Bài giảng sinh học lớp 8 tiêu hóa ở ruột non (6)

21 252 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 20:50

Bài 28 Tiêu hoá ruột non Tiêu hóa thức ăn Biến đổi lý học Ăn Tiết dịch tiêu hóa Biến đổi hóa học Hấp thụ chất dinh dưỡng Đẩy chất ống tiêu hóa Thải phân Tinh bột Amilaza Đường mantôzơ Không đáng kể Pepsin HCl (Chuỗi dài nhiều aa) (Chuỗi ngắn 3-10 aa) Lớp niêm mạc Thành ruột non gồm lớp Lớp niêm mạc Lớp Lớp màng bọc bên Các tế bào tiết chất nhày Tuyến ruột Lớp niêm mạc Lớp niêm mạc Lớp Lớp màng bọc bên Xơ gan THÔNG TIN Dịch mật Thành ruột non gồm lớp Dịch tuỵ Dịch ruột Trong dịch tụy dịch ruột có đủ loại enzim xúc tác phản ứng phân cắt loại phân tử thức ăn Trong dịch mật có muối mật muối kiềm tham gia tiêu hóa thức ăn Bình thường Thức ăn Thức ăn xuống tới ruột non chịu biến đổi lí học không ? Nếu có biểu ? - Thức ăn xuống tới ruột non chịu biến đổi lí học Biểu hiện: + Thức ăn hoà loãng trộn dịch tiêu hoá ( dịch mật, dịch tuỵ dịch ruột) + Các khối lipit muối mật len lỏi vào tách chúng thành giọt lipit nhỏ biệt lập với + Các lớp thành ruột non nhào trộn thức ăn cho ngấm dịch tiêu hoá tạo lực đẩy thức ăn xuống phần Sự biến đổi hóa học ruột non thực với loại chất thức ăn ? Sản phẩm sau biến đổi hóa học ? - Sự biến đổi hoá học ruột non thực chất: gluxit ( tinh bột, đường đôi), prôtêin lipit - Sản phẩm sau biến đổi hóa học là: Tinh bột đường đôi Amilaza Prôtêin Glucozơ Mantozơ Mantaza Axit Amin Peptit Tripsin Pepsin Erepsin Lipit Lipaza Dịch mật Các giọt lipit nhỏ Glixêrin Axit béo Lớp thành ruột non có vai trò ? - Nhào trộn thức ăn cho ngấm dịch tiêu hoá - Tạo lực đẩy thức ăn xuống phần ruột Tinh bột đường đôi Amilaza Prôtêin Glucozơ Mantozơ Mantaza Axit Amin Peptit Tripsin Pepsin Erepsin Lipit Lipaza Dịch mật Các giọt lipit nhỏ Glixêrin Axit béo Hoạt động tiêu biến đổi thức ăn ruột non Biến đổi thức ăn ruột non Biến đổi lí học Biến đổi hóa học Hoạt động tham gia Thành phần tham gia hoạt Tác dụng hoạt động động - Tuyến tụy, tuyến ruột, tuyến gan - Hòa loãng thức ăn - Sự co bóp - Thành ruột non - Sự phân cắt Lipit - Muối mật - Đảo trộn thức ăn làm thức ăn thấm đẫm dịch tiêu hóa - Phân cắt nhỏ Lipit - Tiết dịch - Enzim tác động lên tinh bột - amilaza, mantaza - Tinh bột đường đôi → đường đơn - Enzim tác động lên Prôtêin - Pepsin, tripsin, Erepsin -Prôtêin → Axit amin - Enzim tác động lên Lipit - Lipaza - Lipit (giọt nhỏ) → Axit béo Grixêrin Trong loại biến đổi ruột non biến đổi chủ yếu quan trọng hơn? - Biến đổi hoá học chủ yếu quan trọng đến ruột non thức ăn biến đổi từ chất phức tạp thành chất dinh dưỡng mà thể hấp thụ Nếu thức ăn ruột non không biến đổi hết nào? Như để thức ăn biến đổi hoàn toàn cần phải làm ? * Nếu thức ăn không tiêu hóa ruột non thải qua ống tiêu hóa * Để thức ăn biến đổi hoàn toàn cần phải ăn chậm nhai kỹ Em hiểu bữa ăn đủ lượng đủ chất ? Nêu số thói quen có lợi cho tiêu hoá? The end [...]... béo Lớp cơ ở thành ruột non có vai trò như thế nào ? - Nhào trộn thức ăn cho ngấm đều dịch tiêu hoá - Tạo lực đẩy thức ăn xuống các phần tiếp theo của ruột Tinh bột và đường đôi Amilaza Prôtêin Glucozơ Mantozơ Mantaza Axit Amin Peptit Tripsin Pepsin Erepsin Lipit Lipaza Dịch mật Các giọt lipit nhỏ Glixêrin Axit béo Hoạt động tiêu biến đổi thức ăn ở ruột non Biến đổi thức ăn ở ruột non Biến đổi lí học. .. đổi trên ở ruột non thì biến đổi nào là chủ yếu và quan trọng hơn? - Biến đổi hoá học là chủ yếu và quan trọng hơn vì đến ruột non thức ăn được biến đổi từ các chất phức tạp thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể hấp thụ được Nếu thức ăn ở ruột non không được biến đổi hết thì sẽ như thế nào? Như vậy để thức ăn biến đổi hoàn toàn chúng ta cần phải làm gì ? * Nếu thức ăn không được tiêu hóa ở ruột non sẽ... trộn thức ăn cho ngấm đều dịch tiêu hoá và tạo lực đẩy thức ăn xuống các phần tiếp theo Sự biến đổi hóa học ở ruột non được thực hiện với những loại chất nào trong thức ăn ? Sản phẩm sau khi được biến đổi hóa học là gì ? - Sự biến đổi hoá học của ruột non được thực hiện đối với những chất: gluxit ( tinh bột, đường đôi), prôtêin và lipit - Sản phẩm sau khi được biến đổi hóa học là: Tinh bột và đường đôi... xuống tới ruột non còn chịu sự biến đổi lí học nữa không ? Nếu có thì biểu hiện như thế nào ? - Thức ăn xuống tới ruột non vẫn còn chịu sự biến đổi lí học Biểu hiện: + Thức ăn được hoà loãng và trộn đều các dịch tiêu hoá ( dịch mật, dịch tuỵ và dịch ruột) + Các khối lipit được các muối mật len lỏi vào và tách chúng thành những giọt lipit nhỏ biệt lập với nhau + Các lớp cơ trên thành ruột non nhào trộn... biến đổi thức ăn ở ruột non Biến đổi thức ăn ở ruột non Biến đổi lí học Biến đổi hóa học Hoạt động tham gia Thành phần tham gia hoạt Tác dụng của hoạt động động - Tuyến tụy, tuyến ruột, tuyến gan - Hòa loãng thức ăn - Sự co bóp - Thành ruột non - Sự phân cắt Lipit - Muối mật - Đảo trộn thức ăn làm thức ăn thấm đẫm dịch tiêu hóa - Phân cắt nhỏ Lipit - Tiết dịch - Enzim tác động lên tinh bột - amilaza,... ăn biến đổi hoàn toàn chúng ta cần phải làm gì ? * Nếu thức ăn không được tiêu hóa ở ruột non sẽ được thải ra ngoài qua ống tiêu hóa * Để thức ăn biến đổi hoàn toàn chúng ta cần phải ăn chậm nhai kỹ Em hiểu thế nào là bữa ăn đủ lượng và đủ chất ? Nêu một số thói quen có lợi cho tiêu hoá? The end
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng sinh học lớp 8 tiêu hóa ở ruột non (6) , Bài giảng sinh học lớp 8 tiêu hóa ở ruột non (6) , Bài giảng sinh học lớp 8 tiêu hóa ở ruột non (6)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay