòi hỏi tâm cấp lãnh đạo, nguồn lực, trí lực Tuy nhiên, bối cảnh nay, việc tái cấu kinh tế, đổi thể chế kinh tế để tìm động lực cho phát triển đất nước Đảng Nhà nước quan tâm việc nghiên cứu nhằm đổi đánh giá kế hoạch có ý nghĩa, góp phần đẩy nhanh tiến trình đổi thể chế kinh tế nước ta KẾT LUẬN Đánh giá kế hoạch PTKTXH nội dung quan trọng quy trình xây dựng, triển khai kế hoạch PTKTXH đất nước Đánh giá kế hoạch PTKTXH cần đổi chế kế hoạch hoá đổi từ kế hoạch hoá tập trung với tiêu vật sang kế hoạch hoá định hướng Do đó, phương pháp đánh giá kế hoạch tất yếu phải đổi nhằm phù hợp với thông lệ quốc tế điều kiện phát triển nước ta, theo hướng xây dựng hệ thống đánh giá có khả phản ánh kết quả, tác động dự kiến việc thực kế hoạch thông qua mối liên hệ lôgic số đầu vào, đầu với kết tác động Với mục đích đề ban đầu, luận án đạt số kết sau: 25 Formatted: None, Space Before: pt, After: pt, Line spacing: Exactly 16 pt Formatted: Font: 11 pt, (Asian) Chinese (Simplified, PRC), (Other) English (United States) Formatted: TIEU DE 2, Centered, None, Indent: First line: 0.2", Line spacing: Exactly 15.5 pt Formatted: Font: 11 pt, Not Bold, (Asian) Chinese (Simplified, PRC), (Other) English (United States) Formatted: Font: 11 pt, Not Bold, (Asian) Chinese (Simplified, PRC), (Other) English (United States) Formatted: Font: 11 pt, Not Bold, (Asian) Chinese (Simplified, PRC), (Other) English (United States) Formatted: Font: 11 pt, Not Bold, Font color: Auto, (Asian) Chinese (Simplified, PRC), (Other) English (United States) Formatted: Font: 11 pt, Not Bold, Font color: Auto, (Asian) Chinese (Simplified, PRC), (Other) English (United States) Formatted: Font: 11 pt, Not Bold, (Asian) Chinese (Simplified, PRC), (Other) English (United States) Formatted: Font: 11 pt, Not Bold, (Asian) Chinese (Simplified, PRC), (Other) English (United States) Formatted: Font: 11 pt, Not Bold, (Asian) Chinese (Simplified, PRC), (Other) English (United States) Formatted [41] Formatted [42] Formatted [43] Formatted [44] Formatted [45] Formatted [46] Formatted [47] Thứ nhất, tổng hợp lý thuyết kế hoạch, đánh giá kế hoạch, làm rõ yếu tố sở lý thuyết đánh giá kế hoạch PTKTXH dựa kết Thứ hai, qua phân tích thực trạng công tác đánh giá triển khai thực Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, luận án nêu số bất cập nội dung, phương pháp đánh giá Kế hoạch PT KTXH Thứ ba, sở phân tích thực trạng kinh nghiệm quốc tế đánh giá, đánh giá dựa kết quả, luận án kiến nghị số giải pháp đổi đề xuất phương pháp đánh giá Kế hoạch PTKTXH bước triển khai thực – theo hướng dựa kết quả, đề xuất lộ trình điều kiện cần thiết để ứng dụng Việt Nam nhằm phù hợp với giai đoạn phát triển nước ta Tuy nhiên, Đđánh giá dựa kết vấn đề mới, Để thực phương pháp đánh giá dựa kết cách hiệu quả, đòi hỏi phải có lộ trình cụ thể, tâm cao nhà lãnh đạo nỗ lực cấp, ngành thực có hiệu Đánh giá dựa kết KHPTKTXH thực hiệu góp phần đáp ứng yêu cầu đại biểu Quốc hội cử tri nâng cao tính trách nhiệm, minh bạch hoạt động Chính phủ; tạo liên hệ chặt chẽ với công chúng gây dựng lòng tin với nhân dân, nâng cao tính dân chủ đánh giá kế hoạch Thông qua việc nghiên cứu đây, Luận án đưa nhóm giải pháp nhằm bước xây dựngđổi phương pháp đánh giá thực kế hoạch PTKTXH cấp quốc gia, ngành, cấp quyền địa phương Các kết nghiên cứu Luận án có giá trị thực tiễn, tham mưu cho Chính phủ bước xây dựng hoàn thiện hệ thống văn pháp luật đánh giá kế hoạch thời gian tới Formatted: Font: 11 pt, Not Bold, Not Italic, (Asian) Chinese (Simplified, PRC), (Other) English (United States) Formatted: Font: 11 pt, Not Bold, Not Italic, (Asian) Chinese (Simplified, PRC), (Other) English (United States) Formatted: Font: 11 pt, Not Bold, Not Italic, (Asian) Chinese (Simplified, PRC), (Other) English (United States) Formatted: Font: 11 pt, Not Bold, (Asian) Chinese (Simplified, PRC), (Other) English (United States) Formatted: Font: 11 pt, Not Bold, (Asian) Chinese (Simplified, PRC), (Other) English (United States) Formatted: Font: 11 pt, Not Bold, (Asian) Chinese (Simplified, PRC), (Other) English (United States) Formatted: Font: 11 pt, Not Bold, (Asian) Chinese (Simplified, PRC), (Other) English (United States) Formatted: Font: 11 pt, (Asian) Chinese (Simplified, PRC), (Other) English (United States) Formatted: Font: 11 pt, Not Bold, (Asian) Chinese (Simplified, PRC), (Other) English (United States) Formatted: Font: 11 pt, Not Bold, (Asian) Chinese (Simplified, PRC), (Other) English (United States) Formatted: Font: 11 pt, Not Bold, (Asian) Chinese (Simplified, PRC), (Other) English (United States) Formatted: Font: 11 pt, Not Bold, (Asian) Chinese (Simplified, PRC), (Other) English (United States) Formatted: Font: 11 pt, English (United States) 26 Trong khuôn khổ thời gian, phạm vi nghiên cứu lực nghiên cứu sinh, chắn nội dung Luận án nhiều hạn chế, chưa bao quát toàn vấn đề đổi đánh giá kế hoạch Nghiên cứu sinh mong tiếp tục nhận ý kiến nhận xét, đánh giá đóng góp để tiếp tục hoàn thiện Luận án thời gian tới./ 27 Page 4: [1] Formatted Smart 4/3/2014 12:33:00 PM Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan), (Other) English (United States) Page 4: [2] Formatted Smart 4/3/2014 12:33:00 PM Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan) Page 4: [3] Formatted Smart 4/3/2014 12:33:00 PM Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan), (Other) English (United States) Page 4: [4] Formatted Smart 4/3/2014 12:33:00 PM Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan), (Other) English (United States) Page 4: [5] Formatted Smart 4/3/2014 12:33:00 PM Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan), (Other) English (United States) Page 4: [6] Formatted Smart 4/3/2014 12:33:00 PM Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan) Page 4: [7] Formatted Smart 4/3/2014 12:33:00 PM Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan), (Other) English (United States) Page 4: [8] Formatted Smart 4/3/2014 12:33:00 PM Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan), (Other) English (United States) Page 4: [9] Formatted Smart 4/3/2014 12:33:00 PM Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan), (Other) English (United States) Page 4: [10] Formatted Smart 4/3/2014 12:33:00 PM Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan), (Other) English (United States) Page 4: [11] Formatted Smart 4/3/2014 12:33:00 PM Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan), (Other) English (United States) Page 4: [12] Formatted Smart 4/3/2014 12:33:00 PM Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto, (Asian) Japanese (Japan), (Other) English (United States) Page 13: [13] Formatted User 5/10/2014 10:35:00 AM None, Space Before: pt, After: pt, Line spacing: Exactly 16 pt, Don't keep with next Page 14: [14] Formatted Smart 4/7/2014 1:41:00 PM Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto Page 14: [14] Formatted Smart 4/7/2014 1:41:00 PM Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto Page 14: [15] Formatted Smart 4/7/2014 1:41:00 PM Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto Page 14: [16] Formatted User 5/10/2014 10:35:00 AM None, Space Before: pt, After: pt, Line spacing: Exactly 16 pt, Don't keep with next Page 14: [17] Formatted Smart 4/7/2014 1:41:00 PM Font: 11 pt, Not Bold, Font color: Auto Page 14: [18] Formatted Smart 4/7/2014 1:41:00 PM Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto Page 14: [18] Formatted Smart 4/7/2014 1:41:00 PM Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto Page 14: [19] Formatted Smart 4/7/2014 1:41:00 PM Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto Page 14: [20] Formatted User 5/10/2014 10:35:00 AM None, Space Before: pt, After: pt, Line spacing: Exactly 16 pt, Don't keep with next Page 14: [21] Formatted Smart 4/7/2014 1:41:00 PM Font: 11 pt, Not Bold, Font color: Auto Page 14: [22] Formatted Smart 4/7/2014 1:41:00 PM Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto Page 14: [22] Formatted Smart 4/7/2014 1:41:00 PM Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto Page 14: [23] Formatted Smart 4/7/2014 1:41:00 PM Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto Page 14: [24] Formatted User 5/10/2014 10:35:00 AM None, Space Before: pt, After: pt, Line spacing: Exactly 16 pt, Don't keep with next Page 14: [25] Formatted Smart 4/7/2014 1:41:00 PM Font: 11 pt, Not Bold, Font color: Auto Page 14: [26] Formatted Smart Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto 4/7/2014 1:41:00 PM Page 14: [26] Formatted Smart 4/7/2014 1:41:00 PM Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto Page 14: [27] Formatted Smart 4/7/2014 1:41:00 PM Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto Page 14: [28] Formatted User 5/10/2014 10:35:00 AM None, Space Before: pt, After: pt, Line spacing: Exactly 16 pt, Don't keep with next Page 14: [29] Formatted Smart 4/7/2014 1:41:00 PM Font: 11 pt, Not Bold, Font color: Auto Page 14: [30] Formatted Smart 4/7/2014 1:41:00 PM Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto Page 14: [30] Formatted Smart 4/7/2014 1:41:00 PM Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto Page 14: [31] Formatted Smart 4/7/2014 1:41:00 PM Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto Page 14: [32] Formatted User 5/10/2014 10:35:00 AM None, Space Before: pt, After: pt, Line spacing: Exactly 16 pt, Don't keep with next Page 14: [33] Formatted Smart 4/7/2014 1:41:00 PM Font: 11 pt, Not Bold, Font color: Auto Page 14: [34] Formatted Smart 4/7/2014 1:41:00 PM Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto Page 14: [34] Formatted Smart 4/7/2014 1:41:00 PM Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto Page 14: [35] Formatted Smart 4/3/2014 12:33:00 PM Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto Page 14: [36] Formatted Space Before: User pt, Line spacing: Page 14: [37] Formatted 5/10/2014 10:35:00 AM Exactly 17 pt Smart 4/3/2014 12:33:00 PM Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto Page 14: [37] Formatted Smart 4/3/2014 12:33:00 PM Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto Page 14: [38] Formatted Smart 4/3/2014 12:33:00 PM Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto Page 14: [39] Formatted Indent: First line: pt, Line spacing: User 0.2", Space Before: Exactly 17 pt 5/10/2014 10:35:00 AM pt, After: Page 14: [40] Formatted Smart 4/3/2014 12:33:00 PM Font: 11 pt, No underline, Font color: Auto Page 25: [41] Formatted User 5/9/2014 8:26:00 PM Font: 11 pt, Not Bold, Font color: Auto, (Asian) Chinese (Simplified, PRC), (Other) English (United States) Page 25: [42] Formatted User 5/9/2014 8:26:00 PM Font: 11 pt, Not Bold, (Asian) Chinese (Simplified, PRC), (Other) English (United States) Page 25: [43] Formatted User 5/9/2014 8:26:00 PM Font: 11 pt, Not Bold, (Asian) Chinese (Simplified, PRC), (Other) English (United States) Page 25: [44] Formatted User 5/9/2014 8:26:00 PM Font: 11 pt, Not Bold, (Asian) Chinese (Simplified, PRC), (Other) English (United States) Page 25: [45] Formatted User 5/9/2014 8:26:00 PM Font: 11 pt, Not Bold, (Asian) Chinese (Simplified, PRC), (Other) English (United States) Page 25: [46] Formatted User 5/9/2014 8:26:00 PM Font: 11 pt, Not Bold, (Asian) Chinese (Simplified, PRC), (Other) English (United States) Page 25: [47] Formatted User 5/9/2014 8:26:00 PM Font: 11 pt, (Asian) Chinese (Simplified, PRC), (Other) English (United States) [...]... Thứ tư, đổi mới đánh giá phải đảm bảo tăng cường năng lực đánh giá của Chính phủ, Quốc hội; tăng cường tính dân chủ, khách quan trong đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 3.2 Đề xuất đổi mới đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam theo phương pháp đánh giá dựa trên kết quả 3.2.1 Hoàn thiện cấu trúc bản Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Thứ nhất, mục tiêu kế hoạch đề ra cần... triển kinh tế - xã hội hiện nay 2.3.1 Thực trạng về thể chế đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hiện nay Hiện nay chưa có chế tài cụ thể quy định về đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Chính vì vậy, vị trí pháp lý của việc hình thành hệ thống, công cụ đánh giá là không rõ ràng, dẫn đến việc đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội diễn ra còn tùy tiện, cảm tính, không phản ánh... đánh giá kế hoạch Cho dù bất kỳ một thể chế chính trị nào, một quốc gia đã phát triển hay đang phát triển thì đều không thể thiếu vai trò của kế hoạch hóa và đánh giá kế hoạch Đây là những cơ sở quan trọng cho việc đề xuất, kiến nghị đổi mới xây dựng, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta đề cập ở Chương III CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VỀ ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - Xà HỘI Ở VIỆT... PHƯƠNG PHÁP Đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 1.12.1 Tổng quan về đánh giá 1.12.1.1 Khái niệm đánh giá Có nhiều định nghĩa về đánh giá Theo Michael Scriven, có gần sáu mươi thuật ngữ khác nhau được dùng để chỉ hoạt động đánh giá Theo giáo trình Kế hoạch hóa phát triển: Đánh giá là việc xác định, phản ánh kết quả của những gì đã được thực thi, và xét đoán giá trị của chúng Đánh giá có thể... tổng hợp lý thuyết về kế hoạch, đánh giá kế hoạch, làm rõ các yếu tố chính trong cơ sở lý thuyết của đánh giá kế hoạch PTKTXH dựa trên kết quả Thứ hai, qua phân tích thực trạng về công tác đánh giá triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, luận án đã nêu được ra một số bất cập nội dung, phương pháp đánh giá Kế hoạch PT KTXH hiện nay Thứ ba, trên cơ sở phân tích thực trạng và kinh nghiệm... mới đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam Thứ nhất, đổi mới đánh giá phải gắn với sự đổi mới kế hoạch hoá; Thứ hai, đổi mới đánh giá phải được tiến hành trên cơ sở tổng kết một cách có hệ thống thực tiễn công tác đánh giá trong thời gian qua; Thứ ba, trên cơ sở các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn kinh phí và năng lực cán bộ hiện có, từng bước thực hiện đổi mới đánh giá kế hoạch phù... đề phát sinh • Hỗ trợ việc ra quyết định để lựa chọn phương pháp tốt nhất • Hỗ trợ cải cách và đổi mới • Đưa ra nhận thức chung về nguyên nhân của khó khăn và cách giải quyết Hộp 1.1 Sử dụng Đánh giá 1.2.2 Đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Về mặt nguyên lý, để đánh giá kế hoạch PTKTXH, phổ biến hai hình thức đánh giá: (1) Đánh giá triển khai thực hiện (đánh giá truyền thống); (2) Đánh giá. .. nghiên cứu để hình thành được phương pháp đánh giá dựa trên kết quả kế hoạch PTKTXH, những điều kiện cần thiết, để triển khai đòi hỏi tiếp tục thực hiện một cách khoa học, nghiêm túc, để có thể áp dụng cho các kỳ Kế hoạch tới 2.3.2 Thực trạng báo cáo đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hiện nay Do sử dụng phương pháp truyền thống để đánh giá kế hoạch nên các báo cáo đánh giá Kế hoạch PTKTXH 5... kết quả, tùy vào từng trường hợp, mục tiêu cụ thể của kế hoạch, có thể lựa chọn một số hình thức đánh giá sau: (1) Đánh giá chuỗi logic về kết quả hoạt động; (2) Đánh giá trước khi thực hiện; (3) Đánh giá thực hiện theo quy trình; (4) Thẩm định nhanh hoặc báo cáo nhanh; (5) Nghiên cứu tình huống điển hình; (6) Đánh giá tác động; (7) Đánh giá tổng hợp Báo cáo kết quả đánh giá: báo cáo kết quả đánh giá. .. kinh tế, đổi mới thể chế kinh tế để tìm ra những động lực mới cho phát triển đất nước được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm thì việc nghiên cứu nhằm đổi mới đánh giá kế hoạch là hết sức có ý nghĩa, góp phần đẩy nhanh tiến trình đổi mới thể chế nền kinh tế nước ta KẾT LUẬN Đánh giá kế hoạch PTKTXH là nội dung quan trọng trong quy trình xây dựng, triển khai kế hoạch PTKTXH của đất nước Đánh giá kế hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM, (TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay