Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã thuộc huyện cẩm giàng tỉnh hải dương

102 112 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 21:04

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG VŨ MẠNH HUY GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ THUỘC HUYỆN CẨM GIÀNG TỈNH HẢI DƯƠNG ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS Nguyễn Tiến Quang Hải Dương, năm 2016 Đề cương Luận văn Thạc sỹ Page i MỤC LỤC Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục iv Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung .3 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu PHẦN II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CẤP XÃ .6 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Khái niệm, tiêu chuẩn, vị trí, vai trò công chức cấp xã 2.1.2 Khái niệm, nội dung nâng cao chất lượng công chức cấp xã 12 2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công chức cấp xã 23 2.1.4 Quan điểm Đảng Nhà nước xây dựng đội ngũ công chức cấp xã nâng cao chất lượng công chức cấp xã 27 2 Cơ sở thực tiễn 28 2.2.1 Kinh nghiệm số nước giới 28 2.2.2.Thực tiễn hoạt động Công chức cấp xã nước ta 32 2.3 Tổng quan công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 40 PHẦN III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu .42 3.1.1 Một số đặc điểm điều kiện tự nhiên huyện Ninh Giang .42 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Ninh Giang 43 3.2 Các phương pháp nghiên cứu 46 Đề cương Luận văn Thạc sỹ Page ii 3.2.1 Chọn điểm nghiên cứu 46 3.2.2 Phương pháp tiếp cận 47 3.2.3 Phương pháp thu thập thông tin 48 3.2.4 Phương pháp xử lý tổng hợp thông tin .49 3.2.5 Phương pháp phân tích thông tin 49 3.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 50 3.3.1 Nhóm tiêu chung 50 3.3.2 Nhóm tiêu chất lượng chức danh công chức cấp xã lĩnh vực 50 PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 51 4.1 Thực trạng đội ngũ công chức cấp xã huyện Ninh Giang 51 4.1.1 Thực trạng chung toàn huyện 51 4.1.2 Một số thông tin chung đối tượng khảo sát 56 4.1.3 Đánh giá chất lượng công chức cấp xã qua điều tra 58 4.1.4 Nhận xét chất lượng đội ngũ công chức cấp xã huyện Ninh Giang .63 4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã huyện Ninh Giang 66 4.2.1 Công tác đào tạo, bồi dưỡng 66 4.2.2 Công tác quy hoạch, đào tạo nguồn công chức cấp xã 69 4.2.3 Tình hình kinh tế xã hội địa phương .70 4.2.4 Công tác kiểm tra đánh giá, xếp loại công chức cấp xã hàng năm 71 4.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã huyện Ninh Giang 72 4.3.1 Định hướng phát triển công chức cấp xã tỉnh Hải Dương 72 4.3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng công chức cấp xã huyện Ninh Giang .74 PHẦN V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 92 5.1 Kết luận 92 5.2 Kiến nghị 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC 98 Đề cương Luận văn Thạc sỹ Page iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa đầy đủ CBCC Cán công chức CNXH Chủ nghĩa xã hội CNH, HĐH Công nghiệp hoá, đại hoá HĐND Hội đồng nhân dân QLNN Quản lý nhà nước UBND Ủy ban nhân dân Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page iv DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang Bảng 3.1: Tình hình đất đai, dân số lao động huyện Ninh Giang năm (2012-2014) 45 Bảng 3.2 Kết phát triển kinh tế - xã hội huyện Ninh Giang năm (2012-2014) 46 Bảng 3.3 Cơ cấu mẫu điều tra 51 Bảng 4.1: Số lượng, cấu biến động công chức cấp xã qua năm (20122014) huyện Ninh Giang .51 Bảng 4.2: Số lượng, cấu đội ngũ công chức cấp xã theo trình độ học vấn trình độ đào tạo năm (2012-2014) 53 Bảng 4.3: Số lượng, cấu đội ngũ công chức cấp xã theo trình độ lý luận trị quản lý hành năm (2012-2014) 54 Bảng 4.4: Số lượng, cấu đội ngũ công chức cấp xã theo trình độ ngoại ngữ, tin học năm (2012-2014) 55 Bảng 4.5: Số lượng, cấu đội ngũ công chức cấp xã theo chức danh năm (2012-2014) 56 Bảng 4.6: Một số thông tin đối tượng khảo sát (Năm 2014) 57 Bảng 4.7: Trình độ quản lý hành tin học đối tượng điều tra 58 Bảng 4.8: Đánh giá CBCC huyện Ninh Giang công chức cấp xã 59 Bảng 4.9: Đánh giá CBCC huyện Ninh Giang lực công chức cấp xã 60 Bảng 4.10: Đánh giá kiến thức chuyên môn công chức cấp xã huyện Ninh Giang 61 Bảng 4.11 Mức độ hài lòng người dân với cách giải công việc 62 Bảng 4.12 Kết giải công việc công chức cấp xã .62 Bảng 4.13: Thực trạng số lượng lớp đào tạo, bồi dưỡng cho công chức cấp xã (từ năm 2012-2014) .67 Bảng 4.14: Đánh giá đội ngũ công chức cấp xã công tác đào tạo, bồi dưỡng 69 Bảng 4.15: Thực trạng công tác quy hoạch công chức cấp xã 70 Bảng 4.16: Công tác đánh giá, khen thưởng, kỷ luật công chức cấp xã 71 PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Chính quyền cấp xã, phường, thị trấn (hay gọi quyền cấp xã) có vị trí quan trọng hệ thống trị - hành Là cầu nối trực tiếp hệ thống quyền nhà nước với nhân dân, thực hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội địa phương theo thẩm quyền phân cấp, đảm bảo cho chủ trương, đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, triển khai thực sống Trong năm qua, Đảng Nhà nước ta trọng quan tâm tới viêc xây dựng đội ngũ cán công chức (CBCC) nói chung CBCC quyền cấp xã nói riêng Đây nhân tố then chốt để thực nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh CNH-HĐH, hội nhập kinh tế quốc tế; thực thành công chương trình cải cách hành nhà nước xây dựng nông thôn mới, góp phần ổn định hệ thống trị chất lượng máy nhà nước Tuy nhiên, trước tác động tiêu cực kinh tế thị trường, phận CBCC nói chung, CBCC cấp xã nói riêng có biểu suy thoái phẩm chất đạo đức, thái độ quan liêu, hách dịch, chưa thực tốt công tác dân chủ sở; có dấu hiệu, tư tưởng hội, ý thức kỷ luật gây đoàn kết nội bộ; tinh thần phê bình tự phê bình thấp, gây tổn hại đến uy tín làm giảm sút lòng tin nhân dân Đảng, Nhà nước Mặt khác, tỉ lệ CBCC chưa đạt chuẩn cao Như vậy, việc nâng cao chất lượng CBCC nói chung công chức cấp xã nói riêng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức vấn đề Đảng, Nhà nước địa phương quan tâm Thực tế nay, công chức cấp xã tỉnh Hải Dương nói chung huyện Cẩm Giàng nói riêng tình trạng vừa thừa – vừa thiếu, Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page phận chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; việc tuyển dụng, đào tạo sử dụng công chức cấp xã số bất cập Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương nói chung huyện Cẩm Giàng nói riêng thời gian tới, việc nâng cao chất lượng công chức cấp xã huyện Cẩm Giàng yêu cầu cần thiết nội dung trọng tâm, then chốt góp phần xây dựng hệ thống trị, quyền vững mạnh từ sở Để có đội ngũ công chức cấp xã địa bàn huyện có chất lượng hết lòng phụng nhân dân, giữ gìn đoàn kết sở, tăng uy tín Đảng Nhà nước với nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN dân, dân, dân đặt nhiều vấn đề lý luận, pháp lý cần giải thấu đáo, có khoa học thực tiễn Xuất phát từ lý trên, chọn đề tài “Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương” làm luận văn nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ công chức cấp xã huyện Cẩm Giàng, tìm ưu điểm, tồn tại, hạn chế, từ đó, đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã huyện Cẩm Giàng thời gian tới 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Góp phần hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn công chức cấp xã chất lượng đội ngũ công chức cấp xã - Phân tích thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ công chức cấp xã huyện Cẩm Giàng - Đề xuất định hướng số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương thời gian từ 2015-2020 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page Là vấn đề lý luận thực tiễn chất lượng đội ngũ công chức cấp xã huyện Cẩm Giàng Đối tượng khảo sát để phục vụ nghiên cứu CBCC cấp huyện, CBCC cấp xã người dân số xã, thị trấn địa bàn huyện Cẩm Giàng 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.3.2.1 Phạm vi nội dung - Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn nâng cao chất lượng công chức cấp xã; - Phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ công chức cấp xã huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương; 1.3.2.2 Phạm vi thời gian Các số liệu sử dụng nghiên cứu đề tài từ năm 2013 - 2015; thời gian thực đề tài từ năm 2016 – 2017; định hướng giải pháp cho giai đoạn 20172020 1.3.2.3 Phạm vi không gian Đề tài tập trung nghiên cứu đội ngũ công chức cấp xã địa bàn huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương PHẦN II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CẤP XÃ 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Khái niệm, tiêu chuẩn, vị trí, vai trò công chức cấp xã 2.1.1.1 Khái niệm Công chức cấp xã Theo quy định khoản 3, Điều Luật Cán bộ, công chức năm 2008 có hiệu lực từ ngày 01/01/2010 quy định cán bộ, công chức cấp xã: “…công chức cấp xã công dân Việt Nam tuyển dụng giữ chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc UBND cấp xã, biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước” (Quốc hội, 2010) Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 2.1.1.2 Tiêu chuẩn công chức cấp xã * Tiêu chuẩn chung * Tiêu chuẩn cụ thể 2.1.1.3 Vị trí, vai trò công chức cấp xã Đội ngũ công chức cấp xã có vai trò quan trọng xây dựng hoàn thiện máy quyền sở, hoạt động thi hành công vụ Hiệu lực, hiệu máy quyền cấp xã nói riêng hệ thống trị nói chung, xét đến định phẩm chất, lực hiệu công tác đội ngũ công chức cở sở Có thể nói, vấn đề đặc biệt quan trọng Đảng Nhà nước quan tâm suốt trình từ xây dựng Nhà nước dân chủ nhân dân đến Công chức cấp xã có vị trí tảng sở… Cơ sở xã, phường, thị trấn mạnh hay yếu phần quan trọng phụ thuộc vào chất lượng đội ngũ Công chức cấp xã Công chức cấp xã có vai trò quan trọng quản lý tổ chức công việc quyền sở Nhiệm vụ họ thực thi công vụ mang tính tự quản theo pháp luật bảo toàn tính thống thực thi quyền lực nhà nước sở thông qua việc giải công việc hàng ngày có tính chất quản lý, tự quản mặt địa phương Họ có vai trò trực tiếp bảo đảm kỷ cương phép nước sở, bảo vệ quyền tự dân chủ, quyền người, quyền lợi ích hợp pháp công dân Thông qua hoạt động đội ngũ công chức cấp xã, nhân dân thể quyền làm chủ trực tiếp thực quyền tự quản (Trần Kim Hoàng, 2014) Chính đội ngũ công chức cấp xã có vai trò quan trọng máy quyền sở nên việc xây dựng đội ngũ công chức cấp xã vững vàng trị, có đạo đức lối sống, có trí tuệ, kiến thức trình độ lực để thực nhiệm vụ giao mối quan tâm hàng đầu Đảng Nhà nước ta Đây nội dung quan trọng công tác cán Nghị Trung Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page ương khóa IX nhấn mạnh vai trò quan trọng hệ thống trị đội ngũ công chức cấp xã nghiệp CNH, HĐH phát triển đất nước Đầu tư xây dựng đội ngũ công chức có phẩm chất, đạo đức lực ngang tầm nghiệp đổi mang ý nghĩa đầu tư cho hạ tầng sở công tác cán 2.1.2 Khái niệm, nội dung nâng cao chất lượng công chức cấp xã 2.1.2.1 Khái niệm chất lượng công chức Theo Hồ Chí Minh, Người cho CBCC phải hội đủ tiêu chuẩn đức tài, phẩm chất trình độ lực, chuyên môn, nghiệp vụ, phong cách, phương pháp công tác tốt, phẩm chất đạo đức yếu tố hàng đầu Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải rèn luyện người cán bộ, đảng viên có đủ đức, đủ tài, vừa hồng, vừa chuyên Người quan tâm, động viên dìu dắt đội ngũ cán bộ, đảng viên để họ thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật cần, kiệm, liêm, chính, chí, công, vô tư Từ đặc điểm khái niệm: Chất lượng đội ngũ công chức cấp xã hệ thống phẩm chất; giá trị kết cấu chỉnh thể toàn diện thể qua phẩm chất trị, phẩm chất đạo đức, trình độ lực, khả hoàn thành nhiệm vụ công chức cấu, số lượng, độ tuổi, thành phần đội ngũ công chức cấp xã (Nguyễn Thị Tuyết, 2014) Để đánh giá thực trạng xác định giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã cần phải xác định rõ tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ công chức, hiểu rõ yếu tố tác động đến chất lượng đội ngũ công chức cấp xã 2.1.2.2 Nội dung nâng cao chất lượng công chức cấp xã Chất lượng đội ngũ công chức xác định sở tiêu chí phẩm chất đạo đức, trình độ lực phù hợp với vị trí, vai trò, chức nhiệm vụ đội ngũ công chức nói chung đội ngũ công chức cấp xã nói riêng, khả hoàn thành nhiệm vụ giao - Về phẩm chất trị: Đây tiêu chuẩn đầu tiên, điều kiện người công chức Để trở thành nhà tổ chức, người công chức có lực trước hết phải người có phẩm chất trị tỉnh xét tuyển 106 người (7 người xin không nhận việc nhu cầu xin việc nơi khác), 99 người tuyển vào chuyên ngành đào tạo: Kinh tế, tài 26 người, nông nghiệp đất đai 28 người, luật, hành 11, văn hóa xã hội 25 người, lĩnh vực khác người Số cử nhân tuyển dụng phân công đảm nhận chức danh Công chức cấp xã 94 người (Tài - Kế toán: 13 người; Địa - Xây dựng: 24 người; Văn hóa - Xã hội: 36 người; Văn phòng - Thống kê: 12 người; Tư pháp - Hộ tịch: người) Các cử nhân tuyển dụng có trình độ đại học quy, có kiến thức cần thiết để làm tốt nhiệm vụ Công chức cấp xã Sau tuyển dụng phân công công tác, hầu hết sinh viên yên tâm công tác, nhiệt tình với công việc, có ý thức học hỏi kinh nghiệm thực tiễn cán có thời gian công tác lâu năm địa phương nhằm tích lũy kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Đội ngũ cán hỗ trợ cho đội ngũ lãnh đạo cấp xã quản lý điều hành, đáp ứng yêu cầu xây dựng máy Đảng, quyền, đoàn thể cấp xã phát triển kinh tế - xã hội địa phương Có thể khẳng định chủ trương sách đắn tỉnh Hưng yên, bổ sung cho sở cán trẻ, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ; bảo đảm bố trí đủ số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 92-NĐ/CP Chính phủ; đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh CNH, HĐH tỉnh nói chung địa phương tỉnh nói chung 4.3.2.7 Tăng cường công tác đánh giá kiểm soát đội ngũ công chức cấp xã Đánh giá công chức khâu quan trọng công tác cán bộ, công việc xem xét thực trạng trình độ dựa việc so sánh với tiêu chuẩn chức danh, từ đánh giá mức độ đạt tiêu chuẩn thống kê lượng Công chức không đạt tiêu chuẩn để có biện pháp tác động Để công tác đạt hiệu cao cấp sở, cần thực yêu cầu sau: Thứ nhất, công tác đánh giá phải thực cách nghiêm túc theo định kỳ hàng năm, tránh tình trạng làm lấy lệ, làm cho đủ thủ tục Thứ hai, để công tác đánh giá có hiệu việc rà soát phải gắn với tiêu chuẩn chức danh có gắn với tiêu chuẩn chức danh có sở đắn để đánh giá công chức Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 88 Thứ ba, để công tác đạt kết cao cần có phối hợp chặt chẽ cấp sở với quan quản lý cán bộ, công chức huyện Phòng Nội vụ, Phòng Nội vụ giữ vai trò chủ yếu Thứ tư, cần có mức độ đánh giá liền với hình thức xử lý, khen thưởng đội ngũ công chức cấp sở Trong mức độ để đánh giá trình độ chất lượng thực thi công vụ hai tiêu chí quan trọng Công tác đánh giá tiền đề sở cho công tác kiểm soát công chức cấp sở Hai khâu có ý nghĩa nhiều phương diện Thứ nhất, phát ngăn chặn kịp thời hành vi bất hợp pháp bất hợp lý ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp nhân dân, thiệt hại đến nguồn lợi địa phương, ảnh hưởng đến uy tín Đảng Nhà nước Thứ hai, để lựa chọn, bố trí, đề bạt, khen thưỏng, kỷ luật…công chức Thứ ba, chế kiềm chế đội ngũ công chức cấp sở Việc đánh giá tiến hành theo định kỳ, có mức đánh giá từ cao xuống thấp liền với hình thức khen thưởng, kỷ luật, thăng chức…Nhờ việc đánh giá định kỳ kiểm soát thường xuyên mà công chức kịp thời nhận sai lầm, khuyết điểm để sửa chữa Đồng thời áp lực buộc công chức cấp xã chủ động phấn đấu học tập, tu dưỡng phẩm chất để hoàn thành nhiệm vụ giao Bên cạnh chế đánh giá kiểm soát quan có trách nhiệm việc đánh giá kiểm soát nhân dân địa phương đội ngũ công chức cấp xã cần quan tâm đảm bảo Người dân đối tượng thụ hưởng hoạt động công chức quan quyền địa phương Do đó, tăng cường chế kiểm soát đánh giá nhân dân địa phương đội ngũ công chức cấp xã phương thức tác động có hiệu tới việc nâng cao chất lượng đối tượng Hệ thống công cụ chế kiềm chế bao gồm: điều tra thăm dò dư luận; hộp thư góp ý; hệ thống khiếu nại, tố cáo; bỏ phiếu đánh giá công chức cấp xã PHẦN V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 1- Cấp xã cấp hệ thống quyền cấp nước ta; phận cấu thành quan trọng hệ thống trị sở Chất lượng, hiệu lực hiệu hoạt động quyền cấp xã tác động trực tiếp đến việc phát huy quyền làm chủ nhân dân, góp phần bảo đảm cho ổn định phát triển đất nước Chính quyền cấp xã đảm nhận vai trò, thiếu nhân tố có ý nghĩa định đội ngũ công chức cấp xã Nhận thức vai trò quan trọng đội ngũ CBCC cấp xã, Hội nghị Trung ương (khóa IX) họp Nghị "Đổi nâng cao chất lượng hệ thống trị sở xã, phường, thị trấn" Nghị xác định xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã ba vấn đề bản, xúc nhằm đổi nâng cao chất lượng hệ thống trị sở Quá trình đổi đất nước theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân đặt yêu cầu, đòi hỏi phải đổi tổ chức phương thức hoạt động, chất lượng hiệu máy nhà nước từ Trung ương đến cấp sở Một vấn đề cốt lõi đặt lên hàng đầu xây dựng đội ngũ CBCC sạch, vững mạnh, có đủ phẩm chất lực công tác để họ thực trở thành"công bộc" dân, đáp ứng yêu cầu ngày cao phát triển đất nước 2- Đối với đội ngũ công chức cấp xã huyện Ninh Giang, năm qua có nhiều cố gắng tiến bộ, nỗ lực phấn đấu vươn lên để vượt qua khó khăn thử thách công tác học tập, nâng cao trình độ mặt, công đổi đạt thành tích quan trọng, toàn diện tất lĩnh vực kinh tế - xã hội Trình độ công chức cấp xã huyện Ninh Giang đáp ứng yêu cầu công việc tại, trình độ chuyên môn bước nâng lên với tỷ lệ công chức có trình độ từ trung cấp trở lên chiếm cao (đến năm 2014 trung cấp đạt 67,4%; cao đẳng đạt 7,3; đại học đạt 23,4%) Hàng năm công tác đào tạo nâng cao trình độ năm sau cao năm trước, nhiên cần tiếp tục bồi dưỡng nâng cao thêm trình độ, nhận thức, hiểu biết xã hội để phấn đấu đến năm 2020 có 100% công chức qua đào tạo trình độ đạt từ trung cấp trở lên Qua thực tế điều tra, công chức cấp xã huyện Ninh Giang có độ tuổi tương đối cao nam nữ từ 51-55 tuổi chiếm tỷ lệ cao (nam chiếm tỷ lệ 43%, nữ chiếm 30,5%), đa phần công chức có nhiều kinh nghiệm công tác địa phương Trình độ chuyên môn chưa qua đào tạo chiếm tỷ lệ 8,5%; số công chức sử dụng tin học chiếm cao với 31,1% sử dụng máy vi tính Song hành với việc đào tạo bồi dưỡng thêm đội ngũ công chức công tác lâu năm để nâng cao lực, tiếp thu cập nhật đề xã hội, đáp ứng yêu cầu thời đại cần có sách thu hút nhân tài, trẻ hoá cán nhiều hình thức khác nhau, thu hút nhân tài đặc biệt học sinh, sinh viên tốt nghiệp đại học trường, khuyến khích họ phục vụ quê hương, tuyển dụng vào vị trí công chức, quan tâm nhiều đến cấu nữ Đứng trước yêu cầu ngày cao trình hội nhập kinh tế quốc tế, việc xây dựng đội ngũ công chức cấp xã cần có đổi để sớm có đội ngũ công chức có chất lượng, đủ sức lãnh đạo thực nhiệm vụ phát triển kinh tếxã hội, giữ vững an ninh trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” Qua nghiên cứu đề tài bước đầu xây dựng sở lý luận cần thiết công chức cấp xã, chất lượng công chức cấp xã; phân tích làm rõ đặc điểm vai trò đội ngũ công chức cấp xã vai trò công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ công chức cấp xã 3- Trên sở lý luận, phân tích thực trạng, qua điều tra tổng hợp đề xuất nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã: đủ số lượng; chuẩn trình độ, đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu ngày cao xu hội nhập nghiệp CNH, HĐH đất nước 5.2 Kiến nghị Để góp phần nâng cao chất lượng công chức cấp xã nay, với tư cách người nghiên cứu, học viên có số kiến nghị sau đây: Việc cấu, bố trí 07 chức danh công chức cấp xã theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 Chính phủ Thông tư số 06/2012/TTBNV ngày 30/10/2012 Bộ Nội vụ có nhiều điểm không phù hợp Kiến nghị Bộ Nội vụ trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP Thông tư số 06/2012/TT-BNV, cần xem xét, cấu, bố trí chức danh cán bộ, công chức chuyên trách cấp xã theo hướng quy định rõ chức năng, nhiệm vụ phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ số lượng cần bố trí cho chức danh Chỉ cấu số lượng 07 chức danh công chức chưa đủ theo yêu cần nhiệm vụ lĩnh vực quản lý nhà nước Cần quy định bổ sung số chức danh xem xét chuyển qua công chức cấp xã như: Phó trưởng công an; Phó huy trưởng BCH Quân Những chức danh xem xét chuyển sang cán chuyên trách như: Phó trưởng Ban tổ chức đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Phó Ban tuyên giáo Đồng thời cần có quy định rõ tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ người hoạt động không chuyên trách cấp xã Ngoài ra, Nhà nước nên quy định việc học tập để nâng cao trình độ đội ngũ công chức cấp xã nhiệm vụ bắt buộc Đề nghị UBND tỉnh đạo tập trung rà soát sở đánh giá chất lượng, hiệu hoạt động đội ngũ công chức cấp xã để có kế hoạch xếp, bố trí hợp lý; khắc phục tình trạng bố trí người không đủ chuẩn, không phù hợp với vị trí việc làm; tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức cấp xã Có giải pháp tinh giản công chức lớn tuổi, không đủ chuẩn, không đảm bảo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Thực thí điểm công chức kiêm nhiệm số chức danh không chuyên trách xã để giảm bớt số lượng tiết kiệm ngân sách Tiếp tục đạo kiểm tra, hướng dẫn địa phương công tác xem xét, đánh giá trí thức trẻ để tiến hành thực quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng tạo điều kiện để trí thức trẻ quy hoạch vào chức danh cán chủ chốt thi tuyển công chức cấp xã (nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn, lực…) Vì có số nơi cho phải sau thời gian năm trí thức trẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ, quy hoạch, đào tạo, bố trí vào chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp xã Đối với UBND cấp huyện, cần tiếp tục rà soát, xếp lại đội ngũ công chức cấp xã người hoạt động không chuyên trách cấp xã Trong đó, xem xét thực đề xuất thực việc công chức kiêm nhiệm số chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã để giảm bớt chi phí cho ngân sách, đồng thời tăng hiệu công việc TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ (2013), Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng năm 2013 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số Điều Nghị định 92/2009/NĐCP ngày 22 tháng 10 năm 2009 Chính phủ chức danh, số lượng, số chế độ, sách cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người hoạt động không chuyên trách cấp xã; Nguyễn Khánh Bật (2002), Hồ Chí Minh Toàn Tập, Tập 3, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ Chính trị (2010), Quyết định số 286-QĐ/TW ngày 08/02/2010 Bộ Chính trị việc ban hành Quy chế đánh giá Công chức Bộ Nội vụ (2004), Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/1/2004 Bộ trưởng Bộ Nội vụ việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn Bộ Nội vụ (2012), Thông tư số 06/TT-BNV Bộ Nội vụ hướng dẫn chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn Chi cục thống kê huyện Ninh Giang (2014), Niên giám thống kê huyện Ninh Giang năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Chính phủ (1993), Nghị định số 46-CP Chính phủ ngày 23/6/1993 chế độ sinh hoạt phí cán đảng, quyền kinh phí hoạt động đoàn thể nhân dân xã, phường, thị trấn Chính phủ (1995), Nghị định số 50-CP Chính phủ ngày 26/7/1995 chế độ sinh hoạt phí cán xã, phường, thị trấn Chính phủ (1998), Nghị định số 09/1998/NĐ-CP Chính phủ ngày 23/01/1998 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50-CP ngày 26/7/1995 Chính phủ chế độ sinh hoạt phí cán xã, phường, thị trấn 10 Chính phủ (2003a), Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 Chính phủ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn 11 Chính phủ (2003b), Nghị định số 121/2003/NĐ-CP Chính phủ ngày 21/10/2003 Chính phủ chế độ, sách công chức xã, phường, thị trấn 12 Chính phủ (2009), Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 Chính phủ chức danh, số lượng, số chế độ, sách công chức xã, phường, thị trấn người hoạt động không chuyên trách cấp xã 13 Chính phủ (2010), Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 Chính phủ đào tạo, bồi dưỡng công chức 14 Chính phủ (2011), Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 Chính phủ công chức xã, phường, thị trấn 15 Vũ Thị Diệp (2012) Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Hải Dương, luận văn cao học trường đại học Nông nghiệp Hà Nội 16 Đảng huyện Ninh Giang (2010), Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng huyện lần thứ XXIII 17 Đảng tỉnh Hải Dương (2010), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh lần thứ XV 18 Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 20 Phạm Mai Hùng (2000), Hồ Chí Minh Toàn Tập, Tập 9, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 21 Phạm Mai Hùng (20002), Hồ Chí Minh Toàn Tập, Tập 5, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 22 Tô Tử Hạ (2002), Cẩm nang cán làm công tác Tổ chức Nhà nước, Nxb Lao động - xã hội, Hà Nội 23 Tô Tử Hạ (2003), Một số giải pháp để xây dựng đội ngũ công chức hành nay, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, (5) 24 Trần Kim Hoàng (2014), Vai trò đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã máy quyền sở, trường trị Tôn Đức Thắng, An Giang 25 Hội đồng Bộ trưởng (1981), Quyết định Hội đồng Chính phủ số 111HĐBT ngày 13/10/1981 việc sửa đổi, bổ sung số sách, chế độ cán xã, phường 26 Hội đồng Chính phủ (1975), Quyết định Hội đồng Chính phủ số 130-CP ngày 20/6/1975 bổ sung sách, chế độ đãi ngộ cán xã 27 Phòng Nội vụ huyện Ninh Giang (2014), Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng Công chức cấp xã từ năm 2011 đến năm 2014 28 Quốc hội (2008), Luật Cán bộ, công chức năm 2008 29 Lê Minh Thông Nguyễn Danh Châu (2009), Kinh nghiệm công tác nhân số nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 30 Lê Văn Tích (2000), Hồ Chí Minh Toàn Tập, Tập 4, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 31 Nguyễn Thị Tuyết (2014) Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, luận văn cao học trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội 32 UBND tỉnh Hải Dương (2011), Quyết định số 3092/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương ngày 8/11/2011 kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã 33 UBND tỉnh Ninh Thuận (2009), Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 20/4/2009 đẩy mạnh đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp xã 34 Đức Vượng (2000), Hồ Chí Minh Toàn Tập, Tập 5, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 35 Đức Vượng (2002), Hồ Chí Minh Toàn Tập, Tập 5, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 36 Lại Đức Vượng (2000), Một số nội dung cải cách hệ thống quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, (12) PHỤ LỤC Phiếu điều tra lãnh đạo công chức phòng, ban UBND huyện Ninh Giang Phần I Thông tin chung Họ tên……………………………………………………Tuổi……………… - Giới tính: Nam Nữ   Nơi nay:………………………………………………………………… Làm việc quan/đơn vị: …………………………………………………… Chức vụ: Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: - Trung cấp  Cao đẳng  Đại học  Trên đại học  Tại chức  Hình thức đào tạo: Chính quy  - Hiện có làm việc chuyên môn đào tạo? Có  Không  Số năm làm việc quan/đơn vị……………………… Số năm giữ chức vụ tại……………… Phần II Nội dung Ông/bà có đánh công chức cấp xã huyện Ninh Giang? Diễn giải Trình độ lực Đạo đức, lối sống Quan hệ với dân Bố trí phù hợp với lực chuyên môn Khả đáp ứng nhu cầu công việc Tốt Khá TB Yếu Ông/bà có đánh lực công chức cấp xã? Diễn giải Tốt Khá TB Yếu Năng lực sử dụng máy vi tính Năng lực ngoại ngữ Năng lực soạn thảo văn bản, báo cáo Năng lực tổ chức công việc Năng lực thuyết trình Năng lực kiểm tra, giám sát, đánh giá Ghi chú: Ông/bà đánh dấu (X) vào cột tương ứng lựa chọn câu hỏi Xin chân thành cảm ơn Ông/Bà! Ngày tháng .năm 2014 Phỏng vấn viên Người vấn Phiếu điều tra công chức cấp xã huyện Ninh Giang Phần I Thông tin chung Họ tên……………………………………………………Tuổi……………… - Giới tính: Nam Nữ   Nơi nay:………………………………………………………………… Làm việc quan/đơn vị: …………………………………………………… Chức vụ: Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: - Trung cấp  Cao đẳng  Đại học  Trên đại học  Tại chức  Hình thức đào tạo: Chính quy  - Hiện có làm việc chuyên môn đào tạo? Có Không   Số năm làm việc quan/đơn vị……………………… Số năm giữ chức vụ tại……………… Phần II Nội dung Ông/bà có đánh kiến thức chuyên môn công chức cấp xã huyện Ninh Giang? Diễn giải Nắm Nắm Biết Không vững biết vững Kiến thức chức năng, nhiệm vụ quyền cấp xã Kiến thức quản lý hành Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực công tác Kiến thức lập kế hoạch, dự án Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 98 Kiến thức quản lý tài Kiến thức luật pháp Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Kinh tế Page 99 Ông/bà có đánh công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã? Diễn giải Hợp lý Không Không hợp lý ý kiến Đối tượng bồi dưỡng, đào tạo Nội dung chương trình bồi dưỡng, đào tạo Phương pháp giảng dạy Kinh phí hỗ trợ Thời gian Ông/bà có đánh công tác quy hoạch công chức cấp xã? Chưa gắn quy hoạch với đào tạo Chưa xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ lực thực tiễn công chức Ông/bà có đánh công tác khen thưởng, kỷ luật công chức cấp xã? Việc tổ chức đánh giá Ý kiến cách đánh giá Ý kiến thời gian đánh công chức hàng năm công chức giá công chức địa phương Có đánh Không Đúng thực Chưa tháng giá đánh giá chất thực chất lần năm lần Ghi chú: Ông/bà đánh dấu (X) vào cột tương ứng lựa chọn câu hỏi Xin chân thành cảm ơn Ông/Bà! Ngày tháng .năm 2014 Phỏng vấn viên Người vấn Phiếu điều tra người dân Phần I Thông tin chung Họ tên………………………………………………………Tuổi……………… - Giới tính: Nam  Nữ  Nơi nay:…………………………………………………………………… Trình độ văn hoá Nghề nghiệp: Số lao động gia đình Thu nhập bình quân gia đình triệu đồng/năm Phần II Nội dung Ông/bà có đánh mức độ hài lòng với cách giải công việc đội ngũ công chức cấp xã? Chức danh công chức cấp xã Hài lòng Không hài lòng Trưởng Công an Chỉ huy trưởng Quân Văn phòng – Thống kê Địa – NN – Xây dựng MT Tài – Kế toán Tư pháp - Hộ tịch Văn hoá – Xã hội Ông/bà có đánh kết giải công việc công chức cấp xã Chức danh công chức cấp xã Tốt Khá Trung bình Trưởng Công an Chỉ huy trưởng Quân Văn phòng – Thống kê Địa – NN – Xây dựng MT Tài – Kế toán Tư pháp - Hộ tịch Văn hoá – Xã hội Ghi chú: Ông/bà đánh dấu (X) vào cột tương ứng lựa chọn câu hỏi Xin chân thành cảm ơn Ông/Bà! Ngày tháng .năm 2014 Phỏng vấn viên Người vấn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã thuộc huyện cẩm giàng tỉnh hải dương, Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã thuộc huyện cẩm giàng tỉnh hải dương, Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã thuộc huyện cẩm giàng tỉnh hải dương, PHẦN I MỞ ĐẦU, Thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo, Cộng hoà liên bang Đức, Vị trí địa lý, Tốc độ phát triển (%), Bảng 3.2 Kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện Ninh Giang 3 năm (2012-2014), b/ Thu thập thông tin sơ cấp, Bảng 4.9: Đánh giá CBCC huyện Ninh Giang về năng lực của công chức cấp xã, Diễn giải Tốt Khá, Bảng 4.10: Đánh giá về kiến thức chuyên môn của công chức cấp xã huyện Ninh Giang, * Về kết quả giải quyết công việc của cán bộ chủ chốt cấp xã, Bảng 4.13: Thực trạng về số lượng các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho công chức cấp xã (từ năm 2012-2014), Nội dung lấy ý kiến đánh giá Hợp lý, Bảng 4.16: Công tác đánh giá, khen thưởng, kỷ luật công chức cấp xã, Phỏng vấn viên Người được phỏng vấn, Phiếu điều tra công chức cấp xã huyện Ninh Giang

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay