chủ đề 3 vai trò xã hội

37 756 1
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 22:09

Xã hội học Kính chào cô giáo bạn Nhóm thực hiện: Nhóm Nhóm Lê Thị Cầu Nguyễn Thị Thu Huyền Nguyễn Thị Ngọc Anh Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Phương Thảo Lê Thị Hoài Nhi Nguyễn Thị Hương Mai Thị Phương Ngô Viết Chương 10.Nguyễn Thị Huyền Trang 11.Nguyễn Thị Tuyết Trinh 12.Phạm Đình Bôn 13.Lê Doãn Hậu 14.Đặng Thị Tâm 15.Phạm Lê Mỹ Triều 16.Trần Quốc Huy 17.Đoàn Thị Hương Nguyên 18.Nguyễn Thị Hằng XÃ HỘI HỌC Chủ đề 3: Vai trò xã hội Khái niệm Đặc trưng vai trò xã hội Xung đột vai trò căng thẳng vai trò Kì vọng vai trò chếếtài xã hội Mốếiquan hệ vị thếếxã hội vai trò xã hội Vai trò xã hội Khái niệm  Vai trò xã hội: chức xã hội, mố hình hành vi xác lập cách khách quan vị thếếxã hội cá nhân hệ thốế ng quan hệ xã hội hệ thốế ng quan hệ cá nhân Hay nói cách khác vị thếếlà chỗ đứng vai trò Vai trò xã hội Đặc trưng vai trò xã hội  Vai trò kếết hợp khuốn mẫu tác phong bến (hoạt động) tác phong tinh thâần bến (suy nghĩ) Tuy nhiến, khống phải lúc nào, vai trò xã h ội đương nhiệm, cá nhân ph ải th ực hoạt động cách cứng nhăếc, độc đoán; mà co dãn, linh động hoạt động khác nhau, ch ịu ảnh h ưởng, tác động phía chủ thể nhận th ức ch ủ thể vếầvai trò Vai trò xã hội Đặc trưng vai trò xã hội  Vai trò xã hội mố tả tác phong đốầ ng nhâết xã hội châế p nhận, xuâế t phát từ mốếiquan hệ xã hội, găến liếầ n với quyếầ n lợi, nghĩa vụ liến quan tới nhiệm vụ cụ thể mà cá nhân thực đảm nhận vai trò Vai trò xã hội Đặc trưng vai trò xã hội  Vai trò thực chuẩn mực xã hội với mong đợi người xung quanh, khống phụ thuộc vào cá nhân người thực vai trò  Các cá nhân châếp nhận vai trò, chủ động lựa chọn vai trò chủ yếếu d ựa vào mức độ phù hợp chúng với lợi ích, nhu câầu, khả người thực Vai trò xã hội Đặc trưng vai trò xã hội  Một cá nhân có nhiếầ u vai trò, tình huốế ng nhâế t định xảy xung đột, mâu thuẫn căng thẳng vai trò  Các loại vai trò: Vai trò chủ yếế u - thứ yếế u, - phụ Vai trò then chốế t ( giành nhiếầu thời gian, nổ lực đại diện cho giá trị cao nhâế t xã hội) , vai trò khống then chốết Vai trò xã hội Xung đột vai trò căng thẳng vai trò a b c Xung đột vai trò Căng thẳng vai trò Cách giải quyếế t xung đột căng thẳng vai trò Xung đột vai trò căng thẳng vai trò a Xung đột vai trò  Khái niệm: Xung đột vai trò kếế t cá nhân đương diện với trống đợi mâu thuẫn phát sinh lúc chiếếm giữ hai hay nhiếầ u hai địa vị cá nhân tham gia nhiếầ u nhóm xã hội khác nhau, họ phải đáp ứng mong đợi nhóm Nhưng nhiếầ u trống đợi xung đột vếầlợi ích b Chếếtài xã hội Phân loại Chếếtài xã hội Chếếtài hành Chếếtài dân Chếếtài hình Chếếtài kỷ luật b Chếếtài xã hội Hình thức Căn vào tính châết hành vi phạm pháp, mức độ thiệt h ại nh ững vâến đếầkhác có liến quan ( có ý nghĩa đốếi với việc tăng nặng giảm nhẹ áp dụng chếếtài) Chếếtài gốầm có hình th ức: Chếếtài trừng trị ( lĩnh vực hình sự) Hình thức Chếếtài khối phục trạng thái pháp lý ban đâầu (trong lĩnh vực hành chính, dân sự) Chếếtài bảo vệ chếếtài bảo đảm ( lĩnh vực hành chính, kinh tếế,dân sự) Chếếtài vố hiệu hóa b Chếếtài xã hội  Chếếtài phận khống thể thiếế u quy phạm pháp luật, nhăầ m đảm bảo tính nghiếm minh pháp luật, nhăầ m đảm bảo trật tự an toàn xã hội chếếtài thể thái độ Nhà nước đốếivới hành vi vi phạm pháp luật có tác dụng phòng ngừa giáo dục để đảm bảo việc tuân thủ pháp luật, góp phâầ n thực mục đích Nhà nước lĩnh vực: trị, kinh tếế , văn hóa, xã hội, quốế c phòng, an ninh giai đoạn cụ thể Môếi quan hệ vị thềếxã hội vai trò xã h ội  a Vị thếếxã hội  b Vai trò xã hội  c Mốếiquan hệ vị thếếxã hội vai trò xã hội Môếi quan hệ vị thềếxã hội vai trò xã hội a Vị thếếxã hội  Định nghĩa: Vị thếếxã hội vị trí xã hội với trách nhiệm quyếầ n lợi găế n kèm theo( địa vị xã hội ) Nói cách khác, địa vị xã hội khái niệm tổng hợp nhăầm vị trí xã hội với quyếầ n lợi nghĩa vụ tương ứng  Mỗi cá nhân có nhiếầu vị trí xã hội khác họ củng có nhiếầ u vị thếếxã hội khác Khi vị trí xã hội họ thay đổi vị thếếcũng thay đổi Mặc dù có nhiếầ u vị thếế xã hội cá nhân luốn có vị thếếchủ đạo xác định rõ chân dung xã hội họ Môếi quan hệ vị thềếxã hội vai trò xã hội a Vị thếếxã hội vị thếếxã hội Vị thếếchủ yếế u- vị thếế Vị thếếgán cho thứ yếế u Vị thếếđạt Vị thếếvừa gán cho vừa đạt Môếi quan hệ vị thềếxã hội vai trò xã h ội b Vai trò xã hội  Định nghĩa: Vai trò xã hội chức xã hội, mố hình hành vi xác l ập m ột cách khách quan vị thếếxã hội cá nhân hệ thốế ng quan hệ xã hội hệ thốếng quan hệ cá nhân Hay nói cách khác vị thếếlà chỗ đứng vai trò c Mốế i quan hệ vị thếếxã hội vai trò xã hội   Mốếi quan hệ vị thếếxã hội vai trò xã hội mốếiquan hệ đốầng thuận  Việc thay đổi tốết hay khống tốết vai trò đếầu có ảnh hưởng đếến vị thếếxã hội cá nhân Nếếu thực tốết vai trò củng cốếvà thăng tiếến vị thếế,nếếu khống thực tốết vai trò làm suy giảm vị thếế Vị thếếlà sở xác định vai trò cá nhân Nhiếầu vị thếếsẽ dẫn đếến nhiếầu vai trò, vị thếế cao vai trò quan trọng Vị thếếnhư thếếnào vai trò nh thếếâếy V ị thếếquyếết định vai trò, hay vị thếếlà chỗ đứng vai trò Khi vị thếếthay đổi vai trò thay đổi theo Câu Mạnh sinh viến đứng đâầu khóa Vị trí “ sinh viến thủ khoa” Mạnh ? A B C D Vị trí chủ yếếu Vị trí gán cho Vị trí định Vị trí đạt Câu Là thành phâần “quy phạm pháp luật” ………… phận nh ững bi ện pháp tác đ ộng mà Nhà nước áp dụng đốếi với chủ thể khống th ực hi ện th ực hi ện khống quy tăếc x phâần quy định quy phạm h ậu pháp lý bâế t l ợi mà ch ủ th ể phải gánh chịu khống thực nội dung phâần quy định A B C Quy định Chếếtài Giả định Câu Mốếiquan hệ vị thếếxã hội vai trò xã hội mốế i quan hệ? A B Đốầng thuận Mâu thuẫn Câu Đâu khống phải kỳ vọng phân loại kỳ vọng xã hội? A B C D Kỳ vọng tâết yếếu Kỳ vọng tự nhiến Kỳ vọng khống cưỡng chếế Kỳ vọng nghĩa vụ Câu Nhận định sau sai vếầđặc trưng vai trò? A Vai trò thực chuẩn mực xã hội với mong đợi nh ững người xung quanh, khống phụ thuộc vào cá nhân người thực vai trò B Các cá nhân châếp nhận vai trò, chủ động lựa chọn vai trò chủ yếế u dựa vào mức đ ộ phù hợp chúng với lợi ích, nhu câầu, khả người th ực C Một cá nhân có vai trò Cám ơn giảng viến bạn theo dõi lăếng nghe !!! THE END
- Xem thêm -

Xem thêm: chủ đề 3 vai trò xã hội, chủ đề 3 vai trò xã hội, chủ đề 3 vai trò xã hội, Vai trò xã hội 2. Đặc trưng của vai trò xã hội, Vai trò xã hội 3. Xung đột vai trò và căng thẳng vai trò, Vai trò xã hội 4. Kì vọng về vai trò xã hội và chế tài xã hội, Mối quan hệ giữa vị thế xã hội và vai trò xã hội, c. Mối quan hệ giữa vị thế xã hội và vai trò xã hội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay