nghiên cứu phân bố một số chủng nấm mốc gây hại tại đại nội huế và thánh địa mỹ sơn

118 105 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 21:42

nghiên cứu phân bố một số chủng nấm mốc gây hại tại đại nội huế và thánh địa mỹ sơn Xác định được thành phần, đặc điểm phân bố và động thái của các chủng nấm mốc gây hại trên các công trình kiến trúc tại Đại Nội Huế và Thánh địa Mỹ Sơn Quảng Nam, làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất các biện pháp phòng trừ nấm mốc có hiệu quả cao. Nghiên cứu thử nghiệm khả năng ức chế các chủng nấm mốc gây hại phổ biến bằng các chủng xạ khuẩn thuộc chi Streptomyces sinh hoạt tính kháng sinh mạnh chống nấm cao có tại phòng thí nghiệm. i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ BÉ ÚT NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM MỐC GÂY HẠI TẠI ĐẠI NỘI HUẾ VÀ THÁNH ĐỊA MỸ SƠN, QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Đà Nẵng - Năm 2013 ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ BÉ ÚT NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM MỐC GÂY HẠI TẠI ĐẠI NỘI HUẾ VÀ THÁNH ĐỊA MỸ SƠN, QUẢNG NAM Chuyên ngành : Sinh thái học Mã số : 60.42.60 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS ĐỖ THU HÀ Đà Nẵng - Năm 2013 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả Nguyễn Thị Bé Út ii MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Cấu trúc luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 GIỚI THIỆU VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, ĐẶC ĐIỂM KIẾN TRÚC CỦA ĐẠI NỘI - HUẾ VÀ THÁNH ĐỊA MỸ SƠN – QUẢNG NAM 1.1.1 Lịch sử hình thành đặc điểm kiến trúc Đại Nội - Huế a Lịch sử hình thành b Đặc điểm kiến trúc 1.1.2 Lịch sử hình thành đặc điểm kiến trúc Thánh địa Mỹ Sơn Quảng Nam a Lịch sử hình thành b Đặc điểm kiến trúc 1.2 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VỀ NẤM MỐC 1.2.1 Sự phân bố nấm mốc tự nhiên 1.2.2 Cấu tạo nấm mốc 10 1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nấm mốc 11 a Nhiệt độ 11 b Độ ẩm 11 c Các yếu tố khác 12 iii 1.2.4 Một số phương pháp phân loại nấm mốc 13 1.3 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU NẤM MỐC GÂY HẠI CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 14 1.3.1 Những nghiên cứu giới 14 a Nghiên cứu tác hại nấm mốc lên công trình kiến trúc 14 b Nghiên cứu chế tác động gây hại nấm mốc lên chất gỗ, gạch, đá xi măng 16 1.3.2 Những nghiên cứu Việt Nam 20 1.4 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NGĂN NGỪA TÁC ĐỘNG GÂY HẠI CỦA NẤM MỐC TRÊN CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC 21 1.4.1 Phương pháp ngăn ngừa 22 1.4.2 Phương pháp bảo tồn 23 1.5 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN KHU VỰC NGHIÊN CỨU 25 1.5.1 Đặc điểm tự nhiên thành phố Huế 25 a Vị trí địa lý, địa hình 25 b Đặc điểm khí hậu 25 c Đặc điểm thủy văn 26 1.5.2 Đặc điểm tự nhiên xã Duy Phú - Duy Xuyên - Quảng Nam 27 a Vị trí địa lý, địa hình 27 b Đặc điểm khí hậu 27 c Đặc điểm thủy văn 28 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 29 2.2 ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 29 2.2.1 Địa điểm nghiên cứu 29 2.2.2 Thời gian nghiên cứu 31 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 iv 2.3.1 Phương pháp khảo sát thực địa 32 2.3.2 Phương pháp vấn nhanh 32 2.3.3 Phương pháp thu mẫu thực địa 32 2.3.4 Phương pháp nghiên cứu phòng thí nghiệm 34 a Phương pháp phân lập 34 b Phương pháp giữ giống 34 c Phương pháp xác định số lượng tế bào vi sinh vật 34 d Phương pháp phân loại sơ chủng nấm mốc 35 e Nghiên cứu đặc điểm sinh học số chủng nấm mốc gây hại phổ biến 36 f Phương pháp nghiên cứu thử nghiệm khả ức chế nấm mốc gây hại chủng xạ khuẩn sinh chất kháng sinh 38 2.3.5 Phương pháp xử lý số liệu 38 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN 39 3.1 THÀNH PHẦN NẤM MỐC GÂY HẠI TRÊN CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC TẠI ĐẠI NỘI - HUẾ VÀ THÁNH ĐỊA MỸ SƠN – QUẢNG NAM 39 3.1.1 Thành phần nấm mốc gây hại công trình kiến trúc Đại Nội - Huế 39 3.1.2 Thành phần nấm mốc gây hại công trình kiến trúc Thánh địa Mỹ Sơn – Quảng Nam 47 3.2 ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA CÁC CHỦNG NẤM MỐC GÂY HẠI TRÊN CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC TẠI ĐẠI NỘI HUẾ VÀ THÁNH ĐỊA MỸ SƠN – QUẢNG NAM THEO THÀNH PHẦN CƠ CHẤT 50 3.2.1 Đặc điểm phân bố chủng nấm mốc gây hại công trình kiến trúc Đại Nội - Huế theo thành phần chất 50 v 3.2.2 Đặc điểm phân bố chủng nấm mốc gây hại công trình kiến trúc Thánh địa Mỹ Sơn – Quảng Nam theo thành phần chất 59 3.3 ĐỘNG THÁI CỦA CÁC CHỦNG NẤM MỐC GÂY HẠI TRÊN CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC TẠI ĐẠI NỘI - HUẾ VÀ THÁNH ĐỊA MỸ SƠN – QUẢNG NAM THEO THỜI GIAN (THÁNG) 65 3.4 ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM MỐC GÂY HẠI CHÍNH PHỔ BIẾN TRÊN CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC TẠI ĐẠI NỘI HUẾ VÀ THÁNH ĐỊA MỸ SƠN – QUẢNG NAM 71 3.4.1 Xác định chủng nấm mốc gây hại phổ biến công trình kiến trúc Đại Nội - Huế Thánh địa Mỹ Sơn – Quảng Nam 71 3.4.2 Đặc điểm sinh học chủng nấm mốc gây hại phổ biến ĐN10, ĐN37 MS14 78 a Đặc điểm nuôi cấy hình thái 78 b Đặc điểm sinh lý, sinh hóa 81 3.5 THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG ỨC CHẾ NẤM MỐC GÂY HẠI BẰNG CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG SINH CHẤT KHÁNG SINH 84 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 87 KẾT LUẬN 87 KIẾN NGHỊ 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 PHỤ LỤC 94 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CFU : Colony forming unit (Đơn vị hình thành khuẩn lạc) CKS : Chất kháng sinh HSCC : Hệ sợi chất HSKS : Hệ sợi khí sinh KS : Kháng sinh MT : Môi trường NM : Nấm mốc NMTS : Nấm mốc tổng số NT : Ngoài trời PDA : Potato - Glucose – Agar QN : Quảng Nam TN : Trong nhà VSV : Vi sinh vật XK : Xạ khuẩn vii DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 Thành phần nấm mốc gây hại số địa điểm Đại Nội - Huế Thành phần nấm mốc gây hại số địa điểm Thánh địa Mỹ Sơn - Quảng Nam Số lượng nấm mốc gây hại số loại chất lấy Đại Nội - Huế (tháng 06/2012) Số lượng nấm mốc gây hại số loại chất lấy Đại Nội - Huế (tháng 11/2012) Trang 41 47 51 52 Số lượng nấm mốc gây hại số mẫu lấy Phụ Đại Nội - Huế (tháng 07/2012) lục Số lượng nấm mốc gây hại số loại chất Phụ lấy Đại Nội - Huế (tháng 12/2012) lục Số lượng nấm mốc gây hại số loại chất Phụ lấy Đại Nội - Huế (tháng 02/2013) lục Số lượng nấm mốc gây hại số loại chất Phụ lấy Đại Nội - Huế (tháng 03/2013) lục Số lượng nấm mốc gây hại số loại chất lấy Thánh địa Mỹ Sơn - QN (tháng 11/2012) Số lượng nấm mốc gây hại số loại chất lấy Thánh địa Mỹ Sơn - QN (tháng 02/2013) 59 60 Số lượng nấm mốc gây hại số loại chất Phụ lấy Thánh địa Mỹ Sơn - QN (tháng 06/2012) lục viii Số hiệu Tên bảng Trang Số lượng nấm mốc gây hại số loại chất Phụ lấy Thánh địa Mỹ Sơn - QN (tháng 07/2012) lục Số lượng nấm mốc gây hại số loại chất Phụ lấy Thánh địa Mỹ Sơn - QN (tháng 12/2012) lục Số lượng nấm mốc gây hại số loại chất Phụ lấy Thánh địa Mỹ Sơn - QN (tháng 03/2013) lục bảng 3.12 3.13 3.14 3.15 Số lượng nấm mốc tổng số theo thời gian (tháng) số địa điểm Đại Nội - Huế chất gỗ 66 Số lượng nấm mốc tổng số theo thời gian (tháng) 3.16 số địa điểm Thánh địa Mỹ Sơn – QN 69 chất gạch 3.17 3.18 3.19 Khả sinh enzym ngoại bào 63 chủng nấm mốc gây hại công trình kiến trúc Đại Nội - Huế Khả sinh enzym ngoại bào 27 chủng nấm mốc gây hại Thánh địa Mỹ Sơn - Quảng Nam Đặc điểm nuôi cấy hình thái chủng nấm mốc gây hại phổ biến loại môi trường 73 76 78 Ảnh hưởng nhiệt độ môi trường đến sinh 3.20 trưởng chủng nấm mốc gây hại phổ biến 82 môi trường Czapeck Ảnh hưởng pH môi trường đến sinh trưởng 3.21 chủng nấm mốc gây hại phổ biến môi trường Czapeck 83 91 TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI [22] Ayerst G (1969), Effects of moisture and lempaarure on growth and Spore germination in some fungi, Journal of stored product Research, USA, pp 127 – 141 [23] Blanchetle R A., Held B W., Jurgers J A., Haight J E (2010), Wood deterioration in Chacoan Gieat Houses of the southwestern united states, A case study, London [24] Chidester M.S (1940), Unpublished Forest Products Laloratory memorardum, New YorK [25] Clause C A, Green F., Highley T L (1993), Extracellular polysacharide degrading enzimes of postia placenta isolated from wood as rtificial media, Biodeterioration Research 4, New YorK [26] Corr S (2000), Caring for Collection A manual of Prevertive Conservation Dublin, The Heritage courcil of lrelard, USA [27] Cullen D and Kersten P J (1996), Enzyndogy and molecular bology of lignin degradation, In Bramble R and Mazluf G., The mycota III, Berlin: Spinger – Verlay, London, pp 297 – 318 [28] Cullen D and Kersten P J (1992), Fungal enzymes in lignicellulose degradation London: Chamman and Hal, pp 100 – 131 [29] Eriksson K E (1981), Microbial degradation of cellulose and lignin, proceedings of international symposium on wood and pulping chemistry stockholm Vol 3, pp 60 – 65 [30] FinK A (2005), Conducting reserch literature rerrus, From internet to paper (2rd ed) Thous and Oaks Sage Publication, USA [31] Florian M L E (2002), Fungal facte solving fungal problem in hiritage collectrics, London 92 [32] Highley T.L., Micales J A (1990), Effect of aromatic monomers on production of cacbohydrate – degrading – enzims by white rot and brown rot fungus, FEMS Micobiology letters [33] Highley T L., Clausen C A., Croan S C., Green F., Illman B L and Micales j A (1992), Research on biodeterioration of wood, American phytophthology society – [34] Hueck – Van Der Plas E H (1968), The microbiologi diterioration of porous building materials, Int, Biodeter Bull, London, pp 11 – 28 [35] Katsuhiko Ando, 2002, Identifibioication of Fungi Imperfecti, Nite Biological Resource Center National Intitute of Technology and Evaluation, pp 13 – 25 [36] Keopannha V (2008), Museum Collections and Biodeterioration in Laos, Master Thersis Museion, Gothenburg University [37] KirK T K (1981), Toward elucidating the mechanism of action of the ligninolytic system in bassidiomycetes New York, plenump press, pp 131 – 155 [38] Kurdowski W (1987), Microbial interations with mineal materials, In Biodeteritionration Eds D R., Houghton et al, London [39] Kumar R and Kaman A (1999), Biodeterioration of Store in Tropical Environments An ovenvew, Malibu, The Getly Consewation Instite [40] Lourenco P B., Eduarda L., and Manuela G A (2010), Defects and moistture problems in buildings from historial city centres, A case study in portugal, USA [41] Low G A., Young M E., Martin P., Palfreyman J.W (2000), Assessing the dry rot furgus Serpula lacrymans and selected forms of masonry, Znt Bio degaradation, pp 46 93 [42] Newman D.J, Cragg G.M, Snader K.M (2003), Natural products as ourees of new drugs over the period, J Nat Prod, 66, pp 1022 - 1037 [43] Nielsen K.F (2002), Mold growth on buildingmaterials, Ph.D.thesis Technical University of Dermark, Lyrgby, Dermark [44] Powell K.F., Pedley, S., Danicl, and Corfield, M (2001), Ultrastructural observation of microbial succession and decry of wood burricd at a bronze age archaeological site, Znternational Biodegradation and Degradation 47 [45] Pugler D.N (1991), Proofing leather, textiles, wall-paper, wood and like materials againist fungoid infection, New York [46] Robert A Samson at al, 1984, Introduction Food – Borne Fungi, CBS, Institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences [47] Sakamoto et al (1995), A simplemethod for temporary conservation of airprojects, effect of air flow for prereating fungal grow, USA [48] Sigh J (1994), Building mycology, London [49] Strzelczyk A B (1981), Microbial biodeterioraton store, In Economic microbiology, Ed A H Rose, London pp 107 – 110 [50] Taylor H F W (1990), Cenment chemistry academic prd, London [51] Viitanen et al (2010), Moisture and biodeterioration risk of building materials and structures, Build physics 33, Astralian, pp 201 [52] Wazny J (2003), Conditions and infection mecharison of building by fungy, Ochr Kor 10s (A), pp 206 – 214 94 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU Môi trường Czapek - Dox - Saccarozo : 30g - MgSO4.7H2O : 0,5g - KNO3 : 3,5g - K2HPO4 : 1,5g - FeSO4 : 0,1g - Thạch : 20g - Nước cất : 1000ml Môi trường PDA (Potato - Glucose - Agar) - Khoai tây : 200g - Agar : 20g - Glucose : 20g - Nước cất : 1000 ml Môi trường Czapek nguồn gốc - Saccarozo : 30g - MgSO4.7H2O : 0,5g - NaNO3 : 3g - K2HPO4 : 1g - FeSO4 : 0,1g - Thạch : 20g - Nước cất : 1000ml Môi trường Waksman - Glucose : 10 g - Pepton :5g - K2HPO4 : 1g - MgSO4.7H2O : 0,5g - Agar : 20 g - Nước cất : 1000 ml Môi trường sở CMC: để xác định hoạt tính xenlulaza ngoại bào (ml) - NaHPO4 : 0,15g - Axit xitric : 0,25g - Agar : 20 g - Nước cất : 1000 ml - CMC : 1% Môi trường Gauze I - Tinh bột tan : 20g - K2HPO4 : 0,5g - MgSO4.7H2O : 0,5g - NaCl : 0,5g 95 - (NH4)2SO4 : 2g - KNO3 : 0,5g - FeSO4 : 0,01g - Agar : 20g - Nước cất : 1000ml - pH = 7,0 - 7,4 - Nước chiết thịt : 30ml - Pepton : 5g - Glucose : 10g - NaCl : 5g - Agar : 20g - Nước cất : 1000ml Môi trường Gauze II pH = 7,0 - 7,2 96 PHỤ LỤC 02: MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU A MỘT SỐ KẾT QUẢ VỀ SỐ LƯỢNG NẤM MỐC GÂY HẠI TRÊN CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC TẠI ĐẠI NỘI - HUẾ VÀ THÁNH ĐỊA MỸ SƠN – QUẢNG NAM Bảng 3.5 Số lượng nấm mốc gây hại số loại chất lấy Đại Nội - Huế (tháng 07/2012) Địa điểm lấy mẫu Thái Bình Lâu Thái Miếu Phủ Nội Vụ Ngọ Môn Triệu Tổ Miếu Điện Thái Hòa Loại chất Gạch (trên tường-NT) Gỗ (chân tường-TN) Xi măng (tường thành-NT) Gỗ (trần nhà-TN) Gạch (chân tường-NT) Gỗ (góc nhà-TN) Xi măng (tường thành-NT) Gạch (tường thành-NT) Gỗ (trần nhà-TN) Gạch (chân tường -NT) Gỗ (tường nhà-TN) Gỗ ( trần nhà-TN) Gỗ (tường nhà-TN) Gạch (tường thành-NT) Gỗ (tường nhà-TN) Gạch (chân tường-NT) Gỗ (góc nhà-TN) Số Mức Số độ gây lượng NMTS lượng hại (%) (x107 chủng CFU/g) Độ ẩm không khí (%) Nhiệt độ không khí (°C) 66,8 32,3 09 01 ++ 67,1 31,8 13 01 +++ 66,8 32,3 05 01 + 67,2 31,6 23 01 ++ 67,0 32,1 17 01 + 67,4 31,6 27 02 +++ 66,7 32,4 07 01 + 66,7 32,4 15 01 ++ 67,0 32,0 21 01 ++ 66,9 32,2 17 02 + 67,1 67,5 67,7 31,7 31,7 31,5 25 26 30 01 01 02 ++ +++ ++++ 67,2 32,0 20 01 +++ 67,0 32,2 10 01 + 66,8 32,6 06 01 + 67,1 32,0 16 01 ++ 97 Điện Phụng Tiên Điện Thế Miếu Gạch (tường thành-NT) Xi măng (tường thành-NT) Gỗ (chân cột-TN) Gạch (chân tường-NT) 66,7 32,5 07 01 + 67,7 32,5 02 01 + 67,2 32,0 08 02 + 66,9, 32,6 05 01 + Bảng 3.6 Số lượng nấm mốc gây hại số loại chất lấy Đại Nội - Huế (tháng 12/2012) Địa điểm lấy mẫu Thái Bình Lâu Thái Miếu Phủ Nội Vụ Ngọ Môn Triệu Tổ Miếu Loại chất Gạch (trên tường-NT) Gỗ (chân tường-TN) Xi măng (tường thành-NT) Gỗ (trần nhà-TN) Gạch (chân tường-NT) Gỗ (góc nhà-TN) Xi măng (tường thành-NT) Gạch (tường thành-NT) Gỗ (trần nhà-TN) Gạch (chân tường -NT) Gỗ (tường nhàTN) Gỗ ( trần nhà-TN) Gỗ (tường nhàTN) Gạch Độ ẩm không khí (%) Nhiệt độ không khí (°C) Số lượng NMTS (x107 CFU/g) Mức Số độ gây lượng hại (%) chủng 82,2 19,3 27 02 ++++ 87,4 20,0 34 04 +++++ 88,2 19,3 15 01 ++++ 87,6 20,1 45 02 +++++ 88,1 19,5 37 02 ++++ 87,5 20,0 57 03 +++++ 88,4 19,2 21 02 ++++ 88,4 19,2 30 02 ++++ 87,6 19,9 39 02 ++++ 88,3 19,4 34 03 +++++ 87,7 19,8 43 02 +++++ 87,6 20,1 57 02 +++++ 87,5 20,0 63 04 +++++ 88,0 19,4 51 03 ++++ 98 (tường thành-NT) Điện Thái Hòa Điện Phụng Tiên Điện Thế Miếu Gỗ (tường nhàTN) Gạch (chân tường-NT) Gỗ (góc nhà-TN) Gạch (tường thành-NT) Xi măng (tường thành-NT) Gỗ (chân cột-TN) Gạch (chân tường-NT) 87,9 19,7 27 02 +++ 88,5 19,3 22 01 +++ 87,7 19,9 33 03 ++++ 88,6 19,1 25 01 +++ 88,6 19,1 13 02 +++ 87,8 19,7 24 02 + 88,5 19,2 16 02 + Bảng 3.7 Số lượng nấm mốc gây hại số loại chất lấy Đại Nội - Huế (tháng 02/2013) Địa điểm lấy mẫu Thái Bình Lâu Thái Miếu Phủ Nội Vụ Ngọ Môn Loại chất Gạch (trên tường-NT) Gỗ (chân tường-TN) Xi măng (tường thành-NT) Gỗ (trần nhà-TN) Gạch (chân tường-NT) Gỗ (góc nhà-TN) Xi măng (tường thành-NT) Gạch (tường thành-NT) Gỗ (trần nhà-TN) Gạch (chân tường -NT) Gỗ (tường nhà-TN) 84,7 84,2 Nhiệt độ không khí (°C) 20,1 20,6 Số lượng NMTS (x107 CFU/g) 17 27 84,7 20,1 84,4 Độ ẩm không khí (%) Mức Số độ gây lượng hại (%) chủng 02 03 +++ ++ 13 01 +++ 20,3 38 02 ++++ 84,9 19,9 31 02 ++++ 84,3 20,4 52 02 ++++ 84,7 20,2 17 01 +++ 84,7 20,2 22 01 +++ 84,2 20,6 30 02 ++++ 84,8 20,0 24 02 ++++ 84,3 20,5 31 02 +++ 99 Triệu Tổ Miếu Điện Thái Hòa Điện Phụng Tiên Điện Thế Miếu Gỗ ( trần nhà-TN) Gỗ (tường nhà-TN) Gạch (tường thành-NT) Gỗ (tường nhà-TN) Gạch (chân tườngNT) Gỗ (góc nhà-TN) Gạch (tường thành-NT) Xi măng (tường thành-NT) Gỗ (chân cột-TN) Gạch (chân tường-NT) 84,6 84,5 20,5 20,4 45 59 02 03 +++++ ++++ 85,0 19,8 58 02 ++++ 84,2 20,7 25 02 ++ 84,6 20,3 14 02 ++ 84,0 20,8 26 02 +++ 84,5 20,4 20 01 ++++ 84,5 20,4 09 02 ++++ 84,6 20,7 16 02 + 84,6 20,3 11 01 + Bảng 3.8 Số lượng nấm mốc gây hại số loại chất lấy Đại Nội - Huế (tháng 03/2013) Địa điểm lấy mẫu Thái Bình Lâu Thái Miếu Phủ Nội Vụ Ngọ Loại chất Gạch (trên tường-NT) Gỗ (chân tường-TN) Xi măng (tường thành-NT) Gỗ (trần nhà-TN) Gạch (chân tường-NT) Gỗ (góc nhà-TN) Xi măng (tường thành-NT) Gạch (tường thành-NT) Gỗ (trần nhà-TN) Độ ẩm không khí (%) Nhiệt độ không khí (°C) Số lượng NMTS (x107 CFU/g) Mức Số độ gây lượng hại (%) chủng 80,1 22,3 13 01 +++ 79,7 22,6 25 02 ++ 80,1 22,3 11 01 + 79,9 22,3 29 01 ++++ 80,3 22,1 25 03 ++++ 79,8 22,4 41 01 +++++ 80,2 22,3 16 02 +++ 80,2 22,3 21 01 ++++ 79,9 22,5 26 02 ++++ 100 Môn Triệu Tổ Miếu Điện Thái Hòa Điện Phụng Tiên Điện Thế Miếu Gạch (chân tường -NT) Gỗ (tường nhà-TN) Gỗ ( trần nhà-TN) Gỗ (tường nhà-TN) Gạch (tường thành-NT) Gỗ (tường nhà-TN) Gạch (chân tường-NT) Gỗ (góc nhà-TN) Gạch (tường thành-NT) Xi măng (tường thành-NT) Gỗ (chân cột-TN) Gạch (chân tường-NT) 80,2 22,2 21 02 ++++ 79,8 80,2 80,1 22,5 22,2 22,3 30 35 43 02 01 03 ++++ +++++ +++ 80,4 22,0 31 02 ++++ 79,6 22,7 25 01 +++ 80,0 22,4 12 01 +++ 79,5 22,8 29 02 +++ 80,1 22,3 20 01 +++ 80,1 22,3 07 02 ++ 79,4 22,2 14 02 + 80,0 22,2 09 01 + Bảng 3.11 Số lượng nấm mốc gây hại số mẫu lấy Thánh địa Mỹ Sơn - Quảng Nam (tháng 06/2012) Địa điểm lấy mẫu Loại chất Độ ẩm không khí (%) Khu A Khu B Khu C Khu D Gạch (chân tường-NT) Đá (tượng thần-TN) Gạch (tường tháp-TN) Đá (tượng thần-NT) Gạch (tường tháp-TN) Đá (bậc thềm-NT) Gạch(tường tháp-NT) Đá (bệ thờ-TN) 72,6 73,1 72,5 73,0 72,9 72,4 72,7 73,2 Nhiệt độ không khí (°C) Số lượng NMTS (x107 CFU/g) 29,9 29,4 29,3 29,8 29,2 29,7 29,9 29,3 15 11 27 14 30 17 23 22 Số lượng chủng Mức độ gây hại 02 01 02 01 03 02 02 01 +++ +++ +++ ++ ++++ +++ +++ +++ 101 Bảng 3.12 Số lượng nấm mốc gây hại số loại chất lấy Thánh địa Mỹ Sơn - Quảng Nam (tháng 07/2012) Địa điểm lấy mẫu Loại chất Gạch (chân tường-NT) Đá (tượng thần-TN) Gạch (tường tháp-TN) Khu B Đá (tượng thần-NT) Gạch (tường tháp-TN) Khu C Đá (bậc thềm-NT) Gạch (tường tháp-NT) Khu D Đá (bệ thờ-TN) Khu A Nhiệt Độ ẩm độ không không khí khí (%) (°C) 70,4 70,8 70,7 70,3 70,6 70,2 70,4 70,9 30,7 30,3 30,1 30,6 30,0 30,5 30,7 30,2 Số lượng NMTS (x107 CFU/g) 10 09 23 13 28 15 20 17 Số lượng chủng Mức độ gây hại 02 01 01 01 03 02 01 01 ++ +++ +++++ +++ +++++ ++ ++++ +++ Bảng 3.13 Số lượng nấm mốc gây hại số mẫu lấy Thánh địa Mỹ Sơn- Quảng Nam (tháng 12/2012) Địa điểm lấy mẫu Khu A Khu B Khu C Khu D Số lượng chủng Mức độ gây hại 12 04 01 01 20,8 15 01 +++ ++ ++ 20,4 20,7 20,3 20,5 20,9 08 19 10 17 11 01 01 01 02 01 +++ + + ++ ++ Loại chất Độ ẩm không khí (%) Nhiệt độ không khí (°C) Gạch (chân tường-NT) Đá (tượng thần-TN) 86,2 86,7 20,5 20,9 Gạch (tường tháp-TN) 86,6 Đá (tượng thần-NT) Gạch (tường tháp-TN) Đá (bậc thềm-NT) Gạch (tường tháp-NT) Đá (bệ thờ-TN) 86,1 86,5 86,0 86,3 86,7 Số lượng NMTS (x107 CFU/g) 102 Bảng 3.14 Số lượng nấm mốc gây hại số mẫu lấy Thánh địa Mỹ Sơn - Quảng Nam (tháng 03/2013) Địa điểm lấy mẫu Loại chất Gạch (chân tường-NT) Đá (tượng thần-TN) Gạch (tường tháp-TN) Khu B Đá (tượng thần-NT) Gạch (tường tháp-TN) Khu C Đá (bậc thềm-NT) Gạch (tường tháp-NT) Khu D Đá (bệ thờ-TN) Khu A * Chú thích: - TN: nhà; Độ ẩm không khí (%) Nhiệt độ không khí (°C) 79,2 79,8 79,9 79,4 80,0 79,5 79,3 79,8 23,2 22,8 22,7 23,1 22,6 23,0 22,8 23,3 Số lượng NMTS (x107 CFU/g) 26 14 32 15 37 18 28 25 - NT: trời Mức độ gây hại > 80% : +++++ Mức độ gây hại >60 – 80% : ++++ Mức độ gây hại >40 – 60% : +++ Mức độ gây hại >20 – 40% : ++ Mức độ gây hại từ 10 – 20% :+ Số lượng chủng Mức độ gây hại 02 02 03 02 05 02 04 03 ++++ ++++ ++++ +++ +++++ ++++ ++++ +++++ ĐN21 ĐN20 ĐN13 ĐN17 ĐN28 ĐN14 ĐN18 ĐN36 ĐN12 ĐN55 ĐN63 ĐN56 ĐN11 ĐN21 ĐN20 ĐN13 ĐN17 ĐN28 ĐN14 ĐN18 ĐN36 ĐN16 ĐN55 ĐN63 ĐN56 ĐN11 Hình Các chủng nấm mốc phân lập Đại Nội - Huế ĐN30 ĐN43 ĐN42 ĐN15 ĐN32 ĐN6 ĐN39 ĐN38 ĐN15 ĐN29 ĐN19 C ĐN45 ĐN30 ĐN52 ĐN27 ĐN41 ĐN26 ĐN23 ĐN60 ĐN35 ĐN61 ĐN50 ĐN47 ĐN10 ĐN25 ĐN1 ĐN57 ĐN9 ĐN37 ĐN12 ĐN34 ĐN51 ĐN40 ĐN44 ĐN49 B ĐN19 ĐN22 ĐN5 ĐN4 ĐN3 ĐN22 ĐN62 ĐN33 ĐN46 103 MỘT SỐ HÌNH ẢNH KẾT QUẢ MS18 MS23 MS26 MS19 MS22 MS27 MS10 MS1 MS21 MS11 MS21 MS27 MS27 MS24 MS8 MS20 MS8 MS18 MS12 MS19 MS9 MS14 MS4 MS14 MS11 MS4 MS9 MS20 MS6 MS15 MS1 MS17 MS25 MS2 MS16 MS27 MS7 104 Hình Các chủng nấm mốc phân lập Thánh địa Mỹ Sơn – QN Chủng ĐN47 (chi Penicillium) Chủng ĐN1 (chi Aspergillus) Chủng ĐN50 (chi Curcularia) Hình Khả sinh enzim xenlulaza số chủng gây hại phổ biến Đại nội – Huế 105 Chủng ĐN36 (chi Penicillium) Chủng MS7 (chi Aspergillus) Chủng ĐN63 (chi Rhizopus) Chủng ĐN9 (chi Aspergillus) Chủng ĐN37 (chi Penicillium) Chủng ĐN47 (chi Penicillium) Hình Vòng vô khuẩn chủng xạ khuẩn đối kháng với chủng nấm mốc gây hại phổ biến Đại Nội – Huế Thánh địa Mỹ Sơn – QN
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu phân bố một số chủng nấm mốc gây hại tại đại nội huế và thánh địa mỹ sơn, nghiên cứu phân bố một số chủng nấm mốc gây hại tại đại nội huế và thánh địa mỹ sơn, nghiên cứu phân bố một số chủng nấm mốc gây hại tại đại nội huế và thánh địa mỹ sơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay