Tổng hợp các lệnh vẽ autocad cơ bản

5 206 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 21:05

Các lệnh Autocad cơ bản cho người mới bắt đầu,155 phím tắt học vẽ autocad cho người mới bắt đầu Tổng hợp lệnh vẽ Autocad (sưu tầm) Mục đích Sao chép thành dãy 3D Xoay đối tượng không gian 3D Tạo mặt 3D Tạo đa tuyến bao gồm đoạn thẳng không gian chiều A Vẽ cung tròn STT Tên lệnh 3DARRAY 3DORBIT 3DFACE 3DPOLY Phím tắt 3A 3DO 3F 3P ARC ADCENTER AREA ARC ADC AA ALIGN AL APPLOAD AP 10 11 12 13 ARRAY ATTDEF -ATTDEF ATTEDIT AR ATT -ATT ATE 14 15 16 BLOCK BOUNDARY BREAK B BO BR 17 18 19 20 21 CIRCLE PROPERTIES CHANGE CHAMFER COLOR C CH -CH CHA COL 22 COPY CO, CP 23 24 25 26 DIMSTYLE DIMALIGNED DIMANGULAR DIMBASELINE D DAL DAN DBA 27 DIMCENTER DCE 28 DIMCONTINU E DIMDIAMETE R DIMEDIT DIST DIVIDE DCO Tính diện tích, chu vi đối tượng hay vùng xác định Di chuyển quay đối tượng để chỉnh đối tượng khác cách sử dụng 1,2 tập hợp điểm Đưa hộp thoại để tải hủy tải AutoLisp ADS trình ứng dụng ARX Tạo nhiều đối tượng chọn Tạo định nghĩa thuộc tính Tạo thuộc tính Block Hiệu chỉnh thuộc tính Block B Tạo Block Tạo đa tuyến kín Xén phần đoạn thẳng điểm chọn C Vẽ đường tròn Hiệu chỉnh thông số kỹ thuật Hiệu chỉnh Text, thay đổi R, D Vát mép cạnh Thiết lập màu dành cho đối tượng vẽ theo trình tự Sao chép đối tượng D Thiết lập đo Đo kích thước đứng, ngang, nghiêng Đo góc Tiếp tục kích thước đoạn thẳng, góc từ đường kích thước chọn Tạo điểm tâm đường tròn xuyên tâm cung tròn đường tròn Tiếp tục đo nhiều đối tượng liên tục DDI Đo đường kính ED DI DIV Chỉnh sửa kích thước Đo khoảng cách góc điểm Chia đối tượng thành nhiều đoạn kích thước 29 30 31 32 33 DDPTYPE Chọn kiểu đánh dấu Point Style chia đối tượng( sau gõ lệnh DIV) DLI Đo kích thước đứng, ngang DO Vẽ đường tròn hay cung tròn tô dày, vẽ hình vành khăn DOR Đo kịch thước điểm góc 34 35 DIMLINEAR DONUT 36 37 38 39 40 DIMORDINAT E DIMOVERRIDE DRAWORDER DIMRADIUS DSETTINGS 41 42 DTEXT DVIEW DT DV 43 44 45 46 47 48 49 ERASE DDEDIT ELLIPSE EXTEND EXIT EXPORT EXTRUDE E ED EL EX EXIT EXP EXT 50 51 FILLET FILTER F FI 52 53 54 GROUP -GROUP DDGRIPS G -G GR 55 56 57 58 HATCH -HATCH HATCHEDIT HIDE H -H HE HI 59 60 61 INSERT I -INSERT -I IMAGEADJUST IAD 62 IMAGEATTAC H IMAGECLIP 63 64 65 66 IMAGE -IMAGE DOV DR DRA DS IAT ICL ID IM -IM Viết chồng lên tuyến hệ thống kích thước Thay đổi chế độ hiển thị đối tượng hình ảnh Đo bán kính Hiển thị Draffsetting để đặt chế độ cho Snap end Grid, Polar tracking Viết văn Xác lập phép chiếu song song chế độ xem cảnh E Xóa đối tượng Chỉnh sửa nội dung, dim kích thước Vẽ hình elip Kéo dài đối tượng Thoát chương trình Xuất vẽ sang file khác Tạo khối từ hình 2D F Tạo điểm giao hai đối tượng Đưa hộp thoại từ cố thể danh sách để chọn đối tượng dựa thuộc tính G, H Tạo tập hợp đối tượng Chỉnh sửa tập hợp đối tượng Hiển thị hộp thoại qua chỉnh sửa đặc tính chúng Tô vật liệu Định nghĩa kiểu tô mặt cắt khác Hiệu chỉnh tô vật liệu Tạo lại mô hình 3D với đối tượng bị khuất I Chèn đối tượng vào vẽ Chỉnh sửa đối tượng vừa chèn Mở hộp thoại chỉnh độ tương phản hình ảnh vẽ Mở hộp thoại tên hình ảnh tham số Tạo dòng biên dành cho đối tượng hình ảnh đơn Hiển thị tọa độ điểm Chèn hình ảnh dạng khác vào vẽ Hiệu chỉnh hình ảnh chèn 67 IMPORT IMP 68 INTERSECT IN 69 INTERFERE INF 70 INSERTOBJ IO 71 72 73 74 75 76 LINE LAYER -LAYER LEADER LENGTHEN LIST L LA -LA LE LEN LI 77 78 79 80 LWEIGHT -LAYOUT LINETYPE LTSCALE LW LO LT LTS 81 82 MOVE MATCHPROP M MA 83 MEASURE ME 84 85 86 87 88 89 MIRROR MLINE PROPERTIES MSPACE MTEXT MVIEW MI ML MO MS MT MV 90 91 92 OFFSET OPTIONS OSNAP O OP OS 93 94 95 PAN -PAN PASTESPEC P -P PA 96 PEDIT PE 97 98 99 100 PLINE POINT POLYGON PROPERTIES PL PO POL PROPS Hiển thị hộp thoại cho phép nhập file khác vào vẽ Tạo tổng hợp vùng tổng hợp từ phần tử giao hay nhiều đối tượng Tìm phần giao hay nhiều đối tượng tạo đối tượng tổng hợp từ thể tích chung chúng Chèn đối tượng liên kết nhúng vào Autocad L Vẽ đoạn thắng Tạo lớp thuộc tính Hiệu chỉnh thuộc tính layer Tạo đường mũi tên thích Thay đổi chiều dài đối tượng Hiển thị thông tin sở liệu đối tượng chọn Chiều dày nét vẽ Chỉnh sửa layout option Hiển thị hộp thoại tạo xác lập kiểu đường Đặt tỷ lệ dãn cách đường nét đứt M Di chuyển đối tượng Sao chép thuộc tính từ đối tượng sang hay nhiều đối tượng khác Đặt đối tượng điểm khối mức đối tượng Sao chép đối tượng qua trục Vẽ đường song song Mở hộp thoại thuộc tính đối tượng Hoán chuyển không gian model -layout Tạo đoạn văn Tạo cổng xem di động bật cổng xem di động có O Vẽ đoạn thẳng song song, đường tròn đồng tâm Mở menu Hiển thị hộp thoại cho phép xác lập chế độ truy bắt điểm P Di chuyển vẽ Di chuyển vẽ từ điểm sang điểm Chèn liệu từ Window Clip-board điều khiển dạng thức liệu sử dụng Chỉnh sửa đa tuyến mạng lưới đa tuyến chiều Vẽ đa tuyến Vẽ điểm Vẽ đa giác khép kín Hiển thị menu thuộc tính 101 102 103 104 PREVIEW PLOT PSPACE PURGE PRE PRINT PS PU 105 106 107 108 109 110 111 REDRAW REDRAWALL REGEN REGENALL RECTANGLE REGION RENAME R RA RE REA REC REG REN 112 REVOLVE REV 113 DDRMODES RM 114 115 ROTATE RPREF RO RPR 116 RENDER RR 117 118 119 120 STRETCH SCALE SCRIPT SECTION S SC SCR SEC 121 122 SETVAR SHADE SET SHA 123 124 125 126 127 128 129 130 SLICE SNAP SOLID SPELL SPLINE SPLINEDIT STYLE SUBTRACT SL SN SO SP SPL SPE ST SU 131 132 MTEXT TABLET T TA 133 134 135 136 137 THICKNESS TILEMODE TOOLBAR TOLERANCE TORUS TH TI TO TOL TOR Hiển thị chế độ xem in Xuất vẽ Hoán chuyển không gian layout- model Xóa bỏ tham chiếu khong dùng khỏi sở liệu R Làm tơi lại hình cổng xem hành Làm tơi lại hình tất cổng xem Tạo lại vẽ cổng xem hành Tạo lại vẽ làm sáng lại tất cổng xem Vẽ hình chữ nhật Tạo đối tượng từ tập hợp đối tượng có Thay đổi tên đối tượng có chứa khối, kiểu kích thước, lớp Tạo đối tượng cách quay đối tượng chiều quanh trục Hiển thị hộp thoại xác lập trợ giúp Ortho, Grid, Snap Xoay đối tượng Hiển thị hộp thoại cho phép xác lập tham chiếu tô bóng Hiển thị vật liệu, cây, đèn… đối tượng S Kéo dài, thu ngắn, tập hợp đối tượng Phóng to thu nhỏ Thực chuỗi lệnh từ Script Sử dụng mặt giao mặt phẳng cố thể nhằm tạo vùng Liệt kê giá trị thay đổi biến hệ thống Hiển thị hình ảnh phẳng vẽ cổng xem hành Các lớp tập hợp cố thể mặt phẳng Bước nhảy trỏ Vẽ đa tuyến Hiển thị hộp thoại kiểm tra cách viết văn Vẽ đoạn thẳng liên tục Hiệu chỉnh SPL Hiển thị hộp thoại tạo kiểu văn đặt tên Tạo vùng tổng hợp T Tạo đoạn văn Định chuẩn bảng với hệ tọa độ vẽ giấy Hiển thị che dấu định vị công cụ Tạo dung sai hình học Vẽ đối tượng đồng tâm 138 TRIM TR 139 140 DDUCS DDUCSP UC UCP 141 142 143 UNITS UNION UCS UN UNI UCS 144 145 146 VIEW DDVPOINT VPOINT V VP -VP 147 148 WBLOCK WEDGE W WE 149 150 EXPLODE XATTACH X XA 151 XBIND XB 152 XCLIP XC 153 154 XLINE XREF XL XR 155 ZOOM Z Cắt tỉa đối tượng ( hai cách trim: gõ tr-chọn đối tượng làm dao-chọn vùng cắt tr- - chọn vùng cắt, với “-“ phím enter space) U Mở hộp thoại quản lý hệ tọa độ người dùng Mở hộp thoại chọn hệ tọa độ người dùng xác lập trước Chọn đơn vị cho vẽ Phép cộng khối Thiết lập hệ tọa đồ người dùng ( thường kết hợp với lệnh ID để tham chiếu tọa độ điểm) V Hiển thị cửa sổ xem Đưa hộp thoại xem chiều Xác lập hướng xem chế độ xem chiều vẽ Viết đối tượng sang file vẽ Tạo cố thể chiều với bề mặt nghiêng góc nhọn X, Z Phá đối tượng đa tuyến thành phần rời rạc Hiển thị hộp thoại gắn tham chiếu ngoại vào vẽ hành Buộc biểu tượng phụ thuộc Xref vào vẽ Xác định đường biên Xref tập hợp mặt phẳng nghiêng Tạo tia Hiển thị hộp thoại điều khiển tham chiếu ngoại vào file vẽ Phóng to, thu nhỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp các lệnh vẽ autocad cơ bản, Tổng hợp các lệnh vẽ autocad cơ bản, Tổng hợp các lệnh vẽ autocad cơ bản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay