Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

143 141 0
  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 21:45

LUẬN VĂN: Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Lời nói đầu Xây dựng trình đổi tái sản xuất mở rộng tài sản cố định kinh tế quốc dân thuộc lĩnh vực sản xuất vật chất phi vật chất Ngành công nghiệp xây dựng đóng vai trò quan trọng kinh tế nước ta công nghiệp xây dựng ngành sản xuất vật chất lớn Nó định quy mô trình độ kĩ thuật xã hội, đất nước nói chung nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá giai đoạn nói riêng ý thức tầm quan trọng mong muốn tìm hiểu sâu lĩnh vực này, em mạnh dạn đăng kí thực tập Công ty Xây dựng Quốc tế trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội Cùng với phát triển chung kinh tế, khối lượng đầu tư hàng năm vào nước ta tăng nhanh, kéo theo ngày xuất nhiều Công ty xây dựng thuộc thành phần kinh tế với nguồn vốn đầu tư phong phú; đồng thời tính cạnh tranh thị trường xây dựng nước tăng rõ rệt Trong điều kiện doanh nghiệp xây dựng muốn tồn phát triển cần phải động tổ chức, quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt cần phải làm tốt công tác hạch toán chi phí sản xuất nhằm tính giá thành sản phẩm, tạo sản phẩm với giá thành hợp lý mà đẩm bảo yêu cầu chất lượng Có thể nói đường đắn để doanh nghiệp phát triển bền vững để làm điều doanh nghiệp phải tìm cách quản lý tốt chi phí, hạ thấp chi phí thông qua việc sử dụng tiết kiệm đầu vào, tận dụng tốt lực có, kết hợp yếu tố sản xuất cách tối ưu… Muốn thực điều đó, nhà quản lý kinh tế cần đến kế toán - công cụ quản lý hữu hiệu mà kinh tế thị trường, coi ngôn ngữ kinh doanh, nghệ thuật để ghi chép, phân tích, tổng hợp nghiệp vụ kinh tế phát sinh trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phận quan trọng hàng đầu, ảnh hưởng lớn đến hiệu hoạt động, thành công phát triển doanh nghiệp Qua số liệu phận kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cung cấp, nhà quản lý theo dõi chi phí, giá thành công trình theo giai đoạn, từ đối chiếu, so sánh với số liệu định mức, tình hình sử dụng lao động, vật tư, chi phí dự toán để tìm nguyên nhân chênh lệch, kịp thời định đắn, điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh theo mục tiêu đề Nhận thức ý nghĩa vai trò quan trọng công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp nên thời gian thực tập Công ty Xây Dựng Quốc Tế với giúp đỡ anh chị phòng kế toán giáo viên hướng dẫn em lựa chọn nghiệp vụ thực tập “Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp” Chương I Những vấn đề lý luận kế toán chi phí sản xuất tính giá thành doanh nghiệp xây lắp 1.1 Đặc điểm hoạt động xây lắp có ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Ngành xây lắp ngành sản xuất vật chất lớn kinh tế quốc dân, có nhiệm vụ tái sản xuất tài sản cố định cho lĩnh vực đất nước Đây ngành sản xuất vật chất độc lập, đóng góp đáng kể vào giá trị tổng sản phẩm xã hội thu nhập quốc dân, góp phần quan trọng việc xây dựng sở hạ tầng cho xã hội Hàng năm phần lớn thu nhập quốc dân nói chung, quỹ tích lũy nói riêng nguồn vốn vay, tài trợ từ nước sử dụng lĩnh vực xây dựng đường sá, sân bay, cầu cảng, công trình công nghiệp dân dụng khác Ngành xây lắp ngành sản xuất có tính chất công nghiệp song ngành sản xuất công nghiệp đặc biệt nên có đặc trưng riêng so với ngành công nghiệp khác tổ chức sản xuất, đặc điểm sản phẩm Những đặc điểm ảnh hưởng lớn đến quản lý hạch toán kế toán nói chung kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói riêng 1.1.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất Hầu hết doanh nghiệp xây lắp, sản xuất tổ chức theo phương thức khoán gọn Các công trình hạng mục công trình giao khoán cho đơn vị nội doanh nghiệp Các đơn vị nội doanh nghiệp tổ chức thành chi nhánh, xí nghiệp, tổ đội Không có tiền lương mà chi phí khác chi phí nguyên vật liệu, chi phí máy móc, thiết bị thi công, chi phí dịch vụ mua ngoài….đều giao khoán cho đơn vị nội Tại đơn vị nội hạch toán độc lập phụ thuộc không hạch toán mà doanh nghiệp tổ chức hạch toán toàn Tất điều có ảnh hưởng đến việc tổ chức hạch toán kế toán công ty Một tính chất sản xuất khác điển hình doanh nghiệp xây lắp địa bàn hoạt động kinh doanh doanh nghiệp xây lắp rộng, thay đổi theo địa bàn thi công công trình công trình mà doanh nghiệp xây lắp có đấu thầu định thầu, công ty định vị trí công trình Các công trình xa trung tâm nên phát sinh nhiều khoản chi phí, đặc biệt công trình hoàn thành máy móc, thiết bị, nhân công phải di chuyển nơi khác Đặc điểm làm cho công tác quản lý tài sản, thiết bị, vật tư, lao động hạch toán chi phí sản xuất phức tạp chịu ảnh hưởng tác động môi trường, dễ tổn thất hư hỏng…Quá trình tập hợp chi phí không quản lý tốt phân bổ hợp lý ảnh hưởng lớn đến việc tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm Sản phẩm xây lắp sử dụng lâu dài nên ảnh hưởng đến môi trường sinh thái Sau hoàn thành sản phẩm khó thay đổi việc tổ chức quản lý hạch toán chặt chẽ đảm bảo cho công trình phải phù hợp với dự toán thiết kế Ngoài hoạt động xây lắp diễn trời nên chịu tác động lớn thời tiết, khí hậu ảnh hưởng đến chất lượng công trình chi phí phát sinh thêm Đây yếu tố khách quan song doanh nghiệp cần xem xét đến 1.1.2 Đặc điểm sản phẩm Sản phẩm xây lắp công trình, hạng mục công trình, vật kiến trúc….có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, mang tính chất đơn chiếc, thời gian sản xuất sản phẩm xây lắp thường lâu dài, ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái Mỗi sản phẩm có đặc điểm riêng thiết kế mỹ thuật, kết cấu, hình thức, quy mô, địa điểm xây dựng…và sản phẩm giống sản phẩm Những đặc điểm làm cho tổ chức hạch toán khác biệt với ngành sản xuất kinh doanh khác: sản phẩm xây lắp phải lập dự toán Quá trình thi công xây lắp phải so sánh với dự toán Ngoài ra, tính đơn sản phẩm xây lắp đòi hỏi phải có tổ chức quản lý thi công phù hợp với công trình thi công cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu cao sản xuất diễn liên tục Cũng công trình có đặc điểm riêng phí sản xuất phát sinh công trình khác Việc tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phải làm cho công trình riêng biệt Sản phẩm xây lắp có giá trị lớn, thời gian thi công dài thời gian thi công chưa tạo sản phẩm lại hao phí nhiều chi phí Vì kỳ tính giá thành không xác định tháng, quý…mà xác định theo thời điểm bàn giao, toán theo giai đoạn quy ước Việc xác định đối tượng tính giá thành sản phẩm giúp cho việc quản lý sản xuất thi công đạt hiệu cao Sản phẩm xây lắp có thời gian thi công, xây dựng dài; quản lý, thi công không tốt dẫn đến chất lượng sản phẩm không đảm bảo phải phá làm lại tốn Vậy việc kiểm tra, giám sát chất lượng thường xuyên cần thiết Ngoài ra, sản phẩm xây lắp mang tính cố định Hầu hết nơi sản xuất sản phẩm nơi sau sản phẩm hoàn thành đưa vào sử dụng Trong sản xuất xây lắp doanh nghiệp muốn có công trình phải tham gia đấu thầu định thầu Giá tiêu thụ sản phẩm giá dự toán giá thoả thuận từ trước nên tính hàng hoá sản phẩm xây lắp rõ Vì vậy, chi phí bán hàng doanh nghiệp xây lắp nhỏ nhiều không đáng kể so với tổng chi phí đưa vào chi phí quản lý 1.2 Bản chất nội dung kinh tế chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp 1.2.1 Chi phí sản xuất xây lắp 1.2.1.1 Khái niệm, chất, nội dung kinh tế chi phí sản xuất Quá trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp xây dựng trình biến đổi cách có ý thức, mục đích yếu tố đầu vào tạo thành công trình, hạng mục công trình, sản phẩm, lao vụ, phục vụ… Các yếu tố tư liệu sản xuất, đối tượng lao động (mà biểu cụ thể hao phí lao động vật hoá) tác động có mục đích sức lao động (biểu hao phí lao động sống) qua trình biến đổi trở thành sản phẩm, công trình…Để đo lường hao phí mà doanh nghiệp bỏ kỳ hoạt động kinh doanh nhằm tổng hợp, xác định kết đầu ra, phục vụ yêu cầu quản lý Mọi hao phí cuối thể thước đo tiền tệ gọi chi phí sản xuất kinh doanh Tuy nhiên góc độ nghiên cứu quản lý khác có cách thể hiện, cách hiểu khác chi phí sản xuất: - Đối với nhà quản trị doanh nghiệp: Chi phí sản xuất kinh doanh tổng số tiền phải bỏ để mua yếu tố cần thiết tạo sản phẩm dịch vụ mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp - Đối với kế toán chi phí sản xuất kinh doanh gắn liền với kỳ sản xuất kinh doanh định phí thực Do cần có phân biệt khái niệm chi tiêu (exenditure) chi phí (expense) Về mặt chất chi phí nghĩa chi tiêu Chi phí biểu tiền toàn bọo hao phí lao động sống lao động vật hoá cần thiết cho trình hoạt động sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp kỳ kinh doanh có liên quan đến khối lượng sản phẩm sản xuất khoản chi kỳ hạch toán Chi tiêu giảm đơn loại vật tư, ánt, tiền vốn doanh nghiệp, dùng vào mục đích Tổng chi tiêu kỳ doanh nghiệp gồm chi tiêu cho trình cung cấp, chi tiêu cho trình sản xuất kinh doanh chi cho trình tiêu thụ Chi phí chi tiêu hai khái niệm khác có quan hệ mật thiết với Trong chi phí có chi tiêu chi tiêu có chi phí kỳ hạch toán Chi tiêu sở phát sinh chi phí, chi tiêu chi phí Tổng số chi phí kỳ doanh nghiệp bao gồm toàn giá trị ánt hao phí tiêu dùng hết cho trình sản xuất kinh doanh tính vào kỳ Chi phí chi tiêu khác lượng, thời gian, chẳng hạn có khoản chi tiêu kỳ tính chi phí cho nhiều kỳ sau hay có khoản tính vào chi phí kỳ thực tế lại chưa chi tiêu Ta kết luận rằng: Ta kết luận rằng: Chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp biểu tiền toàn hao phí lao động sống lao động vật hoá phát sinh trình sản xuất kinh doanh thời kỳ, gồm chi phí sản xuất xây lắp chi phí sản xuất xây lắp Chi phí sản xuất xây lắp cấu thành giá thành sản phẩm xây lắp 1.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất Chi phí sản xuất có nhiều loại, nhiều khoản, khác nội dung, tính chất, công dụng, vai trò, vị trí…trong trình kinh doanh Để thuận lợi cho công tác quản lý hạch toán, cần thiết phải tiến hành phân loại chi phí sản xuất Phân loại chi phí sản xuất – kinh doanh việc xếp chi phí sản xuất kinh doanh vào loại, nhóm khác theo đặc trưng định Xét mặt lý luận thực tế, có nhiều cách phân loại khác Mỗi cách phân loại đáp ứng ít, nhiều cho mục đích quản lý, hạch toán, kiểm tra, kiểm soát chi phí phát sinh…ở góc độ khác Vì thế, cách phân loại tồn tại, bổ sung cho giữ vai trò định quản lý chi phí giá thành sản phẩm Sau số cách phân loại thường dùng: a Theo cách phân loại kế toán tài Theo kế toán tài chi phí nhận thức khoản chi phí tổn phát sinh gắn liền với hoạt động doanh nghiệp để đạt sản phẩm, dịch vụ Nó định hướng lượng tiền chi ra, mức giảm giá trị tài sản, khoản nợ dịch vụ, thuế, khoản phí tổn làm giảm vốn sở hữu doanh nghiệp Với tính chất đặc trưng này, dễ dàng nhận biết chi phí thể qua chứng từ Bản chất chi phí phải để đổi lấy thu về, thu dạng vật chất, định lượng số lượng sản phẩm, tiền….hoặc dạng tinh thần, kiến thức, dịch vụ phục vụ… * Phân loại chi phí theo yếu tố chi phí Về thực chất có ba yếu tố chi phí: chi phí sức lao động, đối tượng lao động tư liệu lao động Tuy nhiên, để phân tích thông tin chi phí cụ thể để từ phục vụ cho việc xây dựng định mức vốn lưu động phân tích dự toán chi phí yếu tố chi tiết hoá Cách phân loại phục vụ cho tập hợp, quản lý chi phí theo nội dung kinh tế ban đầu đồng mà không xét đến công dụng cụ thể, địa điểm phát sinh chi phí đồng thời xem xét chi phí phát sinh lần đầu không xem xét chi phí luân chuyển nội Theo quy định hành Bộ Tài chính, toàn chi phí chia làm yếu tố sau: - Yếu tố nguyên liệu, vật liệu: Gồm toàn giá trị nguyên, vật liệu chính, vật liệu phụ, phụ tùng thay thế, công cụ dụng cụ….dùng cho hoạt động sản xuất kỳ (Loại trừ số không dùng hết nhập kho phế liệu thu hồi) - Yếu tố nhiên liệu, động lực sử dụng vào trình sản xuất – kinh doanh kỳ: (Loại trừ số không dùng hết nhập lại kho phế liệu thu hồi) Đây cách phân loại thường dùng xây lắp phù hợp với phương pháp lập dự toán giá thành sản phẩm, sở để xác định giá thành sản phẩm, giá thành toàn bộ, phân tích tình hình thực kế hoạch giá thành b Theo cách phân loại kế toán quản trị Theo kế toán quản trị, khái niệm chi phí sử dụng theo nhiều chiều hướng chi phí nhà quản trị dùng cho nhiều mục đích Do vậy, chi phí phân loại theo nhiều cách, tùy theo mục đích sử dụng nhà quản trị * Phân loại chi phí theo chức sản xuất kinh doanh - Chi phí thực chức sản xuất: Gồm chi phí phát sinh liên quan đến chế tạo sản phẩm, thực lao vụ, dịch vụ phạm vi phân xưởng - Chi phí thực chức tiêu thụ: Bao gồm tất chi phí phát sinh trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, lao vụ… - Chi phí thực chức quản lý: Gồm chi phí quản lý, hành chính, chi phí chung liên quan đến hoạt động doanh nghiệp * Phân loại theo cách thức kết chuyển chi phí Theo cách phân loại này, toàn chi phí chia thành: - Chi phí sản phẩm: Là chi phí gắn liền với sản phẩm sản xuất mua - Chi phí thời kỳ: Là chi phí làm giảm lợi tức thời kỳ Nó phần giá trị sản phẩm sản xuất mua nên xem phí tổn, cần khấu trừ từ lợi tức thời kỳ mà chúng phát sinh (chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp) * Phân loại chi phí theo quan hệ chi phí với khối lượng, công việc, sản phẩm hoàn thành: - Biến phí: Là chi phí thay đổi tổng số, tỷ lệ so với khối lượng công việc hoàn thành, chẳng hạn chi phí nguyên liệu, nhân công trực tiếp…biến phí tính cho đơn vị sản phẩm lại có tính cố định không thay đổi, tổng biến phí thay đổi số lượng sản phẩm thay đổi biến phí không hoạt động - Định phí: chi phí không đổi tổng số so với khối lượng công việc hoàn thành, chẳng hạn chi phí khấu hao ánt cố định, chi phí thuê mặt bằng, phương tiện kinh doanh…Các chi phí tính cho đơn vị sản phẩm lại biến đổi số lượng sản phẩm thay đổi Ngoài ra, chi phí hỗn hợp chi phí bao gồm yếu tố biến phí lẫn định phí chi phí điện, nước, điện thoại… * Phân loại chi phí theo khả kiểm soát: - Chi phí kiểm soát được: Là dòng chi phí mà nhà quản trị xác định xác phát sinh nó, đồng thời nhà quản trị có thẩm quyền định phát sinh (chi phí khấu hao, chi phí tiếp khách…) - Chi phí không kiểm soát: Là dòng chi phí mà nhà quản trị dự đoán xác phát sinh (nguyên vật liệu, nhân công…) * Phân loại chi phí theo lựa chọn phương án: - Chi phí hội: lợi ích bị chọn phương án hay hành động thay phương án hay hành động khác - Chi phí chìm: Là khoản chi phí luôn xuất tất phương án sản xuất kinh doanh nên tính chênh lệch xét đến so sánh lựa chọn phương án tối ưu Đây khoản chi phí mà nhà quản trị phải chấp nhận lựa chọn - Chi phí khác biệt: Là chi phí có phương án có phần phương án khác Chi phí sở để so sánh, định * Phân loại chi phí theo quan hệ với trình sản xuất: - Chi phí trực tiếp: Là khoản chi phí có quan hệ trực tiếp tới trình sản xuất ghi trực tiếp cho sản phẩm hay đối tượng chịu chi phí - Chi phí gián tiếp: Là khoản chi phí liên quan đến nhiều đoío tượng tập hợp chi phí xác định chi phí gián tiếp đối tượng cụ thể phải áp dụng phương pháp tính toán phân bổ theo tiêu thức 1.2.2 Giá thành sản phẩm xây lắp: 1.2.2.1 Khái niệm, chất nội dung kinh tế: Giá thành sản phẩm xây lắp biểu tiền toàn hao phí lao động sống, lao động vật hoá chi phí khác mà doanh nghiệp xây lắp bỏ để hoàn thành khối lượng xây lắp công trình, hạng mục công trình theo quy định Sản phẩm xây lắp công trình, hạng mục công trình, giai đoạn thi công xây lắp có thiết kế tính dự toán riêng Giá thành hạng mục công trình giá thành công trình hoàn thành toàn giá thành sản phẩm cuối sản xuất xây lắp Quá trình sản xuất nói chung trình sản xuất công nghiệp nói riêng trình thống bao gồm mặt: Mặt hao phí sản xuất mặt kết sản xuất Tất khoản chi phí phát sinh chi phí trích trước có liên quan đến khối lưonựg sản phẩm xây lắp hoàn thành kỳ tạo nên tiêu giá thành sản phẩm Nói cách khác, giá thành sản phẩm biểu tiền toàn khoản chi phí mà doanh nghiệp bỏ Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp - Đối tượng tính giá thành sản phẩm: Công ty Xây dựng Quốc Tế công ty hoạt động lĩnh vực xây dựng với sản phẩm công trình, hạng mục công trình có tính đơn nên đối tượng tính giá thành công trình, hạng mục công trình hoàn thành bàn giao - Kì tính giá thành: Do sản phẩm xây dựng sản xuất theo hợp đồng giao nhận thầu xây dựng, chu kỳ sản xuất kéo dài Công trình, hạng mục công trình hoàn thành kết thúc chu kỳ sản xuất sản phẩm nên kỳ tính giá thành thời điểm mà công trình, hạng mục công trình hoàn thành bàn giao theo đơn đặt hàng đưa vào sử dụng - Phương pháp tính: Hiện nay, Công ty áp dụng phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng công trình, hạng mục công trình theo hợp đồng cụ thể Theo phương pháp này, tập hợp tất chi phí phát sinh trực tiếp công trình, hạng mục công trình từ khởi công đến hoàn thành giá thành thực tế công trình, hạng mục công trình Toàn chi phí theo dõi sổ chi tiết tài khoản ghi vào "Sổ chi tiết TK 154" công trình hoàn thành giá thành của công trình, hạng mục công trình Căn vào " Sổ chi tiết TK 154" kế toán lập "Bảng tính giá thành" Cụ thể công trình nhà CNVC Đại học Thương Mại Hà Nội việc tính giá thành tiến hành sau: Từ sổ chi tiết chi phí sản xuất công trình nhà CNVC ĐH Thương Mại HN, kế toán tổng hợp chi phí hàng tháng ghi vào sổ theo dõi chi phí sản xuất kinh doanh công trình, cuối quí vào sổ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh: Sổ chi tiết TK 621, sổ chi tiết TK 622, sổ chi tiết TK 623, sổ chi tiết TK 627 Khi công trình hoàn thành bàn giao vào cuối tháng 12/2006, vào sổ sổ phán ánh chi phí phát sinh tháng, kế toán tính giá thành thực tế công trình Giá thành thực tế CT: Nhà CNV ĐH TM HN = Chi phí sản xuất thực tế phát sinh quí IV/2006 Biểu 33 Công ty Xây dựng Quốc tế Bảng tính giá thành sPXL hoàn thành Quí IV Năm 2006 Công trình: Nhà CNV Đại học Thương Mại Hà Nội ĐVT: Đồng TT Chỉ tiêu Chi phí SXKD dở Chia theo khoản mục Tổng số tiền CPNVLTT CPNCTT 0 CPMTC CPSXC 0 dang đầu kỳ Chi phí SXKD phát 593.620.441491.460.050 44.716.984 22.498.414 34.944.993 sinh kỳ Chi phí SXKD dở 0 0 dang cuối kì Giá thành công trình: 593.620.441491.460.050 44.716.984 22.498.414 34.944.993 nhà CNV ĐH TM Phần III Phương pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm TạI CÔNG TY XâY DựNG QUốC Tế 3.1 Nhận xét, đánh giá tình hình tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm TạI CÔNG TY XâY DựNG QUốC Tế Ngành xây dựng phận quan trọng chủ chốt kinh tế Do Nhà nước cần quản lý chặt chẽ trình hoạt động doanh nghiệp xây lắp Việc quản lý chi phí xây lắp công ty xây dựng gặp khó khăn vướng mắc nên hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành phải tuân theo nguyên tắc định 3.1.1 Nguyên tắc chung hạch toán chi phí xây lắp tính giá thành sản phẩm Trước hết doanh nghiệp cần xác định rõ nội dung phạm vi chi phí xây lắp giá thành công trình (hay hạng mục công trình) hoàn thành Theo quy định chế độ tài hành, chi phí xây lắp bao gồm: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung chi phí máy thi công Khác với doanh nghiệp công nghiệp khác, chi phí nhân công trực tiếp doanh nghiệp xây dựng không bao gồm khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, KPCĐ) Chi phí xây lắp không bao gồm chi phí quản lý doanh nghiệp, thực chất chi phí quản lý để phục vụ cho q úa trình thi công hoàn thành bàn giao công trình cho chủ đầu tư Những khoản chi phí như: chi phí đầu tư, chi phí hoạt động tài chính, chi phí bất thường không tính vào chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Hiện nay, Nhà nước ta quản lý chặt chẽ việc tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp thông qua quy định cụ thể việc lập dự toán xây lắp Nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải tìm biện pháp hạ giá thành cho việc tiết kiệm chi phí tối đa Những chi phí phí phát sinh trình thi công Tiết kiệm chi phí phải đảm bảo chất lượng công trình, muốn doanh nghiệp phải biết tổ chức giám sát chặt chẽ trình phát sinh hạch toán chi phí Nhằn hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, doanh nghiệp xây dựng nói chung Công ty Xây dựng Quốc tế nói riêng phải đảm bảo yêu cầu sau: - Đối tượng, phương pháp hạch toán chi phí, tính giá thành phải đảm bảo phù hợp với đặc điểm đơn vị - Việc hạch toán chi phí, tính giá thành chế độ - Bộ máy kế toán có trình độ chuyên môn cao - Bộ máy quản lý doanh nghiệp quan tâm theo dõi sâu sát trình hoạt động cụ thể doanh nghiệp Tóm lại, vấn đề doanh nghiệp cần quan tâm tìm giải pháp tối ưu để đưa chế độ kế toán phù hợp với thực tiễn đơn vị 3.1.2 Những ưu điểm công tác hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm Công ty Xây dựng Quốc tế Qua thời gian thực tập Công ty Xây dựng Quốc tế, em nhận thấy năm trở lại đây, với xu hướng thay đổi chung kinh tế hoạt động xây dựng công ty có biến đổi để thích ứng Để đạt kết này, tất phòng ban, đội xây lắp công ty tổ chức xếp lại cho phù hợp với quy mô hoạt động công ty Song song với trình chuyển đổi hệ thống công tác tài kế toán công ty không ngừng đổi hoàn thiện cấu lẫn phương pháp hạch toán, giúp cho doanh nghiệp thấy kết kinh doanh cụ thể thông qua tiêu chi phí, giá thành, lãi lỗ, Để thấy rõ kết hoạt động máy kế toán việc hạch toán, đặc biệt công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty, cần thấy rõ ưu nhược điểm máy kế toán * Ưu điểm máy kế toán công ty Công ty đơn vị làm ăn có hiệu quả, chấp hành quy định Nhà nước Bộ máy quản lý công ty tổ chức rõ ràng phát huy hiệu quả, với máy kế toán làm việc nghiêm túc, giám đốc kịp thời theo dõi tình hình thực tế có biện pháp điều chỉnh kịp thời sai lệch thực tế dự toán Phòng kế hoạch kỹ thuật có nhân viên giám sát trình thực kế hoạch Phòng kế toán bố trí nhân viên có trình độ, thường xuyên cung cấp thông tin cho phòng kế hoạch kỹ thuật nên trình lập kế hoạch sát với thực tế Công ty áp dụng hình thức sổ Nhật ký chung, hình thức phù hợp với thực tế tổ chức sản xuất kinh doanh công ty Hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán lập theo quy định đảm bảo phù hợp với hoạt động kế toán doanh nghiệp, tạo mối quan hệ lẫn phần hành toàn hệ thống kế toán công ty Quy trình luân chuyển chứng từ hợp lý góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nhanh chóng, xác Ngoài công ty đặc biệt trọng tới việc lập hệ thống sổ chi tiết nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cho người quản lý, tạo điều kiện cho tổng hợp kế toán cuối kỳ lập báo cáo giá thành Cách hạch toán phương pháp tính giá thành công ty chế độ, rõ ràng, cụ thể phù hợp với tình hình công ty Công ty sử dụng máy tính điện tử vào công tác kế toán nên đảm bảo độ xác thông tin kế toán, cung cấp thông tin nhanh, biểu sổ đẹp Công ty tổ chức hạch toán chi phí theo bốn khoản mục giá thành nên công tác tính giá thành gặp nhiều thuận lợi Công ty giao khoán công việc cho đội tự quản lý theo dõi chặt chẽ nên trình thi công đảm bảo chất lượng không sai lệch nhiều so với dự toán Tại công trình, công ty bố trí nhân viên kế toán, thủ kho để tập hợp chi phí phát sinh kỳ Công ty giao cho người huy công trình chịu trách nhiệm trước công ty trình thi công * Những ưu điểm cụ thể trình tập hợp chi phí tính giá thành công ty - Công ty hạch toán quản lý chi phí vật tư Hàng tuần, đội phải lập kế hoạch mua vật tư Sau duyệt xong, công ty cung cấp vật tư tiền vốn cho đội, đội phải tự tổ chức trình thi công vừa đảm bảo giám sát chặt chẽ chi phí vật tư vừa đảm bảo linh hoạt hoạt động đội Việc công ty giao cho đội mua sắm loại vật tư nhỏ, không quan trọng mà công ty trực tiếp ký hợp đồng mua bán vật tư có giá trị lớn, quan trọng giúp công ty nắm vững thị trường giá cả, tiện cho việc lập kế hoạch lần sau Đồng thời, công ty trực tiếp đề biện pháp giảm chi phí vật tư qua việc chọn nguồn hàng rẻ, có điều kiện thiết lập quan hệ với nhà cung cấp Vật tư mua đội phụ trách phải qua duyệt tạm ứng đảm bảo trình sử dụng vật tư phù hợp với dự toán Đồng thời, vật tư công ty ký, đội phải cử người lĩnh nên giảm chi phí quản lý công ty (công ty không cần lập kho công ty) Công tác hạch toán chi tiết tổng hợp chi phí vật liệu trực tiếp công ty có hiệu chế độ Tại công trình, nghiệp vụ phát sinh đội phải kịp thời hoàn chứng từ lại cho công ty để hạch toán Công ty lập bảng kê chi tiết vật tư phụ giúp cho việc theo dõi vật tư vào cuố kỳ dễ dàng Các đội phải lập bảng theo dõi chi tiết vật tư tạo điều kiện cho kế toán kiểm tra, đối chiếu vào cuối kỳ Hơn nữa, việc lập bảng tổng hợp chi phí vật tư cho tất cong trình giúp cho công ty dễ so sánh công trình - Quản lý chi phí nhân công Công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp công ty có nhiều ưu điểm hình thức khoán sử dụng công ty để giao việc cho công nhân tạo động lực thúc đẩy người lao động có ý thức trách nhiệm với công việc chất lượng thời gian, đảm bảo tiến độ thi công công ty Vì không khoán gọn mà trả lương theo thời gian thi công trước dễ dẫn đến trường hợp công nhân làm cố tính kéo dài thời gian để hưởng lương Mẫu hợp đồng làm khoán lập rõ ràng, cụ thể Quá trình lao động công nhân theo dõi thường xuyên qua bảng chấm công Bảng toán lương ghi rõ số công, số tiền công nhân (do đội trưởng lập theo đội) giúp cho kế toán tổng hợp lập bảng tổng hợp lương tính giá thành rõ ràng - Quản lý chi phí máy thi công Công tác hạch toán chi phí liên quan đến máy thi công thành khoản riêng, rõ ràng, cụ thể thông qua việc lập bảng tổng hợp chi phí máy thi công Việc sử dụng nhật trình máy lệnh điều động giúp công ty xác định rõ khoảng thời gian hoạt động công trình máy thi công qua ngày tháng ghi lệnh điều động Cuối kỳ, kế toán lập bảng tổng hợp chi phí thuê máy (chi tiết theo loại máy, số ca, số tiền ca), chi phí nhiên liệu cho chạy máy (chi tiết theo loại vật tư, loại máy, số lượng đơn giá), chi phí nhân công cho chạy máy Qua đó, người quản lý hiểu rõ cấu thành chi phí sử dụng máy thi công kế toán tổng hợp thuận lợi việc tính giá thành, phân tích hiệu sử dụng máy tỷ trọng loại chi phí chi phí máy tỷ trọng chi phí máy giá thành * Chi phí chung khác Tương tự chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung tổng hợp thành bảng riêng chi tiết loại chi phí tạo điều kiện cho công tác quản lý, tổng hợp có hiệu Đối với công cụ dụng cụ, hoạt động xây dựng có đặc trưng thời gian thi công kéo dài nên loại công cụ, dụng cụ thường cố định công trình Do công ty phân bổ chi phí cho công trình điểm thuận lợi Công ty Xây dựng Quốc tế Bên cạnh ưu điểm đó, công tác hạch toán chi phí công ty có điểm tồn 3.1.3 Những tồn công tác tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm công ty * Về công tác quản lý hạch toán chi phí Trên thực tế, công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty xây dựng gặp nhiều khó khăn hoạt động xây dựng có đặc điểm riêng so với doanh nghiệp sản xuất khác Do công tác hạch toán nói chung công tác tính giá thành, tập hợp chi phí nói riêng Công ty Xây dựng Quốc tế không tránh khỏi hạn chế định - Đối với chi phí vật tư: công ty lập bảng theo dõi chi tiết vật tư đội chưa theo dõi thật cụ thể việc nhập, xuất vật tư công trường (công ty không lập phiếu nhập kho, phiếu xuất kho công trường, ) Đồng thời, bảng theo dõi chi tiết vật tư lập chung cho loại vật tư nên tính tổng hợp chưa cao - Đối với chi phí nhân công: công ty lập hợp đồng làm khoán theo mẫu cũ, chưa đổi Công ty giao khoán cho đội, đội trưởng tiến hành chia lương công ty lại không theo dõi cụ thể trình chia lương nên dễ dẫn đến tình trạng người lao động hưởng không công sức đội trưởng dễ hưởng lợi Khi công ty lập bảng tổng hợp lương cho công trình, chưa ghi rõ công nhân làm hợp đồng làm khoán định hưởng lương phần việc Bộ phận tạp vụ không chi tiết cụ thể công việc người - Đối với chi phí điện nước: công ty tập hợp lại theo tổng số mà chưa chi tiết theo loại Đối với chi phí tiền khác tương tự Như vậy, nhìn vảo bảng tổng hợp chi phí chung sổ chi tiết chi phí người quản lý biết tổng chi phí dịch vụ mua chi phí tiền khác rõ ràng gồm loại chi phí * Về máy kế toán: máy kế toán Công ty Xây dựng Quốc tế gồm người Công ty ngày phát triển lớn mạnh, số lượng nghiệp vụ phát sinh ngày nhiều Do đó, máy kế toán công ty vất vả việc hạch toán loại chi phí vào lúc tổng hợp cuối kỳ Bộ phận kế toán tiền lương tiền mặt người phụ trách không đủ công ty phải chi, thu tiền mặt thường xuyên Ngoài ra, công ty có nhân viên kế toán tổng hợp, tải Sự thiếu hụt nhân viên chắn hạn chế phần khả máy kế toán công ty 3.2 Những phương hướng giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Xây dựng Quốc tế Nhằm nâng cao hiệu quản lý chi phí nói chung công tác hạch toán chi phí, tính giá thành sản phẩm công ty, công ty cần tiếp tục phát huy ưu điểm tìm phương hướng giải quyết, khắc phục tồn nhằm làm cho công tác kế toán công ty thực trở thành công cụ quản lý nhạy bén Qua nghiên cứu tìm hiểu công ty, dựa kiến thức thu qua ghế nhà trường với hướng dẫn tận tình thầy giáo Lương Như Anh cô công ty, em xin mạnh dạn đề giải pháp sau: 3.2.1 Đối với chi phí vật tư Vật tư chiếm tỷ trọng lớn giá thành nên việc quản lý chặt chẽ chi phí vật tư cần thiết - Tại công trình, công ty có bố trí thủ kho, nhân viên kế toán Vì vậy, công ty nên tận dụng lực lượng lao động để tổ chức hạch toán chặt chẽ trình nhập vật tư công trường trình xuất vật tư thực cho thi công Tuy dự toán lập hàng tuần dự toán hoàn thành xác, để kiểm soát chặt chẽ nữa, nâng cao hiệu trình quản lý đơn vị, sử dụng tiết kiệm vật tư vật tư nhập kho công trường, đội nên lập phiếu nhập kho công trường Việc lập phiếu nhập kho công trường cần có giám sát, xác nhận đội trưởng, thủ kho, nhân viên kế toán, nhân viên phụ trách thu mua - Do vật tư nhập vào kho, công ty lập phiếu nhập kho thẻ kho, công ty nên lập sổ danh điểm cách lập cho loại vật tư danh mục đánh mã số cho vật tư Mỗi vật tư đánh mã Ví dụ: VT - 001 - Xi măng VT - 0011: Xi măng nhà máy Hoàng Thạch VT - 0012: Xi măng nhà máy Clinfon VT - 0013: Xi măng công ty vật tư kỹ thuật xi măng 3.2.2 Đối với chi phí nhân công (công nhân sản xuất tạp vụ, công nhân lái máy, ) công tác hạch toán cần thêm số công việc sau: - Như ta thấy, việc công ty đội trưởng tự chia lương cho công nhân dễ dẫn đến tình trạng người lao động không nhận mức tiền công xứng đáng với công sức họ bỏ Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, công ty nên trực dõi trình chia lương cho công nhân đội Đồng thời đội, tổ theo dõi trình hoạt động công nhân qua bảng chấm công theo dõi với hợp đồng này, công nhân tham gia thi công tham gia thời gian Cuối tháng, kế toán tiền lương nhân viên kế toán đội lập bảng tổng hợp lương theo hợp đồng làm khoán Sau kế toán công ty kiểm tra khớp số liệu bảng chấm công, hợp đồng làm khoán bảng tổng hợp lương theo hợp đồng công ty lập đội lập, kế toán công ty lập bảng tổng hợp lương theo công trình Bảng bảng tổng hợp lương theo hợp đồng Hợp đồng số 234 Tổ: Nề - đội Tên công nhân Nguyễn Hoàng Dũng Số công Loại công Đơn giá Thành tiền Tổ trưởng 35.000 210.000 Đinh Văn Hoàng 4,5 Công thợ 30.000 135.000 Phạm Huy Thông 4,5 Công thợ 30.000 135.000 Tổng x x x 2.250.000 Bảng để kế toán tiền lương lập bảng tổng hợp lương theo tổ bảng tổng hợp lương theo công trình Khoản mục chi phí nhân công vai trò phận cấu thành giá thành sản phẩm công ty mà liên quan đến nhiều vấn đề xã hội phức tạp Do vậy, việc ý giảm chi phí nhân công, công ty cần ý áp dụng biện pháp nhằm nâng cao suất lao động công nhân cách sử dụng hợp lý lực lượng lao động phù hợp với khả người lao động, không ngừng nâng cao trình độ tay nghề người lao động đảm bảo đời sống an toàn trình làm việc cho người lao động 3.2.3 Đối với chi phí sản xuất chung * Công cụ, dụng cụ: Hiện nay, công ty không tổ chức ghi chép trình tập hợp chi phí công cụ, dụng cụ rõ ràng trước lên bảng phân bổ chi phí công cụ, dụng cụ Do đó, việc kiểm tra tính xác việc tổng hợp loại chi phí khó khăn tốn nhiều thời gian Theo ý kiến em, công ty nên quy định lập bảng tổng hợp chi phí công cụ, dụng cụ * Các chi phí dịch vụ mua chi phí tiền khác Trước ghi nghiệp vụ chi phí theo sổ tổng cộng (đối với chi phí dịch vụ mua ngoài) hay trước kết chuyển vào giá thành (đối với chi phí tiền khác), kế toán nên lập bảng tổng hợp chi phí sau hạch toán vào sổ kế toán có liên quan Bảng bảng tổng hợp chi phí dịch vụ mua Công trình: Khách sạn La Thành Tháng 12/1999 STT Tên loại phí Số tiền Điện 24.098.250 Nước 8.211.750 Tổng 32.310.000 Do chi phí dịch vụ mua ghi theo sổ tổng cộng, để chi tiết kế toán nên ghi theo loại nghiệp vụ chi phí 3.2.4 Đối với việc lập bảng tổng hợp chi phí cuối kỳ kế toán Tại công ty, việc tính giá thành sản phẩm dở dang hoàn thành thực vào quý Vì công ty lập bảng tổng hợp chi phí cho tất công trình vào cuối quý Tuy nhiên, để tiện cho việc lập bảng tổng hợp chi phí chung hàng quý, công ty nên lập bảng tổng hợp chi phí cho toàn hoạt động công ty hàng tháng sau: Bảng bảng tổng hợp chi phí tháng 12/2006 Tên công NVL trực NC trực Máy thi Sản xuất trình tiếp tiếp công chung K/s La Thành TT NH liên doanh BĐ Lập Thạch Tổng 759.953.000 370.104.750 84.400.400 203.557.610 227.985.900 111.031.420 26.093.900 69.709.771 Tổng 1.418.015.76 434.821.991 1.899.882.50 555.157.120 211.001.000 544.123.985 3.210.164.60 Bảng có ưu điểm giúp người quản lý nắm cách tổng quát tương quan loại chi phí công trình tháng 3.2.5 Về phần mềm kế toán công ty sử dụng Thực tế sử dụng Công ty Xây dựng Quốc tế cho thấy, phần mềm kế toán công ty sử dụng có tác dụng việc nâng cao hiệu công tác kế toán công ty phần mềm tồn số nhược điểm cần khắc phục nhằm nâng cao hiệu - Việc nhập chứng từ vào máy công ty cho phép nhập nghiệp vụ có định khoản đơn Đối với định khoản kép, kế toán viên công ty phải chia nghiệp vụ làm nhiều nghiệp vụ nhỏ Như thời gian Vậy công ty nên nghiên cứu tìm biện pháp nhập nghiệp vụ có định khoản kép - Do công ty đơn vị xây dựng nên công trình công công ty thi công theo hợp đồng kinh tế Đối với hợp đồng cải tạo, sửa chữa nâng cấp công trình xây mới, có giá trị nhỏ, hoàn thành toán bàn giao cho chủ đầu tư nên việc tính giá thành theo hợp đồng thuận lợi Nhưng công ty có hệ thống mã số cho công trình Theo ý kiến em, công ty nên xây dựng hệ thống mã số cho hợp đồng quản lý công trình theo mã số hợp đồng - Việc áp dụng máy vi tính vào công tác kế toán làm giảm nhẹ nhiều công sức cho nhân viên kế toán công ty Tuy nhiên, việc sử dụng máy vi tính để làm kế toán công việc đơn giản Vì vậy, để nâng cao hiệu nữa, công ty nên tổ chức cử cán học thêm máy vi tính để họ có khả khai thác chức ưu việt máy vi tính 3.2.6 Về hệ thống tài khoản công ty sử dụng Do thành phần giá thành công trình xây dựng bao gồm khoản mục chi phí: nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, máy thi công sản xuất chung Trong chi phí máy thi công gồm chi phí vât liệu cho chạy máy, chi phí nhân công lái máy, chi phí khấu hao máy thi công Vì vậy, cần phải theo dõi riêng khoản mục chi phí Việc theo dõi khoản mục chi phí có ý nghĩa quan trọng việc xác định tỷ trọng chúng giá thành Hiện tại, công ty chi phí vật liệu cho chạy máy hạch toán vào TK 621, khoản mục chi phí tiền lương công nhân lái máy hạch toán vào TK 622 có khoản mục chi phí hạch toán vào TK 627 Vào cuối kỳ hạch toán, kế toán tổng hợp vào bảng chi tiết tổng hợp chi phí khoản mục chi phí để tổng hợp chi phí Như vậy, độ xác hiệu thời gian thấp Do em thấy công ty nên mở thêm tài khoản - TK 623 Chi phí máy thi công, gồm tài khoản cấp II: - TK 6231 : Chi phí nhân công điều khiển máy, phản ánh khoản tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, khoản trích theo lương tính vào chi phí công nhân điều khiển máy thi công - TK 6232 : Chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ dùng cho máy thi công - TK 6234 : Chi phí khấu hao máy thi công - TK 6237 : Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí thuê ca máy thi công, thuê sửa chữa máy thi công - TK 6238 : Chi phí khác khoản chi phí trên, trích trước chi phí sửa chữa máy thi công Ta thấy rằng, việc sử dụng TK 623 làm tăng tính chi tiết sổ sách kế toán công ty Ta có sổ kế toán riêng cho TK 623 mà chung với sổ kế toán TK 621, 622, 627 trước quy mô loại sổ công ty bớt cồng kềnh Tóm lại, thấy để nâng cao hiệu công tác hạch toán chi phí thi công tính giá thành sản phẩm công trình xây dựng hoàn thành nói riêng nâng cao hiệu toàn hoạt động công ty nói chung, công ty có nhiều biện pháp để sử dụng Tuy nhiên, để thay đổi đem lại tác dụng lớn, công ty cần thực tốt đồng biện pháp cho biện pháp có tác động tích cực tới biện pháp Có công đổi công ty có tính lâu dài Đây nguyên tắc chung cho tất đơn vị kinh tế tham gia kinh doanh thị trường kết luận Tóm lại, kinh tế thị trường cạnh tranh vô gay gắt, liệt, yêu cầu đặt doanh nghiệp làm với khối lượng nguyên vật liệu tiền vốn định tạo sản phẩm có chất lượng cao nhất, hiệu Để có lợi nhuận phục vụ cho tái sản xuất mở rộng, doanh nghiệp phải hạ giá thành sản phẩm thấp giá thành bình quân thị trường Hạ giá thành chất lượng phải đảm bảo, mẫu mã phải đẹp độ thẩm mỹ cao Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng không nằm quy luật Không yêu cầu chất lượng độ thẩm mý sản phẩm xây dựng khắt khe Để có thông tin cần thiết cho định đầu tư, chủ doanh nghiệp phải vào công tác hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm Một thực trạng đặt công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cần không ngừng hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu trình đổi đất nước Xuất phát từ điều đó, em chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Xây dựng Quốc tế” với hy vọng đóng góp chút dù nhỏ bé vào công đổi công ty Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình thầy giáo Lương Như Anh cô chú, anh chị phòng kế toán công ty giúp đỡ em hoàn thành đề tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp , Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp , Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay