(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG, CHỐNG HIVAIDS Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

234 182 0
  • Loading ...
1/234 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 22:11

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG, CHỐNG HIVAIDS Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG, CHỐNG HIVAIDS Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG, CHỐNG HIVAIDS Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI(LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG, CHỐNG HIVAIDS Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN VĂN HANH HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG HÀ NỘI, 3-2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN VĂN HANH HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI Chuyên ngành : Quản lý hành công Mã số : 62 34 82 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC GS, TS Đinh Văn Tiến HÀ NỘI, 3-2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận án trung thực chưa công bố luận án khác Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2015 Tác giả luận án Nguyễn Văn Hanh LỜI CẢM ƠN Luận án với đề tài: Hệ thống tổ chức quản lý nhà nước phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam giai đoạn Sau thời gian dài nghiên cứu hoàn thành với nỗ lực thân, giúp đỡ nhà khoa học hướng dẫn, quan, đơn vị có liên quan, thầy giáo, cô giáo, bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ Xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Học viện Hành quốc gia, Khoa Sau đại học, thầy giáo, cô giáo đồng nghiệp tận tình giúp đỡ trình thực Luận án tiến sỹ Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến GS.TS Đinh Văn Tiến - Học viện Hành quốc gia tận tình hướng dẫn, giúp đỡ trình nghiên cứu luận án tiến sỹ Xin chân thành cảm ơn Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế Tỉnh Lạng Sơn, Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng, Sở Y tế Tỉnh Hải Dương, Sở Y tế Thành phố Hà Nội, Ban Giám đốc toàn thể cán bộ, viên chức Trung tâm Giám định y khoa Thành phố Hà Nội giúp đỡ, động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập, nghiên cứu luận án tiến sỹ Chân thành cảm ơn quý tác giả tài liệu sử dụng tham khảo Luận án, cảm ơn gia đình, bạn bè động viên, khuyến khích, giúp đỡ trình thực Luận án Trân trọng cảm ơn./ Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2015 Tác giả luận án Nguyễn Văn Hanh MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS 10 1.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 10 1.1.1 Một số viết lãnh đạo Đảng Nhà nước đánh giá công tác phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam .10 1.1.2 Một số nghiên cứu tổ chức đoàn thể công tác phòng, chống HIV/AIDS 14 1.1.3 Nghiên cứu, đánh giá địa phương công tác phòng, chống HIV/AIDS 15 1.1.4 Một số nghiên cứu tổ chức, cá nhân người nước công tác phòng, chống HIV/AIDS .16 1.2 VẤN ĐỀ CẦN ĐƯỢC TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU TRONG LUẬN ÁN 20 1.2.1 Vấn đề tiếp tục nghiên cứu 20 1.2.2 Những nội dung cụ thể cần tiếp tục nghiên cứu 24 1.2.3 Một số khó khăn hạn chế trình nghiên cứu 25 Kết luận chương 26 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 27 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN, CƠ SỞ PHÁP LÝ HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS 27 2.1.1 Khái niệm HIV/AIDS 27 2.1.2 Quan niệm quản lý nhà nước 27 2.1.3 Quan niệm quản lý hành nhà nước .30 2.1.4 Khái niệm hệ thống tổ chức 32 2.1.5 Cơ sở pháp lý để có hệ thống tổ chức phòng, chống HIV/AIDS 34 2.1.6 Nhận thức chung cấp quyền công tác phòng chống HIV/AIDS .37 2.2 SỰ CẦN THIẾT PHẢI THIẾT LẬP HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS 39 2.3 KINH NGHIỆM MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VỀ QUẢN LÝ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS .41 2.3.1 Kinh nghiệm Thái Lan 41 2.3.2 Kinh nghiệm Trung Quốc 42 2.3.3 Kinh nghiệm Myanma 42 2.3.4 Kinh nghiệm vận dụng vào trình hoàn thiện hệ thống máy quản lý nhà nước phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam 43 2.4 SỰ HÌNH THÀNH CÁC GIAI ĐOẠN PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS Ở VIỆT NAM 44 2.4.1 Khái quát chung phòng, chống HIV/AIDS 44 2.4.2 Một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 46 2.4.3 Các giai đoạn phát triển hệ thống phòng, chống HIV/AIDS 48 2.4.4 Một số nội dung cần tiếp tục phải nghiên cứu 51 Kết luận chương 52 Chương 3: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS Ở VIỆT NAM 53 3.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HIV/AIDS TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 53 3.1.1 Khái quát tình hình phòng, chống HIV/AIDS giới 53 3.1.2 Khái quát tình hình phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam 55 3.2 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TỔ CHỨC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS 56 3.2.1 Hệ thống phòng, chống HIV/AIDS trực thuộc Bộ Y tế (1987-1994) .57 3.2.2 Hệ thống phòng, chống HIV/AIDS độc lập (1994 - 2000) .58 3.2.3 Hệ thống phòng, chống HIV/AIDS có quan thường trực Bộ Y tế (2000-2002) .61 3.2.4 Hệ thống phòng, chống HIV/AIDS với quan quản lý chuyên ngành (6/2003 đến nay) 62 3.3 THỰC TRẠNG HỆ THỐNG TỔ CHỨC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS Ở VIỆT NAM 62 3.3.1 Tính ổn định hệ thống tổ chức 63 3.3.2 Tính hoàn thiện tính thống 66 3.3.3 Về nguồn nhân lực 76 3.3.4 Về lực tài 80 3.3.5 Mối quan hệ phối hợp điều phối công tác 83 3.3.6 Công tác quản lý giám sát .88 3.3.7 Hệ thống thông tin, báo cáo .89 3.4 ĐÁNH GIÁ VÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ HỆ THỐNG TỔ CHỨC 92 3.4.1 Hệ thống tổ chức phòng, chống Lao quốc gia 92 3.4.2 Hệ thống tổ chức chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình 94 3.5 THỰC TRẠNG HỆ THỐNG TỔ CHỨC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG .97 3.5.1 Tổ chức phòng, chống HIV/AIDS thành phố Hồ Chí Minh 97 3.5.2 Tổ chức phòng, chống AIDS tỉnh Lạng Sơn 99 3.5.3 Tổ chức phòng, chống AIDS thành phố Đà Nẵng 101 3.5.4 Tổ chức phòng, chống AIDS tỉnh Hải Dương 103 3.5.5 Tổ chức phòng, chống HIV/AIDS thành phố Hà Nội 108 3.6 NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS Ở VIỆT NAM QUA NGHIÊN CỨU 111 Kết luận chương 113 Chương 4: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS Ở VIệT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 114 4.1 ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS 114 4.1.1 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam 114 4.1.2 Định hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước 117 4.2 NHỮNG CĂN CỨ ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG TỔ CHỨC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 120 4.3 MỘT SỐ MÔ HÌNH HỆ THỐNG TỔ CHỨC 122 4.3.1 Hệ thống tổ chức Cục Y tế dự phòng phòng, chống AIDS thuộc Bộ Y tế 122 4.3.2 Hệ thống tổ chức Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình phòng, chống AIDS 125 4.4 ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 127 4.4.1 Hệ thống tổ chức Ủy ban Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 127 4.4.2 Hệ thống tổ chức Cục Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế 131 4.5 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG TỔ CHỨC VỀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 133 4.5.1 Tăng cường lãnh đạo Đảng công tác phòng, chống HIV/AIDS 133 4.5.2 Tăng cường kiểm tra, giám sát Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp phòng, chống HIV/AIDS 134 4.5.3 Tăng cường đạo, điều hành quyền cấp tổ chức thực phòng, chống HIV/AIDS 135 4.5.4 Hoàn thiện hệ thống pháp luật, sách quản lý nhà nước phòng, chống HIV/AIDS 135 4.5.5 Tăng cường lực hệ thống tổ chức cán phòng, chống HIV/AIDS 136 4.5.6 Tăng đầu tư ngân sách nhà nước cho hệ thống tổ chức phòng, chống HIV/AIDS cấp 137 4.5.7 Tăng cường phối hợp liên ngành tổ chức phòng, chống HIV/AIDS 137 4.5.8 Tổ chức, triển khai tốt nội dung “Ba chủ trương thống nhất” hoạt động phòng, chống HIV/AIDS 138 4.6 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 138 Kết luận chương 141 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 145 KẾT LUẬN CHUNG 145 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 148 DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 153 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 154 PHỤ LỤC VÀ BỘ CÂU HỎI ĐIỂU TRA 168 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AIDS: Theo tiếng Anh English Aquired Immuno Deficiency BAIDS Ban AIDS BCĐ TN, MT-MD, HIV/AIDS Ban Chỉ đạo tệ nạn, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS BS Bác sỹ BYT Bộ y tế CDC Trung tâm phòng chống bệnh tệt CPCHIV/AIDS Cục phòng chống HIV/AIDS CYTDP&PCHIV/AIDS Cục y tế dự phòng phòng chống HIV/AIDS GDP (Gross Doneste Product) Tổng sản phẩm quốc nội GS.TS Giáo sư, tiến sỹ HIV : Theo tiếng Anh English Human immunodeficiency virus HIV/AIDS Nhiễm vi rút gây hội chứng suy giảm người KHHGĐ Kế hoạch hóa gia đình LD-TB-XH Lao động - Thương binh Xã hội SIDA: Theo tiếng Pháp Syndrôm Dé Immuno Deficince Aquise TTPCHIV/AIDS Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS UBQG Ủy ban Quốc gia UBQGDS Ủy ban Quốc gia dân số UBQGPC AIDS Ủỷ ban Quốc gia phòng chống AIDS UBQGPC SIDA Ủy ban Quốc gia phòng chống SIDA UBQGPCAIDS Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS UNAIDS Chương trình Phối hợp liên hợp quốc HIV/AIDS VPTTPCAIDS Văn phòng Thường trực phòng chống AIDS VPUBQGPCAIDS Văn phòng Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS WHO Tổ chức Y tế giới DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1: Thông tin tình hình nhân lực VPTT tỉnh 78 Bảng 3.2: Tình hình đào tạo cán năm 2002 80 Bảng 3.3: Quản lý tài địa phương 82 Bảng 3.4: Một số báo công tác giám sát 88 Bảng 3.5: Tình hình báo cáo hệ thống phòng, chống HIV/AIDS 91 Bảng 3.6: Một số thông tin hệ thống báo cáo VPTTPC AIDS tỉnh 92 Phßng KÕ ho¹ch-Tµi chÝnh Nhu cầu TT Tên trang thiết bị Hiện có Đơn vị số lượng Năm sản Năm sử Nước Nguồn Chất Giá tiền sản cung cấp lượng (VNĐ) 2008 2009 xuất dụng xuất Tủ đựng File Bàn làm việc chiếc 10 11 Ghế xoay Bàn tiếp khánh Ghế ngồi Máy điện thoại Máy fax Quạt trần Điều hoà không khí Bộ máy vi tính Tủ sắt đựng tài liệu chiếc cái cái Bộ Bộ 12 13 14 15 16 Két sắt Bàn vi tính Máy in Máy photocopy Máy tính xách tay Các trang thiết bị khác cái cái Ghi chú: chất lượng tích A- tốt; B - Thỉnh thoảng hỏng; C - hỏng 38 2010 Khoa Truyền thông, can thiệp huy động cộng đồng Nhu cầu Hiện có TT Tên trang thiết bị Đơn vị số lượng Tivi hình (29 inchs) Đầu DVD Casseste Bộ tăng âm + microphone Bộ Máy tính sách tay Máy chiếu Overhead Máy ảnh kỹ thuật số Máy fax Máy photocopy 10 Máy tính, máy in, mô dem, UPS Bộ 11 Multi media project 12 Tủ đựng File 13 Bàn việc 14 Ghế xoay 15 Bàn tiếp khánh 16 Ghế ngồ 17 Máy điện thoại Năm sản Năm sử Nước xuất Chất Giá tiền 2008 2009 dụng sản xuất cung cấp lượng (VNĐ) 39 Nguồn 2010 18 Máy fax 19 Quạt trần 20 Điều hoà không khí 21 Bộ loa âmly + micro không dây Bộ 22 Tủ tài liệu 23 Tủ trưng bày 24 Bản đồ dịch tễ HIV/AIDS 25 Máy huỷ giấy, máy quét tài liệu 26 Máy đóng chứng từ 27 USB 1.024 MB 28 Quạt đứng 29 Tủ kính đựng tài liệu 30 Receptor 31 Modem ADSL 32 Màn chiếu 100 inch 33 Máy Scan 34 Máy quay phim KTS 35 Bàn để máy vi tính 36 Xe Mô tô Các trang thiết bị khác 40 Ghi chú: Chất lượng tích A- tốt; B - Thỉnh thoảng hỏng; C - hỏng Khoa Giám sát HIV/AIDS/STI TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tên trang thiết bị Tủ đựng File Bàn làm việc Ghế xoay Bàn tiếp khách Ghế ngồi Máy điện thoại Máy fax Quạt trần Điều hoà không khí Máy tính quản lý số liệu Bộ máy vi tính Hộp lạnh bảo quản mẫu Phích lạnh Bàn vi tính Kệ sách Quạt đứng Tủ lạnh Đồng hồ treo tờng USB lưu liệu Máy sấy tay Mô tô phục vụ giám sát Đơn vị Hiện có Năm số lượng sản xuất Nhu cầu Năm sử Nước sản Nguồn dụng xuất cung cấp chiếc chiếc cái cái Bộ Bộ chiếc chiếc cái cái cái 41 Chất lượng Giá tiền (VNĐ) 2008 2009 2010 Ghi chú: chất lượng tích A- tốt; B - Thỉnh thoảng hỏng; C - hỏng 42 Khoa Tư vấn, hỗ trợ chăm sóc điều trị HIV/AIDS TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Tên trang thiết bị ống nghe bệnh người lớn ống nghe bệnh trẻ em Huyết áp kế người lớn Huyết áp kế trẻ em Nhiệt kế y học 42oC Bàn khám bệnh người lớn Bàn khám bệnh trẻ em Giường bệnh Giường cấp cứu Đèn khám bệnh Đèn khám bệnh treo trán Cân trọng lượng có thước đo chiều cao Đèn đọc phim X - quang Tủ lạnh Tủ sấy điện, 250oC Lò sưởi điện Tủ đựng dụng cụ Giá truyền huyết Hộp hấp gạt loại Hộp hấp dụng cụ loại Khay đựng dụng cụ loại khay đậu loại Bàn đẩy dụng cụ Tủ đựng tài liệu Bàn làm việc Đơn vị Hiện có số lượng Nhu cầu Năm sản Năm sử Nước Nguồn xuất dụng sản xuất cung cấp Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái 43 Chất lượng Giá tiền (VNĐ) 2008 2009 2010 26 27 28 Ghế Ghế đẩu quay Ghế băng cho bệnh nhân chiếc 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Nồi luộc dụng cụ Máy điện tim Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bộ dụng cụ khám bệnh Bơm tiêm lần loại Máy huỷ bơm kim tiêm Đèn cực tím tiệt trùng Hộp thu gom vật sắc nhọn Thùng rác Thùng đựng nước uống cho bệnh nhân Máy vi tính, máy in Cáng khiêng bệnh nhân Máy tạo oxy khí trời (máy thở) Máy siêu âm Giường bệnh Lò sưởi điện Giá truyền huyết Khay đậu loại Bàn đẩy dụng cụ Thùng đựng nước uống cho bệnh nhân Bàn vi tính Máy X-Quang di động Máy điện thoại (T vấn) Điều hoà không khí Loa tay Máy Huyết học 18 thông số Máy cất nước Các trang thiết bị khác Cái Cái Bộ Bộ Cái Cái Cái Cái Cái Cái Bộ Cái Cái Cái Cái Cái chiếc chiếc Cái Cái Cái Cái Cái 44 Ghi chú: chất lượng tích A- tốt; B - Thỉnh thoảng hỏng; C - hỏng Khoa Xét nghiệm Nhu cầu TT Tên trang thiết bị Dàn Elisa: Đơn vị Hiện có số lượng Năm sản Năm sử xuất dụng - Máy đọc - Máy in - Máy rửa - Máy ủ - Tủ sấy bảo quản kính lọc Máy CD4 Máy xét nghiệm sinh hoá 16 số Máy trộn Voltex Máy cấy vi khuẩn tự động Tủ an toàn sinh học Máy phun khí dung lấy bệnh phẩm Kinh hiển vi huỳnh quang 45 Nước sản xuất Nguồn cung cấp Chất lượng Giá tiền 2008 (VNĐ) 2009 2010 Kính hiển vi thường 10 Máy lắc SERODIA 11 Máy lắc RPR 12 Máy lắc bàn ngang 13 Tủ an toàn sinh học 14 Pipetman kênh: 15 - P300 - P50 Pipetman đơn: - 1000 microlit - P100 microlit - P200 microlit - P50 microlits 16 Giá đỡ pipetman 17 Tủ ấm 37 C 18 Tủ lạnh đựng sinh phẩm 19 Tủ lạnh đựng bệnh phẩm 20 Tủ lạnh sâu lưu giữ mẫu(-30) 21 Nồi hấp ướt 46 22 Tủ sấy khô 23 Máy ly tâm thường (24 ống) 24 Cân thăng 25 Máy hút ẩm 26 Điều hoà không khí 27 Máy hút bụi 28 Máy huỷ bơm kim tiêm 29 Đồng hồ đo thời gian 30 Máng đựng hoá chất 31 Đồ đựng chất thải Inox 32 ống đong: - 100 ml - 500 ml 33 Bộ máy vi tính 34 Các vật dụng thông thường khác (hộp lưu mẫu bệnh phẩm, cốc thuỷ tinh….) 35 Nồi cất nưenớc lần (Bằng điện) chạy dàn Elisa 36 TTB cho phòng hành khoa 37 Máy Huyết học tự động 47 38 Lò xử lý rác thải phòng xét nghiệm 39 Ghê đẩu quay 40 Hòm đựng trang thiết bị xét nghiệm 41 Dàn PCR 42 Máy chạy nước cất 43 Máy điện thoại 44 ống đong: - 1000 ml 45 Hộp đựng Alcool vàng 46 Hộp đựng Alcool xanh 47 Máy ly tâm lạnh 48 Bàn xét nghiệm 49 Giá Inox để ống nghiệm loại 50 Tủ ấm CO2 51 Đèn tử ngoại tiệt trùng treo tờng 52 Kính lúp đk 150 53 Máy lắc chiều 54 Máy sấy tay 55 Máy tính xách tay 56 Tủ đựng File 48 Các trang thiết bị khác Ghi chú: chất lượng tích A- tốt; B - Thỉnh thoảng hỏng; C - hỏng 49 Hội trường Hiện có TT Tên trang thiết bị Đơn vị Số lượng Năm sản Năm sử xuất dụng Nhu cầu Nước Nguồn Chất Giá sản xuất cung lượng tiền cấp Bàn họp hội trường Bục phát biểu Bục + Tượng Bác Hồ Tivi + Loa đài + Âm ly Ghế xoay (chủ toạ) Điều hoà không khí Các trang thiết bị khác Ghi chú: chất lượng tích A- tốt; B - Thỉnh thoảng hỏng; C - hỏng 50 (VNĐ) 2008 2009 2010 Phòng Giám đốc TT Tên trang thiết bị 10 11 12 13 14 15 16 17 Tủ đựng File Bàn làm việc Bàn máy tính Ghế xoay Bàn họp Ghế ngồi 18 19 Màn chiếu Máy in Các trang thiết bị khác Máy điện thoại Máy fax Quạt Quạt treo tờng Điều hoà không khí Bộ máy vi tính Tủ sắt đựng tài liệu Bộ salon Máy tính sách tay Đèn chiếu Đơn vị Hiện có Nhu cầu Số Năm sản Năm sử Nước sản Nguồn cung Chất lượng xuất dụng xuất cấp lượng chiếc chiếc chiếc cái Bộ Bộ Bộ Chiếc Chiếc Chiếc Chiếc Ghi chú: chất lượng tích A- tốt; B - Thỉnh thoảng hỏng; C - hỏng 51 Giá tiền (VNĐ) 2008 2009 2010 Phòng Phó giám đốc TT Tên trang thiết bị Nhu cầu Hiện có Năm số Đơn vị Năm Nước Nguồn Chất Giá tiền lượng sản xuất sử sản xuất cung cấp lượng (VNĐ) 2008 dụng Tủ đựng File Tủ sắt tài liệu Bàn làm việc Ghế xoay Máy điện thoại Quạt treo tường Điều hoà không khí Bộ vi tính Bộ salon Các trang thiết bị khác Ghi chú: chất lượng tích A- tốt; B - Thỉnh thoảng hỏng; C - hỏng 52 2009 2010 [...]... thống tổ chức quản lý nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS Chương 2: Cơ sở lý luận hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS trong giai đoạn mới Chương 3: Thực trạng hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam Chương 4: Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam trong giai đoạn mới 10 Chương 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU HỆ... về tổ chức bộ máy, Quan điểm về hệ thống tổ chức Song trong khuôn khổ của đề tài hoàn thiện hệ thống tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam, nghiên cứu sinh chủ yếu tập trung nghiên cứu về xây dựng hệ thống tổ chức Cụ thể là: Hoàn thiện hệ thống tổ chức và tổ chức bộ máy về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam Về bản chất của hệ thống tổ chức khi thiết kế tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 24... các giai đoạn + Hoàn thiện hệ thống tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS, ở Việt Nam trong tình hình mới 3.2 Nhiệm vụ Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động hệ thống QLNN về phòng, chống HIV/AIDS Từ những thành tựu, kết quả, hạn chế, nguyên nhân từ đó đề xuất hệ thống lý luận tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam cụ thể: - Xây dựng hệ thống lý luận tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS ở. .. 3.1: Hệ thống tổ chức QLNN về phòng, chống AIDS tại thành phố Hồ Chí Minh 98 Sơ đồ 3.2: Hệ thống tổ chức phòng, chống AIDS của tỉnh Lạng Sơn 100 Sơ đồ 3.3: Hệ thống tổ chức phòng, chống AIDS thành phố Đà Nẵng 102 Sơ đồ 3.4: Hệ thống tổ chức phòng, chống AIDS tỉnh Hải Dương 105 Sơ đồ 3.5: Hệ thống tổ chức Ban Chỉ đạo PC AIDS tỉnh Hải Dương 107 Sơ đồ 3.6: Hệ thống tổ chức phòng, chống. .. tác tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam trong giai đoạn mới 6 Những đóng góp của luận án + Về lý luận: Xây dựng hệ thống lý luận QLNN về hệ thống tổ chức phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam Phân tích, bổ sung làm rõ các khái niệm, vai trò của QLNN đối với hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong đời sống kinh tế - xã hội hiện nay + Về thực tiễn: Đánh giá thực trạng, thuận lợi, khó khăn trong. .. thiện tổ chức bộ máy QLNN về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam + Xác định trách nhiệm và những việc cần tiến hành thực hiện theo thẩm quyền của các cơ quan trung ương và địa phương để thúc đẩy công tác phòng, chống HIV/AIDS + Đề xuất hệ thống tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam và cơ chế vận hành của bộ máy tổ chức nhằm xây dựng thành công mô hình hệ thống tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS... để làm sáng tỏ các vấn đề vướng mắc và lý luận thực tiễn đối với hệ thống tổ chức về phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam, từ đó đưa ra các giải pháp, cách thức xây dựng hệ thống QLNN về hệ thống tổ chức một cách hợp lý, khoa học + Tác giả đã dùng phương pháp lịch sử và thông qua phương pháp này để tổng quan về quá trình hình thành, phát triển của hệ thống tổ chức phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam qua các... tác phòng, chống HIV/AIDS nói riêng Đề xuất hệ thống tổ chức bộ máy QLNN về phòng chống HIV/AIDS theo hướng toàn diện, thống nhất, đồng bộ Phân cấp quản lý, phân định trách nhiệm trong tổ chức bộ máy phòng, chống HIV/AIDS Góp phần hoàn thiện, nhận thức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS cả về thể chế, tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực và tài chính công Luận án đưa ra mô hình hệ thống tổ chức mới QLNN về phòng,. .. của hệ thống tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS trong và ngoài ngành y tế - Xây dựng hệ thống tổ chức QLNN về phòng, chống HIV/AIDS mới ở Việt Nam - Đề xuất một số mô hình và giải pháp có tính khả thi phù hợp với thực tiễn hệ thống tổ chức phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới nhằm giúp cho việc tiếp tục hoàn thiện và tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác QLNN phòng, chống HIV/AIDS hiện nay ở Việt. .. học xã hội, hiệu quả quản lý tổ chức nhà nước trong phòng, chống HIV/AIDs ở Việt Nam 1.1.1 Một số bài viết của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đánh giá về công tác phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam Đã có nhiều công trình, bài báo, sách nghiên cứu khoa học QLNN về phòng, chống HIV/AIDS qua nghiên cứu ở Việt Nam; trong đó, nổi bật là tác phẩm “Ủy ban Quốc gia lãnh đạo công cuộc phòng, chống HIV/AIDS” của Trương
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG, CHỐNG HIVAIDS Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG, CHỐNG HIVAIDS Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI, (LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG, CHỐNG HIVAIDS Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay