Hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty điện tử viễn thông quân đội

87 166 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 21:41

Luận văn tốt nghiệp -1- Sinh viên: Nguyễn Văn Bắc Lời nói đầu Từ năm 1980, Việt Nam bắt đầu bước vào công đổi kinh tế theo định hướng Đảng Nhà Nước Sự đổi sách mở cửa khiến kinh tế có bước thay đổi lớn từ kính tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang kinh tế thị trường có quản lý Nhà Nước theo hướng đa dạng hoá, đa phương hoá, mở rộng lĩnh vực kinh doanh thành phần kinh tế để hội nhập với kinh tế khu vực giới Các doanh nghiệp với ý nghĩa tế bào kinh tế hoạt động nhằm cung cấp hàng hóa, dịch vụ để thoả mãn nhu cầu sinh hoạt người nhu cầu sản suất kinh doanh toàn xã hội Đối với doanh nghiệp này, tiêu thụ giai đoạn quan trọng chu kì kinh doanh có tính chất định tới thành công hay thất bại doanh nghiệp Trong trình hoạt động kinh doanh, tiêu thụ nghiệp vụ kinh doanh chi phối loại nghiệp vụ khác Các chu kì kinh doanh diễn liên tục, nhịp nhàng doanh nghiệp thực tốt khâu tiêu thụ, sở tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp kinh tế thị trường Nhận thức tầm quan trọ0ng tổ chức tiêu thụ hàng hoá nói chung hạch toán tiêu thụ nói riêng Với mong muốn tiếp tục củng cố nâng cao hiểu biết hạch toán lưu chuyển hàng hoá xác định kết tiêu thụ Được giúp đỡ tận tình Tiến sỹ Nguyễn Thị Lời Phòng tài công ty Điện Tử Viễn Thông Quân Đội, em chọn đề tài Hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá xác định kết tiêu thụ hàng hoá Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội Luận văn tốt nghiệp em trình bày theo ba phần sau: Phần I: Những vấn đề lí luận hạch toán lưu chuyển hàng hoá xác định kết tiêu thụ hàng hoá doanh nghiệp kinh doanh thương mại Phần II: Thực trạng công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá xác định kết tiêu thụ hàng hoá Công ty Điện Tử Viễn Thông Quân Đội more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Luận văn tốt nghiệp -2- Sinh viên: Nguyễn Văn Bắc Phần III: Hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá xác định kết tiêu thụ hàng hoá Công ty Điện Tử Viễn Thông Quân Đội (VIETEL) more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Luận văn tốt nghiệp -3- Sinh viên: Nguyễn Văn Bắc Phần I: sở lý luận chung hạch toán lưu chuyển hàng hoá xác định kết tiêu thụ đơn vị kinh doanh thương mại I Đặc điểm nhiệm vụ hạch toán nghiệp vụ lưu chuyển hàng hoá đơn vị kinh doanh thương mại Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại Thương mại khâu trung gian nối liền sản xuất tiêu dùng Thương mại bao gồm phân phối lưu thông hàng hoá Đặc điểm khác biệt doanh nghệp kinh doanh thương mại doanh nghiệp sản xuất doanh nghiệp thương mại không trực tiếp tạo sản phẩm, đóng vai trò trung gian môi giới cho người sản xuất người tiêu dùng Doanh nghiệp sản xuất doanh nghiệp trực tiếp tạo cải vật chất phục vụ cho nhu cầu xã hội Doanh ngiệp thương mại thừa hưởng kết doanh nghiệp sản xuất, chi phí mà doanh nghiệp thương mại bỏ bao gồm: giá phải trả cho người bán phí bỏ để trình bán hàng diễn thuận tiện, đạt hiệu cao Đặc điểm hoạt động: Hoạt động kinh tế chủ yếu doanh nghiệp thương mại lưu chuyển hàng hoá Quá trình lưu chuyển hàng hoá thực chất trình đưa hàng hoá từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng thông qua hoạt động mua bán, trao đổi sản phẩm hàng hoá nhằm thoả mãn nhu cầu hàng hoá người tiêu dùng Đặc điểm hàng hoá: Hàng hoá kinh doanh thương mại gồm loại vật tư, sản phẩm có hình thái vật chất hay hình thái vật chất mà doanh nghiệp mua để bán Đặc điểm phương thức lưu chuyển hàng hoá: Quá trình lưu chuyển hàng hoá thực theo hai phương thức: bán buôn bán lẻ Trong bán buôn phương thức bán hàng cho đơn vị thương mại, doanh nghiệp sản more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Luận văn tốt nghiệp -4- Sinh viên: Nguyễn Văn Bắc xuất để thực bán ra, hoăc gia công, chế biến bán Đặc điểm hàng hoá bán buôn hàng hoá nằm lưu thông, chưa vào lĩnh vực tiêu dùng, đó, giá trị giá trị sử dụng hàng hoá chưa thực Còn bán lẻ phương thức bán hàn trực tiếp cho người tiêu dùng tổ chức đơn vị kinh tế mua mang tính chất tiêu dùng nội Đặc điểm tổ chức kinh doanh: Tổ chức kinh doanh thương mại theo nhiều mô hình khác tổ chức bán buôn, bán lẻ, công ty kinh doanh tổng hợp công ty môi giới Ngoài nhiệm vụ kinh doanh chủ yếu mua, bán hàng hoá doanh nghiệp thương mại thực nhiệm vụ sản xuất, gia công chế biến tạo thêm nguồn hàng tiến hành hoạt động kinh doanh Đặc điểm vận động hàng hoá: Sự vận động hàng hoá kinh doanh thương mại không giống nhau, tuỳ thuộc vào nguồn hàng ngành hàng khác có vận động khác Do đó, chi phí thu mua thời gian lưu chuyển hàng hoá khác loại hàng Khái niệm, yêu cầu quản lý hàng hoá nhiệm vụ hạch toán lưu chuyển hàng hoá: 2.1 Khái niệm: Lưu chuyển hàng hoá trình đưa hàng hoá từ lĩnh vực sản xuất đến lĩnh vực tiêu dùng thông qua phương thức mua bán Đối với doanh nghiệp kinh doanh thương mại, hoạt động lưu chuyển hàng hoá hoạt động chủ yếu doanh nghiệp Hoạt động bao gồm hai trình mua hàng bán hàng không qua khâu sản xuất chế biến làm thay đổi hình thái vật chất hàng hoá Tài sản kinh doanh thương mại vận động theo công thức Tiền Hàng Tiền Quá trình mua hàng (T-H) trình vận động vốn kinh doanh từ hình thái vốn tiền sang hình thái vốn hàng hoá Quá trình mua hàng doanh nghiệp coi hoàn tất hàng hoá kiểm nhận nhập kho more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Luận văn tốt nghiệp -5- Sinh viên: Nguyễn Văn Bắc chuyển bán thẳng, doanh nghiệp toán tiền hàng chấp nhận toán Quá trình bán hàng (H-T) trình vận động vốn kinh doanh từ vốn hàng hoá sang vốn tiền tệ hình thành kết sản xuất kinh doanh Quá trình bán hàng hoàn tất hàng hoá giao cho người mua thu tiền hàng chấp nhận toán Ngoài nhiệm vụ kinh doanh chủ yếu mua bán hàng hoá doanh nghiệp thương mại thực nhiệm vụ sản xuất, gia công, chế biến kèm theo để tạo nguồn hàng tiến hành hoạt động kinh doanh dịch vụ khác Đối với doanh nghiệp thương mại lưu chuyển hàng hoá chiếm tỷ trọng lớn hoạt động doanh nghiệp Công tác quản lý hàng hoá công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá có vai trò quan trọng hoạt động lưu chuyển hàng hoá có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 2.2 Yêu cầu quản lý hàng hoá: Quản lý hàng hoá đóng vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh thương mại Quản lý tốt hàng hoá tránh rủi ro ảnh hưởng đến việc tiêu thụ hàng hoá thu nhập toàn doanh nghiệp Để quản lý hàng hoá tốt doanh nghiệp cần đảm bảo quản lý tốt mặt số lương, chất lượng, giá trị Quản lý mặt số lượng: việc phản ánh thường xuyên tình hình nhập xuất hàng hoá mặt vật để qua thấy việc thực kế hoạch mua tiêu thụ hàng hoá, qua phát hàng hoá tồn đọng lâu ngày tiêu thụ chậm không tiêu thụ để có biện pháp giải quyết, tránh tình trạng ứ đọng vốn Quản lý mặt chất lượng: để cạnh tranh thị trường hàng hoá lúc đáp ứng chất lượng thoã mãn nhu cầu người tiêu dùng Đó yêu cầu cần thiết hoạt động kinh doanh more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Luận văn tốt nghiệp -6- Sinh viên: Nguyễn Văn Bắc thương mại, đó, mua hàng doanh nghiệp phải lựa chọn nguồn hàng có tiêu chuẩn cao phải kiểm nghiệm chất lượng mua hàng nhập kho Hàng hoá dự trữ kho phải kiểm tra bảo quản tốt tránh tình trạng hư hỏng, giảm chất lượng làm uy tín doanh nghiệp Quản lý mặt giá trị: đơn vị phải theo dõi giá trị hàng hoá kho, theo dõi tình hình biến động giá thị trường để biết hàng hoá có giá trị tăng giảm để phản ánh thực tế giá trị hàng hoá tồn kho 2.3 Nhiệm vụ hạch toán lưu chuyển hàng hoá: Trong kinh tế thị trường, đơn vị kinh doanh tồn phát triển phải bám sát tình hình thị trường để tiến hành hoạt động kinh doanh có hiệu Để cung cấp thông tin hữu hiệu cho nhà quản trị định công tác kế toán phải cập nhật nhanh chóng, xác Trong doanh nghiệp thương mại công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng tới kết kinh doanh công ty Để cung cấp cho nhà quản trị cách xác, kịp thời công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá doanh nghiệp phải thực nhiệm vụ sau: Phản ánh kịp thời, xác tình hình nhập- xuất- tồn kho hàng hoá số lượng, giá cả, chất lượng, tình hình bảo quản hàng hoá dự trữ Phản ánh đầy đủ nghiệp vụ mua, bán hàng hoá Quản lý chặt chẽ tình hình biến động dự trữ hàng hoá, phát xử lý kịp thời hàng hoá giảm chất lượng, giá khó tiêu thụ Tổ chức tốt nghiệp vụ hạch toán chi tiết hàng hoá, luôn kiểm tra tình hình ghi chép kho, quầy hàng Thực tốt chế độ kiểm tra, đối chiếu sổ sách ghi chép kết kiểm kê hàng hoá kho quầy hàng Lựa chọn phương pháp tính giá vốn hàng hoá xuất bán cho phù hợp với tình hình đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp để đảm boả tiêu lãi gộp hàng hoá more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Luận văn tốt nghiệp -7- Sinh viên: Nguyễn Văn Bắc Ghi nhận doanh thu bán hàng đầy đủ kịp thời phản ánh kết mua bán hàng hoá, tham gia kiểm kê đánh giá lại hàng hoá Tính toán xác chi phí liên quan đến trình mua bán hàng hoá, khoản giảm trừ doanh thu, khoản toán công nợ với nhà cung cấp với khách hàng Xác định kết tiêu thụ lên báo cáo kết kinh doanh doanh nghiệp iI Hạch toán nghiệp vụ lưu chuyển hàng hoá: Quá trình mua hàng: 1.1 Các phương thức mua hàng, toán thủ tục chứng từ: Doanh nghiệp thương mại mua hàng theo phương thức sau: Mua hàng theo phương thức trực tiếp: Theo phương thức này, vào hợp đồng ký kết, doanh nghiệp cử nhân viên thu mua hàng hoá mang giấy uỷ nhiệm nhận hàng đến đơn vị bán hàng để nhận hàng theo quy định hợp đồng mua bán hàng hoá, doanh nghiệp mua trực tiếp sở sản xuất kinh doanh, thị trường Sau hoàn thành thủ tục chứng từ giao nhận hàng hoá, nhân viên thu mua vận chuyển hàng hoá phương tiện tự có thuê ngoài, chi phí vận chuyển doanh nghiệp chịu Mua hàng theo phương thức chuyển hàng: Căn vào hợp đồng ký kết đơn đặt hàng, bên bán chuyển hàng tới cho bên mua theo địa điểm quy định trước bên mua cử nhân viên thu mua đến nhận hàng Trường hợp chi phí vận chuyển hàng hoá bên bán bên mua chịu theo thoả thuận hai bên Chứng từ mua hàng hoá kèm theo trình mua hàng là: Hoá đơn giá trị gia tăng (bên bán lập) Hoá đơn bán hàng (bên bán lập) Bảng kê mua hàng hoá Phiếu nhập kho more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Luận văn tốt nghiệp -8- Sinh viên: Nguyễn Văn Bắc Biên kiểm nhận hàng hoá Phiếu chi, giấy báo nợ, phiếu toán tạm ứng 1.2 Phương pháp tính giá hàng hoá nhập kho: Theo quy định, hàng hoá nhập mua hoạt động kinh doanh thương mại tính theo phương pháp giá thực tế nhằm đảm bảo nguyên tắc giá phí Tính giá hàng mua việc xác định giá ghi sổ hàng hoá mua vào Giá thực tế hàng hoá mua vào xác định: Giá thực tế Giá mua hàng = hàng hoá mua vào hoá Thuế nhập khẩu, + thuế TTĐB phải nộp (nếu có) Giảm giá hàng mua Chi phí thu mua + phát sinh trình mua hàng Giá mua hàng hoá số tiền mà doanh nghiệp phải trả cho người bán theo hoá đơn: Đối với doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ giá mua hàng hoá mua chưa có thuế giá trị gia tăng đầu vào Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tang theo phương pháp trực tiếp hàng hoá không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng giá mua hàng hoá bao gồm thuế giá trị gia tăng đầu vào Ngoài ra, trường hợp hàng hoá mua vào trước bán cần phải gia công chế biến giá mua hàng hoá bao gồm toàn cho phí phát sinh trình Giảm giá hàng bán số tiền mà người bán giảm cho người mua Khoản ghi giảm giá mua hàng hoá Giảm giá hàng mua bao gồm: giảm giá đặc biệt, bớt giá hồi khấu Chi phí thu mua hàng hoá chi phí phát sinh liên quan đến việc thu mua hàng hoá chi phí vận chuyển, bôc dỡ, hao hụt định mức 1.3 Kế toán chi tiết hàng hoá: Kế toán chi tiết hàng hoá thực chi tiết loại hàng hoá lưu chuyển qua kho tiêu giá trị lẫn vật Đây công tác quản lý hàng hoá cần có doanh nghiệp Hạch toán nhập- xuất- tồn hàng hoá phải phản ánh theo giá thực tế more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Luận văn tốt nghiệp -9- Sinh viên: Nguyễn Văn Bắc Việc hạch toán chi tiết hàng tồn kho phải thực hàng ngày kho loại vật tư, hàng hoá Cuối tháng, phải tổng hợp số liệu để xác định giá vốn hàng tiêu thụ Hiện doanh nghiệp lựa chọn ba phương pháp ghi chi tiết hàng hoá là: phương pháp thẻ song song, phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển, phương pháp sổ số dư 1.3.1 Phương pháp thẻ song song: kho: Thủ kho sử dụng thẻ kho để ghi chép hàng hoá nhập- xuất- tồn mặt số lượng Hàng ngay, vào chứng từ nhập- xuất kho thủ kho ghi chép số lượng thực nhập, thực xuất vào thẻ kho có liên quan sau nghiệp vụ nhập, xuất cuối ngày thủ kho tính số tồn kho loại hàng hoá thẻ kho phòng kế toán: Kế toán sử dụng sổ chi tiết vật liệu để ghi chép tình hình nhập- xuất- tồn loại hàng hoá mặt số lượng lẫn giá trị Định kỳ đến ngày, nhận chứng từ nhập, xuất hàng hoá thủ kho gửi lên, nhân viên kế toán tiến hành kiểm tra ghi vào sổ chi tiết hàng hoá Hàng tháng, vào sổ chi tiết hàng hoá, kế toán vào bảng tổng hợp nhập- xuấttồn hàng hoá Số tồn sổ chi tiết phải khớp với số tồn thẻ kho Ưu điểm: Đơn giản, dễ hiểu, dễ làm dễ đối chiếu Cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời cho nhà quản lý vật lẫn giá trị Vận dụng vào máy vi tính việc hạch toán chi tiết hàng hoá Nhược điểm: Ghi chép trùng lắp kho phòng kế toán, không thích hợp với doanh nghiệp sử dụng nhiều loại hàng hoá Nếu sử dụng nhiều hàng hoá không ghi chép tay mà phải sử dụng máy more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Luận văn tốt nghiệp - 10 - Sinh viên: Nguyễn Văn Bắc Chứng từ nhập Sổ chi tiết hàng hoá Thẻ kho Bảng tổng hợp nhập xuất- tồn Phiếu xuất kho Sơ đồ 1: Sơ đồ hạch toán chi tiết hàng hoá theo phương pháp thẻ song song 1.3.2 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển: kho: thủ kho mở Thẻ kho để theo dõi số lượng hàng hoá nhập, xuất giống phương pháp thẻ song song phòng kế toán: vào chứng từ nhập, xuất hàng hoá kế toán ghi vào Bảng kê nhập, Bảng kê xuất sau tập hợp số liệu bảng kế toán ghi vào sổ đối chiếu luân chuyển Cuối tháng, kế toán đối chiếu số lượng sổ đối chiếu luân chuyển với thẻ kho thủ kho lấy số tiền loại hàng hoá đối chiếu với kế toán tổng hợp Ưu điểm: Tránh việc ghi trùng lắp kho phòng kế toán Cung cấp thông tin vật giá trị cho người quản lý Nhược điểm: Công việc kế toán thường dồn vào cuối tháng nên việc lên báo cáo kế toán chậm Chứng từ nhập Bảng kê nhập Sổ đối chiếu luân chuyển Thẻ kho Chứng từ xuất Bảng kê xuất Sơ đồ 2: Sơ đồ hạch toán chi tiết hàng hoá theo phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển more information and additional documents connect with me here: http://facebook.com/ngphutien/ Luận văn tốt nghiệp - 73 - Sinh viên: Nguyễn Văn Bắc III Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hạch toán lưu chuyển hàng hoá xác định kết tiêu thụ hàng hoá vietel Trong thời gian thực tập, giúp đỡ tận tình cán nhân viên phòng kế toán Công ty hướng dẫn giáo viên hướng dẫn, em xin đề xuất số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Công ty, với mục đích là: Thực tốt công tác kế toán nói chung công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá xác định kết qủa bán hàng nói riêng Tính toán xác, chi tiết kết kinh doanh mặt hàng, phận để cung cấp cho nhà quản trị Theo dõi chặt chẽ tình hình biến động hàng hoá số lượng giá trị, theo dõi giá vốn, doanh thu phận, loại hình kinh doanh bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ Hoàn thiện dựa sở tôn trọng chế tài chính, tuân thủ chế độ kế toán, phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh đơn vị cho phải đảm bảo đáp ứng việc cung cấp thông tin kịp thời, xác phù hợp với yêu cầu quản lý Tuy nhiên hoàn thiện phải dựa sở tiết kiệm chi phí, giảm nhẹ công việc mang tính khoa học mục tiêu doanh nghiệp kinh doanh có lãi với hiệu cao Về công tác kế toán Hiện doanh nghiệp chưa áp dụng 04 chuẩn mực Bộ trưởng Bộ tài ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC, ngày 31-12-2001 Điều làm cho doanh nghiệp khó khăn việc giao dịch với tổ chức, cá nhân có liên quan đến công ty như: ngân hàng, khách hàng Khoa Kế toán Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Luận văn tốt nghiệp - 74 - Sinh viên: Nguyễn Văn Bắc nhà đầu tư khác theo em doanh nghiệp nên sớn đưa 04 chuẩn mực áp dụng vào hệ thống kế toán Công ty Hoàn thiện hạch toán doanh thu tiêu thụ Để thuận tiện cho công tác theo dõi chi tiết mảng doanh thu hoạt động, để phù hợp với chế độ quy định Doanh nghiệp tiết TK 512 thành tài khoản cấp là: TK 5121 doanh thu tiêu thụ hàng hoá nội TK 5123 doanh thu cung cấp dịch vụ nội Hoàn thiện hạch toán giá vốn hàng bán: Để hạch toán doanh thu tiêu thụ kế toán chi tiết TK511 Doanh thu bán hàng thành tiểu khoản: TK5111- doanh thu cung cấp hàng hoá TK5112- Doanh thu xây lắp công trình TK5113- Doanh thu cung cấp dịch vụ Do TK 632 tiết thành tiểu khoản: TK6321 Giá vốn hàng bán TK6322 Giá vốn sản phẩm xây lắp TK 6323 Giá vốn dịch vụ cung cấp Khi việc xác định kết kinh doanh mặt hàng dễ dàng Hoàn thiện hạch toán kết tiêu thụ: Việc xác định kết kinh doanh Vietel thực sổ TK911 xác định chung cho bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ xây lắp công trình kỳ Việc xác định có ưu điểm đơn giản, nhiên người sử dụng thông tin mặt hàng có lãi lãi Vậy Công ty chi tiết TK911 thành tiểu khoản để theo dõi kết kinh doanh mặt hàng sau: TK 9111: Theo dõi doanh thu bán hàng hóa TK 9112: Theo dõi doanh thu sản phẩm xây lắp Khoa Kế toán Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Luận văn tốt nghiệp - 75 - Sinh viên: Nguyễn Văn Bắc TK 9113: Theo dõi doanh thu việc cung cấp dịch vụ Hoàn thiện hạch toán khoản phải thu khách hàng: Trong kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước quan hệ thành phần kinh tế đa dạng phong phú quan hệ chiếm dụng vốn phổ biến mua hàng trả chậm, chiếm dụng vốn tiền Việc chiếm dụng vốn đồng nghĩa với việc gây khó khăn tiềm lực tài cho nhà cung cấp, kinh doanh lĩnh vực mà cho phép nhà cung cấp thu tiền mặt trực tiếp yếu tố hấp dẫn nhà đầu tư Thời gian số vốn bị chiếm dụng cao rủi ro kinh doanh lớn, từ kéo theo nhiều rủi ro khác như: Chi phí hội tái đầu tư, rủi ro toán (không có khả toán cho khách hàng), rủi ro tiền tệ (đồng tiền bị giá) , nhà đầu tư yên tâm họ thu tiền mà không chịu tác động yếu tố hy vọng có lãi Vietel có lĩnh vực hoạt động kinh doanh phong phú: Bán thiết bị viễn thông, xây lắp công trình, cung cấp dịch vụ nên qui trình toán phức tạp cần thiết phải có phương pháp theo dõi, hạch toán khoa học, hợp lý, đảm bảo nắm bắt chặt chẽ chi tiết khoản công nợ, phân tích, nêu trọng tâm quản lý để giải dứt điểm tồn đọng vốn phải thu Vậy để giảm bớt khoản phải thu Vietel cần phải có biện pháp sau: Với hoạt động xây lắp công trình cần phải thúc đẩy toán bên tiến hành lí hợp đồng Trong giai đoạn soạn thảo kí kết hợp đồng, cần phải trọng điều khoản toán, toán Mặt khác giá trị công trình, hạng mục công trình thường lớn việc toán giá trị xây lắp phức tạp, số lượng chứmg từ phát sinh liên quan nhiều Khi tiến hành toán giá trị xây lắp công trình kế toán toán yêu cầu đơn vị nhận khoán phải nộp đủ hoá đơn chứng từ hợp lệ phải giải trình cụ thể nội dung theo yêu cầu, đồng thời tiến hành đối soát công nợ cấp phát để thi công công trình đó, theo dõi, thúc giục đơn vị toán nộp cho công ty, tránh để đơn vị nội lưu giữ doanh thu tiền công Khoa Kế toán Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Luận văn tốt nghiệp - 76 - Sinh viên: Nguyễn Văn Bắc ty để toán bù trừ cho hợp đồng khác Có vậy, việc kiểm soát hoạt động toán chi phí công nợ nội chặt chẽ khoa học Các hoạt động bán hàng, kinh doanh Vietel thường phát sinh với số tiền lớn nên cần thiết đưa vào hợp đồng điều khoản toán ngay, tránh tình trạng công nợ kéo dài làm giảm tính hiệu kinh doanh Cần định biện pháp kiên thúc đẩy việc thu hồi công nợ, công nợ kéo dài khoản có giá trị nhỏ Việc cần thiết phải có phối hợp chặt chẽ kế toán công nợ công ty phận thực hợp đồng (các trung tâm, xí nghiệp), đôn đốc khách hàng thực nghiêm chỉnh việc toán nợ Công ty cần qui định thời hạn toán cụ thể hợp đồng bán hàng Công ty qui định mức giá bán cho hợp đồng toán nhanh thấp so với hợp đồng toán chậm Công ty nên sử dụng hình thức chiết khấu toán để khuyến khích khách hàng toán nhanh Mức chiết khấu dựa vào mức lãi suất tiền vay ngân hàng phụ thuộc vào số nợ cụ thể khách hàng Khi phát sinh nghiệp vụ chiết khấu, kế toán hạch toán sau: Nợ TK 811: Số tiền chiết khấu tính vào chi phí tài Có TK liên quan (111,112,131 ): Số phải toán Đối với khoản nợ khó đòi hay khả đòi kế toán cần có phân loại quản lý chặt chẽ đồng thời kiến nghị lãnh đạo Công ty cho phép lập dự phòng cho khoản nợ này.Vì : Số nợ khó đòi công ty chiếm tỷ trọng lớn tổng số khoản khách hàng nợ công ty Năm 2000 số nợ khó đòi 6.312.350.000đ tổng số khách hàng nợ 20.738.864.000đ Quí 3/2001 số nợ khó đòi 2.321.200.000đ Khoa Kế toán Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Luận văn tốt nghiệp - 77 - Sinh viên: Nguyễn Văn Bắc Khi trích lập dự phòng có ưu điểm sau: Đề phòng nợ phải thu thất thu khách hàng khả trả nợ, xác định giá trị thực khoản tiền nợ phải thu tồn toán lập báo cáo tài Để trích lập phòng giảm giá Phương pháp xác định tiêu ghi sổ kế toán liên quan đến loại dự phòng Nợ phải thu khó đòi, doanh nghiệp sử dụng phương pháp sau: Cách 1: Có thể ước tính tỷ lệ định (theo kinh nghiệm) tổng doanh số thực bán chịu Số dự phòng phải lập = Doanh số phải thu x Tỷ lệ ước tính Cách 2: Dựa tài liệu hạch toán chi tiết khoản nợ phải thu khách hàng, phân loại theo thời hạn thu nợ, khách hàng hạn xếp loại khách hàng nghi ngờ Doanh nghiệp cần thông báo cho khách hàng sở thông tin phản hồi từ khách hàng, kể phương pháp xác minh, để xác định số dự phòng cần lập theo % khó thu Dự phòng cần = lập % nợ có x thể Nợ phải thu khách hàng nghi ngờ Tài khoản sử dụng: Để hạch toán dự phòng phải thu khó đòi kế toán sử dụng TK139 dự phòng phải thu khó đòi" Bên nợ: Hoàn nhập dự phòng lập thừa vào thu bất thường Khoa Kế toán Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Luận văn tốt nghiệp - 78 - Sinh viên: Nguyễn Văn Bắc Bên có: Lập dự phòng Nợ phải thu đòi ghi chi quản lý doanh nghiệp cho năm báo cáo Phương pháp hạch toán: Cuối kỳ kế toán năm, doanh nghiệp vào khoản nợ phải thu xác định không chắn thu (Nợ phải thu khó đòi), kế toán tính xác định số dự phòng phải thu khó đòi cần trích lập Nếu số dự phòng phải thu khó đòi cần trích lập năm lớn số dư khoản dự phòng phải thu khó đòi trích lập cuối niên độ trước chưa sử dụng hết, số chênh lệch lớn hạch toán vào chi phí, ghi: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 139 - Dự phòng phải thu khó đòi Nếu số dự phòng phải thu khó đòi cần trích lập năm nhỏ số dư khoản dự phòng phải thu khó đòi trích lập cuối niên độ trước chưa sử dụng hết, số chênh lệch hoàn nhập ghi giảm chi phí, ghi: Nợ TK 139- Dự phòng phải thu khó đòi Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (chi tiết hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi) Các khoản nợ phải thu khó đòi xác định thực không đòi được phép xoá nợ Việc xoá nợ khoản phải thu khó đòi phải theo chế độ tài hành Căn vào định xoá nợ khoản phải thu khó đòi, ghi: Nợ TK139 - Dự phòng phải thu khó đòi (Nếu lập dự phòng) Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (Nếu chưa lập dự phòng) Có TK 131 - Phải thu khách hàng Có TK 138 - Phải thu khác Đồng thời ghi vào bên Nợ TK004 "Nợ khó đòi xử lý" Đối với tài khoản phải thu khó đòi xử lý xoá nợ, sau lại thu hồi nợ, kế toán vào giá trị thực tế khoản nợ thu hồi được, ghi: Nợ TK 111,112 Có TK 711 - Thu nhập khác Đồng thời ghi vào bên Có TK004 "Nợ khó đòi xử lý" Quy trình hạch toán tổng hợp chi tiết - Sơ đồ quy trình hạch toán Khoa Kế toán Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Luận văn tốt nghiệp - 79 - Sinh viên: Nguyễn Văn Bắc Chứng từ gốc (bảng kê) khoản phải thu khó đòi Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Chứng từ ghi sổ Sổ tài khoản 139 Bảng cân đối số phát sinh Sổ chi tiết chi theo dõi phải thu kho đòi, hàng tồng kho Bảng tổng hợp chi tiết Báo cáo tài Ghi chú: Ghi hàng Ghi cuối tháng Quan hệ đối chiếu Sơ đồ 21: Sơ đồ quy trình hạch toán Quy trình hạch toán thực sau: Khi phát sinh khoản phải thu khó đòi, Kế toán vào bảng kê chứng từ phản ánh khoản phải thu khó đòi lập cở sở số phải thu Công ty kế toán tiến hành ghi vào sổ thẻ chi tiết liên quan sau chứng, từ bảng kê sử dụng để lập Chứng từ ghi sổ Sau đó, vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ theo tổng số tiền chứng từ, sau dùng để ghi vào sổ Cái tài khoản 139 Cuối tháng phải khoá sổ tính tổng số tiền nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh tháng sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, tính tổng số phát sinh Nợ, tổng số phát sinh Có số dư tài khoản sổ Cái Căn vào sổ Cái lập Bảng cân đối số phát sinh, Bảng cân đối số phát sinh đối chiếu với Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Khoa Kế toán Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Luận văn tốt nghiệp - 80 - Sinh viên: Nguyễn Văn Bắc Sau đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi Sổ Cái tài khoản 139 Bảng tổng hợp chi tiết nguồn vốn chủ sở hữu dùng để lập Báo cáo tài Hoàn thiện việc sử dụng chi phí bảo hành phục vụ tiêu thụ Trong kinh tế thị trường uy tín doanh nghiệp đặt lên hàng đầu, để phát triển đứng vững thị trương không cách khác doanh nghiệp phải tạo uy tín để nâng cao uy tín chất lượng hàng hoá sản phẩm, phòng Tài Kế toán nên kiến nghị với lãnh đạo công ty thành lập trung tâm bảo hành sản phẩm với nhiệm vụ bảo hành miễn phí sản phẩm bán bàn giao cho khách hàng thời gian thoả thuận ghi hợp đồng giấy bảo hành Các khoản chi phí bảo hành sửa chữa sản phẩm kế toán phản ánh sau: Nợ TK 641(6415): Chi phí bảo hành thực tế phát sinh Nợ TK 133: Thuế GTGT đầu vào đượckhấu trừ Có TK 152: Chi phí vật liệu sửa chữa Có TK 111, 112: Chi phí tiền Hoàn thiện chứng từ sử dụng công ty Một số chứng từ ban đầu (phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất kho) nhiều chưa ghi chép kí nhận đầy đủ Bên cạnh mối quan hệ đặc thù ngành mà nhiều trường hợp chứng từ ban đầu phản ánh nghiệp vụ phát sinh với đối tượng chưa lập theo thủ tục nội dung chưa ghi chép đầy đủ Việc lập chứng từ ban đầu quan trọng, liên quan đến tính hợp pháp, hợp lệ, tính xác kịp thời phục vụ cho việc hạch toán kế toán Do đó, phòng Tài Kế toán nên có biện pháp quản lý kiểm tra chặt chẽ để việc ghi chép chứng từ ban đầu theo qui trình, đầy đủ nội dung để tạo điều kiện thuận lợi cho bước hạch toán công tác kế toán Khoa Kế toán Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Luận văn tốt nghiệp - 81 - Sinh viên: Nguyễn Văn Bắc Một số ý kiến đóng góp công tác quản lý Thứ nhất: Viễn thông lĩnh vực công nghệ cao có tốc độ phát triển cao nguy tụt hậu lại không nhỏ Do Công ty cần phải phối hợp kết hợp sử dụng biện pháp để phát huy hết hiệu nguồn lực, cụ thể sau: Đào tạo nhân lực phải thật nhuần nhuyễn với công việc đảm bảo yếu kém, tránh ách tắc mắt xích dây truyền hoạt động, xác định nhân tố người trung tâm hoạt động kinh doanh nhân tố định đến thành công Vietel Vì cần xây dựng sách nhân trọng tiêu: nghiệp vụ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm, tư tưởng, lĩnh trị Khai thác hết công suất dây truyền công nghệ, lập kế hoạch hoạt động cho dây truyền thời kì, trọng đến công suất tối đa tình trạng hoạt động Trên phương diện tài phải tăng khả thu hồi vốn vòng quay vốn, quản lý chặt chẽ nguồn lực tài chính, ưu tiên thu hồi vốn để hoàn trả nợ tái đầu tư chiều sâu Xem xét khả hoàn trả nợ vay, lập quý hoàn trả nợ vay, mua bảo hiểm tài sản cố định nhằm giảm thiểu rủi ro Thực dự án tái đầu tư cho tài sản cố định, sửa chữa lớn, tu tương ứng, nâng cấp lực hoạt động tài sản, qui trình hoạt động TSCĐ có hoàn hảo hay không xương sống cho kế hoạch kinh doanh kì chí nhiều kì doanh nghiệp Trong thời gian tới, Vietel cần xây dựng chuẩn hoạt động theo tiêu chuẩn ISO ngành viễn thông, việc triển khai thực thời điểm phù hợp với đơn vị qui mô đơn vị nhỏ áp dụng ISO cho qui trình sản xuất, cung ứng dịch vụ cho hoạt động phận Khoa Kế toán Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Luận văn tốt nghiệp - 82 - Sinh viên: Nguyễn Văn Bắc VOIP, xây lắp Với chứng ISO Vietel thuận lợi kinh doanh tham gia gói thầu nước quốc tế Việc hoạch định chiến lược phát triển cụ thể đơn vị cần thiết Dựa xu phát triển công nghệ giới, chiến lược phát triển quốc gia, xu hội nhập cạnh tranh khu vực, xu hướng toàn cầu hoá, Vietel hoạch định sách mang tầm chiến lược, nhờ việc chiếm lĩnh thị trường, làm chủ công nghệ, nguồn nhân lực yếu tố đem lại thành công lớn cho Vietel Thứ hai: Hiện công việc kinh doanh Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội phụ thuộc nhiều vào Tổng Công ty Bưu Viễn thông nên hiệu kinh doanh chưa thật cao Vì vậy, để giảm bớt phụ thuộc tiến tới kinh doanh tự chủ Vietel cần nhanh chóng tạo sở hạ tầng đường truyền cáp quang, thiết bị viễn thông tân kỳ, hệ thống khách hàng riêng mạng viễn thông, truyền số liệu di động GMS, xây dựng mối quan hệ bền vững với đối tác, đặc biệt đối tác chiến lược Thứ ba: Để không ngừng nâng cao mức lợi nhuận, cần phải tăng doanh thu giảm chi phí Để tăng doanh thu cần thực biện pháp sau: Việc xây dựng kế hoạch doanh thu ngắn hạn mục tiêu dài hạn đóng vai trò quan trọng quản trị chiến lược, bao trùm lên lĩnh vực khác như: chiến lược kịnh doanh, chương trình sản xuất Maketing, mức sử dụng nợ cần đạt tới , góp phần làm ổn định phát triển doanh nghiệp Trong trình lập kế hoạch doanh thu, phần trọng tâm xác định giải pháp làm tăng mức doanh lợi ngắn hạn dài hạn, đề giải pháp quán triệt thực hiện, thực thành công có nghĩa đơn vị làm tăng mức luân chuyển vốn, chiếm lĩnh thị trường, gia tăng lợi nhuận, có điều kiện nguồn lực tài để tái đầu tư vào dự án khác, nâng cao mức sống cán công nhân viên Có thể nói việc gia tăng doanh thu Khoa Kế toán Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Luận văn tốt nghiệp - 83 - Sinh viên: Nguyễn Văn Bắc mũi tên trúng nhiều mục đích, mục đích quan trọng, cần thiết Trong kinh tế thị trường với đặc thù Việt Nam, doanh nghiệp thường theo loại hình, lĩnh vực kinh doanh mà tiến hành giải pháp làm tăng doanh lợi cụ thể, phù hợp Đối với dịch vụ: Tăng cường chiến dịch quảng cáo: với dịch vụ VOIP việc tiến hành quảng cáo thực qua chiến dịch Marketing với danh tiếng công nghệ lần đầu áp dụng Việt Nam Vietel, Thì số lượng gọi thực hai đầu Thành phố Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh ngày tăng Tuy nhiên, từ 01/07/2001 Chính Phủ cho phép công ty viễn thông nước cung cấp dịch vụ điện thoại đường dài, chuyền số liệu sử dụng công nghệ IP với mức cước thống thị trường có thay đổi, Vietel cần tiếp tục triển khai chiến dịch quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng để tiếp tục củng cố vị lòng khách hàng sử dụng dịch vụ trong thời thử nghiệm, đồng thời hướng đến thị trường tiềm (là phận quan trọng hoạch định chiến lược) Tổ chức chương trình chăm sóc khách hàng đặc biệt: hình thức số nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động tiến hành nhằm quảng bá danh tiếng thương trường hoàn toàn tiến hành với dịch vụ gọi đường dài Vietel tổ chức thưởng (tháng, quí) cho đơn vị cá nhân sử dụng dịch vụ nhiều Nghiên cứu đề án tác động vào thị trường khách hàng tiềm nhằm sớm chiếm lĩnh thị trường, đánh thức thị trường, Vietel triển khai thêm việc cung cấp dịch vụ vùng trọng điểm kinh tế (Khu chế xuất, khu công nghiệp, vùng du lịch) nước chia thành khu vực: Miền Bắc: khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương Miền Trung: tỉnh Nghệ an, Quảng nam, Đà nẵng, Huế Khoa Kế toán Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Luận văn tốt nghiệp - 84 - Sinh viên: Nguyễn Văn Bắc Miền Nam: Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai Đối với hàng hoá: Do Công ty không trực tiếp sản xuất mặt hàng này, để nâng cao chất lượng hàng hoá Công ty cần tìm kiếm thị trường mặt hàng với chất lượng cao Công ty hướng dẫn đơn vị sản xuất trực tiếp cho đơn đặt hàng để từ mua mặt hàng tốt Đối với sản phẩm xây lắp: Loại sản phẩm xí nghiệp xây lắp công trình trực tiếp sản xuất Do Công ty cần đạo trực tiếp xí nghiệp xây lắp công trình để sản phẩm xây lắp ngày đa dạng với chất lượng cao, từ cạnh tranh tốt với công ty khác Khoa Kế toán Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Luận văn tốt nghiệp - 85 - Sinh viên: Nguyễn Văn Bắc Kết luận Trong kinh tế thị trường nay, thực chế độ hạch toán kinh tế theo chế thị trường với quản lý Nhà nước đòi hỏi doanh nghiệp mặt phải tự trang trải chi phí, mặt khác phải thu lợi nhuận, đảm bảo tồn phát triển doanh nghiệp Mục tiêu đạt sở quản lý chặt chẽ loại tài sản, vật tư, chi phí, quản lý chặt chẽ trình tiêu thụ xác định kết tiêu thụ doanh nghiệp Nâng cao chất lượng thông tin kế toán thông qua hạch toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ ngày đóng vai trò quan trọng việc nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm thị trường, thúc đẩy lưu chuyển hàng hoá quay vòng nhanh, mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp trở thành mục tiêu mà doanh nghiệp muốn đạt Với đề tài Hoàn thiện hạch toán luân chuyển hàng hoá xác định kết tiêu thụ hàng hoá Công ty điện tử viễn thông quân đôị , qua thời gian thực tập Công ty em cố gắng sâu tìm hiểu thực tế hạch toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ Công ty để từ kiến nghị số giải pháp nhằm hoàn thiện tình hình hạch toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ Công ty, góp phần nâng cao hiệu công tác nói chung Khoa Kế toán Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Luận văn tốt nghiệp - 86 - Mục lục Sinh viên: Nguyễn Văn Bắc Trang Lời nói đầu Phần I: sở lý luận chung hạch toán lưu chuyển hàng hoá xác định kết tiêu thụ đơn vị kinh doanh thương mại I Đặc điểm nhiệm vụ hạch toán nghiệp vụ lưu chuyển hàng hoá đơn vị kinh doanh thương mại Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại Khái niệm, yêu cầu quản lý hàng hoá nhiệm vụ hạch toán lưu chuyển hàng hoá: 2.1 Khái niệm: .4 2.2 Yêu cầu quản lý hàng hoá: 2.3 Nhiệm vụ hạch toán lưu chuyển hàng hoá: II Hạch toán nghiệp vụ lưu chuyển hàng hoá: Quá trình mua hàng: 1.1 Các phương thức mua hàng, toán thủ tục chứng từ: .7 1.2 Phương pháp tính giá hàng hoá nhập kho: 1.3 Kế toán chi tiết hàng hoá: 1.3.1 Phương pháp thẻ song song: .9 1.3.2 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển: 10 1.3.3 Phương pháp sổ số dư: 11 1.4 Hạch toán tổng hợp số nghiệp vụ mua hàng chủ yếu: 12 1.4 Theo phương pháp kê khai thường xuyên 12 1.4 Hạch toán nghiệp vụ mua hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ: 13 Quá trình tiêu thụ hàng hoá: 15 2.1 Các phương thức tiêu thụ hàng hoá, phương thức toán thủ tục chứng từ: 15 2.2 Phạm vi thời điểm xác định hàng bán: 17 2.3 Phương pháp xác định giá vốn: 18 2.4 Hạch toán tổng hợp nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá chủ yếu: .20 2.4.1 Tài khoản sử dụng: 20 2.4.2 Phương pháp hạch toán số nghiệp vụ chủ yếu: 21 Hạch toán khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho dự phòng phải thu khó đòi: .23 3.1 Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 23 3.2 Hạch toán dự phòng phải thu khó đòi .23 Hạch toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp kết tiêu thụ hàng hoá 24 4.1 Hạch toán chi phí bán hàng 24 4.2 Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 24 4.3 Hạch toán xác định kết tiêu thụ hàng hoá 25 Các hình thức sổ kế toán áp dụng hạch toán lưu chuyển hàng hoá 26 5.1 Hình thức Nhật ký chung 26 5.2 Hình thức Nhật ký sổ 27 5.3 Hình thức chứng từ ghi sổ: .28 5.4 Hình thức Nhật ký chứng từ 28 III khái quát hạch toán lưu chuyển hàng hoá số nước giới .29 Theo hệ thồng kế toán Mỹ: 29 Theo hệ thống kế toán Anh .30 Theo chuẩn mực Kế toán Quốc tế lưu chuyển hàng hoá xác định kết tiêu thụ hàng hoá 30 Khoa Kế toán Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Luận văn tốt nghiệp - 87 - Sinh viên: Nguyễn Văn Bắc Phần II: Thực trạng hạch toán lưu chuyển hàng hoá xác định kết tiêu thụ hàng hoá vietel 32 I Một số vấn đề chung Vietel có ảnh hưởng đến hạch toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ 32 Quá trình hình thành phát triển đơn vị 32 Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh Vietel 33 Đặc điểm tổ chức máy quản lý 34 3.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý .34 3.2 Chức nhiệm vụ phận 34 3.2.1 Ban giám đốc: 35 3.2.2 Các phận chức năng: 35 3.2.3 Các trung tâm, xí nghiệp trực thuộc .35 Đặc điểm tổ chức máy Kế toán hình thức sổ Kế toán 36 4.1 Sơ đồ tổ chức máy Kế toán 36 4.2 Chức nhiệm vụ phận .36 4.3 Chế độ kế toán áp dụng doanh nghiệp 38 II Thực trạng hạch toán luân chuyển hàng hoá xác định kết tiêu thụ Công ty 39 Đặc điểm luân chuyển hàng hoá Vietel 39 1.1 Bán buôn 39 1.2 Bán lẻ 40 Hạch toán luân chuyển hàng hoá xác định kết Vietel .40 2.1 Hạch toán luân chuyển hàng hoá 42 2.1.1 Tài khoản chứng từ sử dụng 42 2.1.2 Hạch toán chi tiết, hạch toán tổng hợp 48 2.2 Hạch toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 58 2.2.1 Hạch toán chi phí bán hàng .58 2.2.2 Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 59 2.3 Hạch toán xác định kết tiêu thụ Vietel .60 2.3.1 Tài khoản sử dụng .60 2.3.2 Hạch toán chi tiết, hạch toán tổng hợp 61 phần III: hoàn thiện hạch toán lưu chuyển hàng hoá xác định kết tiêu thụ hàng hoá Vietel 64 I Phân tích hiệu kinh doanh Vietel 64 Phân tích hiệu kinh doanh .64 Phân tích hiệu sử dụng tài sản cố định: 65 Phân tích sức sinh lợi tài sản cố định: 65 Phân tích hiệu sử dụng tài sản lưu động: 66 Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lưu động 67 Phân tích khả sinh lợi vốn: 67 II Đánh giá khái quát công ty Điện tử Viễn thông Quân đội 68 Những thuận lợi đạt 68 Những khó khăn Công ty: 72 III Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hạch toán lưu chuyển hàng hoá xác định kết tiêu thụ hàng hoá vietel 73 Về công tác kế toán .73 Một số ý kiến đóng góp công tác quản lý .81 Kết luận 85 Khoa Kế toán Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty điện tử viễn thông quân đội , Hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty điện tử viễn thông quân đội , Hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty điện tử viễn thông quân đội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay