Giao an lich su 9 tron bo

113 129 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2016, 20:49

1 TẬP GIÁO ÁN MÔN: LỊCH SỬ Năm học: 2013 – 2014 BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH: Lịch sử Chương Bài Bài Tuần Nội dung 1,2 1,2 Bài 3 Bài 4 Bài Bài Bài Bài 7 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 Bài 16 15 16 17 * 18 19,20 15 16 17 18 19 20 Bài 17 Bài 18 Bài 19 Bài 20 Bài 21 Bài 22 21 22 23 24 25 26 21 Bài 23 27 Bài 24 28,29 Bài 25 30.31 25 Bài 26 32,33 26 Bài 27 34,35 27 28 Bài 28 * 36 37 38,39,40,41 Liên xô nước Đông Âu từ 1945 đến năm 70 kỷ XX Liên xô nước Đông Âu từ năm 70 đến đầu năm 90của kỷ XX Quá trình phát triển PTGPDT tan rã HTTĐ Các nước châu Á Các nước ĐNA Các nước châu Phi Các nước Mĩ La -tinh Kiểm tra tiết Nước Mĩ Nhật Các nước Tây Âu Trật tự giới sau chiến tranh Những thành tựu chủ yếu ý nghĩa lịch sử CM KH-KT sau CTTGII Tổng kết lịch sử giới từ sau năm 1945 đến VN sau CT TG I PTCMVN sau CTTG I (1919-1926) Ôn tập HKI ( phần I) Kiểm tra HKI Những năm hoạt động NAQ nước năm 1919-1920 Cách mạng VN trước ĐCS đời ĐCS VN đời PTCM năm 1930-1935 Cuộc vận động dân chủ năm 1936-1939 VN năm 1939-1945 Cao trào CM tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thành lập nước VNDCCH Cuộc ĐT bảo vệ XD quyền DCND 19451946 Những năm đầu KC toàn quốc chống TD Pháp 1946-1950 Bước phát triển KC toàn quốc chống TD Pháp 1950-1953 Cuộc KC toàn quốc chống TD Pháp xâm lược kết thúc1953-1954 Ôn tập phần II từ chương I đến chương V Lịch sử địa phương Kiểm tra tiết XD CNXH MB, ĐT chống ĐQ Mĩ quyền Sài Gòn MN (1954- 1965) Bài Bài Bài 10 Bài 11 Bài 12 Bài 13 Bài 14 Bài 15 Tiết PPCT 22 23 24 29 30,31 Ghi KT15p KT 45p KT 45p KT15p KT45p Bài 29 42,43,44 45,46 32 33 34 Bài 31 47 48 Bài 32 Bài 33 Bài 34 49 50 51 Bài 30 * 52 35 36 37 Cả nước trực tiếp chống Mĩ cứu nước (1965-1973) Hoàn thành giải phóng MN , giải phóng đất nước (1973-1975) Lịch sử địa phương VN năm đầu sau đại thắng mùa Xuân 1975 XD đất nước, ĐT bảo vệ Tổ quốc (1976- 1985) VN đường đổi lên CNXH (1986-2000) Tổng kết lịch sử VN từ sau CT TG thứ I đến năm 2000 Ôn tập chương VI VII Kiểm tra HKII KT15p KT45p Tiết 1, LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX A MTCĐ: Về kiến thức: Những thành tựu to lớn ND LX công hàn gắn vết thương CT, khôi phục KT; tiếp tục XD CSVC- KT CNXH Những thắng lợi coa ý nghĩa to ls ND ĐÂ sau 1945: giành thắng lợi CM GP DT, thành lập chế đọ DCND tiến hành công XDCNXH Sự hình thành HTTG Về tư tưởng: Khẳng định thành tựu có ý nghĩa to lớn có ý nghĩa ls công XDCNXH LX nước ĐÂ Mặc dù ngày nay, tình hình thay đổi mối quan hệ ta với nước CH thuộc LX cũ nước ĐÂ trì… tăng cường khối đoàn kết , thúc đẩy nghiệp CM Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng, phân tích, nhận định đánh giá; sử dụng lược đồ châu Âu đồ giới, hướng dẫn HS khai thác tài liệu, tranh ảnh LS để hiểu them châu Âu nước ĐÂ LX cũ B CB - GV: Giáo án, lược đồ - HS: Soạn C CBLL Kiểm tra cũ: Bài mới: Giới thiệu: Một đất nước có nhiều kỳ tích làm rung động giới; khu vực lệ thuộc vào nước phương Tây vùng lên đấu tranh giành quyền sống Đó nơi nào? Chúng ta tìm hiểu TG Thầy Trò Nội dung HOẠT ĐỘNG I I Liên Xô Tiết 1.Công khôi phục KT sau CT (451.Công khôi phục KT 50): sau CT (45-50): - Nêu KK mà LX gặp phải? - Khó khăn: - Khó khăn: + CT tàn phá, thiệt hại người + Thiệt hại người - Trình bày mục + CSVC- KT bị phá hủy + CSVC- KT bị phá hủy tiêu KH 46-50 - Kế hoạch (46-50): - Kế hoạch (46-50): LX? + Mục tiêu: Khôi phục KT, phát triển + Mục tiêu: Khôi phục KT, - Nêu kết mà KH-KT… phát triển KH-KT… ND LX đạt + Kết quả: Vượt trước TG tháng; công + Kết quả: ? nghiệp tăng 75%; chế tạo thành công bom nguyên tử 1949 LX tiếp tục XD công - Nêu mục tiêu LX tiếp tục XD công XDCS VCXDCS VC-KT CNXH KH từ (50-70)? KT CNXH (50-70) (50-70) - Trình bày - M tiêu: XDCSVC – KT CNXH - M tiêu: XDCSVC – KT phương hướng - P hướng: Ưu tiên CN nặng, thâm canh CNXH KH từ (50-70)? Nông nhiệp, PT KH-KT, tăng cường - P.hướng: Ưu tiên CN nặng, - Nêu KQ KH quốc phòng thâm canh Nông nhiệp, PT từ (50-70)? - Kết quả: KH-KT, tăng cường quốc + CN: Là cường quốc, sau Mĩ + Kỹ thuât: 1957 phóng vệ tinh nhân tạo 1961 phóng thành công tàu Vũ trụ bay vòng quanh Trái đất + Đối ngoại: Duy trì hòa bình, ủng hộ PTCM, chống CNTD Nêu sách đối ngoại LX? Thảo luận 5p Tại nói “LX thành trì HBTG”? HOẠT ĐỘNG II - Nêu hoàn cảnh Sự đời nước DCND ĐÂ đời a Hoàn cảnh: nước DCND - Trước CT: Lệ thuộc nước TB Tây ĐÂ? Âu - Trong CT: Bị PX chiếm đóng Do tác đông - Sau CT: Bị thiệt hại nặng nề, KT CT nên thời nghèo nàn, lạc hậu gian giành độc lập b Quá trình ĐT giành độc lập: nước khác - Từ 1944- 1946: + Được Hồng quân LX giúp - Trình bày + Các nước độc lập, như: trình ĐT giành độc Hung- ga –ri, Ru- ma-ni, Tiệp khắc… lập? - Năm 1949: - Sau giành + LX công tiêu diệt PX độc lập nhà + 10/ 1949 CHDC Đức đời nước làm C XD củng cố quyền Nhà để XD đất nước: nước? - XD quyền DCND - Cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa xí - Em xó suy nghĩ nghiệp sách - Thực quyền TD, DC, cải thiện đời XD đất nước sống ND trên? Tiết 2 Tiến hành XD CNXH (1950 – 1970) a Nhiệm vụ: Xóa bỏ chế đọ bóc lột TS, đưa Nông dân vào HTX, tiến hành CNH, XDCSVC- KT CNXH b Kết quả: Các nước ĐÂ trở thành nước có Công – Nông nghiệp phát triển Nêu nhiệm vụ kết XD CNXH (1950 – 1970) nươc ĐÂ? HOẠT ĐỘNG III - Cơ sở thúc đẩy nước XHCN phải liên minh lại với nhau? 1.Cơ sở hình thành: - Cùng hệ tư tưởng trị - Cùng mục tiêu XD đất nước - Cùng bị lực thù địch chống phá - Nêu tổ chưc Hệ thống XHCN đời: phòng - Kết quả: + CN: + Kỹ thuât: + Đối ngoại: II CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU Sự đời nước DCND ĐÂ a Hoàn cảnh: - Trước CT: Lệ thuộc - Trong CT: chiếm đóng - Sau CT: KT nghèo nàn, lạc hậu b Quá trình ĐT giành độc lập: - Từ 1944- 1946: + Được Hồng quân LX giúp + Các nước độc lập - Năm 1949: CHDC Đức đời C XD củng cố quyền Nhà nước: - XD quyền DCND - Cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa xí nghiệp - Thực quyền TD, DC, cải thiện đời sống ND Tiến hành XD CNXH (1950 – 1970) a Nhiệm vụ: Đưa nông dân vào HTX, tiến hành CNH, XDCSVC- KT CNXH b Kết quả: Là nước có Công – Nông nghiệp phát triển III Sự hình thành Hệ thống XHCN 1.Cơ sở hình thành: - Cùng hệ tư tưởng trị - Cùng mục tiêu XD đất nước - Cùng bị lực thù địch chống phá Hệ thống XHCN đời: - Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) đời có 11 nước HT XHCN? - Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) đời có 11 nước tham gia + Giúp phát triển kinh tế + Giúp củng cố an ninh quốc phòng - Hiệp ước Vác – sa – va ký 5/1955 nhằm bảo vệ trì hòa bình khu vực giới tham gia + Giúp phát triển kinh tế + Giúp củng cố an ninh quốc phòng - Hiệp ước Vác – sa – va ký 5/1955 nhằm bảo vệ trì hòa bình khu vực giới - Nước ta giúp đỡ ntn công XD bảo vệ TQ? Củng cố dặn dò: (3p) Em nhận điều qua học ngày hôm nay, nhiệm vụ ND VN gì? Học cũ chuẩn bị bài: “Liên xô nước ĐÂ từ năm 70 đến đầu năm 90 kỷ XX” A RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………… DUYỆT TUẦN 1,2 …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… Tiết LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỶ XX A MTCĐ: Về kiến thức: Nắm nét trình khủng hoảng tan rã chế độ XHCN LX ĐÂ Về tư tưởng: Thấy tính chất khó khăn phức tạp, thiếu sót, sai lầm công XDXHCN (đó đường đầy chông gai mẻ chông phá lực thù định…) Với thành tựu nước ta gần 20 năm qua, củng cố niềm tin vào đường đổi ĐCS VN Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng, phân tích, nhận định đánh giá; sử dụng lược đồ châu Âu đồ giới, hướng dẫn HS khai thác tài liệu, tranh ảnh LS để hiểu them châu Âu nước ĐÂ LX cũ B CB - GV: Giáo án, lược đồ - HS: Soạn C CBLL Kiểm tra cũ: 15p MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA LỊCH SỬ HỌC KỲ I Thời gian 15 phút Tuần Mức độ Nhận thức Thông hiểu Vậndụng Tổng Nội dung Sự đời của các nước DCND Đông Âu Các nước DCND Đông Âu tiến hành XDXHCN LX những năm 1950 đến những năm 70 của TKXX Tổng TN 1.0 TL TN 0.5 1.0 5.0 0.5 TL TN TL TN 1.5 TL 1.5 5.0 2.0 2.0 5.0 1.0 2.0 2.0 3.0 7.0 KIỂM TRA 15 PHÚT - Môn: Lịch Sử - Tuần: Họ tên: ………………………………………………… lớp ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA THẦY ………………………………………………………… …………………………………………………………… ……………………………………………………………… ĐỀ: A Phần trắc nghiệm: Chọn đáp án khoanh tròn vào chữ đầu câu hỏi sau Mỗi câu 0.5đ Các nước Đông Âu đời hoàn cảnh nào? a Phát xít Đức xâm lược b Các nước Anh, Mĩ giúp đỡ chiến tranh thế giới thứ c Hồng quân Liên xô truy kích bọn phát xít Đức qua vùng Đông Âu d Cả a,b,c là đúng 2.Các nước Đông Âu đã hoàn thành nhiệm vụ nào giai đoạn 1945 -1949 ? a Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân b Giải phóng khỏi ách Phát xít c Xây dựng Xã hội chủ nghĩa d Cả a,b,c là đúng Nước giúp đỡ các nước Đông Âu xây dựng Xã hội chủ nghĩa? a In –đô- nê- xi-a, b, Việt Nam, c Liên xô d Trung Quốc 4.Từ năm 1950 đến những năm 70 của thế kỷ XX, các nước Đông Âu đã thu được những thành tựu nào công cuộc xây dựng Xã hội chủ nghĩa? a Nền kinh tế Công – nông nghiệp phát triển b Nền kinh tế công nghiệp hiện đại c Nền kinh tế nông nghiệp hiện đại d cả a,b,c, là đúng Nước Đức bị tách thành Cộng hòa liên bang Đức và Cộng hòa dân chủ Đức từ năm nào? a Năm 1945 b Năm 1947 c Năm 1948 d Năm 1949 Cộng hòa dân chủ Đức theo thể chế chính trị nào? a Tư bản chủ nghĩa b Xã hội chủ nghĩa c Trung lập d cả a,b,c, là đúng B Phần tự Luận: Vì nói: “Liên xô thành trì hòa bình giới”? 2đ Trình bày sự đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu? 5đ Bài mới: Giới thiệu: Những thành tựu bật tiềm ản bên nhiều hạn chế Vậy LX nước ĐÂ làm trước thay đổi lớn thời đại! TG Thầy Trò Nội dung HOẠT ĐỘNG I I Sự khủng hoảng tan rã của Liên bang Xô-viết 14p Sự khủng hoảng: Sự khủng hoảng: - Vào năm - Sự biến động giới: khủng - Sự biến động giới 70, TG có hoảng dầu mỏ; nước tiến hành cải biến động gì? cách kinh tế- xã hội … thích nghi với - Chính quyền Xô- thời đại - Chính quyền Xô-viết viết làm - Chính quyền Xô-viết: + Chậm cải cách KT-XH trước bối cảnh đó? + Chậm cải cách KT-XH + Hậu quả: KT trì trệ, … - Hâu Quả + Hậu quả: KT trì trệ, mức song lâm vào khủng hoảng toàn gì? ND giảm, thiếu dân chủ, quan liêu… lâm diện vào khủng hoảng toàn diện 2.Cuộc cải tổ Gooc- ba – - Em biết 2.Cuộc cải tổ Gooc- ba – chốp: chốp Gooc- ba- chốp? - Mục tiêu: Khắc phục sai lầm; XD - Mục tiêu - Nêu mục tiêu cải CNXH với chất nhân văn - Kết trình cải tổ: cáh ông? + Kinh tế: - Trình bày kết - Kết trình cải tổ: + Chính trị trình cải +KT: Càng thêm khủng hoảng rối loạn tổ? + Chính trị: Tập chung quyền lực vào tổng thống; thực đa nguyên, đa Sự tan rã LBXV - Trình bày tan đảng; lực thù địch khích động - 19/8/1991 đảo rã LBXV? quần chúng làm cho XH them rối số nhà lãnh đạo loạn Đảng Nhà nước Sự tan rã LBXV - ĐCS LX bị đình hoạt - 19/8/1991 đảo số nhà động lãnh đạo Đảng Nhà nước không - 21/12/1991,11 nước CH - LBXV tan rã có thành công định tách khỏi Liên tác động đến - ĐCS LX bị đình hoạt động bang, thành lập cộng đồng tình hình giới? - 21/12/1991,11 nước CH định tách quốc gia độc lập (SNG) khỏi Liên bang, thành lập cộng đồng - 25/12/1991, Gooc- ba – quốc gia độc lập (SNG) chốp từ chức - 25/12/1991, Gooc- ba – chốp từ chức, LX chấm dứt 74 năm tồn II Cuộc K.H tan rã chế độ HOẠT ĐỘNG II XHCN nước ĐÂ - Trước kiện LX, tình hình nước ĐÂ ntn? 1.Tình hình kinh tế trị: - KT: Giảm sút, khủng hoảng - C trị: Mất ổn định biểu tình đòi cải cách KT C/ Trị nhằm lật đổ quyền Sự chống phá lực thù địch … 2.Sự tan rã: - Ban lãnh đạo Đảng Nhà nước nước ĐÂ chấp nhận từ bỏ quyền lãnh đạo Thực đa nguyên trị Tiến hành tổng tuyển cử tự - KQ: ĐCS không đắc cử, chế đô CH DCND chấm dứt hoạt động Hệ thống XHCN tan rã: - 28/6/1991 SEV chấm dứt hoạt động - 1/7/1991 Vác- sa- va giải thể HT XHCN sụp đổ, thất bại thời PT XHCN PTCMTG chỗ dựa 1.Tình hình kinh tế trị: - KT: Giảm sút - C trị: Mất ổn định Sự chống phá lực thù địch … 2.Sự tan rã: - Ban lãnh đạo Đảng Nhà nước nước ĐÂ chấp nhận từ bỏ quyền lãnh đạo - KQ: ĐCS không đắc cử Hệ thống XHCN tan rã: - 28/6/1991 SEV chấm dứt hoạt động - 1/7/1991 Vác- sa- va giải thể => HT XHCN sụp đổ - Ban lãnh đâọ Đảng Nhà nước nước ĐÂ có định gì? - Kết tổng tuyển cử nói lên điều gì? - HTXHCN tan rã ntn? - Như tình hình giới có thay đổi ntn? Củng cố dặn dò: (3p) Em nhận điều qua học ngày hôm nay, nhiệm vụ ND VN gì? Học cũ Vậy muốn biết tác động lớn ntn HTXHCN, hãychuẩn bị bài: “QTPT PTGPDT tan rã HT thuộc địa” RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………… DUYỆT TUẦN …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… Tiết 10 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ SỰ TAN RÃ CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA A MTCĐ: Về kiến thức: QT PT PTGPDT tan rã HT thuộc địa châu Á, Phi, Mĩ La-tinh; diễn biến chủ yếu, thắng lợi khó khăn công XD đất nước Về tư tưởng: Thấy rõ đt anh dũng gian khổ ND nước châu Á, Phi, Mĩ La-tinh nghiệp GPDT Tăng cường tình đoàn kết hữu nghị với đt châu Á, Phi, Mĩ La-tinh, tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn đt chống kẻ thù chung Nâng cao lòng tự hào DT đóng góp to lớn, thúc đẩy mạnh mẽ PTGPDT 3.Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng, phân tích, nhận định đánh giá; sử dụng đồ giới, hướng dẫn HS khai thác tài liệu, tranh ảnh LS để hiểu thêm khu vực TG B CB - GV: Giáo án, lược đồ - HS: Soạn C CBLL Kiểm tra cũ: 7p - Vì LX bị xụp đổ? - HTXHCN tan rã ntn? Bài mới: Giới thiệu: Sau CT giới có nhiều thay đổi Vậy số phận ND thuộc địa có thay đổi không? TG Thầy Trò Nội dung I GĐ từ 1945 đến năm 60 12p HOẠT ĐỘNG I TKXX - Nêu bối cảnh TG 1.Bối cảnh: 1.Bối cảnh: sau chiến tranh? CT TGII kết thúc hội cho DT CT TGII kết thúc thuộc địa đứng lên giành quyền Các nước giành độc lập: Các nước giành độc lập: - Kể tên - Khu vực châu Á: - Khu vực châu Á: nước giành + In- đô- nê- xi- a 17/8/1945 + In- đô- nê- xi- a 17/8/1945 độc lập? + VN 2/9/1945 + VN 2/9/1945 + Lào 12/10/1945 + Lào 12/10/1945 + Ấn độ 1946- 1950 + Ấn độ 1946- 1950 - Khu vực châu Phi: - Khu vực châu Phi: - Nhờ đâu mà + Ai cập + Ai cập PTCMTG phát + An- giơ- ri + An- giơ- ri triển vậy? + 1960, 17 nước độc lập + 1960, 17 nước độc lập - Khu vực Mĩ La- tinh: Cu- ba 1/1/1959 - Khu vực Mĩ La- tinh: Cu- ba 1/1/1959 Ý nghĩa: HTTĐ sụp đổ - Nêu ý nghĩa từ PTCM trên? Ý nghĩa: HTTĐ sụp đổ, từ năm 60 CNTD tồn MN châu Phi HOẠT ĐỘNG II - Nêu nguyên nhân Nguyên nhân: dẫn đến PTCM Từ năm 60 PTĐT vũ trang lên cao II GĐ từ năm 60đến năm 70 TKXX Nguyên nhân: Từ năm 60 PTĐT vũ trang 99 LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG CÀ MAU TRONG NHỮNG NĂM 1954 - 1975 A MTCĐ: Về kiến thức: Hiểu tình hình phát triển mạnh mẽ cách mạng Cà Mau (1974-1975) Diễn biến Tổng công dậy Xuân 1975, giải phóng tỉnh Cà Mau Về tư tưởng: Bồi dưỡng lòng yêu nước, biết ơn vị tiền bối hy sinh nghiệp dân tộc Tình yêu quê hương xứ sở … sức cống hiến sức trẻ cho quê hương Về kỹ năng: - Rèn luyện k/năng PT, nhận định, đánh giá tình hình Cà Mau Âm mưu đế quốc Mĩ quyền sài Gòn - Rèn luyện cho HS K/năng sử dụng tranh ảnh, đồ B CB: - Giáo viên: Giáo án - Học sinh: Soạn C CBLL: Kiểm tra cũ: Kiểm tra 15 phút ĐỀ KIỂM TRA A Phần trắc nghiệm: Hãy chọn chữ đầu dòng mà em xác định khoanh tròn cho câu hỏi sau Mỗi câu đúng, 0.5 điểm: Căn vào chiến thắng ta để Bộ Chính trị lên kế hoạch giải phóng miền Nam hai năm 1975 – 1976 a Chiến thắng “Điện Biên Phủ không”12 ngày đêm quân dân miền bắc đánh tan bắn phá Hà Nội, Hải Phòng quân Mĩ b Quân ta chọc thủng ba phòng tuyến mạnh địch Quảng trị, Tây Nguyên, Đông Nam c Nhân dân miền Bắc sản xuất lương thực đạt 6-7 tấn/ d Thắng lợi chiến dịch đường số 14 – Phước Long, giải phóng toàn tỉnh Phước Long Điền thông tin vào cột mốc thời gian bảng diễn biến Tổng tiến công dậy Xuân 1975? DIỄN BIẾN CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY XUÂN 1975 TT THỜI GIAN SỰ KIỆN 10/3/1975 14/3/1975 21/3/1975 26/3/1975 29/3/1975 B Phần tự luận: Nêu ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975) Tại nói “tiến hành đồng thời cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân miền Nam” nguyên nhân góp phần vào thắng lợi cách mạng Việt Nam? Bài mới: 100 Giới thiệu: tình hình có nhiều thay đổi có lợi cho ta, phong trào cách mạng Cà Mau ntn? TG THẦY TRÒ NỘI DUNG Diễn biến tổng công HOẠT ĐỘNG I dậy Xuân 1975, giải 17 phóng tỉnh Cà Mau Nêu tiình hình cà a Hoàn cảnh: a Hoàn cảnh: Mau sau hiệp định - Phong trào cách mạng miền - Chính quyền tay sai lung lay Pa-ri? Nam đà thắng lợi đến tận gốc rễ Tại ta phải tiến - Chính quyền tay sai lung lay - Một số tên ngoan cố không hành bạo động cách đến tận gốc rễ hàng, tâm tử thủ mạng? - Một số tên ngoan cố không hàng, tâm tử thủ Nêu bước chuẩn b Diễn biến: b Diễn biến: bị quân dân * chuẩn bị kế hoạch: * chuẩn bị kế hoạch: Cà Mau? - Phía Bắc: đ/c Ba Báo, Huỳnh My, tư Tấn huy tiểu đoàn 2,4,13 - Phía Đông: đ/c Trần Thanh Liêm huy tiểu đoàn 3,5 - Phía Tây: đ/c Tống Kỳ Hiệp huy tiểu đoàn 7,8,10 Trình báy diễn biến - Phía Nam: đ/c Nguyễn Hoàng công Chi huy tiểu đoàn đại đội pháo 105 ly * Diễn biến: * Diễn biến: - 29/4 công bắt đầu - 29/4 công bắt đầu + Tiểu đoàn công Hòa + Tiểu đoàn công Hòa Thành sau 20 phút chiến Thành sau 20 phút chiến thắng thắng + Tiểu đoàn 2,4, đại đội pháo + Tiểu đoàn 2,4, đại đội pháo công Tân Thành, bọn địch nhanh công Tân Thành, bọn địch nhanh chóng bỏ chạy chóng bỏ chạy - Tiểu đoàn 3,5 công thị xã, - Tiểu đoàn 3,5 công thị xã, Tại sân bay sân bay công ta lại kết c Kết quả: c Kết quả: thúc nhanh vây? - tên Chương tỉnh trưởng trốn 10h/ 1/ 5/ 1975 Cà Mau giải thoát phóng - 5h/ 1/ 5/ 1975 mũi công vào thị xã, đến 10h/ /5/ 1975 cờ giải phóng tung bay dinh tỉnh trưởng 10 HOẠT ĐỘNG III Nêu ý nghia a Ý nghĩa: công - Là phần thắng lợi lớn nhân dân Cà Mau? dân tộc - Mở kỷ nguyên cho tỉnh nhà Trình bày b Nguyên nhân: nguyên nhân dẫn - Sự lãnh đạo Đảng tỉnh đến thắng lợi? với đường lối trị, quân ý nghĩa lịch sử nguyên nhân thắng lợi a Ý nghĩa: - Là phần thắng lợi lớn dân tộc - Mở kỷ nguyên cho tỉnh nhà b Nguyên nhân: - Sự lãnh đạo Đảng tỉnh với đường lối trị, quân 101 đắn linh hoạt sáng tạo - Tinh thần yêu nước quê hương nhân dân Cà Mau - Được cổ vũ, phối hợp, giúp đỡ nhân dân nước đắn linh hoạt sáng tạo - Tinh thần yêu nước quê hương nhân dân Cà Mau - Được cổ vũ, phối hợp, giúp đỡ nhân dân nước Củng cố dặn dò: (3p) Chuẩn bị “ Vn năm đầu sau đại thắng Xuân 1975” D.RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… DUYỆT TUẦN 34 …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… ………………………… Tieát 48 35 Tuần VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU SAU ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 A MTCĐ: Về kiến thức: - Tình hình hai miền đất nước sau thắng lợi kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, nhiệm vụ cách mạng nước ta năm đầu sau đại thắng mùa xuân 1975 - Những biện pháp nhằm khắc phục hậu chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế- văn hoá, thống đất nước mặt Nhà nước Về tư tưởng: - Bồi dưỡng lòng yêu nước, tình cảm ruột thịt bắc-Nam - Tinh thần độc lập dân tộc, thống Tổ quốc, niềm tin vào tiền đồ cách mạng Về kỹ năng: - Rèn luyện k/năng PT, nhận định, đánh giá tình hình đất nước - Nhiệm vụ cách mạng năm đầu đất nước giành độc lập, thống B CB: - Giáo viên: Giáo án, tranh ảnh - Học sinh: Soạn C CBLL: Kiểm tra cũ: Bài mới: Giới thiệu: Sau ngày giải phóng tình hình nước ta nào? Làm để tiếp tục phát triển, xóa vết thương chiến tranh? Và đâu? TG THẦY TRÒ NỘI DUNG I.Tình hình hai miền Nam-Bắc HOẠT ĐỘNG I 10 sau đại thắng Xuân 1975 Nêu thành tựu Ở miền Bắc: Ở miền Bắc: miền bắc sau 20 - Sau 20 năm (1954-1975), - Xây dựng sở vật chất – năm XDCNXH? MB xây dựng sở vật kỹ thuật ban đầu CNXH Miền Bắc có chất –kỹ thuật ban đầu CNXH - Cuộc chiến tranh phá hoại Mĩ 102 khó khăn gì? - Cuộc chiến tranh phá hoại Mĩ tàn phá tàn phá nặng nề, gây hậu lâu dài MB Ở miền Nam: - Miền Nam gải phóng hoàn Nêu tình hình toàn, chừng mực định trị - kinh tế Mn có kinh tế phát triển theo sau giải phóng? hướng TBCN - Cơ sở quyền cũ bao di hại xã hội tồn Nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ, phân tán phổ biến, … 18 14 gây hậu lâu dài MB Ở miền Nam: - Có kinh tế phát triển theo hướng TBCN - Cơ sở quyền cũ tồn Nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ, phân tán phổ biến, … II.Khắc phục hậu chiến tranh, khôi phục HOẠT ĐỘNG II phát triển kinh tế-văn hoá hai miền đất nước Miền Bắc Miền Bắc Nêu thành tựu - Đến năm 1976, miền Bắc - Đến năm 1976, miền Bắc nhân dân miền hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu Bắc đạt khắc phục hậu chiến tranh, chiến tranh, khôi phục kinh tế hai năm 1975-1976? khôi phục kinh tế - Khắc phục hậu - Trong việc thực kế hoạch - Có tiến đáng kể chiến tranh Nhà nước năm 1975-1976, MB có nông nghiệp, công nghiệp - Thực kế hoạch tiến đáng kể nông Nhà nước? nghiệp, công nghiệp Miền Nam Miền Nam ND MN làm sau - Công việc tiếp quản vùng giải - Chính quyền cách mạng nhanh chiến thắng? phóng đạt kết tốt, quyền chóng thành lập cách mạng nhanh chóng Đối với thành phần thành lập - Chính quyền cách mạng tịch thu theo chế độ cũ - Chính quyền cách mạng tịch thu tài sản, ruộng đất bọn phản trốn nước tài sản, ruộng đất bọn phản động chốn nước ngoài, quốc ta làm gì? Tại ta động chốn nước ngoài, quốc hưu hoá ngân hàng, … làm vậy? hưu hoá ngân hàng, … - Chính quyền cách mạng - Sản xuất nông nghiệp, sở Các ngành sản xuất trọng khôi phục sản xuất nông công nghiệp, thủ công nghiệp nào? nghiệp, sở sản xuất công thương nghiệp, … trở lại hoạt nghiệp, thủ công nghiệp thương động nghiệp, … trở lại hoạt động Nêu hoạt động - Các hoạt động văn hoá, giáo - Các hoạt động văn hoá, giáo VH-GD-YT? dục, y tế, … tiến hành khẩn dục, y tế, … tiến hành khẩn trương trương III Hoàn thành thống đất HOẠT ĐỘNG III nước mặt Nhà nước (19751976) Ta phải làm để - 25/4/1976, tổng tuyển cử - 25/4/1976, bầu Quốc hội chung thống đất nước bầu Quốc hội chung tiến nước mặt Nhà nước? hành nước Tại ta phải tiến - 24/6-3/7/1976, Quốc hội Việt - 24/6-3/7/1976, Quốc hội Việt hành Tổng tuyển cử Nam thống họp kỳ đầu tiên, Nam họp, thông qua sách nước? thông qua sách đối nội đối nội đối ngoại, định 103 Nêu nôi dung họp kỳ Quốc hội Việt Nam thống nhất? Nêu ý nghĩa họp kỳ Quốc hội Việt Nam thống nhất? đối ngoại, định tên nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, định Quốc huy, Quốc kỳ, Quốc ca, thủ đô Hà Nội, thành phố Sài Gòn – Gia Định đổi tên thành phố Hồ Chí Minh - Ý nghĩa: + Với kết kỳ họp thứ Quốc hội khoá VI, công thống đất nước mặt Nhà nước hoàn thành + Tạo điều kiện thuận lợi để nước lên Chủ nghĩa xã hội khả to lớn để bảo vệ Tổ quốc mở rộng quan hệ với nước khác tên nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc huy, Quốc kỳ, Quốc ca, thủ đô Hà Nội, thành phố Sài Gòn – Gia Định đổi tên thành phố Hồ Chí Minh - Ý nghĩa: + Công thống đất nước mặt Nhà nước hoàn thành + Tạo điều kiện thuận lợi để nước lên Chủ nghĩa xã hội khả to lớn để bảo vệ Tổ quốc mở rộng quan hệ với nước khác Củng cố dặn dò: (3p) - Tóm tắ nội dung học? - Chuẩn bị bài: Xây dựng đất nước đấu tranh bảo vệ Tổ quốc D.RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… DUYỆT TUẦN 35 …………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… ……………………… Tieát 49 Tuần 35 XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976-1985) A MTCĐ: Về kiến thức: - Con đường tất yếu cách mạng nước ta lên chủ nghĩa xã hội tình hình đất nước mười năm đầu - Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tổ quốc Về tư tưởng: Bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu CNXH, tinh thần lao động xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, niềm tin vào lãnh đạo Đảng, vào đường lên CNXH Về kỹ năng: - Rèn luyện k/năng PT, nhận định, so sánh, đánh giá tình hình đất nước, thấy thành tích hạn chế trình nước lên CNXH 104 - Rèn luyện cho HS K/năng sử dụng tranh ảnh B CB: - Giáo viên: Giáo án, tranh ảnh - Học sinh: Soạn C CBLL: Kiểm tra cũ: phút Nêu nội dung họp Quốc hội khóa IV? Bài mới: Giới thiệu: sau thống đất nước mặt Nhà nước, nước ta bước sang thời kỳ XDCNXH, qua 10 năm xây dựng đất nước ta chuyển ntn? TG THẦY TRÒ NỘI DUNG I.Việt Nam mười năm HOẠT ĐỘNG I 22 lên chủ nghĩa xã hội (1976-1985) Thực kế hoạch Nhà nước Thực kế hoạch Nhà nước năm (1976-1980) năm (1976-1980) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần - Đại hội đại biểu toàn quốc lần Nêu nội dung thứ IV Đảng: thứ IV Đảng: Đại hội đại biểu toàn + 12/1976, Hà Nội, Đại hội + 12/1976, Hà Nội, Đại hội đề quốc lần thứ IV tổng kết thắng lợi kháng đường lối xây dựng chủ nghĩa Đảng? chiến chống Mĩ, cứu nước, đề xã hội; định phương hướng, đường lối xây dựng chủ nghĩa xã nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch hội phạm vi nước; Nhà nước năm (1976-1980) định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch Nhà nước năm (1976-1980) + Đại hội rõ, năm + Nước ta thực nhiệm vụ cách Nêu nhiệm vụ mục (1976-1980), nước ta thực mạng xã hội chủ nghĩa nhằm mục tiêu kế hoạch nhiệm vụ cách mạng xã hội chủ tiêu: xây dựng bước sở vật năm 1976-1980? nghĩa nhằm mục tiêu: xây dựng chất chủ nghĩa xã hội, cải thiện bước sở vật chất chủ bước đời sống vật chất văn nghĩa xã hội, cải thiện bước hoá tinh thần nhân dân lao đời sống vật chất văn hoá tinh động thần nhân dân lao động - Thành tựu: - Thành tựu: Nêu thành tựu đạt + Nông nghiệp: Diện tích gieo + Nông nghiệp: Diện tích tăng kế hoạch trồng tăng thêm triệu ha, trang bị thêm triệu ha, trang bị thêm máy năm 1976-1980? thêm máy kéo loại kéo loại - Nông nghiệp? + Công nghiệp: có nhiều nhà máy + Công nghiệp: có nhiều nhà máy - Công nghiệp? gấp rút xây dựng, nhà xây dựng, nhà máy điện, máy điện, khí, xi măng, … khí, xi măng, … - Giao thông vận tại? + Giao thông vận tải: Khôi phục + Giao thông vận tải: Khôi phục xây dựng 1700 km đường xây dựng 1700 km đường Tuyến đường sắt từ Hà Nội- Tuyến đường sắt từ Hà Nội- Thành Thành phố Hồ Chí Minh hoạt phố Hồ Chí Minh hoạt động trở động trở lại lại - Công ccuộc cải tạo + Công cải tạo xã hội chủ + Giai cấp tư sản mại bị xoá XHCN? nghĩa đẩy mạnh, giai cấp tư bỏ…, đại phận nông dân vào sản mại bị xoá bỏ…, đại đường làm ăn tập thể phận nông dân vào đường làm + Hệ thống giáo dục từ mầm non, ăn tập thể phổ thông đến đại học phát - VH- GD? + Hệ thống giáo dục từ mầm non, triển phổ thông đến đại học phát 105 14 triển - Khó khăn – hạn - Khó khăn – hạn chế: kinh tế chế? nước ta cân đối lớn, sản xuất phát triển chậm, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn Thực kế hoạch Nhà nước năm (1981-1985) Nêu thành tựu kế - Thành tựu: hoạch Nhà nước + Trong sản xuất công nghiêp 1981-1985? nông nghiệp, chặn đà - Nông nghiệp? giảm sút có bước phát triển: sản lượng lượng lương thực đạt 17 - Công nghiệp? triệu tấn; thu nhập quốc dân tăng 6,4%, … - Các công trình xây + Hoàn thành hàng trăm công trình dựng? tương đối lớn, trăm ngàn công trình vừa nhỏ Dầu mỏ bắt đầu khai thác, công trình - Các họat động KH- thuỷ điện Sông Đà, thuỷ điện Trị KT? An xây dựng + Các hoạt động khoa học-kỹ thuật triển khai - Khó khăn-hạn chế? - Khó khăn-hạn chế: Những khó khăn yếu năm trước chưa khắc phục, mục tiêu ổn định tình hình kinh tế-xã hôi chưa thực HOẠT ĐỘNG II Nêu tình hình Đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Căm-pu-chia sau –Nam ngày MN GP? - Ngay sau thắng lợi kháng chiến chống Mĩ, tập đoàn Pôn-pốt, đại diện cho “Khơ-me đỏ” căm-pu-chia cho quân khiêu khích dọc biên giới Tây Nam, xâm chiếm nhiều vùng lãnh thổ nước Thái độ hành động ta “Khơ-me đỏ” - Ngày 22/12/1978, tập đoàn Pôntrong năm 1978? pốt huy động 19 sư đoàn tiến đánh Tây Ninh, mở đầu chiến - Nhiệm vụ nhân tranh xâm lấn nước ta dân ta? - Quân ta tổ chức phản công đánh đuổi quân Pôn-pốt khỏi nước ta Trình bày mối quan Bảo vệ biên giới phía Bắc hệ truyền thống - Từ năm 1978, quân Trung Quốc ta Trung Quốc? có hành động khiêu khích dọc biên - Nêu thái độ hành giới động quân Trung - Sáng 17/2/1979, quân đội Trung Quốc ta Quốc huy động 32 sư đoàn mở năm 1978, 1979? tiến công dọc biên giới phía - Nêu nhiệm vụ Bắc nước ta, từ Móng Cái (Quảng - Khó khăn – hạn chế: kinh tế nước ta cân đối lớn, sản xuất phát triển chậm, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn Thực kế hoạch Nhà nước năm (1981-1985) - Thành tựu: + Trong sản xuất công nghiêp nông nghiệp, sản lượng lượng lương thực đạt 17 triệu tấn; thu nhập quốc dân tăng 6,4%, … + Hoàn thành hàng trăm công trình, dầu mỏ bắt đầu khai thác, thuỷ điện Sông Đà, Trị An xây dựng + Các hoạt động khoa học-kỹ thuật triển khai - Khó khăn-hạn chế: Những khó khăn yếu năm trước chưa khắc phục, mục tiêu ổn định tình hình kinh tế-xã hôi chưa thực II.ĐấutranhbảovệTổquốc(1975-1979) Đấu tranh bảo vệ biên giới Tây –Nam - Tập đoàn Pôn-pốt, khiêu khích dọc biên giới Tây Nam, xâm chiếm nhiều vùng lãnh thổ nước ta - Ngày 22/12/1978, Pôn-pốt huy động 19 sư đoàn tiến đánh Tây Ninh - Quân ta tổ chức phản công đánh đuổi quân Pôn-pốt khỏi nước ta Bảo vệ biên giới phía Bắc - Từ năm 1978, quân Trung Quốc có hành động khiêu khích dọc biên giới - Sáng 17/2/1979, Trung Quốc huy động 32 sư đoàn tiến công dọc biên giới phía Bắc nước ta, từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến 106 nhân dân ta? Ninh) đến Phong Thổ (Lai Châu) Phong Thổ (Lai Châu) - Ngày quan hệ Quân ta đứng lên chiến đấu ngoan - Đến ngày 18/3/1979, quân Trung ta Trung cường Đến nagỳ 18/3/1979, quân Quốc rút khỏi nước ta Quốc ntn? Trung Quốc rút khỏi nước ta Củng cố dặn dò: (3p) - Trình bày tóm tắt nội dung học? - Chuẩn bị bài: VN đường đổi lên CNXH từ 1986 -2000 D.RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… DUYỆT TUẦN 35 …………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… …………… Tieát 51 Tuần 36 TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN TRANH THẾ GIƠI ĐẾN NĂM 2000 A MTCĐ: Về kiến thức: - Quá trình phát triển lịch sử dân tộc từ 1919 đến (năm 2000) qua giai đoạn với đặc điểm lớn đoạn - Nguyên nhân định trình phát triển lịch sử, học kinh nghiệm lớn rút từ Về tư tưởng: Trên sở thấy rõ trình lên không ngừng lịch sử dân tộc, củng cố niềm tự hào dân tộc, niềm tin vào lãnh đạo Đảng tất thắng cách mạng tiền đồ Tổ quốc Về kỹ năng: Rèn luyện k/năng PT, hệ thống kiện, lựa chọn kiện lịch sử điển hình, đặc điểm lớn cuat giai đoạn B CB: - Giáo viên: Giáo án, tranh ảnh - Học sinh: Soạn C CBLL: Kiểm tra cũ: phút Bài mới: Giới thiệu: TG THẦY TRÒ NỘI DUNG I.Các giai đoạn đặc điểm HOẠT ĐỘNG I 22 tiến trình lịch sử 107 Chia nhóm thảo luân: phút Nêu nội dung giai đoạn lịch sử : - Giai đoạn 1919 – 1930: Giai đoạn 1930 – 1945: Giai đoạn 1945 – 1954 Giai đoạn 1954 – 1975: Giai đoạn 2000: 14 1975– Giai đoạn 1919 – 1930: - Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp Việt Nam đưa xã hộ Việt Nam thực trở thành xã hội thuộc địa nửa phong kiến - ĐCS VN đời 3/2/1930 chấm dứt tình trạng khủng hoảng đường lối lãnh đạo CMVN CMVN bước vào giai đoạn phát triển Giai đoạn 1930 – 1945: - Đảng lãnh đạo tầng lớp nhân dân lien tiếp đấu tranh qua ba cao trào cách mạng: 1930 -1931, 1936 - 1939, 1939 – 1945 - Khi nước Đồng minh đánh bại phát xít Nhật (8/1945), Đảng kịp thời lãnh đạo toàn dân dậy giành quyền nước Giai đoạn 1945 – 1954: - Đấu tranh với lực thù địch ngoại xâm 1945 – 1946 - 19/12/1946, toàn quốc kháng chiến chống Pháp xâm lược - 7/5/1954, chiến thắng Điện Biên Phủ, MB hoàn toàn giải phóng Giai đoạn 1954 – 1975: - Đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ khác - Đảng lãnh đạo nhân dân nước thực đường lối CMDTDC MN CMXHCN MB đến thắng lợi Giai đoạn 1975– 2000: - Cả nước chuyển sang giai đoạn cách mạng XHCN - Công đổi đất nước đạt thành tưu đáng phấn khởi nhiều lĩnh vực, chủ yếu kinh tế HOẠT ĐỘNG II Trình bày nguyên nhân thắng lợi học lịch sử? - Năm vững cờ độc lập dân tộc CNXH - Củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quốc tế - Sư lãnh đạo ĐCS VN nhân tố hàng đầu thắng Giai đoạn 1919 – 1930: - Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp Việt Nam đưa xã hộ Việt Nam thực trở thành xã hội thuộc địa nửa phong kiến - ĐCS VN đời 3/2/1930 chấm dứt tình trạng khủng hoảng đường lối lãnh đạo CMVN CMVN bước vào giai đoạn phát triển Giai đoạn 1930 – 1945: - Đảng lãnh đạo tầng lớp nhân dân lien tiếp đấu tranh qua ba cao trào cách mạng: 1930 -1931, 1936 1939, 1939 – 1945 - Khi nước Đồng minh đánh bại phát xít Nhật (8/1945), Đảng kịp thời lãnh đạo toàn dân dậy giành quyền nước Giai đoạn 1945 – 1954: - Đấu tranh với lực thù địch ngoại xâm 1945 – 1946 - 19/12/1946, toàn quốc kháng chiến chống Pháp xâm lược - 7/5/1954, chiến thắng Điện Biên Phủ, MB hoàn toàn giải phóng Giai đoạn 1954 – 1975: - Đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ khác - Đảng lãnh đạo nhân dân nước thực đường lối CMDTDC MN CMXHCN MB đến thắng lợi Giai đoạn 1975– 2000: - Cả nước chuyển sang giai đoạn cách mạng XHCN - Công đổi đất nước đạt thành tưu đáng phấn khởi nhiều lĩnh vực, chủ yếu kinh tế II.Nguyên nhân thắng lợi, học kinh nghiệm,phươnghướngđilên - Năm vững cờ độc lập dân tộc CNXH - Củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quốc tế - Sư lãnh đạo ĐCS VN nhân tố hàng đầu thắng lợi 108 lợi Củng cố dặn dò: (3p) - Nhắc lại nội dung tiết học? - Chuẩn bị ôn tập thi học kỳ II D.RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… DUYỆT TUẦN 36 …………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… ……………………… Tieát * Tuần 37 ÔN TẬP CHƯƠNG VI VÀ CHƯƠNG VII A MTCĐ: Về kiến thức: Hệ thống kiến thức chương VI VII + VN năm 1954 – 1975 + VNtrong năm XDCNXH bảo vệ Tổ quốc 1976 - 2000 Về tư tưởng: Bồi dưỡng lòng yêu nước gắn với CNXH, tình cảm ruột thịt Bắc – Nam Niềm tin vào Đảng tiền đồ Cách mạng Về kỹ năng: Rèn luyện k/năng PT, nhận định, đánh giá tình hình đất nước Nhiệm vụ hai miền Nam – Bắc Âm mưu thé lực thù địch B CB: - Giáo viên: Giáo án - Học sinh: Soạn C CBLL: Kiểm tra cũ: Bài mới: Giới thiệu: cần hệ thống kiến thức học để chuẩn bị cho thi học kỳII TG 27 THẦY TRÒ HOẠT ĐỘNG I XDCNXH MB, đấu tranh chống đế quốc Mĩ quyền Sài Gòn MN (1954 Nêu thành tựu -1965) MB 1954 – a Ở MB 1965? - MB hoàn thành cải cách ruộng - Giai cấp địa chủ, tư đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan sản? hệ sản xuất (1954 – 1960) NỘI DUNG I.Chương VI – Vn từ 1954 - 1975 XDCNXH MB, đấu tranh chống đế quốc Mĩ quyền Sài Gòn MN (1954 -1965) - Ở MB + MB hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất (1954 – 1960) 109 - Cuộc sống nhân dân? - Nội dung Đại hội Đảng lần thứ III? - Mục tiêu kế hoạch năm? - Chi viện cho MN nào? MN đấu tranh chống Mĩ quyền tay sai 1954 – 1960 nào? - PT “Đồng khởi” PT nào? - Nêu chiến công ta chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ? MN đấu tranh chống Mĩ quyền tay sai 1965 – 1973 nào? Nêu chiến thắng ta chống chiến lược “chiến tranh cục bộ”? Ta chống chiến lược “VN hóa chiến tranh” “Đông Dương hóa chiến tranh” nào? Nêu chiến thắng nhân dân MB 19651973? + Giai cấp địa chủ, tư sản bị xóa + Đưa nhân dân vào làm ăn tập thể - MB XD bước đầu CSVC-KT CNXH (1961 – 1965) + Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III đảng đề nhiệm vụ hai miền Nam – Bắc 9/1960 + XD kế hoạch Nhà nước năm (1961 – 1965) + Chi viện cho MN b Ở MN - MN đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm, giữ gìn phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới đồng khởi (1954 -1960) + Phong trào “Đồng khởi” 1960 + 20 – 12 – 1960 MT DT GP MN VN đời - MN chiến đấu chống chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt” Mĩ (1961 – 1965) + Chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho) 21-1963 + PT phá ấp chiến lược phát triển mạnh + PT đấu tranh ND lên cao buộc Mĩ phải cho Dương văn Minh đảo Diệm – Nhu Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 – 1973) a Ở MN: - Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” Mĩ (1965 – 1968) + Chiến thắng vạn Tường + Chiến thắng Đông – Xuân (1965 -1966); Đông – Xuân (1966 – 1967) ta loại khỏi vòng chiến đấu 24 vạn tên nhiều phương tiện chiến tranh + Cuộc Tổng tiến công dậy tết Mậu Thân 1968 Buộc Mĩ phải đàm phán với ta - Chiến đấu chống Chiến lược “VN hóa chiến tranh” “ Đông Dương hóa chiến tranh” Mĩ (1969 – 1973) + Chống xâm lược CPC Lào + Cuộc tiến công chiến lược 1972 b Ở MB: + MB XD bước đầu CSVC-KT CNXH (1961 – 1965) - Ở MN + MN đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm, giữ gìn phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới đồng khởi (1954 -1960) + MN chiến đấu chống chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt” Mĩ (1961 – 1965) Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 – 1973) - Ở MN: + Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” Mĩ (1965 – 1968) + Chiến đấu chống Chiến lược “VN hóa chiến tranh” “ Đông Dương hóa chiến tranh” Mĩ (1969 – 1973) - Ở MB: 110 - Lần thứ nhất? - Lần thứ hai? Tại Mĩ phải ký hiệp định Pa-ri chấm dứt chiến tranh VN? Nêu ND hiệp định Pa-ri? Nêu thành tích nhân dân ta 1973 -1975? - Miền Bắc? - Miền Nam? Tư liệu Lính mĩ chết, bị thương, bị bắt: 58 191/ 905 500 Lính ngụy: 251 300 Máy bay: 33 068 Xe tăng: 38 835 Tàu: 492 Đại bác: 13153 Thời gian: 222 tháng 676 tỷ USD Nêu ý nhĩa lịch sử nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống Mĩ? 15 - MB vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ Mĩ, vừa sản xuất (1965 – 1968) + Bắn rơi 243 máy bay, 143 tàu chiến + Chi viên 300 000 đội, hàng chục vạn vũ khí, quân dụng … - MB khôi phục phát triển KTVH, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai Mĩ(1969 – 1973) + Sản lượng nông – công nghiệp tăng + Chiến thắng “Điện Biên Phủ không”, + Bắn rơi 938 61 B52, 125 tàu chiến c Hiệp định Pa-ri năm 1973 chấm dứt chiến tranh VN Hoàn thành giải phóng MN thống đất nước (1973 – 1975) - MB khắc phục hậu chiến tranh, khôi phục phát triển KTVH sức chi viện cho MN - Đấu tranh chống địch “bình định lấn chiếm”, tạo lực, tiến tới giải phóng hoàn toàn MN - Giải phóng hoàn toàn MN, giành toàn vẹn lãnh thổ TQ - Ý nghĩa lịch sử nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 – 1975) HOẠT ĐỘNG II Nhiệm vụ nhân dân ta sau đại thắng Xuân 1975 gì? Nêu thành tựu nhân dân ta 1976 – 1985? Nêu đường lối đổi VN năm đầu sau đại thắng xuân 1975 - Tình hình hai miền Nam - Bắc sau đại thắng xuân 1975 - Khắc phục hậu chiến tranh, khôi phục phát triển KT- VH hai miền đất nước - Hoàn thành thống mặt Nhà nước (1975 – 1976) XD đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 – 1985) - VN 10 năm lên CNXH (1976 – 1985) - Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1975 – 1979) VN đường đổi lên CNXH (1986 – 2000) + MB vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ Mĩ, vừa sản xuất (1965 – 1968) + MB khôi phục phát triển KTVH, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai Mĩ(1969 – 1973) - Hiệp định Pa-ri năm 1973 chấm dứt chiến tranh VN Hoàn thành giải phóng MN thống đất nước (1973 – 1975) - MB khắc phục hậu chiến tranh, khôi phục phát triển KTVH sức chi viện cho MN - Đấu tranh chống địch “bình định lấn chiếm”, tạo lực, tiến tới giải phóng hoàn toàn MN - Giải phóng hoàn toàn NM, giành toàn vẹn lãnh thổ TQ - Ý nghĩa lịch sử nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 – 1975) II Chương VII – VN năm 1976 - 2000 VN năm đầu sau đại thắng xuân 1975 - Tình hình hai miền Nam - Bắc sau đại thắng xuân 1975 - Khắc phục hậu chiến tranh, khôi phục phát triển KT- VH hai miền đất nước - Hoàn thành thống mặt Nhà nước (1975 – 1976) XD đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 – 1985) - VN 10 năm lên CNXH (1976 – 1985) - Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1975 – 1979) VN đường đổi lên CNXH (1986 – 2000) 111 Đảng - Đường lối đổi Đảng - Đường lối đổi Đảng Nêu thành tựu qua 15 - VN 15 năm thực - VN 15 năm thực năm đổi mới? đường lối đổi đường lối đổi Củng cố dặn dò: (3p) - Nhắc lại nội dung học - Chuẩn bị bài: “kiểm tra học kỳ II” + Trắc nghiệm: 3đ + Tự luận điểm D RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Tieát 52 37 Tuần KIỂM TRA HỌC KỲ II A MTCĐ: Về kiến thức: Khái quát kiến thức lịch sử từ chương VI đến chương VII trình xây dựng CNXH MB đấu tranh cách mạng MN chống đế quốc MĨ quyền Sài Gòn từ 1954-1975 Về tư tưởng: Giáo dục tình cảm yêu quê hương đất nước, lòng kính yêu Bác Hồ vị anh hùng dân tộc; yêu CNXH căm ghét chiến tranh Về kỹ năng: - Rèn luyện k/năng PT, nhận định, đánh giá tình hình đất nước Nhiệm vụ hai miên Nam – Bắc Âm mưu đế quốc Mĩ quyền sài Gòn - Rèn luyện cho HS K/năng sử dụng tranh ảnh, đồ B CB: - Giáo viên: Giáo án, đồ, tranh ảnh - Học sinh: Soạn C CBLL: Kiểm tra cũ: Bài mới: Giới thiệu: Ma trận đề kiểm tra môn Lịch sử 9.Thời gian 45 phút.Tuần 37 Mức độ Nhận thức Thông hiểu Vận dụng Tổng Nội dung TN Nhữngnămđầucủa cuộck/c(1946–1950) 1.0 Bướcpháttriểnmớicủa cuộck/c(1950–1953) 0.5 Cuộc k/c kết thúc (1953 – 1954) 0.5 Hoànthànhgiảiphóng MN(1973–1975) Tổng 2.0 TL TN 0.5 TL TN TL 0.5 5.0 5.0 1.0 2.0 2.0 TN 1.5 0.5 1.0 3.0 TL 7.0 7.0 112 KIỂM TRA LỊCH SỬ HỌC KỲ II - Thời gian 45 phút -Tiết 52 - Tuần 37 Họ tên: .Lớp 9a I/ Phần trắc nghiệm: Chọn khoanh tròn đáp án cho câu hỏi sau Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến kháng chiến toàn quốc 12/1946 bùng nổ? a Pháp tiếp tục gây sung đột vũ trang Hà Nội, Hải Phòng b Pháp gửi hai tối hậu thư buộc ta phải giải tán lực lượng vũ trang c Ban thường vụ Trung ương Đảng họp định phát động kháng chiến toàn quốc d Cả a,b,c sai Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp ta là: a Toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh, tranh thủ ủng hộ quốc tế b Cuộc chiến tranh tự vệ, nghĩa c Thực dân chủ, đem lại ruộng đất cho nhân dân d Trên mặt trận trị, quân sự, ngoại giao Trước chiến dịch Việt Bắc Thu- Đông 1947diễn ta sau đây? a Chủ động b Bị động c Cả a,b sai d Cả a,b Hoàn cảnh cho ta chủ động mở chiến dịch Biên giới 1950? a Tình hình Đông Dương giới thay đổi có lợi cho ta, bất lợi cho Pháp b Mĩ can thiệp vào chiến Đông Dương c Pháp khóa cửa Biên giới Việt – Trung d a,b,c sai Làm cách để kế hoạch Na-va bị phá sản? a Tiêu diệt lực lượng địch nơi chúng tập trung quân b Mở chiến địch đánh vào địa bàn chiến lược buộc địch phải phân tán quân c Xây dưng để dụ địch đến để ta tiêu diệt d Cả a,b,c Trên mặt trận ngoại giao, kháng chiến chống thực dân Pháp, chủ trương ta giải vấn đề chiến tranh Việt Nam đường nào? a Lấy chiến thắng chiến trường để trấn áp đối phương b Thương lượng giải vấn đề theo lối hòa bình c Cương không thương lượng với giặc d Cả a,b,c II Phần tự luận 7đ Nêu ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975) 5đ Chứng minh rằng: Chiến dịch Hồ Chí minh chiến dịch lớn quân dân ta Tổng công dậy Xuân 1975 2đ Đáp án: A Phần trắc nghiệm: 1b; 2a; 3b; 4a; 5a; 6b B Phần tự luận: Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975) đ a Ý nghĩa lịch sử - kết thúc 21 năm k/c chống Mi 30 năm chiến tranh GPDT, chấm dứt ách thống trị CNTD, chế độ PK; hoàn thành CMDTDCND, thống đất nước - Mở kỷ nguyên mới: Độc lập, thống nhất, lên CNXH - Tác động mạnh đến tình hình giới Cổ vũ PTCMTG, PTGPDT b Nguyên nhân thắng lợi - Sự lãnh đạo sáng suốt Đảng Bác Hồ với đường lối trị, quân độc lập tự chủ, đắn sáng tạo - Nhân dân giàu lòng yêu nước, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm - Hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh 113 - đoàn kết nước Đông Dương; ủng hộ, giúp đỡ lực lượng yêu hòa bình giới, Liên xô, Trung Quốc nước XHCN khác Chứng minh rằng: Chiến dịch Hồ Chí minh chiến dịch lớn quân dân ta Tổng công dậy Xuân 1975 2đ + Chiến dịch Tây nguyên, Huế - Đà Nẵng mang tính khởi đầu chiến lược thăm dò; tiêu diệt phần sinh lực địch giải phóng đất đai, dân cư + Chiến dịch Hồ Chí Minh mang tính định cho toàn thắng lợi, tiêu diệt sào huyệt cuối cùng; đồng minh, danh dự Mĩ + Chiến dịch Hồ Chí Minh với tổng lực ta công thời gian ngắn 26/4 đến 30/4; Chiến dịch Tây nguyên 4/3 đến 24/3; Huế - Đà Nẵng 21/3 đến 29/3 + Chiến dịch Hồ Chí Minh tiêu diệt toàn ngụy quân, giải phóng MN Củng cố dặn dò: (3p) Chuẩn bị bài: lịch sử địa phương D.RÚT KINH NGHIỆM: DUYỆT TUẦN 37 …………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… ………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an lich su 9 tron bo, Giao an lich su 9 tron bo, Giao an lich su 9 tron bo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay