21 quy luật phát âm tiếng anh bạn cần ghi nhớ (Quan trọng)

10 638 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 22:03

Tổng hợp các quy luật phát âm tiếng anh quan trọng đối với việc học tiếng anh. Các bạn hãy tìm hiểu để tăng vốn kiến thức tiếng anh cho mình nhé. Nhớ share tới cộng đồng để nhiều người có thể tiếp cận nó. 1 Đối với đa số danh từ tính từ có vần, dấu nhấn đặt vần thứ VD: (n.) table, export, taiwan, kitchen, present (adj.) slender, clever, happy, merry, present Đối với đa số động từ có vần, dấu nhấn đặt vần thứ hai: VD: to present, to export, to decide, to begin, to complain Đối với từ tận là: -ial, -ical, -ious , -ity, -ian, -ic, -ics, -ience, -iency, -ient, -tion, -sion, -ssion, -ive, dấu nhấn đặt vần kế trước vần VD: superficial, logical, precarious, ability, Canadian, economic, economics, physics,conscience, efficient, proficiency, revelation, decision, permission, constructive Đối với từ có từ ba vần trở lên, đặc biệt từ tận có: -ate, -cy, -fy, -gy, -phy, -ty – al, dấu nhấn đặt vần thứ ba kể từ phía cuối từ đếm ngược phía đầu từ VD: stimulate, accuracy, beautify, biology, philosophy, clarity, majority, political Đối với từ tận là: -ain, -esque, -ique, -trol, -eal, tiếp vĩ ngữ: -aire, -ee, -eer, -ese, -ette, dấu nhấn đặt vần VD: contain, picturesque, technique, refugee, control, reveal, billionaire, engineer, Vietnamese, cigarette Khi vần có hai nguyên âm liền kết thúc nguyên âm nguyên âm dài VD: reveal, retain, my, to, be, she, unit, open Khi vần kết thúc nguyên âm phụ âm nguyên âm ngắn VD: get, hat, glad, luck, hit, fresh *Chú ý: phụ âm sau chung với xem phụ âm (xét mặt phát âm) mà Các tiếp vĩ ngữ: -able, -age, -ful, -en, -ish, -like, -less, -ness, -ment, -wise, -y, -hood, -ship, -ing, không làm thay đổi dấu nhấn từ gốc VD: readable, shortage, beautiful, endanger, reddish, childlike, hopeless, carefulness, development, clockwise, sunny, neighborhood, relationship, beginning Các phụ âm bị câm trường hợp sau đây: gn-, pn-, kn- = n rh-, wr- = r pt-, -ght = t wh- = w / h VD: gnaw, pneumonia, know, ptarmigan, rheumatics, fight, wrong, who, what 10 Một số trường hợp biến âm “c”, “g”, “ti” “ci”: a “c” đứng trước nguyên âm “e”, “i”, “y”, thường phát âm /s/ VD: city, cell, accuracy b “g” đứng trước nguyên âm: “e”, “i”, “y”, thường phát âm /ʤ/ VD: germ, biologist, gymnastics c “ti”, “ci” đứng trước nguyên âm thường phát âm /∫/ VD: cautious, superstitious, superficial, fiction, special 11 Âm “ph” cuối từ có phát âm /f/, có biến thành âm câm VD: cough, laugh, enough, tough, rough /f/ high, thigh, bought /o/ (âm câm) 12 “-le” đứng sau phụ âm phát âm là: /-(ə)l/ (đọc ơô-l) VD: table, cradle, reshuffle, single, tackle, simple, muscle, little 21 quy luật phát âm tiếng anh bạn cần ghi nhớ 21 quy luật phát âm tiếng anh bạn cần ghi nhớ 13 Qui tắc tách âm trường hợp có phụ âm trường hợp có hai phụ âm thuộc hai vần nhau: VD: open, item, report, crisis, damage happy, basket, dinner, happen, middle *Chú ý: tiếp đầu ngữ, tiếp vĩ ngữ tồn độc lập với từ gốc mà chúng kết hợp nên dấu tách âm đặt chúng với từ gốc VD: unhappy, careless, teacher, uninvited, unwanted 14 Nếu từ có tiếp đầu ngữ và/hoặc tiếp vĩ ngữ kết hợp vào, dấu nhấn đặt phần thân từ (từ gốc), (ngoại trừ tiếp vĩ ngữ đề cập mục số phần VD: unforgettable, misunderstanding, unbelieveable, unsuccessfulness, carelessness, loneliness 15 Đối với danh từ ghép có phần: dấu nhấn phần đầu VD: blackbird, greenhouse 16 Đối với tính từ ghép có phần, dầu nhấn phần thứ hai VD: bad-tempered, old-fashioned 17 Đối với động từ ghép có phần, dấu nhấn phần thứ hai VD: to understand, to overflow 18 Khi từ gốc nhiều vần có chứa hai phụ âm gấp đôi, dấu nhấn đặt vần có chứa phụ âm đứng trước VD: better, letter, ladder, giggle 19 Đối với động từ có giới từ riêng kèm, dấu nhấn đặt giới từ theo sau động từ VD: to give up, to see off, to take off 20 Nếu de-, re-, ex-, a- nằm vần đầu từ có ba âm tiết trở lên, thường chúng không nhấn mạnh VD: demolish, replenish, experience, abandon 21 Dấu nhấn câu: Trong câu có hai loại từ: từ cấu trúc _ làm cho câu ngữ pháp; từ nội dung _ chuyển tải thông tin mà ngưới nói muốn nói Những từ cấu trúc thường phát âm với “tông” thấp, từ nội dung thường phát âm với “tông” cao Mặt khác, người nói muốn nhấn mạnh từ phát âm từ với “tông” cao so với phần lại câu VD: Will you help me when I come there to work? II QUY TẮC PHÁT ÂM CỦA NGUYÊN ÂM VÀ PHỤ ÂM Khi viết, từ cấu thành chữ cái, nói, từ tạo thành âm Trong tiếng Anh, cách viết cách đọc từ khác Vì vậy, việc nắm nguyên tắc mối quan hệ tả cách phát âm quan trọng I/ Quan hệ tả phát âm số nguyên âm thường gặp Các nhóm chữ thường phát âm thành /i:/ Rule(s) Examples Exceptions Nhóm chữ“ea”, “ea”+ phụ âm từ có âm tiếtthường phát âm thành /i:/ Sea, seat, please, heat, teach, beat, easy, mean, leaf, leave, breathe Break, Breakfast, great, steak, measure, pleasure, pleasant, deaf, death, weather, feather, breath, “ear” /iə/ Nhóm chữ“ee”, “ee”+ phụ âm từ âm tiết thường phát âm thành /i:/ green, teen, teeth, keep, wheel, feel, seed, breed, sheet, speed Beer, cheer, deer tree, “eer” /iə/ Nhóm chữ “ie” đứng trước nhóm chữ “ve” “f” thường phát âm thành /i:/ relieve, achieve, brief, thief Hậu tố “-ese” để quốc tịch hay ngôn ngữ thường phát âm thành /i:/ Japanese, Portuguese Believe, chief, Vietnamese, Chinese, Các nhóm chữ thường phát âm thành /ɔː/ Rule(s) Examples Exceptions Nhóm chữ“all” từ hai âm tiết thường phát âm thành /ɔː/ tall, all Call, fall, small, Nhóm chữ “au” đứng trước nhiều phụ âm thường phát âm thành /ɔː/ author, daughter, haunt, August Aunt, laugh, laughter Audience, Nhóm chữ “aw” “aw” cộng phụ âm thường phát âm thành /ɔː/ Law, lawn, awful, awesome, draw Nhóm “wa” đứng trước hai phụ âm thường phát âm thành /ɔː/ Wall, water, walk Nhóm chữ “or” “ore” đứng cuối từ trước phụ âm từthường phát âm thành /ɔː/ For, port, short, distort, report, or, therefore, foresee, core, mentor doctor, translator Các nhóm chữ phát âm /uː/ Rule(s) Examples Ngoại lệ Nhóm chữ“oo” “oo” + phụ âm đứng cuối từ thường phát âm /uː/ fool, soon, tool, spoon, pool, goose “oo” /ʌ/ (examples: Blood, flood) Food, zoo, cool, “oo” /u/ (examples: book, hook, good, cook, wood) Nhóm chữ “ue” “oe” đứng cuối từ thường phát âm /uː/ -à /ou/ (Examples: Toe, hoe, coerce) Blue, shoe, clue, glue “oe” “oe” -à /ju/ (Examples: fuel, cue, due, duel) Nhóm chữ “ew” đứng cuối từ có âm tiết, thường phát âm /uː/ drew, crew, flew, sewage, grew, ”ew”à /ju/ (Examples: pew few) Nhóm “ui” đứng trước phụ âm, thường phát âm /uː/ /i:/ ( Examples: build) Bruise, fruit, juice ”ui” Các nhóm chữ thường phát âm /ei/ Rules Examples Nhóm chữ“ay” đứng cuối từ thường phát âm /ei/ Day, play, ashtray, stay Nhóm chữ “a” + phụ âm+”e” đứng cuối từ có hai âm tiết thường phát âm /ei/ Plate, cake, pale, whale, safe, inhale Nhóm chữ “ai” + phụ âm đứng cuối từ âm tiết thường phát âm /ei/ sailor, maid, paid, wait, gain, maintain, grain, Mail, nail, sail, Chữ “a” đứng liền trước nhóm chữ kết thúc từ “-ion” “ian” thường phát âm /ei/ explanation, preparation Nation, The pronunciation of the ending “s/es” (cách đọc âm cu ối “s/es”) Ph ụ âm cu ối “s” th ường xu ất hi ện danh t d ạng s ố nhi ều động t chia hi ện t ại đơn v ới chủ ngh ữ th ứ s ố Có cách phát âm ph ụ âm cu ối “s” nh sau: - /s/:Khi từ có tận phụ âm vô /f/, /t/, /k/, /p/ , /ð/ (Mình th ường g ắn nh ững âm v ới tên ng ười, ngày x ưa có th ầm th ương tr ộm nh m ột b ạn gái tên Fạm Thị Kim Ph ượng b ạn l ại Đẹp :D) E.g Units / 'ju:nits/ Stops / stɒps/ Topics / 'tɒpiks Laughes / lɑ:fs/ Breathes / bri:ðs/ - /iz/:Khi t có t ận âm /s/, /z/, / ∫/, /t ∫/, /ʒ/, /dʒ/ (th ường có t ận ch ữ ce, x, z, sh, ch, s, ge) E.g Classes / klɑ:siz/ washes /wɒ∫iz/ Watches / wɒt∫iz/ Changes /t∫eindʒiz/ - /z/:Khi từ có tận nguyên âm phụ âm hữu lại E.g Plays / pleiz/ Bags / bægz/ speeds / spi:dz/ The pronunciation of –ed endings (cách đọc âm cu ối –ed) Đuôi –ed xu ất hi ện động t có quy t ắc chia kh ứ ho ặc kh ứ phân t Cách phát âm đuôi –ed sau: - /id/ /əd/:Khi động từ có tận phụ âm /t/ /d/ E.g Wanted / wɒntid / Needed / ni:did / - /t/:Khi độ ng t t ận b ằng ph ụ âm vô /p/, /f/, /k/, /s/, / ∫/, / ʧ/ E.g Stoped / stɒpt / Laughed / lɑ:ft / Cooked / kʊkt / Sentenced / entənst / Washed / wɒ∫t / Watched / wɒt∫t / -/d/:Khi động từ tận nguyên âm phụ âm lại Played / pleid / Opened / əʊpənd / -M ột s ố tr ường h ợp ngo ại l ệ: M ột s ố t k ết thúc b ằng –ed đượ c dùng làm tính t ừ, đuôi –ed đượ c phát âm /id/: Aged:/ eidʒid / (Cao tuổi lớn tuổi) Blessed:/ blesid / (Th ần thánh, thiêng liêng) Crooked:/ kr ʊkid / (Cong, o ằn, v ặn v ẹo) Dogged:/ dɒgid / (Gan góc, gan lì, bền bỉ) Naked:/ neikid / (Tr tr ụi, tr ần tru ồng) Learned:/ l ɜ:nid / (Có học thức, thông thái, uyên bác) Ragged:/ rægid / (Rách tả tơi, bù xù) Wicked:/ wikid / (Tinh quái, ranh mãnh, nguy hại) Wretched:/ ret∫id / (Khốn khổ, bần cùng, t ồi tệ)
- Xem thêm -

Xem thêm: 21 quy luật phát âm tiếng anh bạn cần ghi nhớ (Quan trọng), 21 quy luật phát âm tiếng anh bạn cần ghi nhớ (Quan trọng), 21 quy luật phát âm tiếng anh bạn cần ghi nhớ (Quan trọng)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay