ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

28 468 1
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 21:40

Tổng hợp 150 câu trắc nghiệm và đáp án ôn tập môn Lý luận Nhà nước và pháp luật được biên tập chu đáo, cẩn thận và chất lượng. Tài liệu rất hữu ích cho các bạn sinh viên chuyên ngành luật ôn tập thi hết môn. TỔNG HỢP 150 CÂU TRẮC NGHIỆM LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC & PHÁP LUẬT PHẦN 1: LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC Bài 1: NGUỒN GỐC CỦA NHÀ NƯỚC Các quan điểm phi Mácxít KHÔNG chân thực chúng: a/ Lý giải có khoa học nhằm che dấu chất nhà nước b/ Che dấu chất thực nhà nước thiếu tính khoa học c/ Thể chất thực nhà nước chưa có khoa học d/ Có khoa học nhằm thể chất thực nhà nước Các quan điểm, học thuyết nhà nước nhằm a/ giải thích tồn phát triển nhà nước b/ che đậy chất giai cấp nhà nước c/ lý giải cách thiếu khoa học nhà nước d/ bảo vệ nhà nước giai cấp thống trị Quan điểm cho nhà nước đời thỏa thuận công dân: a/ Học thuyết thần quyền b/ Học thuyết gia trưởng c/ Học thuyết Mác – Lê nin d/ Học thuyết khế ước xã hội Trong xã hội công xã thị tộc, quyền lực quản lý xuất vì: a/ Nhu cầu xây dựng quản lý công trình thủy lợi b/ Nhu cầu tổ chức chiến tranh chống xâm lược xâm lược c/ Nhu cầu quản lý công việc chung thị tộc d/ Nhu cầu trấn áp giai cấp bị trị Xét từ góc độ giai cấp, nhà nước đời a/ xuất giai cấp quan hệ giai cấp b/ xuất giai cấp đấu tranh giai cấp c/ nhu cầu giải mối quan hệ giai cấp d/ xuất giai cấp bóc lột bị bóc lột Xét từ tính giai cấp, đời nhà nước nhằm a/ bảo vệ lợi ích giai cấp thống trị b/ bảo vệ trật tự chung xã hội c/ bảo vệ trước hết lợi ích giai cấp thống trị d/ giải quan hệ mâu thuẫn giai cấp Nhà nước đời xuất phát từ nhu cầu: a/ quản lý công việc chung xã hội b/ bảo vệ lợi ích chung giai cấp thống trị bị trị c/ bảo vệ lợi ích chung xã hội d/ thể ý chí chung giai cấp xã hội Quyền lực xã hội công xã thị tộc quyền lực nhà nước khác ở: a/ Nguồn gốc quyền lực cách thức thực b/ Nguồn gốc, tính chất mục đích quyền lực c/ Tính chất phương thức thực quyền lực d/ Mục đích phương thức thực quyền lực Những yếu tố sau KHÔNG tác động đến đời nhà nước: a/ Giai cấp đấu tranh giai cấp b/ Hoạt động chiến tranh c/ Hoạt động trị thủy d/ Hoạt động quản lý kinh tế nhà nước 10 Lựa chọn trình đời nhà nước a/ Sản xuất phát triển, tư hữu hình thành, phân hóa giai cấp, xuất nhà nước b/ Ba lần phân công lao động, phân hóa giai cấp, tư hữu xuất hiện, xuất nhà nước c/ Sản xuất phát triển, tư hữu xuất hiện, đấu tranh giai cấp, xuất nhà nước d/ Ba lần phân công lao động, xuất tư hữu, mâu thuẫn giai cấp, xuất nhà nước 11 Quá trình hình thành nhà nước là: a/ Một trình thể tính khách quan hình thức quản lý xã hội b/ Sự phản ánh nhu cầu quản lý xã hội bảo vệ lợi ích giai cấp thống trị c/ Một trình thể ý chí lợi ích giai cấp thống trị d/ Sự phản ánh ý chí lợi ích nói chung toàn xã hội 12 Nhà nước xuất bởi: a/ Sự hình thành phát triển tư hữu b/ Sự hình thành giai cấp đấu tranh giai cấp c/ Sự phân hóa thành giai cấp xã hội d/ Sự phát triển sản xuất hình thành giai cấp 13 Theo quan điểm Mác xít, nhà nước hình thành khi: a/ Xuất giai cấp khác xã hội b/ Hình thành hoạt động trị thủy c/ Nhu cầu tổ chức chiến tranh chống chiến tranh d/ Hình thành giai cấp đấu tranh giai cấp 14 Nội dung KHÔNG phù hợp với đường hình thành nhà nước thực tế a/ Thông qua chiến tranh xâm lược, cai trị b/ Thông qua hoạt động xây dựng bảo vệ công trình trị thủy c/ Thông qua trình hình thành giai cấp đấu tranh giai cấp d/ Sự thỏa thuận công dân xã hội BÀI 2: BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC 15 Tìm hiểu chất nhà nước có ý nghĩa: a/ Xác định tính chất giai cấp nhà nước b/ Giải thích tượng nhà nước c/ Nhận biết quan điểm khác nhà nước d/ Xây dựng quy luật tồn phát triển nhà nước 16 Lựa chọn sau phù hợp với khái niệm chất nhà nước: a/ Yếu tố tác động làm thay đổi chức nhà nước b/ Yếu tố tác động đến đời nhà nước c/ Yếu tố tác động đến việc tổ chức thực quyền lực nhà nước d/ Yếu tố bên định xu hướng phát triển nhà nước 17 Tính giai cấp nhà nước thể là: a/ ý chí giai cấp thống trị b/ lợi ích giai cấp thống trị c/ ý chí lợi ích giai cấp thống trị bị trị d/ bảo vệ lợi ích trước hết giai cấp thống trị 18 Bản chất giai cấp nhà nước là: a/ Sự xuất giai cấp đấu tranh giai cấp xã hội b/ Quyền lực cai trị giai cấp thống trị máy nhà nước c/ Sự tương tác quan hệ giai cấp nhà nước d/ Quan hệ giai cấp khác việc tổ chức máy nhà nước 19 Muốn xác định tính giai cấp nhà nước: a/ Xác định giai cấp giai cấp bóc lột b/ Xác định thỏa hiệp giai cấp c/ Sự thống lợi ích giai cấp bóc lột d/ Cơ cấu tính chất quan hệ giai cấp xã hội 20 Nội dung KHÔNG sở cho tính giai cấp nhà nước a/ Giai cấp nguyên nhân đời nhà nước b/ Nhà nước máy trấn áp giai cấp c/ Nhà nước có quyền lực công cộng đặc biệt tách rời khỏi xã hội d/ Nhà nước tổ chức điều hòanhững mâu thuẫn giai cấp đối kháng 21 Tính xã hội chất của nhà nước xuất phát từ: a/ công việc xã hội mà nhà nước thực b/ nhu cầu khách quan để quản lý xã hội c/ mục đích mang tính xã hội nhà nước d/ việc thiết lập trật tự xã hội 22 Nhà nước có chất xã hội vì: a/ Nhà nước xuất nhu cầu quản lý xã hội b/ Nhu cầu trấn áp giai cấp để giữ trật tự xã hội c/ Nhà nước bảo vệ lợi ích chung xã hội trùng với lợi ích giai cấp thống trị d/ Nhà nước tượng xã hội 23 Bản chất xã hội nhà nước thể qua; a/ Chức nhiệm vụ bảo vệ lợi ích giai cấp b/ Những hoạt động bảo vệ trật tự nhà nước c/ Việc không bảo vệ lợi ích khác xã hội d/ Bảo vệ thể ý chí lợi ích chung xã hội 24 Tính xã hội nhà nước là: a/ Sự tương tác yếu tố xã hội nhà nước b/ Chức nhiệm vụ xã hội nhà nước c/ Vai trò xã hội nhà nước d/ Mục đích lợi ích xã hội nhà nước 25 Mối quan hệ tính giai cấp tính xã hội chất nhà nước là: a/ Mâu thuẫn tính giai cấp tính xã hội b/ Thống tính giai cấp tính xã hội c/ Là hai mặt thể thống d/ Tính giai cấp mặt chủ yếu, định tính xã hội 26 Nội dung chất nhà nước là: a/ Tính giai cấp nhà nước b/ Tính xã hội nhà nước c/ Tính giai cấp tính xã hội nhà nước d/ Sự tương tác tính giai cấp tính xã hội 27 Quyền lực công cộng đặc biệt nhà nước hiểu là: a/ Khả sử dụng sức mạnh vũ lực b/ Khả sử dụng biện pháp thuyết phục, giáo dục c/ Có thể sử dụng quyền lực kinh tế, trị tư tưởng d/ Việc sử dụng sức mạnh cưỡng chế độc quyền 28 Nhà nước độc quyền sử dụng sức mạnh vũ lực vì: a/ Nhà nước máy trấn áp giai cấp b/ Nhà nước công cụ để quản lý xã hội c/ Nhà nước nắm giữ máy cưỡng chế d/ Nhà nước có quyền sử dụng sức mạnh cưỡng chế 29 Quyền lực nhà nước tách rời khỏi xã hội vì: a/ Do máy quản lý đồ sộ b/ Do nhà nước phải quản lý xã hội rộng lớn c/ Do phân công lao động xã hội d/ Do nhu cầu quản lý băng quyền lực xã hội 30 Nhà nước thu thuế để a/ Bảo đảm lợi ích vật chất giai cấp bóc lột b/ Đảm bảo công xã hội c/ Đảm bảo nguồn lực cho tồn nhà nước d/ Bảo vệ lợi ích cho người nghèo 31 Nhà nước không tạo cải vật chất tách biệt khỏi xã hội cho nên: a/ Nhà nước có quyền lực công cộng đặc biệt b/ Nhà nước có chủ quyền c/ Nhà nước thu khỏan thuế d/ Ban hành quản lý xã hội pháp luật 32 Nhà nước định thu khỏan thuế dạng bắt buộc vì: a/ Nhà nước thực quyền lực công cộng b/ Nhà nước thực chức quản lý c/ Vì nhà nước có chủ quyền quốc gia d/ Nhà nước không tự đảm bảo nguồn tài 33 Thu thuế dạng bắt buộc việc; a/ Nhà nước buộc chủ thể xã hội phải đóng thuế b/ Nhà nước kêu gọi cá nhân tổ chức đóng thuế c/ Dùng vũ lực cá nhân tổ chức d/ Các tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng thuế cho nhà nước 34 Chủ quyền quốc gia thể hiện: a/ Khả ảnh hưởng nhà nước lên mối quan hệ quốc tế b/ Khả định nhà nước lên công dân lãnh thổ c/ Vai trò nhà nước trường quốc tế d/ Sự độc lập quốc gia quan hệ đối ngoại 35 Các nhà nước phải tôn trọng không can thiệp lẫn vì: a/ Nhà nước có quyền lực công cộng đặc biệt b/ Nhà nước có chủ quyền c/ Mỗi nhà nước có hệ thống pháp luật riêng d/ Nhà nước phân chia quản lý cư dân theo đơn vi hành chính- lãnh thổ 36 Nhà nước có chủ quyền quốc gia là: a/ Nhà nước toàn quyền định phạm vi lãnh thổ b/ Nhà nước có quyền lực c/ Nhà nước có quyền định quốc gia d/ Nhà nước nhân dân trao quyền lực 37 Nhà nước phân chia quản lý cư dân theo đơn vị hành lãnh thổ là: a/ Phân chia lãnh thổ thành đơn vị hành nhỏ b/ Phân chia cư dân lãnh thổ thành đơn vị khác c/ Chia cư dân thành nhiều nhóm khác d/ Chia máy thành nhiều đơn vị, cấp nhỏ 38 Nhà nước phân chia cư dân lãnh thổ nhằm: a/ Thực quyền lực b/ Thực chức c/ Quản lý xã hội d/ Trấn áp giai cấp 39 Việc phân chia cư dân theo đơn vị hành lãnh thổ dựa trên: a/ Hình thức việc thực chức nhà nước b/ Những đặc thù đơn vị hành chính, lãnh thổ c/ Đặc thù cách thức tổ chức máy nhà nước d/ Phương thức thực chức nhà nước 40 Nội dung sau KHÔNG thể vai trò mối quan hệ nhà nước với xã hội a/ Bị định sở kinh tế có độc lập định b/ Là trung tâm hệ thống trị c/ Ban hành quản lý xã hội pháp luật bị ràng buộc pháp luật d/ Tổ chức hoạt động phải theo nguyên tắc chung thống 41 Cơ sở kinh tế định: a/ Cách thức tổ chức máy nhà nước b/ Phương thức thực chức nhà nước c/ Hình thức thực chức nhà nước d/ Phương thức tổ chức hoạt động nhà nước 42 Nhà nước có vai trò kinh tế: a/ Quyết định nội dung tính chất sở kinh tế b/ Có tác động trở lại sở kinh tế c/ Thúc đầy sở kinh tế phát triển d/ Không có vai trò sở kinh tế 43 Chọn nhận định thể nhà nước mối quan hệ với pháp luật: a/ Nhà nước xây dựng thực pháp luật nên không quản lý luật b/ Pháp luật phương tiện quản lý nhà nước nhà nước đặt c/ Nhà nước ban hành quản lý pháp luật bị ràng buộc pháp luật d/ Pháp luật nhà nước ban hành nên phương tiện để nhà nước quản lý 44 Tổ chức sau đóng vai trò trung tâm hệ thống trị a/ Đảng phái trị b/ Các tổ chức trị - xã hội c/ Nhà nước d/ Các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp 45 Về vị trí nhà nước hệ thống trị, lựa chọn nhận định a/ Nhà nước hệ thống trị b/ Nhà nước không tổ chức trị c/ Nhà nước không nằm hệ thống trị d/ Nhà nước trung tâm hệ thống trị BÀI 3: CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC 46 Nhiệm vụ nhà nước là: a/ xuất đồng thời với chức b/ hình thành sau chức xuất c/ định nội dung, tính chất chức d/ bị định chức nhà nước 47 Sự thay đổi nhiệm vụ nhà nước là: a/ Xuất phát từ phát triển xã hội b/ Phản ánh nhận thức chủ quan người trước thay đổi xã hội c/ Phản ánh nhận thức nhà cầm quyền trước phát triển xã hội d/ Xuất phát từ nhận thức chủ quan người 48 Sự thay đổi chức nhà nước xuất phát từ: a/ Sự thay đổi nhiệm vụ nhà nước ý chí giai cấp b/ Lợi ích giai cấp thống trị ý chí chung xã hội c/ Nhận thức thay đổi trước thay đổi nhiệm vụ d/ Sự thay đổi nhiệm vụ nhà nước ý chí giai cấp 49 Chức nhà nước là: a/ Những mặt hoạt động nhà nước nhằm thực công việc nhà nước b/ Những công việc mục đích mà nhà nước cần giải đạt tới c/ Những loại hoạt động nhà nước d/ Những mặt hoạt động nhằm thực nhiệm vụ nhà nước 50 Phương pháp thực chức nhà nước KHÔNG a/ Cưỡng chế b/ Giáo dục, thuyết phục c/ Mang tính pháp lý d/ Giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế kết hợp 51 Sự phân chia chức nhà nước sau sở pháp lý a/ Chức đối nội, đối ngoại b/ Chức kinh tế, giáo dục c/ Chức máy nhà nước, quan nhà nước d/ Chức xây dựng, thực bảo vệ pháp luật 52 Chức mối quan hệ với máy nhà nước a/ Bộ máy nhà nước hình thành nhằm thực chức nhà nước b/ Chức hình thành máy nhà nước c/ Bộ máy nhà nước phương thức thực chức d/ Chức loại quan nhà nước Bài : BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 53 Vai trò Chính phủ là: a/ tham gia vào hoạt động lập pháp b/ thi hành pháp luật c/ bổ nhiệm thẩm phán tòa án d/ đóng vai trò nguyên thủ quốc gia 54 Chính phủ quan: a/ hình thành quan đại diện, quan lập pháp b/ chịu trách nhiệm trước quan đại diện, quan lập pháp c/ thực pháp luật quan lập pháp ban hành d/ bị bất tín nhiệm giải tán quan đại diện, quan lập pháp 55 Nhận định sau với quan Lập pháp a/ Cơ quan đại diện quan lập pháp b/ Cơ quan lập pháp quan đại diện c/ Cơ quan lập pháp quan đại diện d/ Cơ quan lập pháp không quan đại diện 56 Tòa án cần phải độc lập tuân theo pháp luật vì: a/ Tòa án bảo vệ quyền lợi ích nhân dân b/ Tòa án quan nhà nước c/ Tòa án đại diện cho nhân dân d/ Tòa án bảo vệ pháp luật 57 Sự độc lập Tòa án hiểu là: a/ Tòa án hình thành cách độc lập b/ Tòa án hoạt động không bị ràng buộc c/ Tòa án chủ động giải theo ý chí thẩm phán d/ Tòa án tuân theo pháp luật, không bị chi phối 58 Tổng thống, Chủ tịch, Nhà vua phù hợp với trường hợp sau a/ Do quan lập pháp bầu b/ Đứng đầu quan Hành pháp c/ Đứng đầu quan Tư pháp d/ Nguyên thủ quốc gia 59 Cơ quan nhà nước sau đóng vai trò xây dựng pháp luật a/ Cơ quan đại diện b/ Chính phủ c/ Nguyên thủ quốc gia d/ Tòa án 60 Cơ quan đóng vai trò quan trọng việc bảo vệ pháp luật a/ Quốc hội b/ Chính phủ c/ Tòa án d/ Nguyên thủ quốc gia 61 Pháp luật thực chủ yếu quan sau đây: a/ Quốc hội b/ Chính phủ 80 Chế độ trị dân chủ KHÔNG tồn trong: a/ Nhà nước quân chủ b/ Nhà nước theo hình thức cộng hòa tổng thống c/ Nhà nước theo mô hình cộng hoà đại nghị d/ Nhà nước chuyên chế 81 Dân chủ nhà nước a/ Nhân dân tham gia vào việc tổ chức máy nhà nước b/ Nhân dân tham gia vào trình vận hành máy nhà nước c/ Quyền lực nhà nước thuộc nhân dân, dân dân d/ Nhân dân bầu cử trực tiếp Bài 7: KIỂU NHÀ NƯỚC 82 Phân loại kiểu nhà nước dựa 83 a/ Bản chất nhà nước b/ Sự thay kiểu nhà nước c/ Hình thái kinh tế - xã hội d/ Phương thức thay kiểu nhà nước 84 Sự thay kiểu nhà nước diễn cách: a/ tất yếu khách quan b/ thông qua cách mạng tư sản c/ phải cách mạng bạo lực d/ nhanh chóng 85 Trên sở khái niệm kiểu nhà nước, chọn phương án KHÔNG phù hợp a/ Kiểu nhà nước sau tiến kiểu nhà nước trước b/ Sự thay kiểu nhà nước mang tính khách quan c/ Sự thay kiểu nhà nước diễn cách mạng d/ Các nhà nước tất yếu phải trải qua bốn kiểu nhà nước 86 Bản chất giai cấp nhà nước sau KHÔNG giống với nhà nước lại: a/ Nhà nước Chiếm hữu nô lệ b/ Nhà nước Xã hội chủ nghĩa c/ Nhà nước phong kiến d/ Nhà nước tư sản Bài 8: NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 87 Yếu tố sau KHÔNG điều kiện đời nhà nước xã hội chủ nghĩa a/ Nền kinh xã hội chủ nghĩa phát triển b/ Ý thức hệ Mác xít c/ Phong trào giải phóng thuộc địa d/ Khủng hoảng kinh tế chủ nghĩa tư 88 Về mặt lý thuyết, Nhà nước xã hội chủ nghĩa là: a/ Một kiểu nhà nước b/ Một hình thức tổ chức quyền lực c/ Giai đoạn độ nhà nước tư chủ nghĩa d/ Một hình thức nhà nước 89 Bản chất nhà nước xã hội chủ nghĩa là: a/ Không thể chất giai cấp b/ Thể chất giai cấp thống trị c/ Không thể chất giai cấp bị trị d/ Thể chất giai cấp bị bóc lột 90 Bản chất nhà nước xã hội chủ nghĩa KHÔNG là: a/ Nhà nước nửa nhà nước b/ Quản lý ½ lãnh thổ c/ Nhà nước tự tiêu vong d/ Mang chất giai cấp 91 Nội dung phù hợp với quyền lực nhà nước xã hội chủ nghĩa a/ Quyền lực nhà nước dân, dân nhân dân b/ Quyền lực nhà nước đa số nhân dân c/ Quyền lực nhà nước thuộc liên minh giai cấp d/ Quyền lực nhà nước mang tính giai cấp 92 Bản chất giai cấp nhà nước xã hội chủ nghĩa bảo vệ lợi ích của: a/ đa số nhân dân b/ giai cấp thống trị c/ toàn xã hội d/ liên minh giai cấp 93 Chức thể rõ chất nhà nước xã hội chủ nghĩa a/ Quản lý kinh tế b/ Bảo vệ tổ quốc c/ Bảo vệ chế độ xã hội d/ Bảo vệ lợi ích xã hội 94 Hình thức thể gần giống với hình thức thể nhà nước xã hội chủ nghĩa a/ Chế độ cộng hòa tổng thống b/ Cộng hòa lưỡng tính c/ Cộng hòa quý tộc d/ Cộng hòa đại nghị 95 Hình thức Nhà nước xã hội chủ nghĩa là: a/ Có thể có hình thức thể quân chủ b/ Chế độ trị dân chủ tư sản c/ Hình thức cấu trúc nhà nước đơn d/ Luôn hình thức thể cộng hòa 96 Nội dung không phản ánh dân chủ xã hội chủ nghĩa việc thực quyền lực nhà nước a/ Quyền lực nhà nước thuộc nhân dân b/ Quyền lực nhà nước thuộc giai cấp thống trị c/ Nhân dân trực tiếp thực quyền lực nhà nước d/ Nhân dân tham gia vào việc tổ chức máy nhà nước 97 Nội dung thể kế thừa tinh hoa học thuyết pháp quyền nhà nước xã hội chủ nghĩa: a/ Có ba quan lập pháp, hành pháp tư pháp b/ Các quan thực chức khác c/ Mối quan hệ quan nhà nước phụ thuộc d/ Thực phân công, phân nhiệm quan nhà nước 98 Đặc trưng máy nhà nước xã hội chủ nghĩa là: a/ Quyền lực tập trung, thống b/ Có đảng cộng sản lãnh đạo c/ Quyền lực nhà nước thuộc nhân dân d/ Có tham gia nhân dân vào máy nhà nước 99 Nhà nước pháp quyền khác với nhà nước pháp trị ở: a/ Nhà nước pháp quyền quản lý xã hội pháp luật b/ Nhà nước pháp quyền đặt pháp luật c/ Nhà nước pháp quyền bị ràng buộc pháp luật d/ Pháp luật thực triệt để 100 Nhà nước pháp quyền là: a/ Nhà nước cai trị pháp luật không chịu ràng buộc pháp luật b/ Nhà nước quản lý xã hội pháp luật không bị hạn chế pháp luật c/ Nhà nước chịu ràng buộc pháp luật không cai trị pháp luật d/ Nhà nước quản lý xã hội pháp luật bị ràng buộc luật pháp PHẦN 2: LÝ LUẬN PHÁP LUẬT Câu 101 Thuộc tính (đặc trưng) sau pháp luật: A Tính xác định chặt chẽ mặt hình thức C Cả A B B Điều chỉnh quan hệ xã hội D Cả A B sai Câu 102 Thuộc tính (đặc trưng) sau pháp luật: A Tính bắt buộc chung (tính quy phạm phổ biến) C Cả A B B Bảo vệ quan hệ xã hội D Cả A B sai Câu 103 Thuộc tính (đặc trưng) sau pháp luật: A Giáo dục hành vi người C Cả A B B Tính đảm bảo thực nhà nước D Cả A B sai Câu 104 Người bị hạn chế NLHV dân người nghiện ma túy, nghiện chất kích thích khác: A Dẫn đến phá tán tài sản gia đình B Dẫn đến phá tán tài sản gia đình theo yêu cầu người có quyền, lợi ích liên quan, quan, tổ chức hữu quan, Tòa án định tuyên bố người bị hạn chế NLHV dân C Dẫn đến phá tán tài sản gia đình theo yêu cầu người có quyền, lợi ích liên quan, quan, tổ chức hữu quan, Tòa án, Viện kiểm sát định tuyên bố người bị hạn chế NLHV dân D Cả A, B C sai Câu 105 Hình thức thực pháp luật cần phải có tham gia nhà nước: A Tuân thủ pháp luật B Thi hành pháp luật C Sử dụng pháp luật D ADPL Câu 106 Quốc hội có quyền ban hành loại VBPL nào: A Hiến pháp, luật B Hiến pháp, luật, pháp lệnh C Hiến pháp, luật, nghị D Cả A, B C Câu 107 Khẳng định đúng: A Nguồn pháp luật nói chung là: VBQPPL; tập quán pháp; tiền lệ pháp Chỉ có VBQPPL nguồn pháp luật Việt Nam C Nguồn pháp luật nói chung là: VBQPPL; tập quán pháp; tiền lệ pháp Chỉ có VBQPPL tập quán pháp nguồn pháp luật Việt Nam D Nguồn pháp luật nói chung là: VBQPPL; tập quán pháp; tiền lệ pháp Chỉ có VBQPPL tiền lệ pháp nguồn pháp luật Việt Nam D Cả A, B C sai Câu 108: VBPL: A Bắt buộc phải có QPPL C Có thể có QPPL B Không có QPPL D Cả A, B C sai Câu 109 Khẳng định sau không đúng: A Hệ thống hình phạt chia thành hai nhóm: hình phạt hình phạt bổ sung B Phạt tiền trục xuất vừa hình phạt chính, vừa hình phạt bổ sung C Cả A B D D Cả A B sai Câu 110 Khẳng định sau không đúng: A Hệ thống hình phạt chia thành hai nhóm: hình phạt hình phạt bổ sung B Ngoài hệ thống hình phạt, pháp luật hình quy định thêm biện pháp tư pháp nhằm mục đích hỗ trợ cho hình phạt C Cả A B D Cả A B sai Câu 111 Khẳng định sau không đúng: A Phạt tiền trục xuất vừa hình phạt chính, vừa hình phạt bổ sung B Ngoài hệ thống hình phạt, pháp luật hình quy định thêm biện pháp tư pháp nhằm mục đích hỗ trợ cho hình phạt C Cả A B D Cả A B sai Câu 112 Loại vi phạm pháp luật gây hậu lớn cho xã hội: A Vi phạm hình B Vi phạm hành C Vi phạm dân D Vi phạm kỹ luật Câu 113 HTPL sau HTPL thành văn: A HTPL Anh – Mỹ B HTPL châu Âu lục địa C HTPL XHCN D Cả B C Câu 114 HTPL sau HTPL không thành văn: A HTPL Anh – Mỹ B HTPL châu Âu lục địa C HTPL XHCN D Cả A, B C Câu 115 Đặc điểm VBPL cụ thể - cá biệt là: A Luôn mang tính chất cụ thể cá biệt, ban hành để giải trường hợp cá biệt - cụ thể B Chỉ thực lần chấm dứt hiệu lực thực C Cả A B D Cả A B sai Câu 116 Đặc điểm VBPL cụ thể - cá biệt là: A Hình thức thể không văn mà miệng B Thông thường ban hành thủ tục chặt chẽ cụ thể, ban hành chớp nhoáng, đầy đủ bước để giải công việc khẩn cấp C Cả A B D Cả A B sai Câu 117 Đâu ngành luật HTPL Việt Nam: A Ngành luật dân B Ngành luật tố tụng dân C Ngành luật doanh nghiệp D Ngành luật tố tụng hình Câu 118 Đâu ngành luật HTPL Việt Nam: A Ngành luật hình B Ngành luật an ninh quốc gia C Ngành luật tố tụng hình D Ngành luật tài Câu 119 Tuân thủ pháp luật: A Không làm điều mà pháp luật cấm hành vi thụ động B Phải làm điều mà pháp luật bắt buộc hành vi tích cực C Có quyền thực hay không thực điều mà pháp luật cho phép D Cả A, B C Câu 120 Để phân biệt HTPL hệ thống VBPL, khẳng định sau đúng: A HTPL cấu bên pháp luật, bao gồm ngành luật, phân ngành luật chế định pháp luật B HTPL khái niệm liên quan đến hình thức biểu bên pháp luật, phản ánh tình trạng nguồn pháp luật C Cả A B D Cả A B sai Câu 121 Để phân biệt HTPL hệ thống VBPL, khẳng định sau đúng: A Hệ thống VBPL khái niệm liên quan đến hình thức biểu bên pháp luật, phản ánh tình trạng nguồn pháp luật B Hệ thống VBPL cấu bên pháp luật, bao gồm ngành luật, phân ngành luật chế định pháp luật C Cả A B D Cả A B sai Câu 122 Nhận định sau đúng: A VBPL cá biệt áp dụng nhiều lần hiệu lực tồn lâu dài B VBPL cá biệt áp dụng nhiều lần hiệu lực chấm dứt áp dụng C VBPL cá biệt áp dụng lần hiệu lực tồn lâu dài D VBPL cá biệt áp dụng lần chấm dứt hiệu lực sau áp dụng Câu 123 Quyết định ADPL: A Có tên gọi (hình thức pháp lý định) theo quy định pháp luật B Không có tên gọi (hình thức pháp lý định) C Có thể có tên gọi (hình thức pháp lý định) tuỳ theo trường hợp cụ thể D Cả A, B C sai Câu 124 Thực định ADPL: A Các đối tượng có liên quan có trách nhiệm thi hành định B Cơ quan ban hành quan có liên quan có trách nhiệm bảo đảm việc thi hành C Cả A B D Cả A B sai Câu 125 VBPL chủ đạo văn bản: A Chứa đựng QPPL B Quy định chủ trương, đường lối, sách, nhiệm vụ chung quan trọng C Được ban hành để giải vụ việc cá biệt, cụ thể D Cả A, B C Câu 126 Các biện pháp tăng cường pháp chế: A Đẩy mạnh công tác xây dựng pháp luật B Tổ chức tốt công tác thực pháp luật C Tiến hành thường xuyên, kiên trì công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh vi phạm pháp luật D Cả A, B C Câu 127 Khẳng định sau đúng: A Điều luật phần tử cấu thành nhỏ HTPL B QPPL phần tử cấu thành nhỏ HTPL C Cả điều luật QPPL phần tử cấu thành nhỏ HTPL D Cả A, B C sai Câu 128 Pháp luật là: A Đại lượng đảm bảo công xã hội B Chuẩn mực cho xử cá nhân, tổ chức xã hội C Hiện tượng khách quan xuất xã hội có giai cấp D Cả A, B C Câu 129 Độ tuổi tối thiểu mà cá nhân phải chịu trách nhiệm hành là: A Từ đủ 12 tuổi B Từ đủ 16 tuổi C Từ đủ 18 tuổi D Từ đủ 21 tuổi Câu 130 Phần giả định QPPL: A Bộ phận nêu lên địa điểm, thời gian, chủ thể, hoàn cảnh, tình xảy thực tế để QPPL áp dụng B Bộ phận nêu lên môi trường tác động QPPL C Cả A B D Cả A B sai Câu 131 Khẳng định đúng: A Hiến pháp đạo luật nhằm hạn chế quyền lực B Hiến pháp đạo luật nhằm mở rộng quyền lực C Hiến pháp đạo luật quy định cách thức tổ chức thực quyền lực nhà nước D Cả A C Câu 132 Khẳng định đúng: A Hiến pháp đạo luật nhằm hạn chế quyền lựC B Hiến pháp đạo luật quy định cách thức tổ chức thực quyền lực nhà nước C Cả A C D Cả A B sai Câu 133 Chủ thể pháp luật khái niệm để chủ thể pháp luật: A Một cách chung chung, không chủ thể cụ thể trường hợp cụ thể B Một cách cụ thể, trường hợp cụ thể C Có thể cụ thể chung chung, tùy trường hợp D Cả A, B C sai Câu 134 Trong mối quan hệ pháp luật kinh tế, thì: A Pháp luật yếu tố định kinh tế B Kinh tế yếu tố định pháp luật C Pháp luật yếu tố định kinh tế, kinh tế có tính độc lập tương đối, tác động trở lại pháp luật D Kinh tế yếu tố định pháp luật, pháp luật có tính độc lập tương đối, tác động trở lại kinh tế Câu 135 Năng lực pháp luật là: A Khả chủ thể có quyền chủ thể mang nghĩa vụ pháp lý mà nhà nước thừa nhận B Khả chủ thể nhà nước thừa nhận, hành vi thực quyền chủ thể nghĩa vụ pháp lý, tham gia vào QHPL C Cả A B D Cả A B sai Câu 136 Đạo luật điều chỉnh việc ban hành VBQPPL: A Luật tổ chức phủ B Hiến pháp C Luật tổ chức quốc hội D Luật ban hành VBQPPL Câu 137 Hành vi là: A Những tượng đời sống khách quan xảy không phụ thuộc vào ý chí người B Những kiện xảy phụ thuộc trực tiếp vào ý chí người C Cả A B D Cả A B sai Câu 138 Con đường hình thành nên pháp luật nói chung: A VBQPPL B VBQPPL tập quán pháp C VBQPPL tiền lệ pháp D VBQPPL, tập quán pháp tiền lệ pháp Câu 139 Chức chức pháp luật: A Chức điều chỉnh QHXH B Chức lập hiến lập pháp C Chức bảo vệ QHXH D Chức giáo dục Câu 140 Câu khẳng định A Năng lực pháp luật mang tính giai cấp B NLHV không mang tính giai cấp C Cả A B D Cả A B sai Câu 141 Câu khẳng định A Năng lực pháp luật không mang tính giai cấp B NLHV mang tính giai cấp C Cả A B D Cả A B sai Câu 142 Khẳng định đúng: A Tập quán pháp tập quán nhà nước thừa nhận; Tiền lệ pháp tiền lệ NN thừa nhận B Tiền lệ pháp tiền lệ nhà nước thừa nhận; Tập quán pháp tập quán nhà nước thừa nhận không cần phải nhà nước thừa nhận C Tập quán pháp tập quán nhà nước thừa nhận; Tiền lệ pháp tiền lệ nhà nước thừa nhận không cần phải nhà nước thừa nhận D Tiền lệ pháp tiền lệ nhà nước thừa nhận không cần phải nhà nước thừa nhận; Tập quán pháp tập quán nhà nước thừa nhận không cần phải nhà nước thừa nhận Câu 143 Ai có quyền tiến hành hoạt động ADPL: A Cá nhân, TCXH doanh nghiệp B CQNN, người có thẩm quyền C Cả A B D Cả A B sai Câu 144 Khẳng định đúng: A VBPL loại VBQPPL B VBQPPL loại VBPL C VBPL có quy phạm quy phạm D Cả B C Câu 145 Khẳng định đúng: A Mọi hành vi trái pháp luật hành vi vi phạm pháp luật B Mọi hành vi vi phạm pháp luật hành vi trái pháp luật C Hành vi trái pháp luật hành vi vi phạm pháp luật, hành vi vi phạm pháp luật D Cả B C Câu 146 Khẳng định đúng: A Mọi hành vi vi phạm pháp luật hành vi trái pháp luật B Hành vi trái pháp luật hành vi vi phạm pháp luật, hành vi vi phạm pháp luật C Cả B C D Cả A B sai Câu 147 Khẳng định đúng: A Mọi hành vi trái pháp luật hành vi vi phạm pháp luật B Hành vi trái pháp luật hành vi vi phạm pháp luật, hành vi vi phạm pháp luật C Cả B C D Cả A B sai Câu 148 Nguyên tắc áp dụng hình phạt hình phạt bổ sung pháp luật hình pháp luật hành là: A Có thể áp dụng lúc nhiều hình phạt nhiều hình phạt bổ sung B Chỉ áp dụng lúc nhiều hình phạt chính, áp dụng hình phạt bổ sung C Chỉ áp dụng hình phạt hình phạt bổ sung D Chỉ áp dụng hình phạt chính, áp dụng nhiều hình phạt bổ sung Câu 149 Bản án có hiệu lực pháp luật viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm khi: A Khi người bị kết án, người bị hại, đương sự, người có quyền nghĩa vụ liên quan không đồng ý với phán tòa án B Phát tình tiết mới, quan trọng vụ án C Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, vi phạm nghiêm trọng pháp luật trình giải vụ án D Cả A, B C Câu 150 Thi hành pháp luật là: A Thực QPPL cho phép C Thực QPPL cấm đoán B Thực QPPL bắt buộC D Cả A, B C Câu 151 HTPL Nước CHXHCN Việt Nam chia thành ngành: A 10 ngành B 11 ngành C 12 ngành D 11 ngành Câu 152 Khẳng định đúng: A ADPL việc thực pháp luật công dân B ADPL việc thực pháp luật CQNN người có thẩm quyền C ADPL việc thực pháp luật công dân, CQNN người có thẩm quyền D Cả A, B C Câu 153 Thi hành pháp luật: A Không làm điều mà pháp luật cấm hành vi thụ động B Phải làm điều mà pháp luật bắt buộc hành vi tích cực C Có quyền thực hay không thực điều mà pháp luật cho phép D Cả A, B C Câu 154 Bản chất Nhà nước CHXHCN Việt Nam: A Thể tính nhân dân, nhà nước dân, dân, dân, tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân B Nhà nước tất dân tộc lãnh thổ; Thực sách đối ngoại rộng mở C Tổ chức hoạt động nhà nước sở mối quan hệ bình đẳng nhà nước công dân D Cả A, B C Câu 155 Toà án có thẩm quyền xét xử theo thủ tục phúc thẩm án, định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật: A Toà án nhân dân cấp huyện B Toà án nhân dân cấp tỉnh xét xử phúc thẩm theo thẩm quyền luật định C Toà phúc thẩm án nhân dân tối cao xét xử phúc thẩm theo thẩm quyền luật định D Cả B C Câu 156 Một VBQPPL CQNN người có thẩm quyền ban hành, hết hiệu lực khi: A Bị văn ban hành sau thay văn có hiệu lực B Bị CQNN người có thẩm quyền bãi bỏ hay đình hiệu lực C Được CQNN người có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung D Cả A, B C Câu 157 Quyết định ADPL: A Luôn mang tính chất cụ thể cá biệt B Được ban hành để giải trường hợp cá biệt - cụ thể C Chỉ thực lần chấm dứt hiệu lực thực D Cả A, B C Câu 158 Việc thực định ADPL: A Bằng biện pháp vật chất, tổ chức, kỹ thuật, kiểm tra việc thực B Có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành C Cả A B D Cả A B sai Câu 159 Các dấu hiệu VBQPPL: A Có tính bắt buộc chung B Được áp dụng nhiều lần lâu dài C Cả A B D Cả A B sai
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT, ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT, ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay