de thi hoc ki 1 tin 10 4 de (1)

9 188 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 21:21

TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH LIỄN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ - LỚP 10 Lớp……………………………………… Mơn: Tin học - Thời gian 45 phút Họ tên…………………………………… MÃ ĐỀ: 01 Phần I Trắc nghiệm:khoanh tròn vào đáp án mà em chọn(6điểm) Câu 1: Tin học ngành khoa học ngành A Sử dụng máy tính lĩnh vực hoạt động xã hội lồi người B Có nội dung, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu độc lập C Nghiên cứu phương pháp lưu trữ xử lý thơng tin D Chế tạo máy tính Câu 2: Đơn vị nhỏ để đo lượng thơng tin A MB B Byte C KB D Bit Câu 3: Các hệ điều hành thơng dụng thường lưu trữ A Trong ROM B Trong CPU C Trong RAM D Trên nhớ ngồi Câu 4: Trong tin học liệu A Biểu diễn thơng tin dạng hình ảnh B Biểu diễn thơng tin dạng văn C Các số liệu D Dãy bit biểu diễn thơng tin máy tính Câu 5: Để biểu diễn số ngun 95 cần byte? A byte B.2 byte C.3 byte D.4 byte Câu 6: Để biểu diễn kí tự bảng mã ASCII cần sử dụng A byte B 10 bit C byte D bit Câu 7: Để thay đổi tên tệp thư mục ta thực bước sau A Nháy chuột phải / chọn DELETE B Nháy chuột phải/ chọn FOLDER/ chọn RENAME C Nháy chuột phải/ chọn NEW/ chọn RENAME D Nháy chuột phải/ chọn RENAME / Xố tên cũ /Gõ lại tên Câu 8: Đẳng thức sau đúng: A BF16 = 45010 B 1BF16 = 44710 C 1BF16 = 45910 D 1BF16 = 47010 Câu 9: Trong tin học thư mục một: A Phần ổ đĩa chứa tập hợp tệp B Tệp đặc biệt khơng có phần mở rộng C Tập hợp tệp thư mục D Mục lục để tra cứu thơng tin Câu 10: Dãy bit 10101 (trong hệ nhị phân) biểu diễn số hệ thập phân A 20 B 98 C 21 D 15 Câu 11: Tên tệp sau hợp lệ hệ điều hành windows A BAI TAP.PAS B BAITAP*.PAS C BAITAP?.PAS D BAI/TAP.PAS Câu 12: Phát biểu khả máy tính phù hợp A Lập trình soạn thảo văn B Ứng dụng đồ hoạ C Cơng cụ xử lí thơng tin D Giải trí Câu 13: Hệ điều hành A Phần mềm văn phòng B Phần mềm tiện ích C Phần mềm hệ thống D Phần mềm ứng dụng Câu 14: Trong tin học, tệp khái niệm A Một đơn vị lưu trữ thơng tin nhớ ngồi B Một gói tin C Một trang web D Một văn Câu 15: Hãy chọn phương án ghép : Trong tin học sơ đồ khối A Sơ đồ mô tả thuật toán B Ngôn ngữ lập trình bậc cao C Sơ đồ thiết kế vi điện tử D Sơ đồ cấu trúc máy tính Câu 16: Trong hệ điều hành MS- DOS phần tên tệp khơng dài q kí tự? A B 255 C D Câu 17: Chọn phát biểu câu sau : A CPU vùng nhớ đóng vai trò trung gian nhớ ghi B Dữ liệu thông tin đưa vào máy tính C bytes = bit D Đóa cứng nhớ Câu 18: Hiện thời ổ đĩa D Để tạo thư mục ta thực A Nháy chuột trái/ chọn COPY B Nháy chuột phải/ chọn FOLDER/ chọn NEW C Nháy chuột trái/ chọn NEW/ chọn FOLDER D Nháy chuột phải/ chọn NEW/ chọn FOLDER Câu 19: Trong hệ đếm hệ đếm thường dùng tin học A Hệ đếm Hexa B Hệ đếm nhị phân C Hệ đếm thập phân D A B Câu 20: Để xố tệp thư mục ta thực A Nháy chuột trái / chọn DELETE / chọn YES B Nháy chuột phải / chọn DELETE / chọn YES C Nháy chuột phải / chọn DELETE / chọn NO D Nháy chuột phải / chọn CUT Câu 21: Bộ mã ASCII mã hố A 256 kí tự B 127 kí tự C 512 kí tự D 255 kí tự Câu 22: Việc khơng bị phê phán? A Tham gia lớp học mạng ngoại ngữ B Cố ý làm nhiễm virus vào máy tính phòng máy nhà trường C Q ham mê trò chơi điện tử D Sao chép phần mềm khơng có quyền Câu 23: Thơng tin A Hiểu biết dãy bit B Văn số liệu C Hình ảnh âm D Hiểu biết thực thể Câu 24: Cơng cụ đặc trưng cho văn minh thơng tin? A Điện thoại di động B Máy tính điện tử C Máy thu hình D Mạng Internet Phần II Tự luận(4điểm) Câu1(2,5 điểm) Cho tốn: Nhập số N ngun dương (N N đưa giá trị Tong kết thúc; Bước 4:Tong←Tong +1/i; Bước 5: i←i+1; Bước 6: Quay lại bước 3; Hãy chuyển thuật tốn sang dạng sơ đồ khối Câu 2(1,5điểm): Ghép mục cột A với mục cột B bảng sau cho phù hợp A B 1> _Phần mềm ứng dụng a Là môi trường làm việc cho phần mềm khác 2> _Phần mềm tiện ích b Dùng để phát triển sản phẩm phần mềm khác 3> _Phần mềm công cụ c Phát triển theo yêu cầu chung đông đảo người dùng nhằm phục 4> _Phần mềm hệ thống vụ công việc ta gặp ngày d Giúp ta làm việc với máy tính thuận lợi , ví dụ phần mềm diệt virus, phần mềm sửa đóa hỏng,… TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH LIỄN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ - LỚP 10 Lớp……………………………………… Mơn: Tin học - Thời gian 45 phút Họ tên…………………………………… MÃ ĐỀ: 03 Phần I Trắc nghiệm:khoanh tròn vào đáp án mà em chọn(6điểm) Câu 1: Vai trò máy tính điện tử? A Cơng cụ lao động B Phương thức lao động C Cách tổ chức lao động Câu 2: Chọn câu câu sau A 3072 Byte = KB B 3072 Byte = KB C 3072 Byte = KB D 3072 Byte = KB Câu 3: Chọn phương án Ứng dụng tin học là:? A Cơng tác văn phòng B Hỗ trợ quản lí C A B D A B sai Câu 4: Thơng tin phi số biểu diễn dạng A Số ngun B Số thực C Hình ảnh âm D Cả A B Câu 5: Cấu trúc tên tệp A . B C . Câu 7: Hiện thời ổ đĩa D Để tạo thư mục ta thực A Nháy chuột phải/ chọn FOLDER/ chọn NE W B Nháy chuột trái/ chọn COPY C Nháy chuột phải/ chọn NEW/ chọn FOLDER D Nháy chuột trái/ chọn NEW/ chọn FOLDER Câu 8: Trong hệ đếm hệ đếm khơng dùng tin học A Hệ đếm nhị phân B Hệ đếm Hexa C Hệ La Mã D A B Câu 9: Trong hệ điều hành Windows phần tên tệp khơng dài q kí tự? A B 255 C D Câu 10: : Bộ xử lí trung tâm bao gồm: A Ram Bộ điều khiển B Bộ số học logic điều khiển C Rom CU D Rom Ram Câu 11: Trong tin học, tệp khái niệm A Một gói tin B Một đơn vị lưu trữ thơng tin nhớ ngồi C Một văn D Một trang web Câu 11: Hãy cho biết nguyên lí Phôn Nôi Man đề cập đến vấn đề đây? A Mã hoá nhò phân, truy cập theo đòa B CPU, nhớ chính, nhớ thiết bò vào C Điều khiển chương trình lưu trữ chương trình D Cả a c Câu 12: Phát biểu khả máy tính phù hợp A Ứng dụng đồ hoạ B Lập trình soạn thảo văn C Giải trí D Cơng cụ xử lí thơng tin Câu 13: Hệ điều hành A Phần mềm ứng dụng C Phần mềm văn phòng B Phần mềm hệ thống D Phần mềm tiện ích Câu 14: Dãy bit 10111 (trong hệ nhị phân) biểu diễn số hệ thập phân A 98 B 20 C 23 Câu 15: Tên tệp sau hợp lệ hệ điều hành windows A BAI TAP.PAS B BAITAP*.PAS C BAITAP?.PAS D 21 D BAI/TAP.PAS Câu 16: Dãy bit biểu diễn nhị phân số hệ thập phân A 111 B 1001 C 101 Câu 17: Trong tin học thư mục một: A Phần ổ đĩa chứa tập hợp tệp C Tập hợp tệp thư mục D 1111 B Tệp đặc biệt khơng có phần mở rộng D Mục lục để tra cứu thơng tin Câu 18: Để biểu diễn kí tự bảng mã ASCII cần sử dụng A byte B bit C 10 bit D byte Câu 19: Để thay đổi tên tệp thư mục ta thực bước sau A Nháy chuột phải/ chọn FOLDER/ chọn RENAME B Nháy chuột phải / chọn DELETE C Nháy chuột phải/ chọn RENAME / Xố tên cũ /Gõ lại tên D Nháy chuột phải/ chọn NEW/ chọn RENAME Câu 20: Trong tin học liệu A Biểu diễn thơng tin dạng văn B Biểu diễn thơng tin dạng hình ảnh C Dãy bit biểu diễn thơng tin máy tính D Các số liệu Câu 21: Trong đường dẫn sau, đường dẫn đường dẫn đầy đủ? A …\DOC\BAITAP.EXE B C:\PASCAL\BAITAP.EXE C BAITAP\LAPTRINH\BAITAP.EXE D .\TMP\BAITAP.EXE Câu 22: Đơn vị để đo lượng thơng tin A KB B Bit C Byte Câu 23: Các hệ điều hành thơng dụng thường lưu trữ A Trong ROM B Trong CPU C Trong RAM D Cả A,B C D Trên nhớ ngồi Câu 24: Tin học ngành khoa học ngành A Có nội dung, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu độc lập B Sử dụng máy tính lĩnh vực hoạt động xã hội lồi người C Chế tạo máy tính D Nghiên cứu phương pháp lưu trữ xử lý thơng tin Phần II Tự luận(4điểm) Câu1(2,5 điểm) Cho tốn: Nhập số N ngun dương (N N đưa giá trị Tong kết thúc; Bước 4:Tong←Tong +1/i; Bước 5: i←i+1; Bước 6: Quay lại bước 3; Hãy chuyển thuật tốn sang dạng sơ đồ khối Câu 2(1,5điểm): Ghép mục cột A với mục cột B bảng sau cho phù hợp A B Bật nguồn a Khi máy bị treo bàn phím chưa bị Nhấn nút Reset phong tỏa Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Alt+Delete b Khi máy trạng thái tắt c Khi máy bị treo bàn phím bị phong tỏa TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH LIỄN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ - LỚP 10 Lớp……………………………………… Mơn: Tin học - Thời gian 45 phút Họ tên…………………………………… MÃ ĐỀ: 06 Phần I Trắc nghiệm:khoanh tròn vào đáp án mà em chọn(6điểm) Câu 1: Các hệ điều hành thơng dụng thường lưu trữ A Trong ROM B Trong CPU C Trong RAM D Trên nhớ ngồi Câu 2: Tin học ngành khoa học ngành A Có nội dung, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu độc lập B Sử dụng máy tính lĩnh vực hoạt động xã hội lồi người C Chế tạo máy tính D Nghiên cứu phương pháp lưu trữ xử lý thơng tin Câu 3: Để giải tốn tin học ta thực thiện cơng việc sau: A.Viết tài liệu→Viết chương trình→Hiệu chỉnh chương trình.→Lựa chọn thiết kế thuật tốn.→Xác định tốn B Xác định tốn→Lựa chọn thiết kế thuật tốn→.Viết chương trình→Hiệu chỉnh chương trình→Viết tài liệu C Xác định tốn.→Viết chương trình.→Lựa chọn thiết kế thuật tốn→Hiệu chỉnh chương trình.→Viết tài liệu D Xác định tốn→Lựa chọn thiết kế thuật tốn.→ Hiệu chỉnh chương trình.→Viết chương trình.→Viết tài liệu Câu 4: Đơn vị nhỏ để đo lượng thơng tin A Bit B KB C MB D Byte Câu 5: Để thay đổi tên tệp thư mục ta thực bước sau A Nháy chuột phải/ chọn RENAME / Xố tên cũ /Gõ lại tên B Nháy chuột phải/ chọn NEW/ chọn RENAME C Nháy chuột phải / chọn DELETE D Nháy chuột phải/ chọn FOLDER/ chọn RENAME Câu : Hãy chọn phương án ghép : mã hóa thông tin thành liệu trình : A Chuyển thông tin bên thành thông tin bên máy tính B Chuyển thông tin dạng mã ASCII C Chuyển thông tin dạng mà máy tính xử lí D Thay đổi hình thức biểu diễn để người khác không hiểu Câu 7: Trong tin học thư mục một: A Tệp đặc biệt khơng có phần mở rộng B Phần ổ đĩa chứa tập hợp tệp C Mục lục để tra cứu thơng tin D Tập hợp tệp thư mục Câu 8: Để biểu diễn kí tự bảng mã ASCII cần sử dụng A 10 bit B byte C bit D byte Câu 9: Tên tệp sau hợp lệ hệ điều hành windows A BAI TAP.PAS B BAITAP*.PAS C BAITAP?.PAS D BAI/TAP.PAS Câu 10: Dãy bit biểu diễn nhị phân số hệ thập phân A 1011 B 111 C 1111 D 101 Câu 11: Hệ điều hành A Phần mềm ứng dụng B Phần mềm hệ thống C Phần mềm văn phòng D Phần mềm tiện ích Câu 12: Dãy bit 10101 (trong hệ nhị phân) biểu diễn số hệ thập phân A 98 B 20 C 15 D 21 Câu 13: Phát biểu khả máy tính phù hợp A Lập trình soạn thảo văn B Ứng dụng đồ hoạ C Cơng cụ xử lí thơng tin D Giải trí Câu 14: Hãy cho biết nguyên lí Phôn Nôi Man đề cập đến vấn đề đây? A Mã hoá nhò phân, truy cập theo đòa B CPU, nhớ chính, nhớ thiết bò vào C Điều khiển chương trình lưu trữ chương trình D Cả a c Câu 15: Dãy bit biểu diễn nhị phân số 76 hệ thập phân A 10111011 B 01010111 C 1001100 D 11010111 Câu 16: Trong tin học, tệp khái niệm A Một đơn vị lưu trữ thơng tin nhớ ngồi B Một gói tin C Một trang web D Một văn Câu 17: Trong hệ đếm hệ đếm thường dùng tin học A Hệ đếm Hexa B Hệ đếm nhị phân C Hệ đếm thập phân D Hệ La Mã Câu 18: Trong hệ điều hành MS- DOS phần tên tệp khơng dài q kí tự? A 255 B C D Câu 19: Bộ mã ASCII mã hố A 127 kí tự B 256 kí tự C 255 kí tự D 512 kí tự Câu 20: Hiện thời ổ đĩa D Để tạo thư mục ta thực A Nháy chuột phải/ chọn NEW/ chọn FOLDER B Nháy chuột trái/ chọn NEW/ chọn FOLDER C Nháy chuột trái/ chọn COPY D Nháy chuột phải/ chọn FOLDER/ chọn NE W Câu 21: Thơng tin A Văn số liệu B Hiểu biết dãy bit C Hiểu biết thực thể D Hình ảnh âm Câu 22 Hãy điền từ thích hợp câu sau: Ngun lí điều khiển chương trình: "Máy tính hoạt động theo " A Chương trình B Dãy bit C Địa D Mã nhị phân Câu 23: : Việc đề xuất Test tiêu biểu cơng việc bước thực giải tốn máy tính? A.Viết tài liệu B.Xác định tốn C.Hiệu chỉnh D.Lựa chọn thiết kế thuật tốn Câu 24: Cơng cụ đặc trưng cho văn minh thơng tin? A Mạng Internet B Máy thu hình C Điện thoại di động D Máy tính điện tử Phần II Tự luận(4điểm) Câu1(2,5 điểm) Cho tốn: Nhập số N ngun dương (N N đưa giá trị Tong kết thúc; Bước 4:Tong←Tong +1/i; Bước 5: i←i+1; Bước 6: Quay lại bước 3; Hãy chuyển thuật tốn sang dạng sơ đồ khối Câu 2(1,5điểm): Ghép mục cột A với mục cột B bảng sau cho phù hợp A B 1>Shut Down a Máy tạm nghỉ,tiêu thụ lượng đủ để hoạt động trở lại 2>Stand By b.Khi khởi động lại máy nhanh chóng thiết lập lại tồn trạng thái 3>Hibernate làm việc trước c.Hệ điều hành dọn dẹp hệ thống sau tắt nguồn TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH LIỄN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ - LỚP 10 Lớp……………………………………… Mơn: Tin học - Thời gian 45 phút Họ tên…………………………………… MÃ ĐỀ: 08 Phần I Trắc nghiệm:khoanh tròn vào đáp án mà em chọn(6điểm) Câu 1: Dãy bit biểu diễn nhị phân số - 87 hệ thập phân A 01010111 B 10111011 C 11010111 D 01111000 Câu 2: Hãy cho biết nguyên lí Phôn Nôi Man đề cập đến vấn đề đây? A Mã hoá nhò phân, truy cập theo đòa B CPU, nhớ chính, nhớ thiết bò vào C Điều khiển chương trình lưu trữ chương trình D Cả a c Câu 3: Trong hệ đếm hệ đếm khơng dùng tin học A Hệ đếm Hexa B Hệ đếm nhị phân C Hệ La Mã Câu 4: Hệ điều hành A Phần mềm ứng dụng C Phần mềm văn phòng B Phần mềm hệ thống D Phần mềm tiện ích Câu 5: Bộ mã ASCII mã hố A 256 kí tự B 127 kí tự C 512 kí tự Câu 6: Tên tệp sau hợp lệ hệ điều hành windows A BAI/TAP.PAS B BAITAP?.PAS C BAI TAP.PAS D 255 kí tự D BAITAP*.PAS Câu 7: Thơng tin A Văn số liệu C Hiểu biết thực thể B Hiểu biết dãy bit D Hình ảnh âm Câu 8: Trong tin học thư mục một: A Mục lục để tra cứu thơng tin C Phần ổ đĩa chứa tập hợp tệp B Tập hợp tệp thư mục D Tệp đặc biệt khơng có phần mở rộng Câu 9: Chọn câu câu sau A 3072 Byte = KB C 3072 Byte = KB B 3072 Byte = KB D 3072 Byte = KB Câu 10: Để thay đổi tên tệp thư mục ta thực bước sau A Nháy chuột phải/ chọn RENAME / Xố tên cũ /Gõ lại tên B Nháy chuột phải/ chọn NEW/ chọn RENAME C Nháy chuột phải / chọn DELETE D Nháy chuột phải/ chọn FOLDER/ chọn RENAME Câu 11: Cơng cụ đặc trưng cho văn minh thơng tin? A Mạng Internet B Máy thu hình C Điện thoại di động D Máy tính điện tử Câu 12: Việc khơng bị phê phán? A B C D Tham gia lớp học mạng ngoại ngữ Cố ý làm nhiễm virus vào máy tính phòng máy nhà trường Q ham mê trò chơi điện tử Sao chép phần mềm khơng có quyền Câu 13: Các hệ điều hành thơng dụng thường lưu trữ A Trên nhớ ngồi B Trong RAM C Trong ROM Câu 14: Phần mở rộng tệp thường thể hiện: A Kích thước tệp C Kiểu tệp B Tên thư mục chứa tệp D Ngày/giờ thay đổi tệp D Trong CPU Câu 15: Để xố tệp thư mục ta thực A Nháy chuột phải / chọn DELETE / chọn YES B Nháy chuột trái / chọn DELETE / chọn YES C Nháy chuột phải / chọn CUT D Nháy chuột phải / chọn DELETE / chọn NO Câu 16: Tin học ngành khoa học ngành A Sử dụng máy tính lĩnh vực hoạt động xã hội lồi người B Có nội dung, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu độc lập C Nghiên cứu phương pháp lưu trữ xử lý thơng tin D Chế tạo máy tính Câu 17: Hiện thời ổ đĩa D Để tạo thư mục ta thực A Nháy chuột trái/ chọn NEW/ chọn FOLDER B Nháy chuột phải/ chọn NEW/ chọn FOLDER C Nháy chuột phải/ chọn FOLDER/ chọn NE W D Nháy chuột trái/ chọn COPY Câu 18: Đơn vị nhỏ để đo lượng thơng tin A MB B Byte C KB D Bit Câu 19: Trong hệ điều hành MS- DOS phần tên tệp khơng dài q kí tự? A 255 B C D Câu 20: Trong tin học liệu A Biểu diễn thơng tin dạng văn C Dãy bit biểu diễn thơng tin máy tính B Biểu diễn thơng tin dạng hình ảnh D Các số liệu Câu 221: Để biểu diễn kí tự bảng mã ASCII cần sử dụng A byte B 10 bit C byte D bit Câu 22: Phát biểu khả máy tính phù hợp A Giải trí B Cơng cụ xử lí thơng tin C Lập trình soạn thảo văn D Ứng dụng đồ hoạ Câu 23: Dãy bit biểu diễn nhị phân số hệ thập phân A 011 B 111 C 1111 D 101 Câu 24: Dãy bit 10101 (trong hệ nhị phân) biểu diễn số hệ thập phân A 15 B 21 C 20 D 98 Phần II Tự luận(4điểm) Câu1(2,5 điểm) Cho tốn: Nhập số N ngun dương (N N đưa giá trị Tong kết thúc; Bước 4:Tong←Tong +1/i; Bước 5: i←i+1; Bước 6: Quay lại bước 3; Hãy chuyển thuật tốn sang dạng sơ đồ khối Câu 2(1,5điểm): Ghép mục cột A với mục cột B bảng sau cho phù hợp A B 1> _Phần mềm ứng dụng a Là môi trường làm việc cho phần mềm khác 2> _Phần mềm tiện ích b Dùng để phát triển sản phẩm phần mềm khác 3> _Phần mềm công cụ c Phát triển theo yêu cầu chung đông đảo người dùng nhằm phục 4> _Phần mềm hệ thống vụ công việc ta gặp ngày d Giúp ta làm việc với máy tính thuận lợi , ví dụ phần mềm diệt virus, phần mềm sửa đóa hỏng,…
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hoc ki 1 tin 10 4 de (1), de thi hoc ki 1 tin 10 4 de (1), de thi hoc ki 1 tin 10 4 de (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay