Bài giảng sinh học lớp 8 tiêu hóa ở ruột non (1)

25 201 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 20:51

Cõu Cõu1: 1:Trỡnh Trỡnhby bys sbin bini ithc thcn ntrong trongd ddy? dy? *Bin i lớ hc: -Tuyn v tit dch v ho loóng thc n -Cỏc lp c ca d dy co búp o trn thc n thm u dch v *Bin i hoỏ hc: enzim pepsin phõn ct prụtờin thnh cỏc chui ngn Cõu Cõu2: 2:Vi Vikhu khuphn phnthc thcn ny y cỏc cỏccht, cht,sau sautiờu tiờuhoỏ hoỏd ddy dy thỡ thỡcũn cũnnhng nhngloi loicht chtno notrong trongthc thcn ncn cnc ctiờu tiờuhoỏ hoỏtip? tip? Prụtờin, gluxit, lipit Amilaza ng mantụz (ng ụi) Tinh bt Pepsin (Chui di nhiu aa) Mui khoỏng (Chui ngn 3-10 aa) Mui khoỏng TIT 28 - BI 28: TIấU HểA RUT NON I/ RUT NON Xỏc nh v trớ ca rut non h tiờu húa? TIT 28 - BI 28: I/ RUT NON TIấU HểA RUT NON Tỏ trng tip nhn dch tiờu húa no ? - on u ca rut non c gi l gỡ? Lp niờm mc Cu to thnh ruụt cú gỡ ging v khỏc so vi d dy? Lp di niờm mc Lp c Lp mng bc bờn ngoi TIT 28 - BI 28: TIấU HểA RUT NON I/ RUT NON - Lp niờm mc rut non cú c im cu to nh th no? - Dch ty v dch rut cú tỏc dng gỡ? Lp niờm mc Lp di niờm mc Lp c Lp mng bc bờn ngoi TIT 28 - BI 28: TIấU HểA RUT NON I/ RUT NON Kt lun: -Tỏ trng l on u ca rut non cú ng dn chung ca dch mt v dch ty vo - Thnh rut non cú cu to gm lp nh d dy nhng mng hn, lp c ch cú c dc v c vũng - Lp niờm mc ca rut non cú nhiu tuyn rut tit dch rut v cỏc t bo tit cht nhy TIT 28 - BI 28: TIấU HểA RUT NON * Nh vy vi nhng c im cu to nh th ca rut non, em hóy oỏn xem rut non s xy nhng hot ng tiờu húa no i vi thc n ? TIT 28 - BI 28: TIấU HểA RUT NON II/ TIấU HểA RUT NON - Khi khụng cú kớch thớch ca thc n: Dch mt, dch ty, dch rut cú tit dch hay khụng? - Khi cú kớch thớch ca thc n : Dch mt, dch ty, dch rut cú tit dch hay khụng? TIT 28 - BI 28: TIấU HểA RUT NON II/ TIấU HểA RUT NON C ch m thc n t d dy chuyn xung c tỏ trng TIT 28 - BI 28: TIấU HểA RUT NON II/ TIấU HểA RUT NON - Khi mụn v m thc n i xung tỏ trng v tip tc i xung cỏc phn tip theo ca rut l nh õu? - Quan sỏt s sau em hóy cho bit vai trũ ca dch mt? Dch mt Lipit Cỏc git lipit nh TIT 28 - BI 28: TIấU HểA RUT NON II/ TIấU HểA RUT NON Nh vy thc n xung ti rut non cũn chu s bin i lớ hc na khụng? Nu cú thỡ ú l nhng hot ng no? TIT 28 - BI 28: TIấU HểA RUT NON II/ TIấU HểA RUT NON Kt lun: 1/ Bin i lý hc: - Tit dch tiờu húa ca tuyn gan, tuyn ty, tuyn rut lm hũa loóng thc n - S co búp c thnh rut giỳp thc n thm u dch tiờu húa - Dch mt phõn ct Lipit thnh cỏc git Lipit nh TIT 28 - BI 28: TIấU HểA RUT NON II/ TIấU HểA RUT NON - Ngoi s bin i v mt lý hc, thc n cú chu s bin i v mt húa hc hay khụng? - Cn c vo õu m em bit? Glucoz Mantoz Tinh bt v ng ụi Amilaza Mantaza Prụtờin Axit Amin Peptit Pepsin Tripsin ấripsin Lipit Dch mt Axit Nuclờic Cỏc git lipit nh Lipaza Nuclờaza Glixờrin Axit bộo Cỏc thnh phn ca Nuclờụtit Qua õy ta cui khng nh iu gỡ v i s mt cỏc m Cỏccú cht dinh Sn phm cựng ca s bin thc nca vdng Enzim non? c th hp th c mt húa hc rut l gỡ?? TIT 28 - BI 28: TIấU HểA RUT NON II/ TIấU HểA RUT NON Kt lun: 2/ Bin i húa hc: Tinh bt v ng ụi Prụtờin Lipit Pepsin Dch mt Axit Nuclờic Amilaza Mantụz Tripsin ấripsin Peptit Cỏc git lipit nh Nuclờaza Lipaza Mantaza Glucụz Axit Amin Glixờrin + Axit bộo Cỏc thnh phn ca Nuclờụtit TIT 28 - BI 28: TIấU HểA RUT NON II/ TIấU HểA RUT NON Trong quỏ trỡnh bin i thc n trờn rut non thỡ bin i no l ch yu v quan trng hn? TIT 28 - BI 28: TIấU HểA RUT NON II/ TIấU HểA RUT NON Vỡ thnh rut non khụng b tiờu húa bi cỏc Enzim cú rut ? TIT 28 - BI 28: TIấU HểA RUT NON II/ TIấU HểA RUT NON Nu thc n rut non khụng c bin i ht thỡ s nh th no? Nh vy thc n bin i hon ton chỳng ta cn phi lm gỡ ? * Nu thc n khụng c tiờu húa rut non s c thi ngoi qua ng tiờu húa * thc n bin i hon ton chỳng ta cn phi n chm nhai k TIT 28 - BI 28: TIấU HểA RUT NON II/ TIấU HểA RUT NON Nu ngi b bnh thiu axit d dy thỡ s tiờu húa rut non cú th th no? Mụn v s thiu tớn hiu úng m thc n xung rut non liờn tc v nhanhhiu qu hp thu thp CU HI BI TP Cõu1: Sn phm cui cựng ca prụtờin sau c tiờu húa rut non l: a Glucụ b Axit amin c Glixờrin d Axit bộo Cõu2: Nhng loi cht no cn tiờu húa tip rut non ? a Gluxit b Prụtờin c Lipit d C a, b, c Cõu 3: Vi khu phn n y cỏc cht v s tiờu húa din cú hiu qu thỡ thnh phn cỏc cht dinh dng sau tiờu húa rut non l : a axớt bộo v glixờrin b ng n, axit amin c Cỏc vitamin, cỏc mui khoỏng d C a, b, c Hãy nối chữ cột với số cột để kết ? Nơi Biến ổi ( Cột 1) khoang miệng dày ruột non Chất ợc Biến ổi ( Cột 2) a Prôtêin b Lipit c Tinh bột chín d.Vitamin muối khoáng Kết Quả 1/c 2/a / a, b, c - V nh hc bi, tr li cỏc cõu hi SGK.c em cú bit trang 92 sgk -Xem trc bi 29 - Tỡm hiu cỏc bnh v tiờu húa [...]...TIT 28 - BI 28: TIấU HểA RUT NON II/ TIấU HểA RUT NON - Khi mụn v m thc n i xung tỏ trng v tip tc i xung cỏc phn tip theo ca rut l nh õu? - Quan sỏt s sau em hóy cho bit vai trũ ca dch mt? Dch mt Lipit Cỏc git lipit nh TIT 28 - BI 28: TIấU HểA RUT NON II/ TIấU HểA RUT NON Nh vy thc n xung ti rut non cũn chu s bin i lớ hc na khụng? Nu cú thỡ ú l nhng hot ng no? TIT 28 - BI 28: TIấU HểA RUT NON. .. trỡnh bin i thc n trờn rut non thỡ bin i no l ch yu v quan trng hn? TIT 28 - BI 28: TIấU HểA RUT NON II/ TIấU HểA RUT NON Vỡ sao thnh rut non khụng b tiờu húa bi cỏc Enzim cú trong rut ? TIT 28 - BI 28: TIấU HểA RUT NON II/ TIấU HểA RUT NON Nu thc n rut non khụng c bin i ht thỡ s nh th no? Nh vy thc n bin i hon ton chỳng ta cn phi lm gỡ ? * Nu thc n khụng c tiờu húa rut non s c thi ra ngoi qua... vdng Enzim trong non? c th hp th c mt húa hc rut l gỡ?? TIT 28 - BI 28: TIấU HểA RUT NON II/ TIấU HểA RUT NON Kt lun: 2/ Bin i húa hc: Tinh bt v ng ụi Prụtờin Lipit Pepsin Dch mt Axit Nuclờic Amilaza Mantụz Tripsin ấripsin Peptit Cỏc git lipit nh Nuclờaza Lipaza Mantaza Glucụz Axit Amin Glixờrin + Axit bộo Cỏc thnh phn ca Nuclờụtit TIT 28 - BI 28: TIấU HểA RUT NON II/ TIấU HểA RUT NON Trong 2 quỏ... n chm nhai k TIT 28 - BI 28: TIấU HểA RUT NON II/ TIấU HểA RUT NON Nu 1 ngi b bnh thiu axit trong d dy thỡ s tiờu húa rut non cú th th no? Mụn v s thiu tớn hiu úng m thc n xung rut non liờn tc v nhanhhiu qu hp thu thp CU HI BI TP Cõu1: Sn phm cui cựng ca prụtờin sau khi c tiờu húa rut non l: a Glucụ b Axit amin c Glixờrin d Axit bộo Cõu2: Nhng loi cht no cn tiờu húa tip rut non ? a Gluxit b Prụtờin... thỡ ú l nhng hot ng no? TIT 28 - BI 28: TIấU HểA RUT NON II/ TIấU HểA RUT NON Kt lun: 1/ Bin i lý hc: - Tit dch tiờu húa ca tuyn gan, tuyn ty, tuyn rut lm hũa loóng thc n - S co búp c thnh rut giỳp thc n thm u dch tiờu húa - Dch mt phõn ct khi Lipit thnh cỏc git Lipit nh TIT 28 - BI 28: TIấU HểA RUT NON II/ TIấU HểA RUT NON - Ngoi s bin i v mt lý hc, thc n cú chu s bin i v mt húa hc hay khụng?... phn n y cỏc cht v s tiờu húa din ra cú hiu qu thỡ thnh phn cỏc cht dinh dng sau tiờu húa rut non l : a axớt bộo v glixờrin b ng n, axit amin c Cỏc vitamin, cỏc mui khoỏng d C a, b, c Hãy nối các chữ cái ở cột 2 với các số ở cột 1 để được kết quả đúng ? Nơi Biến ổi ( Cột 1) 1 khoang miệng 2 dạ dày 3 ruột non Chất ợc Biến ổi ( Cột 2) a Prôtêin b Lipit c Tinh bột chín d.Vitamin và muối khoáng Kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng sinh học lớp 8 tiêu hóa ở ruột non (1) , Bài giảng sinh học lớp 8 tiêu hóa ở ruột non (1) , Bài giảng sinh học lớp 8 tiêu hóa ở ruột non (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay