Bài giảng sinh học lớp 8 tiêu hóa ở ruột non (2)

22 245 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 20:54

Kiểm tra cũ Câu Đặc điểm cấu tạo dày? Các hoạt động tiêu hoá dày? Câu Sau tiêu hoá dày loại chất thức ăn cần đợc tiêu hoá tiếp? V trớ v di ca rut non so vi cỏc c quan tiờu húa khỏc? Tit 29 Tiờu húa rut non Lp mng Lp di niờm mc Lp c Lp niờm mc ?Cấu tạo thành ruột non gồm lớp, lớp Cỏc t bo tit cht nhy Lp niờm mc rut non cú c im gỡ ? Cú tỏc dng gỡ? Lp niờm mc rut non cú nhiu tuyn rut => tit dch rut v cỏc t bo => tit cht nhy (8) Tuyn rut Lp di niờm mc rut non cú c im gỡ ? Rut non Lp di niờm mc cú nhiu np gp Np gp - Tỏ trng l on ucaca on u Tỏ trng rut non l cú dch rut non cú c phn no? im ? mt ty vgỡdch cựng vo Gan Dạ dày Mụn v Mật Tá tràng Tuỵ Theo em thỡ cỏc tuyn : ty , rut v gan cú tỏc dng gỡ vic tiờu húa thc n ? Trong ng tiờu húa cú cỏc tuyn tit dch tham gia vo quỏ trỡnh tiờu húa thc n ú chỳng ta cn phi cú cỏch n ung v sinh hot iu khoa hc Vi c im ca rut non nh th, d oỏn xem rut non cú th din cỏc hot ng tiờu húa no? Bỡnh thng mụn v hi hộ m Khi ba n bt u Khi ba n bt u Dch v tit mt vi git HCl ri xung tỏ trng v t tỏ trng kớch thớch ngc li lm mụn v úng li Khi dch tu tuyn tu tit lm trung ho HCl Mụn v li hộ m it x a axit Di s co búp ca d dy mt lng thc n c a xung HCl thc n li lm cho mụn v úng li.C th mói HCl tu tit dch tu Tho lun nhúm Nhúm 1: Thc n xung ti rut non cũn chu s bin i lớ hc na khụng ? Nu cú thỡ biu hin nh th no ? Nhúm 2: S bin i húa hc rut non c thc hin vi nhng loi cht no thc n ? Sn phm sau c bin i húa hc l gỡ ? Nhúm 3: Lp c thnh rut non cú vai trũ nh th no ? Theo em loi bin i trờn rut non thỡ bin i no l ch yu v quan trng hn? Nhúm 1: Thc n xung ti rut non cũn chu s bin i lớ hc na khụng ? Nu cú thỡ biu hin nh th no ? - Thc n xung ti rut non cũn chu s bin i lớ hc Biu hin: + Thc n c ho loóng v trn u cỏc dch tiờu hoỏ (dch mt, dch tu v dch rut) + Cỏc lipit c cỏc mui mt len li vo v tỏch chỳng thnh nhng git lipit nh bit lp vi + Cỏc lp c trờn thnh rut non nho trn thc n cho ngm u dch tiờu hoỏ v to lc y thc n xung cỏc phn tip theo Nhúm S bin i húa hc rut non c thc hin vi nhng loi cht no thc n ? Sn phm sau c bin i húa hc l gỡ - S bin i hoỏ hc ca rut non c thc hin i vi nhng cht: gluxit ( tinh bt, ng ụi), prụtờin v lipit - Sn phm sau c bin i húa hc l Tinh bt v ng ụi Amilaza Prụtờin Glucoz Mantoz Mantaza Axit Amin Peptit Tripsin Pepsin ấripsin Lipit Cỏc git lipit nh Dch mt Lipaza Glixờrin Axit Nuclờic Enzim Cỏc thnh phn ca Nuclờụtit Axit bộo Nhúm Lp c thnh rut non cú vai trũ nh th no ? Theo em loi bin i trờn rut non thỡ bin i no l ch yu v quan trng hn? - Nho trn thc n cho ngm u dch tiờu hoỏ - To lc y thc n xung cỏc phn tip theo ca rut - Bin i hoỏ hc l ch yu v quan trng hn vỡ n rut non thc n c bin i t phc thnh cỏc cht dinh dng m c th hp th c Nu thc n rut non khụng c bin i hon ton thỡ iu gỡ s xy ra? Nh vy thc n bin i hon ton chỳng ta cn phi lm gỡ ? * Nu thc n khụng c tiờu húa rut non s c thi ngoi qua ng tiờu húa * thc n bin i hon ton chỳng ta cn phi nhai k d dy co búp m thc n c nghin nh, thm u dch v bin i húa hc d dng LI KHUYấN Trong ng tiờu húa cú cỏc tuyn tit dch tham gia vo quỏ trỡnh tiờu húa thc n ú chỳng ta cn phi cú cỏch n ung v sinh hot iu khoa hc: - Khụng n cỏc thc n cay núng, thc n b ụi thiu, thc n khụng hp v sinh, - n thc n quỏ mn hoc quỏ chua - Thc n quỏ nhiu cht bộo - Khụng nờn lm vic nng hoc chi th thao sau n no Nờn ng nh - T N G C H ẫ O I P H N I ấ M M C D D Y C H T Y T I N H B E N Z I M U D C T T C H N T D T H H M R C Q T N 10 Bin i thc n rut non Bin i lớ hc Bin i húa hc Hot ng tham gia C quan, t bo thc hin Tỏc dng ca hot ng Bin i thc n rut non Bin i lớ hc Bin i húa hc Hot ng tham gia C quan, t bo thc hin Tỏc dng ca hot ng -Hũa loóng thc n - S co búp - Tuyn ty, tuyn rut, tuyn gan - Thnh rut non - S phõn ct Lipit - Mui mt - Enzim tỏc ng lờn tinh bt - Enzim tỏc ng lờn Prụtờin - Enzim tỏc ng lờn Lipit - Enzim tỏc ng lờn Nuclờic - amilaza, mantaza - Tit dch - Pepsin, tripsin, ờripsin - Lipaza, dch mt - Nucleaza - o trn thc n lm thc n thm m dch tiờu húa - Phõn ct nh Lipit - Tinh bt v ng ụi ng n -Prụtờin Axit amin - Lipit (git nh) Axit bộo v Grixờrin - Axit Nuclờic thnh phn Nuclờụtit [...]... Thảo luận nhóm Nhóm 1: Thức ăn xuống tới ruột non còn chịu sự biến đổi lí học nữa không ? Nếu có thì biểu hiện như thế nào ? Nhóm 2: Sự biến đổi hóa học ở ruột non được thực hiện với những loại chất nào trong thức ăn ? Sản phẩm sau khi được biến đổi hóa học là gì ? Nhóm 3: Lớp cơ ở thành ruột non có vai trò như thế nào ? Theo em trong 2 loại biến đổi trên ở ruột non thì biến đổi nào là chủ yếu và quan... H N T D T H Ự H M R À C Q T 8 9 N 10 Biến đổi thức ăn ở ruột non Biến đổi lí học Biến đổi hóa học Hoạt động tham gia Cơ quan, tế bào thực hiện Tác dụng của hoạt động Biến đổi thức ăn ở ruột non Biến đổi lí học Biến đổi hóa học Hoạt động tham gia Cơ quan, tế bào thực hiện Tác dụng của hoạt động -Hòa loãng thức ăn - Sự co bóp - Tuyến tụy, tuyến ruột, tuyến gan - Thành ruột non - Sự phân cắt Lipit - Muối... thức ăn ở ruột non không được biến đổi hoàn toàn thì điều gì sẽ xảy ra? Như vậy để thức ăn biến đổi hoàn toàn chúng ta cần phải làm gì ? * Nếu thức ăn không được tiêu hóa ở ruột non sẽ được thải ra ngoài qua ống tiêu hóa * Để thức ăn biến đổi hoàn toàn chúng ta cần phải nhai kĩ→ dạ dày đỡ co bóp mà thức ăn vẫn được nghiền nhỏ, thấm đều dịch vị → biến đổi hóa học dễ dàng LỜI KHUYÊN Trong ống tiêu hóa có... thức ăn cho ngấm đều dịch tiêu hoá và tạo lực đẩy thức ăn xuống các phần tiếp theo Nhóm 2 Sự biến đổi hóa học ở ruột non được thực hiện với những loại chất nào trong thức ăn ? Sản phẩm sau khi được biến đổi hóa học là gì - Sự biến đổi hoá học của ruột non được thực hiện đối với những chất: gluxit ( tinh bột, đường đôi), prôtêin và lipit - Sản phẩm sau khi được biến đổi hóa học là Tinh bột và đường... Enzim Các thành phần của Nuclêôtit Axit béo Nhóm 3 Lớp cơ ở thành ruột non có vai trò như thế nào ? Theo em trong 2 loại biến đổi trên ở ruột non thì biến đổi nào là chủ yếu và quan trọng hơn? - Nhào trộn thức ăn cho ngấm đều dịch tiêu hoá - Tạo lực đẩy thức ăn xuống các phần tiếp theo của ruột - Biến đổi hoá học là chủ yếu và quan trọng hơn vì đến ruột non thức ăn được biến đổi từ phức tạp thành các... xuống tới ruột non còn chịu sự biến đổi lí học nữa không ? Nếu có thì biểu hiện như thế nào ? - Thức ăn xuống tới ruột non vẫn còn chịu sự biến đổi lí học Biểu hiện: + Thức ăn được hoà loãng và trộn đều các dịch tiêu hoá (dịch mật, dịch tuỵ và dịch ruột) + Các khối lipit được các muối mật len lỏi vào và tách chúng thành những giọt lipit nhỏ biệt lập với nhau + Các lớp cơ trên thành ruột non nhào trộn...Với đặc điểm của ruột non như thế, dự đoán xem ở ruột non có thể diễn ra các hoạt động tiêu hóa nào? Bình thường môn vị hơi hé mở Khi bữa ăn bắt đầu Khi bữa ăn bắt đầu Dịch vị tiết ra một vài giọt HCl rơi xuống tá tràng và từ tá tràng kích thích ngược lại làm môn vị đóng lại Khi dịch tuỵ do tuyến tuỵ tiết ra làm trung hoà HCl Môn vị lại hé mở it x a axit Dưới sự co bóp của dạ dày... thấm đều dịch vị → biến đổi hóa học dễ dàng LỜI KHUYÊN Trong ống tiêu hóa có các tuyến tiết dịch tham gia vào quá trình tiêu hóa thức ăn do đó chúng ta cần phải có cách ăn uống và sinh hoạt điều độ khoa học: - Không ăn các thức ăn cay nóng, thức ăn bị ôi thiu, thức ăn không hợp vệ sinh, … - Ăn thức ăn quá mặn hoặc quá chua - Thức ăn quá nhiều chất béo - Không nên làm việc nặng hoặc chơi thể thao ngay... lên Prôtêin - Enzim tác động lên Lipit - Enzim tác động lên Nuclêic - amilaza, mantaza - Tiết dịch - Pepsin, tripsin, êripsin - Lipaza, dịch mật - Nucleaza - Đảo trộn thức ăn làm thức ăn thấm đẫm dịch tiêu hóa - Phân cắt nhỏ Lipit - Tinh bột và đường đôi → đường đơn -Prôtêin → Axit amin - Lipit (giọt nhỏ) → Axit béo và Grixêrin - Axit Nuclêic → thành phần Nuclêôtit
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng sinh học lớp 8 tiêu hóa ở ruột non (2) , Bài giảng sinh học lớp 8 tiêu hóa ở ruột non (2) , Bài giảng sinh học lớp 8 tiêu hóa ở ruột non (2) , Tiết 29. Tiêu hóa ở ruột non

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay