Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may thăng long

75 175 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 21:43

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Chí Hưng Li m u Hin nay, nn kinh t nc ta, dt may l mt nhng ngnh cú úng gúp ln cho ngõn sỏch ca Nh nc Khụng nhng th cũn gii quyt cụng n vic lm cho rt nhiu lao ng Trong ngnh dt may Vit Nam, Cụng ty may Thng Long l mt n v sn xut, kinh doanh v xut khu cỏc mt hng dt may Trc õy, Cụng ty thuc Tng cụng ty dt may Vit Nam, hn 45 nm phỏt trin Cụng ty ó cú nhiu úng gúp cụng cuc xõy dng v phỏt trin t nc Cụng ty ó c ng v Nh nc tng thng nhiu huõn chng cao quý vỡ cỏc thnh tớch ca mỡnh Nm 2003, Cụng ty c c phn hoỏ theo Quyt nh s 1496/Q-TCCB ngy 26/6/2003 ca B cụng nghip tin hnh sn xut, kinh doanh iu kin nn kinh t th trng cnh tranh ngy cng cao nh ngy nay, mt mt Cụng ty ó u t thay i cụng ngh t nhng nm 80, nõng cao nng sut v cht lng sn phm Mt khỏc, Cụng ty ó chỳ trng n cụng tỏc qun lý sn xut m bo cho quỏ trỡnh sn xut kinh doanh ngy mt phỏt trin B mỏy k toỏn Cụng ty hin ó phỏt huy c hiu qu, giỳp qun lý cht ch chi phớ sn xut, ng thi cung cp kp thi cỏc thụng tin cn thit cho ban giỏm c õy cng l mt thnh cụng ca Cụng ty may Thng Long Chớnh vỡ vy, em ó chn Cụng ty lm ni nghiờn cu, nm vng cỏch thc thc hnh k toỏn thc t Em ó chn ti Hon thin cụng tỏc k toỏn hp chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm ti Cụng ty c phn May Thng Long lm ti nghiờn cu cho chuyờn thc tt nghip Chuyờn thc tt nghip gm ba phn: Phn I : Tng quan chung v c im sn xut kinh doanh ca Cụng ty may Thng Long Phn II: Thc trng hch toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm ti Cụng ty may Thng Long Phn III: Mt s bin phỏp nhm hon thin k toỏn hp chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Chí Hưng Do iu kin thi gian thc v kin thc ca bn thõn cũn hn ch nờn chuyờn thc tt nghip ny khụng trỏnh cú mt s thiu sút, mong nhn c ý kin phn hi, úng gúp v b sung ca nhng ngi quan tõm chuyờn thc tt nghip ny cú th hon thin hn Xin chõn thnh cm n thy giỏo Trng Anh Dng b mụn k toỏn-trng i hc Kinh T Quc Dõn cựng cỏc cỏn b nhõn viờn phũng k toỏn ti v Cụng ty may Thng Long ó giỳp em hon thnh chuyờn thc tt nghip ny! H Ni, ngy 10 thỏng nm 2005 Sinh viờn Nguyn Chớ Hng more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Chí Hưng Phn I Tng quan chung v c im sn xut kinh doanh ca Cụng ty may Thng Long I/ Quỏ trỡnh thnh lp v c im kinh doanh ca cụng ty: Quỏ trỡnh thnh lp Tờn y : Cụng ty c phn may Thng Long Tờn thng gi: Cụng ty may Thng Long Tờn giao dch ting anh: Thanglong garment joint stock company Tờn vit tt: Thaloga Tr s chớnh: 250 Minh Khai, qun Hai B Trng, H Ni in thoi: (84-4) 8623372 E-Mail: thaloga@fpt.vn Web : www.thaloga.com.vn Fax: (84-4) 8623374 Cụng ty c phn may Thng Long, tin thõn l cụng ty may Thng Long thuc tng cụng ty dt may Vit Nam, c thnh lp vo ngy 08/05/1958 theo quyt nh ca B ngoi thng Khi mi thnh lp Cụng ty mang tờn Cụng ty may mc xut khu, thuc tng cụng ty xut nhp khu phm, úng ti s nh 15 ph Cao Bỏ Quỏt- H Ni Ban u, Cụng ty cú khong 2000 cụng nhõn v 1700 mỏy may cụng nghip Mc dự nhng nm u hot ng cụng ty gp rt nhiu khú khn nh mt bng sn xut phõn tỏn, cụng ngh, tiờu chun k thut cũn thp, nhng cụng ty ó hon thnh v vt mc k hoch nh nc giao n ngy 15/12/1958 Cụng ty ó hon thnh k hoch nm vi tng sn lng l 391.129 sn phm t 112,8% ch tiờu n nm 1959 k hoch Cụng ty c giao tng gp ln nm 1958 nhng Cụng ty hon thnh v t 102% k hoch Trong nhng nm ny Cụng ty ó m rng mi quan h vi cỏc khỏch hng nc ngoi nh Liờn Xụ, c, Mụng C, Tip Khc Bc vo thc hin k hoch nm ln th nht (1961- 1965) Cụng ty ó cú mt s thay i ln Vo thỏng nm 1961, Cụng ty chuyn a im lm vic v 250 ph Minh Khai, thuc khu ph Hai B Trng l more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Chí Hưng qun Hai B Trng, l tr s chớnh ca cụng ty ngy a im mi cú nhiu thun li, mt bng rng rói, t chc sn xut n nh Cỏc b phn phõn tỏn trc, ó thng nht thnh mt mi, to thnh dõy chuyn sn xut khộp kớn khỏ hon chnh t khõu nguyờn liu, ct, may, l, úng gúi Ngy 31/8/1965 theo quyt nh ca B ngoi thng cụng ty cú s thay i ln v mt t chc nh: tỏch b phn gia cụng thnh n v sn xut c lp, vi tờn gi Cụng ty gia cụng may mc xut khu; cũn Cụng ty may mc xut khu i thnh Xớ nghip may mc xut khu; Ban ch nhim i thnh Ban giỏm c Vo nhng nm chin tranh chng M, Cụng ty gp rt nhiu khú khn nh cụng ty ó phi ln i tờn, ln thay i a im, ln thay i cỏc cỏn b ch cht nhng Cụng ty vng bc tin lờn thc hin k hoch nm ln th hai Trong cỏc nm 1976-1980, Cụng ty ó trung vo mt s hot ng chớnh nh: trin khai thc hin l n v thớ im ca ton ngnh may, trang b thờm mỏy múc, nghiờn cu ci tin dõy chuyn cụng ngh Nm 1979, Cụng ty c B quyt nh i tờn thnh xớ nghip may Thng Long Bc vo k hoch nm ln th (1980-1985) trc nhng ũi hi ngy cng cao ca s nghip xõy dng ch ngha xó hi, Cụng ty ó khụng ngng i mi v phỏt trin Trong quỏ trỡnh chuyn hng thi gian ny, Cụng ty luụn ch ng to ngun nguyờn liu gi vng tin sn xut, thc hin liờn kt vi nhiu c s dch v ca B ngoi thng nhn thờm nguyờn liu Gi vng nhp tng trng tng nm, nm 1981 Cụng ty giao 2.669.771 sn phm, nm 1985 giao 3.382.270 sn phm sang cỏc nc: Liờn Xụ, Phỏp, c, Thu in Ghi nhn chng ng phn u 25 nm ca Cụng ty, nm 1983 Nh nc ó trao tng xớ nghip may Thng Long: Huõn chng Lao ng hng Nhỡ Cui nm 1986 c ch bao cp c xoỏ b v thay th bng c ch th trng theo nh hng xó hi ch ngha, cỏc doanh nghip lỳc ny phi t tỡm bn hng, i tỏc n nm 1990, liờn bang cng ho xó hi ch more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Chí Hưng ngha Xụ Vit tan ró v cỏc nc xó hi ch ngha ụng u sp , th trng ca Cụng ty thu hp dn ng trc nhng khú khn ny, lónh o ca Cụng ty may Thng Long ó quyt nh t chc li sn xut, u t hn 20 t ng thay th ton b h thng thit b c ca Cng ho dõn ch c (TEXTIMA) trc õy bng thit b mi ca Cng ho liờn bang c (FAAP), Nht Bn (JUKI) ng thi Cụng ty ht sc chỳ trng n vic tỡm kim v m rng th trng xut khu Cụng ty ó ký nhiu hp ng xut khu vi cỏc Cụng ty Phỏp, c, Thu in, Hn Quc, Nht Bn Vi nhng s thay i hiu qu trờn, nm 1991 xớ nghip may Thng Long l n v u tiờn ton ngnh may c Nh nc cp giy phộp xut nhp khu trc tip Cụng ty c trc tip ký hp ng v tip cn vi khỏch hng ó giỳp tit kim chi phớ, nõng cao hiu qu kinh doanh Thc hin vic sp xp li cỏc doanh nghip Nh nc v a phng thi k i mi, thỏng 6-1992, xớ nghip c B Cụng nghip nh (nay l B cụng nghip) cho phộp c chuyn i t chc t xớ nghip thnh Cụng ty v gi nguyờn tờn Thng Long theo quyt nh s 218 TC/L- CNN Cụng ty may Thng Long i, ng thi l mụ hỡnh Cụng ty u tiờn cỏc xớ nghip may mc phớa Bc c t chc theo c ch i mi Nm bt c xu th phỏt trin ca ton ngnh nm 1993 Cụng ty ó mnh dn u t hn t ng mua 16.000 m2 t ti Hi Phũng, thu hỳt gn 200 lao ng Cụng ty ó m thờm nhiu th trng mi v tr thnh bn hng ca nhiu Cụng ty nc ngoi th trng EU, Nht Bn, M Ngoi th trng xut khu Cụng ty ó chỳ trng th trng ni a, nm 1993, Cụng ty ó thnh lp Trung tõm thng mi v gii thiu sn phm ti 39 Ngụ Quyn, H Ni vi din tớch trờn 300 m2 Nh s phỏt trin ú, Cụng ty l mt nhng n v u tiờn phớa Bc chuyn sang hot ng gn sn xut vi kinh doanh, nõng cao hiu qu Bt u t nm 2000, Cụng ty ó thc hin theo h thng qun lý ISO 9001-2000, h thng qun lý theo tiờu chun SA 8000 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Chí Hưng Nm 2003, cụng ty may Thng Long c c phn hoỏ theo Quyt nh s 1496/Q-TCCB ngy 26/6/2003 ca B Cụng nghip v vic c phn hoỏ doanh nghip Nh nc Cụng ty may Thng Long trc thuc tng Cụng ty Dt may Vit Nam Cụng ty may Thng Long chuyn sang cụng ty c phn, Nh nc nm gi c phn chi phi 51% iu l, bỏn mt phn ca Nh nc ti doanh nghip cho cỏn b cụng nhõn viờn Cụng ty (49%) Trong quỏ trỡnh hot ng, cú nhu cu v iu kin, cụng ty c phn s phỏt hnh thờm c phiu hoc trỏi phiu huy ng u t phỏt trin sn xut kinh doanh Theo phng ỏn c phn hoỏ: Vn iu l ca cụng ty: 23.306.700.000 ng Vn iu l c chia thnh: 233.067 c phn Mnh giỏ thng nht ca mi c phn: 100.000 ng Nh vy, qua 45 nm hỡnh thnh v phỏt trin, cụng ty may Thng Long ó t c nhiu thnh tớch úng gúp vo cụng cuc xõy dng v phỏt trin ca t nc thi k chng M cng nh thi k i mi Ghi nhn nhng úng gúp ca Cụng ty, Nh nc ó trao tng cho n v nhiu huõn chng cao quý Vi s c gng ca ton th Cụng ty, t mt c s sn xut nh, nhng nm qua cụng ty may Thng Long ó phỏt trin quy mụ v cụng sut gp ln so vi nhng nm 90, tr thnh mt doanh nghip cú quy mụ gm xớ nghip thnh viờn ti H Ni, H Nam, Nam nh, Ho Lc vi 98 dõy chuyn sn xut hin i v gn 4000 cỏn b cụng nhõn viờn, nng lc sn xut t trờn 12 triu sn phm/nm vi nhiu chng loi hng hoỏ nh: smi, dt kim, Jacket, jeans c im kinh doanh: 2.1 Ngnh ngh kinh doanh: Theo phng ỏn c phn hoỏ cụng ty may Thng Long nm 2003, ngnh ngh kinh doanh ca Cụng ty c phn may Thng Long bao gm: more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Chí Hưng -Sn xut kinh doanh v xut nhp khu cỏc sn phm may mc, cỏc loi nguyờn liu, thit b, ph tựng, ph liu, hoỏ cht, thuc nhum, thit b to mu thi trang v cỏc sn phm khỏc ca ngnh dt may -Kinh doanh, xut nhp khu cỏc mt hng cụng ngh thc phm, cụng nghip tiờu dựng, trang thit b phũng, nụng, lõm, hi sn, th cụng m ngh -Kinh doanh cỏc sn phm vt liu in, in t, cao su, ụ tụ, xe mỏy, m phm, ru; kinh doanh nh t, cho thuờ phũng -Kinh doanh kho vn, kho ngoi quan; kinh doanh khỏch sn, nh hng, ti, du lch l hnh nc -Kinh doanh cỏc ngnh ngh khỏc phự hp vi quy nh ca phỏp lut Nh vy, thc hin c phn, Cụng ty ó ng ký rt nhiu ngnh ngh kinh doanh khỏc nhau, tin cho vic m rng lnh vc kinh doanh sau ny Nhng, hin nay, trờn thc t Cụng ty ch thc hin sn xut v kinh doanh, xut nhp khu cỏc nguyờn liu, sn phm may mc 2.2 Sn phm, hng hoỏ Cụng ty may Thng Long t thnh lp ó tri qua 45 nm trng thnh v phỏt trin, tng bc lờn l mt nhng doanh nghip ng u ngnh dt may ca Vit Nam Cụng ty c quyn xut nhp khu trc tip, chuyờn sn xut cỏc sn phm may mc cú cht lng cao theo n t hng ca khỏch hng v ngoi nc, sn xut cỏc sn phm nha v kinh doanh kho ngoi quan phc v ngnh dt may Vit Nam Cụng ty cú h thng cht lng t tiờu chun ISO 9002 Trong nhng nm va qua Cụng ty luụng c a thớch v bỡnh chn l hng Vit Nam cht lng cao Hin nay, Cụng ty ang sn xut v kinh doanh nhng mt hng ch yu sau: Qun ỏo bũ Qun ỏo s mi nam, n, b comple B ng phc ngi ln, tr em more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Chí Hưng ỏo Jacket cỏc loi Cụng ty cng ang xõm nhp v khai thỏc mt hng ng phc hc sinh v ng phc cụng s thụng qua trin lóm v biu din thi trang Ngoi ra, Cụng ty cũn nhn gia cụng sn phm cho Cụng ty may 8-3 v cỏc cụng ty khỏc 2.3 Th trng Lỳc u, mi thnh lp th trng ca cụng ty may Thng Long ch yu l cỏc nc xó hi ch ngha (cỏc nc ụng u, Liờn Xụ) Nhng theo thi gian, cựng vi s c gng ca ton b cỏn b cụng nhõn viờn, th trng ca Cụng ty ngy cng c m rng cỏc nc khỏc nh: Phỏp, c, H Lan, Thu in Trong nhng nm 1990 - 1992, vi s sp ca hng lot nc xó hi ch ngha, th trng ca cụng ty gn nh "mt trng" Trc tỡnh hỡnh ú, Cụng ty ó y mnh tip th, tỡm kim th trng mi, trung hn vo nhng nc cú tim nng kinh t mnh nh Tõy u, Nht Bn v chỳ ý hn na n th trng ni a Chớnh vỡ vy, Cụng ty ó m thờm c nhiu th trng mi v quan h hp tỏc vi nhiu Cụng ty nc ngoi cú tờn tui nh: Cụng ty Kowa, Marubeny (Nht Bn); Rarstab (Phỏp); Valeay, Tech (i Loan); Mangharms (Hng Kụng); Texline (Singapore); Takarabuve (Nht); Senhan (Hn Quc) v Seidentichker (c) Cụng ty may Thng Long cng l mt n v u tiờn ca ngnh may mc Vit Nam ó xut khu c sang th trng M Hin nay, Cụng ty ó cú quan h vi hn 40 nc trờn th gii, ú cú nhng th trng mnh y tim nng: EU, Nht Bn, M Th trng xut khu ch yu v thng xuyờn ca Cụng ty bao gm: M, ụng u, EU, an Mch, Thu in, Chõu Phi, Hng Kụng, Nht Bn, Hn Quc, i Loan Cụng ty may Thng Long luụn xỏc nh gi vng th trng l sng cũn, m bo cho s tn ti v phỏt trin ca Cụng ty Vỡ vy, hin cụng ty ó v ang thc hin mt chin lc phỏt trin th trng nh sau: more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Chí Hưng - i vi th trng gia cụng: Cụng ty tip tc trỡ v gi vng nhng khỏch hng truyn thng nh EU, Nht, M v phỏt trin sang cỏc th trng mi nh Chõu ỏ, chõu M Latin nhm xõy dng mt h thng khỏch hng m bo li ớch ca c hai bờn - i vi th trng xut khu: Cụng ty c bit chỳ trng n th trng FOB vỡ õy l ng phỏt trin lõu di ca Cụng ty Cụng ty ang xõy dng h thng sỏng tỏc mu mt cho hng, xõy dng mng li nh thu ph, nm bt thụng tin giỏ c; gn vic sn xut sn phm may vi sn phm dt v sn xut kinh doanh nguyờn ph liu thỳc y s phỏt trin ca Cụng ty - i vi th trng ni a: Phỏt trin th trng ni a v tng t trng ni a hoỏ cỏc n hng xut khu cng l c Cụng ty quan tõm Chớnh vỡ vy, cụng ty may Thng Long ó thnh lp nhiu trung tõm kinh doanh v tiờu th hng hoỏ, m rng h thng bỏn buụn, bỏn l ti H Ni v cỏc tnh, thnh ph, a phng c nc Cụng ty ó a dng hoỏ cỏc hỡnh thc tỡm kim khỏch hng: Tip khỏch hng ti cụng ty, cho hng giao dch qua Internet, tham gia cỏc trin lóm nc v quc t, qung cỏo trờn cỏc phng tin thụng tin i chỳng, biu din thi trang, m phũng i din nhiu nc khỏc Vi chin lc phỏt trin th trng nh trờn, cụng ty may Thng Long ó v ang m rng c mi quan h hp tỏc vi nhiu nc khỏc trờn th gii 2.4 Ngun nhõn lc Ngun nhõn lc l mt yu t mang tớnh quyt nh quỏ trỡnh sn xut nht l i vi cỏc cụng ty lnh vc dt may ng thi, nú cng l mt nhng ng lc quan trng m bo cho cụng ty khụng ngng phỏt trin v ng vng trờn th trng Cụng ty may Thng Long hin cú mt i ng ngun nhõn lc mnh v cú cht lng cao õy cng chớnh l mt nhng nhõn t giỳp Cụng ty ngy cng ln mnh Do c thự ca cụng vic ũi hi s khộo tay, cn thn, khụng cn nhiu n lao ng c bp nờn lao ng n Cụng ty chim s lng more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Chí Hưng ln hn lao ng nam Nm 2004, lao ng n chim 88.48%, lao ng nam chim 11.52% Trỡnh ca ngun nhõn lc ca cụng ty l rt cao Nm 2004, s lao ng cú trỡnh i hc, trờn i hc chim 3.76% tng s lao ng vi s lng ngi l 112 ngi; cú gim so vi nm trc nhng tc gim nh v khụng ỏng k Trong ú, s cụng nhõn k thut v lao ng ph thụng tng i n nh, ch tng lờn vi tc nh Thu nhp bỡnh quõn ca nhõn viờn Cụng ty cng tng bc c nõng cao Thu nhp bỡnh quõn ca nhõn viờn Cụng ty nm 2002 tng 10% so vi nm 2003, nm 2004 tng 11.81% so vi nm 2003 Ch tiờu Thu nhp bỡnh Nm 2002 Nm 2003 Nm 2004 quõn 1.000.000 1.100.000 1.300.000 (ngi/thỏng) (Ngun: Phũng Ti chớnh K toỏn Cụng ty may Thng Long) Cỏc chớnh sỏch phỳc li, ói ng v o to ngi lao ng c thc hin theo ỳng phỏp lut v iu l ca Cụng ty Ngi lao ng c ký hp ng lao ng theo iu 27 B lut lao ng v thụng t 21/LTBXH ngy 12/10/1996 ca B Lao ng thng binh xó hi Tr cp thụi vic chm dt hp ng lao ng c thc hin theo iu 10 Ngh nh 198/CP ngy 31/12/1994 ca Chớnh ph Cụng ty luụn quan tõm n vic o to cỏn b, nõng cao tay ngh cho ngi lao ng Hin nay, cụng ty may Thng Long ang khuyn khớch v to iu kin cho cỏn b nhõn viờn hc i hc, cao ng v cụng nhõn k thut nõng cao tay ngh ng thi, theo phng ỏn c phn hoỏ, hn 23 t ng iu l, t l c phn Nh nc nm gi l 51%, t l c phn bỏn cho ngi lao ng Cụng ty l 49% iu ny, s giỳp phỏt huy quyn lm ch ca ngi lao ng v khuyn khớch h nõng cao nng sut lm vic more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Chí Hưng theo c im sn xut v yờu cu qun lý ca Cụng ty Hot ng sn xut sn phm ti Cụng ty c b trớ cỏc xớ nghip thnh viờn, mi xớ nghip sn xut mt s sn phm nht nh Xut phỏt t nhng c im ú, Cụng ty cn xõy dng cỏc ti khon chi tit cho tng loi chi phớ theo tng xớ nghip thnh viờn v theo yờu cu tớnh giỏ thnh cho tng loi sn phm Cn c vo nguyờn tc xõy dng ti khon nh trờn, cỏc ti khon k toỏn cú th c m chi tit nh sau: H thng ti khon k toỏn chi tit Kớ hiu TK Kớ hiu Kớ hiu cp TK cp TK cp 3 154 Tờn ti khon Chi phớ SXKD d dang 1541 Chi phớ SXKD KD chớnh d dang 15411 Chi phớ SXKD d dang XNTV 15412 Chi phớ SXKD d dang XNTV 15413 Chi phớ SXKD d dang XNTV 1541 1542 Chi phớ SXKD ph d dang 15421 Chi phớ SXDD ca PX Bao bỡ 15422 Chi phớ SXDD ca PX Thờu in 1542 155 Thnh phm 1551 Thnh phm gia cụng theo n t 1552 hng more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Chí Hưng 1553 Thnh phm xut khu Thnh phm ni a 627 Chi phớ sn xut chung 6271 Chớ phớ nhõn viờn phõn xng 62711 Chi phớ nhõn viờn phõn xng XNTV1 62712 Chi phớ nhõn viờn phõn xng XNTV2 6271 6272 Chi phớ vt liu 62721 Chi phớ vt liu XNTV1 62722 Chi phớ vt liu XNTV2 6272 6273 Chi phớ cụng c sn xut 62731 Chi phớ cụng c DC XNTV 62732 Chi phớ cụng c DC XNTV 6273 6274 Chi phớ khu hao TSC 62741 Chi phớ khu hao TSC XNTV 62742 Chi phớ khu hao TSC XNTV 6274 6277 Chi phớ dch v mua ngoi 62771 Chi phớ dch v mua ngoi XNTV 62772 Chi phớ dch v mua ngoi XNTV more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Chí Hưng 6277 6278 Chớ phớ bng tin khỏc 62781 Chi cho XNTV 62782 Chi cho XNTV 6278 2.2 T chc hch toỏn tin lng ngh phộp ca cụng nhõn sn xut: Chi phớ tin lng ngh phộp ca cụng nhõn trc tip sn xut cú th phỏt sinh t bin vo mt thỏng no ú nm ti chớnh nu doanh nghip khụng tớnh v trớch trc tin lng ngh phộp nm Cụng ty May Thng Long l doanh nghip sn xut ln, lc lng lao ng trc tip chim 87% tng s cỏn b, cụng nhõn viờn ca Cụng ty Vỡ vy, Cụng ty cn phi tớnh toỏn, lp k hoch v tin lng ngh phộp phi tr nm phõn b ng u vo cỏc thỏng nm (k tớnh giỏ thnh sn phm) nhm n nh chi phớ v giỏ thnh sn phm k hch toỏn khụng b bin ng t ngt Cụng ty cú th thc hin tớnh trc lng ngh phộp v phõn b cho chi phớ sn xut cỏc k hch toỏn theo d toỏn n gin cỏch tớnh toỏn tin lng ngh phộp ca cụng nhõn sn xut, Cụng ty cú th tớnh toỏn theo t l (%) trờn tng s tin lng phi tr d toỏn hng thỏng cn c vo k hoch ngh phộp cho cụng nhõn sn xut v phõn b u cho cỏc thỏng nm phn ỏnh khon trớch trc v toỏn tin lng ngh phộp ca cụng nhõn trc tip sn xut, k toỏn s dng TK 335 - Chi phớ phi tr Kt cu ca ti khon 335 trng hp ny nh sau: Bờn N: Tin lng phi tr cho cụng nhõn ngh phộp more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Chí Hưng Bờn Cú: Khon trớch trc lng ngh phộp vo chi phớ sn xut k S d bờn Cú: Khon trớch trc tin lng ngh phộp thc t cha phỏt sinh - Khi tớnh trc vo chi phớ sn xut v tin lng ngh phộp phi tr k cho cụng nhõn sn xut trc tip, k toỏn ghi: N TK 622 : Chi phớ nhõn cụng trc tip Cú TK 335 : Chi phớ phi tr - Khi tớnh tin lng ngh phộp thc t phi tr cho cụng nhõn sn xut k, k toỏn ghi: N TK 335 : Chi phớ phi tr Cú TK 334 : Phi tr cụng nhõn viờn - Khi chi tr tin lng ngh phộp cho cụng nhõn sn xut, ghi: N TK 334 : Phi tr cụng nhõn viờn Cú TK 111 : Tin mt Trỡnh t hch toỏn cỏc khon trớch trc tin lng ngh phộp ca cụng nhõn sn xut cú th khỏi quỏt qua s sau: TK 111 TK 334 Chi tr tin lng TK 335 Tin lng ngh phộp TK 622 Trớch trc tin lng ngh phộp cho CNSX thc t phi tr cho CNSX ngh phộp ca CNSX 2.3 V hch toỏn NVL nhn gia cụng: thc hin ỳng quy nh ca ch k toỏn doanh nghip v ỏp ng yờu cu qun lý ca k toỏn hp chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Chí Hưng Cụng ty nờn s dng TK 002 phn ỏnh ton b quỏ trỡnh nhn NVL bờn thuờ gia cụng em n v quỏ trỡnh xut NVL a vo sn xut Ni dung v kt cu TK 002 Vt liu nhn gia cụng Ti khon ny phn ỏnh giỏ tr vt liu nhn gia cụng ch bin Giỏ tr ca vt liu gia cụng ch bin c hch toỏn theo giỏ thc t ca hin vt nu cha cú giỏ thỡ tm xỏc nh giỏ hch toỏn Bờn N: -Giỏ tr vt liu nhn gia cụng ch bin Bờn Cú: -Giỏ tr vt liu ó tiờu hao tớnh vo sn phm gia cụng -Giỏ tr vt liu khụng dựng ht tr cho bờn thuờ gia cụng S d bờn N: -Giỏ tr vt liu nhn gia cụng ch bin cha xong Cỏc chi phớ liờn quan n vic gia cụng, ch bin, bo qun ti sn, vt liu, hng hoỏ khụng phn ỏnh vo ti khon ny m phn ỏnh vo ti khon hp chi phớ Bng cõn i k toỏn K toỏn vt liu, hng hoỏ nhn gia cụng phi theo dừi chi tit tng loi vt liu, hng hoỏ, tng ni bo qun Vt t nhn gi h, gia cụng ch bin khụng c quyn s hu, bn giao phi cú s chng kin ca c hai bờn - Khi nhn hng hoỏ khỏch hng em n, k toỏn ghi: N TK 002: Vt t, hng hoỏ nhn gi h, nhn gia cụng ch bin - Khi sn phm hon thnh giao cho khỏch hng , da trờn s ó s dng xỏc nh giỏ tr nguyờn vt liu xut dựng cho sn xut, k toỏn ghi: Cú TK 002: Vt t, hng hoỏ nhn gi h, nhn gia cụng ch bin 2.4 V s dng cỏc s chi tit chi phớ NVLTT, chi phớ NCTT, v chi phớ SXC: Hin nay, Cụng ty May Thng Long cha m cỏc s chi tit cho cỏc khon mc chi phớ cho tng phõn xng, xớ nghip nờn s gõy khú khn cho Cụng ty cn kim tra theo dừi chi tit mt khon mc no ú Theo em, thun li hn vic tit kim chi phớ, h giỏ thnh Cụng ty nờn m cỏc s chi tit chi phớ NVL trc tip, chi phớ nhõn cụng trc tip, chi phớ sn xut more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Chí Hưng chung Vic m cỏc s ny rt n gin v thun tin khụng gõy khú khn gỡ cho cụng tỏc k toỏn, cỏc s ny s c m sau k toỏn ghi s Nht ký chung v ghi S Cỏi cỏc ti khon liờn quan S liu trờn cỏc chng t gc s c phn ỏnh vo s chi tit tng khon mc chi phớ tng ng cho tng xớ nghip, phõn xng i vi cỏc xớ nghip, phõn xng khỏc cng c m tng t Cỏc s chi tit chi phớ nhõn cụng trc tip, chi phớ sn xut chung tng xớ nghip, phõn xng cng c m tng t 2.5 V ỏnh giỏ sn phm d dang: Nh ó cp phn trờn, cụng tỏc ỏnh giỏ sn phm d dang ca Cụng ty cũn cha hp lý, cha phn ỏnh ỳng giỏ tr ca sn phm lm d trờn dõy chuyn lm nh hng n tớnh chớnh xỏc ca giỏ thnh sn phm hon thnh nhp kho k c bit l i vi nhng sn phm gia cụng theo n t hng, phn chi phớ NVL trc tip chim t trng rt nh chi phớ sn xut sn phm ỏnh giỏ chớnh xỏc hn giỏ tr ca sn phm ch to d dang trờn dõy chuyn, cú th ỏnh giỏ theo mc hon thnh tng ng ca sn phm Theo phng phỏp ny, chi phớ NVL cho mt n v thnh phm v mt n v sn phm d dang l nh Cỏc chi phớ ch bin khỏc c tớnh cho sn phm d dang theo mc hon thnh tng ng ca sn phm doanh nghip xỏc nh Vỡ chi phớ nhõn cụng trc tip c tớnh cho sn phm theo thi gian ch to chun ca tng bc cụng vic (tng chi tit sn phm) Do ú, cn c vo thi gian chun ch to mi chi tit sn phm, cn c vo lng sn phm d dang trờn dõy chuyn ó xỏc nh c qua kim kờ v lng cỏc chi tit sn phm ó hon thnh cỏc t sn xut cung cp, cỏc nhõn viờn kinh t ti cỏc Xớ nghip cú th tng hp c thi gian ch to ca more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Chí Hưng cỏc chi tit ó hon thnh v cú th quy i lng sn phm d dang lng sn phm hon thnh tng ng nh sau: Khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương Tổng số giây sản xuất chi tiết hoàn thành = Số giây quy chuẩn sản phẩm T ú, k toỏn cú th xỏc nh c tngcủa khon mc chi phớ cho sn phm d dang ln lt theo cỏc cụng thc nh sau: *i vi chi phớ nguyờn vt liu trc tip: Chi phí NVL SPDD cuối kỳ Chi phí NVL SPDD đầu kỳ + Chi phí NVLTT phát sinh kỳ x = Khối lượng thành phẩm nhập kho Khối lượng SPDD Khối lượng SPDD + *i vi chi phớ nhõn cụng trc tip: Chi phí NC SPDD đầu kỳ Chi phí NC SPDD cuối kỳ Chi phí NCTT phát sinh kỳ + x = Khối lượng thành phẩm nhập kho + Khối lượng SP hoàn thành tương đương Khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương *i vi chi phớ sn xut chung: Chi phí SXC SPDD cuối kỳ Chi phí SXC SPDD đầu kỳ + Chi phí SXC phát sinh kỳ = x Khối lượng thành phẩm nhập kho + Khối lượng SP hoàn thành tương đương Khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương Vớ d: - Trong thỏng 03/2004, Xớ nghip ang tin hnh sn xut s mi Kaneta Thi gian quy chun ca sn phm l: 125 giõy - Qua kim kờ xỏc nh c lng SPDD cui thỏng l: 7.525 chic more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Chí Hưng - Khi lng sn phm hon thnh nhp kho: 43.825 chic - Theo bỏo cỏo ca cỏc t sn xut v lng ca cỏc chi tit sn phm hon thnh vo cui thỏng: Tờn chi tit sn S lng Thi gian quy chun Tng s giõy phm (chic) (giõy/chic) sn xut B phn c 5.940 23,1 137.214 B phn np 6.820 8,7 59.331 B phn tỳi 6.820 5,3 36.146 B phn cu vai 6.430 12,2 78.446 B phn tay 6.400 12,2 78.080 125 564.375 STT Cng Theo ú, cỏc nhõn viờn kinh t ti xớ nghip thnh viờn cú th quy i sn phm d dang sn phm hon thnh tng ng: Khi lng sn phm 564.375 = = 4.515 sn phm hon thnh tng ng 125 Theo ti liu ca k toỏn v sn phm s mi Kaneta: Khon mc chi phớ SPDD u thỏng CPSX phỏt sinh thỏng 1.712.987 13.832.924 Chi phớ nhõn cụng trc tip 56.442.769 326.490.594 Chi phớ sn xut chung 18.538.378 107.234.400 Cng 76.694.134 447.557.918 Chi phớ NVL trc tip more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề thực tập tốt nghiệp more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Nguyễn Chí Hưng Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Chí Hưng K toỏn tin hnh ỏnh giỏ sn phm d dang nh sau: *Chi phớ NVLTT ca sn phm d dang cui thỏng: 1.712.987 + 13.832.924 x 7.525 = 2.291.402 43.528 + 7.525 *Chi phớ nhõn cụng trc tip ca sn phm d dang cui thỏng: 56.442.769 + 326.490.594 x 4.515 = 35.987.431 43.528 + 4.515 *Chi phớ sn xut chung ca sn phm d dang cui thỏng: 18.538.378 + 107.324.400 x 4.515 = 11.819.913 43.528 +4515 Vy: Chi phí sản phẩm dở dang cuối tháng = CPNVLTT SPDD cuối tháng + CPNCTT SPDD cuối tháng = 2.291.402 + 35.987.431 + 11.819.913 + CPSXC SPDD cuối tháng = 50.098.746 Nhn xột: - Nu s dng phng phỏp ỏnh giỏ SPDD theo CPNVL trc tip thỡ chi phớ SPDD cui thỏng ch l: 2.291.402 ng more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Chí Hưng - Nu ỏp dng phng phỏp ỏnh giỏ SPDD theo mc hon thnh tng ng ca sn phm thỡ chi phớ SPDD cui thỏng l: 50.098.746 ng Nh vy, ta cú th thy, vic ỏnh giỏ SPDD theo CPNVLTT ó lm tng giỏ thnh sn phm sn xut thỏng vỡ chi phớ nhõn cụng v CPSX chung ó b quỏ trỡnh sn xut l tng i ln nhng li khụng c tớnh more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Chí Hưng Kt lun Trong quỏ trỡnh chuyn i nn kinh t, c ch qun lý ca Nh nc c i mi vi chớnh sỏch m ca ó mang li nhng c hi cng nh nhng thỏch thc cho s phỏt trin hot ng sn xut kinh doanh ca cỏc doanh nghip, ũi hi cỏc doanh nghip phi nghiờn cu cỏc bin phỏp tng cng cụng tỏc qun lý trờn cỏc phng din kinh t Vi chc nng qun lý, hot ng ca cụng tỏc k toỏn liờn quan trc tip n vic hoch nh cỏc chin lc phỏt trin v hiu qu kinh doanh ca doanh nghip Do vy, vic hon thin cỏc ni dung ca cụng tỏc k toỏn, ú cú cụng tỏc k toỏn hp chi phớ v tớnh giỏ thnh sn phm, l mt nhng ni dung rt quan trng gn lin vi vic ỏnh giỏ v nõng cao hiu qu sn xut kinh doanh Qua thi gian thc ti Cụng ty May Thng Long, em ó tỡm tũi, hc hi v nm c nhng kin thc thc t v chuyờn ngnh K toỏn Em cng i sõu tỡm hiu, nghiờn cu thc trng cụng tỏc k toỏn hp chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm, ng thi cng a nhng tn ti v cỏch khc phc nhm hon thin cụng tỏc k toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm ti Cụng ty May Thng Long Trờn õy l ton b chuyờn thc nghiờn cu v cụng tỏc k toỏn hp chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm ti Cụng ty May Thng Long cú c kt qu ny, em xin chõn thnh cm n cỏc thy cụ giỏo khoa Ti chớnh - K toỏn Trng H Kinh T Quc Dõn, c bit l s hng dn tn tỡnh ca thy Trng Anh Dng cựng s giỳp , to iu kin ca cỏc cỏn b, nhõn viờn phũng Ti chớnh-K toỏn Cụng ty May Thng Long Tuy vy, thi gian cú hn, trỡnh nhn thc ca bn thõn cũn hn ch nờn bn chuyờn thc ny cú th s cũn nhng thiu sút, hn ch nht nh Vỡ vy, em rt mong nhn c s gúp ý, ch bo ca cỏc thy cụ giỏo v cỏc bn more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Chí Hưng Mc lc Phn I: Tng quan chung v c im sn xut kinh doanh ca Cụng ty Trang may Thng Long I/ Quỏ trỡnh thnh lp v c im kinh doanh ca cụng ty: Quỏ trỡnh thnh lp c im kinh doanh 2.1 Ngnh ngh kinh doanh 2.2 Sn phm, hng hoỏ 2.3 Th trng 2.4 Ngun nhõn lc Vn, ti sn ca cụng ty 11 Kt qu kinh doanh mt s nm gn õy 13 II/ c im t chc, qun lý sn xut kinh doanh: 15 Quy trỡnh cụng ngh sn xut sn phm: 15 T chc b mỏy qun lý sn xut kinh doanh: 16 2.1 T chc b mỏy qun lý sn xut kinh doanh cp cụng ty: 17 Phn II : Thc trng hch toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm ti Cụng ty may Thng Long 20 I/ c im t chc b mỏy k toỏn: T chc b mỏy k toỏn: 20 Phũng k toỏn ti v ti Cụng ty 20 Ti cỏc xớ nghip thnh viờn: 22 Ch k toỏn ỏp dng: 24 Hỡnh thc s k toỏn 28 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Chí Hưng II/ Thc trng hch toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh 30 sn phm ti cụng ty May Thng Long : Hch toỏn chi phi nguyờn vt liu trc tip 30 Hch toỏn chi phớ nhõn cụng trc tip 32 Hch toỏn chi phớ sn xut chung 33 Hch toỏn chi phớ thuờ gia cụng 34 T chc k toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh theo cỏc i tng: 35 Phn III: Mt s bin phỏp nhm hon thin cụng tỏc k toỏn hp chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm ti cụng ty may Thng Long: 57 I ỏnh giỏ thc trng cụng tỏc k toỏn hp chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm Cụng ty May Thng Long Mt thun li cụng tỏc k toỏn hp chi phớ v tớnh 57 giỏ thnh sn phm ti Cụng ty may Thng Long 57 Mt tn ti cn khc phc II Mt s bin phỏp nhm hon thin k toỏn hp chi phớ 58 59 sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm Nhng yờu cu i vi cụng tỏc hon thin k toỏn hp chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm 59 Nhng phng hng v gii phỏp nhm hon thin k toỏn hp CPXS v tớnh giỏ thnh sn phm ti Cụng ty May Thng 60 Long 2.1 Xõy dng h thng ti khon k toỏn chi tit: 60 2.2 T chc hch toỏn tin lng ngh phộp ca cụng nhõn sn xut 63 2.3 V hch toỏn NVL nhn gia cụng 65 2.4 V s dng cỏc s chi tit chi phớ NVLTT, chi phớ NCTT, v 65 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Chí Hưng chi phớ SXC 2.5 V ỏnh giỏ sn phm d dang Kt lun more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ 66 71 [...]... cụng ty tớnh thng Cụng ty nhp li s nguyờn vt liu ny vi n giỏ nhp l 20% ca 80% n giỏ th trng ng thi k toỏn cng hch toỏn ph liu thu hi nhp kho cụng ty, k toỏn tớnh thng 50% giỏ tr ph liu thu hi cho xớ nghip Ta cú th khỏi quỏt b mỏy k toỏn ti Cụng ty may Thng Long theo mụ hỡnh sau: Kế toán trưởng Phó phòng kế toán Kế toán vốn bằng tiền Kế toán vật tư Kế toán TSCĐ vốn Kế toán tiền lương Kế toán công. .. vốn Kế toán tiền lương Kế toán công nợ KT tập hợp chi phí tính giá thành Kế toán tiêu thụ Thủ quỹ Nhân viên thống của các xí nghiệp phân xưởng S 4: S t chc b mỏy k toỏn ti Cụng ty may Thng Long Nh vy, b mỏy k toỏn ca Cụng ty may Thng Long c t chc theo mụ hỡnh tp trung Tt c quỏ trỡnh hch toỏn v lờn bỏo cỏo u c thc hin ti phũng k toỏn ti v trờn Cụng ty Ti phõn xng, cỏc nhõn viờn thng kờ ch... http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Chí Hưng Tổng giám đốc Phó tổng giám đốc điều hành kỹ thuật Văn phòng Phòng kế toán công ty Phó tổng giám đốc điều hành sản xuất Phòng kế hoạch đầu tư Phòng kỹ thuật Phó tổng giám đốc điều hành nội chính Phòng kho TTTM GTSP Cửa hàng thời trang Phòng kiểm tra chất lượng GĐ các xí nghiệp thành viên Nhân viên thống kế các xí nghiệp XN1 XN2 XN3 Nhân... Ban kim soỏt: - Khi qun lý - Khi phc v sn xut - Khi sn xut trc tip Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Khối quản lý sản xuất Khối phục vụ sản xuất Ban kiểm soát Khối sản xuất trực tiếp S 2: S t chc b mỏy ca Cụng ty may Thng Long sau khi c phn hoỏ Trờn thc t, hin nay b mỏy qun lý ca cụng ty vn chia thnh hai cp, cp cụng ty v cp xớ nghip vi s ch o ca tng giỏm c do hi ng qun tr c ra more information... - may - l - úng gúi - úng hũm - nhp kho Cụng ty may Thng Long l cụng ty sn xut, i tng l vi c ct may thnh nhiu mt hng khỏc nhau, k thut sn xut cỏc c vi ca mi chng loi mt hng cú mc phc tp khỏc nhau, nú ph thuc vo s lng chi tit ca mt hng ú Ta cú th khỏi quỏt quy trỡnh cụng ngh ny theo s sau: NVL ( vải ) Cắt Trải vải Đặt mẫu Cắt phá Cắt gọt Đánh số Đồng bộ Thêu May May thân May tay Ghép thành thành phẩm. .. Trong Cụng ty may Thng Long, chi phớ nguyờn vt liu c hch toỏn theo tng i tng s dng, tng loi vi, xp, bụng v ỏp dng hỡnh thc k toỏn tp hp chi phớ nguyờn vt liu theo phng phỏp kờ khai thng xuyờn Cụng ty may Thng Long nguyờn vt liu c hch toỏn theo phng phỏp th song song Phng phỏp hch toỏn chi tit nguyờn vt liu Cụng ty c th hin qua s sau: Phiếu nhập kho Thẻ kho Sổ kế toán chi tiết vật tư Phiếu xuất kho V... xưởng XN4 XN5 XN phụ trợ XN may Hải Phòng XN may Nam Hải Phân xưởng Phân xưởng thêu mài S 3: S t chc b mỏy qun lý Cụng ty may Thng Long more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Xưởng thời trang Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Chí Hưng Phn II Thc trng hch toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm ti Cụng ty may Thng Long I/ c im t chc b mỏy... song Trỡnh t ghi s k toỏn ca Cụng ty c th hin theo s sau: Chứng từ gốc các bảng phân bổ more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Chí Hưng S 5: Trỡnh t ghi s k toỏn ca Cụng ty may Thng Long Ghi chỳ: Ghi hng ngy Ghi cui thỏng i chiu, kim tra Nh vy, ta cú th thy Cụng ty may Thng Long l mt doanh nghip cú quy mụ... 2002 doanh thu hng xut khu chim 78,92% tng doanh thu ton Cụng ty; nm 2003 chim 82,39%; nm 2004 chim 83,42% ú l do Cụng ty may Thng Long l mt cụng ty ch yu more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Chí Hưng thc hin gia cụng hoc sn xut theo cỏc n t hng xut khu Th trng trong nc ca Cụng ty cũn cha phỏt trin, mc dự... ghi: N TK 622 (chi tit theo cỏc xớ nghip) Cú TK 334 Cú TK 338 Sau ú kt chuyn chi phớ nhõn cụng trc tip vo chi phớ sn xut: N TK 154 (chi tit cho tng xớ nghip) Cú TK 622 3 Hch toỏn chi phớ sn xut chung: Chi phớ sn xut chung l cỏc chi phớ liờn quan n phc v, qun lý sn xut trong phm vi phõn xng, t, i sn xut hch toỏn chi phớ sn xut chung, k toỏn tp hp chi phớ v tớnh giỏ thnh s dng TK 627 Chi phớ sn xut
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may thăng long , Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may thăng long , Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may thăng long , Quá trình thành lập, Công ty cổ phần may Thăng Long, Đặc điểm kinh doanh:, Kết quả kinh doanh trong một số năm gần đây:, Sơ đồ 1: Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, I/ Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán:, Tổ chức bộ máy kế toán :, Sơ đồ lưu chuyển phiếu chi:, Sơ đồ 5: Trình tự ghi sổ kế toán của Công ty may Thăng Long, Họ, tên người nhận hàng: .........................................Xí nghiệp 3........................... Số 305……….., Thủ trưởng đơn vị Phụ trách Người nhận Thủ kho Kế toán trưởng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay