Hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty phát hành sách hải phòng

66 157 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 21:41

Chuyên đề tốt nghiệp Bộ môn Kế toán Lời mở đầu Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt nam rõ "Phát huy sức mạnh dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa " (trích Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX) Với mục tiêu xây dựng nước ta trở thành nước có công nghiệp hoá, đại hoá, Đảng Nhà nước phải xây dựng đường lối chiến lược đắn , phù hợp với tình hình cụ thể nước ta Bên cạnh kinh tế thị trường với tính khốc liệt vấn đề không giản đơn phải có bước chuyển cho phù hợp Trong trình chuyển đổi doanh nghiệp, để thực tốt mục tiêu hạch toán kinh tế sản xuất kinh doanh phải có lãi đòi hỏi đổi máy chế quản lý kinh tế Hạch toán kế toán khoa học - thu nhận, xử lý cungcấp thông tin tài sản vận động tài sản trình hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị nhằm kiểm tra giám sát hoạt động tài kinh tế đơn vị Kế toán công cụ quan trọng quản lý kinh tế Để đáp ứng tốt cho công tác quản lý đòi hỏi phải làm tốt công tác kế toán tổ chức công tác kế toán nội dung quan trọng Chỉ có tổ chức hợp lý đắn công tác kế toán phục vụ tốt cho cấp lãnh đạo quản lý kinh doanh doanh nghiệp Việt nam hệ thống chuẩn mực kế toán ban hành: 04 chuẩn mực kế toán Ban hành theo định 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 06 chuẩn mực Ban hành theo định 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 bên cạnh Thông tư 89/2002/TT-BTC Ban hành ngày 9/10/2002 thể nội dung chuẩn mực quốc tế mức độ định áp dụng cho tất doanh nghiệp phạm vi nước more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Trang Chuyên đề tốt nghiệp Bộ môn Kế toán Hoạt động kinh doanh thương mại hoạt động kinh tế mang tính đặc thù Phạm vi hoạt động rộng bao gồm buôn bán nội địa buôn bán quốc tế Nói đến buôn bán nói đến mua hàng hoá vào bán hàng hoá hoạt động yếu doanh nghiệp thương mại, hoạt động mua bán hàng hoá hay gọi lưu chuyển hàng hoá vô quan trọng nhiều hoạt động khác doanh nghiệp thương mại Nó định đến lợi nhuận doanh nghiệp, có lưu chuyển hàng hoá có chênh lệch giá bán giá mua Trong kinh tế thị trường mục đích cuối doanh nghiệp lợi nhuận Do việc tổ chức kinh doanh quản lý kinh doanh thương mại đặt yêu cầu phải cải thiện công tác doanh nghiệp mà hoàn thiện công tác kế toán thiếu để đạt lợi nhuận cao Qua trình học tập nghiên cứu trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hải Phòng, qua thời gian tìm hiểu thực tế công tác kế toán Công ty Phát hành sách Hải Phòng với tầm quan trọng nghiệp vụ lưu chuyển hàng hoá doanh nghiệp chọn đề tài: "Hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá Công ty Phát hành sách Hải Phòng" cho chuyên đề tốt nghiệp Nội dung chuyên đề bao gồm phần: Phần I: Cơ sở lý luận hạch toán nghiệp vụ lưu chuyển hàng hoá doanh nghiệp thương mại Phần II: Thực trạng công tác lưu chuyển hàng hoá Công ty phát hành sách Hải Phòng Phân III: Hoàn thiện công tác lưu chuyển hàng hoá Công ty phát hành sách Hải Phòng more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Trang Chuyên đề tốt nghiệp Bộ môn Kế toán phần i: Cơ sở lý luận hạch toán nghiệp vụ lưu chuyển hàng hoá doanh nghiệp thương mại I Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại nhiệm vụ hạch toán Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại Hoạt động kinh doanh thương mại hoạt động lưu thông phân phối hàng hoá thị trường buôn bán quốc gia riêng biệt quốc gia với nhau, nói cách cụ thể hoạt động thực trình lưu chuyển hàng hoá từ nơi sản xuất tới nơi tiêu dùng, hoạt động thương mại mang đặc điểm chủ yếu sau: Lưu chuyển hàng hoá hoạt động kinh tế kinh doanh thương mại, tổng hợp hoạt động thuộc trình mua bán, trao đổi dự trữ hàng hoá Đối tượng kinh doanh thương mại loại hàng hoá phân loại theo ngành hàng: + Hàng vật tư thiết bị + Hàng công nghệ phẩm tiêu dùng + Hàng lương thực, thực phẩm chế biến Phương thức lưu chuyển hàng hoá trình lưu chuyển hàng hoá thông qua hai phương thức bán buôn lẻ, đó: bán buôn bán hàng hoá cho người kinh doanh trung gian mà không bán thẳng cho người tiêu dùng, bán lẻ bán thẳng cho người tiêu dùng cuối Bán buôn bán lẻ hàng hoá thực nhiều hình thức bán thẳng, bán qua kho, bán trực tiếp gửi bán qua đại lý, ký gửi more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Trang Chuyên đề tốt nghiệp Bộ môn Kế toán Tổ chức kinh doanh thương mại theo mô hình như: tổ chức bán buôn, tổ chức bán lẻ, chuyên doanh kinh doanh tổng hợp chuyển môi giới quy mô tổ chức quầy, cửa hàng, công ty, tổng công ty Đặc điểm hạch toán doanh nghiệp kinh doanh thương mại a Hoạt động kinh tế chủ yếu doanh nghiệp kinh doanh thương mại lưu chuyển hàng hoá, công tác kế toán doanh nghiệp thương mại bao gồm phần hành bản: Hạch toán trình mua hàng: phần hành nay, kế toán doanh nghiệp thương mại phải phản ánh trình hình thành vốn hàng hoá Hạch toán trình dự trữ hàng hoá: phần hành này, kế toán doanh nghiệp thương mại phải theo dõi tình hình tồn kho loại hàng hoá Hạch toán trình bán hàng: phần hành này, kế toán doanh nghiệp thương mại phản ánh trình tiêu thụ hàng hoá, xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại b Đặc điểm tính giá hàng hoá kinh doanh thương mại Biện pháp thích hợp việc quản lý trình thu mua tiêu thụ hàng hoá đem lại lợi nhuận cao hạch toán hàng hoá cần phải tính xác giá trị hàng hoá luân chuyển Nguyên tắc kế toán lưu chuyển hàng hoá hạch toán theo giá thực tế, tức giá trị hàng hoá phản ảnh sổ kế toán tổng hợp, bảng cân đối tài sản báo cáo tài khác phải giá tính dựa vào có tính khách quan * Tính giá thực tế hàng hoá nhập kho Giá thực tế hàng hoá nhập kho xác định theo nguồn nhập Đối với hàng hoá mua nhập kho giá thực tế hàng nhập bao gồm: more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Trang Chuyên đề tốt nghiệp Bộ môn Kế toán + Giá hoá đơn: giá mua ghi tên hoá đơn (chưa có thuế GTGT) + Thuế GTGT doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp + Thuế nhập (nếu có) + Các khoản giảm giá người bán hàng hoá chấp nhận, ghi giảm giá thực tế hàng nhập kho Các khoản chi phí phát sinh trình mua hàng doanh nghiệp thương mại chi phí vận chuyển, bốc dỡ, tiền hoa hồng cho đại lý mua không tính vào giá thực tế hàng hoá nhập kho mà tập hợp riêng phân bổ thẳng vào giá vốn hàng hoá Đối với hàng gia công xong nhập kho giá thực tế nhập kho trị giá thực tế xuất kho chi phí phát sinh trình gia công chi phí vận chuyển bốc dỡ, tiền thuê gia công, chi phí nhân viên Đối với hàng hoá gửi bán, bị khách hàng trả lại nhập kho giá thực tế nhập kho giá trị thực tế xác định thời điểm bán gửi bán * Tính giá hàng hoá xuất kho Nguyên tắc hạch toán giữ thực tế hàng hoá xuất kho phải tính sở giá thực tế hàng hoá nhập kho Tuy nhiên, vào đặc điểm hàng hoá luân chuyển doanh nghiệp mà lựa chọn, phương pháp tính giá thích hợp Các phương pháp thường sử dụng Nhập trước - xuất trước (FIFO) Nhập sau - xuất trước (LIFO) Bình quân kỳ dự trữ Bình quân liên hoãn, hệ số giá c nhiệm vụ hạch toán doanh nghiệp kinh doanh thương mại Trong kinh doanh thương mại, cần xuất phát từ đặc điểm quan hệ thương mại vị kinh doanh với bạn hàng để tìm phương thức giao dịch mua bán thích hợp nhằm đem lại lợi ích lớn cho đơn vị Do đó, kế toán lưu chuyển hàng hoá nói chung đơn vị thương mại cần thực đầy đủ more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Trang Chuyên đề tốt nghiệp Bộ môn Kế toán nhiệm vụ để cung cấp thông tin cho người quản lý đưa định hữu hiệu, là: Ghi chép số lượng, chất lượng giá, phí chi tiêu mua hàng theo chứng từ lập hệ thống số thích hợp Phân bổ hợp lý chi phí mua hàng cho lượng hàng bán tồn cuối kỳ Phản ánh kịp thời khối lượng hàng hoá, ghi nhận doanh thu bán hàng tiêu liên quan khác (giá vốn, doanh thu ) khối lượng hàng bán Kế toán quản lý chặt chẽ tình hình biến động dự trữ kho hàng hoá, phát xử lý kịp thời hàng hoá ứ đọng Lựa chọn phương pháp xác định giá vốn hàng xuất bán để đảm bảo độ xác tiêu lãi gộp hàng hoá Xác định kết bán hàng thực chế độ báo cáo hàng hoá báo cáo bán hàng Theo dõi toán kịp thời công nợ với nhà cung cấp khách hàng II Công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá Phương pháp tài khoản hạch toán lưu chuyển hàng hoá a Phương pháp hạch toán Khi hạch toán kế toán áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên phương pháp kiểm kê định kỳ Phương pháp kê khai thường xuyên phương pháp theo dõi phản ánh tình hình có, biến động tăng giảm hàng hoá cách thường xuyên, liên tục tài khoản loại hàng tồn kho Phương pháp thường sử dụng doanh nghiệp thương mại kinh doanh mặt hàng, có điều kiện kiểm kê xác nghiệp vụ nhập xuất kho Phương pháp kiểm kê định kỳ phương pháp không theo dõi cách thường xuyên, liên tục tình hình biến động hàng hoá tài khoản phản ánh loại hàng tồn kho mà phản ánh giá trị tồn kho đầu kỳ cuối kỳ chúng sở kiểm kê cuối kỳ, xác định lượng tồn kho thực tế với more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Trang Chuyên đề tốt nghiệp Bộ môn Kế toán lượng xuất Phương pháp thường sử dụng doanh nghiệp thương mại kinh doanh nhiều mặt hàng hàng hoá hàng hoá xuất thường xuyên, điều kiện lập chứng từ cho lần xuất hàng b Tài khoản sử dụng Để phản ánh nghiệp vụ lưu chuyển hàng hoá kinh doanh thương mại, kế toán sử dụng tài khoản sau: * Các tài khoản sử dụng chung cho phương pháp kê khai thường xuyên phương pháp kiểm kê định kỳ Thuộc loại bao gồm tài khoản không liên quan đến hàng tồn kho mà liên quan tới doanh thu kết tài khoản 511, 512, 521, 531, 532, 641, 642, 1422, 911 * Các tài khoản dùng cho phương pháp kê khai thường xuyên Đối với doanh nghiệp thương mại hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tài khoản đưa kế toán sử dụng tài khoản sau: Tài khoản 156 "Hàng hoá" Dùng để phản ánh giá thực tế hàng hoá kho, quầy, chi tiết theo kho, quầy, loại, nhóm hàng hoá Bên Nợ: Phản ánh nghiệp vụ làm tăng giá thực tế hàng hoá kho, quầy (giá mua chi phí thu mua) Bên Có: + Trị giá mua thực tế hàng xuất kho, xuất quầy + Phí thu mua phân bổ cho hàng tiêu thụ dư Nợ: Trị giá thực tế hàng hoá tồn kho, tồn quầy Tài khoản 156 chi tiết thành: + Tài khoản 1561: Giá mua hàng hoá + Tài khoản 1562: Chi phí thu mua hàng hoá Tài khoản 157 "Hàng gửi bán": Phản ánh giá trị mua hàng hàng gửi bán, ký gửi, đại lý chưa chấp nhận Tài khoản mở chi tiết theo loại hàng, lần gửi hàng từ gửi đến chấp nhận toán more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Trang Chuyên đề tốt nghiệp Bộ môn Kế toán Bên Nợ: Phản ánh trị giá thực tế hàng hoá chuyển bán giao cho bên nhận đại lý, ký gửi Bên Có: Trị giá hàng hoá khách hàng chấp nhận toán toán Dư Nợ: Trị giá hàng hoá gửi chưa khách hàng chấp nhận toán Tài khoản 151 "Hàng mua đường": Dùng để phản ánh trị giá thực tế hàng mua đường tài khoản mở chi tiết theo chủng loại hợp đồng kinh tế Bên Nợ: Giá mua theo hoá đơn nhận chưa có hàng phí tổn kèm theo Bên Có: Giá mua theo hoá đơn số hàng kiểm nhận kho, giao nhận thẳng cho khách hàng mua Dư Nợ: Hàng mua đường - Tài khoản 632 "Giá vốn hàng hoá: Phản ánh trị giá vốn hàng tiêu thụ kỳ bao gồm trị giá mua cửa hàng tiêu thụ phí thu mua phân bổ cho hàng tiêu thụ Tài khoản cuối kỳ số dư Bên Nợ: Tập hợp trị giá mua phí thu mua phân bổ cho hàng tiêu thụ kỳ Bên Có: + kết chuyển giá vốn hàng tiêu thụ kỳ (giá thực tế) + Trị giá mua cửa hàng tiêu thụ bị trả lại kỳ * Các tài khoản sử dụng cho phương pháp kiểm kê định kỳ Đối với doanh nghiệp thương mại hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ, tài khoản chung đưa kế toán sử dụng tài khoản sau: - Tài khoản 611 (6112) "Mua hàng hoá": Tài khoản phản ánh trị giá hàng hoá mua vào theo giá thực tế mở chi tiết theo thứ, kho, quầy hàng hoá Tài khoản 6112 cuối kỳ số dư Bên Nợ: Trị giá thực tế hàng hoá chưa tiêu thụ đầu kỳ tăng thêm kỳ nguyên nhân (mua vào, nhận cấp phát, nhận vốn góp ) Bên Có: + Giảm giá hàng mua hàng mua trả lại more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Trang Chuyên đề tốt nghiệp Bộ môn Kế toán + Trị giá vốn hàng tiêu thụ kỳ lại chưa tiêu thụ cuối kỳ Tài khoản 156 "Hàng hoá": Phản ánh trị giá hàng hoá tồn kho, tồn quầy, chi tiết theo thứ, loại, nơi Bên Nợ: Trị giá hàng tồn kho, tồn quầy cuối kỳ Bên Có: Kết chuyển trị giá hàng tồn kho, tồn quầy đầu kỳ Dư Nợ: Trị giá hàng tồn kho, tồn quầy - Tài khoản 157 "Hàng gửi bán": Phản ánh trị giá mua hàng hàng gửi bán, ký gửi, đại lý chưa chấp nhận Tài khoản mở chi tiết theo loại hàng, lần gửi hàng từ gửi đến chấp nhận toán Bên Nợ: Trị giá hàng gửi bán cuối kỳ Bên Có: Kết chuyển trị giá hàng gửi bán đầu kỳ Dư Nợ: Trị giá hàng gửi bán chưa bán thời điểm kiểm kê Các hình thức sổ áp dụng hạch toán lưu chuyển hàng hoá a Hình thức Nhật ký - Sổ Cái (NK - SC) Đặc điểm hình thức sử dụng sổ kế toán tổng hợp Nhật ký - Sổ Cái để kết hợp ghi nghiệp vụ kinh tế theo thời gian (phần nhật ký) với ghi theo hệ thống vào tài khoản kế toán (phần sổ Cái) Các chứng từ gốc (hoặc bảng tổng hợp chứng từ gốc loại phát sinh ngày, định kỳ ngắn định) sau định khoản xác ghi dòng NK - SC b Hình thức Chứng từ ghi sổ Đặc điểm hình thức kế toán nghiệp vụ kinh tế phải vào chứng từ gốc bảng tổng hợp chứng từ gốc loại, kỳ để lập Chứng từ ghi sổ sau ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ trước ghi vào sổ Cái Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian Sổ vừa dùng để đăng ký nghiệp vụ kinh tế phát sinh, quản lý chứng từ ghi sổ vừa để kiểm tra, đối chiếu số liệu với bảng cân đối phát sinh Sổ Cái dùng để ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Trang Chuyên đề tốt nghiệp Bộ môn Kế toán sinh theo tài khoản kế toán Trong lưu chuyển hàng hoá, kế toán nên sử dụng sổ tài khoản 156, 511, 632 c Hình thức Nhật ký chung Đặc điểm hình thức kế toán Nhật ký chung: Tất nghiệp vụ kinh tế tài phát sinh phải ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh định khoản kế toán nghiệp vụ đó, sau lấy số liệu sổ Nhật ký để ghi sổ Cái theo nghiệp vụ phát sinh Kế toán sử dụng sổ nhật ký mua hàng sổ nhật ký bán hàng, sổ Nhật ký chung sổ Cái tài khoản 156, 511, 632 để theo dõi, hạch toán nghiệp vụ lưu chuyển hàng hoá d Hình thức nhật ký - chứng từ Đặc điểm hình thức nghiệp vụ kinh tế phát sinh phải vào chứng từ gốc bảng phân bổ để vào Nhật ký chứng từ vào bảng kê với sổ chi tiết sau ghi vào sổ Cái, số liệu từ sổ Cái Nhật ký chứng từ cuối kỳ đưa lên báo cáo tài Để hạch toán theo dõi công tác lưu chuyển hàng hoá, kế toán sử dụng Nhật ký chứng từ số Bảng kê số 8, Nhật ký chứng từ số 6, Nhật ký chứng từ số 10 sổ Cái tài khoản tương ứng 156, 151, 157, 511, 632 Kế toán giai đoạn mua hàng Mua hàng giai đoạn hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thương mại Hàng hoá coi mua vào thông qua trình mua bán doanh nghiệp thương mại phải nắm quyền sở hữu hàng hoá (đã toán tiền hàng chấp nhận nợ) Mục đích mua hàng hoá để bán(cho nhu cầu tiêu dùng nước mua để xuất nước ngoài) Ngoài ra, hàng hoá doanh nghiệp thương mại sử dụng để góp vốn liên doanh, để trả lương, thưởng, biếu tặng, quảng cáo, chào hàng, để đổi hàng hoá khác cách thức mua hàng thường áp dụng mua trực tiếp đơn vị, cá nhân sản xuất giao sản phẩm gia công, hàng đổi hàng, bao tiêu, đặt more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Trang 10 Chuyên đề tốt nghiệp Bộ môn Kế toán phần iii: Hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá công ty phs Hải Phòng I Nhận xét hoạt động kinh doanh, công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá công ty phs Hải phòng Nhận xét chung hoạt động kinh doanh Ra đời kinh tế tập trung, bước đổi cách thức hoạt động để phù hợp với kinh tế thị trường, Công ty PHS Hải Phòng có bước tiến đáng kể kinh doanh mặt hàng sách văn hoá phẩm phải chịu ảnh hưởng không nhỏ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp Tuy nhiên Công ty tiếp cận với quy luật kinh tế thị trường vận dụng chúng cách linh hoạt vào quản lý tổ chức điều hành Công ty Là doanh nghiệp hoạt động độc lập nên coi thuận lợi lớn Công ty Mặt dù thị trường sách văn hoá phẩm có tham gia nhiều đơn vị thuộc Sở giáo dục Công ty sách thiết bị trường học, nhà sách tư nhân sức thâm nhập vào thị trường Mặc dù với đội ngũ cán công nhân viên yêu nghề, có trình độ lực vững vàng với giúp đỡ Tổng công ty PHS, Công ty Phát hành sách Hải Phòng đạt nhiều thành Mục tiêu doanh nghiệp kinh doanh thương mại lợi nhuận doanh nghiệp hoàn thành Từ đời, doanh thu đạt Công ty năm sau cao năm trước Bởi Công ty vận dụng sách giá cách linh hoạt cho đối tượng Chính điều làm cho sản lượng tiêu thụ công ty mức ổn định, kết hoạt động kinh doanh năm gần cho thấy rõ điều Nhìn vào bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty, thấy doanh thu năm đạt mức năm 2002 cao năm 2001, lợi nhuận năm 2002 lại thấp 2001 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Trang 52 Chuyên đề tốt nghiệp Bộ môn Kế toán Báo cáo kết hoạt động kinh doanh ĐVT: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Thực 2001 Thực 2002 Tổng doanh thu 18.653,00 20.347,00 Doanh thu 18.653,00 20.347,00 Giá vốn hàng bán 15.829,00 17.824,00 Lợi nhuận gộp 2.824,00 2.523,00 Chi phí bán hàng 117,00 126,00 Lợi nhuận từ HĐKD 2.707,00 2.397,00 Tổng lợi nhuận trước thuế 2.707,00 2.397,00 Lợi nhuận sau thuế 1.840,76 1.629,96 Điều nhiều nguyên nhân gây bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh giá vốn hàng bán tăng cao Bên cạnh chi phí bán hàng năm 2002 cao năm 2001 mức nhỏ Như Công ty quản lý chưa tốt công tác bán hàng làm phát sinh nhiều chi phí bán hàng dự kiến, cần nói thêm Công ty cho phép Bộ Tài hạch toán gộp khoản chi phí quản lý doanh nghiệp vào tài khoản chi phí bán hàng, thấy chi phí bán hàng Công ty lớn đến Chi phí bán hàng cửa hàng khoán cho cửa hàng dẫn đến tình trạng lãng phí Do tình hình quản lý doanh nghiệp phải chặt chẽ để hạ chi phí quản lý chi phí bán hàng cửa hàng trực thuộc Cùng với sách giá cả, Công ty mở rộng thị trường tiêu thụ Công ty tiến hành ký kết nhiều hợp đồng bán buôn hơn, không giới hạn phạm vi nội thành mà mở rộng quy mô huyện nhiều cửa hàng more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Trang 53 Chuyên đề tốt nghiệp Bộ môn Kế toán Tuy nhiên phân chia thị trường Tổng công ty PHS thông qua Công ty PHS khu vực việc mở rộng thị trường tỉnh khó thực thi Về hình thức bán đại lý, Công ty chưa thời gian tới cần nhanh chóng triển khai để đáp ứng tốt nhu cầu dân cư Công tác bán lẻ hàng hoá tổ chức hợp lý ngày nâng cao ý thức phục vụ khách hàng, điều kiện sở vật chất khang trang, đẹp, thoáng mát với đội ngũ nhân viên bán hàng nhiệt tình đem lại cho côg ty doanh thu cao mà có uy tín điều cần cho doanh nghiệp thời kỳ kinh tế thị trường Công ty đạt kết không riêng phận phòng ban mà đoàn kết thống nhất, nỗ lực tất cán công nhân viên, có đóng góp Phòng kế toán với công tác tài kế toán Phòng kế toán hoàn thành nhiệm vụ phòng chức năng: phản ánh, cung cấp, đầy đủ, xác thông tin tình hình tài kế toán Công ty cho lãnh đạo để sách đắn Đồng thời Công ty cố gắng tiến việc áp dụng chế độ kế toán phù hợp với điều kiện kinh doanh yêu cầu quản lý Tuy vậy, Công ty cần tiến hành cải cách công tác quản lý cách ứng dụng công nghệ thông tin vào trình làm việc nhằm phù hợp với chủ trương Đảng Nhà nước tiến hành hội nhập kinh tế với giới Đánh giá công tác hạch toán Với quy mô kinh doanh mình, nghiệp vụ phát sinh diễn hàng ngày Công ty PHS Hải Phòng nhiều nên hình thức kế toán phù hợp lựa chọn hình thức sổ Nhật ký chứng từ Trong trình thực tập Công ty viết trình bày, hình thức chứng tỏ ưu điểm Công ty sử dụng bảng kê tập hợp hoá đơn GTGT hoàn toàn thích hợp Nó giúp cho nhân viên thống kê nhập số liệu từ chứng từ dễ dàng không tốn nhiều thời gian Ngoài chứng từ nhập, xuất phân định rõ ràng more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Trang 54 Chuyên đề tốt nghiệp Bộ môn Kế toán theo phương thức bán hàng góp phần tạo điều kiện thuận tiện cho công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá Hệ thống tài khoản Công ty tuân thủ nguyên tắc phù hợp với chế độ kế toán hành Bộ Tài Được phép Bộ Tài tài khoản sử dụng Công ty chi tiết đến cấp Những tiểu khoản cụ thể hoá nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh Điều phù hợp với công việc hạch toán lưu chuyển số lượng lớn nhiều loại hàng hoá Về nội dung hạch toán lưu chuyển hàng hoá, chưa phải thật hoàn hảo nhìn chung Công ty có trình hạch toán phù hợp Công tác hạch toán liền với trình luân chuyển chứng từ sổ sách Công ty tổ chức luân chuyển chứng từ không hoàn toàn giống lí thuyết trình bày lại phù hợp với yêu cầu công việc Các chứng từ sổ sách kế toán luân chuyển rõ ràng, kỳ tiện lợi cho công tác kế toán kiểm tra Bên cạnh ưu điểm, công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá công ty theo tồn cần khắc phục để qúa trình hạch toán tốt Do công ty có hệ thống bán hàng rộng khắp địa bàn Hải Phòng, nên việc tập hợp chứng từ gốc để vào Nhật ký chứng từ hàng ngày gặp nhiều khó khăn Các chứng từ gốc tập hợp cửa hàng 10 ngày nộp lên cho Công ty Chính thời gian kéo dài lần nộp chứng từ làm cho công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá cập nhật hàng ngày lý thuyết Việc vào Nhật ký chứng từ phải làm 10 ngày một, kế toán lưu chuyển hàng hoá phản ánh không thật kịp thời với nhịp độ xuất hàng hoá cửa hàng trực thuộc Trong hệ thống tài khoản áp dụng công ty, tài khoản chi tiết cấp số tài khoản chưa thật cụ thể hoá Quá trình hạch toán lưu chuyển hàng hoá công ty tổng hợp nhiều số liệu từ phương thức bán hàng khác nhau, có hình thức toán toán sau Cả hai hình thức hạch toán TK 131, dã trình bày phần thực trạng Điều giúp cho công tác kế toán đơn giản more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Trang 55 Chuyên đề tốt nghiệp Bộ môn Kế toán lại thiếu sát thực với cửa hàng bạn hàng Tài khoản công nợ không chi tiết cho hàng hay tưng bạn hàng mà phân theo khách hàng trả sau hàng trực thuộc Điều gây khó khăn cho kế toán công nợ xử lý lương bạn hàng cửa hàng trực thuộc nhiều Bên cạnh việc đối chiếu hàng hoá xuất bán số nợ phải thu không dễ dàng Lượng chứng từ Công ty tháng nhiều nên công tác lưu trữ chứng từ đòi hỏi số thời gian định Các chứng từ gốc in theo mẫu Tổng Công ty PHS cho phép Bộ Tài Ngoài ra, sổ sách kế toán Công ty đánh số hiệu, ghi đề riêng, khác với lý thuyết hệ thống chuẩn mực kế toán hành Tuy nhiên khác biệt không lớn Điều không ảnh hưởng tới công tác hạch toán không thống hoàn toàn với hệ thống chung nên Công ty gặp khó khăn tiến hành kiểm tra, kiểm toán có tham gia người ngành Những nhược điểm vừa nêu không nhằm mục đích khác góp phần hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá công ty PHS Hải Phòng để Công ty hoạt động tốt hơn, hiệu ii số kiến nghị hoàn thiện công tác hạch lưu chuyển hàng hoá Công ty PHS Hải Phòng Sự cần thiết phải hoàn thiện Công ty PHS Hải Phòng doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thương mại hoạt động lưu chuyển hàng hoá giữ vai trò quan trọng định hoạt động Công ty Bên cạnh nhiệm vụ trị đặt lên hàng đầu, nhiệm vụ cuối làm để Công ty có lãi lãi cao Hơn kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắn nay, việc tồn đứng vững doanh nghiệp liền với tính hiệu kinh doanh Muốn không bị đào thải khỏi vòng quay có cách tự đổi mới,hoàn thiện Cụ thể công ty hoàn thiện lưu chuyển hàng hoá more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Trang 56 Chuyên đề tốt nghiệp Bộ môn Kế toán Do phát triển KHKT nên trình thu thập xử lý thông tin báo cáo số liệu ngày nhanh gọn Nhưng bùng nổ thông tin gây thông tin nhiều loại chọn lọc thông tin cần thiết phục vụ cho công tác định lãnh đạo vô quan trọng Một công cụ cung cấp, thông tin để lãnh đạo quản lý chặt chẽ hơn, định xác kế toán, phận kế toán cung cấp thông tin tài tham mưu lãnh đạo tài Công ty, báo cáo tài mà phận lập đầy đủ, xác nguồn thông tin hữu ích cho bạn hàng, đối tác kinh doanh Công ty Từ ưu, nhược điểm phân tích trên, thấy rõ cần phải hoàn thiện công tác kế toán nói chung trình hạch toán lưu chuyển hàng hoá nói riêng Nếu công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá ngày hoàn thiện chắn đem lại nhiều lợi ích cho Công ty Nó giúp Công ty quản lý chặt chẽ tình hình lưu thông, phân phối hàng hoá, phản ánh đầy đủ kịp thời doanh thu, công nợ Thông qua Công ty có sách phù hợp đẩy nhanh vòng quay vốn, tránh tổn thất không đáng có Hạch toán lưu chuyển hàng hoá tốt giúp lãnh đạo nắm bắt kịp thời tình hình thị trường, tận dụng lơi Công ty đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tránh bỏ qua hội thị trường Các chứng từ, sổ sách tài liệu kế toán có tính pháp lý, thống cao tạo điều kiện cho hoạt động thanh, kiểm tra quan có thẩm quyền Tóm lại để hoạt động kinh doanh Công ty thường xuyên, liên tục, hiệu công tác lưu chuyển hàng hoá phải thực tốt, hoàn thiện theo thời gian Vì vậy, hoàn thiện không ngừng đổi công tác kế toán trọng tâm hạch toán lưu chuyển hàng hoá phù hợp yêu cầu quản lý, đáp ứng nhiệm vụ mục tiêu Công ty thật khách quan, cần thiết Một số kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá Kiến nghị 1: Về chứng từ gốc Nội dung chứng từ gốc công ty PHS Hải Phòng buộc phải tuân thủ quy định Bộ Tài phải hoàn thiện thêm more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Trang 57 Chuyên đề tốt nghiệp Bộ môn Kế toán Tuy nhiên chứng từ gốc phải cửa hàng trực thuộc nộp lên Công ty hàng ngày để kế toán vào Nhật ký chứng từ Nhưng thực tế mười ngày cửa hàng tập hợp chứng từ nhập xuất lên Công ty Điều gây ảnh hưởng cho công tác kế toán trình bày phần đánh giá chậm trễ khắc phục cách rút ngắn khoảng thời gian nộp chứng từ lên Công ty để công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá đầy đủ kịp thời Nếu việc nộp chứng từ cửa hàng tiến hành hàng ngày Công ty nên điều chỉnh thời hạn nộp chứng từ gốc xuống ngày Như dung hoà cho giải pháp hàng ngày 10 ngày Quy định Công ty không tối ưu giải pháp nộp chứng từ hàng ngày khó thực Việc cửa hàng tập hợp chứng từ ngày nộp lên cho Công ty giảm bớt lượng lớn chứng từ dồn động tạo điêù kiện cho kế toán hạch toán hàng hoá xác, kịp thời hơn, bám sát thực tế nhập xuất hàng hoá cửa hàng, giải pháp mang tính thực tiễn cao Kiến nghị 2: Về hình thức sổ kế toán Nếu chứng từ gốc luân chuyển chưa nhanh kịp tời ảnh hưởng tới Nhật ký chứng từ, sổ kế toán chi tiết Nhật ký chứng từ với hệ thống sổ chi tiết Công ty đánh số ghi đề mục khác so với hệ thống sổ tài liệu kế toán hành Dẫu biết khác biệt ngành nghề, doanh nghiệp gây khó khăn cho người họ cần thông tin Thiết nghĩ Công ty nên có thống với hệ thống kế toán tiêu đề sổ sách tài liệu kế toán thống không mang tính quán mà giúp cho công tác thanh, kiểm tra thuận tiện nhanh chóng Kiến nghị 3: Về tài khoản sử dụng Khi phản ánh hàng hoá bán dù theo phương thức công ty hạch toán TK 131 chi tiết cho cửa hàng trực thuộc 1311 cho khách trả sau 1314 Tuy nhiên khoản công nợ theo dõi bảng kê công nợ TK 131 theo cửa hàng trực thuộc bạn hàng Bảng kê công nợ tập hợp khoản phải thu cho tháng mà không chi tiết more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Trang 58 Chuyên đề tốt nghiệp Bộ môn Kế toán nghiệp vụ phát sinh Đây rút ngắn cho đơn giản lại gây khó khăn định việc theo dõi kiểm tra tra đối chiếu lượng hàng xuất bán với công nợ phải thu Nên công ty hạch toán TK 131 chi tiết cho cửa hàng, bạn hàng theo nghiệp vụ kinh tế phát sinh Phương thức bán hàng công ty đa dạng để hạch toán khoản phải thu công ty lại dùng TK 131 chi tiết thành tiểu khoản 1311 1314 Trên thực tế tiểu khoản 1311 1314 đảm đương cho tất khách hàng, cửa hàng trực thuộc Trong Công ty có bán buôn, bán lẻ trực tiếp Hình thức lẻ lại có bán thu tiền trực tiêp, bán thu tiền sau Theo Công ty tiết TK 131 theo hình thức bán hàng - TK 1311 "Phải thu cửa hàng trực thuộc" + TK 13111"Phải thu cửa hàng bán thu tiền trực tiếp" + TK 13112 "Phải thu cửa hàng bán thu tiền sau" - TK 1314 "Phải thu bán buôn" + TK 13141 "Phải thu bán buôn qua kho công ty" Việc chi tiết tiểu khoản theo phương thức bán hàng giúp công ty dễ dàng công tác theo dõi công nợ, góp phần đẩy nhanh thu hồi nợ từ chỗ hàng hoá lưu chuyển nhanh, đồng vốn quay vòng theo tỷ lệ thuận Quá trình hạch toán lưu chuyển hàng hoá phức tạp rõ ràng Kiến nghị 4: Về công tác kết chuyển giá vốn doanh thu Tại công ty PHS Hải Phòng, công tác kết chuyển giá vốn doanh thu bán hàng thực cuối quý, việc hạch toán kết chuyển tạo khác biệt lớn TK số dư cuối tháng Trên lý thuyết, TK số dư kết chuyển vào cuối tháng để xác định kết kinh doanh Thực tế thấy phần hạch toán trên,cuối tháng công ty chưa kết chuyển cho TK số dư TK 511, 632 mà điều tiến hành Công ty xác định kết kinh doanh vào cuối quý Điều gây khó khăn cho Công ty không tiến hành kết chuyển cuối tháng more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Trang 59 Chuyên đề tốt nghiệp Bộ môn Kế toán không tuân thủ hệ thống kế toán hành theo công ty PHS nên tiến hành kết chuyển giá vốn doanh thu bán hàng vào cuối tháng hệ thống kế toán ban hành việc khó khăn quan trọng công tác lưu chuyển hàng hoá xác định kết kinh doanh Kiến nghị 5: Về máy kế toán Bộ máy kế toán công ty gồm có 10 người, người đảm đương chức chuyên biệt Số lượng kế toán viên không nhiều so với khối lượng công tác, Công ty có hệ thống bán lẻ rộng khắp, số lượng chứng từ nhiều khối lượng công tác kế toán lớn Có lẽ Công ty nên xếp đội ngũ nhân Phòng kế toán cho phù hợp với yêu cầu kiến nghị mà nêu Đó tăng lượng nhân viên thu tiền hàng ngày từ người lên người để giảm bớt việc di chuyển nhiều họ Kiến nghị 6: Về quản lý chi phí Sau ổn định lại nhân Công ty nên xem xét việc giao chi phí khoán xuống cho cửa hàng thật hợp lý chưa Chúng ta biết khoán chi phí biện pháp tối ưu hoá cho tiết kiệm chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp Nhưng cửa hàng trực thuộc chi phí khoán phân nhiều so với thực tế Như dẫn đến tình trạng lãng phí,làm tăng chi phí bán hàng lên cao mà không rõ nguyên nhân Để tránh không xác thực thực tế tính toán khoán chi phí nhiều, Công ty nên yêu cầu cửa hàng lập báo cáo chi phí hàng tháng kết hợp với công tác kiểm tra xuống cửa hàng hàng quý Từ nắm bắt thực tế tính có biện pháp xử lý kịp thời, đề chi phí khoán phù hợp Kiến nghị 7: Về việc áp dụng hệ thống chuẩn mực kế toán ứng dụng kế toán máy vào thực tế Mặc dù hệ thống chuẩn mực kế toán Thông tư 89/2002/TT-BTC ban hành vào thực thi việc áp dụng vào thực tiễn Công ty chưa đựơc tiến hành Đây vấn đề mà Công ty cần phải quan tâm tích cực để định Bộ Tài sớm thực Bên cạnh more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Trang 60 Chuyên đề tốt nghiệp Bộ môn Kế toán có thực tế tất doanh nghiệp ứng dụng tính tiện ích công nghệ thông tin sử dụng phần mềm Kế toán máy vào công tác kế toán nhằm giảm tối đa thời gian lao động thủ công cho kế toán viên đặc biệt kế toán trưởng, tận dụng thời gian để làm công việc khác Kiến nghị 8: Về TK chi phí bán hàng chi phí quản lý DN Chi phí bán hàng chi phí quản lý Công ty nhiều tính chất đặc điểm hoạt động kinh doanh, chi phí lớn lại hạch toán tất vào TK 641 điều đồng ý Bộ Tài Tuy Công ty gặp khó khăn việc tìm nguyên nhân tăng lên chi phí bán hàng hay chi phí quản lý doanh nghiệp chúng không hạch toán riêng biệt Nên hạch toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp theo TK riêng biệt tìm giải pháp khác cho phân biệt lao động trực tiếp hoàn thiện nêu ý tưởng mang tính khả thi với mong muôn công tác kế toán tổ chức tốt mạnh dạn đưa Tôi mong công ty PHS Hải Phòng quan tâm xem xét kiến nghị more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Trang 61 Chuyên đề tốt nghiệp Bộ môn Kế toán Kết luận Với trình hội nhập kinh tế nước ta với kinh tế giới, hệ thống kế toán Việt nam không ngừng cải tiến, hoàn thiện Chúng ta trình soạn thảo ban hành hệ thống chuẩn mực kế toán cho phù hợp với yêu cầu công tác quản lý mới, tiến tới hoà nhập chuẩn mực thông lệ kế toán phổ biến giới Vai trò thông tin ngày xem chìa khoá cho hoạt động kinh doanh Điều khẳng định thêm tầm quan trọng công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá nói riêng Vì định đến sống doanh nghiệp kinh doanh thương mại Đứng trước thách thức Công ty PHS Hải Phòng nắm bắt hội hiểu rõ tính thiết yếu công tác này, Công ty trọng cho công tác kế toán việc nâng cao trình độ nghiệp vụ cuả nhân viên, tới tới sửa đổi bổ sung, nâng cấp trang thiết bị ngày đáp ứng tốt công việc Sách văn hoá phẩm mặt hàng mang giá trị tinh thần cao, nguồn tri thức lớn nhân loại thiếu dù thời đại đâu Do công tác quản lý nói chung quản lý tài kế toán Công ty PHS Hải Phòng coi trọng, nhờ việc tổ chức tốt công tác quản lý tài kế toán góp phần không nhỏ lưu thông sách văn hoá phẩm thị trường để đến tay người đọc, người sử dụng, đem lại hiệu xã hội kinh tế Trên toàn viết công tác kế toán Công ty PHS Hải Phòng, công tác kế toán đòi hỏi tính xác, cẩn thận, phẩm chất đội ngũ cán kế toán công ty đáp ứng đầy đủ Ngoài họ thể trình độ nghiệp vụ chuyên môn cao, tiếp thu đáp ứng yêu cầu đặt Với đội ngũ kế toán viên tất phần hành kế toán hạch toán rõ ràng, xác, kịp thời cung cấp thông tin cho lãnh đạo công ty Riêng công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá, phần thực trạng more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Trang 62 Chuyên đề tốt nghiệp Bộ môn Kế toán cho thấy tính hợp lý nhập hàng hoá vào tính hiệu xuất hàng hoá Chứng từ sổ sách, tài liệu kế toán lập minh bạch xác, đầy đủ phù hợp với hệ thống kế toán hành Nội dung hạch toán bám sát thực tế nghiệp vụ kinh tế phát sinh, nhiên điểm chưa hoàn hảo Sau thời gian thực tập công ty, giúp đỡ nhân viên Phòng kế toán hướng dẫn thầy giáo Quách Mạnh Hùng Trần Đức Thuần với nỗ lực thân, hoàn thành viết Do thời gian thực tập chưa thật nhiều, trình độ hiểu biết chưa sâu, tài liệu nghiên cứu hạn chế nên phần trình bày không tránh khỏi khiếm khuyết Vì vậy, mong góp ý bảo thầy cô giáo, cán Phòng kế toán công ty PHS Hải Phòng Cuối xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình ban lãnh đạo toàn thể cô Phòng kế toán Công ty PHS Hải Phòng Em muốn bày tỏ lòng cảm ơn quý thầy cô giáo trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hải Phòng dìu dắt dậy dỗ suốt trình học tập trường Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình chu đáo thầy giáo Quách Mạnh Hùng Trần Đức Thuần - Giảng viên Bộ môn Kế toán Cao Đẳng Cộng Đồng Hải Phòng để em hoàn thành chuyên đề mong muốn more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Trang 63 Chuyên đề tốt nghiệp Bộ môn Kế toán Mục lục Lời mở đầu phần i: Cơ sở lý luận hạch toán nghiệp vụ lưu chuyển hàng hoá doanh nghiệp thương mại I Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại nhiệm vụ hạch toán Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại Đặc điểm hạch toán doanh nghiệp kinh doanh thương mại II Công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá Phương pháp tài khoản hạch toán lưu chuyển hàng hoá Các hình thức sổ áp dụng hạch toán lưu chuyển hàng hoá Kế toán giai đoạn mua hàng 10 Kế toán giai đoạn tiêu thụ 13 Kế toán lưu chuyển hàng hoá theo phương pháp kiểm kê định kỳ 20 Kế toán hàng hoá tồn kho 21 phần ii: Thực trạng công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá công ty phát hành sách Hải Phòng 24 I Đặc điểm tình hình chung Công ty 24 Quá trình hình thành phát triển 24 Nhiệm vụ đặc điểm hoạt động kinh doanh 24 Tổ chức máy quản lý tổ chức công tác kế toán 25 II Tình hình hạch toán lưu chuyển hàng hoá công ty phát hành sách hải phòng 30 Phương thức lưu chuyển phương pháp tính giá hàng hoá 30 Tài khoản chứng từ sử dụng 31 Hạch toán lưu chuyển hàng hoá công ty 33 phần iii: Hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá công ty phs Hải Phòng 52 I Nhận xét hoạt động kinh doanh, công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá công ty phs Hải phòng 52 Nhận xét chung hoạt động kinh doanh 52 Đánh giá công tác hạch toán 54 II số kiến nghị hoàn thiện công tác hạch lưu chuyển hàng hoá Công ty PHS Hải Phòng 56 Sự cần thiết phải hoàn thiện 56 Một số kiến nghị hoàn thiện công tác KT lưu chuyển hàng hoá 57 Kết luận 62 more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Trang 64 Chuyên đề tốt nghiệp Bộ môn Kế toán Tài liệu tham khảo Kế toán thương mại - dịch vụ PGS - TS Trần Thế Dũng - NXB Thống kê 1999 Lý thuyết thực hành kế toán tài TS - Nguyễn Văn Công - NXB Tài 2002 Lý thuyết thực hành kế toán tài doanh nghiệp thương mại dịch vụ TS - Nguyễn Văn Công - NXB Tài 2002 Thông tư 89/2002/TT-BTC Ban hành 9/10/2002 Bộ Tài more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Trang 65 Chuyên đề tốt nghiệp Bộ môn Kế toán Nhận xét sở thực tập more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Trang 66 [...]... phòng chống cháy nổ b Tổ chức công tác kế toán Xuất phát từ đặc điểm kinh doanh và đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý, Công ty Phát hành sách Hải Phòng áp dụng hình thức tổ chức công tác kế toán tập trung Mọi công tác kế toán đều được tập trung ở phòng kế toán Công ty Các cửa hàng chỉ làm nhiệm vụ lập chừng từ ban đầu (lập hoá đơn xuất, bán lẻ hàng hoá) sau đó tập hợp thành các bảng kê nộp lên Phòng kế. .. tên là quốc doanh phát hành sách tỉnh (thành phố) Chính từ đây Quốc doanh Phát hành sách Hải Phòng ra đời với những bước không ngừng phát huy để tự hoàn thiện mình Đến năm 1982 Nhà nước ta một lần nữa quyết định đổi tên Quốc doanh Phát hành sách thành Công ty phát hành sách tỉnh (thành phố) Một lần nữa Công ty phát hành sách Hải Phòng với tên tuổi mới nhằm phù hợp hơn với tình hình mới Năm1993 theo Nghị... tốt nghiệp Bộ môn Kế toán Nhiệm vụ cụ thể của Công ty là: Tiếp nhận sách và văn hoá phẩm từ các nhà xuất bản trong cả nước, ngoài ra còn ở kho của Tổng Công ty phát hành sách Việt Nam, Công ty phát hành sách Hà Nội, về kho của Công ty Phát hành sách Hải Phòng Tổ chức bán sách và văn hoá phẩm cho các đơn vị thuộc các thành phần kinh tế và nhu cầu của dân cư Xây dựng cơ sở vật chất, phát triển các mạng... trạng công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá tại công ty phát hành sách Hải Phòng I Đặc điểm tình hình chung của Công ty 1 Quá trình hình thành và phát triển Ngày 10/10/1952 Hồ Chủ Tịch ký sắc lệnh số 122 thành lập "Nhà in Quốc gia Việt Nam" tiền thân của Quốc doanh Phát hành sách ngày nay Từ năm 1955 cho đến năm 1960 quyết định phân cấp về địa phương lấy tên là quốc doanh phát hành sách tỉnh (thành phố)... Phòng kế toán Công ty, Kế toán Công ty tiến hành kiểm tra phân loại ghi sổ chứng từ, hạch toán tổng hợp và chi tiết các nghiệp vụ trên, ghi sổ tổng hợp và lập báo cáo tài chính Bộ máy kế toán của công ty có nhiệm vụ tổ chức thực hiện và kiểm tra công tác kế toán trong phạm vi Công ty, giúp lãnh đạo tổ chức công tác quản lý, phân tích hoạt động kinh doanh Bộ máy kế toán gồm có 10 người do kế toán trưởng... hình mới Năm1993 theo Nghị định 388/1993/NĐ-TTCP của Thủ tướng Chính phủ quyết định chính thức cho Công ty phát hành sách các tỉnh (thành phố) trong đó có Công ty Phát hành sách Hải Phòng là một doanh nghiệp Nhà nước Cho đến nay Công ty Phát hành sách Hải Phòng vẫn liên tục phát triển lớn mạnh, quy mô Công ty ngày càng mở rộng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình và... hồi nợ 01 kế toán ngân hàng: có nhiệm vụ theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ chuyển tiền qua ngân hàng, số dư trên tài khoản tiền gửi,phụ trách các quan hệ giữa Công ty và Ngân hàng 01 kế toán doanh thu: thực hiện việc theo dõi, hạch toán doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của Công ty 01 kế toán hàng hoá: có nhiệm vụ theo dõi tình hình nhập - xuất - tồn hàng hoá của toàn Công ty 01 kế toán theo dõi... cửa hàng sách tự chọn để thoả mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu thưởng thức và sử dụng sách, văn hoá phẩm trên địa bàn b Đặc điểm hoạt động kinh doanh Công ty Phát hành sách Hải Phòng là một doanh nghiệp thương mại chuyên kinh doanh sách và văn hoá phẩm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Sở văn hoá thông tin Hải Phòng Nguồn hàng của Công ty được chính các nhà xuất bản, Tổng công ty phát hành sách cung cấp Kết... tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của công ty đồng thời tham mưu, đề xuất các biện pháp quản lý kinh tế tài chính với Ban giám đốc công ty; trực tiếp quản lý, theo dõi công tác kế toán ở các cửa hàng tự chọn trực thuộc Các cửa hàng tự chọn: thực hiện nhiệm vụ tổ chức bán hàng tự chọn theo sự chỉ đạo của Công ty, chịu trách nhiệm về các mặt hoạt động tại cửa hàng như công tác bán hàng, công tác quản... Bộ môn Kế toán Thuế GTGT phải nộp trong kỳ Nợ TK 511, 512: Doanh thu bán hàng Có TK 3331:Thuế GTGT phải nộp 5 Kế toán lưu chuyển hàng hoá theo phương pháp kiểm kê định kỳ Trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ để hạch toán hàng tồn kho, trình tự hạch toán lưu chuyển hàng hoá tiến hành như sau: * Đầu kỳ, kết chuyển trị giá hàng tiêu thụ Nợ TK 611 (6112): Hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty phát hành sách hải phòng , Hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty phát hành sách hải phòng , Hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty phát hành sách hải phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay