123doc cau hoi trac nghiem chuong 2 tin hoc 10

4 297 4
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 21:20

Câu : Tìm câu sai câu nói chức Hệ điều hành : A_Đảm bảo giao tiếp người dùng hệ thống (máy tính) B_Tổ chức quản lý sử dụng cách tối ưu tài nguyên máy tính C_Thực tìm kiếm thông tin mạng INTERNET ( * ) D_Cung cấp phương tiện để thực chương trình khác Câu : Hãy chọn câu ghép Hệ điều hành : A_Phần mềm ứng dụng B_Phần mềm tiện ích C_Phần mềm hệ thống ( * ) D_Phần mềm công cụ Câu : Hãy chọn câu ghép Hệ điều hành : A_Phần mềm hệ thống ( * ) B_Phần mềm ứng dụng C_Phần mềm văn phòng D_Cả câu a, b Câu : Hãy chọn phương án ghép Các hệ điều hành thông dụng thường lưu trữ đâu : A_Trên nhớ ( * ) B_Trong CPU ( xử lý trung tâm ) C_Trong RAM D_Trong ROM Câu : Hãy chọn phương án ghép Hệ điều hành “ đa nhiệm người dùng ” : A_Chỉ có người đăng nhập vào hệ thống Nhưng kích hoạt cho hệ thống thực đồng thời nhiều chương trình ( * ) B_Cho phép nhiều người dùng đăng nhập vào hệ thống, người dùng cho hệ thống thực đồng thời nhiều chương trình C_Các chương trình phải thực lần làm việc người đăng nhập vào hệ thống D_Cả câu A_ B_, C_ Câu : Hãy chọn phương án : Hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng hệ điều hành thực : A_điều hành việc phân phối tài nguyên cho chương trình thực đồng thời B_ghi nhớ thông tin người dùng ( chẳng hạn mật khầu, thư mục riêng, chương trình chạy …) C_đảm bảo cho lỗi chương trình không làm ảnh hưởng tới việc thực chương trình khác D_Cả câu A_, B_, C_ ( * ) Câu : Hãy chọn câu phát biểu A_Mỗi hệ điều hành phải có thành phần để kết nối Internet, trao đổi thư điện tử B_Hệ điều hành cung cấp môi trường giao tiếp người dùng hệ thống ( * ) C_Hệ điều hành thường cài đặt sẵn từ sản xuất máy tính D_Cả câu A_, B_ Câu : Hãy chọn giải thích giải thích lí người ta thường không lưu trữ sẵn hệ điều hành ROM mà lưu đóa cứng A_Nâng cấp hệ điều hành dễ dàng hơn, hãng phần mềm muốn thêm tính ( nâng cấp ) cần cung cấp đóa chứa phiên hệ điều hành mới, điều dễ nhiều so với thiết kế vi mạch B_Người dùng chọn hệ điều hành, máy tính cài nhiều hệ điều hành, cho phép người dùng chọn chúng để dùng bật máy C_Cả câu A_, B_ ( * ) D_Cả câu A_, B_ sai Câu : Chọn câu phát biểu sai : A_Hệ điều hành tập hợp chương trình tổ chức thành hệ thống với nhiệm vụ đảm bảo tương tác người với máy tính B_Học sử dụng máy tính nghóa học sử dụng hệ điều hành ( * ) C_Hệ điều hành tổ chức khai thác tài nguyên máy cách tối ưu D_Hệ điều hành lưu trữ nhớ Câu 10 :Tìm câu sai câu sau : A_Hệ điều hành tập hợp chương trình tổ chức thành hệ thống với nhiệm vụ đảm bảo tương tác người dùng với máy tính B_Hệ điều hành nhà sản xuất cà đặt chế tạo máy tính ( * ) C_Hệ điều hành tổ chức quản lí hệ thống tệp mạng máy tính D_Hệ điều hành lưu trữ nhớ Câu 11 : Hãy chọn tổ hợp phương án thích hợp để điền vào ô trống mô tả hệ điều hành sau : “ Hệ điều hành tập hợp ( a ) tổ chức thành ( b ) với nhiệm vụ đảm bảo ( c ) dùng với máy tính, cung cấp phương tiện dòch vụ để người dùng dễ dàng thực chương trình, quản lí chặt chẽ tài nguyên máy, tổ chức khai thác chúng cách thuận tiện tối ưu ” a b c chương trình liệu hệ thống giao tiếp A_ chương trình hệ thống tương tác B_ ( * ) chương trình phần mềm giao tiếp C_ chương trình liệu phần mềm tương tác D_ Câu 12 :Hãy chọn phương án ghép Hệ điều hành : A_phần mềm hệ thống ( * ) B_phần mềm ứng dụng C_phần mềm văn phòng D_Cả câu A_ B_ Câu 13 :Hệ điều hành lưu trữ đâu ? A_Bộ nhớ B_USB C_Bộ nhớ ( * ) D_Đóa mềm Câu 14 :Hệ điều hành hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng ? A_Windows 2000 B_MS-DOS ( * ) C_UNIX D_Linux Câu 15 :Chọn phát biểu sai câu sau : A_Hệ điều hành tập hợp có tổ chức chương trình thành hệ thống với nhiệm vụ bảo đảm quan hệ người sử dụng với máy tính B_Hệ điều hành lưu trữ dạng mô đun độc lập nhớ C_Hệ điều hành quản lí chặt chẽ tài nguyên máy , tổ chức khai thác chúng cách thuận tiện tối ưu D_Câu A_ , B_ câu C_ sai (*) Câu 16 :Chọn phát biểu sai câu sau : A_Hệ điều hành đóng vai trò cầu nối thiết bò với người sử dụng thiết bò với chương trình thực máy B_Hệ điều hành cung cấp phương tiện dòch vụ để người sử dụng dễ dàng thực chương trình C_Hệ điều hành quản lí chặt chẽ tài nguyên máy , tổ chức khai thác chúng cách thuận tiện tối ưu D_Câu A_ , C_ câu B_ sai (*) Câu 17 :Một số chức hệ điều hành : A_Cung cấp nhớ , thiết bò ngoại vi , … cho chương trình cần thực tổ chức thực chương trình B_Hỗ trợ phần mềm cho thiết bò ngoại vi để khai thác chúng cách thuận tiện hiệu C_Cung cấp dòch vụ tiện ích hệ thống D_Cả ba câu (*) Câu 18 :Một số chức hệ điều hành : A_Cung cấp dòch vụ tiện ích hệ thống B_Hỗ trợ phần mềm cho thiết bò ngoại vi để khai thác chúng cách thuận tiện hiệu C_Tổ chức lưu trữ thông tin nhớ , cung cấp phương tiện để tìm kiếm truy cập thông tin lưu trữ D_Cả ba câu (*) Câu 19 :Một số thành phần hệ điều hành : A_Các chương trình nạp hệ thống B_Các chương trình quản lí tài nguyên C_Các chương trình điều khiển chương trình tiện ích hệ thống D_Cả ba câu (*) Câu 20 :Một số thành phần hệ điều hành : A_Các chương trình nạp khởi động thu dọn hệ thống trước tắt máy hay khởi động lại B_Các chương trình quản lí tài nguyên C_Các chương trình phục vụ tổ chức thông tin nhớ , tìm kiếm cung cấp thông tin cho chương trình khác xử lí D_Cả ba câu (*) Câu 21 :Hãy chọn phương án ghép Trong tin học, tệp (tập tin) khái niệm A_một văn B_một đơn vò lưu trữ thông tin nhớ ( * ) C_một gói tin D_một trang web Câu 22 :Hãy chọn phương án ghép Trong tin học, thư mục A_tệp đặc biệt phần mở rộng B_tập hợp tệp thư mục ( * ) C_phần ổ đóa chứa tập hợp tệp (tập tin) D_mục lục để tra cứu thông tin Câu 23 :Đối với hệ điều hành Windows, tên tệp tên tệp sau không hợp lệ : A_onthitotnghiep.doc B_bai8pas C_lop?cao.a ( * ) D_bangdiem.xls Câu 24 :Đối với hệ điều hành Windows, tên tệp tên tệp sau hợp lệ : A_Bia giao an.doc ( * ) B_onthi?nghiep.doc C_bai8:\pas D_bangdiem*xls Câu 25 :Trong hệ điều hành MS DOS , tên tập tin dài tối đa kí tự : A_11 kí tự ( * ) B_12 kí tự C_255 kí tự D_256 kí tự Câu 26 :Trong hệ điều hành WINDOWS , tên tập tin dài tối đa kí tự : A_11 kí tự B_12 kí tự C_255 kí tự (*) D_256 kí tự
- Xem thêm -

Xem thêm: 123doc cau hoi trac nghiem chuong 2 tin hoc 10, 123doc cau hoi trac nghiem chuong 2 tin hoc 10, 123doc cau hoi trac nghiem chuong 2 tin hoc 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay