Bài giảng sinh học 8 hấp thụ dinh dưỡng và thải phân (2)

18 232 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 22:11

KIỂM TRA BÀI CŨ - Với phần bữa ăn đầy đủ chất tiêu hố diễn có hiệu thành phần chất dinh dưỡng sau tiêu hố ruột non gì? - Với phần bữa ăn đầy đủ chất tiêu hố diễn có hiệu thành phần chất dinh dưỡng sau tiêu hố ruột non là: - Đường đơn - Các axitamin - Axit béo glixêrin - Các vitamin - Các muối khống Tiết 31-Bài 30: HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG VÀ THẢI PHÂN I/ Hấp thụ chất dinh dưỡng: - Đặc điểm cấu tạo ruột non có ý nghĩa với chức hấp thụ chất dinh dưỡng nó? MM máu MM bạch huyết lơng cực nhỏ Nếp gấp lơng ruột Thảo luận: Niêm mạc ruột non có đặc điểm gì? - Có nhiều nếp gấp nhiều lơng ruột Mỗi lơng ruột có cấu tạo nào? - Có hệ thống mao mạch dày đặc bao quanh mạch bạch huyết nhiều lơng cực nhỏ Đặc điểm cấu tạo ruột non có ý nghĩa gì? - Tăng diện tích hấp thụ - Hiệu hấp thụ cao Tiết 31-Bài 30: HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG VÀ THẢI PHÂN I/ Hấp thụ chất dinh dưỡng: - Đặc điểm cấu tạo ruột non có ý nghĩa với chức chức nănghấp hấpthụ thụcác chất chất dinh dinh dưỡng: dưỡng thếDiện + nào?tích bề mặt bên ruột non lớn (400-500m2) + Ruột non dài 2,8 - 3m + Lớp niêm mạc ruột non có nhiều nếp gấp với lơng ruột lơng cực nhỏ + Mạng mao mạch máu mạng bạch huyết phân bố dày đặc tới lơng ruột ⇒ Ruột non đảm nhận tốt vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng Tiết 31-Bài 30: HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG VÀ THẢI PHÂN I/ Hấp thụ chất dinh dưỡng: - Căn vào đâu người ta khẳng định ruột non quan chủ yếu hệ tiêu hố đảm nhận vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng? Tiết 31-Bài 30: HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG VÀ THẢI PHÂN I/ Hấp thụ chất dinh dưỡng: - Ruột non có bề mặt hấp thụ lớn (400-500m2) lớn so với đoạn khác ống tiêu hố Ruột non có mạng mao mạch máu mạch bạch huyết dày đặc - Thực nghiệm phân tích chất thức ăn đoạn ống tiêu hóa (hình 29-2) chứng tỏ hấp thụ chất dinh dưỡng diễn ruột non Tiết 31-Bài 30: HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG VÀ THẢI PHÂN I/ Hấp thụ chất dinh dưỡng: II/ Con đường vận chuyển, hấp thụ chất vai trò gan: Hồn thành bảng 29 Các đường vận chuyển chất dinh dưỡng hấp thụ: Các chất dinh dưỡng hấp thụ vận chuyển theo đường máu Các chất dinh dưỡng hấp thụ vận chuyển theo đường bạch huyết Các chất dinh dưỡng với nồng độ thích hợp khơng chất độc Các chất dinh dưỡng hấp thụ vận chuyển theo đường máu: Đường, axít béo glixêrin, axít amin, vitamin tan nước, muối khống nước Thành phần chất dinh dưỡng dư tích luỹ tai gan thải bỏ chất độc bị khử Ruột non K A D E Các vitamin tan dầu 70% lipít theo đường (mạch bạch huyết) Tiết 31-Bài 30: HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG VÀ THẢI PHÂN I/ Hấp thụ chất dinh dưỡng: II/ Con đường vận chuyển, hấp thụ chất vai trò gan: Các chất dinh dưỡng Các chất dinh dưỡng hấp thụ vận chuyển hấp thụ vận chuyển theo đường máu theo đường bạch huyết - Đường - Axít amin - Axít béo glixêrin - Các vitamin tan nước - Các muối khống - Nước - Lipít (Các giọt nhỏ nhũ tương hố) - Các vitamin tan dầu Tiết 31-Bài 30: HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG VÀ THẢI PHÂN I/ Hấp thụ chất dinh dưỡng: II/ Con đường vận chuyển, hấp thụ chất vai trò gan: - Các chất dinh dưỡng hấp thụ vận chuyển theo đường máu: đường, axit béo glyxerin Axit amin, vitamin tan nước, muối khống, nước - Các chất dinh dưỡng hấp thụ vận chuyển theo đường bạch huyết: lipit, vitamin tan dầu Các chất dinh dưỡng với nồng độ thích hợp khơng chất độc Thành phần chất dinh dưỡng dư tích luỹ tai gan thải bỏ chất độc bị khử Ruột non K A D E - Gan đóng vai trò đường vận chuyển chất dinh dưỡng tim? Tiết 31-Bài 30: HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG VÀ THẢI PHÂN I/ Hấp thụ chất dinh dưỡng: II/ Con đường vận chuyển, hấp thụ chất vai trò gan: - Vai trò gan đường vận chuyển chất dinh dưỡng: - Điều hồ nồng độ chất dinh dưỡng máu mức ổn định, phần dư biến đổi để tích trữ thải bỏ - Khử chất độc bị lọt vào chất dinh dưỡng Tiết 31-Bài 30: HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG VÀ THẢI PHÂN I/ Hấp thụ chất dinh dưỡng: II/ Con đường vận chuyển, hấp thụ chất vai trò gan: III/ Thải phân: - Nêu vai trò chủ yếu ruột già q trình tiêu hóa gì? - Vai trò chủ yếu ruột già q trình tiêu hóa: + Hấp thụ thêm nước cần thiết cho thể + Thải phân mơi trường ngồi "Vì Việt Nam khoẻ mạnh - Hãy rửa tay với xà phòng trước ăn sau vệ sinh" Kiểm tra đánh giá Thời gian G L I X Ê R I N G L U C Ô L Ô N G R U A X Í Ộ T T A M I N N Ư Ớ C A X Í T B É O G A N Thà n h phầ nncấ thứ ctạ ăhoá nniê đượ cmạ hấ pruộ thụ trự catrình tiế pgtiê mà Thà Sả n n phẩ h phầ m cuố n i u cù n o g củ a m c trình t tiê non, u hoá có mạ Tê Là mộ gọ t i tuyế củ a tiê Axít u có nguồ tham n gia gố c điề từ u hò nồ n Tên gọi loai đường đơn – sản phẩm tiêu ngu Sả phẩ m tiê hoá lipit ruộ tunon? khô nêlipít? gicnncầ nmạ thô ndà gudưỡ qua biế n ởđổ i họ ckhử ,chhoá họ c lướ prô i t mao ruộ c t h non? y đặ c bao quanh mạ bạ c h hoá độ cá chấ t dinh n g má đô c ? hoá gluxít ruột non? ruộ t non? huyế t? DẶN DỊ - Đọc phần em có biết trang 96 - Trả lời câu hỏi 1, 2, (96) - Tìm hiểu trước 30 [...]... 31 -Bài 30: HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG VÀ THẢI PHÂN I/ Hấp thụ chất dinh dưỡng: II/ Con đường vận chuyển, hấp thụ các chất và vai trò của gan: - Các chất dinh dưỡng được hấp thụ và vận chuyển theo đường máu: đường, axit béo và glyxerin Axit amin, các vitamin tan trong nước, muối khống, nước - Các chất dinh dưỡng được hấp thụ và vận chuyển theo đường bạch huyết: lipit, các vitamin tan trong dầu Các chất dinh. .. trên con đường vận chuyển các chất dinh dưỡng: - Điều hồ nồng độ các chất dinh dưỡng trong máu ở mức ổn định, phần dư sẽ được biến đổi để tích trữ hoặc thải bỏ - Khử các chất độc bị lọt vào cùng các chất dinh dưỡng Tiết 31 -Bài 30: HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG VÀ THẢI PHÂN I/ Hấp thụ chất dinh dưỡng: II/ Con đường vận chuyển, hấp thụ các chất và vai trò của gan: III/ Thải phân: - Nêu vai trò chủ yếu của ruột... tan trong dầu Các chất dinh dưỡng với nồng độ thích hợp và khơng còn chất độc Thành phần chất dinh dưỡng dư được tích luỹ tai gan hoặc thải bỏ chất độc bị khử Ruột non K A D E - Gan đóng vai trò gì trên con đường vận chuyển các chất dinh dưỡng về tim? Tiết 31 -Bài 30: HẤP THỤ CHẤT DINH DƯỠNG VÀ THẢI PHÂN I/ Hấp thụ chất dinh dưỡng: II/ Con đường vận chuyển, hấp thụ các chất và vai trò của gan: - Vai trò... ruột già trong q trình tiêu hóa: + Hấp thụ thêm nước còn cần thiết cho cơ thể + Thải phân ra mơi trường ngồi "Vì một Việt Nam khoẻ mạnh - Hãy rửa tay với xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh" Kiểm tra đánh giá Thời gian G L I X Ê R I N G L U C Ô L Ô N G R U A X Í Ộ T T A M I N N Ư Ớ C A X Í T B É O G A N Thà n h phầ nncấ thứ ctạ ăhoá nniê đượ cmạ hấ pruộ thụ trự catrình tiế pgtiê mà Thà Sả... gudưỡ qua biế n ởđổ i cơ họ ckhử ,chhoá họ c ở lướ prô i t mao ở ruộ c t h non? y đặ c bao quanh mạ bạ c h hoá độ cá chấ t dinh n g trong má và đô c ? hoá gluxít ở ruột non? ruộ t non? huyế t? DẶN DỊ - Đọc phần em có biết trang 96 - Trả lời câu hỏi 1, 2, 3 (96) - Tìm hiểu trước bài 30
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng sinh học 8 hấp thụ dinh dưỡng và thải phân (2) , Bài giảng sinh học 8 hấp thụ dinh dưỡng và thải phân (2) , Bài giảng sinh học 8 hấp thụ dinh dưỡng và thải phân (2)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay