Mối quan hệ giữa nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền quốc gia và các nguyên tắc khác trong luật quốc tế

10 223 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 20:55

Mối quan hệ giữa nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền quốc gia và các nguyên tắc khác trong luật quốc tế. Khái niệm, đặc điểm, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn về mối quan hệ, sự tác động đến sự hình thành và thực hiện các nguyên tắc khác MỤC LỤC BẢNG TỪ VIẾT TẮT BĐCQ QG LQT LHQ Bình đẳng chủ quyền Quốc gia Luật quốc tế Liên Hợp Quốc MỞ ĐẦU Trong quan hệ, quốc gia luôn trân trọng gìn giữ chủ quyền Giống ngã cá nhân, chủ quyền quốc gia thuộc tính mà Quốc gia có muốn bảo toàn tuyệt đối, Luật quốc tế sớm hình thành nên bình đẳng chủ quyền quốc gia làm tảng vững cho việc hình thành nguyên tắc khác Luật quốc tế chi phối hay tác động đến việc đảm bảo thực nguyên tắc Để có hiểu biết sâu sắc nguyên tắc thực tiễn áp dụng Luật quốc tế đại, nhóm chúng em chọn thực Đề 02: “Bình luận mối quan hệ nguyên tắc bình đẳng chủ quyền quốc gia với việc hình thành thực nguyên tắc khác luật quốc tế.” NỘI DUNG I KHÁI QUÁT VỀ NGUYÊN TẮC BÌNH ĐẲNG VỀ CHỦ QUYỀN GIỮA CÁC QG a) Lịch sử hình thành: Ngay từ thủa phong kiến châu Âu, nguyên tắc bình đẳng chủ quyền quốc gia xuất bối cảnh xã hội có phát triển mạnh mẽ tôn giáo chịu ảnh hưởng cuả tôn giáo mặt đời sống Sau Hiệp ước Westphalie năm 1648, ảnh hưởng Thiên chúa giáo Đạo giáo hoàng bị suy giảm, chiến tranh tôn giáo chấm dứt, cộng đồng quốc tế hình thành quốc gia có chủ quyền quyền ngang Nguyên tắc hình thành từ Thời kì Tư chủ nghĩa, coi nguyên tắc áp dụng quan hệ quốc gia tư chủ nghĩa với Đến sau Thế chiến Thứ II, bình đẳng chủ quyền quốc gia ghi nhận Điều 2, Hiến Chương Liên Hợp Quốc tiếp tục phát triển nội dung Tuyên bố Nguyên tắc Luật Quốc tế điều chỉnh quan hệ hữu nghị hợp tác quốc gia phù hợp với Hiến chương Liên Hợp quốc năm 1970 b) Khái niệm chủ quyền quốc gia Chủ quyền quốc gia thuộc tính trị - pháp lý xuất với đời quốc gia sở cho quyền nằng chủ thể Luật Quốc tế quốc gia Chủ quyền quốc gia quyền tối cao quốc gia phạm vi lãnh thổ quyền độc lập quốc gia quan hệ quốc tế, thể hai phương diện gắn liền với chức nhà nước đối nội đối ngoại c) Nội dung nguyên tắc Thời kì La Mã cổ đại tồn nguyên tắc pháp lý có tên Par is parem non habet prostatem (tức kẻ ngang quyền quyền kẻ ngang quyền kia), tiền thân nguyên tắc BĐCQ QG ngày Nội dung nguyên tắc ghi nhận Điều 2, Hiến chương LHQ “Tổ chức LHQ dựa nguyên tắc bình đẳng chủ quyền quốc gia thành viên.” Và cụ thể hóa Tuyên bố năm 1970 Đại Hội đồng LHQ sau: “Tất quốc gia bình đẳng chủ quyền Các QG bình đẳng quyền nghĩa vụ thành viên bình đẳng cộng đồng quốc tế, bất chấp khác biệt chế độ kinh tế, trị xã hội Cụ thể, bình đẳng chủ quyền bao gồm nội dung sau: a Tất quốc gia bình đẳng mặt pháp lý b Mỗi quốc gia hưởng quyền xuất phát từ chủ quyền hoàn toàn c Mỗi quốc gia có nghĩa vụ tôn trọng tư cách quốc gia khác; d Sự toàn vẹn lãnh thổ độc lập trị quốc gia bất khả xâm phạm e Mỗi QG có quyền tự lựa chọn phát triển chế độ trị, kinh tế, văn hóa xã hội f Mỗi quốc gia có nghĩa vụ tuân thủ cách đầy đủ có thiện chí nghĩa vụ quốc tế chung sống hòa bình với quốc gia khác.” Như vậy, bình đẳng chủ quyền QG nhìn nhận phương diện pháp lý thực tiễn Về mặt pháp lý, tất quốc gia hưởng quyền mà pháp luật quốc tế thừa nhận quyền bất khả xâm phạm lãnh thổ,… đồng thời phải thực nghĩa vụ quốc tế tuân thủ pháp luật quốc tế, tôn trọng quyền chủ thể khác Từ góc độ thực tiễn, bình đẳng chủ quyền xem xét mối quan hệ QG với mối quan hệ quyền nghĩa vụ quốc tế mà quốc gia thực d) Vị trí nguyên tắc BĐCG QG Luật quốc tế Nguyên tắc BĐCQ QG nguyên tăc Luật quốc tế, thước đo giá trị hợp pháp nguyên tắc, quy phạm pháp luật khác LQT Nguyên tắc tảng để sở chủ thể LQT thực nguyên tắc khác Việc vi phạm hay tuân thủ cách triệt để nguyên tắc tác động lớn đến việc thực loạt nguyên tắc lại LQT Nguyên tắc đảm bảo quyền lợi hợp pháp QG cộng đồng quốc tế nói chung, không cho phép nhóm nước lớn phong tỏa ý chí quyền lợi đại đa số QG giới LQT hình thành đa số quốc gia không riêng cường quốc nào, áp dụng công cho tất có hiệu lực pháp lý nhau, ngoại lệ cho QG Nó thể vai trò tham gia quan hệ quốc tế, QG có quyền tham gia vào lĩnh vực đời sống quốc tế II MỐI QUAN HỆ GIỮA NGUYÊN TẮC BÌNH ĐẲNG CHỦ QUYỀN GIỮA CÁC QUỐC GIA VỚI VIỆC HÌNH THÀNH VÀ THỰC HIỆN CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN KHÁC CỦA LUẬT QUỐC TẾ Mối quan hệ nguyên tắc BĐCQ QG nguyên tắc tận tâm, thiện chí thực cam kết quốc tê Tận tâm, thiện chí thực cam kết quốc tê hay biết đến với tên gọi Pacta sun servanda nguyên tắc có lịch sử lâu đời số nguyên tắc Luật quốc tế Hiện nay, nguyên tắc tồn hầu hết văn pháp lý quan trọng LQT, ghi nhận thức khoản điều Hiến chương Liên hợp quốc: "Tất nước thành viên phải làm tròn nghĩa vụ mà họ phải đảm nhận theo Hiến chương này” Theo đó, QG phải thiện chí thực nghĩa vụ quốc tế Hiến chương đặt ra, nghĩa vụ quốc tế phát sinh từ quy phạm nguyên tắc công nhận rộng rãi Luật quốc tế Mối quan hệ nguyên tắc bình đẳng chủ quyền quốc gia với Pacta sunt servanda thể chỗ nguyên tắc bình đẳng chủ quyền quốc gia tảng cho việc quốc gia tận tâm thực cam kết quốc tế chủ thể độc lập quan hệ quốc tế Bình đẳng chủ quyền quốc gia tồn việc chấp nhận, tôn trọng, tự nguyện việc hưởng quyền gánh vác nghĩa vụ quốc tế Nguyên tắc bình đẳng chủ quyền quốc gia tảng chi phối quốc gia chủ thể quan hệ quốc tế việc tận tâm thực cam kết quốc tế Việt Nam Trung Quốc thành viên LHQ; thành viên Công ước Luật biển 1982 Trong vụ việc năm 2014, Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa Việt Nam, theo Công ước, biện pháp tiên để giải vấn đề tranh chấp thành viên nêu rõ Điều 279 phải sử dụng biện pháp hòa bình Các biện pháp hòa bình quy định Điều 33 Hiến chương Liên Hiệp Quốc từ việc đàm phán bên tranh chấp đến biện pháp có can thiệp từ bên thứ thứ trọng tài quốc tế hay tòa án quốc tế Việt Nam có đủ sở pháp lý vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam theo quy định Công ước kiên định giữ thái độ bình tĩnh, thực tinh thần cam kết Công ước tham gia việc tiến hành biện pháp ngoại giao trao đổi công hàm, đưa tuyên bố tình hình căng thẳng vùng Đặc quyền kinh tế từ có xuất giàn khoan HD-981 Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc đưa giàn khoan khỏi vùng thuộc quyền chủ quyền Việt Nam chủ động đề nghị đàm phán với nước bất chấp hành động hăng từ phía Trung Quốc Có thể thấy, việc bình đẳng chủ quyền Việt Nam Trung Quốc tranh chấp sở để Việt Nam tận tâm thiện chí thực cam kết theo Điều ước mà quốc gia thành viên Mối quan hệ nguyên tắc BĐCQ QG nguyên tắc hình thành Luật quốc tế đại Sau Cách mạng tháng Mười Nga, LQT chịu tác động sâu sắc thay đổi mang tính thời đại, chuyển hình thành loạt nguyên tắc tiến có nguyên tắc ghi nhận trở thành nguyên tắc LQT Dân tộc tự Cấm dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực quan hệ quốc tế, Không can thiệp vào nội quốc gia khác, Hòa bình giải tranh chấp, Các quốc gia có nghĩa vụ hợp tác 2.1 Cơ sở lý luận • Trước hết, nguyên tắc dân tộc tự có vai trò đảm bảo tuyệt đối quyền chủ quyền quốc gia nguyên tắc không can thiệp vào nội quốc gia khác nghĩa vụ tôn trọng chủ quyền mà quốc gia dành cho chủ khác Quyền dân tộc tự việc dân tộc hoàn toàn tự việc tiến hành đấu tranh giành độc lập lựa chọn thể chế trị, đường lối phát triển đất nước Nguyên tắc dân tộc tự ghi nhận Điều 55, Hiến chương Liên hợp quốc: “Với mục đích nhằm tạo điều kiện ổn định điều kiện đem lại hạnh phúc cần thiết để trì quan hệ hòa bình hữu nghị dân tộc, dựa tôn trọng nguyên tắc bình đẳng chủ quyền quyền tự dân tộc, Liên hợp quốc khuyến khích…”  Ngay từ quy định Hiến chương, ta dễ dàng nhận thấy nguyên tắc bình đẳng chủ quyền quốc gia nguyên tắc dân tộc tự có mối quan hệ vô mật thiết với Xuất phát từ nội dung nguyên tắc bình đẳng chủ quyền quốc gia bao gồm việc quốc gia bình đẳng mặt pháp lý quốc gia có nghĩa vụ tôn trọng quyền chủ thể quốc gia khác nên từ quốc gia, với tư chủ thể độc lập quan hệ quốc tế hoàn toàn có quyền tự định vấn đề liên quan đến chức đối nội, đối ngoại Bởi tính bình đẳng chủ quyền nên quốc gia có nghĩa vụ phải tôn trọng quyền quốc gia khác Quốc gia chủ thể nhât có quyền định tới vấn đề thuộc thẩm quyền sở chủ quyền mà không quốc gia khác có quyền can dự • Thứ hai, quan hệ quốc tế, xảy mâu thuẫn chủ thể điều khó tránh khỏi, biện pháp xử lý xung đột này, LQT có nguyên tắc cấm dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực quan hệ quốc tế hiểu việc cấm quốc gia sử dụng đe dọa sử dụng vũ lực thông qua biện pháp quân sự, trị, kinh tế ngoại giao mà quốc gia sử dụng bất hợp pháp quốc gia khác Nguyên tắc quy định khoản Điều Hiến chương LHQ: “Tất nước thành viên LHQ từ bỏ đe dọa vũ lực sử dụng vũ lực quan hệ quốc tế nhằm chống lại bất khả xâm phạm lãnh thổ hay độc lập trị quốc gia cách khác trái với mục đích LHQ”  Thông qua quy định này, ta thấy rõ chi phối nguyên tắc cấm sử dụng vũ lực với nguyên tắc bình đẳng chủ quyền quốc gia quan hệ quốc tế • Thứ nữa, lịch sử nhân loại trải qua đủ chiến tranh để thể giới thừa nhận dùng vũ lực giải xung đột đem đến thất bại cho tất cả, nguyên tắc hòa bình giải tranh chấp quốc tế biện pháp nhân loại lựa chọn thay cho vũ lực Tranh chấp quốc tế vấn đề phát sinh chủ thể luật quốc tế bất đồng vấn đề quan hệ quốc tế Vì tranh chấp quốc tế giải sở nguyên tắc bình đẳng chủ quyền quốc gia phù hợp với nguyên tắc tự lựa chọn cách thức giải tranh chấp Các quốc gia phải có nghĩa vụ giải tranh chấp phương pháp hòa bình Sự đề nghị, chấp nhận trình giải mà quốc gia tự nguyện đồng ý tranh chấp tồn tương lai mà bên liên quan không coi vi phạm nguyên tắc bình đẳng chủ quyền Tất quốc gia giải tranh chấp quốc tế với quốc gia khác biện pháp hòa bình mà không làm phương hại đến hòa bình, an ninh công lý quốc tế (Theo Điều 33 Hiến chương LHQ) • Ngoài ra, xét từ góc nhìn phát triển chung, xu tất yếu tiến trình phát triển quan hệ quốc tế hội nhập, hợp tác sở bên có lợi lại đòi hỏi hợp tác chặt chẽ quốc gia Nguyên tắc quốc gia có nghĩa vụ hợp tác điều kiện đảm bảo cho phát triển chung cộng đồng quốc tế Sự hợp tác quốc tế quốc gia tất lĩnh vực không phụ thuộc vào chế độ trị, kinh tế, xã hội nhằm trì hòa bình, an ninh quốc tế pháp luật hóa Theo Hiến chương, quốc gia có nghĩa vụ “ tiến hành hợp tác quốc tế để giải vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa nhân đạo phạm vi quốc tế” “duy trì hòa bình an ninh quốc tế cách tiến hành biện pháp tập thể có hiệu quả.” Song song với việc bình đẳng quyền chủ quyền QG, QG có nghĩa vụ hợp tác ngang quan hệ quốc tế Trước nhiều vấn đề nhức nhối cộng đồng quốc tế người di cư, khủng bố, tội phạm ma túy,… quốc gia buộc phải chung tay giải đảm bảo lợi ích quốc gia riêng  Nguyên tắc BĐCQ QG sở để hình thành “nghĩa vụ hợp tác” QG việc đảm bảo nghĩa vụ hợp tác QG đảm bảo lợi ích, chủ quyền quốc gia 2.2 Thực tiễn • Vụ việc nước NATO không kích Nam Tư 24/03/1999 Tình hình căng thẳng Kosovo Nam Tư năm cuối kỷXX hội tụ đủ yếu tố để NATO đứng đầu Mỹ buộc Nam Tư phải chấp nhận áp đặt quân Tổng thống Milosevic Nam Tư bị Mỹ NATO buộc tội “Phá hoại hòa bình” ông từ chối đề nghị đối thoại Mỹ NATO lấy cớ để mở công quy mô lớn vào lãnh thổ Nam Tư khiến cho dư luận giới bàng hoàng phẫn nộ Cuộc công vi phạm nghiêm trọng phần lớn nguyên tắc luật pháp quốc tế, đặc biệt nguyên tắc cấm sử dụng đe dọa sử dụng vũ lực Đối chiếu với hành động NATO, hành vi công vũ trang không thuộc hai trường hợp ngoại lệ nguyên tắc Thứ Nam Tư hành vi công hay đe dọa với NATO Vì coi hành động ném bom NATO tự vệ đáng Thứ hai, quốc gia có quyền có hành động công vũ trang xuất hành động xâm lược hay đe dọa hòa bình từ nước khác Và quan trọng hơn, theo LQT, hành động sử dụng vũ trang này phải bắt buộc cho phép hội đồng Bảo an LHQ Tuy nhiên thật công NATO không Hội đồng Bảo an LHQ thông qua Như vậy, vụ việc này, NATO vi phạm tất nguyên tắc LQT vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc BĐCQ QG • Chiến tranh Iraq 2003 Ngày 5/2/2003, Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cáo buộc Iraq tàng trữ vũ khí hủy diệt hàng loạt, nhằm chuẩn bị “hành lang” cho xâm lược xảy Ngày 20/3/2003, không tuyên chiến, Liên quân gồm Mỹ, Anh số nước bất ngờ công Iraq Chiến dịch “Tự Iraq” bắt đầu loạt bom sấm sét để dọn đường cho lục quân tiến vào Iraq Ngày 9/4, Baghdad thất thủ quân Mỹ chiếm dinh Tổng thống Iraq bộ, kiểm soát toàn thành phố, chấm dứt thời kỳ cầm quyền Tổng thống Saddam Hussein Ông sau biến (đến cuối năm 2003 ông bị bắt giữ lẩn trốn, sang năm 2006 bị xét xử treo cổ) Từ góc nhìn Luật quốc tế, Iraq thể thái độ tận tâm thiện chí thực cam kết quốc tế tiêu biểu Hội đồng Bảo an thông qua Nghị 1441, buộc Iraq từ bỏ vũ khí huỷ diệt đe doạ Baghdad “phải hứng chịu hậu nghiêm trọng” không tuân thủ Iraq chấp nhận điều khoản văn nộp tài liệu dài 12.000 trang tất chương trình tên lửa, vũ khí hạt nhân, sinh học hoá học nhằm bác bỏ cáo buộc họ có vũ khí hạt nhân, sinh hoá Thế đến ngày 19/12 năm này, Mỹ tuyên bố Iraq “vi phạm nghiêm trọng” nghị 1441 Washington tin báo cáo Baghdad không đầy đủ Cùng ngày, Trưởng đoàn UNMOVIC Hans Blix báo cáo Hội đồng Bảo an lần Ông tuyên bố Iraq chưa đề cập đến số vũ khí Trưởng đoàn Hans Blix đề nghị Mỹ, Anh cung cấp thông tin tình báo chứng tỏ Baghdad có vũ khí huỷ diệt Mỹ tiếp tục triển khai lực lượng quân với lý Iraq có vũ khí nguy hại đến an ninh giới Những lý phía Mỹ đưa với mục đích bảo vệ an ninh giới lại chứng cụ thể chứng minh độ xác thực dẫn đến hành động với mục đích cao Mỹ không đáng tin cậy Ở hành vi thấy Mỹ vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc LQT: vi phạm nguyên tắc Cấm dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực quan hệ quốc tế nguyên tắc Hòa bình giải tranh chấp (bằng hành vi vũ trang), vi phạm nguyên tắc Dân tộc tự nguyên tắc Không can thiệp vào nội quốc gia khác (khi tham gia vào việc dựng lên Chính Phủ cho Iraq sau ông Saddam Hussein bị trừng phạt dã man), Mỹ không tuân thủ nguyên tắc Các quốc gia có nghĩa vụ hợp tác hay nguyên tắc tận tâm thiện chí không hợp tác với Iraq nước giải trình nghi ngờ nước mà chứng xác đáng Chủ quyền QG Iraq không tôn trọng Có thể thấy nguyên tắc BĐCQ QG nguyên tắc khác Luật Quốc tế có liên kết mật thiết tác động qua lại lẫn KẾT LUẬN Một Chính trị gia lỗi lạc Ấn Độ nói “Cũng giống người không vui sướng sống thể người khác, quốc gia vậy, không muốn sống bóng quốc gia khác dù có cao quý vĩ đại đến bao nhiêu.” Chủ quyền quốc gia phải tôn trọng dù đất nước có diện tích bao nhiêu, trình độ dân trí mức độ nào,… Nguyên tắc bình đẳng chủ quyền quốc gia nguyên tắc mang tính tư tưởng cốt lõi pháp luật quốc tế Đây nguyên tắc cội nguồn để Luật quốc tế hình thành nên nguyên tắc hay quy phạm TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật quốc tế, Nxb CAND, Hà Nội, 2015 TS Nguyễn Thị Kim Ngân, TS Chu Mạnh Hùng (đồng chủ biên), Giáo trình luật quốc tế (dùng trường đại học chuyên ngành luật ngoại giao), Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2012 Hiến chương Liên Hợp quốc Tuyên bố Nguyên tắc Luật Quốc tế điều chỉnh quan hệ hữu nghị hợp tác quốc gia phù hợp với Hiến chương Liên Hợp quốc năm 1970 “Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào biển Đông” http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/trung-quoc-dua-gian-khoan-hai-duong-981-vao-biendong-20150626094501268.htm “CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT QUỐC TẾ” http://hahung0706.blogspot.com/2012/01/chuong-ii-cac-nguyen-tac-co-ban-cua.html “Luật quốc tế chiến lược cho Việt Nam” http://nghiencuuquocte.org/2014/06/26/luat-quoc-te-va-chien-luoc-cho-vietnam/#sthash.dn8ZptHQ.8SO6kKWB.dpuf “Quan hệ pháp luật quốc tế” https://luatduonggia.vn/quan-hephap-luat-quoc-te “Chiến tranh Iraq - Bài học tạo cớ gây chiến” http://vov.vn/the-gioi/ho-so/chien-tranh-iraq-bai-hoc-ve-tao-co-gay-chien-253146.vov 10 http://text.123doc.org/document/2143037-nhung-vi-pham-cua- nato-khi-tan-cong-vao-kosovo-theo-cac-nguyen-tac-co-ban-cua-luat-quoc-te-potx.htm 11 http://www.tudiendanhngon.vn/tabid/589/itemid/5587/default.as px 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Mối quan hệ giữa nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền quốc gia và các nguyên tắc khác trong luật quốc tế, Mối quan hệ giữa nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền quốc gia và các nguyên tắc khác trong luật quốc tế, Mối quan hệ giữa nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền quốc gia và các nguyên tắc khác trong luật quốc tế, Mối quan hệ giữa nguyên tắc BĐCQ giữa các QG và các nguyên tắc cơ bản hình thành trong Luật quốc tế hiện đại.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay