Xây dựng bộ tư liệu hỗ trợ trong dạy học các kiến thức thuộc phần “sinh học cơ thể động vật” sinh học 11 nâng cao THPT khoa luan chinh thuc

52 183 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 21:50

Xây dựng bộ tư liệu hỗ trợ trong dạy học các kiến thức thuộc phần “sinh học cơ thể động vật” sinh học 11 nâng cao THPT khoa luan chinh thuc PHẦN I: MỞ ĐẦU11. Lí do chọn đề tài12. Mục tiêu nghiên cứu:23. Nhiệm vụ nghiên cứu:34. Giả thuyết khoa học:35. Những đóng góp mới của đề tài:3PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU5CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU51.1 Tổng quan về tình hình nghiên cứu ứng dụng CNTT vào dạy học51.1.1. Trên thế giới51.1.2. Ở Việt Nam51.2. Cơ sở lí luận của đề tài91.2.1.Cơ sở lí luận của phương tiện dạy học91.2.1.1. Khái niệm phương tiện dạy học và phương tiện trực quan trong dạy học91.2.1.2 Phân loại phương tiện dạy học101.2.1.3.Vai trò của phương tiện dạy học trong quá trình dạy học 10111.2.2 Bộ tư liệu hỗ trợ dạy học111.2.2.1. Khái niệm bộ tư liệu111.2.2.2. Vai trò bộ tư liệu hỗ trợ dạy học121.2.2.3. Giới thiệu chung về Google Sites một dịch vụ thiết kế website miễn phí được cung cấp bởi Google121.2.3. Đặc điểm và nội dung chương trình phần “Sinh học cơ thể động vật” Sinh học 11 NC THPT13CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU162.1. Đối tượng, khách thể nghiên cứu16 2.1.1. Đối tượng nghiên cứu162.1.2. Khách thể nghiên cứu162.2. Phạm vi nghiên cứu162.3. Phương pháp nghiên cứu162.3.1. Phương pháp nghiên cứu lí thuyết162.3.2. Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia172.3.3. Phương pháp phỏng vấn172.3.4. Phương pháp xây dựng Bộ tư liệu hỗ trợ trong dạy học các kiến thức thuộc phần “Sinh học cơ thể động vật” Sinh học 11NC – THPT172.3.4.1. Các nguyên tắc cơ bản khi xây dựng Bộ tư liệu hỗ trợ trong dạy học các kiến thức thuộc phần “Sinh học cơ thể động vật” Sinh học 11NC THPT.” 4182.3.4.2. Các bước xây dựng Bộ tư liệu hỗ trợ trong dạy học các kiến thức thuộc phần “Sinh học cơ thể động vật” Sinh học 11NC THPT.192.3.5. Phương pháp thực nghiệm212.3.5.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm212.3.5.2. Chuẩn bị cho việc thực nghiệm sư phạm212.3.5.3. Đối tượng thực nghiệm212.3.5.4. Nội dung thực nghiệm212.3.5.5. Bố trí thực nghiệm212.3.5.6. Kiểm tra đánh giá222.3.6. Phương pháp xử lí số liệu:222.3.6.1. Xử lý định lượng222.3.6.2. Xử lý định tính23CHƯƠNG III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU243.1. Kết quả điều tra về thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy ở nhà trường THPT243.1.1. Mục đích điều tra243.1.2. Nội dung khảo sát243.1.3. Địa điểm khảo sát24 3.1.4. Kết quả khảo sát253.2. Kết quả phân tích các nội dung kiến thức phần “Sinh học cơ thể động vật” chương trình Sinh học 11NC THPT273.3. Kết quả xây dựng bộ tư liệu hỗ trợ dạy học các kiến thức phần “Sinh học cơ thể động vât” chương trình Sinh học 11NC THPT303.3.1 Hướng dẫn cách tìm và sử dụng Bộ tư liệu hỗ trợ trong dạy học các kiến thức thuộc phần “Sinh học cơ thể động vật” Sinh học 11 NCTHPT”313.3.2 Đề xuất phương án sử dụng bộ tư liệu343.3.2.1 Hình ảnh và video343.3.2.2.Câu hỏi trắc nghiệm383.3.2.3. Các giáo án tham khảo:403.4. Kết quả thực nghiệm sư phạm và biện luận403.4.1. Phân tích kết quả về mặt định lượng403.4.2. Phân tích kết quả về mặt định tính433.4.3. Ý kiến nhận xét của giáo viên, học sinh khối thực nghiệm và giáo viên một số trường THPT, sinh viên có liên quan45CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ474.1. Kết luận:474.2. Kiến nghị47TÀI LIỆU THAM KHẢO49 MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG, BIỂU, HÌNH ẢNH Đồ thị 3.1 Biểu diễn kết phân phối tần suất theo điểm số lần kiểm tra Error: Reference source not found Đồ thị 3.2 Biểu diễn kết phân phối tần suất theo xếp loại trình độ HS qua kiểm tra .Error: Reference source not found Hình 3.1.Trang chủ Bộ tư liệu hỗ trợ dạy - học kiến thức thuộc phần “Sinh học thể động vật” - Sinh học 11 NC-THPT Error: Reference source not found Hình 3.2 Hình ảnh mô tả tiến hóa hệ tuần hoàn lớp ngành động vật có xương sống Error: Reference source not found Hình 3.3 Các doạn phim mô tả chế hình thành điện nghỉ, điện hoạt động trình truyền xung thần kinhError: Reference source not found Hình 3.4 Đoạn phim mô tả hướng dẫn thao tác thí nghiệm mổ ếch thực hành “Bài 21: Tìm hiểu hoạt động tim ếch” Error: Reference source not found PHẦN I: MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Chúng ta sống thời đại hai cách mạng: cách mạng khoa học – kỹ thuật (CMKH-KT) cách mạng xã hội Những cách mạng phát triển vũ bão với nhịp độ nhanh chưa có lịch sử, tạo bước tiến mạnh mẽ nhiều lĩnh vực mở nhiều triển vọng lớn lao loài người dần trải qua thập kỉ kỷ XXI Công nghệ thông tin (CNTT) truyền thông (Information and Communication Technology – ICT) thâm nhập chi phối hầu hết lĩnh vực nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ sản xuất, giáo dục, đào tạo hoạt động trị, xã hội khác Trong giáo dục – đào tạo, CNTT sử dụng vào tất môn học tự nhiên, kỹ thuật, xã hội nhân văn Hiệu rõ rệt chất lượng giáo dục tăng lên mặt lý thuyết thực hành Với phát triển ICT mà người có tay nhiều công cụ hỗ trợ cho trình dạy học nói chung phần mềm dạy học nói riêng Nhờ sử dụng phần mềm phục vụ dạy học mà tất đối tượng học sinh, chí học sinh trung bình yếu hoạt động tốt môi trường học tập Cánh tay dạy học nối dài đến học sinh thông qua phát triển rộng rãi, nhanh chóng hệ thống mạng Internet Nhờ có máy tính điện tử mà việc thiết kế giáo án giảng dạy trở nên sinh động hơn, nội dung dạy học với hình ảnh, âm sống động thu hút ý tạo hứng thú nơi học sinh Thông qua giáo án điện tử, giáo viên có nhiều thời gian đặt câu hỏi gợi mở tạo điều kiện cho học sinh hoạt động nhiều học Chương trình sách giáo khoa nói chung môn Sinh học nói riêng, xây dựng với nhiều nội dung mẻ song song với kiến thức thực tiễn gắn liền với đời sống thường ngày học sinh Để đạt hiệu cao trình dạy học phát huy tính tích cực học sinh đòi hỏi cần có hỗ trợ lớn CNTT Bên cạnh ưu điểm việc ứng dụng CNTT việc giảng dạy Sinh học có số hạn chế sau: Giáo viên nhiều thời gian để chuẩn bị giáo án Quá trình tìm kiếm nguồn tư liệu, phim, hình ảnh tốn thời gian so với soạn giáo án thông thường nên số giáo viên ngại ứng dụng Đặc biệt, nội dung chương trình môn Sinh học 11 Nâng cao (NC) phần “Sinh học thể động vật” sâu vào chế hoạt động trình sinh lý thể động vật, nhiều nội dung mang tính chất khái quát trừu tượng cao, bên cạnh có nhiều kiến thức liên quan mật thiết trực tiếp đến thể người Nếu việc thực dạy học đầu tư tốt giúp học sinh hiểu sâu, rộng cách chắn, hoàn thiện kiến thức Để hỗ trợ giáo viên phổ thông dễ dàng trình tìm kiếm nguồn tư liệu, phim, hình ảnh phục vụ giảng dạy hiệu giúp học sinh làm quen với số kiến thức trước lên lớp củng cố kiến thức học, chọn đề tài “Xây dựng tư liệu hỗ trợ dạy - học kiến thức thuộc phần “Sinh học thể động vật” - Sinh học 11 Nâng cao-THPT.” Mục tiêu nghiên cứu: - Xây dựng tư liệu gồm hình ảnh, video, giáo án, câu hỏi trắc nghiệm nhằm hỗ trợ cho giáo viên phổ thông sinh viên sư phạm thiết kế, tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh góp phần nâng cao hiệu dạy học kiến thức thuộc phần “Sinh học thể động vật”, chương trình Sinh học 11 Nâng cao - THPT áp dụng với chương trình Sinh học 11 Cơ – THPT - Qua trình nghiên cứu đề tài giúp thân củng cố kiến thức phần Sinh học thể động vật học - Kết đề tài tư liệu phục vụ cho trình soạn giáo án giảng dạy sau thân tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên sư phạm trình tập giảng, thực tập cuối khóa giáo viên THPT - Bước đầu làm quen với công tác nghiên cứu đề tài khoa học, tạo tiền đề cho hoạt động nghiên cứu sau trường Nhiệm vụ nghiên cứu: - Hệ thống hóa sở lí luận phương pháp phương tiện dạy học - Nghiên cứu thực trạng sử dụng phương tiện dạy học trường THPT địa bàn thành phố Đà Nẵng - Phân tích mục tiêu, nội dung kiến thức phần “Sinh học thể động vật” - Sinh học 11NC -THPT - Sưu tầm, biên tập hệ thống hình ảnh, video, câu hỏi trắc nghiệm phù hợp với nội dung kiến thức SGK phần “Sinh học thể động vật” - Sinh học 11NC – THPT - Thiết kế giáo án có sử dụng hình ảnh, video tư liệu để dạy học số phần “Sinh học thể động vật” - Sinh học 11NC -THPT - Thực nghiệm sư phạm nhằm xác định tính khả thi kiểm tra hiệu việc ứng dụng Bộ tư liệu vào hỗ trợ dạy học kiến thức thuộc phần “Sinh học thể động vật”, chương trình Sinh học lớp 11NC - THPT Giả thuyết khoa học: - Nếu xây dựng Bộ tư liệu cách phù hợp sử dụng hợp lý góp phần nâng cao chất lượng dạy - học số thuộc chương trình Sinh học lớp 11NC – THPT, phần Sinh học thể động vật Những đóng góp đề tài: - Xây dựng “Bộ tư liệu hỗ trợ dạy - học kiến thức thuộc phần “Sinh học thể động vật” - Sinh học 11 Nâng cao-THPT - Đề xuất số phương án sử dụng tư liệu theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Sinh học bậc THPT - Xác định hiệu việc sử dụng tư liệu vào dạy - học kiến thức thuộc phần “Sinh học thể động vật” - Sinh học 11 Nâng cao-THPT PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu ứng dụng CNTT vào dạy học 1.1.1 Trên giới Thế giới có bước chuyển nhờ thành tựu CNTT CNTT góp phần quan trọng cho việc tạo nhân tố động mới, cho trình hình thành kinh tế tri thức xã hội thông tin Cũng tất lĩnh vực khác, giáo dục không ngoại lệ Vai trò, tầm quan trọng hiệu ứng dụng CNTT dạy học chứng minh thực tiễn giáo dục tất nước giới năm qua, cho thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) giảng dạy học tập xu tất yếu giáo dục [5] Không nước có giáo dục tiên tiến từ lâu ứng dụng thành tựu CNTT vào giảng dạy mà hầu hết trường học nói chung trường phổ thông nói riêng trang bị phương tiện kĩ thuật, máy móc đại phục vụ cho trình dạy học HS tiếp xúc nhiều với phương tiện trực quan giúp trình học tập trở nên hứng thú hơn, kích thích sáng tạo phát huy nhiều khả học sinh Chính vậy, hệ thống sở liệu dạy học có tư liệu hỗ trợ dạy học trang bị đa dạng tương đối đầy đủ, đáp ứng nhu cầu dạy – học giáo viên học sinh Tất 20 tập từ điển Oxford - Từ điển tiếng Anh chứa đĩa nhỏ gọn Tương tự Mỹ, Thư viện Quốc hội sưu tập khổng lồ vật liệu từ lịch sử Mỹ [20][21] 1.1.2 Ở Việt Nam Ở nước ta, vấn đề ứng dụng ICT giáo dục, đào tạo Đảng Nhà nước coi trọng, coi yêu cầu đổi PPDH có hỗ trợ phương tiện kỹ thuật đại điều cần thiết Các Văn kiện, Nghị quyết, Chỉ thị Đảng, Chính phủ, Bộ Giáo dục – Đào tạo thể rõ điều [9][11] “CNTT đa dạng phương tiện tạo thay đổi lớn hệ thống quản lý giáo dục, chuyển tải nội dung chương trình đến người học, thúc đẩy cách mạng phương pháp dạy học” [2] Nhận rõ vai trò quan trọng CNTT phát triển đất nước, Chỉ thị số 55/2008/CT-BGD ĐT ngày 30/9/2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo tăng cường giảng dạy, đào tạo, ứng dụng CNTT ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012 rõ: “Phát triển nguồn nhân lực CNTT ứng dụng CNTT giáo dục nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa định phát triển CNTT đất nước” Như vậy, việc quản lý ứng dụng CNTT hoạt động dạy học góp phần thực đổi giáo dục nói chung, đổi phương pháp giáo dục nói riêng nay, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo học sinh phổ thông Trong Nghị Trung ương II, khoá VIII Đảng Nhà nước ta khẳng định phải “Đổi phương pháp giáo dục – đào tạo, khắc phục lối truyền thụ chiều, rèn luyện thành nếp tư sáng tạo người học Từng bước áp dụng phương pháp tiên tiến phương pháp đại vào trình dạy học, đảm bảo điều kiện thời gian tự học, tự nghiên cứu cho HS,…” Trong “Chiến lược phát triển giáo dục – đào tạo đến năm 2010” Bộ Giáo dục – Đào tạo yêu cầu ngành giáo dục phải bước phát triển giáo dục dựa CNTT, “CNTT đa phương tiện tạo thay đổi lớn quản lý hệ thống giáo dục, chuyển tải nội dung chương trình đến người học, thúc đẩy cách mạng phương pháp dạy học” Thực quản lý hệ thống thông tin quản lý giáo dục trực tuyến sở liệu ngành.Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn học khác Quy định chuẩn kiến thức công nghệ thông tin giáo viên, sinh viên học sinh [3] Trong nhiệm vụ trọng tâm Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn việc triển khai nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) cho năm học 2012- 2013: Triển khai chương trình công nghệ giáo dục e-Learning Ứng dụng CNTT đổi phương pháp dạy học Bộ Giáo dục yêu cầu:“Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trường phổ thông nhằm đổi phương pháp dạy học theo hướng giáo viên tự tích hợp CNTT vào môn học thay học môn tin học Giáo viên môn chủ động tự soạn tự chọn tài liệu phần mềm (mã nguồn mở) để giảng dạy ứng dụng CNTT”[14] Các sở GDĐT đạo, tổ chức hướng dẫn cụ thể cho giáo viên môn học tự triển khai việc tích hợp, lồng ghép việc sử dụng công cụ CNTT vào trình dạy môn học nhằm tăng cường hiệu dạy học qua phương tiện nghe nhìn, kích thích sáng tạo độc lập suy nghĩ, tăng cường khả tự học, tự tìm tòi người học [16] Giáo dục ngành hàng đầu cần ưu tiên ứng dụng CNTT coi đòn bẩy để đổi phương pháp giảng dạy Vì vậy, việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy nhiều trường học nước phát triển Đến có 20% giáo viên trung học, 30% trường THPT ứng dụng CNNT Trong đó, từ – 5% số giảng sử dụng phần mềm dạy học có ứng dụng CNTT Hiện ứng dụng CNTT giảng dạy không phát triển mạnh mẽ thành phố lớn mà phát triển số tỉnh miền núi Việc đưa CNTT phương tiện dạy học vào sở giáo dục xã vùng sâu , vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn góp phần đẩy nhanh tiến trình công giáo dục, với giúp đỡ CNTT, việc dạy học mang lại hiệu thiết thực, vùng có hội tiếp xúc tiếp cận với nguồn thông tin [15] 10 Hiện trường phổ thông điều trang bị phòng máy, phòng đa năng, nối mạng Internet tin học giảng dạy thức, số trường trang bị thêm thiết bị ghi âm, chụp hình, quay phim (Camera), máy quét hình (Scanner) số thiết bị khác tạo sở hạ tầng CNTT cho giáo viên sử dụng vào trình dạy học Công nghệ thông tin mở triển vọng to lớn việc đổi phương pháp hình thức dạy học Những phương pháp dạy học theo cách tiếp cận kiến tạo, phương pháp dạy học theo dự án, dạy học phát giải vấn đề có nhiều điều kiện để ứng dụng rộng rãi Các sản phẩm ứng dụng CNTT dạy học đa dạng phong phú nhiều môn học như: phần mềm Mapinfo, Microsoft Encata 2007 ( Môn địa lý ); phần mềm Cabri II Plus Cabri 3, Geometer’ s Sketchpad (Môn toán ); phần mềm Ms Powerpoint; MS Frontpage; Acrobat profeesional (Môn công nghệ); VCD, đoạn phim sử dụng làm tư liệu minh hoạ cho môn học Trong sản phẩm đó, tư liệu hỗ trợ dạy học chương trình Sinh học THPT nhiều nhà nghiên cứu giáo dục trọng phát triển, đặc biệt sau Giáo dục Đào tạo tiến hành cải cách theo chương trình giáo dục Trong thời gian dài trước có nhiều nghiên cứu xây dựng tư liệu để cung cấp nguồn tư liệu cho giáo viên học sinh [4][7][17] Và gần đây, có nhiều nghiên cứu xây dựng tư liệu hình ảnh đặc biệt “Xây dựng hướng dẫn thí nghiệm thực hành chương trình Sinh học phổ thông phương pháp thực ảo[8][19] Có thể thấy với cố gắng nhà quản lí giáo dục đội ngũ giáo viên sư phạm, việc ứng dụng công nghệ thông tin dạy học nước ta Với bùng nổ công nghệ thông tin việc tiếp cận vời phương pháp dạy học đại không khó khăn, mà phát huy không ngừng tính sáng tạo người dạy lẫn người học Giáo viên dễ dàng tìm thấy tư liệu để phục vụ cho giảng 38 SGK đưa hai hình ảnh minh họa HS khó hình dung rõ ràng trình truyền xung TK sợi TK bao miêlin sợi TK có bao myelin Vì vậy, với hình ảnh, đoạn phim tư liệu hỗ trợ tích cực cho GV thiết kế, tổ chức hoạt động học tập cho học sinh sau: • Yêu cầu HS tìm hiểu thông tin SGK, kết hợp với xem đoạn phim ngắn Trong tiến hành cho học sinh xem phim GV có câu hỏi dẫn dắt nhấn mạnh chi tiết HS cần ý: 39 Hình 3.3 Các doạn phim mô tả chế hình thành điện nghỉ, điện hoạt động trình truyền xung thần kinh + Sử dụng hình ảnh video để phục vụ giảng dạy học thực hành Nội dung thực hành phần “Sinh học thể động vật” Sinh học 11NC tìm hiểu chế hoạt động trình sinh lý thể động vật (Bài 21: Tìm hiểu hoạt động tim ếch), trình sinh trưởng phát triển tập tính động vật Vì đòi hỏi kĩ hướng dẫn, định hướng GV kĩ thao tác thực trình nhận thức HS Nếu việc thực hành nội dung đầu tư tốt giúp HS hiểu nắm bắt kiến thức học cách chắn, hoàn thiện Vì với hình ảnh, phim ngắn tư liệu giúp ích lớn cho việc thực tốt thực hành này, với hệ thống câu hỏi trắc nghiệm xây dựng, củng cố kiến thức cho HS Đặc biệt, tư liệu có số “Video giảng thực hành xây dựng phương pháp thực ảo” Đây công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc GV tổ chức hiệu tiết thực hành HS tự rèn luyện tốt số kĩ Thực hành 40 Hình 3.4 Đoạn phim mô tả hướng dẫn thao tác thí nghiệm mổ ếch thực hành “Bài 21: Tìm hiểu hoạt động tim ếch” 3.3.2.2.Câu hỏi trắc nghiệm: Tùy theo nội dung chương, sử dụng câu hỏi trắc nghiệm câu hỏi để củng cố hay công tác kiểm tra đánh giá Ví dụ:Một số câu hỏi trắc nghiệm sử dùng kiểm tra cũ 17: Hô hấp Câu 1: Các loại thân mềm chân khớp sống nước có hình thức hô hấp nào? A Hô hấp phổi B Hô hấp hệ thống ống khí C Hô hấp qua bề mặt thể D Hô hấp mang Câu 2: Vì mang cá có diện tích trao đổi khí lớn? A Vì mang có kích thước lớn B Vì có nhiều cung mang C Vì mang có nhiều cung mang cung mang gồm nhiều phiến mang D Vì mang có khả mở rộng 41 Câu 3: Côn trùng có hình thức hô hấp nào? A Hô hấp hệ thống ống khí B Hô hấp mang C Hô hấp phổi D Hô hấp qua bề mặt thể Câu 4: Sự lưu thông khí ống khí chim thực nhờ A co dãn phần bụng B vận động cánh C co dãn túi khí D di chuyển chân Câu 5: Vì phổi thú có hiệu trao đổi khí ưu phổi bò sát lưỡng cư? A.Vì phổi thú có cấu trúc phức tạp B Vì phổi thú có kích thươc lớn C Vì phổi thú có khối lượng lớn D Vì phổi thú có nhiều phế nang, diện tích bề mặt trao đổi khí lớn 3.3.2.3 Các giáo án tham khảo: 42 - Trong tư liệu có giáo án số có sử dụng tư liệu hình ảnh, phim trình tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh, GV tham khảo Đặc biệt tư liệu bổ ích cho bạn sinh viên sư phạm trình tập giảng thực tập cuối khóa ** Các giáo án thực nghiệm 3.4 Kết thực nghiệm sư phạm biện luận 3.4.1 Phân tích kết mặt định lượng - Ở hai nhóm TN ĐC, tiến hành kiểm tra kết học tập HS Sau tiến hành lần kiểm tra, lần kiểm tra lớp (2TN 2ĐC) Kết số KT thu nhóm trình bày Bảng 3.2 Bảng 3.3.Kết kiểm tra thực nghiệm sư phạm Đối chứng Tên thực nghiệm Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật Bài 44: Sinh sản vô tính động vật Tên lớp Số KT thu 11/1 11/4 11/1 88 Tên lớp KT thu 11/2 11/6 11/2 89 89 11/4 11/6 Kết thu trình thực nghiệm sư phạm xử lí trình bày bảng biểu đây: 88 Thực nghiệm Số 43 Bảng 3.4 So sánh định lượng kết nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng qua lần kiểm tra Lần Phương KT Tổng án TN ĐC TN ĐC TN hợp ĐC Số X ±m S Cv% 89 88 89 88 178 8.55±0.11 7.44±0.13 9.01±0.10 7.59±0.14 8.78±0.08 1.05 1.2 0.98 1.31 1.04 12.28 16.12 10.87 17.25 11.84 176 7.52±0.09 1.26 16.77 d TN- ĐC td 1.11 7.17 1.42 8.17 1.26 10.27 Qua bảng số liệu thống kê bảng 3.3 cho thấy: - Điểm trung bình cộng qua lần kiểm tra đánh giá lớp thực nghiệm cao lớp đối chứng (8.78>7,52), hiệu số trung bình cộng nhóm TN ĐC 1.11 1.42 dương Điều chứng tỏ kết lĩnh hội kiến thức lớp TN cao lớp ĐC - Độ sai lệch S lớp TN nhỏ ĐC (1.04[...]... hình dạy học các bài trong phần Sinh học cơ thể động vật” chương trình Sinh học 11NC - THPT và những vấn đề liên quan đến sử dụng các tư liệu trực quan trong dạy học 2.3.4 Phương pháp xây dựng Bộ tư liệu hỗ trợ trong dạy - học các kiến thức thuộc phần Sinh học cơ thể động vật” - Sinh học 11NC – THPT - Tiến hành nghiên cứu mục tiêu của phần Sinh học cơ thể động vật” trong mỗi chương, các bài trong. .. dạy và học các kiến thức phần Sinh học cơ thể động vật” chương trình Sinh học 11NC – THPT - Các giáo án được thiết kế có sử dụng các hình ảnh, video trong bộ tư liệu - Các phương án sử dụng bộ tư liệu hỗ trợ dạy và học các kiến thức phần Sinh học cơ thể động vật” chương trình Sinh học 11NC – THPT - Câu hỏi trắc nghiệm phục vụ cho quá trình kiểm tra đánh giá 18 2.1.2 Khách thể nghiên cứu - Học sinh. .. SGK Bộ tư liệu sẽ góp một phần trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT trong dạy học 3.2 Kết quả phân tích các nội dung kiến thức phần Sinh học cơ thể động vật” chương trình Sinh học 11NC - THPT Nội dung các kiến thức cụ thể thuộc phần Sinh học cơ thể động vật” chương trình Sinh học 11NC - THPT được trình bày tóm tắt ở bảng 3.2 Bảng 3.1 Bảng thống kê các nội dung kiến thức phần Sinh. .. tiện dạy học môn Sinh học ở các nhà trường phổ thông nói chung và phương tiện dạy học các kiến thức phần Sinh học cơ thể động vât” chương trình Sinh học 11NC nói riêng - Tìm hiểu ý kiến, nhu cầu của GV và HS THPT về vấn đề PTDH - Làm cơ sở cho việc xây dựng bộ tư liệu hỗ trợ dạy học các kiến thức phần Sinh học cơ thể động vât” chương trình Sinh học 11NC đảm bảo tính cấp thiết, thực tế và khoa học. .. IV: SINH SẢN Sinh sản vô tính ở động vật Sinh sản hữu tính ở động vật Cơ chế điều hoà sinh sản Tổng cộng 3.3.1 Hướng dẫn cách tìm và sử dụng Bộ tư liệu hỗ trợ trong dạy - học các kiến thức thuộc phần Sinh học cơ thể động vật” - Sinh học 11 NCTHPT” * *Truy cập vào đường link: https://sites.google.com/site/thuongthithi/ 33 Hình 3.1.Trang chủ của Bộ tư liệu hỗ trợ trong dạy - học các kiến thức thuộc phần. .. pháp lấy ý kiến chuyên gia - Trao đổi và xin ý kiến của Giảng viên Đại học về đề tài đang nghiên cứu - Trao đổi trực tiếp với giáo viên dạy Sinh học ở THPT và Giảng viên dạy Phương pháp giảng dạy Sinh học về việc sử dụng tư liệu trong dạy học ở phổ thông nhằm lấy ý kiến về việc xây dựng bộ tư liệu hỗ trợ dạy học các kiến thức thuộc phần Sinh học cơ thể động vật” chương trình Sinh học 11NC – THPT 2.3.3... thuộc phần Sinh học cơ thể động vật”, chúng tôi nhận thấy rằng có rất nhiều bài học chúng ta có thể sử dụng những tư liệu trực quan phục vụ trong quá trình giảng dạy cho học sinh một cách hiệu quả • Nội dung chương trình phần Sinh học cơ thể động vật” Sinh học 11NC - THPT, tên bài và số tiết phân phối chương trình được thể hiện ở bảng 1.1 Bảng 1.1 Phân phối chương trình phần Sinh học cơ thể động vật”. .. bài trong mỗi phần, phân tích những nội dung cơ bản - Tìm kiếm tư liệu trên các nguồn khác nhau (sách, báo, internet, ) Tập hợp và xử lí nguồn tư liệu 2.3.4.1 Các nguyên tắc cơ bản khi xây dựng Bộ tư liệu hỗ trợ trong dạy học các kiến thức thuộc phần Sinh học cơ thể động vật” - Sinh học 11NC -THPT [4] * Nguyên tắc phù hợp với chương trình SGK Đây là nguyên tắc hàng đầu, là căn cứ để xây dựng nên mọi... thống hóa và củng cố kiến thức chương II, III, IV 3.3 Kết quả xây dựng bộ tư liệu hỗ trợ dạy học các kiến thức phần Sinh học cơ thể động vât” chương trình Sinh học 11NC - THPT Qua quá trình phân tích nội dung, kiến thức và dựa trên cơ sở thực tiễn của đề tài chúng tôi đã tiến hành xây dựng được bộ tư liệu gồm các hình ảnh, video ngắn, thiết kế một số giáo án có sử dụng tư liệu và bộ câu hỏi trắc nghiệm... liệu Quản lý file đơn giản và tạo nên nhiều ứng dụng, thể hiện các tệp PDF, DOC, Powerpoint ngay trên nội dung của bài viết Vì vậy, với những tiện ích đó chúng tôi đã lựa chọn sử dụng nó trong việc xây dựng và quản lí bộ tư liệu hỗ trợ dạy học các kiến thức thuộc phần Sinh học cơ thể động vật” chương trình Sinh học 11NC– THPT 15 1.2.3 Đặc điểm và nội dung chương trình phần Sinh học cơ thể động vật”
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng bộ tư liệu hỗ trợ trong dạy học các kiến thức thuộc phần “sinh học cơ thể động vật” sinh học 11 nâng cao THPT khoa luan chinh thuc, Xây dựng bộ tư liệu hỗ trợ trong dạy học các kiến thức thuộc phần “sinh học cơ thể động vật” sinh học 11 nâng cao THPT khoa luan chinh thuc, Xây dựng bộ tư liệu hỗ trợ trong dạy học các kiến thức thuộc phần “sinh học cơ thể động vật” sinh học 11 nâng cao THPT khoa luan chinh thuc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay